Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » contabilitate
Bilantul

Bilantul

Bilantul

Notiunea de bilant e de origine latina “bilanx” care semnifica o balanta cu doua talere aflate in echilibru. Pe unul din talerele apare valoarea activului, iar in celalalt valoare pasivului.

Definitiile  uzuale privind bilantul sunt cele reglementate prin:

a)     OMF 306/2002

                           - Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta     elementele de activ, datorii si capital propriu ale persoanei juridice la incheierea exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege (fuziune, divizare, lichidare etc.).

                          - Bilantul cuprinde toate elementele de activ, datorii si capital propriu grupate dupa natura  si lichiditate, respectiv, natura si exigibilitate.

b)    Legea contabilitatii nr 82/1991

- Bilantul contabil este documentul oficial al agentului economic care ofera o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Bilantul poate fi abordat din doua puncte de vedere[1]:

1.     bilantul ca un procedeu specific metodei contabilitatii, care sa fie folosit pentru explicarea  mecanismului  partidei duble, respectiv a dublei reprezentari, dar si a dublei inregistrari;

2.     bilantul ca un document de sinteza si raportare contabila, ce prezinta in expresie baneasca, in mod grupat, existentele patrimoniale la un moment dat precum si rezultatele financiare obtinute la finele perioadei.


                                                                +

                                                                 

Fig.1 -Schema privind definirea bilantului ca  procedeu a metodei contabilitatii

1 Conceptii privind bilantul

 Bilantul poate fi interpretat din mai multe puncte de vedere. Pe plan mondial s-au conturat in acest sens trei conceptii:

A)  Conceptia juridica;

B)   Conceptia financiara;

C)   Conceptia economica.

A)    Conceptia juridica – pleaca de la acceptiunea juridica a patrimoniului  - care este ansamblul drepturilor si obligatiilor unui titlu de patrimoniu. In activ se gasesc drepturile de proprietate si drepturile de creanta, iar in pasiv datoriile agentului economic fata de asociati sau actionari si fata de terti, precum si capitalul.Fig.2.-Prezentarea patrimoniului conform conceptiei juridice

Aplicatia 1:

1)     Situatia patrimoniala a unui agent economic este urmatoarea:

·       utilaje    10.000.000  -  imobilizare corporala - A

·       cladiri 100.000.000  -imobilizare corporala - A

·       cheltuieli de constituire 3.000.000–imobilizare necorporala   -  A

·       marfuri 10.000.000  -stocuri- A

·       furnizori 13.000.000 –obligatii-  P

·       capital subscris varsat  110.000.000 –capital propriu-  P

Se cere:
1.     gruparea elementelor patrimoniale in structura de activ si pasiv;

2.     stabilirea valorii tuturor bunurilor economice;

3.     stabilirea drepturilor si obligatiilor.

            Raspuns:

1.

ACTIV

PASIV

A.Active imobilizate           113.000.000

D.Datoriile                          13.000.000

(furnizori)

I.Imobilizari necorporale         3.000.000

   (ch. de constituire)

II.Imobilizari corporale       110.000.000

(utilajre+cladiri)

B.Active circulante      10.000.000

J. Capital propriu             110.000.000

(capital subscris varsat)

I.Stocuri                        10.000.000

(marfuri)

      Total activ          123.000.000

       Total pasiv         123.000.000

                             

2.     Bunurile economice  =  utilaje +cladiri+marfuri+ cheltuielile de constituire

Bunurile economice=10.000.000+100.000.000+10.000.000+3.000.000=  123.000.000 lei;

3.     Drepturi cu valoare economica= 110.000.000 lei;

4.     Obligatii cu valoare economica=  13.000.000 lei.


  

                                                               =                                               +

                                                       =         

           

          Conform conceptiei patrimoniale bilantul este un inventar al averii intreprinderii. Literatura de specialitate da mai multe interpretari patrimoniului, dar in esenta se refera la “ansamblul drepturilor si obligatiilor cu substanta economica – ale unei societati comerciale, precum si ale oricarui subiect de drept privat”.

            Ordonarea in activul bilantului a activelor si in pasivul bilantului a pasivelor se face avand in vedere anumite principii si anume:

a)     in activ,  principiul destinatiei ca principiu prioritar si al lichiditatii ca principiu secundar;

b)     in pasiv, principiul provenientei ca principiu prioritar si al exigibilitatii ca principiu secundar.

B)    Conceptia financiara este cea mai actuala, ea da o idee asupra puterii financiare si a creditului de care dispune un agent economic.

La incheierea exercitiului financiar bilantul reflecta totalul resurselor investite si utilizarea lor. Astfel resursele sunt abordate din doua puncte de vedere:

Ø     resursele economice ca mod de utilizare-sunt denumite utilizari (utilizari stabile, utilizari temporare);

Ø     resursele economice ca provenienta-sunt denumite resurse (resurse permanente, resurse temporare).


Potrivit acestei conceptii, activele mai sunt considerate alocari de fonduri iar  pasivele surse de finantare.


Fig.3.-Prezentarea patrimoniului conform conceptiei financiare

Aplicatia 2

Pe baza datelor din aplicatia 1 se poate stabili urmatoarea schema privind resursele:


                                                                                              +

                                 +

                                                                                                 +

                                     +                                                     +

·       Utilizari permanente (alocari de fonduri permanente)-Utilaje+Constructii+Cheltuieli de constituire =113.000.000 lei;

·       Utilizari temporare –Marfuri-10.000.000;

·       Sursele de finantare proprii –Capital subscris varsar=  110.000.000;

·       Sursele de finantare atrase –Datorii fata de furnizori=       13.000.000.

B) Conceptia economica -se bazeaza pe faptul ca intr-o abordare economica activul si pasivul sunt considerate doua marimi valorice ale aceleiasi realitati economice ale capitalurilor de care dispune un agent economic.

Capitalul poate fi privit din doua puncte de vedere:

Ø     Din punct de vedere al modului in care bunurile economice se investesc, se consuma si se inlocuiesc sunt: a)capitalul fix (active imobilizate); b)capitalul circulant(active circulante)

Ø     Oval: CapitalulDin punct de vedere al modului de procurare si de dobandire al bunurilor sunt: a)capitalul propriu;   b)capitalul strain


         Fig.4-Prezentarea patrimoniului  conform  conceptiei financiare

Aplicatia 3

Pe baza datelor din aplicatia 1 se poate stabili urmatoarea schema privind capitalurile:

Text Box: Capital
123.000.000


                                                                                                                  +

                                                +

                                          +                                                       +

·       Valoarea capitalului fix= Valoarea utilajelor +Valoarea constructiilor+Valoarea cheltuielilor de constituire =10.000.000+100.000.000+3.000.000;

·       Valoarea  capitalului circulant= Valoarea marfurilor=10.000.000;

·       Valoarea capitalului propriu =Capital social subscris=110.000.000;

·       Valoarea capitalului strain =Valoarea furnizorilor (surse atrase)=          13.000.000

     Capitalul fix + Capitalul circulant = Capitalul propriu + Capitalului strain

                 123.000.000                     =                    123.000.000

2  Formele de prezentare a bilantului

La ora actuala in lume se utilizeaza doua forme de prezentare a bilantului :

a)     schema orizontala de bilant (tablou cu doua parti);

b)     schema verticala a bilantului (sub forma de lista).

Elementele patrimoniale, atat de activ cat si de capitaluri proprii sau datorii sunt prezentate in bilant prin intermediul posturilor bilantiere. Un post bilantier poate sa prezinte un singur element patrimonial sau mai multe elemente patrimoniale insumate pe baza unui algoritm de calcul. Informatia contabila este structurata in bilant pe trei nivele:

Grupa: - simbolizata  in bilant cu  majuscule latine;

Capitolul:- simbolizat in bilant cu cifre romane;

Postul :- simbolizat cu cifre arabe

Schema orizontala de bilant:

ACTIV

CAPITALURI  PROPRII SI DATORII

A) Active imobilizate

D)  Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

I. Imobilizari necorporale

G)  Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

II. Imobilizari corporale

H)  Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

III. Imobilizari financiare

I)   Venituri in avans

B) Active circulante

J)  Capital si rezerve

I .StocuriI.                 Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat)

II Creante

II.               Prime de capital

III. Investitii financiare pe termen scurt

III.             Rezerve din reevaluare

IV. Casa si conturi la banci

IV.            Rezerve

C) Cheltuieli in avans

V.              Rezultatul raportat

VI.            Rezultatul exercitiului financiar

Schema verticala de bilant:

                                                       Bilant

A)    Active imobilizate

I.                 Imobilizari necorporale

II.               Imobilizari corporale

III.             Imobilizari financiare

B)    Active circulante

I.                 Stocuri

II.               Creante

(Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)

III.             Investitii financiare pe termen scurt

IV.            Casa si conturi la banci

C)    Cheltuieli in avans

D)   Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

E)    Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

F)    Total active minus datorii curente

G)   Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

H)   Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

I)     Venituri in avans

J)     Capital si rezerve

VII.          Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat)

VIII.        Prime de capital

IX.            Rezerve din reevaluare

X.              Rezerve

XI.            Rezultatul raportat

XII.          Rezultatul exercitiului financiar

3 Modificarea sau variatia posturilor bilantiere

            In urma operatiunilor economico-financiare elementele patrimoniale vor suferii modificari in sensul cresterii sau descresterii acestora.

Toate modificarile sau variatiile pot fi grupate in 4 grupe:

1.     Modificari doar asupra elementelor patrimoniale de activ:

              Ecuatia care reflecta aceste modificari este urmatoarea:

A  +  X    X  =  P

X – valoarea cu care se modifica acel element patrimonial ;

2.     Modificari doar asupra elementelor patrimoniale de pasiv:    

A  =  P  +  X    X

3.     Modificari atat a posturilor de activ cat si a posturilor de pasiv:            

A  +  X  =  P  +  X

4.     Modificari atat a  posturilor de activ si pasiv:

A    X  =  P    X 

Aplicatia 4– O societate comerciala are la inceputul lunii urmatoarea situatie economico- financiara :

Activ

Pasiv

1. Cheltuieli de constituire

3.000.000

1. Furnizori

13.000.000

2.Utilaje

10.000.000

2.Capital social

110.000.000

3.Cladire

100.000.000

3.Rezerve

15.000.000

Marfa

10.000.000

5.Casa in lei

5.000.000

6.Conturi la banci in lei

10.000.000

Total activ

128.000.000

Total pasiv

1.28.000.000

Ecuatia bilantului:

Text Box: Total pasiv (P)
128.000.000
Text Box: Total activ (A)
128.000.000
                                                             

                                                        =

In cursul lunii au loc urmatoarele operatiuni economico-financiare:

1.     Se ridica de la banca suma de 10.000.000 lei , care se depune in casieria unitatii.

Modificarile survenite in urma acestei operatiuni  sunt:

-        ­ creste disponibilul din casierie cu 10.000.000 lei;

-        ¯ scade  disponibilul banesc din contul  de la banca ,cu 10.000.000 lei.

Text Box: P
128.000.000
Text Box:    A        +  X         -    X
128.000.000  + 10.000.000 -10.000.000
                                                                                          =

 Noul bilant obtinut in urma operatiei economice prezentate este:

Activ

Pasiv

1. Cheltuieli de constituire

3.000.000

1. Furnizori

13.000.000

2.Utilaje

10.000.000

2.Capital social

110.000.000

3.Cladire

100.000.000

3.Rezerve

15.000.000Marfa

10.000.000

5.Casa in lei

15.000.000

6.Conturi la banci in lei

-

Total activ

128.000.000

Total pasiv

1.28.000.000

2.     In urma hotarari generale a actionarilor sa hotarat  majorarea capitalului social  prin incorporarea  rezervelor

Modificarile survenite in urma acestei operatiuni  sunt:

-¯ rezervele cu 15.000.000 lei

-­ capitalul subscris varsat cu 15.000.000 lei.

Text Box: A
128.000.000
Text Box:    P       +  X         -    X
128.000.000  + 15.000.000 -15.000.000


                                           =

Noul bilant obtinut in urma operatiei economice prezentate este:

Activ

Pasiv

1. Cheltuieli de constituire

3.000.000

1. Furnizori

13.000.000

2.Utilaje

10.000.000

2.Capital social

125.000.000

3.Cladire

100.000.000

3.Rezerve

-

Marfa

10.000.000

5.Casa in lei

15.000.000

6.Conturi la banci in lei

-

Total activ

128.000.000

Total pasiv

1.28.000.000

3.     Se achizitioneaza marfa  in valoare de 10.000.000 lei de la furnizor plata urmand a fi efectuata la o data ulterioara.

Modificarile survenite in urma acestei operatiuni  sunt:

-­ creste stocul de marfa cu 10.000.000 lei;

-­ creste datoria fata de furnizori cu 10.000.000 lei.

Text Box:   A        +   X
128.000.000 +10.000.000
Text Box:   P        +   X
128.000.000 +10.000.000


                                                   =

Noul bilant obtinut in urma operatiei economice prezentate este:

Activ

Pasiv

1. Cheltuieli de constituire

3.000.000

1. Furnizori

23.000.000

2.Utilaje

10.000.000

2.Capital social

125.000.000

3.Cladire

100.000.000

3.Rezerve

-

Marfa

20.000.000

5.Casa in lei

15.000.000

6.Conturi la banci in lei

-

Total activ

138.000.000

Total pasiv

1.38.000.000

4.     Se platesc furnizori din casieria unitatii in valoare de 13.000.000 lei.

Modificarile survenite in urma acestei operatiuni  sunt:

-¯ scade disponibilul din casierie cu 13.000.000 lei;

-¯ scade  datoria fata de furnizori cu  13.000.000 lei.

Text Box:   P        -    X
128.000.000 –13.000.000
Text Box:   A        -    X
128.000.000 –13.000.000
                                                                       =

Noul bilant obtinut in urma operatiei economice prezentate este:

Activ

Pasiv

1. Cheltuieli de constituire

3.000.000

1. Furnizori

10.000.000

2.Utilaje

10.000.000

2.Capital social

125.000.000

3.Cladire

100.000.000

3.Rezerve

-

Marfa

20.000.000

5.Casa in lei

2.000.000

6.Conturi la banci in lei

-Total activ

125.000.000

Total pasiv

125.000.000

Nota.

Structura situatiilor financiare anuale depinde de marimea societatii comerciale. Persoanele juridice care indeplinesc cumulativ doua dintre criteriile de mai jos:

-        cifra de afaceri, pana la 7,3 milioane euro;

-        total active, pana la 3,65 milioane de euro;

-        numar mediu de salariati, pana la 50;

 vor aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. Cele care nu indeplinesc criteriile prezentate anterior, aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)

OMF 306/2002-.-Situatiile financiare anuale simplificate trebuie sa respecte prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si ale prezentelor reglementari.

OMF 306/2002.-Situatiile financiare anuale simplificate cuprind:

(a)   bilant;

(b)  cont de profit si pierdere;

(c)   politici contabile si note explicative.

   Optional se poate intocmi situatia fluxurilor de trezorerie.

TESTUL NR.4

 Bilant

1. Precizati care operatiune produce modificari numai in pasivul bilantului :

a)     se achita obligatiile fata de furnizori din contul de disponibil;

b)     se ramburseaza creditele bancare din contul de disponibil de la banca;

c)     se achita furnizorii prin  efecte comerciale;

d)     se incaseaza cu numerar un debitor;

e)     achizitionarea materiilor prime de la furnizori.

2. Sa se grupeze in activ si pasiv urmatoarele elemente conform prezentarii in bilant : materiale de intretinere si reparatii 5.000.000 lei; aparate de masura si control 6.000.000; subler 3.000000; datorii fata de furnizori 55.000.000; otel pentru obtinerea rulmentilor 50.000.000 lei; rulmenti 15.000.000 lei; datorii fata de  salariati 40.000.000 lei; capital social 20.0000.000 lei; numerar in casierie 80.000.000 lei; disponibil la banca  36.000.000 lei; mobilier  100.000.000 lei.

         Precizati totalul activului  :

a)     310.000.000

b)     360.000.000

c)     395.000.000

d)     295.000.000

e)     335.000.000

3. Relatia matematica a operatiunii economice : “Se ridica conform CEC – ului de numerar salariile” este   urmatoarea :

a)     A + X = P + X

b)     A – X = P – X

c)     A = P + X – X

d)     A + X – X = P

e)     A + X – X = P - X

 Care din ecuatiile bilantiere sunt adevarate pentru urmatoarea operatie economico-financiara : “Se   majoreaza capitalul social prin incorporarea de rezerve legale si prime de capital”:

a)     A + X – X = P

b)     A  - X = P + X – X

c)     A + X = P – X

d)     A = P + X

e)     A = P + X – X

5. La bilant, un stoc de materii prime se evalueaza la :

a)     costul de achizitie;

b)     valoarea de aport;

c)     costul de productie;

d)     LIFO;

e)     costul de achizitie – provizioane pentru deprecierea stocului de materii prime = valoare contabila.

6. Care din urmatoarele operatii economice corespunde ecuatiei A + X – X = P

a)     aprovizionarea cu materii prime de la furnizor

b)     achitarea datoriei fata de furnizor prin virament

c)     rambursarea creditului bancar din contul de la banca

d)     incasarea prin contul de la banca a creantei asupra clientilor

e)     incorporarea in capitalul social a primelor de emisiune

7. Care din ecuatiile bilantiere sunt adevarate pentru marirea capitalului social din rezerve legale;

a)     A + X = P + X

b)     A + X = P – X

c)     A – X = P – X

d)     A + X – X = P

e)     A = P + X - X

8. Bilantul contabil este intocmit :

a)     ori de cate ori este solicitat de organele fiscale

b)     lunar

c)     trimestrial

d)     semestrial

e)     anual

9. Care din ecuatiile bilantiere sunt adevarate pentru urmatoarea operatie economica : “utilizarea  rezultatului reportat (profit) pentru majorarea capitalului social si acordarea de dividende :

a)     A + X – X = P

b)     A – X = P + X – X

c)     A + X = P – X

d)     A  = P + X

e)     A = P + X - X

10. Una din diviziunile de mai jos nu  figureaza in bilantul contabil adoptat in tara noastra ca pozitie distincta :

a)     Active circulante;

b)     Capitaluri proprii;

c)     Datorii;

d)     Amortizari si provizioane pentru deprecierea activelor;

e)     Active imobilizate.

11. Care din urmatoarele operatii economico-financiare determina o modificare la nivelul patrimoniului de   tipul A + X – X = P :

a)     cumpararea de materii prime de la furnizori pe credit comercial;

b)     consum de materii prime;

c)     vanzarea de produse finite catre clienti pe credit comercial;

d)     plata impozitului pe profit din contul de la banca;

e)     incorporarea rezervelor legale in capitalul social;

12. O societate comerciala constituita sub forma juridica de SRL, are urmatoarea situatie  economico-financiara:

Nr. crt.

Elemente

Valoarea (lei)

1.

Capital subscris varsat

10.000.000

2.

Cladire

200.000.000

3.

Mobilier

10.000.000

Marfuri

20.000.000

5

Autoturism pentru transport

70.000.000

6.

Credite pe termen scurt

250.000.000

7.

Disponibil in casierie

10.000.000

8.

Disponibil in contul de la banca

100.000.000

9.

Furnizori

40.000.000

10.

Rezerve

50.000.000

11.

Impozite  si taxe datorate

20.000.000

12.

Salarii datorate si contributii aferente salariilor

10.000.000

13.

Program informatica

5.000.000

1

Fond comercial

10.000.000

15.

Titluri de participare

5.000.000

16.

Obiecte de inventar

7.000.000

17

Clienti

3.000.000

18.

Credite pe termen lung

50.000.000

19

Prime de capital

5.000.000

20.

Profit

5.000.000

 

Se cere  :

-sa se realizeze  bilantul simplificat;

-sa se prezinte valoarea tuturor bunurilor economice,

-sa se prezinte valoarea drepturilor si obligatiilor;

-sa se prezinte valoarea surselor permanente de finantare cat si a surselor temporare.[1]Pantea Petru Iacob - Managementul contabilitatii romanesti, Ed. Intelcredo, Deva, 1999,pag 30
loading...

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezialoading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu