Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » administratie
APLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE SI DESCENTRALIZARII ADMINISTRATIVE IN CAZUL SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT IN COMUN AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

APLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE SI DESCENTRALIZARII ADMINISTRATIVE IN CAZUL SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT IN COMUN AL MUNICIPIULUI CRAIOVAAPLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE SI DESCENTRALIZARII ADMINISTRATIVE IN CAZUL SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT IN COMUN AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

I.                 PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE SI DESCENTRALIZARII ADMINISTRATIVE

  Principiul autonomiei locale este principiul fundamental care guverneaza administratia publica locala si activitatea autoritatilor acestuia, care consta in ,,dreptul unitatilor administrative-teritoriale de a-si satisface interesele proprii fara amestecul autoritatilor centrale, principu care atrage dupa sine descentralizarea administrative, autonomia fiind un drept iar descentralizarea un sistem care implica autonomia.

  Continutul acestui principiu, ca si caracteristicile sale rezulta si din reglementarile Legii administratiei publice locale nr 69/1991. Potrivit acesteia ,,autonomia locala este administrative si se exercita numai in cadrul legii’’ si ea ,,priveste organizarea si functionarea administratiei publice locale si reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a rezolva si de a gestiona, in nume propriu si sub responsabilitatea lor, o parte importanta a treburilor publice, in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta’’.


  Autonomia locala, privita exclusiv din punct de vedere administrativ, nu apare decat ca o ultima treapta de dezvoltare a descentralizarii administrative ,,o forma moderna a principiului’’, ca atare. In esenta aceasta reprezinta transferarea unor competente de la nivel central catre diverse organe sau autoritati administrative, care functioneaza autonom in unitatile administrative-teritoriale, autoritati alese de catre colectivitatile locale respective, considerate si ,,corpuri administrative autonome’’

  Descentralizarea administrativa ca mod de organizare a administratiei publice intr-un stat, imbraca doua forme: descentralizarea teritoriala si cea pe servicii. In cadrul descentralizarii teritoriale, teritoriul statului este impartit in circumscriptii administrative, in care functioneaza autoritati administrative locale, care se bucura de o oarecare independenta fata de autoritatea centrala. Astfel anumite servicii publice sunt scoase din competenta autoritatilor centrale si date in competenta autoritatilor locale descentralizate, care gireaza in circumscriptiile in care au fost alese. Descentralizarea pe servicii nu se refera la o grupa de servicii de interes local, date in competenta autoritatilor locale, ci la un singur serviciu public, care este scos din competenta centrala sau locala, dandu-i-se o organizare autonoma. In cazul acesta serviciille publice primesc un patrimoniu si organe proprii, intrucatva independente de organele administrative din competenta carora au fost scoase.

II.               ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

  Intr-un stat democratic principala activitate a administratiei nu este numai controlul, decizia, ordinul ci si prestatia prin serviciile oferite colectivitatii.

  Prin activitatea sa administratia trebuie sa urmareasca satisfacerea intereselor generale comunitare. In acest scop, pentru a realize cerintele publicului, administratia organizeaza servicii administrative cu scopul de satisface cerinta respective. Se considera ca doar administratia poate satisface in mod corespunzator cerintele publicului, activitatile serviciilor publice avand, in general, un caracter obligatoriu. Asa sunt, de exemplu, prestatiile asigurate de primarii (inregistrarea casatoriilor, nasterii ori deceselor) sau de organele de politie (evidenta populatiei ori circulatia rutiera)[1]

  Serviciile publice au fiecare o specialitate precizata de lege, ele neputand indeplini si alte activitati.

  Potrivit art 1, alin 2 din Legea nr 51/2006[2], serviciile comunitare de utilitati publice sunt definite ca totalitatea activitatilor de utilitate si interes public general, desfasurate la nivelul comunelor, oraselor municipiilor sau judetelor sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul satisfacerii cerintelor comunitatilor locale, prin care se asigura urmatoarele utilitati:

-alimentarea cu apa;

-canalizarea si epurarea apelor uzate;

-colectarea, canalizarea, si evacuarea apelor pluviale;

-productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;

-salubrizarea localitatilor;

-iluminatul public;

-administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrative-teritoriale precum si alte asemenea;

-transportul public local.

III.             SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL

Serviciile de  transport public  local  includ serviciile de  transport public de persoane, serviciile de transport public de marfuri, precum si alte servicii de transport public.

 

a)Serviciile de transport public local de persoane cuprind: 

• transport prin curse regulate;

Este  considerat  serviciu  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse  regulate transportul public care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-  se  efectueaza  de  catre  un  operator  de  transport  rutier,  sau  de  catre  un transportator autorizat; 

-  se efectueaza numai pe  raza  teritorial-administrativa a unei  localitati,  in cazul transportului  local,  sau  numai  intre  localitatile  unui  judet,  in  cazul transportului judetean. In cazul in care traseul transportului pe sina depaseste limita localitatii, acesta va fi considerat transport public local; 

-  se  executa pe  rute  si cu programe de  circulatie prestabilite de  catre  consiliul local sau consiliul judetean; 

-  se  efectueaza  de  catre  operatorul  de  transport  rutier  sau transportatorul autorizat  cu mijloace  de  transport  in  comun:  autobuze,  troleibuze,  tramvaie sau metrou, in judetul sau localitatea respectiva; 

-  persoanele  transportate  sunt  imbarcate  sau  debarcate  in  puncte  fixe prestabilite, denumite statii sau autogari, dupa caz; 

-  pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de  la persoanele  transportate un  tarif de  transport pe baza de legitimatii de calatorie individuale eliberate anticipat;

-  transportul cu autobuzele se efectueaza numai pe baza de licente de traseu si caiete de sarcini, elaborate si eliberate in conditiile legii               • transport prin curse regulate speciale; 

Este  considerat  serviciu  de  transport  public  local  de  persoane  prin  curse  regulate speciale  transportul  public  efectuat  tur-retur,  pe  rute  si  cu  programe  de  transport prestabilite  de  catre  beneficiarul  serviciului  de  transport  sau  de  catre  cel  care  a  angajat serviciul  privind transportul  unor  persoane  sau  al  unor  grupuri  de  persoane,  si anume: transportul copiilor, elevilor si  studentilor  la  si de  la  institutiile de  invatamant,  transportul salariatilor la si de la institutiile la care sunt salariati sau transportul angajatilor unui operator economic la si de locul de munca. Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii: 

-  se executa cu autobuze, pe baza unor programe de circulatie stabilite de catre cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier; 

-  se executa de catre un operator de transport licentiat;

-  persoanele  transportate  se  imbarca  si  se  debarca  in  statii  stabilite  special,  in locul unde isi desfasoara activitatea sau la domiciliu/resedinta; 

-  operatorul de transport rutier incaseaza de la beneficiarul transportului sau de la  cel  care  a  angajat  transportul  contravaloarea  serviciului  stabilita  in conformitate cu prevederile contractului de transport incheiat intre acestia; 

-  persoanele transportate se legitimeaza pe baza legitimatiei de serviciu valabile. 

Transport cu autoturisme in regim de taxi;

• Transportul  in  regim  de  taxi  se  efectueaza  in  localitatea  de  autorizare  si,  ocazional,  intre aceasta  si  orice  alta  localitate,  cu  obligatia  revenirii  autoturismului  in  localitatea  de autorizare dupa efectuarea fiecarei curse. 

 

• transport cu autoturisme in regim de inchiriere.

Transportul cu autoturisme in regim de inchiriere se efectueaza in localitatea de autorizare sau intre aceasta si orice alta localitate, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea transportului conform contractului. 

b)  Serviciile  de  transport  public  local  de  marfuri  sunt  transporturile  publice  efectuate  cu autovehicule a caror masa maxima autorizata, cu  tot cu  remorca, nu depaseste 3,5  tone si cuprind: 

• transportul in regim contractual; 

• transportul in regim de taxi. 

Serviciul  de  transport  public  local  de marfuri  in  regim  contractual  se  organizeaza pentru a satisface nevoia de transport de marfuri a persoanelor fizice sau juridice denumite utilizatorii transportului.

 Serviciul  de  transport  public  de  marfuri  in  regim  contractual  se  realizeaza  cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

-  transportul  se  realizeaza  cu  vehicule  sau  ansambluri  de  vehicule  a  caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 tone, detinute  in proprietate de catre transportatorul  autorizat  si  inmatriculate  in  judetul  respectiv  sau  in  baza  unui contract de leasing; 

-  transportul  se poate  efectua  in  localitatea de  autorizare  sau  intre  localitatea de autorizare si alte localitati, in trafic judetean, interjudetean sau international; 

-  transportul  se efectueaza de un  transportator autorizat, pe baza de contract de transport incheiat cu utilizatorul transportului; 

-  pentru  efectuarea  serviciului,  transportatorul  autorizat  incaseaza,  pe  baza  de documente  fiscale,  de  la  utilizatorul  transportului, contravaloarea  serviciului prestat asa cum a fost convenit in contractul de transport; 

-  este  asimilat  ca  transportator  autorizat  orice  operator  de  transport  rutier  care utilizeaza  si vehicule de  transport marfa a caror masa maxima  totala autorizata nu  depaseste  3,5  tone.  In  acest  caz,  licenta  de  transport  este  asimilata  cu autorizatia de transport.

  c) Alte servicii de transport public local cuprind: 

  transport de persoane pe cablu; 

  transporturi de marfuri efectuate cu tractoare cu remorci; 

  transporturi de persoane si marfuri pe cai navigabile interioare; 

  transporturi efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

 

Serviciul  de  transport  public  local  de  marfuri  in  regim  de  taxi  se  organizeaza  ca serviciu de utilitate publica in localitatea de autorizare si intre aceasta si orice alta localitate, cu  obligatia  revenirii  autovehiculului  in  localitatea  de  autorizare  dupa  efectuarea  fiecarei

curse. 

IV.IMPLICAREA PRIMARULUI SI CONSILIULUI LOCAL IN ACTIVITATEA SERVICIILOR PUBLICE DESCENTRALIZATE.

       Potrivit prevederilor Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr.326/2001si in spiritul principiilor autonomiei locale si al descentralizarii serviciilor publice, autoritatile administratiei publice locale au deplina competenta, responsabilitate si libertate de decizie in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, administrarea si functionarea serviciilor publice de gospodarie comunala, deci si a serviciilor de transport  In ceea ce priveste atributiile primarului acestea se refera in special la:

  coordonarea realizarii serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local; 

  luarea de masuri pentru  asigurarea  inventarierii,  evidentei  statistice,  inspectiei  si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale; 

  numirea, sanctionarea si dispunerea suspendarii, modificarii si incetarii raporturilor de serviciu sau  a  raporturilor  de  munca,  in  conditiile  legii,  pentru  personalul  din  cadrul  aparatului  de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local; 

  emiterea  de  avize,  acorduri  si  autorizatii  date  in  competenta  sa prin  lege  si  alte acte normative; 

 In  conformitate  cu  art.  91  din  Legea  administratiei  publice  locale  republicata, consiliul  judetean  indeplineste  atributi  privind  gestionarea  serviciilor  publice  din subordine.  In  exercitarea  acestor  atributii,  consiliul  judetean  (alin.  5,  art.  104)  asigura, potrivit competentelor sale si  in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor

publice de  interes  judetean,  intre  care  cele privind ordinea publica; podurile  si drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean, precum si alimentarea cu gaz metan.

IV.            ORGANIZAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT CRAIOVA

 Serviciul de transport public local de persoane si de marfuri se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, pe raza administrativ-teritoriala respectiva, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) promovarea concurentei intre operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizati, carora li s-a atribuit executarea serviciului;
b) garantarea accesului egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport si al transportatorilor autorizati la piata transportului public local;
c) garantarea respectarii drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;
d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu ale localitatilor sau judetului respectiv;
e) administrarea eficienta a bunurilor apartinand sistemelor de transport proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale;
f) utilizarea eficienta a fondurilor publice in activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
g) deplasarea in conditii de siguranta si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a marfurilor si a persoanelor transportate,

 h) asigurarea precum si a bunurilor acestora prin polite de asigurari;
executarii unui transport public local suportabil in ceea ce priveste tariful de transport;
i) recuperarea integrala a costurilor de exploatare
, reabilitare si dezvoltare prin tarife/taxe suportate de catre beneficiarii directi ai transportului, denumiti in continuare utilizatori, si prin finantarea de la bugetele locale, asigurandu-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport si transportatorii autorizati;
j) autonomia sau independenta financiara a operatorilor de transport si a transportatorilor autorizati;
k) sustinerea dezvoltarii economice a localitatilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populatiei, ale personalului institutiilor publice si ale operatorilor economici pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
m) protectia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
n) integrarea tarifara prin utilizarea unui singur tip de legitimatie de calatorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
o) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
p) consultarea asociatiilor reprezentative ale operatorilor de transport si/sau ale transportatorilor autorizati, precum si ale utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale privind transportul public local si modalitatile de functionare a acestui serviciu.

 

In prestarea serviciului de transport, operatorii vor realiza si respecta urmatoarele cerinte:

a)     elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu si lung in domeniul specific de activitate;

b)     elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli;

c)     planificarea investitiilor de infrastructura conform actelor normative in vigoare;

d)     anticiparea problemelor potentiale si solutiilor de rezolvare a acestora;

elaborarea planului de afaceri si a planului operational.

 Ajustarea preturilor si a tarifelor se face de catre Consiliul Local pe baza cererilor de ajustare ale operatorilor insotite de documentatia de fundamentare a costurilor.

 Conform organigramei RAT Consiliul Local Craiova a aprobat, in conditiile legii, la propunerea primarului infiintarea, organizarea si statul de functii ale institutiilor si serviciilot publice de interes local precum si, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local.

 R.A.T. Craiova a transmis spre aprobare organigrama si statul de functii pentru un numar de 845 posturi, cu 119 posturi mai multe fata de organigrama aprobata pentru anul 2006, fiind propuse modificari in structura organizatorica, prin crearea unor compartimente functionale sau reorganizarea celor existente.

Pentru o mai buna coordonare a activitatii, se propune infiintarea a trei directii, astfel:

-         Directia Exploatare, condusa de directorul de exploatare;

-         Directia Tehnica, condusa de un director tehnic;

-         Directia Economica, condusa de un director economic.

Pentru un management superior, care sa aiba ca finalitate gasirea unor solutii optime in derularea activitatii, a fost creat Compartimentul Strategie, Dezvoltare, Programe, cu trei posturi.

Deoarece R.A.T. Craiova a obtinut certificarea in cea ce priveste sistemul de “ Management integrat calitate-mediu”, a fost necesara crearea Compartimentului Calitate Mediu, compus din patru persoane. In conformitate cu H.G. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice, a fost infiintat Compartimentul Achizitii Publice, in subordinea directorului general, prin reorganizarea biroului aprovizionare, iar pentru respectarea normelor tehnice de calitate, a fost creat Compartimentul C.T.C., cu 10 persoane.

 Pentru o mai buna monitorizare a activitatii de control financiar intern, se reorganizeaza activitatea compartimentelor C.F.G. si Audit intern, intr-un singur compartiment- “ Compartimentul C.F.G.- Audit intern”.

Referitor la activitatea de exploatare, au fost infiintate noi compartimente, astfel:

- Compartimentul Planificare, Executare Programe de transport, cu trei posturi;

-  Compartimentul Control Trafic, cu doua posturi.

Compartimentul Exploatare se transforma in Compartimentul Dispecerat.

In cadrul Directiei Economice, au fost create noi compartimente, astfel:

-         Compartimentul Buget, Costuri, cu 2 posturi;

-         Compartimentul Analize Economice, Tarife, cu doua posturi;

- Compartimentul Comercial, Servicii clienti, cu opt posturi.

 Pentru o mai buna coordonare a serviciilor care fac referire la intreaga activitate a regiei, a fost necesara gruparea compartimentelor de Resurse Umane, Arhiva, I.T. si a compartimentului Patrimoniu, nou infiintat, in “ Servicii Interne’’.

 Serviciile de transport public local se desfasoara cu respectarea reglementarilor in vigoare privind legalitatea transportului, conditiile de lucru, de exploatare a vehiculelor si de exploatare a infrastructurii, precum si conditiile privind siguranta circulatiei.

 In conditiile in care in transportul public local se acorda facilitati de transport uneia sau mai multor categorii de persoane, serviciul prin care se realizeaza transportul respectiv se considera serviciu public subventionat de transport.

 Serviciul public subventionat de transport se efectueaza in conformitate cu prevederile legi  nr 92/2007 si ale Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, republicata.

 Conform Hotararii 585/2007 a Consiliului Local Craiova:

'Se aproba acordarea de facilitati pe mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de personae  pe anul 2008 astfel:

a) subventionarea cu 100% a pretului abonamentelor speciale, pe toate liniile interne, pentru persoanele pensionate la limita de varsta, care au domiciliul stabil in municipiul Craiova si un cuantum al pensiei de pana la 1.300 lei net pe luna;

b) subventionarea cu 100% a pretului abonamentelor speciale, pe toate liniile interne, pentru persoanele pensionate pe caz de boala, cu varsta de peste 60 de ani, care au domiciliul stabil in municipiul Craiova si un cuantum al pensiei de pana la 1.300 lei net pe luna;
c) subventionarea cu 100% a pretului abonamentelor speciale, pe toate liniile interne, pentru persoanele cu varsta de peste 70 de ani, care au domiciliul stabil in Craiova, indiferent daca sunt sau nu pensionate si indiferent de cuantumul pensiei
'.

V.             CONCLUZII

 

Serviciul de transport local a suferit transformari dupa anul 1990 urmare a schimbarilor aparute in economina romaneasca datorita tranzitiei acesteia catre o economie de piata. Serviciul de transport local este un serviciu de utilitate sociala infuentand direct calitatea vietii intr-un oras, prin asigurarea dreptului fundamental la mobilitate a oricarui cetatean.

 Consideram ca printre principalele obiective ale regiei pe termen scurt si mediu ar trebui sa se afle:

  1. imbunatatirea si cresterea performantelor, prin reorganizare;
  2. diminuarea cheltuielilor si acelerarea procesului de recuperare a datoriilo;
  3. cresterea calitatilor serviciilor furnizate de regie;
  4. o mai buna gestionare a datelor regiei si a timpului de lucru al personalului;
  5. imbunatatirea activitatii de organizare profesionala a intregului personal;
  6. cresterea numarului clientilor.

 In plan legislativ exista cadrul de desfasurare al serviciilor de transport local, acesta urmand sa fie imbunatatit cu reglementari care sa scada riscurile oricarui organism financiar ce doreste sa investeasca in acest domeniu.

 De asemenea, este necesara eleborarea si aplicarea unor reglementari care sa stimuleze dezvoltarea si modernizarea serviciului de transport local, prin cateva masuri fiscale:

-        compensarea unor taxe precum T.V.A;

-        reesalonarea datoriilor bugetare;

-        costul combustibilior daca se are in vedere ca serviciul de transport local nu utilizeaza decat rutele urbane nu si cele interurbane.

BIBLIOGRAFIE:

  1. Pavelescu Tiberiu, Gabriel Moinescu-Drept administrativ roman, editura Tritonic, Bucuresti 2004
  2. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice publicata in Monitorul Oficial partea I nr 254 din 21.03.2006[1]  Pavelescu Tiberiu, Gabriel Moinescu- Drept administrative roman, Editura Tritonic, Bucuresti 2004, pag 124

[2]  Legea servciilor comunitare de utilitati publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea 1 nr 254 din 21/03/2006

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
CONTRACTUL ADMINISTRATIV
JURISDICTIA ADMINISTRATIVA SI ACTUL ADMINISTRATIV JURISDICTIONAL
NORMA DE DREPT ADMINISTRATIV
Primaria
Functia si functionarul public
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
EVALUAREA ACTIVELOR STATULUI
Bugetul local – principala forma de finantare a administratiilor locale


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu