Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » afaceri
S.C. Amper SA - executia de echipamente de masura, reglare si control

S.C. Amper SA - executia de echipamente de masura, reglare si controlPARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE

S.C. AMPER S.A.

1.1.   Obiectul de activitate al unitatii patrimoniale

S.C. Amper SA isi are sediul in orasul Pascani, judetul Iasi, oras cu o economie scazuta. Obiectul de activitate principal al societatii este executia de echipamente de masura, reglare si control pentru produsele industriale si folosirea metalelor pretioase Au, Ag, Pt si Rh la executia elementelor de masura. Aceste materiale se procura organizat pe piata internationala si interna atat la prima folosinta cat si din materiale recuperate. Activitatea de desfacere a produselor se realizeaza atat pe piata interna, cu precadere in regiunea sudica, cat si pe piata externa.


1.2.   Structura organizatorica a societatii comerciale „Amper” SA

Organizarea si functionarea intreprinderii sunt orientate spre realizarea obiectivelor sale, in sensul ca fiecare componenta organizatorica sau actiune trebuie sa corespunda unor cerinte clar definite, reiesite din obiectivele acesteia. Structura organizatorica si sistemul informational formeaza latura constructiva a sistemului de conducere, concretizata in structura de conducere a organizatiei.

Structura organizatorica cuprinde ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice si al relatiilor dintre acestea, orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale intreprinderii.

            Baza structurii de organizare a societatii o reprezinta regulamentul de organizare si functionare a SC “Amper” SA.

            S.C. AMPER S.A. are o structura organizatorica de tip geografic- functionala.

            Firma este organizata ca o societate pe actiuni, condusa de Consiliul de Aministratie, a carei componenta este hotarata de AGA si in subordinea careia se afla directorul general.

AGA esta organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala. Acesta are urmatoarele obligatii:

·         aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi;

·         numeste administratorul, il descarca de activitate si il revoca atunci cand este cazul;

·         actioneaza in justitie administratorul pentru pagube aduse societatii;

·         aproba programul de activitate economico-financiara a societatii;

·         aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net;

·         isi da acordul asupra contractului colectiv de munca;

·         aproba contractele de imprumuturi bancare;

·         aproba infiintarea de sucursale, filiale, agentii si alte subunitati;

·         aproba marirea sau reducerea capitalului de modificare a numarului de parti sociale sau a valorii acestora;

·         aproba modificarea contractului de societate sau a statutului;

·         aproba fuzionarea, divizarea sau transformarea societatii;

·         aproba nivelul salariilor;

·         aproba dizolvarea si lichidarea societatii;

·         aproba investirea de capital in  alte societati.

            AGA se convoaca de Presedintele Consiliului de Administratie sau de un vicepresedinte .

            Societatea comerciala pe actiuni este condusa de un Consiliu de Administratie compus din doi actionari care vor avea functia de presedinte, respectiv vicepresedinte, alesi de AGA prin vot secret pe o perioada de patru ani, cu o posibilitate de a fi revocati sau realesi pe aceeasi perioada.

             Alegerea administratorului se face de catre actionari. Acesta nu poate fi administrator la alte societati.

            Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de AGA.

            Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din membrii sai si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte sau in lipsa acestuia de un vicepresedinte desemnat de catre presedinte.

            Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

            Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:

·         stabileste drepturile si obligatiile personalului;

·         stabileste datoriile si responsabilitatile  personalului pe compartimente;

·         aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;

·         aproba operatiuni de cumparare si vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;

·         stabileste tactica si strategia de marketing;

·         aproba incheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competentelor acordate;

            Controlul activitatii societatii il exercita actionarii si cenzorii.

            Directorul general, numit de Consiliul de administratie, urmareste realizarea obiectivelor decise de AGA si Consiliul de Administratie. Dupa cum rezulta din organigrama, activitatea firmei este organizata pe mai multe compartimente principale conduse de directori adjuncti ce se afla pe nivelul doi de conducere: directorul de productie, directorul departamentulu informatic, directorul economic si directorul comercial.

            Departamentul informatic este subordonat directorului acestui compartiment. Aici sunt desfasurate toate activitatile privind dezvoltarea sistemelor informationale din unitate, precum si intretinerea acestora si a echipamentelor corespunzatoare sistemului informatic existent.

            Directorii departamentelor Tehnic, Productie, Comercial, Calitate si Economic sunt subordonati Directorului General, sunt responsabili de procese, au in subordine compartimentele identificate prin organigrama din Anexa si sunt responsabili pentru:

·         organizarea si coordonarea activitatii personalului afectat departamentului respectiv si pentru implementarea procedurilor  Manualului Calitatii;

·         asigurarea indeplinirii programelor tehnice, de productie, de aprovizionare si desfacere, economice, de personal, de protectia muncii si a mediului in mod ritmic si corelat intre ele, raspunzand de luarea tuturor masurilor care se impun in acest scop;

·         analizarea si avizarea contractelor pentru confirmarea indeplinirii conditiilor tehnico‑economice si de executie impuse de cumparator;

·         continutul procedurilor care documenteaza procesul;

·         asigurarea ca documentele Sistemului de Management al Calitatii sunt respectate si ca indicatorii de performanta sunt indepliniti;

·         identificarea si managementul interfetelor cu alte procese;

·         identificarea si managementul resurselor;

·         monitorizarea, masurarea si analiza proceselor pentru care este responsabil si a rezultatelor acestuia fata de politica, indicator de performanta si respectiv cerintele pentru produs;

·         raportarea rezultatelor analizei;

·         intreprinderea de actiuni vizand imbunatatirea continua a performantelor proceselor.

 Biroul Marketing

Asigura: interfata cu clientii potentiali, transferul cererilor acestora catre serviciul Productie. Raporteaza Directorului Comercial. Principalele activitati: ofertare, asigurare participare la licitatie.

Serviciile: Tehnic-Proiectari, Tehnologic-Normare

Asigura: transferul corect si complet al specificatiilor si cerintelor contractuale si de reglementare in documentatie tehnica de executie si control.

Raspunde de: planificarea calitatii prin elaborare desene, parti scrise, specificatii, pe care le transmite serviciului Productie, liste de materiale pe care le transmite serviciului Constatare Lansare, participare la receptia calitativa la solicitarea sefului comisiei de receptie, elaborarea de planuri de proiectare pentru activitatea proprie, organizare, documentare, desfasurare, inregistrare treceri in revista ale proiectului, numire responsabil proiect, asigurare interfata cu organisme externe in legatura cu activitatea de proiectare. Este autorizat sa convoace reuniuni de trecere in revista proiect, sa culeaga datele relevante activitatii de proiectare. Raporteaza Directorului Tehnic.

Serviciul Aprovizionare

Asigura: interfata cu furnizorii, achizitionarea materialelor, componentelor, pentru completare stocuri sau pentru acoperirea unor necesitati interne, cu aprobarea conducerii.

Raspunde de evaluarea si selectia furnizorilor, elaborare si actualizare lista furnizori acceptati, elaborare documente - comenzi - de aprovizionare, comunicare informatii privind cerintele de inspectie si incercare, notificarile necesare pentru inspectie la furnizor/receptie.

Este autorizat sa solicite si sa primeasca date relevante activitatii de aprovizionare, sa initieze audituri calitate la furnizori, sa convoace reuniuni ale comisiei de receptie. Raporteaza Directorului Comercial.

Sectiile de productie

Asigura: cunoasterea si intelegerea documentatiei de catre executanti; realizarea lucrarii in conformitate cu documentatia de executie, planul de operatii, documentele de lucru; notificarea in timp util a compartimentului CTC si laboratorului pentru executia planului control; convocarea receptiilor cu participarea clientului; instruirea, imputernicirea, supravegherea personalului autorizat sa execute operatii de autocontrol; analiza neconformitatilor identificate in rapoartele de neconformitate pentru determinare cauze si initiere de actiuni corective .

Raporteaza Directorului de Productie.

Serviciul Mecano-Energetic ; Sectie Mecanic Sef

Asigura: servicii de mentenanta; tinere sub control si verificare echipamente de ridicare, manipulare, transport intern; masini-unelte, echipamente si instalatii, completare dotare cu echipamente de lucru adecvate; elaborare de documentatie specifica utilizarii si intretinerii echipamentelor de lucru. Este autorizat sa execute verificari ale modului de utilizare a echipamentelor si sa solicite luarea de masuri corective/preventive. Raporteaza Directorului Tehnic.

Serviciul CTC

Asigura: punerea in aplicare a planurilor de control; aprobarea promovarii produsului de la o operatie la alta numai dupa executia cu rezultate corespunzatoare a controlului prevazut; analiza datelor privind calitatea; elaborare de rapoarte CTC destinate consiliului calitate; documentare control, inregistrari calitate.

Este autorizat sa solicite si sa primeasca date relevante pentru calitatea produselor; executie operatii de control, incercare, prelevare probe calitate in orice zona a organizatiei; dispuna oprirea executiei de operatii care nu respecta prevederile documentatiei; reinspecteze produsele remaniate; autorizeze calitativ promovarea lucrarilor; participe la receptii calitative.

Raporteaza Directorului Calitate.

Serviciul MQ+Organizare

Asigura: editarea, administrarea Manualului Calitatii a procedurilor generale; sprijinirea compartimentelor functionale in aplicarea procedurilor calitate; executia unui sistem planificat de audituri interne documentate; culegerea continua de informatii referitoare la Sistemul de Management al Calitatii si prezentarea raportului anual consiliului calitate; initierea si supravegherea aplicarii masurilor de imbunatatire.

Este autorizat sa: solicite si sa primeasca orice informatie referitoare la managementul calitatii; solicite ca orice mod de lucru contravenind procedurilor calitate sa fie corectat de compartimentul responsabil.

1.3.  Structura functionala a  SC “AMPER” SA

Functiile societatii S.C. AMPER S.A. sunt:

·         functia de cercetare –dezvoltare;

·         functia de productie;

·         functia comerciala;

·         functia tehnica ;

·         functia de personal;

·         functia financiar-contabila;

Functia de cercetare- proiectare- dezvoltare

In cadrul S.C. AMPER S.A. procesul de proiectare si dezvoltare se realizeaza planificat. Interfetele si caile de comunicare dintre grupurile/functiile implicate in proiectare/dezvoltare sunt identificate si definite. Informatiile necesare procesului de proiectare/dezvoltare sunt documentate, transmise si analizate.

Datele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii sunt inscrise in documentatia tehnica, dupa verificarea, compararea si asigurarea corespondentei cu datele de intrare. Documentatia tehnica elaborata prezinta informatii pentru procesul de aprovizionare, de productie, montaj, transport, depozitare, face referire la caracteristicile produsului care sunt esentiale pentru utilizarea sigura si corecta a acestuia, si la criterii de acceptare. Aceasta documentatie este analizata si aprobata inainte de emitere.

Validarea proiectarii si dezvoltarii se realizeaza prin omologarea preliminara si omologarea finala a produsului realizat. Omologare preliminara se realizeaza cu scopul de a verifica daca produsul realizat conform cu documentatia asigura caracteristicile tehnice si performantele impuse prin tema de proiectare. Omologarea finala se realizeaza cu scopul de a verifica daca tehnologia de fabricatie asigura obtinerea caracteristicilor tehnice si performantele produsului omologat preliminar. Rezultatele obtinute in urma omologarilor, precum si a actiunilor necesare sunt inregistrate si mentinute.

Prin analiza modificarilor in proiectare si dezvoltare se evalueaza efectul modificarilor asupra componentelor produsului cat si asupra produsului livrat.

Rezultatele obtinute in urma analizei modificarilor precum si a actiunilor necesare sunt inregistrate si mentinute. Diagrama de relatii a SC AMPER SA Pascani este prezentata in fig. nr.1.

Fig. nr. 1   Diagrama  de relatii a SC „AMPER” SA Pascani


CONDUCEREA

SOCIETATII

 
         

           


Text Box: CTC- Laboratoare,
Asigurarea Calitatii
 

Text Box: Filiala-Agentia bancara
Text Box: Investitii


Fig. nr. 2  Procedura  “Proiectare si dezvoltare”

Text Box: Procedura de sistem ”Proiectare si dezvoltare”


                                                    

                                                   

Functia de productie

In S.C AMPER S.A. Pascani activitatile de productie sunt identificate, planificate si desfasurate in conditii controlate prin procedurile:

-   Procedura de sistem „Controlul productiei” (fig. nr. 3)

-   Procedura de sistem Tratarea produselor in termen de garantie”(fig. nr. 4)

Fig. nr. 3   “Controlul productiei”

Text Box: Tinute sub control
Fig. nr. 4   “Tratarea produselor in termen de garantie”


 

Promovarea pe fluxul tehnologic de fabricatie se realizeaza numai dupa ce in punctele de control specificate au fost efectuate verificarile si incercarile corespunzatoare, iar rezultatele acestora corespund criteriilor de acceptare (fig. nr. 5).


Fig. nr. 5  Stadiul produselor in raport cu cerintele de masurare

si incercare este identificat.


T

Fig. nr. 6  Pastrarea produsului la SC Amper SA

Functia comerciala.

Activitatile premergatoare incheierii documentelor comerciale sunt orientate cu prioritate in determinarea si intelegerea tuturor cerintelor/conditiilor:

·         specificate de clienti, inclusiv cerintele referitoare la activitatile de livrare si post-livrare;

·         nespecificate de client, dar necesare pentru utilizarea specificata sau intentionata atunci cand aceasta este cunoscuta;

·         legale si de reglementare referitoare la produs sau alte cerinte suplimentare determinate de organizatie;

Activitatile post-livrare se materializeaza prin urmarirea in exploatare a produselor, prin analiza si rezolvarea prompta a reclamatiilor in termen de garantie, prin comunicarea permanenta cu clientul privind performantele produselor. Pentru determinarea cerintelor referitoare la produs se utilizeaza o documentatie cum ar fi: comanda/contractul, cererile de oferte ale clientilor, cercetarile referitoare la standarde si cerintele legale.

Cerintele referitoare la produs, cuprinse in documentele transmise de clienti, sunt analizate de functiile implicate (proiectare, fabricatie, control si in asigurarea resurselor necesare realizarii

produsului). Sunt tinute sub control proiectele de oferte, comenzi si contracte asociate produselor livrate.

Comunicarea cu clientul

            In cadrul S.C. AMPER S.A. Pascani sunt identificate modalitatile prin care clientul intra in contact cu organizatia in ceea ce priveste informatiile despre produs, feedback-ul de la client, cereri de oferta, contracte/ comenzi.

Fig. nr. 7  Comunicarea cu clientul


PROCESUL DE APROVIZIONARE

                                      

S.C. AMPER S.A. Pascani are documentat si implementat procesul de aprovizionare in vederea asigurarii ca toate produsele aprovizionate corespund cerintelor iar activitatile sunt tinute sub control. Tipul si amploarea controlului efectuat asupra furnizorilor cat si metodologia de lucru prin care se asigura ca furnizorii de produse sunt evaluati si selectati pe baza aptitudinii acestora de a satisface conditiile, este stabilit si documentat in instructiunea de lucru “Evaluarea furnizorilor”(fig. nr. 8). Inregistrarile rezultate in urma evaluarii furnizorilor sunt mentinute.


Fig. nr. 8  Evaluarea furnizorilor

In conditii contractuale, clientul sau reprezentantul acestuia are dreptul de a verifica la furnizor daca produsul contractat este conform cu conditiile specificate.Verificarea efectuata de catre client nu absolva S.C. AMPER S.A. Pascani de raspunderea livrarii unui produs acceptabil si nu exclude o respingere ulterioara de catre client.

Informatii pentru aprovizionare

Documentele de aprovizionare – comenzi, contracte – fac o descriere clara a

produsului comandat si includ date cu privire la:

·         tipul, clasa, categoria sau alta identificare precisa;

·         titlul, editiile aplicabile ale specificatiilor, standardelor, caietelor de sarcini, desenelor, cerintele de inspectie si incercare;

·         date referitoare la omologarea  produsului, calificarea proceselor, personalului, echipamentelor;

·         cerinte de managementul calitatii cu precizarea numarului si a editiei standardului in vigoare;

·         prevederi din contractul incheiat intre S.C. AMPER S.A. si client, care trebuie cunoscute de catre furnizori.

Inaintea transmiterii la furnizor, documentele de aprovizionare sunt analizate si aprobate.

Verificarea produsului aprovizionat

Verificarea produsului aprovizionat se realizeaza de catre “Comisia de receptie”  la primirea produsului. Verificarea se face  prin receptie calitativa si cantitativa. Functie de cerintele contractuale S.C. AMPER S.A. Pascani efectueaza verificari ale produselor si la furnizori.

Functia de personal.

Pentru realizarea obiectivelor de imbunatatire a performantelor, in cadrul S.C. AMPER S.A. Pascani s-au stabilit modalitati de implicare a personalului, respectiv prin:

·         instruire continua;

·         definirea responsabilitatilor si autoritatilor personalului;

·         stabilirea obiectivelor individuale si de echipa;

·         recunoastere si recompensare;

Documentele in care se regasesc modalitatile precizate  sunt: Regulamentul de organizare si functionare; fise de post; contracte de munca; dovezi ale calificarilor si instruirilor personalului.

Obiectivul instruirii este de a furniza personalului cunostinte si abilitati care impreuna cu experienta sa imbunatateasca competenta acestora.

Prin instruire se asigura:

·         cunoasterea cerintelor clientului;

·         constientizarea personalului privind importanta realizarii cerintelor clientului;

·         constientizarea personalului privind consecintele neindeplinirii cerintelor clientului pentru organizatie;

·         cunoasterea cerintelor legale si de reglementare;

·         cunoasterea documentatiei pentru desfasurarea activitatilor.

Fig. nr. 9 Competente, Instruire – Resurse umane

 

 

 

 

 


Functia financiar-contabila asigura elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, evidenta tranzactiilor economice, urmarirea modului de obtinere a rezultatelor financiare, inventarierea patrimoniului, calculul indicatorilor economico-financiari, utilizarea fondurilor, repartizarea pe destinatii a profitului, onorarea la plata a datoriilor, urmarirea incasarii creantelor, elaborarea documentelor de sinteza, organizarea contabilitatii si a fluxului informational.

Obiectivele principale ale acestei functii sunt:

·         selectarea si finantarea acelor proiecte de investitii care sa asigure cresterea profitului firmei;

·         gestionarea eficienta a resurselor financiare ale firmei prin realizarea platilor si incasarea creantelor la timp;

·         asigurarea capacitatii de plata a firmei;

·         cresterea patrimoniului societatii.

Compartimentul financiar-contabil cuprinde:

·         biroul contabilitate

·         biroul financiar

·         biroul analize economice

·         casieria.

Biroul contabilitate efectueaza activitatile privind inregistrarea si evidenta elementelor patrimoniale ale firmei, efectueaza inventarierea periodica a acestora, intocmeste lunar balanta de verificare pentru conturile sintetice si analitice, urmarind concordanta dintre acestea.

Biroul financiar realizeaza activitatile prin care se urmareste obtinerea si folosirea eficienta a resurselor financiare: inregistrarea, evidenta si urmarirea operatiilor cu furnizori.

Biroul analize economice calculeaza preturile practicate de firma pentru produsele sale si participa la negocierea acestora, calculeaza si urmareste indeplinirea principalilor indicatori economico-financiari.

Casieria cuprinde activitatile prin care se realizeaza  incasarile si platile efectuate in numerar si asigura relatiile de decontare cu bancile, intocmeste registrul de casa. 

Componentele organizatorice care au responsabilitati pe linie financiar- contabila sunt:

  1. Directorul economic:

·         asigura, in conformitate cu dispozitiile legale, intocmirea lucrarilor de planificare financiara si urmarirea beneficiului obtinut de societate;

·         analizeaza evolutia situatiilor din contul curent, din conturile de imprumut, comparativ cu limitele de creditare stabilite;

·         organizeaza analiza periodica a utilizarii si starii mijloacelor fixe;

·         urmareste constituirea fondurilor si utilizarea acestora cu respectarea dispozitiilor legale.

·         asigura instruirea temeinica si periodica a personalului care presteaza activitatea contabila si financiara;

·         raspunde de modul de stabilire a preturilor si tarifelor;

·         raspunde de indeplinirea tuturor sarcinilor trasate sau stabilite de AGA si managerul general al societatii comerciale;

·         semneaza documentele cu regim special pentru autentificare;

·         semneaza contractele economice cu furnizorii si clienti.      

  1. Biroul financiar:

·         asigura prin planul financiar si de trezorerie fondurile necesare societatii comerciale;

·         verifica intocmirea si circulatia documentelor primare;

·         efectueaza calculele de fundamentare a indicatorilor economici corelati cu indicatorii financiari privind: productia, marfa vanduta si incasata, veniturile, mijloacele circulante si alti indicatori economici si financiari;

·         raspunde de realizarea integrala si la timp a planului financiar propunand masuri eficiente de recuperare a pierderilor;

·         raspunde de eliminarea imobilizarilor financiare;·         asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia societatii fata de bugetul de stat si alte obligatii fata de terti;

·         urmareste si incaseaza toate facturile pentru produse livrate;

·         asigura si raspunde de efectuarea corecta si la timp a calcului privind drepturile salariale ale personalului;

·         efectueaza decontarea in termen a operatiunilor rezultate din activitatea de comert exterior;

·         intocmeste proiectul planului de finantare-creditare a investitiilor si se ocupa de celelalte operatiuni  financiare in derularea investitiilor.  

  1. Biroul contabilitate:

·         raspunde de organizarea si functionarea in bune conditii a contabilitatii valorilor patrimoniale;

·         organizeaza contabilitatea sintetica si analitica  apatrimoniului;

·         inregistreaza TVA-ul;

·         inregistreaza operatiunile desfasurate de firma;

·         asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale integritatea patrimoniului  si ia toate masurile legale  pentru reintregirea acestuia in cazul in care a fost pagubit;

·         organizeaza inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale urmareste definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii;

·         participa la organizarea, perfectionarea sistemului informational, aplica masurile de rationalizare si simplificare a lucrarilor de evidenta contabila, de mecanizare si automatizare a prelucrarii datelor;

·         exercita potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea , necesitatea, oportunitatea si economicitatea operatiunilor;

·         intocmeste situatia principalilor indicatori economico-financiari lunari, bilanturile trimestriale si anuale si coordoneaza intocmirea raportului  explicativ la acestea. 

  1. Biroul de analize economice:

·         mobilizeaza rezervele existente ale societatii si raspunde pentru rezultatele activitatii financiare;

·         ia masuri imediate pentru eliminarea pierderilor;

·         urmareste si analizeaza periodic stocurile de valori materiale luand masuri atunci cand se constata deficiente;

·         ia masuri cu caracter preventiv pentru evitarea pierderilor de mijloace circulante si trage la raspundere pe cei ce nu se conformeaza;

·         analizeaza impreuna cu compartimentul planul director, realizarea obiectivelor economice ale societatii comerciale si stabilesc masuri de remediere;

  1. Casieria:

·         realizarea platilor si incasarilor in numerar;

·         elibereaza chitantele si intocmeste registrul de casa;

·         asigura relatiile de decontare ale firmei cu banca.

1.4.  Descrierea  tehnologiilor de productie

Realizarea produsului in S.C. AMPER S.A. Pascani se face avand ca baza planificarea si dezvoltarea tuturor proceselor necesare, respectiv:

·         determinarea obiectivelor privind calitatea pentru fiecare compartiment implicat in

realizarea produsului, determinarea cerintelor pentru produs;

·         planificarea proceselor de proiectare/dezvoltare si elaborarea: documentatiei constructive, fluxurilor tehnologice de realizare a produselor, documentatiei tehnologice de executie, desene de executie, specificatii tehnice, desene de executie scule/dispozitive/verificatoare;

·         planificarea proceselor aferente resurselor: identificare resurse necesare, asigurare resurse umane si materiale;

·         planificarea productiei si urmarirea realizarii productiei;

·         determinarea activitatilor de verificare, inspectie si incercare specifice produsului si a

criteriilor de acceptare conform cu planuri de control calitate verificari si incercari;

·         determinarea activitatilor de validare, omologare si monitorizare a produsului si

determinarea inregistrarilor necesare care dovedesc ca procesele de realizare si produsul rezultat indeplinesc cerintele specificate.

Se mentin inregistrari care dovedesc ca procesele de realizare si produsul satisfac cerintele.

Principalele produse ale societatii sunt:

·         TTC – termocuplu Pt, Rh;

·         Adaptoare;

·         Rezistenta de tip banda

  1. TTC ( termocuplu  Pt, Rh, )

a.       Aprovizionare

Necesarul de aprovizionare se intocmeste de catre compartimentul proiectare pe baza listei furnizorilor de materiale. Selectarea  furnizorilor se face de catre  seful de aprovizionare. Personalul din cadrul serviciului aprovizionare esta instruit conform cerintelor de cunoastere a materialelor, necesare realizarii produsului. Toate datele referitoare la calitatea, dimensiunile si tipul materialului sunt specificate pe comanda si communicate furnizorului. Receptia materialului se face pe baza de certificat de calitate care satisface cerintele de aprovizionare. In unele cazuri cand verificarea materialelor se face la furnizor se specifica pe comanda metoda de eliberare a produsului.

NECESAR DE APROVIZIONARE                                            Tabel nr.1

Nr. crt.

Denumire

Material

U.m

buc

Cantitate

kg/buc

total

0

lingou

Pt 99,9%

1

0.10

0.10

1

cauciuc crud

PN 70

1

0.08

0.08

2

placa marsit

MU 100-500

1

0.05

0.05

3

bara H22

inox

1

0.06

0.06

4

surub M4*8

OLC45

2

0.012.

0.024

5

saiba plata

OL 37

1

0.010

0.010

6

termoelectrod(+)

Pt Rh 10%

1

0.03

0.03

7

termoelectrod(-)

Pt

1

0.07

0.07

8

teava Ř22

otel refractar

1

1.65

1.65

9

placa de borne

ceramica

1

10

saiba Grower

SR7666/94

8

11

saiba Grower N3

ARC1

2

12

piulita M3

1

b.      Prelucrarea

Cutia de borne se executa prin matritare. Materia prima este Pt 99,9%. Matrita este

montata pe o masina de turnat aluminiu prin presiune. Dupa ce se scoate produsul din matrita se debavureaza si se depoziteaza in container. Garnitura marsit MU 100-500 se executa prin stantare. Niplu G1/2 se executa pe strung SNB400 din baza hexagonala H22. Se prelucreaza o suprafata cilindrica de lungime 22mm apoi se fileteaza cu G1/2 . In final se debiteaza la o lungime de 23mm. Termoelementul format din termoelectrod Pt Rh 10% se pune la borna pozitiva si termoelectrodul Pt se pune la borna negativa. La aceste doua elemente termoelectrod Pt RH 10% si termoelectrod Pt se face o sudura la unul din capete. Teava refractara se executa pe strung din teava refractara O22.c.       Montarea

Toate reperele care intra in componenta termocuplului se scot din magazie si se pun pe bancul de lucru, apoi se executa montajul.

Ansamblarea elementului sensibil se realizeaza astfel:

§         se introduce termoelementul in miezul ceramic;

§         se pune placuta de borne in capatul miezului ceramic;

§         se conecteaza cele doua fire ale termoelementului la borne;

§         se ansambleaza cutia de borne la teaca de protectie;

§         se introduce elementul sensibil in teaca de protectie;

§         se fixceaza placuta de borne;

§         se verifica metrologic polaritatea  si precizia de masurare a termocuplului;

§         se monteaza capacul la cutia de borne . 

In final, se ambaleaza in hartie si se depoziteaza in magazie, pana la momentul livrarii catre client.

Pentru urmatoarele doua produse aprovizionarea cu materie prima se face ca si in cazul primului produs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Adaptoare

 

NECESAR DE PRELUCRARE                                           Tabel nr. 2

Nr. crt.

Denumire

Tip material

U.M

buc

cantitate

hg/buc

1

cablaj

sticla textolit

2

0.020

2

circuit integrat

Siliciu + plastic

1

0.020

3

conectori

plastic + element de prindere

2

0.010

4

rezistente

pelicula de carbon

8

0.003

5

condensatori

Poliester

4

0.002

6

diode

Siliciu + plastic

2

0.001

7

tranzistor

Siliciu + plastic

2

0.001

8

rezistenta

Plastic + pelicula de carbon

2

0.003

Aprovizionarea se face prin firme specializate in domeniul electronic .

a.   Prelucrarea

In cadrul prelucrarii unui adaptor au loc urmatoarele operatii:

·         pe o placa de textolit  acoperita cu un strat subtire de cupru are loc desenarea schemei electronice cu ajutorul hartiei fotografice;

·         gaurirea placii pentru a se putea aseza componentele:

·         asezarea componentelor care se face fie cu pistol de lipit, fie cu statie de lipit in functie de natura lor;

·         apoi are loc o stergere a placii cu diluant pentru a se inlatura surplusul de sacaz  si o a doua, de acoperire cu lac izolator;

·         urmatorul pas este de  testare  provizorie,  de  reglare a parametrilor aparatului.

b.   Montarea:

·         conectarea celor doua placi de textolit intre ele si montarea acestora intr-o carcasa PVC;

·         peste carcasa se toarna pasta siliconica pentru a avea o stabilitate a componentelor si o separare galvanica fata de mediul exterior;

·         in final are loc o testare finala si de completare a fisei de productie;

·         ambalarea si livrarea catre beneficiar a aparatului.

3.   Rezistenta de tip banda

NECESAR DE PRELUCRARE                                                 Tabel nr. 3

Nr. crt.

Denumire reper

Tip material

U.M

Buc

Cantitate

hg/buc

1

tabla 2mm

OL37

-

0.29

2

surub M5

OL45

1

0.22

3

piulite M5

OL45

1

0.15

4

tabla 0.3

OL37

-

0.7

5

conectori

ceramica

1

0.03

6

izolatori de trecere

ceramica

2

0.01

7

izolatori cu gauri

ceramica

51

0.031

b. Prelucrare:

·          rezistenta de tip banda se foloseste la incalzirea capului de lucru la masini de injectat plastic;

·          in componenta produsului intra urmatoarele repere: ureche, surub, piulita, carcasa, conector, izolatori, rezistenta;

·          perechea se executa din tabla decupata cu grosime de 2mm;

·          dupa gaurire se executa indoirea pe abkant;

·          carcasa se executa din tabla cu grosimea de 0.3mm si se decupeaza prin stantare;

·          rezistenta se executa prin infasurare cu kanthal.

c. Montare:

·          se introduce rezistenta electrica prin izolatori si se scot terminalele rezistentei

·          se introduce in carcasa izolatorii de trecere si un strat de fibra ceramica;

·          se introduce rezistenta in lacasul carcasei si se scot terminalele; se roluieste ansamblu obtinut si se inchide cu capetele carcasei;

·          in final se verifica rezistenta de izolatie si valoarea ei, apoi, dupa caz, se livreaza sau se duce la magazie.

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Proiect - initierea si dezvoltarea afacerilor - lumea cadourilor
Planul de afaceri si RISCURILOR DE NATURA MULTIPLA
STUDIU DE CAZ- Auditul proiectului „Incluziune sociala prin pregatire profesionala” grant finantat de Comunitatea Europeana pentru actiuni externe
PLAN DE AFACERE - PASTRAVARIE
Aspecte contabile ale amortizarii
STRUCTURA FINANCIARA A FIRMEI
ANALIZA CHELTUIELILOR INTREPRINDERII
Negocierea – o modalitate directa de contact cu partenerii de afaceri


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu