Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » contabilitate
BILANTUL CONTABIL:OGLINDA POZITIEI FINANCIARE A INSTITUTIEI PUBLICE. STUDIU DE CAZ: PRIMARIA COMUNEI SURDILA GAISEANCA

BILANTUL CONTABIL:OGLINDA POZITIEI FINANCIARE A INSTITUTIEI PUBLICE. STUDIU DE CAZ: PRIMARIA COMUNEI SURDILA GAISEANCA

BILANTUL CONTABIL:OGLINDA POZITIEI  FINANCIARE A  INSTITUTIEI  PUBLICE.  STUDIU  DE  CAZ: PRIMARIA  COMUNEI  SURDILA  GAISEANCA

 

           

1.  APROBAREA  SI  DEPUNEREA  SITUATIILOR  FINANCIARE

            Potrivit Legii  contabilitatii nr. 82/ 1991 republicata in 2008, institutiile publice au  obligatia  sa  intocmesca  situatii  financiare trimestriale si anuale.

Situatiile financiare sunt o reprezentare structurata a pozitiei financiare si a performantei financiare a unei entitati. Obiectivul situatiilor financiare de uz general este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxurile de trezorerie ale unei entitati, utile pentru o gama larga de utilizatori in luarea deciziilor economice. Mai exact, obiectivul raportarii financiare in sectorul public trebuie sa fie oferirea informatiilor utile luarii deciziilor si demonstrarea raspunderii entitatii pentru resursele incredintate ei prin:


Oferirea informatiilor privind sursele, alocarea si utilizarile resurselor finaciare;

Oferirea informatiilor privind modul in care entitatea si-a finantat activitatile si si-a acoperit necesarul de numerar;

Oferirea informatiilor utile in evaluarea capacitatii entitatii de a-si finanta activitatile si de a-si onora datoriile si angajamentele;

Oferirea informatiilor privind situatia financiara a entitatii si modificarile ei; si

Oferirea informatiilor agregate utile in evaluarea performantei entitatii in termeni de costuri ale serviciilor, eficienta si realizari.

            Situatiile financiare de uz general pot avea si un rol predictiv sau prospectiv, oferind informatii utile in prognozarea nivelului de resurse necesar pentru continuarea activitatii, resursele ce ar putea fi generate de activitatea continua, precum si riscurile si incertitudinile asociate. Raportarea financiara poate oferi utilizatorilor informatii:

            a) care sa indice daca resursele au fost obtinute si utilizate in conformitate cu bugetul legal adoptat; si

            b) care sa indice daca resursele au fost obtinute si utilizate in conformitate cu cerintele legale si contractuale, inclusiv limitele financiare stabilite de catre autoritatile legislative corespunzatoare.

            Pentru primariile comunale, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile  financiare.

            Acestea se intocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor  Publice, aprobate  prin  ordin  al  ministrului  finantelor  publice.

            Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei,

fara subdiviziunile leului.

            Pentru necesitatile proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale, se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda.

            Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune, potrivit normelor emise in acest scop  de  Ministerul  Economiei si Finantelor.

            In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata in 2008, institutiile publice au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin odata pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.

            Potrivit pct. 5 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1753/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,  Partea I, nr. 1174 din 13 decembrie 2004, 'Inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii fiecarei unitati'.

            In conformitate cu prevederile art. 20 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in 2008, si ale pct.10 lit B Anexa 1 din Normele metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie, privind activitatea financiara si contabila, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1850/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 bis din 7 ianuarie 2005, institutiile publice au obligatia sa completeze Registru-inventar, pe baza inventarierii faptice a fiecarui  cont  de  activ si de pasiv.

            Elementele de activ si de pasiv se inscriu in Registrul-inventar si au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora.

            Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1031/ 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, bunurile proprietate publica aflate in administrarea ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si institutiilor publice subordonate acestora se inventariaza anual pe liste de inventariere distincte.

            Situatiile financiare ale primariei comunale trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare (active nete/ patrimoniu net/ capital propriu), precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial.

            Acestea se semneaza de primar si contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

            Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile de trezorerie a statului la care au deschise conturile, situatia fluxurilor de trezorerie pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa, a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea   institutiei   publice   cu   cele   din  contabilitatea  unitatilor  de

trezorerie a statului.

            Situatiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenta trezoreriilor statului se restituie institutiilor publice respective pentru  a  introduce  corecturile  corespunzatoare.

            Este interzis primariei sa centralizeze situatiile financiare ale institutiilor  din  subordine  care  nu  au  primit  viza  trezoreriei  statului.

Institutiile publice subordonate primariei comunale ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun un exemplar din situatiile  financiare  trimestriale  si  anuale  la  primaria  comunala, la termenul stabilit  de  aceasta  astfel  incat  primaria  comunala  sa  poata realiza centralizarea raportarilor (cele intocmite pentru activitatea proprie                   cu  cele  prezentate  de  institutia  subordonata)  si  sa  se  incadreze  in termenul  de  raportare  stabilit  de  catre  directiile  generale  ale  finantelor publice  judetene  prin  compartimentul  de  specialitate.

            Unitatile administrativ teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la directiile generale ale finantelor publice judetene, un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit  normelor  si  la  termenele  stabilite  de  acestea.

            In urma verificarii si analizarii Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste anual bilantul institutiilor publice care se prezinta Guvernului odata cu Contul general anual de executie a bugetului de stat.

            Avand  in  vedere  importanta  lucrarilor  ce  se  elaboreaza  de Ministerul  Finantelor  in  baza  situatiilor  financiare  anuale,  atat  primarii cat si conducatori compartimentelor financiare contabile ale primariilor comunale au obligatia incheierii executiei bugetare potrivit normelor de inchidere  stabilite  la  finele fiecarui an de catre Ministerul Finantelor  (pentru incheierea executiei bugetare a anului 2007 aceste norme au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2164/ 2007-Monitorul  Oficial  nr. 1010/  19  decembrie  2007).

            La intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie avuta in vedere respectarea principiilor contabilitatii de angajamente asa cum sunt descrise in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/ 2005 privind aprobarea  Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, si anume:

            - principiul continuitatii activitatii;

            - principiul permanentei metodelor;

            - principiul prudentei;

            - principiul contabilitatii pe baza de angajamente;

            - principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii;

            - principiul intangibilitatii;

            - principiul necompensarii;

            - principiul comparabilitatii informatiilor;

            - principiul materialitatii (pragul de semnificatie);

            - principiul  prevalentei  economicului  asupra  juridicului  (realitatea

            asupra aparentei).

Pentru respectarea principiului contabilitatii pe baza de angajamente, (potrivit caruia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat sau platit, iar veniturile si cheltuielile sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare), trebuie avut in vedere momentul constatarii drepturilor si obligatiilor, al veniturilor si al cheltuielilor, astfel:

- pentru creante, datorii si capitaluri, cand iau nastere drepturi si  

  obligatii cu valoare economica;

            -  pentru venituri, cand au fost realizate (obtinute);

- pentru cheltuieli, cand au fost efectuate (resursele au fost utilizate,

  consumate).

2.   BILANTUL – PRINCIPALA  COMPONENTA  A 

                     SITUATIILOR  FINANCIARE  DE  RAPORTARE 

          INTOCMITE  DE INSTITUTIILE  PUBLICE

 

            Normele romanesti  prevad ca situatiile financiare trimestriale si anuale  cuprind:

a) bilantul;

b) contul de rezultat patrimonial;

c) situatia fluxurilor de trezorerie;

d) situatia  modificarilor  in  structura  activelor/     capitalurilor;

e) anexe la situatiile financiare, care includ: politici contabile si note   

    explicative;

f) contul de executie bugetara.

Standardul International de contabilitate pentru sectorul public “Prezentarea Situatiilor financiare” (IPSAS1) stabileste componenta unui set complet de situatii financiare astfel:

          o situatie a pozitiei financire;

          o situatie a performantei financiare;

          o situatie a modificarilor activelor nete/capitalurilor proprii;

          o situatie a fluxurilor de trezorerie; si

          politicile contabile si note la situatiile financiare.

Din  cele  de  mai  sus  rezulta  convergenta  contabilitatii  romanesti cu

standardele internationale, in plus, contabilitatea romaneasca include in situatiile de raportare si contul de executie bugetara.

            Bilantul  contabil (situatia pozitiei financiare sau situatia activelor si datoriilor).

            Bilantul contabil ,ceea ce in Standardele  Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public, reprezinta situatia pozitiei financiare, reprezinta pentru normalizatorii romani documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale institutiei publice la sfarsitul perioadei de raportare, precum si in alte situatii prevazute de lege.

            Pentru fiecare element de bilant trebuie prezentata valoarea aferenta elementului respectiv pentru exercitiul financiar precedent.

            Daca valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative.

            Un element de bilant pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

            In bilant, elementele de natura activelor sunt prezentate in functie de gradul crescator al lichiditatii iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate in functie de gradul crescator al exigibilitatii.

            Un activ reprezinta, potrivit normelor romanesti, o resursa controlata de catre institutia publica ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru institutie si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil.

            O datorie reprezinta o obligatie actuala a institutiei publice ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.

Activele si datoriile curente se prezinta in bilant distinct de activele si datoriile necurente.

            Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (al comunei in cazul nostru), in calitate de proprietari ai activelor unei institutii publice dupa deducerea tuturor datoriilor.

Capitalurile proprii se mai numesc si active nete sau patrimoniu net si se determina ca diferenta intre active si datorii.

Corelatii  esentiale  ale  bilantului  sunt:


In bilant nu se regasesc veniturile si cheltuielile (clasa VI-a si aVII-a din Planul de conturi general) acestea fiind reflectate intr-o alta situatie de raportare si anume “Contul de rezultat patrimonial”. In bilant insa se regaseste rezultatul patrimonial determinat ca diferenta intre venituri si cheltuieli (indiferent daca veniturile au fost incasate sau nu, iar in cazul cheltuielilor indiferent daca au fost sau nu platite). Rezultatul patrimonial poate fi excedent patrimonial sau deficit patrimonial si este dat de urmatoarele  corelatii:


In functie de necesitatile de informare, Ministerul Finantelor poate solicita prezentarea in bilant a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu  normele existente.

             Formatul bilantului nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul.

            Conform normelor romanesti, structura bilantului contabil, valabila si in cazul primariilor comunale este urmatoarea :

                        A. ACTIVE

            Active  necurente

Active  fixe  necorporale

Instalatii  tehnice, mijloace  de  transport,  animale,  plantatii,  mobilier,

aparatura  birotica  si  alte  active  corporale

Terenuri si cladiri

Active  financiare  necurente (investitii pe termen lung – peste 1 an)

Creante necurente (sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada     mai mare de 1 an)

Total active necurente

            Active curente

Stocuri

Creante curente (sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai                         

mica de un an)

Conturi la trezorerie si banci

Cheltuieli in avans

Total active curente

Total active

                        B. DATORII

Datorii necurente

Datorii (sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an)

Imprumuturi pe termen lung

Provizioane

Total datorii necurente

Datorii curente

Datorii (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an)

Imprumuturi pe termen scurt (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an)

Imprumuturi pe termen lung, ce trebuie platite  in exercitiul curent

Venituri in avans

Provizioane

Total datorii curente

Total datorii

C. Capitaluri proprii

Rezerve si fonduri

Rezultatul patrimonial

Rezultatul reportat

Active  nete/ Capitaluri  proprii  = Total active – Total datorii

 

Ordinea de asezare a indicatorilor in bilant in cazul activelor este cea inversa gradului de lichiditate (adica de la cele mai putin lichide cum sunt imobilizarile la cele mai lichide iar in cazul pasivelor in ordinea inversa exigibilitatii).

Intomirea bilantului se face avandu-se in vedere datele ultimelor balante de verificare sintetice puse de acord cu cele analitice dupa inregistrarea  cronologica  si  sistematica a tuturor  operatiunilor  consemnate in documentele  justificative,  aferente  periodei.

Intocmirea bilatului trebuie sa fie precedata de o analiza si anume:

·       analiza soldurilor conturilor contabile, astfel incat acestea sa reflecte operatiuni patrimoniale ale institutiei in cauza si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi;

·       clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in conturile de furnizori, clienti, datorii in legatura cu personalul, debitori, creditori diversi  urmand  achitarea  obligatiilor  si  incasarea  creantelor;

·       in situatia in care operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in care au fost realizate se utilizeaza conturile de “cheltuieli in avans sau “venituri  in  avans” dupa  caz.

De   asemenea  se  are  in  vedere  ca  unele  conturi   nu   pot   prezenta

sold  la  finele  anului:

De exemplu la unitatile administrativ-teritoriale nu prezinta sold urmatoarele conturi:

            - contul 5211 'Disponibil al bugetului local';

            - contul 5212 'Rezultatul executiei bugetare din anul curent';

- contul 5221 'Disponibil din fondul de rulment al bugetului local'

                        (in situatia in care bugetul local nu poate rambursa

                        eventualele imprumuturi restante si comisioane

                        aferente);

            - contul 531   'Casa';

            - contul 4687 'Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii';

            - contul 5197 'Sume primite din fondul de rulment potrivit legii';

- conturile 6xx 'Cheltuieli.' (efectuate din fondurile constituite in

                          afara bugetelor locale) se inchid prin debitul conturilor:

- 131 'Fondul de rulment'

- 134 'Fondul de amortizare aferent activelor fixe

           detinute de serviciile publice de interes local'

- 135 'Fondul de risc',

- 136 'Fondul depozitelor speciale constituite pentru

           constructii de locuinte',

- 137 'Taxe speciale',

- 1399 'Alte fonduri', dupa caz;

- conturile 6xx 'Cheltuieli.' (ale bugetului local) se inchid prin

debitul contului 121 'Rezultatul patrimonial - bugetul local';

 - conturile 7xx 'Venituri .' (ale bugetului local) se inchid prin

       creditul contului 121.02 'Rezultatul patrimonial -  

       bugetul local' si altele astfel cum se precizeaza in

                                      Normele Ministerului Economiei si Finantelor de

        inchidere.

            In cazul primariilor intocmirea bilantului trebuie sa fie precedeta si de anumite  operatiuni  specifice  si  anume:

            -    verificarea  inregistrarii  operatiunilor  in  evidentele  nominale  si

                 centralizate;

·       intocmirea listelor de ramasita si suprasolviri (la inchiderea anului);

·       verificarea gestiunii chitantierelor;

·       inregistrarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;

·       depunerea sumelor incasate in numerar in conturile de venituri bugetare sau disponibilitati deschise in trezorerie, reantregirea creditelor bugetare cu sumele ridicate in numerar din trezorerie si neutilizate s.a.

            Informatiile sintetizate de bilant sunt completate de alte situatii (formulare  de  bilant  in  limbajul  curent)  dintre  care  cele  mai  importante sunt:

Contul  de  rezultat  patrimonial

            Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent.

Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate sau nu.

Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, indiferent daca au fost platite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial (economic) sunt prezentate si veniturile calculate (ex. venituri din reluarea provizioanelor si ajustarilor de valoare) care nu implica o incasare a acestora precum si cheltuielile calculate (ex.cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile de valoare) care nu implica o plata a acestora.

Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

Daca valorile prevazute anterior nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative.

            Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finantare in parte, precum si pe total, ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent.

            In functie de necesitatile de informare, Ministerul Finantelor Publice poate solicita prezentarea unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu reglementarile in vigoare la un moment dat.

            Formatul Contului de rezultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul.

            Structura Contului de rezultat patrimonial la primariile comunale cuprinde:

            Venituri  operationale

-   venituri din impozite si taxe, contributii de asigurari si alte venituri

     ale bugetelor

-   venituri din activitati economice

-   finantari,subventii,transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala

-   alte venituri operationale

            Total venituri operationale

Cheltuieli  operationale

-   cheltuieli cu salariile si contributiile aferente

-   subventii, transferuri

-   cheltuieli privind stocurile, lucrarile si serviciile executate de terti

-   cheltuieli de capital, amortizari si provizioane

-   alte cheltuieli operationale

Total cheltuieli operationale

Excedent (deficit) din activitatea operationala

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Excedent (deficit) din activitatea financiara

Excedent (deficit) din activitatea curenta

(excedent/deficit din activitatea operationala +/-

excedent/deficit din activitatea financiara )

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Excedent/deficit din activitatea extraordinara

Rezultatul patrimonial

(excedent/deficit din activitatea curenta +/-

excedent/deficit din activitatea extraordinara)

Contabilul primariei trebuie sa urmareasca preluarea corecta  a “contului de rezultat patrimonial” intocmit de institutiile cu personalitate juridica de sub autoritatea primariei  in contul de rezultat patrimonial intocmit la nivel de ordonator principal de credite prin cumularea cu rezultatul patrimonial  aferent  activitatii  proprii  astfel  ca  acest  cont  nu  poate prezenta  si  sold  debitor  si  sold  creditor (si  excedent  si  deficit).

Anterior inchiderii anului si pentru a asigura imaginea fidela a patrimoniului atat prin bilant cat si prin “Contul de rezultat patrimonial”
cu adevarat performanta financiara, contabilul trebuiesa faca unele operatiuni de regularizari si viramente precum:

·       virarea sumelor necheltuite primite sub forma de donatii si sponsorizari in cont distinct deschis in trezorerie “Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului” pentru ca ulterior din contul respectiv sa se faca platile dispuse de donator;

·       reantregirea fondului de rulment cu eventualele sume neutilizate acordate din acesta institutiilor din subordine pentru efectuarea de investitii;

·       restituirea eventualelor prelevari efectuate de la bugetul de stat (sume defalcate din TVA exclusiv cele pentru echilibrare, subventii si transferuri) sau alte bugete cu destinatii precise care nu au fost utilizate in anul ce expira;

·       virarea in fondul de rulment a eventualelor sume transferate din

acesta in cursul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa

           

          Situatia  fluxurilor  de  trezorerie

            Situatia Fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar  divizate  in:

Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, care prezinta miscarile  de  numerar  rezultate  din  activitatea  curenta:

- Incasari

- Plati

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii, care prezinta miscarile de numerar rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe:

- Incasari

- Plati

Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, care prezinta miscarile de numerar rezultate din imprumuturi primite si rambursate, ori alte surse financiare:

- Incasari

- Plati

Formularul se completeaza de catre fiecare institutie,(primaria pentru activitatea  proprie, institutia subordonata pentru activitatea sa, fiind cumulate apoi) cu informatiile privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui  cont  de  la  trezorerie  sau  banci.

La nivelul primariei in situatie sunt prezentate miscarile de numerar aferente atat conturilor de finantare bugetara deschise pe codurile fiscale ale primariei si institutiilor subordonate acesteia, cat si pentru toate conturile de disponibilitati deschise in trezorerie sau in banci (regula pentru sectorul public este de a derula executia de casa numai prin trezorerii, exceptiile sunt reglementate riguros si in genere se refera la fonduri nerambursabile pentru care finantatorul agreaza o anume banca). In consecinta  situatia fluxuruilor de trezorerie este supusa vizei trezoreriei locale care verifica concordanta rulajelor din contabilitatea trezoreriei si a soldurilor  conturilor  de  disponibil  pe  fiecare  tip  de  disponibilitate.

          Contul  de  executie  bugetara

Pe langa situatiile prezentate anterior, institutiile publice deci si primariile mai intocmesc si prezinta “Contul de executie bugetara”.

Contul de executie bugetara cuprinde toate operatiunile financiare din timpul exercitiului financiar cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul, si trebuie sa contina:

            a) informatii privind veniturile:

                 - prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive

                 - drepturi constatate

                 - incasari realizate

               - drepturi constatate de incasat

            b) informatii privind cheltuielile:

                 - credite bugetare initiale, credite bugetare definitive

                 - angajamente bugetare

                 - angajamente legale

                 - plati efectuate

                 - angajamente legale de platit

                 - cheltuieli efective (costuri, consumuri de resurse).

            c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate).

            La primariile comunale, ca de altfel la toate unitatile administrativ teritoriale, datele se preiau din bugetele locale precum si din rulajul creditor al contului 7702 “Finantarea de la bugetele locale” pentru plati, iar pentru incasari  rulajul  debitor  al  contului  de “Disponibil  al  bugetului  local”.

            Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 21 “Veniturile bugetelor locale” si contul 24 “Cheltuielile bugetelor locale”.

            Spre deosebire de “Contul de rezultat patrimonial” in care veniturile si cheltuielile sunt evidentiate indiferent daca au fost incasate respectiv platite sau nu, in “Contul de executie bugetara” sunt evidentiate numai veniturile efectiv incasate si cheltuielile efectiv platite. Aceasta este ceea ce in limbaj curent specialisti denumesc “executia de casa”.

           

Anexele la  situatiile  financiare  sunt  stabilite  prin  norme, in general

difera de la un an la altul (forma, continut) in functie de particularitatile executiei  bugetare.

            Politicile contabile, despre care trebuie sa se faca referire in anexe reprezinta un  set  de  proceduri stabilite de catre conducerea fiecarei institutii  publice pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor  justificative  pana  la  intocmirea  situatiilor  financiare.

            Politicile contabile trebuie sa asigure informatii care trebuie sa fie:

          relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;

          credibile in sensul ca:

·       reprezinta  fidel  rezultatul  patrimonial  si  pozitia  financiara

a  institutiei  publice;

·       sunt  neutre;

·       sunt  prudente;

·       sunt  complete  sub  toate  aspectele  semnificative.

   STUDIU  DE  CAZ:  ANALIZA  PE  BAZA  DE  BILANT

                      ASUPRA  SITUATIEI  FINANCIARE  A  PRIMARIEI

SURDILA GAISEANCA  LA  31  DECEMBRIE  2007

            Bugetul  pe  anul  2007 la  nivelul  ordonatorului  principal  de credite a

fost de aproximativ 000 mii lei, corespunzator unor active, respectiv capitaluri  proprii  situate  la  aproximativ  acelasi  nivel.

            Din buget s-a asigurat finantarea aparatului propriu si actiunilor specifice primariei (precum si a institutiei de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica al carei conducator (directorul scolii) are calitatea de ordonator tertiar de credite.

            La 31 decembrie 2007, bilantul Primariei Surdila Gaiseanca se prezinta intr-o forma usor simplificata potrivit tabelului nr. 1.

                                                                                                                       Tabel  nr.  1

COMUNA   SURDILA  GAISEANCA

B I L A N T

          decembrie  2007

                                 -   lei  -

Indicatori

Sold la inceputul perioadei

Sold la

sfarsitul periodei

A.  ACTIVE  (I+II)

2.058.508

040.608

I.  ACTIVE  NECURENTE

1.517.459

2.289.067

     -  active  fixe necorporale

5.654

30.264

     -  instalatii  tehnice, mijloace transport,

        mobilier, alte active corporale

101.126

99.036

     -  terenuri si cladiri

1.410.679

2.159.767

II. ACTIVE  CURENTE

541.049

751.541

     -  stocuri

105.910

175.989

     -  creante

2016218406

           - din operatiuni comerciale si avansuri

22.094

5.257

           - creante bugetare

181.068

178.149

     -  conturi  la trezorerie  si banci

224.760

387.614

           - conturi la trezoreriei, casa, alte valori

22362

386.433

           - conturi la banci comerciale

1.398

1.181

           - cheltuieli in avans

7.217

4.532

B.  DATORII

107.728

131.553

      DATORII  NECURENTE

29.878

1787

       -  imprumuturi pe termen lung

29.878

1787

      DATORII  CURENTE

77.850

117.766

      -  datorii comerciale si avansuri

1.487

11.600

      -  datorii  catre  bugete

8.185

12.965

      -  salarii  angati  si contributii aferente

68.178

9201

   ACTIVE  NETE      =  TOTAL   ACTIVE -

   - TOTAL DATORII = CAPITALURI  PROPRII

   (A-B=C)

1.950.780

2.909.055

C.  CAPITALURI  PROPRII (A-B)  din  care:

1.950.780

2.909.055

      Rezerve fonduri

1.376.248

1.650.046

      Rezultatul reportat

172.116

355.058

      Rezultatul patrimonial al exercitiului

402.416

90951

Sursa:  Situatiile  financiare  de  raportare  intocmite  de  Primaria  Surdila  Gaiseanca  la 31.12.2007

           

            Din analiza datelor prezentate in tabelul  de mai sus care este o reprezentare usor simplificata a bilantului intocmit de Primaria Surdila Gaiseanca la finele exercitiului financiar bugetar 2007 rezulta urmatoarele principalele aspecte:

            Activele existente in sold la inceputul anului au cunoscut o crestere procentuala  de  47,7 %,  in  valori  nominale 982.100  lei (de la 2.058.508 lei la 040.608 lei) localizata la activele necurente in cea mai mare parte respectiv  suma  de  771.608 lei  iar  la  cele  curente  in  suma de 210.492 lei.

            Cresterea valorica a activelor necurente este raportata la valoarea neta a acestora, in bilant acestea figurand la valoarea lor contabila mai putin amortizarea  calculata.

            Tranzactiile reflectate in bilant sintetizeaza achizitiile noi, crestere valorica din diferente de reevaluare, amortizarea aferenta activelor amortizabile precum si diminuarile ca urmare a scoaterii din uz (casarii) a unor  active.

            Aceste tranzactii aferente activelor necurente (active fixe amortizabile si neamortizabile) pe conturi sintetice distincte sunt descrise amanuntit pe cai de crestere (achizitii, transferuri primite cu titlu gratuit, donatii si sponsorizari, alte cai) si cai de reducere (dezmembrari si casari, transferuri cu titlu gratuit, vanzari, alte cai) in corespondenta cu fondul de provenienta (domeniul public respectiv domeniul privat al Primariei Surdila Gaiseanca). Anexa la bilant in aceasta situatie poarta denumirea de „Situatia activelor fixe amortizabile” anexa 35a, respectiv „Situatia activelor fixe neamortizabile” anexa 35b.

            Din acestea ca si din bilantul propriu-zis rezulta per sold o crestere a activelor fixe necorporale (cont 208) de 24.610 lei (achizitii noi) o diminuare la instalatii tehnice, mijloace transport, mobilier si alte active corporale (conturile 213 si 214) urmare calculului amortizarii acestora in vreme ce la terenuri si cladiri (conturile 211, 212 si 231) s-a inregistrat o crestere valorica neta de 749.088 lei (lucrari de reparatii cladiri, constructii grup sanitar Scoala Filipesti).

            Activele curente (stocuri, creante ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, disponibilitatile din conturi si cheltuieli in avans) au cunoscut o crestere procentuala de 38,9%, in valori nominale 210.492 lei in urmatoarea structura reflectata in bilant:

·       stocurile in materii prime, materiale, obiecte de inventar etc. au crescut cu 70.079 lei indeosebi pe seama dotarilor de natura obiectelor de inventar efectuate pentru aparatul propriu al primariei si in cea mai mare parte pentru scolile din cele doua localitati ale comunei. Cresterea in acest caz este apreciata calitativ pentru ca reprezinta o mai buna dotare si nu imobilizari de fonduri in stocuri nejustificate de materiale;

·       creantele (sume ce urmeaza a fi incasate) s-au diminuat per total cu 19.756 lei din care in mai mare masura creantele din operatiuni comerciale si avansuri (16.837 lei) comparativ cu creantele bugetare care au scazut cu 2.919 lei. Si in cazul creantelor rezultate din relatii comerciale ca si in cazul creantelor rezultate din activitatea de colectare a impozitelor, taxelor si celorlalte venituri cuvenite bugetului local al Primariei Surdila Gaiseanca, bilantul scoate in evidenta preocuparea pe linia cresterii gradului de colectare a sumelor cuvenite bugetului local;

·       lichiditatile existente in conturi de trezorerie si banci au cunoscut o crestere procentuala de 72 %  situandu-se la nivelul a 387.614 lei existente in conturi de disponibilitati deschise in Trezoreria Statului in suma de 386.433 lei (ilustrate in detaliu intr-o anexa a bilantului – Situatia fluxurilor de trezorerie) si in cont bancar – Raiffeisen Bank, 1181 lei (garantii materiale constituite pentru gestionari).

Cresterea  numerarului  existent in conturi de disponibil (disponibil din

fondul de rulment la dispozitia autoritatii publice locale, disponibil al activitatilor administrate in afara bugetului local etc.) permite in perspectiva anului 2008 organelor de decizie locale demararea procesului bugetar in conditii de autonomie sporita, lejeritate conferita de lichiditatea de cont.

            Si scaderea cheltuielilor in avans (de la 1.398 lei la 1.181 lei) desi nesemnificativa ca valoare nominala, apreciata ca indicator de bilant este un lucru pozitiv si acesta de nota respectarea principiului independentei exercitiului principiului contabil dar si principiu bugetar care presupune ca fiecarui exercitiu sa-i fie atribuite doar cheltuielile care se refera la acesta. Aceste cheltuieli ce nu pot fi evitate (abonamente in general) au o arie limitata.

            Deosebit de important in aprecierea bilantului sunt indicatorii acestuia care se refera la datoriile unitatii administrativ teritoriale Surdila Gaiseanca.

            Acestea in valori absolute au crescut de la 107.728 lei la 131.553 lei, cu 2825 lei ceea ce reprezinta un procent destul de ridicat 22%. Ponderea datoriilor in activele totale la 31.12.2007 este de 4,32 % comparativ cu 5,23%

cat s-a inregistrat la inceputul anului. In acest caz desi in valori nominale datoriile au crescut, avand in vedere cresterea activelor la care acestea se raporteaza,  ne  conduce  la  concluzia  unei  solvabilitati  sporite.

Analiza in structura a datoriilor scoate in evidenta urmatoarele aspecte:

·       in totalul datoriilor cele pe termen lung detin o pondere de 10 % (un grad  prudent de indatorare)  in  vreme  ce  datoriile  curente  sunt  la  nivelul de 90%;

·       datoriile a caror scadenta este mai mica de un an sunt astfel dupa cum indica si conturile contabile in al caror sold sunt existente, datorii scadente in luna imediat urmatoare celei de inchedere a exercitiului;

·       desi ca sume exced datoriilor inregistare in perioada corespunzatoare a anului precedent (de la 77.850 lei la 117.766 lei) atat datoriile comerciale care la 31.12.2007 sunt de 11.600 lei fata de 1.487 lei la inceputul anului, cat si cele catre bugete si salariatii  proprii care la 31.12.2007 sunt de 106.166 lei fata de 76.363 lei la inceputul anului, sunt datorii firesti deoarece ele sunt generate de unele servicii prestate (utilitati precum energia electrica, telefoane, gaze naturale) facturate si cu termen de plata in luna urmatoare.

Potrivit  contabilitii  de  angajamente cheltuielile sunt inregistrate chiar

daca nu au fost platite.

            De asemenea cheltuielile salariale aferente lunii decembrie prin inregistrarea acestora au generat obligatii catre bugete pentru sumele retinute prin stopaj la sursa din drepturile salariatilor reprezentand impozitul pe venit datorat dar si contributiile angajatilor la sistemul de asigurari sociale (stat, sanatate, somaj). Concomitent ce acestea au fost inregistrate pe anul 2007 si contributiile angajatului (primaria si scoala) datorate diverselor bugete potrivit legislatiei in domeniul asigurarilor sociale de stat, asigurarilor de sanatate, somaj, etc.. Toate aceste cheltuieli ce-si au ca document statul de plata al lunii decembrie, au ca termen de plata data platii salariilor care in sistemul bugetar se face o singura data pe luna in intervalul 5 – 15 al fiecarei luni pentru luna expirata[1]. Cresterea nominala a datoriilor salariale este explicabila prin cresterea salariilor din sistemul bugetar pe de o parte dar si faptului ca in 2006 prin act normativ aprobat de Guvern s-a permis in luna decembrie  acordarea  de  avansuri  in  limita  bugetelor.

            Indicatorul de sinteza regasit in bilant „active nete”respectiv „capitaluri proprii” releva o crestere de la 1.950.780 lei la 2.909.055 lei aspect ce nu poate avea decat  o apreciere favorabila mai cu seama ca:

·       au crescut fondurile proprii urmare achizitiilor efectuate concretizate in cresterile de active ( de la 1.376.248 lei la 1.650.046 lei);

·       rezultatul reportat (excedentele bugetare din anii precedenti) de 355.058 lei s-au majorat cu excedentul anului 2007 de 90951 lei (mai  mult  decat  dublul  excedentului  bugetar  din  anul  2006);

·       excedentele bugetare din ultimii doi ani (2006 si 2007) sunt aproape la nivelul fondurilor proprii existente in sold la inceputul acestei perioade. Excedentele patrimoniale (reportate si din exercitiul curent 2007) insumeaza 1.259.009 lei ceea ce poate fi apreciat ca o baza solida pentru exercitiile viitoare.    

CONTUL  DE  REZULTAT PATRIMONIAL

            Informatii suplimentare despre modul in care s-a realizat excedentul patrimonial   al   anului   2007   pe   naturi   de   activitati   putem   obtine  din

analiza  unui  alt formular de raportare ce face parte din structura situatiilor financiare  si  acesta  este  “Contul  de  rezultat  patrimonial”.

            La 31 decembrie  2007  acesta  in  studiul  nostru  de  caz,  se  prezinta  potrivit  tabelului  de  mai jos:

                                                                                                                        Tabel nr. 2

COMUNA   SURDILA GAISEANCA

CONTUL  DE   REZULTAT  PATRIMONIAL

31   decembrie   2007

                                 -  lei  -

Indicatori

An

precedent

An

curent

VENITURI   OPERATIONALE

2.159.572

2.964.982

     -  Venituri din impozite si taxe contribuabili

2.007.473

2.198.130

     -  Venituri din activitati economice

102.545

9017

     -  Finantari subventii, transferuri, alocatii

        cu destinatie speciala

49.554

67835

     -  Alte venituri operationale

-

-

CHELTUIELI   OPERATIONALE

1.75500

2.142.654

     -  Salarii si contributii

1.035.723

1.221.076

     -  Subventii si transferuri

109.422

266.850

     -  Stocuri, consumabile, lucrari terti

507.080

436.887

     -  Cheltuieli de capital, amortizari

101.275

217.841

REZULTAT  DIN   ACTIVITATEA  OPERATIONALA

(Excedent)

406.072

822.328

 VENITURI   FINANCIARE

-

  -

 CHELTUIELI   FINANCIARE

656

1.852

 REZULTATUL  DIN  ACTIVITATI  FINANCIARE

 (Deficit)

656

1.852

 REZULTATUL  DIN  ACTIVITATEA  CURENTA

(Excedent)

402.416

820.476

      -  Venituri extraordinare

-

8475

      -  Cheltuieli extraordinare

-

-

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

(Excedent)

-

8475

REZULTATUL  PATRIMONIAL  AL  EXERCITIULUI

(Excedent)

402.416

90951

Sursa:  Situatiile  financiare  de  raportare  intocmite  de  Primaria  Surdila  Gaiseanca  la 31.12.2007

Din analiza acestei situatii rezulta ca din activitatea curenta (cea operationala si cea financiara) s-a realizat un excedent (venituri mai mari decat cheltuielile) de peste 820 mii lei, in conditiile in care activitatea financiara a inregistrat un deficit de 1.852 lei generat de plata dobanzilor la un imprumut contractat in anul precedent in vederea realizarii unor investitii. Atat in veniturile cat si in cheltuielile inregistrate si reflectate in aceasta situatie se regaseste aplicat principiul contabilitatii de angajamente, principiu de baza ce diferentiaza noul sistem contabil public de vechiul sistem.

Veniturile sunt inregistrate indiferent daca au fost incasate sau nu, cheltuielile indiferent daca au fost sau nu platite.

Asa cum era de asteptat cea mai mare parte a veniturilor provine din impozite, taxe si alte venituri ale bugetelor (2.198.130 lei) cu 9,5% mai mare decat cele realizate in anul precedent.

Contul de rezultat  patrimoniul  reflecta  intreaga activitate desfasurata la  nivelul  unitatii  administrativ teritoriale: atat  din  executia  bugetului local cat si a activitatilor desfasurate in regim extrabugetar (camin cultural, pasune comunala, activitati economice–alimentare cu apa). Excedentul inregistrat  reflecta  eficienta  managementului  resurselor  totale  publice aflate la dispozitia organelor de decizie locale. Excedentul din acest formular coincide cu cel inscris in bilantul propriu-zis, concordanta informatiei este ceruta de corelatiile bilantiere stabilite prin normele Ministerul Economiei si Finantelor. O parte destul de importanta ca si procent din acest excedent (aproape 10%) este efectul unor incasari de 8475 lei venituri exceptionale (carora nu li s-a atribuit nici o cheltuiala), venituri obtinute din valorificarea unor bunuri (inclusiv a unui teren din proprietatea privata a primariei), operatiune  ce  nu  are  un caracter  curent, asemenea situatie  fiind clasificate ca fiind  exceptionale.

            Pentru a putea face aprecieri cu privire la modul in care s-a realizat executia bugetului local comunal, din situatiile de raportare supunem analizei “Contul  de  executie  al  bugetului  local”.

CONTUL  DE  EXECUTIE  BUGETARA

Aceasta  situatie  se  completeaza cu  prevederile  bugetare  initiale  din

primul buget aprobat de consilul local al comunei  pe toata structura clasificatiei bugetare (capitole si subcapitole de venituri) precum si cu cele definitive prin introducerea tuturor rectificarilor bugetare si deci ultimul buget aprobat actualizat. In aceeasi structura a veniturilor se completeaza drepturile  constatate  defalcate  pe anul curent si ramasita din anii precedenti.

           

Aceste date se regasesc in contul de creante bugetare, si au fost inregistrate in baza declaratiilor fiscale depuse de platitori, ori au fost preluate in baza unor acte de constatare transmise autoritatilor locale (procese verbale amenzi, acte de control prin care se stabilesc debite). In cazul in care s-a facut o incasare de venit fara ca aceasta sa fie inregistrata anterior  ca  si  creanta (asa  zisele  incasari  fara  debit), drepturile constatate se  considera  la  nivelul  incasarii.

            Incasarile realizate coincid cu executia de casa eliberata de trezoreria teritoriala, precum si cu sumele inregistrate in conturile de venituri bugetare, conturile  specifice  contabilitatii  publice.

            Cunoscand drepturile constatate si incasarile realizate daca operam stingerile debitelor pe alte cai decat incasarea (prescriere, decesul contribuabilului, falimentul societatii etc.) putem  obtine  ceea  ce  mai  este de  incasat  pe  fiecare  sursa  in  parte  si  evident  si  pe  total  buget.

            In anexa la prezenta lucrare prezentam contul de executie al bugetului local – venituri la 31.12.2007 al Primariei Surdila Gaiseanca pe care il vom analiza in continuare.

            Din contul de executie rezulta ca, incasarile realizate la bugetul local in valori nominale 2.945.529 lei reprezinta 87,9% din evaluarea bugetara si 94,5% din drepturile constatate ceea ce conduce la o prima concluzie ca bugetul a fost insuficient de bine fundamentat.

            In conditiile in care s-ar fi incasat integral toate obligatiile bugetare nu s-ar fi putut incasa mai mult de 116.639 lei (cuantificarea drepturilor constatate atat din anul curent cat si a ramasitelor din anul precedent) ori este lesne de inteles ca acest indicator in practica nu este atins. Estimarea veniturilor de incasat la un nivel 350.000 lei mai mare decat cel maxim posibil (116.639 lei) nu poate avea decat o singura explicatie: posibilitatea dimensionarii cheltuielilor bugetare la nivelul a 350.00 lei, deoarece este cunoscut faptul ca bugetul local nu se poate aproba decat in conditii de echilibru (principiul echilibrului bugetar) prevazut de legea finantelor – „cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv”:[2]

            - se pot identifica resursele financiare publice ale bugetului local la care incasarile se situeaza sub nivelul debitelor. Astfel din totalul de 171.110 lei drepturi constatate ramane de incasat in 2008, cea mai mare parte reprezinta:

                        - „impozit si taxa pe teren” 62.618 lei (37 % din total);

            - venituri nefiscale „Venituri din valorificarea unor institutii

   publice” 8475 lei ( 49 % din total);

            - in totalul veniturilor incasate de 2.945.529 lei, veniturile proprii insumeaza 758.644 lei (25,8%) din care 466.526 lei cote defalcate din impozitul pe venit (61.799 lei reprezinta cota de 47% din impozitul pe venit incasat de la platitorii acestui impozit care au domiciliul fiscal pe raza comunei Surdila Gaiseanca si 404.727 lei repartizata din fondul de echilibrare constituit din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la nivelul judetului Braila). In completarea veniturilor proprii s-au mai alocat si incasat in bugetul local sume defalcate din TVA 1.525.550 lei (52% din incasarile totale ale bugetului local) sume din care 875.290 lei au fost pentru echilibrare (deci puteau fi utilizate pentru finantarea oricarei cheltuieli aprobate prin bugetul local) si 650.260 lei pentru finantarea cheltuielilor  descentralizate la nivelul comunei. Aceste din urma resurse nu puteau fi utilizate decat pentru finantarea acelor actiuni transferate de Guvern la nivelul autoritatilor publice locale, care  sunt reglementate in mod expres prin Legea bugetului de stat[3] respectiv pentru cheltuielile de personal, burse si obiecte de inventar pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav ajutoare sociale acordate in conditiile legii.

            Din structura veniturilor se poate concluziona ca o parte destul de restransa a acestora se realizeaza cu contributia organelor proprii de incasare ale primariei si ca cea mai mare parte a acestora sunt prelevate in bugetele locale prin trezoreriile statului sub forma cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA in baza bugetelor aprobate in conditiile

legii.

            Ar mai fi de adaugat cu privire la analiza contului de executie venituri si faptul ca in incasarile realizate in 2007 de Primaria Surdila Gaiseanca 657.835 lei (22,3% din total) reprezinta subventii virate de la alte nivele ale administratiei publice respectiv: 497.184 lei sume virate de la bugetul de stat prin Inspectoratul Scolar Judetean Braila pentru cheltuieli de investitii in invatamantul preuniversitar, 5.334 lei, sprijin financiar pentru constituirea familiei, subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne in suma de 111.330 lei, 1.800 lei subventii pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti, precum si 42.187 lei subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca. Si din natura veniturilor de mai sus se poate concluziona ca acestea sunt „primite” de catre bugetele locale dar cu „dedicatie”.

            Acest mod de constituire a resurselor financiare publice locale aduce atingere autonomiei locale deoarece nu se poate vorbi de o autonomie financiara a acestora.

            Utilizarea resurselor bugetului local este reflectata in contul de executie a bugetului local – cheltuieli care la institutia la care am realizat studiul de caz  se  prezinta  intr-o  forma  usor  sintetizata  ca  in  tabelul  urmator:

 

COMUNA SURDILA GAISEANCA                                                      Tabel nr. 3

CONTUL  DE   EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI

la  31  decembrie   2007

                                                - lei -

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajam

bugetare

Angajam

legale

Plati

efectuate

Angajam legale de platit

Chelt.

efective

Initiale

Trimestrial

definitive

A

1

2

3

4

5

6=4-5

7

TOTAL  CHELTUIELI

2.080.000

350.0002.575.908

2.575.9082.575.908

-

2.04847

Partea I-a

SERV. PUBL. GEN

546.000

849.700

752.356

752.356

752.356

-

655.063

AUTOR.  PUBLICE

SI  ACTIUNI  EXT.

532.000

835.700

74461

74761

74761

-

65211

-Autorit. exec. si legislative

532.000

835.700

74761

74761

74761

-

65211

TRANZ.PRIV.DATOR.

PUBL.SI IMPRUMUT.

14.000

14.000

8.595

8.595

8.595

-

1.852

Partea III-a

CHELT.SOC.-CULTUR

1.228.000

1.857.300

1.546.330

1.546.330

1.546.330

-

1.108.318

INVATAMANT

920.000

1.380.500

1.149.537

1.149.537

1.149.537

-

717.462

- Invatam. presc. si 

  primar

260.000

260.000

344.861

344.861

344.861

-

18700

- Invatam. secundar

660.000

1.120.500

804.676

804.676

804.676

-

53762

 SANATATE

- Alte chelt. in dom.  

   sanatati

CULTURA, RECREER  SI  RELIGIE

88.000

145.800

130.334

130.334

130.334

-

124.397

- Servicii  culturale

48.000

64.000

49.070

49.070

49.070

-

49.076

- Servicii  religioase

40.000

81.800

81.264

81.264

81.264

-

75.321

ASIG SI ASIST.SOC.

220.000

331.000

266.459

266.459

266.459

-

266.459

- Asist.soc.in caz de

   boli  si invalizi

100.000

114.000

99.429

99.429

99.429

-

99.429

- Prevenire exclud.   

   sociale

110.000

199.000

159.896

159.896

159.896

-

159.896

- Asist.soc.pt.familie

  si copii

10.000

18.000

7.134

7.134

7.134

-

7.134

Partea IV-a

SERV. SI  DEZV. PUBL. LOCUIN, MEDIU SI APE

210.000

279.000

208.840

208.840

208.840

-

212.084

LOCUINTE, SERV. SI

DEZV. PUBLICA

210.000

279.000

208.840

208.840

208.840

-

212.084

- Alim.cu apa si   

  amenaj.  hidrotehn

30.000

20.000

10.153

10.153

10.153

-

10.153

- Iluminat publ.si   

  electrif.rur.

65.000

98.000

97.257

97.257

97.257

-

97.257

- Alte serv.in dom.   

   locuinte, serv. si

   dezv. comunale

115.000

161.000

101.430

101.430

101.430

-

104.674

Partea V-a

ACTIUNI ECONOMICE

92.000

360.000

64.824

64.824

64.824

-

64.824ACT.GEN.EC.SI DE MUNCA

6.000

6.000

-

-

-

-

-

- Act. gen. ec. si  com.

6.000

6.000

-

-

-

-

-

TRANSPORTURI

86.000

354.000

64.824

64.824

64.824

-

-

- Transport rutier

   strazi

86.000

354.000

64.824

64.824

64.824

-

64.824

EXCEDENT

-

-

-

-

369.621

-

-

Sursa:  Situatiile  financiare  de  raportare  intocmite  de  Primaria  Surdila  Gaiseanca  la 31.12.2007

Creditele bugetare sunt completate din bugetul initial si cel rectificat ultima data pe 2007 si rectificarile sunt justificate de modificarea resurselor (a veniturilor). Bugetele locale se prezinta numai in conditii de echilibru.

            Datele referitoare la angajamentele bugetare si legale sunt preluate din contabilitatea ALOP (contabilitatea fazelor de executie a cheltuielilor, angajare, lichidare, ordonantare, plata - reflectata in conturi specifice extrabilantiere, sau conturi de ordine si  evidenta, respectiv din contul “Angajamente bugetare” si  din  contul  “Angajamente legale”).

            Platile sunt preluate din contul bugetar “Plati” cont de asemenea de ordine  si  evidenta,  deschis  pe  structura  clasificatiei  bugetare. Ele  coincid ca sume cu platile din contul 24 din trezorerie “cheltuielile bugetului local” numai ca in trezorerie executia de casa se urmareste pe capitole si in cadrul acestora pe titluri, iar in formularul “Cont de  executie bugetara - cheltuieli” intocmit de primariile comunale platile se raporteaza pe capitole si subcapitole  ale  clasificatiei.

            Din contul de executie intocmit de Primaria Surdila Gaiseanca la 31.12.2007, cheltuielile se pot trage unele concluzii legate de modul de respectare  a  disciplinei  financiare:

·       toate  platile  se incadreaza  in  creditele  bugetare  aprobate la toate

subdiviziunile clasificatiei bugetare;

·       angajamentele   bugetare   si   cele   legale   sunt  situate  in  limitele

bugetului aprobat, nefiind angajate cheltuieli fara acoperire bugetara;

·       angajamentele   legale   ramase   de  platit  adaugate  platilor  efectiv

facute nu exced bugetului aprobat. De asemenea din analiza cheltuielilor se poate determina structura acestora, care se prezinta conform tabelului urmator:

      Tabel nr. 4

STRUCTURA

cheltuielilor  bugetului  local - Primaria  Surdila Gaiseanca

pe  anul  2007

                                      -  mii  lei  -

Actiunea

Credite bugetare

Plati

% de executie

Sume

%

total

Sume

%

total

Autoritati  executive

835.700

24,9

74761

28,9

89,0

Tranzactii datoria publica

14.000

0,4

8.595

0,3

61,4

Alte cheltuieli in domeniul

ordinii publice

4.000

0,1

558

0,1

88,9

Invatamant

1.380.500

41,2

1.149.537

44,6

83,3

Cultura

145.800

4,6

130.334

5,1

89,4

Asigurarea si asistenta sociala

331.000

9,9

266.459

10,4

80,5

Servicii publice

279.000

8,3

208.840

8,1

74,9

Actiuni generale

6.000

0,2

-

-

-

Transporturi (drumuri)

354.000

10,6

64.824

2,5

18,3

TOTAL

350.000

100,0

2.575.908

100,0

76,9

Sursa: “Contul de executie bugetara - cheltuieli” – Primaria Surdila Gaiseanca

Din tabel rezulta ca cea mai mare parte a fondurilor este destinata invatamantului 44,6% din total, dupa care urmeaza cheltuielile destinate aparatului propriu al primariei, aproximativ 29 % din total. De asemenea o ponderea importanta o detin cheltuielile de natura sociala (diverse forme de sprijin si ajutoare sociale) pentru care s-au platit 266.459 lei ceea ce reprezinta peste 10% din bugetul total.

            In genere se poate aprecia ca actiunile prevazute a se finanta prin bugetul local al comunei  Surdila Gaiseanca  in  anul  2007  au  fost  realizate.

            Rezultatul executiei de casa, venituri efectiv incasate minus plati efectuate in 2007, consta intr-un excedent de 369.621 lei suma cu care Primaria Surdila Gaiseanca isi mareste fondul de rulment la dispozitia sa si pe care in anii bugetari urmatori o poate folosi pentru:

·       imprumuturi  temporare  pentru  acoperirea  golurilor  de  casa create de decalajele dintre incasarea veniturilor si plata cheltuielilor;

·       acoperirea definitiva a deficitelor bugetare;

·       finantarea unor lucrari de investitii de interes local.

CONCLUZII   SI  PROPUNERI

Constitutia prevede ca administratia publica  din  unitatile administrativ

teritoriale se intemeiaza pe principiile descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice. Carta Europeana din 15 octombrie 1985 a autonomiei locale – adoptata la Strasbourg fundamenteaza principiile democratiei si ale descentralizarii puterii ca fiind elemente definitorii ale autonomiei locale, presupunand existenta de autoritati ale administratiei publice locale inzestrate cu organe decizionale, constituite democratic si beneficiind de o larga autonomie in ceea ce priveste competentele, modalitatile de a le exercita si mijloacele necesare pentru indeplinirea misiunii lor. Tocmai de aceea legea finantelor publice reglementeaza ca “trecerea de catre Guvern in administrarea si finantarea autoritatilor administratiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizarii  unor  activitati, precum  si  a  altor  cheltuieli  publice  noi  se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizarii acestora”.

            Practica  in  acest  domeniu  potrivit  reglementarilor  care  au  vizat reforma finantelor publice, a administratiei publice dar si a unor domenii adiacente  ori  conexe  precum  contabilitatea  publica  a  fost  ca  o  serie  de actiuni (dintre acestea cea mai importanta dimensional se refera la invatamantul  preuniversitar  de  stat)  preluate  in  finantarea  locala  sa  se faca  din  prelevari  de  la  bugetul  de  stat  sub  forma  sumelor  defalcate  din  unele venituri ale bugetului de stat, sume cuantificate prin legile bugetare  anuale, legi  ce  mentioneaza  expres  si  destinatia  acestor  fonduri. In acest caz  in  opinia  subsemnatei  nu  putem  vorbi  de  o  autonomie  financiara,  mai  curand  o  gestionare  a  fondurilor  puse  la  dispozitie.

            O reforma  fiscala reala, in opinia subsemnatei, ar fi permis incasarea  direct de catre autoritatile locale, a unei parti din impozitele directe, fie din impozitele indirecte, respectiv impozitul pe profit, impozitul  pe  venit  sau  TVA.

            Noua legea a finantelor publice locale, aplicabila de la 01.01.2007, aduce un plus de reguli si proceduri clare si explicite in domeniul finantelor publice locale deoarece reorienteaza intreaga gestiune publica catre criteriul performantei, antreneaza intr-o mai mare masura raspunderea autoritatilor administratiei publice locale in administrarea si utilizarea eficienta a fondurilor  publice.

            Totodata,  stabileste  ca, repartizarea  in  cadrul  judetelor  a  celei  mai mari  parti  din  sumele  defalcate  din  unele  venituri  ale  bugetului  de  stat sa  se  faca  de  catre  directiile  generale  ale  finantelor  publice  judetene (anterior se realiza de consiliile judetene) pe baza de criterii clare transparente,  excluzandu-se  astfel  ingerinta  factorului  politic.

Cu toate perfectionarile aduse, in ceea ce priveste alocarea resurselor bugetelor locale nu se aduc pe fond schimbari: se mentine transferul de sume de la bugetul de stat pe destinatii precise pentru actiuni cuprinde in finantarea locala  ceea ce face, casi in studiul de caz realizat la prezenta lucrare ca numai 15-20 % din resursele publice locale sa fie stabilite si incasate de aparatul fiscal  al  primariilor comunale, orasenesti, municipale.

Sarcinile si  atributiunile  sefului  compartimentului  financiar  contabil dintr-o primarie comunala care nu in toate cazurile are studii economice superioare, compartiment care are 2-3 salariati sunt multiple (descrise in lucrare) la care se adauga si diverse raportari statistice (lunar beneficiarii de ajutoare sociale in plata cu cod numeric personal) si pentru calitatea informatiei contabile apreciez necesar a exista un program de contabilitate unitar, national prin grija si responsabilitatea organelor Directie Generale a Tehnologiei Informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, care sa fie modificat in timp util (concomitent  cu  modificarile  de  norme  si  completari).

Situatiile financiare de raportare intocmite trimestrial  fata de executiile de casa si evidentele operative ale trezoreriilor ofera in plus informatii cu privire la patrimoniul aflat in administrare,patrimoniu care nu sufera mutatii semnificative de la un trimestru la altul. In acest caz as propune modificarea legislatiei referitoare la raportari, acestea sa fie anuale (la inchiderea exercitiului bugetar) sau cel mult semestriale.

Din analiza situatiilor financiare de raportare se pot trage concluzii cu privire la modul de respectare a prevederilor legale aplicabile in contabilitate. De exemplu in studiul de caz efectuat am constatat ca in situatiile financiare de raportare incheiate la 31.12.2007 Primaria Surdila Gaiseanca  nu a calculat si achitat din bugetul local contributia la asigurarile sociale de sanatate pentru persoanele care au primit ajutor social in baza Legii nr. 416/ 2001 pe durata primirii ajutorului social; obligatie stipulata in Legea nr. 95/ 2006; „ persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social beneficiaza de asigurarea de sanatate  pe  durata  primirii  ajutorului  social, plata  contributiei  fiind suportata din bugetul local. O asemenea cheltuiala trebuie evidentiata la capitolul 56.02 „Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei”, subcapitolul „Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari de sanatate”.

           

           

           

BIBLIOGRAFIE

1.  Pavel Belean                                 Finantele publice ale Romaniei,

                                                            Editura Economica, Bucuresti, 2005

2.  Cornelia Dascalu              Convergenta contabilitatii publice din      

coordonator                         Romania la standardele internationale de

contabilitate  pentru sectorul public,

                                                            Editura CECCAR,  Bucuresti, 2006

  Alberta  Gisberto-Chitu                  Contabilitatea si gestiunea institutiilor

     si colectiv                              publice,Editura CECCAR, Bucuresti, 2003

4.  Valeria Greceanu-Cocos  Contabilitatea institutiilor publice comentata

                                                            si analizata,  volumele  I  si  II

                                                            S.C. Adevarul S.A, Bucuresti, 2002

5.  Ana Morariu,                                Contabilitatea  institutiilor  publice,

     Gheorghe Suciu                Editura Universitara,  Bucuresti, 2004

6.  Aleodor  Sosdean,             Contabilitatea primariilor in economia de

     Dumitru  Popovici                        piata, Editura Amarcord, Timisoara, 2000

7.  Saveta Tudorache                         Contabilitatea institutiilor publice dupa noul

     si colectiv                             Sistem contabil, Editura IRECSON,

                                                  Bucuresti, 2005

8.         x   x     x                                  Standarde  Internationale  de Contabilitate

pentru  Sectorul  Public,

                                                            Editura  CECCAR,  Bucuresti, 2005

9.         x   x     x                                  Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata

                                                            in 2008, Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008                                

10.       x   x     x                                  Legea privind finantele publice nr.500/2002

                                                   Monitorul  Oficial  nr. 597/108.2002 

                                                   modificata  prin  Legea  nr. 314/ 2003

11.       x   x     x                                  Legea nr.273/ 2006 privind finantele publice

locale,  Monitorul  Oficial nr.618/ 18.07.2006

12.       x   x     x                                  Legea  administratiei  publice  locale

nr. 215/ 2001, republicata, Monitorul  Oficial

nr. 123/ 20.02.2007

1          x   x     x                                  Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr.

                                                  146/ 2002, privind formarea si utilizarea 

                                                  resurselor derulate prin trezoreriile statului,

Monitorul  Oficial  nr. 824/ 2002,cu       

modificarile ulterioare;

14.       x   x     x                                  Hotararea  Guvernului  nr. 32/ 2002 privind

                                                            aprobarea  Planului  de  actiuni  pe anii

                                                  2002 si 2003 al  Programului de Guvernare,

Monitorul  Oficial  nr. 61 bis/  29.01.2007

15.       x   x     x                                  Clasificatia  indicatorilor  privind finantele

publice, aprobata  prin  Ordinul  Ministrului  Finantelor Publice nr. 1954/ 2005, Monitorul  Oficial nr. 1176/ 27.12.2005

16.       x   x     x                                  Normele  metodologice  privind  organizarea

                                                   si conducerea  contabilitatii  institutiilor 

                                                   publice si  instructiunilor  de  aplicare  a

                                                   acestuia, aprobate  prin  Ordinul 

                                                  Ministrului  Finantelor  Publice nr. 1917/

                                                  2005, Monitorul  Oficial  nr. 1186 bis/

                                                  29.12.2005

17.       x   x     x                                  Norme metodologice privind A.L.O. si plata

                                                            cheltuielilor institutiilor publice, precum si

                                                            organizarea, evidenta si raportarea

                                                            angajamentelor bugetare si legale aprobate

                                                            prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice

                                                            nr. 1792/ 2002,  Monitorul  Oficial  nr. 37/

                                                            201.2003

18.       x   x     x                                  Ordinul Ministrului Finantelor Publice

                                                            nr. 556/ 2006 pentru modificarea si

                                                            completarea O.M.F.P. nr. 1917/ 2005,

                                                            Monitorul Oficial nr. 439/ 22.05.2006

19.       x   x     x                                  Ordinul Ministrului Finantelor Publice.                                                               nr. 1649/ 2006 pentru modificarea si

                                                            completarea O.M.F.P. nr. 1917/ 2005,

                                                            Monitorul Oficial nr. 920/ 111.2006

20.       x   x     x                                  Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor

                                                            nr. 46/ 20.04.2007 pentru aprobarea

                                                  Normelor Metodologice privind intocmirea si

                                                  depunerea situatiilor financiare trimestriale

                                                  ale institutiilor publice in anul 2007,

                                                   Monitorul Oficial nr. 287/ 02.04.2007.

21.       x   x     x                                  Situatiile financiare de raportare intocmite

                                                            de Primaria Surdila Gaiseanca la

                                        31.12.2007 [1]  Legea finantelor publice nr. 500/ 2002, art. 53, Monitorul Oficial nr. 597 din 108.2008

[2] Legea nr. 273/ 2006 privind finanele publice locale, art. 13, Monitorul Oficial nr. 618/ 2006.

[3] Legea nr. 486/ 2006 a bugetului de stat pe anul 2007, art. 14, Monitorul Oficial nr. 1043/ 29 decembrie 2006
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu