Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie
Contabilitatea impozitelor si taxelor ca obligatii fiscale ale intreprinderii

Contabilitatea impozitelor si taxelor ca obligatii fiscale ale intreprinderiiContabilitatea impozitelor si taxelor ca obligatii fiscale ale intreprinderii

Serviciile prestate de Compania Apa Brasov asigura distribuirea apei potabile si canalizarea pentru municipiul Brasov precum si pentru localitatile Harman, Sanpetru, Halchiu, Rupea, Dopca, si Bogota, livrarea apei la Sacele, Tarlungeni si Homorod si preluarea apelor uzate pentru epurare de la Sacele si Rasnov.

Principalele servicii prestate de catre regie sunt urmatoarele:

-        gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea, transportul si distributia apei;

-        colectarea, transportul si epurarea apelor uzate;


-        exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea instalatiilor, a constructiilor si utilajelor din dotare sau concesionate pe intreaga raza de activitate, precum si pentru nevoile altor unitati si pentru populatie.

Inregistrarile contabile specifice datoriilor si creantelor fata de bugetul de stat efectuate in cadrul companiei sunt :

4.1.Contabiliatea  impozitului pe profit datorat de catre regie:

In cursul anului 2003 Compania Apa a realizat un profit net de 2.594.927 mii lei, impozitul pe profit la 31 decembrie 2003 fiind de 3.427.828 mii lei. Profitul net a fost repartizat pentru acoperirea pierderii reportate.

Impozitul pe profit amanat se calculeaza folosind metoda obligatiei bilantiere, folosindu-se rata actuala de impozitare de 25%.                                    

Determinarea impozitului  pe profit curent se face prin aplicarea cotei la profitul obtinut la sfarsitul fiecarei luni, cumulat de la inceputul anului.

In primul rand se determina rezultatul contabil , cumulat de la inceputul anului:

Rezultatul contabil cumulat = Venituri totale – Cheltuieli totale

Urmatoarea etapa consta in determinarea rezultatului impozabil cumulat:

Rezultatul impozabil = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile- Venituri neimpozabile – Pierderea fiscala din anii precedenti

Apoi se calculeaza impozitul pe profit datorat, cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului:

Impozitul pe profit = Rezultatul impozabil x Cota de impozit

Determinarea impozitului pe profit aferent trimestrului pentru care se face calculul:

Impozitul pe profit trimestrial = Impozitul pe profit cumulat – Impozit pe profit datorat cumulat la sfarsitul trimestrului precedent

La sfarsitul anului 2003 se cunosc urmatoarele informatii cu privire la veniturile si chetuielile cumulate din cursul anului 2003:

                                     Tabel 4.2. Calculul impozitului pe profit

DENUMIRE INDICATORI

 

 1. Venituri din exploatare

          302,924,961,662

 2.Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare

          285,714,902,136

 3. Profit/pierdere din exploatare (rd. 1 - rd. 2)

               17,210,059,526

 4.Venituri financiare

              4,446,590,258

 5.Cheltuieli financiare

            17,739,983,060

 6.Profit/pierdere financiar (a) (rd. 4 - rd. 5)

              (13,293,392,802)

 7.Venituri exceptionale

 

 8.Cheltuieli exceptionale

 

 9.Profit/pierdere extraordinar (a) (rd. 7 - rd. 8)

                                  -  

 10.Total profit/pierdere (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)

                 3,916,666,724

 11. Sume de natura veniturilor rezultate ca urmare
 a transpunerii sau retratarii

 

 12. Sume de natura cheltuielilor rezultate ca urmare
 a transpunerii sau retratarii

              4,536,877,823

 13. Profit/pierdere (rd. 10 + rd. 11 - rd. 12)

                  (620,211,099)

 14. Amortizarea deductibila fiscal

 

 15. Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar deductibile fiscal, care sunt 15 reportate din perioada precedenta

 

 16. Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezerva, in limita a 5% din  profitul contabil anual pana ce acesta va atinge 20% din capital

 

 17. Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor de catre: B.N.R., banci, fonduri de garantare si cooperative de credit

 

 18. Alte sume deductibile in limitele prevazute de
legislatia in vigoare

 

 19. Total deduceri ( rd. 14 la rd. 18) 19

                                  -  

 20. Dividende primite de la alta persoana juridica romana

 

 21. Alte venituri neimpozabile

                 491,255,484

 22. Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21)

                   491,255,484

 23. Profit/pierdere (rd. 13 - rd. 19 - rd. 22)

                (1,111,466,583)

 24. Cheltuieli cu impozitul pe profit

              7,824,450,733

 25. Impozitul pe venitul realizat in strainatate

 

 26. Amenzi, confiscari, dobanzi pentru plata cu intarziere si Penalitati de intarziere datorate  catre autoritatile romane sau straine, altele decat cele prevazute in contractele comerciale incheiate intre persoane rezidente

                 669,043,037

 27. Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege

                 305,009,512

 28. Cheltuieli de sponsorizare care depasesc limita prevazuta de lege

 

 29. Cheltuieli cu amortizarea contabila nedeductibila fiscal

 

 30. Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor, a rezervelor peste  limitele prevazute de lege

            31,038,978,069

 31. Cheltuieli cu dobanzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada  urmatoare

 

 32. Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar nedeductibile
fiscal, care sunt  reportate pentru perioada urmatoare

 

 33. Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

 

 34. Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venit

 

 35. Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal

                 396,238,898

                                                                                                      169,065,225

               TVA afer. Chelt. Social culturale neded.

                   32,122,393

               TVA afer. Chelt.de protocol nedeductibila

                   57,951,807

Valoarea neamortizata a mijl. Fixe casate

                 112,530,089

Chelt.deplasare peste limita prevazuta

                   24,569,384

 36.Total cheltuieli nedeductibile (rd.24 la rd. 35)

               40,233,720,249

 37. Total profit impozabil/pierdere inainte de reportarea pierderii  (rd. 23 + rd. 36)

               39,122,253,665

 38. Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti

 

 39. Profit impozabil/pierdere (rd. 37 - rd. 38)

               39,122,253,665

 40.Total impozit pe profit, din care:

              7,824,450,733

 40.1. Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 25%

              7,824,450,733

 40.2. Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 5%

 

 40.3. Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 6% (12,5%)

 

 40.4. Impozit de 5% pe venit in cazul contribuabililor care desfasoara
 activitati de natura  barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor

 

 40.5. Impozit aferent profitului obtinut printr- un sediu permanent in Romania

 

 41. Credit fiscal, din care:

 

 41.1. Credit fiscal extern

 

 42. Impozit pe profit scutit

 

 43. Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare

 

 44. Total credit fiscal (rd. 41 la rd. 43)

                                  -  

 45. Impozit pe profit datorat (rd. 40 - rd. 44)

                 7,824,450,733

 46. Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin Declaratiile privind obligatiile de  plata la bugetul de stat

              5,862,614,568

 47. Impozit pe profit de plata (rd. 45 - rd. 46)

                 1,961,836,165

 48. Impozit pe profit de recuperat (rd. 46-rd. 45)

                (1,961,836,165)

 

 

49. Alte mentiuni referitoare la calculul impozitului pe profit:.

              1,961,836,118

 

 

Profit net

             (3,907,784,009)

Cheltuieli protocol

                 391,166,170Venituri

          307,371,551,920

Cheltuieli

          303,454,885,196

 

 

Venituri-Cheltuieli

              4,307,832,894

2%

                   86,156,658

Cheltuieli protocol nedeductibile

                 305,009,512

Tva aferent. Ch. Protocol nedeductibila

                   57,951,807

 

 

Cheltuieli actiuni social culturale

              1,280,828,518

Fond de salarii

            74,117,552,897

1.50%

              1,111,763,293

Cheltuieli actiuni social culturale nedeductibile

                 169,065,225

TVA aferent chelt. Social culturale nedeductibile

                   32,122,393

 

 

 

 

Valoarea neamortizata a mijloacelor fixe casate

                 112,530,089

Valoarea recuperata din casarea mijloacelor fixe

                   25,120,452

 

                   87,409,637

 

 

Fond rezerva

                 195,833,336

La sfarsitul fiecarei luni se inregistreaza ca datorie fata de buget diferenta, intre impozitul calculat la cea data si impozitul inregistrat pana la finele lunii precedente facandu-se urmatoarea inregistrare:         

                           Inregistrarea datoriei catre bugetul de stat se face :

   6911                                =                  4411             

Cheltuiala cu impozitul pe profit”       „Impozitul pe profit curent”

1.961.836.165

lei

1.961.836.165

lei

                           Achitarea impozitului pe profit datorat se inregistreaza pe baza ordinului de plata :

               4411                  =                  5121 

 „Impozitul pe profit curent”                        „Conturi la banci  in lei ”

1.961.836.165

lei

1.961.836.165

lei

4.2. Contabilitatea impozitului pe venitul din salarii si a contributiilor unitatii la bugetele de asigurari sociale si protectie sociala

Numarul mediu de salariati aferent anului 2003 al Companiei APA-R.A Brasov este de 816 din care 636 muncitori si 180 personal TESA. Organigrama regiei este prezentata in anexa nr. 1.

Administrarea Companiei APA-R.A Brasov se face de catre un administrator stabilit prin concurs de selectie, cu care se incheie un contract de administrare. Administratorul companiei este in acelasi timp si directorul general al acesteia, avand drepturile si obligatiile prevazute de lege, concretizate prin contractul de administrare. Salarizarea administratorului unic s-a facut conform OUG nr. 49/1999 si HG nr. 364/1999.

Conform negocierilor colective, salariul la nivel de firma se plateste dupa cum urmeaza : avans pentru luna curenta pe data de 21 a fiecarei luni si poate fi maxim 40%  din salariul brut iar lichidarea drepturilor salariale pe data de 5 ale lunii pentru luna urmatoare.

Pentru o exemplificare mai buna am ales luna martie a anului 2003, datele fiind preluate din centralizatorul salariilor pe luna martie 2003 (anexa nr. 4)

Din datele furnizate de catre intreprindere prin intermediul centralizatorului de salarii al lunii martie am desprins urmatoarele:

Total drepturi

2,043,399,864

Somaj 1%

20,944,000

CAS sanatate 6,5%

122,876,000

Pensie suplimentara 9,5%

179,588,000

Impozit calculat

28,470,240

Avans

513,207,547

Rest plata

1,178,314,077

Inregistrarile in contabilitate sunt impartite in doua tipuri si anume: cheltuielile salariale suportate de catre unitate si cele suportate de catre angajat. Am reflectat aceste inregistrari pe baza datelor prezentate mai sus, date preluate din centralizatorul de salarii furnizat de catre intreprindere

a)     Inregistrarea  drepturilor salariale

               641                   =                      421 

 „Cheltuieli cu remuneratiile                      „Personal salarii datorate”

          personalului”

2,043,399,864 lei

2,043,399,864 lei

b)     Inregistrarea avansului chenzinal conform extrasului de cont bancar nr. 124 din data de 21 martie 2003

               425                          =              5121 

 „Avansuri acordate personalului”                          „Casa in lei”

513,207,547 lei

513,207,547 lei

                          

c) Retinerile din salariile angajatilor

c.1) retinerea contributiei pentru pensia suplimentara (9,5%)

              421                =                   4312

„Personal salarii datorate”               „Contributia personalului pentru

                                                              pensia suplimentara                            

179,588,000 lei

179,588,000 lei

                        c.2) retinerea contributiei pentru fondul de somaj (1%)

              421                 =                      4372 

     „Personal salarii datorate”      „Contributia personalului la fondul de somaj”

20,944,000 lei

20,944,000 lei

                        c.3) retinerea contributiei CASS (6,5%)

                 421                 =                4314 

       „Personal salarii datorate”          „Contributia angajatilor pentru

                                                                  asigurarile sociale”

122,876,000 lei

122,876,000 lei

                        c.4) retinerea impozitului pe salarii datorat

                 421                =                 444

      „Personal salarii datorate”                  „Impozit pe salarii”

28,470,240 lei

28,470,240 lei

                        d) inregistrarea avansurilor acordate

                 421                  =                     425

    „Personal salarii datorate”               Avansuri acordate personalului”

     

513,207,547 lei

513,207,547 lei

Din centralizatorul salariilor pus la dispozitie de catre intrepindere am desprins urmatoarele informatii cu privire la datoriile intreprinderii referitoare la salarii.

Fond de salarii

2,043,399,864

CAS angajator 22%

449,547,970

Fond de somaj angajator 3%

61,301,995

Fond de sanatate angajator 7%

143,037,990

Fond ITM 0,25%

5,108,500

e) Retineri suportate de angajator

e.1) retinerea contributiei unitatii la asigurarile sociale (22%)

               6541                   =              4311

Cheltuieli privind contributia                „Contributia unitatii la

societatii la asigurarile sociale”                   asigurarile sociale”

449,547,970 lei

449,547,970 lei

                        e.2) retinerea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate (7%)

                    6543                     =           4313

„Cheltuieli privind contributia                      Contributia angajatorului

societatii la asigurarile sociale de sanatate”            pentru asigurarile sociale de sanatate „

143,037,990 lei

143,037,990 lei

                        e.3) retinerea contributiei pentru fondul de somaj (3%)

              6542                   =               4371

„Cheltuieli privind contributia unitatii    „ Contributia unitatii la                 

           pentru ajutorul de somaj”                    fondul  de somaj”

61,301,995 lei

61,301,995 lei

                        e.4) retinerea contributiei pentru fond ITM (0,25%)

               635                 =                447

„Cheltuieli cu alte impozite                „Fonduri speciale-taxe si

taxe si varsaminte asimilate”                varsaminte asimilate”5,108,500 lei

5,108,500 lei

Plata acestor contributii s-a facut din contul bancar al Compania Apa, pe baza ordinelor de plata intocmite de serviciul financiar. Inregistrarea platii contributiilor s-a facut astfel:

              4312                  =               5121

„Contrbutia personalului pentru            „Conturi la banci-in lei

         pensia suplimentara”

179,588,000 lei

179,588,000 lei

 

          4372                  =              5121

„Contributia personalului                „Conturi la banci – in lei”

      la fondul de somaj”

20,944,000 lei

20,944,000 lei

              4314                   =                 5121

„Contributia angajatilor  pentru               „Conturi la banci – in lei”

 asigurarile sociale de sanatate”

122,876,000 lei

122,876,000 lei

 

         

         444                =                5121

„Impozitul pe salarii”                  „Conturi la banci – in lei”

 28,470,240 lei

  28,470,240 lei

                        4311              =          5121

                „Contributia unitatii la                 „Conturi la banci”

                   asigurarile sociale”

449,547,970 lei

449,547,970 lei

                4313                   =               5121

„ Contributia angajatorului pentru          „Conturi la banci – in lei”

   asigurarile sociale de sanatate”          

 

143,037,990 lei

143,037,990 lei

             4371                  =             5121

„Contributia unitatii la fondul            „Conturi la banci – in lei”

               de somaj”

61,301,995 lei

61,301,995 lei

            447                     =                 5121

„Fonduri speciale – taxe si                    „Conturi la banci – in lei”

      varsaminte asimilate”

5,108,500 lei

5,108,500 lei

4.3. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata

            Compania Apa Brasov este platitoare de TVA si inregistreaza operatiunile aferente TVA in evidenta contabila conform normelor in vigoare. Intreprinderea a realizat in cursul perioadei studiate o serie de operatiuni din sfera TVA, evidentiindu-se mai multe aspecte in legatura cu taxa pe valoarea adaugata.

Pe 12.12.2003 Compania Apa R.A Brasov conform facturii de la furnizorul Megatrans S.A. numarul  565253 se aprovizioneaza cu materii prime in valoare de 100.840.336 lei plus TVA, materiale auxiliare in valoare de 145.000.000, inclusiv TVA.

Inregistrarea in contabilitate a acestor operatiuni de aprovizionare se face pe baza facturii de la furnizori, a avizelor de expeditie si a notelor de intrare-receptie, intocmite la aceasta data.

Principala activitate a companiei este prestarea de servicii cum ar fi distributia apei si servicii de canalizare care se evidentiaza in contabilitate in baza facturilor emise catre clienti. O activitate auxiliara a companiei este si vanzarea de marfuri (bauturi racoritoare si alcoolice, cosmetice etc.) desfasurata in cadrul sectiei Baia Orasaneasca.

La data de 12.12.2003 Compania Apa Brasov presteaza servicii de reparatii a unui sistem de alimentare cu apa la societatea comerciala Mecon SA, acestea fiind facturate la data de 12.12.2003 prin factura cu numarul 121114, in valoare de 300.000.000 lei, TVA 19%.

La data de 12.12.2003 Compania Apa prin intermediul Complexului Baia vinde conform facturii 121115, marfuri in valoare de 3.900.000, TVA 19%, societarii comerciale Acarin SRL din Brasov.

Pe 1.12.2003 Compania Apa Brasov a receptionat de la SC Recon SA materii prime  in valoare de 10.000.000 lei, costul de productie fiind de 8.000.000 lei si taxa pe valoarea adaugata de 19%,  pe baza avizului de insotire nr. 212442 primit de la furnizor si a notei de receptie si constatare de diferente 245.

Pe data de 2.12.2003 furnizorul SC Recon SA Brasov intocmeste si trimite factura cu numarul 562232, Compania Apa primind-o in aceeasi zi.

Plata de avansuri intre intreprinderi reprezinta o situatie tip in care exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata anticipeaza faptul generator. Normele impun obligativitatea intocmirii unei facturi de catre furnizor in termen de trei zile de la primirea avansului, moment in care se inregistreaza si taxa colectata corespunzatoare.

La data de 3.12.2003, o SC CTIB S.A. primeste de la Compania Apa R.A Brasov un avans, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 45 din 3.12.2003 incheiat intre parti. Valoarea totala a contractului, inclusiv TVA, este de 152.500.000 lei, din care taxa 24.348.740 lei. Avansul este de 30 % . Pe 5.12.2003 se emite factura cu numarul 2522642 pentru avansul incasat. Pe 17.12.2003 are loc livrarea produselor finite conform contractului, compania primindu-le pe 19.12.1999 si achitandu-le pe 27.12.2003.

Pe data de 17.12.2003 Compania Apa incaseaza un avans de la clientul SC Turjan SRL in valoarea de 1.000.000 lei, pentru livrarea unor contoare in valoarea de 5.000.000 plus TVA(pretul de inregistrare al lor fiind de 3.000.000 lei), valorificate ca marfuri.

In luna decembrie pe data de 30.12.2003 Compania Apa R.A Brasov, cumpara cu plata  in rate un mijloc fix conform facturii nr. 121245, si a contractului nr. 450 din data de 30.12.2003 la un pret de cumparare de 60.000.000 lei, la care se adauga taxa de 19%, dand un avans de 20 % iar diferenta se va plati in sase rate lunare, percepandu-se o dobanda de 6 % lunar, aplicata la sold. La data cumpararii, avansul este de 20 % x (60.000.000 + 11.400.000) = 71.400.000 lei. Aceasta suma se va regasi in borderoul de plati pe luna decembrie si, de aici, in jurnalul de cumparari pe aceeasi luna. Restul sumelor de platit in rate in urmatoarele sase luni se vor regasi intr-un scadentar, conform  calculelor din tabelul 4.1.

                              Tabel 4.1. Calculul ratelor totale lunare

Luna

Rata de

platit

(fara TVA

si dobanzi)

Rest de platit la

incep. lunii (baza

de calcul pentru

dobanda)

Dobanda

(col 2x6%)

TVA

Col l*19%

Total rata lunara

(col l + col3 + col 4)

0

1

2

3

4

5

Dec

8.000.000

48.000.000

2.880.000

1.520.000

12.400.000

Ian

8.000.000

40.000.000

2400000

1.520.000

11.920.000

Feb

8.000.000

32.000.000

1920000

1.520.000

11.440.000

Martie

8.000.000

24.000.000

1440000

1.520.000

10.960.000

Aprilie

8.000.000

16.000.000

960000

1.520.000

10.480.000

Mai

8.000.000

8.000.000

480000

1.520.000

10.000.000

Total

48.000.000

        -

10.080.000

9.120.000

67.200.000

Totalul datoriei  este format din pretul de vanzare, taxa pe valoarea adaugata si suma dobanzilor.

Total datorie =60.000.000 + 11.700.000 + 10.080.000 = 81.480.000 lei.

Taxa neexigibila este de 9.120.000 lei.

Cheltuielile cu dobanzile in avans sunt de 10.080.000 lei.

Taxa deductibila este de 2.280.000 lei.

Compania Apa R.A Brasov importa pe 11.12.2003 conform DVI nr. 77899 materiale in valoare de 1.000 euro, la cursul de 33.000 lei/ euro. Se achita in numerar  taxele vamale in suma de 14.000.000 lei iar TVA-ul se achita cu ordin de plata nr. 56. Datoria fata de furnizor se achita la cursul de 33.500 lei/euro.

            Operatiunile anterioare sunt evidentiate in Registrul jurnal din anexa numarul 5.

            Preluand datele din  registrul jurnal avem situata conturilor 4426-TVA deductibila si 4427- TVA colectata astfel:

4426

 

19,159,664

23,151,261

1,900,000

7,304,622

7,304,622

24,348,740

2,280,000

1,520,000

8,930,000

95,898,909

0

95,898,909

 

4427

 

1,000,000

57,000,000

 

741,000

 

190,000

 

6,555,000

1,000,000

64,486,000

63,486,000TVA- deductibila este mai mare decat TVA – colectata cu suma de 32,412,909 lei rezultand astfel un TVA-de recuperat.

Inchiderea contului 4426” TVA deductibila” prin 4427” TVA colectata”.

                       4427               =            4426

         „TVA- colectata”           „TVA – deductibila”

 

63,486,000 lei

63,486,000 lei

             4424                  =                4426

„TVA  - de recuperat ”           „TVA – deductibila”

32,412,909 lei

32,412,909 lei

Taxa de rambursat se regularizeaza astfel[1]: prin compensarea efectuata de persoana impozabila in limita taxei ramase de plata rezultate din decontul lunii anterioare sau din deconturile lunilor urmatoare; prin compensarea cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat; rambursarea efectuata de organele fiscale.

Rambursarea taxei de incasat se face la cerere, pe baza unei documentatii stabilite de Ministerul Finantelor. Diferenta constatata se ramburseaza agentului economic in termen de 30 de zile de la data depunerii declaratiei lunare si a cererii de rambursare. Rambursarea poate fi solicitata lunar.

In cazul nerambursarii diferentei de taxa, potrivit legii, pentru perioada de intarziere Ministerul Finantelor va plati penalitati.

In cererea de rambursare se va specifica: codul fiscal al platitorului de tva, denumirea acestuia, sediul acestuia, suma solicitata a fi rambursata. De asemenea se va specifica sursa din care provine suma (decontul aferent lunii sau anului), contul in care se va depune si motivul pentru care se afla in situata de rambursare a tva-ului. Odata documentatia completata organul fiscal va analiza dosarul intocmit propunand fie aprobarea rambursarii fie efectuarea de verificari la societatea respectiva. Pentru aceasta luna societatea nu a cerut rambursarea  TVA-ului.

4.4. Contabilitatea taxelor vamale si accizelor

  

     “Compania Apa” R.A Brasov a achizitionat in decembrie 2003, conform declaratiei vamale de import nr. 654367 si a facturii nr. 2567434 de la furnizorii externi un mijloc fix, cu pretul extern de 25.000 USD, asigurarea pe parcursul extern fiind de 350 USD (platita din avansuri de trezorerie in devize), taxa vamala de 20%, suprataxa 4%, acciza 8%, comisionul vamal 0.5%, TVA 19%.

    Obligatiile fiscale s-au achitat in vama cu cecuri. Cursul de schimb de pe declaratia vamala este de 33.500 lei/ USD.

 Din documentele furnizate de catre intreprindere am extras informatiile necesare inregistrarilor,care sunt prezentate in tabelul 4.4.

Tabel 4.4. Calcul sume folosite in inregistrari

Indicatori

Valoare

1.Pret din factura furnizorului

25.000 USD*33.500 lei =837.500.000

2.Asigurare pe parcursul extern

350*33.500lei/USD =11.725.000

3.Valoarea in vama (rd 1+rd 2)

849.225.000

4.Taxa vamala plus suprataxa:

169.845.000+33.969.000 = 203.814.000

5.Comision vamal: (0,5%* rd3)

4.246.125

6.Baza de calcul pentru acciza (rd3+rd 4 +rd 5)

1.057.285.125

6.Acciza :

84.582.810

7.Baza de calcul TVA(rd 6+rd 7)

1.141.867.935

8. TVA 19%

  216.954.491

8.Cost achizitie

1.141.867.935

9.Obligatii fiscale in vama

509.597.426

In contabilitate vom inregistra:

·       Receptia mijlocului fix:

             212                 =             404

        „Mijloace fixe”                           “Furnizori de imobilizari”

837.500.000 lei

837.500.000 lei

             212                 =             542

        „Mijloace fixe”                           ” Avansuri de trezorerie”                                                      

11.725.000 lei

11.725.000 lei

             212                 =             446.1

        „Mijloace fixe”                           “Taxa vamala si suprataxa”

203.814.000 lei

203.814.000 lei

             212                 =             447.1

        „Mijloace fixe”                           “Comision vamal”

4.246.125 lei

4.246.125 lei

             212                 =             446.2

        „Mijloace fixe”                                   “Accize”

84.582.810 lei

84.582.810 lei

·       Plata obligatiilor fiscale in vama:

446.1                 =             5121

„Taxa vamala si suprataxa”                    “Conturi la banci in lei”

203.814.000 lei

203.814.000 lei

     

446.2                 =             5121

„ Accize ”                     “Conturi la banci in lei”

84.582.810 lei

84.582.810 lei

4426                 =             5121

„TVA deductibila ”                     “Conturi la banci in lei”

216.954.491 lei

216.954.491 lei

 

4.5. Contabilitatea fondurilor speciale

Compania Apa R.A Brasov datoreaza un fond de sanatate calculat in cota de 2%, in valoare de 8.745.123, din adaosul comercial aferent livrarilor de bauturi alcoolice si tutun, comercializate in cadrul barului existent in complexul Baia Brasov. Acest lucru s-a inregistrat in contabilitate astfel:

635                 =             447

”Cheltuieli cu alte impozite                 “Fonduri speciale

      taxe si varsaminte asimilate”            taxe si varsaminte asimilate”

8.745.123 lei

8.745.123 lei

4.6. Contabilitatea impozitului pe cladiri

Anual, Compania APA Brasov depune la Administratia locala “Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice”

Compania Apa Brasov utilizeaza un coeficient de impozitare stabilit de consiliul local de 1,87, aplicabil asupra valorii de inventar a cladirilor. Ultima reevaluare a cladirilor detinute a avut loc in octombrie 2001, prin urmare nu trebuie sa utilizeze un coeficient de impozitare majorat. Impozitul pe cladiri anual pe care societatea trebuie sa il vireze bugetului local este de 1.870.920.252 lei. Pentru centrala termica, cu o valoare de inventar de 5.874.131.056, Apa Brasov va plati un impozit egal cu :

                 5.874.131.056 x 1.87% =  109.846.250 lei

Plata impozitului pe cladiri se face in patru transe egale, societatea avand de platit pe ultimul trimestru 467.730.063 lei. Virarea ultimei transe la bugetul local se realizeaza utilizand ordinul de plata.

446                 =             5121

„Alte impozite, taxe si                     “Conturi la banci in lei”

         varsaminte asimilate”

467.730.063 lei

467.730.063 lei

        

 Impozitul pe cladiri se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor 635 – “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” si 446 – “Alte cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate”.

                     635                 =             446

”Cheltuieli cu alte impozite                 “Alte impozite,

      taxe si varsaminte asimilate”            taxe si varsaminte asimilate”

1.870.920.252 lei

1.870.920.252  lei

               

4.7. Contabilitatea impozitului pe teren.

            Compania Apa Brasov detine 27.604 mp teren cu constructii in intravilan, in zona a doua a orasului, pentru care datoreaza o taxa de 3.000 lei/mp. Deasemenea, unitatea mai detine 500 m teren ocupat de drumuri, platind o taxa de 200.000 lei/km. “Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul contribuabililor persoane juridice” este depusa anual de catre intreprindere la administratia locala. Pe baza acestei declaratii se stabileste impozitul pe teren datorat, virarea lui inregistrandu-se trimestrial pe baza ordinului de plata. Conturile analitice utilizate sunt 63514 “Cheltuieli cu impozite si taxe locale” si 4463 “Impozit pe teren”:

                     63514                 =             4463

”Cheltuieli cu impozite                 “Impozit pe teren”

                      si taxe  locale ”           

20.728.250 lei

20.728.250 lei

    

4463                =             5121

           “Impozit pe teren”                    “Conturi la banci in lei”

20.728.250 lei

20.728.250 lei

    

4.8. Contabilitatea taxei asupra mijloacelor de transport.

Compania Apa Brasov 12 autoturisme, dintre care 6 Dacia si 6 Cielo, si 6 autocisterne. Dat fiind faptul ca Dacia si Cielo au o capacitate cilindrica ce nu depaseste 2.000 cm3, pentru autoturisme se plateste o taxa de 58.000 lei/500cm3. Prin urmare, pentru o Dacie (care are 1.557 : 500 = 3,114 deci 4 fractiuni a cate 500 cm3), firma plateste o taxa de 4 x 58.000 = 232.000 lei. Cielo are doar 3 fractiuni a cate 500 cm3, deci taxa platita este de 3 x 58.000 = 174.000 lei. O autocisterna obliga la plata unei taxe de 3.800.000 lei. Anual, firma depune la administratia locala “Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice”.

Pentru inregistrarea taxei pe mijloacele de transport, Apa Brasov utilizeaza conturile analitice 4468 “Taxa pe mijloacele de transport” si 63514 “Cheltuieli cu impozite si taxe locale”:

                     63514                 =             4468

”Cheltuieli cu alte impozite                 “Taxa pe mijloace

                      taxe locale”                                de transport”

25.236.000 lei

25.236.000 lei[1] Potrivit legii 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
PROIECT ABSOLVIRE ATESTAT ECONOMIE - STUDIUL ACTIVITATII ECONOMICE LA FIRMA S.C.SPORTVIC.S.R.L.
Contabilitatea impozitelor si taxelor ca obligatii fiscale ale intreprinderii


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu