Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » contabilitate
PROIECT Management Financiar - Contabil

PROIECT Management Financiar - Contabil

    

         UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de management Financiar-Contabil

Specializarea : Contabilitate si Informatica de Gestiune

PROIECT

Management Financiar - Contabil

1.    DATE DESPRE SOCIETATE

     Denumirea societatii: Unitatea Militara 0200  Bucuresti.

 

   Forma juridica: este institutie publica, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prevederile actului constitutiv.

     Sediul societatii: Romania, Bucuresti.

     Obiectul de activitate al societatii:   Parte componenta a ministerului apararii             care se ocupa cu logistica.

I                ORGANIGRAMA  INSTITUTIEI PUBLICE:

     Reprezentarea grafica a structurii organizatorica se numeste ORGANIGRAMA. Prin dreptunghiuri se reprezinta posturile si compartimentele iar liniile care le leaga desemneaza rapoartele ierarhice si functionale intre compartimentele structurii organizatorice.

     In cazul institutiei publice prezentate mai sus numarul total de personal este 200 din care pe categorii:

  • personal militar: 130
  • personal civil:120

                

     Organigrama U.M.0200  Bucuresti  arata astfel:

   

Text Box: SECTIE RELATII INTERNATIONALEText Box: SECTIA DE REPREZENTARE SI PROTOCOLText Box: BIROU PERSONAL

FINIT
Text Box: BIROU  REGLEMENTARIText Box: BIROU JURIDICText Box: SECRETARIATText Box: SECTIA PLANIFICAREText Box: SECTIA ACHIZITIIText Box: ASIGURARE LOGISTICAText Box: SP.INFORM si TH CALText Box: PLANIFICAREText Box: VALORIFICAREText Box: FINANCIARText Box: CONTABILITATEText Box: COMP.CLASIFICATEText Box: ASIGURARE TEHNICA

     II         ORGANIZAREA SI TINEREA CONTABILITATII

 

             Institutia publica in calitatea sa de persoana juridica, este organizatoare a contabilitatii in partida dubla cu ajutorul conturilor prevazute in  planul de conturi general, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice si care este armonizat cu standardele internationale de contabilitate, cu sistemul international de conturi si cu regulamentul financiar general al Comunitatii Europene. Prin intermediul acestor conturi institutia publica  inregistreaza operatiunile economico-financiare in momentul generarii drepturilor de creanta sau de obligatii, in conformitate cu cerintele.

             Contabilitatea asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea  informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si pentru utilizatori externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clientii, dar si alti utilizatori.

           Comandantul unitatii militare este persoana imputernicita sa indeplineasca functia conducere intr-o institutie publica si careia i s-a acordat dreptul de a dispune de creditele bugetare acordate in calitate de ordonator secundar de credite      

            Ordonatorii secundari de credite sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorilor principali de credite, finantati din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale

Ordonatorii secundari de credite:

- aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii si a celor din bugetele fondurilor speciale;

- repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unitati ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori de credite tertiari.

        Creditele bugetare, aprobate prin legea bugetara anuala nu poate fi utilizat pentru finantarea cheltuielilor altui ordonator de credite, iar cheltuielile aprobate la un capitol al clasificatiei bugetare nu pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor altui capitol.

       In unitatea militara contabilitatea este organizata in compartimente distincte, conduse de catre contabilul sef . Acesta  asigura, potrivit legii, conditiile necesare pentru organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele in drept, pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare, organizare contabilitatii de gestiune adaptate la specificul unitatii militare.

      Contabilitatea operatiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala .                   Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.

      Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

            Prezentarea principalelor registre de contabilitate folosite

       Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii in care unitatea inregistreaza periodic, cronologic si sistematic operatiile economice si financiare.

Principalele registre folosite sunt:

  • Registrul jurnal
  • Registrul inventar
  • Registrul Cartea Mare

     REGISTRUL JURNAL

             În acest registru se inregistreaza zilnic, in mod cronologic, operatie cu operatie, fara spatii libere, toate modificarile patrimoniului unitatii. Orice inregistrare facuta in acest registru va trebui sa cuprinda: felul numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiile respective si conturile debitoare si creditoare in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiilor efectuate.                 Condus regulat acest registru poate fi admis ca proba in litigiu. În unitate evidenta contabila se face cu ajutorul tehnicii de calcul modul de inregistrare va fi acelasi ( zilnic, cronologic dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate), se va edita lunar, paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. Registrul jurnal va fi snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii in luna urmatoare in care numarul de file editate este 100, sau anual, daca numarul de file editate este sub 100. Totalul sumelor debitoare si creditoare din Registrul jurnal obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul va fi preluat lunar in Registrul jurnal parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial. Acest jurnal nu circula, fiind document de inregistrare contabila. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu documentele justificative ce au stat la baza intocmirii lui.

   

 REGISTRUL  JURNAL DE INCASARI SI PLATI

             Acest registru serveste ca document de inregistrare a incasarilor si platilor si ca document de stabilire a situatiei financiare a agentului economic care conduce evidenta contabila in partida simpla. Se intocmeste intr-un singur exemplar, facandu-se inregistrarea operatiilor efectuate pe baza documentelor justificative, zilnic, distinct, pe fiecare operatie in parte, fara sa se lase randuri libere, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial. În cazul in care evidenta contabila se face cu ajutorul tehnicii de calcul, se va proceda cu editarea si intocmirea ca si la Registrul jurnal.

     REGISTRUL INVENTAR

            Potrivit regulamentului privind aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, acest registru este un document obligatoriu in care se inregistreaza grupat toate elementele patrimoniale inventariate de unitate. La sfarsitul fiecarui an, in acest registru se inscriu, intr-o forma recapitulativa, elementele patrimoniale dupa natura lor, suficient de detaliat pentru a putea justifica continutul fiecaruia dintre posturile bilantului contabil.

        Registrul inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de active si pasiv cuprins in bilantul contabil anual.

     REGISTRUL CARTEA MARE

         La sfarsitul lunii, in cadrul compartimentului financiar-contabil se intocmeste Registrul Cartea Mare, astfel:

  • rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura suma, fara desfasurarea pe conturi corespondente.
  • Sumele cu care au debitat contul respectiv in diverse jurnale se reporteaza din acele jurnale, obtinandu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente.
  • Soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste in functie de rulajele debitoare si creditoare ale contului respective, tinandu-se seama de soldul de la inceputul anului.

Registrul Cartea Mare serveste la : stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice ( la unitatile care aplica forma de inregistrare “pe jurnale”), si sta la baza intocmirii balantei de verificare.

  

 III          EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2007  

             

         Bugetul constituie instrumentul de baza al conducerii activitatii financiar-contabile, al analizei si controlului , al relatiei cu esalonul superior si cu structurile subordonate, precum si cu unitatile trezoreriei statului.

           Institutia publica este finantata in conformitate cu prevederile art.62 alin 1 lit. a din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice (alocatii  de la bugetul de stat ).

        Bugetul initial pe anul 2007, al UM 0200 -  a fost aprobat de ordonatorul principal de credite  – Ministrul apararii nationale  pentru suma de  371843 mii lei si a fost comunicat  prin adresa. Din prevederile totale aprobate suma de 193.558 mii lei a fost alocata pentru activitatea proprie a ordonatorului secundar, iar diferenta de 178.285 mii lei a fost repartizata ordonatorilor tertiari de credite din subordinea ordonatorului secundar.

       Cheltuielile aprobate au fost repartizate pe trimestre in functie de perioada in care era necesara efectuarea acestora, iar veniturile au fost  repartizate in functie de termenele legale de incasare a acestora.

Veniturile si cheltuielile cuprinse in bugetul institutiei au fost grupate pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, in conformitate cu clasificatia indicatorilor privind finantele publice.

În anul 2007, creditele bugetare definitive aprobate institutiei de catre ordonatorul principal de credite, au fost la nivelul sumei  de 381.383.000  lei, din care 159.247.703 lei pentru activitatea proprie, iar platile efectuate si inscrise in contul de executie au fost de 151.561.314  lei, inregistrandu-se o economie de 7.686.389   lei,  alocatii neutilizate si retrase la finele anului de Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti . 

Înscrierea in bugetul de cheltuieli , a cheltuielilor asimilate investitiilor, s-a efectuat dupa ce in prealabil  notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor de investitii, au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale prin intocmirea listelor de investitii aprobate de catre ordonatorul principal.

Creditele definitive aprobate pentru cheltuieli de investitii totalizeaza  2843 lei fata de care s-au efectuat plati de 2842 lei.

            Prevederile definitive ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 aprobate au fost, in suma de 159.247.703 lei, influenta finala (diferenta dintre bugetul initial si cel final), situandu-se la nivelul sumei de – 34.309.819 lei.

Alocatiile aprobate pentru cheltuieli de personal nu au fost majorate prin virari de credite.

    

        Sintetic, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

-        lei –

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

193.557.522

-34.309.819

159.247.703

Cheltuieli curente

193.557.522

-34.309.819

159.247.703

 - cheltuieli de personal

27.669.573

               -15.763.443

11.906.130

 - cheltuieli bunuri si servicii

160.329.474

-13.790.020

146.539.454

 - transferuri

0

-1325

1325

 - asistenta sociala

5.456.475

-4.747.883

708.592

Alte cheltuieli

0

89359

89359

Cheltuieli de capital

102.000

-99157

2.843

Rezerve

0

0

0

Cap. 54.01.50 'Alte servicii publice generale'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

200000

-110.641

89359

Cheltuieli curente

200000

-110641

89359

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

200000

-200000

0

 - transferuri

 - asistenta sociala

Alte cheltuieli

0

89359

89359

Cheltuieli de capital

Rezerve

0

0

0

Cap. 60.01.01 'Administratie centrala'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

1888500

-8521

1879979

Cheltuieli curente

1888500

-8521

1879979

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

1888500

-8521

1879979

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 60.01.02 'Aparare nationala'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

140472706

-13369466

127103240

Cheltuieli curente

140462706

-13369466

127100397

 - cheltuieli de personal

27649573

-15743443

11906130

 - cheltuieli bunuri si servicii

111079633

3783470

114863103

 - transferuri

 - asistenta sociala

1733500

-1402336

331164

Cheltuieli de capital

10000

-7157

2843

Rezerve

Cap. 60.01.03 'Ajutor militar extern'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

36749000

24177226

Cheltuieli curente

36749000

24177226

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

36749000

-12571774

24177226

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 60.01.25 'Cercetare si dezvoltare ptr.aparare'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

282000

-234565

47435Cheltuieli curente

282000

-234565

47435

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

282000

-234565

47435

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 60.01.50 'Alte cheltuieli in domeniul apararii'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

301000

-286825

14175

Cheltuieli curente

301000

-286825

14175

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

301000

-286285

14175

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 61.01.01 'Ordine publica si sig. nat./Adm. centrala'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

800184

39687

839871

Cheltuieli curente

800184

39687

839871

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

800184

39687

839871

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 61.01.04 'Siguranta nationala'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

946016

-98069

847947

Cheltuieli curente

946016

-98069

847947

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

946016

-98069

847947

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 61.01.06 'Autoritati judecatoresti'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

312000

-84

311916

Cheltuieli curente

312000

-84

311916

 - cheltuieli de personal

20000

-20000

0

 - cheltuieli bunuri si servicii

292000

19916

311916

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 65.01.03 'Invatamint prescolar si primar'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

147000

147000

Cheltuieli curente

147000

147000

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

147000

147000

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 65.01.04 'Invatamant secundar'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

3306000

-1884066

1421934

Cheltuieli curente

3306000

-1884066

1421934

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

3306000

-1884066

1421934

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 65.01.06 'Invatamant'

DenumirePrevederi

InfluentePrevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

3917141

1758134

Cheltuieli curente

3850141

1758134

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

3713141

2296007

1621134

 - transferuri

 - asistenta sociala

137000

137000

Cheltuieli de capital

67000

-67000

0

Rezerve

Cap. 65.01.50 'Alte cheltuieli in domeniul invatamantului'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

627000

-293092

333908

Cheltuieli curente

627000

-293092

333908

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

622000

-293092

328908

 - transferuri

 - asistenta sociala

5000

5000

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 66.01.04 'Servicii medicale in ambulatoriu'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

3000

3000

Cheltuieli curente

3000

3000

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

3000

3000

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 66.01.10 'Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

0

20998

20998

Cheltuieli curente

0

20998

20998

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

0

20998

20998

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 66.01.50 'Alte cheltuieli in domeniul sanatatii'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

25000

-10172

14828

Cheltuieli curente

0

14828

14828

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

0

14828

14828

 - transferuri

 - asistenta sociala

Cheltuieli de capital

25000

-25000

0

Rezerve

Cap. 68.01.03 'Pensii si ajutoare ptr batranete'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

0

1047

1047

Cheltuieli curente

0

1047

1047

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

 - transferuri

 - asistenta sociala

0

1047

1047

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 68.01.06 'Asistenta sociala pentru familie si copii'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

35000

-1831

33169

Cheltuieli curente

35000

-1831

33169

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

 - transferuri

0

1325

1325

 - asistenta sociala

35000

-315631844

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 68.01.08 'Ajutoare la trecerea in rezerva'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

3540975

-3338919

202056

Cheltuieli curente

3540975

-3338919

202056

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

 - transferuri

 - asistenta sociala

3540975

3338919

202056

Cheltuieli de capital

Rezerve

Cap. 68.01.50 'Alte cheltuieli in domeniul apararii'

Denumire

Prevederi

Influente

Prevederi

indicatori

initiale

 

definitive

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                     din care:

5000

-4519

481

Cheltuieli curente

5000

-4519

481

 - cheltuieli de personal

 - cheltuieli bunuri si servicii

 - transferuri

 - asistenta sociala

5000

-4519

481

Cheltuieli de capital

Rezerve

            Întocmirea contului de executie a  bugetelor institutiei

Întocmirea contului de executie al institutiei pe anul 2007 s-a facut pe structura prevazuta de Legea finantelor publice nr.500/2002, existand concordanta intre datele referitoare la prevederi cu bugetele aprobate, inclusiv cele rectificative, precum si intre platile si cheltuielile inscrise in contul de executie si datele din evidenta contabila sintetica si analitica.

Alocatiile bugetare aprobate de UM 0200  in anul 2007 precum si platile nete efectuate,  asa cum au fost evidentiate in anexa 6 – “Detalierea cheltuielilor” se prezinta dupa cum urmeaza:               

                                                                                            - lei -

Denumirea indicatorilor*)

Cod

 

Credite bugetare

Plati

efectuate

Disponibil

Cheltuieli

efective

initiale

trimestriale/ definitive

repartizate

A

B

1

2

3

4

5

7

TOTAL  GENERAL, din care:

TOTAL CHELTUIELI

193557522

159247703

159247703

151561314

7686389

32296210

CHELTUIELI CURENTE

01

193455522

159244860

159244860

151558472

7686388

34509776

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27669573

11906130

11906130

11867591

38539

13034724

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

20

160329474

146539454

146539454

138892544

7646910

20889796

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0

1325

1325

1282

43

1411

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA

57

5456475

708592

708592

707696

896

494486

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

102000

2843

2843

2842

1

1786434

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE

71

102000

2843

2843

2842

1

1786434

            Din cele de mai sus rezulta ca UM 0200 s-a incadrat in bugetul definitiv aprobat pentru anul 2007, de ordonatorul principal  de credite .

 Angajarea si efectuarea cheltuielilor de personal  s-a facut in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie si a numarului maxim de posturi conform organigramei si statului de functii, respectandu-se prevederile Legii finantelor publice nr. 500/2002, in sensul ca alocatiile aprobate pentru cheltuieli de personal nu au fost majorate prin virari de credite.

         

      Reflectarea in contabilitatea sintetica si analitica a executiei bugetare pe anul 2007. Veniturile si cheltuielile  UM 0200   au fost evidentiate distinct pe feluri si naturi;

         

           Înregistrarea in contabilitate a cheltuielilor.

            Cheltuielile au fost evidentiate pe capitole, titluri, articole si alineate conform clasificatiei bugetare, astfel incat ofera in orice moment  informatii cu privire la creditele disponibile, angajamentele bugetare individual/global precum si soldul acestora, si respectiv platile facute catre terti (intreaga evidenta este informatizata si condusa pe calculator).

Cheltuielile bugetare au fost efectuate pe baza de documente justificative (contracte, conventii incheiate legal, documente prin care se justifica primirea bunurilor materiale achizitionate, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor, a statelor pentru plata salariilor sau a altor drepturi de personal).

Verificarea executiei cheltuielilor s-a facut atat pe global, pe baza datelor din conturile sintetice de disponibilitati si conturile de cheltuieli, cat si pe naturi de cheltuieli reflectata in structura clasificatiei bugetare, pe baza evidentei analitice organizata si condusa la nivelul institutiei.

             Concordanta datelor inregistrate in evidenta contabila cu cele preluate in balantele de verificare, inscrise in bilanturile contabile si conturile de executie (art. 28 din Legea nr. 82/1991, republicata ) .

Pentru controlul inregistrarii corecte si verificarea corelatiilor dintre egalitatile generate de dubla inregistrare in contabilitate a operatiunilor patrimoniale au fost intocmite balante de verificare lunare care au stat la baza bilantului contabil incheiat la 31.12.2007. Exista concordanta intre soldurile finale ale perioadei precedente cu cele initiale ale perioadei curente, iar la sfarsitul exercitiului bugetar conturile au fost inchise, si soldurile acestora au fost corect transcrise in bilant si in conturile de executie.

Organizarea contabilitatii executiei bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei s-a realizat, potrivit Normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, prin OMFP nr. 1746/2003, astfel incat sa asigure inregistrarea operatiunilor privind  drepturile constatate, veniturile incasate, cheltuielile efectuate, subventiilor primite de la bugetul de stat si de la celelalte bugete, precum si a cotelor si sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii, precum si stabilirea rezultatului executiei bugetului de stat  prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

Din verificarea efectuata s-a constatat ca intocmirea contului de executie al UM 0200  pe anul 2007  s-a facut potrivit  Legii nr.500/2002 privind finantele publice locale .

Datele inscrise in bilantul contabil si contul de executie la 31.12.2007 corespund cu datele inscrise in balanta de verificare la 31.12.2007  si in fisele de operatiuni bugetare.

Contabilitatea sintetica si analitica a institutiei a fost condusa in concordanta cu planul de conturi pentru unitatile bugetare, respectiv pe clase, conturi sintetice de grad I si II si conturi analitice.

Evidenta analitica a fost organizata si condusa in cadrul institutiei atat pentru platile de casa cat si pentru cheltuielile efective, pe subdiviziunile bugetare.

      Organizarea evidentei operative  si contabile , in conformitate  cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

     

La nivelul institutiei publice este organizat serviciul financiar-contabil cu atributii principale  privind intocmirea, tinerea, conducerea evidentei operative si contabile a veniturilor incasate, cheltuielilor efectuate, inregistrarea contabila a operatiunilor patrimoniale, cat si controlul acestora.

Operatiunile economice au fost inregistrate cronologic si sistematic in contabilitatea institutiei, potrivit Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice  si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, in fisele pentru operatiuni bugetare si in baza documentelor justificative intocmite si vizate pentru control financiar preventiv propriu de catre persoanele imputernicite.

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor a fost tinuta si condusa pe feluri de venituri, dupa natura sau destinatia acestora, conform clasificatiei bugetare.

Pentru controlul inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale, unitatea intocmeste lunar balante de verificare analitice si sintetice, care au asigurat verificarea corelatiilor dintre egalitatile generate de dubla inregistrare a operatiunilor.

           

         Modul de gestionare a patrimoniului unitatii, in care sens s-a constatat existenta actelor si documentelor privind miscarea bunurilor in cadrul aceleiasi gestiuni (intrari – iesiri) precum si intre gestiuni diferite.

Institutia publica  are un numar  de 4 gestiuni .

       Organizarea si conducerea evidentei tehnic-operative: se intocmesc documente precum “Fisa de magazie ”, “Fisa de evidenta a obiectivelor de inventar in folosinta” etc.;

            Existenta si evidenta “Angajamentelor bugetare individual/global”, intocmite conform Legii finantelor publice nr.500/2002 si OMFP nr.1792/2002.

            Institutia publica a aplicat principiul anualitatii in cazul angajamentelor bugetare pentru anul 2007.

            În aplicarea prevederilor Normelor Metodologice aprobate de OMFP nr.1792/2002, au fost elaborate „Norme de lucru” referitoare la documentele, circuitul acestora si persoanele imputernicite sa efectueze operatiuni legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

            Referitor la cele 4 faze privind cheltuielile, s-au prevazut in principal urmatoarele:

            a. Faza de angajare

„Creditele bugetare aprobate se vor angaja si utiliza potrivit destinatiilor aprobate si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare ..”.

            De asemenea, au fost nominalizate persoanele din compartimentele de specialitate care raspund de intocmirea documentelor privind angajarea si lichidarea, respectiv „Propunerea de angajare a unor cheltuieli”, „Angajament bugetar individual/global”, precum si de evidenta acestora.

       

    Angajamentul legal:  Faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice.

           Angajamentul bugetar: Orice prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unor anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate.

Documente folosite:

  - proiect de angajament legal individual ( proiect de contract de achizitie publica, comanda, contract de achizitie publica, comanda, contract de munca, acord de imprumut etc. )

  - Proiect de angajament legal provizoriu ( buget provizoriu );

  - propunerea de angajare a unei cheltuieli;

  - angajamentul bugetar individual/ global

  - propunerea si angajamentul se supun vizei de control financiar preventiv.

  - angajamentele legale si bugetare se inregistreaza in conturi in afara bilantului.

           

   b. Faza de lichidare

       „Se atesta faptul ca bunurile au fost livrate, lucrarile executate si serviciile prestate sau ca exista un titlu care sa justifice plata”.

       Documentele de lichidare a unei cheltuieli = documente care atesta serviciu efectuat ( bunurile au fost livrate, lucrarile executate si serviciile prestate ).

     Documentele se vizeaza pentru „ Bun de plata”, prin care se confirma ca  bunurile au fost receptionate, cu specificarea datei si a locului primirii; lucrarile au fost executate si serviciile prestate; conditiile de rambursare a imprumuturilor si de plata a dobanzilor au fost indeplinite; bunurile furnizate au fost inregistrate in gestiune si in contabilitate.

     Documentele se inregistreaza in contabilitatea financiara.

            c. Faza de ordonantare

       „Ordonatorul de credite da dispozitie contabilului sef sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor”. „Ordonantarea de plata va fi insotita de documentele justificative in original si va purta viza persoanelor autorizate din compartimentul de specialitate care confirma corectitudinea sumelor de plata.

            d. Faza de plata

„Se dispune intocmirea documentelor de plata de catre persoanele din serviciul financiar-contabilitate care semneaza aceste acte .”. „Plata se efectueaza de catre contabilul sef numai daca sunt indeplinite anumite conditii ..”.

            De asemenea, au fost stabilite dispozitii si in privinta organizarii, raportarii si evidentei angajamentelor bugetare si legale tinute de compartimente in registre pentru cheltuieli materiale, iar la serviciul financiar-contabilitate in registrul proiectelor de operatiuni ce se prezinta la viza de control financiar preventiv propriu.

             La fiecare set de documente care justifica efectuarea platilor catre terti se mai afla si urmatoarele acte sub forma de imprimat, astfel:

            - „Propunere de angajare a unei cheltuieli”;

            - „Angajament bugetar individual/global”;

            - „Ordonantare de plata”.

            Toate cele 3 documente enumerate mai sus sunt semnate de persoanele autorizate.

         Existenta formularelor tipizate comune pe economie, sunt intocmite conform H.G. nr.831/1997 dar si a unor documente specifice unitatilor Ministerului Apararii Nationale  stabilite expres prin Norme interne;

           Încheierea exercitiului bugetar.

   Încheierea exercitiului bugetar a fost precedata de intocmirea lucrarilor contabile premergatoare constand in inregistrarea in evidenta contabila a tuturor operatiunilor economice si financiare aferente intregii activitati, rezultatul executiei bugetare s-a stabilit la finele anului 2007, prin inchiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate, conform prevederilor art. 18(5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.

Numerarul aflat in casieria institutiei publice a fost depus in conturile deschise la trezorerie.

Situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil incheiat la 31.12.2007 si contul de executie bugetara al anului 2007, au fost intocmite pe baza balantei de verificare sintetica inchisa.

Bilantul contabil incheiat la 31.12.2007, a fost vizat de Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti confirmandu-se platile de casa efectuate si soldurile din conturile de disponibilitati. Depunerea bilantului contabil si a contului de executie s-a efectuat la termenul prevazut de lege.

Darea de seama contabila intocmita la 31.12.2007 a fost insotita de raportul explicativ, in cadrul caruia au fost analizate toate soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori, disponibilitati banesti, materiale etc. Întocmirea contului de executie al UM 0200 pe anul 2007, s-a facut pe structura prevazuta de Legea finantelor publice nr. 500/2002, existand concordanta intre datele referitoare la prevederi cu bugetele aprobate, inclusiv cele rectificative, precum si intre platile si cheltuielile inscrise in contul de executie si datele din evidenta contabila sintetica si analitica.

         

              Închiderea  exercitiului bugetar, executarea lucrarilor contabile premergatoare de inchidere a  exercitiului .

           

            Unitatea militara a intocmit toate lucrarile  contabile premergatoare incheierii exercitiului financiar anual, constand in inregistrarea in conturi a tuturor operatiunilor financiare si economice aferente activitatii desfasurate, incheierea conturilor la sfarsitul exercitiului bugetar, preluarea exacta a sumelor inregistrate in contabilitatea sintetica si analitica prin utilizarea sistemului balantelor de verificare.

              În anul 2007 au fost respectate prevederile legale cu privire la conditiile si termenele de depunere la organele in drept a bilantului contabil si a conturilor de executie.

     Angajarea, lichidarea, ordonantarea, plata si inregistrarea cheltuielilor in concordanta cu prevederile Normelor metodologice 1792 /24 decembrie 2002.

   

Au fost respectate prevederile Legii nr.500/2002 in sensul ca platile s-au incadrat in limita creditelor bugetare aprobate si au fost legate de activitatea institutiei publice.

Creditele bugetare, angajamentele bugetare si cele legale au fost evidentiate in contabilitate in conturi in afara bilantului, respectiv 8060 'Credite bugetare aprobate', 8064 'Angajamente bugetare' si 8065 'Angajamente legale'.

Prin contul 8060 'Credite bugetare aprobate' in valoare totala de 159.247.703 lei, s-a tinut evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget, desfasurata analitic pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

Evidenta angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate in vederea efectuarii cheltuielilor bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate a fost tinuta analitic pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat, cu ajutorul contului 8064 'Angajamente bugetare', angajamentele bugetare suma acestora fiind de 151.599.853 lei.

Creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare si angajamentele legale reflectate in contul 8060, 8064 si 8065 sunt redate detaliat in situatia prezentata mai jos.

-        lei –

CAPITOL

CREDITE BUGETARE APROBATE 8060

ANGAJAMENTE BUGETARE 8064

ANGAJAMENTE LEGALE

 (Debit)

   8065

0

1

2

3

Cheltuieli totale,                    

din care:

159.247.703

151.599.853

151.599.853

Cheltuieli curente

159.244.860

151.597.011

151.597.011

Titlul I – cheltuieli de personal

11.906.130

11.906.130

11.906.130

Titlul II – cheltuieli bunuri si servicii

146.539.454

138.892.544

138.892.544

Titlul VI – transferuri

1325

1282

1282

Titlul VIII – asistenta sociala

708.592

707.696

707.696

Titlul  IX – alte cheltuieli

89.359

89.359

89359

Titlul X - cheltuieli de capital

2843

2842

2842

Cheltuielile bugetare au fost efectuate pe baza de documente justificative (contracte, conventii incheiate legal, documente prin care se justifica primirea bunurilor materiale achizitionate, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor, a statelor pentru plata salariilor sau a altor drepturi de personal).

Verificarea executiei cheltuielilor s-a facut atat pe global, pe baza datelor din conturile sintetice de disponibilitati si conturile de cheltuieli, cat si pe naturi de cheltuieli reflectata in structura clasificatiei bugetare, pe baza evidentei analitice organizata si condusa la nivelul institutiei.

            La existenta angajamentelor legale au existat acte juridice corespunzatoare respectiv contracte de achizitie publica si comenzi din care  rezulte obligatii pe seama fondurilor publice.

            Existenta in institutie a proiectelor privind angajamentele legale respectiv decizia de principiu a ordonatorului de credite care implica efectuarea unei cheltuieli.

            Angajamentele legale aprobate de catre ordonatorul de credite poarta viza  de control financiar preventiv.

            În faza de ordonantare a cheltuielilor au existat confirmari pentru livrarea bunurilor sau serviciilor prestate si a indreptatirii efectuarii platii de catre unitatea achizitoare.

                Efectuarea virarilor de credite bugetare pe subdiviziunile clasificatiei bugetare .

            Virarile de credite s-au facut numai in urma obtinerii aprobarilor de la ordonatorul principal de credite, respectandu-se conditiile prevazute de lege in ceea ce priveste virarile de credite bugetare pe subdiviziunile clasificatiei bugetare numai inainte de angajarea cheltuielilor incepand cu trimestrul al III - lea al anului financiar. 

     Efectuarea cheltuielilor in limitele creditelor bugetare aprobate numai in legatura cu activitatea institutiei publice respective si inregistrarea acestora pe structura clasificatiei bugetare .

           

            Deschiderile de credite bugetare s-au facut in raport cu gradul de folosire a resurselor financiare care au fost puse anterior la dispozitie si au privit numai activitatea ordonatorului de credite.

            Cererile de deschidere de credite au fost fundamentate temeinic pe baza documentatiilor intocmite de catre compartimentele functionale ale institutiei publice.

            Efectuarea cheltuielilor in limita angajamentelor asumate cu aprobarea ordonatorului de credite si viza pentru controlul financiar preventiv propriu si delegat.

           

          În institutie au fost respectate prevederilor OG nr.119/1999 republicata privind instituirea, organizarea controlului intern si controlului financiar preventiv propriu asupra operatiunilor patrimoniale.

            La nivelul UM 0200  controlul financiar preventiv a fost organizat in conformitate cu Instructiunile F6/2005, exercitandu-se in conformitate cu OZU nr. 1/2007.

          Respectarea Cadrului general privind  existenta proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv.

                Executia cheltuielilor

          A. Cheltuieli curente.

1.     Cheltuieli de personal

În anul 2007, unitatea a avut repartizate alocatii bugetare, la acest titlu, in suma totala de 11.906.130 lei.

-        soldele si salariile achitate in anul 2007  corespund cu numarul de posturi prevazute in statele de functii.

-        platile nete de casa au fost la finele anului in suma de 11.867.591 lei.

-         soldele si salariile de merit au fost acordate in baza O.Z.U. Nr.27 /11.02.2007 unui numar de 22  angajati in  conformitate cu prevederile legale.

      -  au fost acordate indexarile salariale prevazute  pentru anul 2007.

      - obligatiile si retinerile datorate de institutie in calitate de angajator, cat si ale personalului angajat referitoare la C.A.S., fond somaj, contributia pentru pensia suplimentara, C.A.S.S., au fost corect stabilite si virate la termen, pe destinatiile legale.

Situatia sporurilor acordate in anul 2007  este urmatoarea :

-10 % spor de radiatii  acordat in baza Fi3/1999 si art. 26 si art. 64 din Legea nr. 138/1999 , pentru cadre militare si salariati civili ; 

     Pentru cadrele UM 0200  s-a prevazut ca plata salariilor sa se efectueze in data de 18 a lunii urmatoare pentru activitatea depusa in luna precedenta, conform precizarilor Art.53 (1) din Legea Nr.500 privind finantele publice.

   2. Cheltuieli bunuri  si servicii.

Pentru desfasurarea activitatii in anul 2007, compartimentele din cadrul unitatii au intocmit propuneri privind aprovizionarea tehnico-materiala. Aceste propuneri au fost centralizate de Biroul Planificare –   din cadrul UM 0200 , care a elaborat Programul de Achizitii Publice detaliat pe capitole de finantare, ce urma sa fie derulat centralizat de unitate in calitate de ordonator secundar. Programul a fost aprobat de ordonatorul secundar. Ulterior acesta a suferit modificari ca urmare a activitatilor  nou aparute in misiunile trasate institutiei pe domeniul sau de responsabilitate , modificari ce au fost materializate in Programul nr .B 17020/29.12.2007.

         Titlul II- Cheltuieli materiale si servicii

 

Potrivit datelor prezentate in contul de executie, fata de prevederile bugetare aprobate pentru ‘’cheltuieli materiale si servicii’’, in valoare de 146.539.454 lei, platile nete de casa au totalizat 138.892.544 lei, acestea incadrandu-se  in creditele aprobate atat pe ansamblu cat si in structura clasificatiei bugetare.

Nu s-au constatat deficiente intre programul de achizitii pentru asigurarea tehnico-materiala a unitatii, aprobat pe anul 2007 si materialele functionale procurate precum si serviciile prestate in concordanta cu necesarul de consum pe baza unor acte normative stabilite prin lege.

             IV      CONCLUZII

  Angajarea si efectuarea cheltuielilor au fost facute pe baza documentelor legal intocmite.

 Achizitiile de materiale si obiecte de inventar s-au facut in stricta concordanta cu necesarul de consum si stocurile existente.

Momentul achizitionarii a fost cel optim si oportun din punct de vedere al posibilitatilor de utilizare in practica achizitiilor.

Achizitiile s-au facut tinandu-se cont de posibilitatile financiare existente si de prioritatea in achizitionarea de materiale si obiecte de inventar.

S-a urmarit totodata minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.

            O permanenta preocupare pentru implementarea si functionarea unui sistem eficient de urmarire a derularii contractelor conform clauzelor prevazute in aceste documente.

                             

La nivel  de conducere s-a analizat necesitatea efectuarii achizitiilor din cadrul institutiei  publice.

Au fost studiate prioritatile in efectuarea achizitiei sau a imbunatatirii unor conditii in cadrul institutiei publice, precum si ridicarea calitatii  prestatiilor si a rezultatelor activitatii specifice.

S-a urmarit gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective.          

Analiza necesitatii efectuarii achizitiilor s-a facut la nivelul factorilor de decizie din cadrul UM 0200,  avandu-se in vedere indeplinirea cu eficienta a obiectivelor planificate.

S-au intreprins toate masurile pentru cresterea eficientei utilizarii resurselor financiare alocate concomitent cu asigurarea resurselor materiale necesare indeplinirii misiunilor specifice in cantitatile si calitatea prevazuta in programele specifice.

Compartimentele de specialitate din cadrul UM 0200  au analizat si intreprins toate masurile pentru derularea in bune conditii a contractelor de furnizare astfel incat unitatea sa aiba formate toate categoriile de stoc pentru functionarea optima concomitent cu diminuarea efortului de stocare corespunzator resurselor materiale aflate in stoc.

Unitatea a implementat mijloace moderne de evidenta operativa si conducere a activitatii de completare a stocurilor care sa satisfaca cerintele de consum ale unitatii cu un minim de resurse financiare.

In derularea activitatilor de management, conducerea institutiei s-a implicat pentru ca obiectivele aflate in sarcina unitatii sa fie indeplinite, avandu-se in vedere eficientizarea resurselor umane, materiale si financiare.

            S-a urmarit astfel maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate.

Cum se poate ajunge la scopul propus ?

    - prin acordarea vizei de control financiar preventiv, anterior angajarii si platii cheltuielilor bugetare;

    - printr-o evidenta a angajamentelor bugetare, care sa ofere informatii cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si, prin comparatie, sa se determine creditele bugetare disponibile care mai pot fi angajate in viitor;

    - prin evidenta a angajamentelor legale si bugetare

           BIBLIOGRAFIE:

*   Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul oficial al Romaniei, nr.48/14 ianuarie 2005.

*  “Managementul documentelor financiar – contabile”, , 2006, Lacramioara Rodica Haiduc, Carmen MITEA – Popia, Ramona Chivu(IONITA),    

*  “Management financiar contabil”, Editura Fundatiei  Romania de Maine, 2005 - Lacramioara Rodica HAIDUC,

*    „Contabilitatea publica” Editura Fundatiei Romania de Maine 2007 –cord. Dr. Luminita IONESCU, dr. Elena DIACONU, dr. Carmen Florentina NEAGOE;

*    Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar – contabile, publicat in Monitorul Oficial nr.23/07.01.2005.

*  “Contabilitate Financiara”, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2004 -  Florin COMAN,

*   Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale.

*   Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale ( M.O. nr. 37/23.01.2003 ).

*    Legea nr. 500/2000 privind finantele publice – art. 17, litera d;

*   Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale – art. 26, alin. (2).

*    www.Min.finantelor.ro
loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezialoading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu