Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » administratie
Metodologia de organizare si functionare a

Metodologia de organizare si functionare aSERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE                                      Exemplar unic

            CENTRUL  MEDICAL

Nr.______________ din __________________

                                                                                                            A P R O B

                                                                                           DIRECTORUL SERVICIULUI DE

       TELECOMUNICATII SPECIALE

            General maior,


                                                                                     

            DE ACORD, ROG APROBATI

ADJUNCTUL ECONOMIC AL DIRECTORULUI

SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE

General de brigada,

           

Metodologia de organizare si functionare a

Centrului  Medical

Capitolul I

Dispozitii generale.

Art. 1 – Centrul Medical acorda asistenta medicala primara si de specialitate, preventiva, curativa si de urgenta, cadrelor militare active si personalului contractual, membrilor lor de familie, cadrelor militare in rezerva si in retragere  si membrilor lor de familie, daca sunt asigurati la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

Art. 2 – Prin intreaga sa activitate, personalul Centrului Medical respecta Constitutia, actele normative in vigoare,  regulamentele militare generale precum si reglementarile interne.

Art. 3 – Conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, activitatea Centrului Medical este coordonata de  adjunctul economic al Directorului S.T.S.

Art. 4 – Centrul Medical coopereaza cu toate unitatile centrale si teritoriale pentru indeplinirea atributiunilor specifice. De asemenea, in baza mandatului acordat de Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale coopereaza in domeniul sau de responsabilitate cu structuri similare apartinand Sistemului National de Aparare, cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si cu unitati medicale civile.

Capitolul II

Structura organizatorica si manageriala.

Art. 5 – Structura, efectivele si metodologia de organizare si functionare a Centrului Medical se aproba de catre Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art.6 - Potrivit statului de organizare Centrul Medical are urmatoarea structura organizatorica:

a) conducerea Centrului Medical este asigurata de - seful Centrului Medical;

                                                                                 - un loctiitor

b) componentele structurale ale  Centrului Medical sunt urmatoarele;

-         Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie - 1

-         Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie - 2

-         Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie - 3

-         Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie - 4

-         Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie - 5

-         Cabinete  de unitate zonale

Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie -  Constanta

Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie - Iasi

Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie -  Brasov

Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie - Cluj

Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie - Brasov

Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie -  Dolj

Cabinet de unitate incadrat cu medic de familie – Calarasi

-         Cabinet de  unitate incadrat cu medic specialist de medicina interna

-         Cabinet de unitate incadrat cu medic specialist  obstetrica-ginecologie

-         Cabinet de unitate incadrat cu medic specialist reumatologie

-         Cabinet de unitate incadrat cu medic specialist cardiologie

-         Cabinet de unitate incadrat cu medic specialist  dermatologie

-         Cabinet de unitate incadrat cu medic specialist de medicina a muncii

-         Cabinet  de unitate incadrat cu specialisti in medicina fizica si  recuperare medicala

-         Sala de tratamente si recoltari analize 

-         Cabinet  de unitate incadrat cu medic dentist - 1

-         Cabinet  de unitate incadrat cu medic dentist - 2

-         Laborator  de tehnica dentara

-         Laborator  de analize medicale

-         Fisier

-         Farmacie

-         Cabinet de control al calitatii produselor alimentare si deratizare, dezinsectie dezinfectie

-         Biroul - Asigurare tehnico-materiala si financiara

Compartimentul 1 – Financiar planificare

Compartimentul 2 - Contabilitate

-         Compartiment administrativ

Art.7 – Seful Centrului Medical organizeaza si conduce intreaga activitate si raspunde pentru aceasta in fata adjunctului economic al Directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale. In lipsa sefului Centrului Medical atributiile acestuia sunt preluate loctiitor.

             

Capitolul III

Atributiile Centrului Medical

A. Atributii generale ale Centrului Medical

Art. 8 - Pe linie medicala si de recuperare, Centrul Medical cu mijloace proprii si in colaborare cu alte unitati  sanitare acreditate  de casele de asigurari de sanatate, are urmatoarele atributii:

a)      Acorda asistenta medicala primara si de specialitate, preventiva, curativa si de urgenta cadrelor militare in rezerva si in retragere, personalului contractual al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si membrilor de familie ai acestora asigurati la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;

b)      Asigura medicamentele necesare refacerii sanatatii personalului si membrilor  de familie aflati in intretinere;

c)      Efectueaza tratamente medicale curente, tratamente dermatologice, mici interventii de ginecologie,  fizioterapie, recuperare, exploatari functionale si de laborator;

d)     Acorda consultatii  si efectueaza tratamente de medicina dentara,  precum si lucrari protetice dentare;

e)      Organizeaza actiunile profilactice necesare mentinerii starii de sanatate a personalului prin imunizari active, educatie sanitara permanenta si control medical periodic;

f)       Efectueaza actiunile si serviciile de medicina muncii prevazute de lege,  pentru personalul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prin cabinetul de specialitate;

g)      Organizeaza activitatea de medicina preventiva si expertiza capacitatii de munca a personalului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prin comisiile de specialitate;

h)      Organizeaza si efectueaza servicii de medicina muncii pentru peronalul Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

i)        Gestionaza si actualizeaza  baza de date  cu listele de asigurati ale medicilor de familie si elibereaza carnetul de asigurat;

j)        Incheie anual cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, contract de furnizare de servicii de asistenta medicala primara, contract de furnizare de servicii de asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu si contract de furnizare de medicamente, conform prevederilor Contractului cadru elaborat anual de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Normelor proprii de aplicare a contractului cadru, elaborate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.; 

k)      Intocmeste lunar raportarile serviciilor de asistenta medicala primara, ale serviciilor de asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu si ale serviciilor de furnizare de medicamente, pe care le trimite catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., insotite de facturile serviciilor respective si alte documente, conform prevederilor  contractuale;

l)        Efectueaza asigurarile medicale de sanatate si cardurile de asigurat pentru personalul Serviciului de Telecomunicatii Speciale care executa misiuni in strainatate;

m)    Efectueaza examinarea medicala a persoanelor selectionate pentru incadrare in Serviciul de Telecomunicatii Speciale;

n)      Organizeaza concursurile pentru selectionarea personalului superior medico-sanitar  in vederea incadrarii;

o)      Coordoneaza activitatile de pregatire postuniversitara a personalului medico-sanitar cu studii superioare, precum si  activitatile de perfectionare a pregatirii intregului personal medical;

p)      Organizeaza examenul de specialist de clasa in specialitatea “Asistenta medicala’;

q)      Informeaza personalul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si celorlalte categorii de asigurati asupra drepturilor si indatoririlor ce decurg din calitatea de asigurat al  Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti; supravegheaza modul in care se asigura drepturile asiguratilor, mediaza relatiile dintre asigurati si C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

r)       Intocmeste planul anual de achizitii de medicamente si aparatura medicala; organizeaza si efectueaza achizitii de medicamente, materiale sanitare, reactivi, aparatura medicala, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;

s)       Incheie contracte cu firme specializate si autorizate si asigura  conditiile necesare pentru colectarea, neutralizarea si distrugerea deseurilor biologice rezultate din activitatea medicala, conform prevederilor legale ce privesc protectia mediului;

t)       Efectueaza verificarea metrologica periodica a aparaturii din dotarea cabinetelor medicale, incheie contracte de service cu  firme specializate si autorizate pentru  verificarea, reparatia si intretinerea acestora;

u)      Participa alaturi de celelalte unitati sanitare ale Sistemului National de Aparare la intocmirea, completarea sau initierea unor acte normative si supune spre aprobare conducerii Serviciului de Telecomunicatii Speciale documentele comune elaborate de catre aceste structuri;

v)      Coordoneaza asistenta medicala acordata in structurile teritoriale ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

w)    Coordoneaza activitatea cabinetelor medicale zonale ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

x)      Organizeaza si efectueata actiunile de dezinfectie, dezinsectie, deratizare in unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale prin compartimentul de profil;

y)      Supravegheaza conditiile igienico sanitare din blocul alimentar precum si din unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Atributiile loctiitorului Centrului Medical sunt:

a)      Supravegheaza si coordoneaza intreaga activitate medicala a Centrului Medical: urmareste modul in care sunt efectuate serviciile medicale si gradul de satisfactie al persoanelor asistate, al sefilor de unitati, al conducerii S.T.S., face propuneri sau ia masuri pentru imbunatatirea acestora, supravegheaza modul in care sunt respectate drepturile pacientilor, conditiile de igiena si securitate la locul de munca, regulile de asepsie/antisepsie si de protectie a mediului impotriva contaminarii; face educatie sanitara colectiva si informeaza personalul S.T.S. privind drepturile de asigurati prin postarea pe intranet a informatiilor necesare;

b)      Supravegheaza si coordoneata activitatea personalului medical: instruieste personalul nou angajat, supravegheaza disciplina personalului si prezenta la program, coreleaza perioadele de concedii de odihna, concedii medicale si permisii cu  programul de ture, programul de permamente si cu necesarul minim de personal pentru asigurarea activitatii medicale in conditii optime; se preocupa de respectarea drepturilor personalului medical; primeste din partea personalului medical propuneri si sesizari privind activitatile specifice fiecarui cabinet si le prezinta sefului Centrului Medical pentru gasirea unor solutii;   

c)      Intocmeste si redacteaza ordine ale directorului, metodologii, dispozitii si alte reglementari interne ce privesc activitatea Centrului Medical, dupa consultarea celorlalti ofiteri ai unitatii,  insusirea punctelor de vedere ale sefilor de unitati ale S.T.S., daca este cazul; prezinta documentele elaborate spre aprobare de catre seful Centrului Medical;

d)     Prezinta si sustine ordinele directorului in fata comisiilor  de avizare a actelor normative in Serviciul de Telecomunicatii;

e)      Participa alaturi de reprezentanti ai celorlalte structuri  Sistemului National de Aparare la intocmirea, completarea sau initierea unor acte normative si supune spre aprobare conducerii Serviciului de Telecomunicatii Speciale documentele comune elaborate de catre aceste structuri;

f)       Este reprezentant al Serviciului de Telecomunicatii Speciale in consiliul de administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

g)      Intocmeste dosarele cu documente in vederea inchierii  urmatoarelor categorii de documente cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.: contracte anuale si aditionalele la contractele anuale  de acordare de serviicii de asistenta medicala primara, asistenta medicala de specialitate  in ambulatoriu si asistenta cu medicamente; conventii de acordare a concediilor medicale; verifica documentele si le  prezinta sefului Centrului Medical pentru semnatura;

h)      Verifica raportarile lunare ale serviciilor medicale contractate cu  C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

i)         Coordoneaza asistenta medicala acordata in structurile teritoriale ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale; coordoneaza si indruma activitatea medicilor de unitate zonali;

j)        Coordoneza achizitiile de echipamente medicale, materiale si medicament astfel: culege propunerile medicilor, propune planul de dotare cu aparatura, obiecte de inventar si medicamente, intocmeste caiete de sarcini pentru licitatiile de aparatura medicala si medicamente, este presedintele comisiilor de licitatie; este presedintele comisiilor de receptie a aparaturii achizitionate si a medicamentelor;

k)      Organizeaza si supravegheaza desfasurarea examenului de specialist de clasa in specialitatea asistenta medicala;

l)        Organizeaza si supravegheaza desfasurarea examenelor si a concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din statul de organizare al Centrului Medical;

m)    Coordoneaza activitatile de pregatire profesionala si perfectionare a personalului Centrului Medical; 

n)      Intocmeste raport statistic anual al activitatii medicale si alte rapoarte ordonate de conducerea S.T.S.;

o)       

Art. 11 CABINETELE DE UNITATE incadrate cu medici de familie 1 – 5,  sunt cabinete in care se efectueaza toate serviciile de asistenta medicala pimara prevazute de normele legale in vigoare pentru  medicii de familie  precum si servicile si atributiile specifice  medicilor de unitate:

Atributiile medicilor de familie  incadrati in cabinetele de unitate 1-5 sunt:

a)      Efectueaza servicii  medicale curative: consultatie (anamneza, examen clinic, stabilirea diagnosticului), recomanda tratament igieno-dietetic si medical pe retete gratuite si compensate,  recomanda prin bilet de trimitere, investigatiile paraclinice necesare pentru stabilirea diagnosticului sau examene de specialitate pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie, recomanda internarea in spital prin bilet de internare, atat pentru pacientii din lista proprie a medicului de familie cat si pentru pacientii inscrisi pe listele celorlalti medici de familie ai Centrului Medical, in absenta acestora, pe baza de reciprocitate;

a)      Efectueaza tratamente si manevre terapeutice conform pregatirii medicilor si dotarii cabinetelor, dupa obtinerea in scris a consimtamintului informat al pacientului, privind manevrele ce urmeaza sa fie efectuate; acestea pot fi: administrarea de medicamente prin injectii intradermice, intramusculare sau intravenoase, instalarea de perfuzii intravenoase, ecografie generala, monitorizarea holter a tensiunii arteriale; recoltarea de produse biologice, efectuarea de pansamente, efectuarea de manevre hemostatice in hemoragii, efectuarea de manevre de resuscitare in caz de stop cardiorespirator;

b)      Acorda asistenta medicala de urgenta oricarei categorii de persoane aflate in mod legal in unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale, indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat. Intreprinde toate demersurile necesare pentru rezolvarea urgentei: consulta bolnavul, acorda primul ajutor si efectueaza tratamentul necesar, in limitele de competenta ale medicilor de familie, transporta bolnavul la spital cu ambulanta din dotare, sau dupa caz,  apeleaza serviciul 112;

c)      Monitorizeaza tratamentul si evolutia bolnavilor cronici: consulta si reevalueaza periodic bolnavul, prescriu tratamentul necesar, conform schemei terapeutice stabilite de medicul de familie sau de medicul specialist pe baza scrisorii medicale, recomanda investigatii si consult de specialitate prin biletul de trimitere,  recomanda  tratamentul igieno-dietetic corespunzator fiecarei boli cronice, recomanda tratament de recuperare in unitatile de profil; daca este cazul, recomanda internarea in spital/sau trimite bolnavul la comisia de expertiza teritoriala;

d)     Acorda servicii medicale  profilactice necesare mentinerii starii de sanatate a persoanelor asistate:  urmaresc dezvoltarea fizica si psihomotorie a copilului prin examene de bilant, conform normelor metodologice de aplicare a contractului cadru, supravegheaza gravidele si lehuzele, fac control medical anual al asiguratilor cu virsta peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate, participa la realizarea programelor nationale de evaluare a starii de sanatate a populatiei, realizeaza vaccinarea asiguratilor conform programului national de vaccinari, educatie medico-sanitara si consiliere individuala si colectiva pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc;

e)      Elibereaza adeverinte si certificate de concediu medical, pentru toate categoriile de persoane de pe lista lor de asigurati, in baza consultatiei proprii sau la recomandarea medicului specialist din ambulatoriu sau din spital, cu respectarea prevederilor legale ce privesc acordarea de concedii medicale;

f)       Elibereaza documente medicale, pentru asiguratii proprii: certificate prenuptiale, certificate de deces, cu exceptia situatiilor care necesita expertiza medico-legala, adeverinte medicale privind starea de sanatate pentru inscrierea la examene, la facultate sau pentru angajare, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav, scutiri medicale pentru elevi si studenti, aviz epidemiologic pentru inscrierea sau reintoarcerea in colectivitati;g)      Asigura legaturi functionale cu alte cabinete si servicii medicale in vederea completarii investigatiilor si finalizarii actului medical;

h)      Inlesnesc accesul persoanelor asistate la serviciile medicale oferite de sistemul asigurarilor de sanatate, astfel incit acestea sa beneficieze de toate drepturile de asigurati;

i)        Coopereaza cu medicul de medicina muncii la examinarea medicala a persoanelor selectionate pentru incadrare si la efectuarea controlului medical periodic al personalului Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

j)        Intocmesc evidentele primare, precum si raportarile lunare ale activitatii medicilor de familie, catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  conform  prevederilor  contractuale;

k)      Informeaza personalul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si celelalte categorii de asigurati asupra drepturilor si obligatiilor ce decurg din calitatea de asigurat;

l)        Intocmeste raportul statistic al activitatii cabinetului pina in data de 31 decembrie al fiecarui an, pentru intocmirea  bilantului anual al Centrului Medical;

m)    Intocmesc raportul statistic privind starea de sanatate a personalului fiecarei unitati repartizate, pe care il trimit sefului unitatii  respective pina in data de 15 ianuarie al fiecarui an, pentru anul precedent;

n)      Efectueaza vizite la spital sau la domiciliul cadrelor militare bolnave, care nu se pot deplasa la Centrul Medical cu ambulanta sau cu alte mijloace de transport din dotare;

o)      Organizeaza actiunile de vaccinare a cadrelor militare care pleaca in misiuni peste hotare;

p)      Colecteaza in recipiente corespunzatoare deseurile biologice si materialele contaminate, rezultate din activitatile cabinetului si respecta regulile privind prevenirea contaminarii mediului cu produse biologice;

q)      Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in cabinet, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute, de respectarea normelor de securitate in munca;

r)       Fac propuneri pentru completarea planului de dotare cu medicamente si materiale sanitare si a planului de dotare cu aparatura medicala si obiecte de inventar;

s)       Participa la misiuni specifice si aplicatii; asigura asistenta medicala la sedintele de tragere, alarmari, stari de necessitate, aplicatii;

t)       Intocmesc si asigura trusele de misiuni, trusele de prim ajutor din unitati, trusele de medicamente pentru puncte izolate de lucru si pentru unitatile care isi desfasoara activitatea in ture;

u)      Intocmesc si gestioneaza  dosarele medicale ale cadrelor militare care sufera de  afectiuni ce necesita  trimiterea la comisiile de expertiza medico-militara; intocmesc dosarele cadrelor militare care au suferit un accident precum  si al celor decedate;

v)      Indeplinesc alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 12 CABINETELE DE UNITATE ZONALE sunt incadrate cu medici de familie  care efectueaza toate serviciile de asistenta medicala pimara prevazute de normele legale in vigoare pentru  medicii de familie, precum si atributii  specifice de medici de unitate, atat in judetul de resedinta cit si in judetele arondate:

Atributiile medicului de familie in judetul de resedinta:

b)      Efectueaza servicii  medicalecurative: consultatie (anamneza, examen clinic, stabilirea diagnosticului), recomanda tratament igieno-dietetic si medical pe retete gratuite si compensate,  recomanda prin bilet de trimitere, investigatiile paraclinice necesare pentru stabilirea diagnosticului si/sau examene de specialitate pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie, recomanda internarea in spital prin bilet de internare;

c)      Efectueaza tratamente si manevre terapeutice conform pregatirii medicului si dotarii cabinetului, dupa obtinerea in scris a consimtamintului informat al pacientului, privind manevrele ce urmeaza sa fie efectuate; acestea pot fi: administrarea de medicamente prin injectii intradermice, intramusculare sau intravenoase, instalarea de perfuzii intravenoase, ecografie generala, monitorizarea holter a tensiunii arteriale; recoltarea de produse biologice, efectuarea de pansamente, efectuarea de manevre hemostatice in hemoragii, efectuarea de manevre de resuscitare in caz de stop cardiorespirator;

d)     Acorda asistenta medicala de urgenta oricarei categorii de persoane care se prezinta la cabinet sau se afla in unitate, indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat. Intreprinde toate demersurile necesare pentru rezolvarea urgentei: consulta bolnavul, acorda primul ajutor si efectueaza tratamentul necesar, in limitele de competenta ale medicului de familie, transporta bolnavul la spital cu ambulanta din dotare, sau dupa caz, apeleaza serviciul 112;

e)      Monitorizeaza evolutia si tratamentul bolnavilor cronici: consulta si reevalueaza periodic bolnavul, prescrie tratamentul necesar, conform schemei terapeutice stabilite de el insusi sau de medicul specialist pe baza scrisorii medicale, recomanda investigatii si consult de specialitate prin biletul de trimitere,  recomanda  tratamentul igieno-dietetic corespunzator fiecarei boli cronice, recomanda tratament de recuperare in unitatile de profil; daca este cazul, recomanda internarea in spital/sau trimite bolnavul la comisia de expertiza teritoriala; 

f)       Elibereaza documente medicale, pentru asiguratii proprii: certificate prenuptiale, certificate de deces, cu exceptia situatiilor care necesita expertiza medico-legala, adeverinte medicale privind starea de sanatate pentru inscrierea la examene, la facultate sau pentru angajare, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav, scutiri medicale pentru elevi si studenti, aviz epidemiologic pentru inscrierea sau reintoarcerea in colectivitati;

g)      Asigura legaturi functionale cu alte cabinete si servicii medicale in vederea completarii investigatiilor si finalizarii actului medical;

h)      Inlesneste accesul persoanelor asistate la serviciile medicale oferite de sistemul asigurarilor de sanatate, astfel incit acestea sa beneficieze de toate drepturile de asigurati;

i)        Organizeaza actiunile profilactice necesare mentinerii starii de sanatate a persoanelor asistate: educatie sanitara individuala si colectiva, vaccinari, control medical periodic, in cooperare cu medicul de medicina muncii;

j)        Coopereaza cu medicul de medicina muncii la examinarea medicala a persoanelor selectionate pentru incadrarea in Serviciul de Telecomunicatii Speciale;

k)      Intocmeste evidentele primare, precum si raportarile lunare ale cabinetului, catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  conform  prevederilor  contractuale;

l)        Informeaza personalul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si celelalte categorii de asigurati asupra drepturilor si obligatiilor ce decurg din calitatea de asigurat;

m)    Intocmeste raportul statistic al activitatii cabinetului pina in data de 31 decembrie al fiecarui an, pentru intocmirea  bilantului anual al Centrului Medical;

n)      Intocmeste raportul statistic privind starea de sanatate a personalului fiecarei unitati repartizate, pe care il trimite sefului unitatii  respective pina in data de 15 ianuarie al fiecarui an, pentru anul precedent;

o)      Efectueaza vizite la spital sau la domiciliul cadrelor militare bolnave, care nu se pot deplasa la cabinet,  cu ambulanta sau cu alte mijloace de transport din dotarea unitatii;

p)      Colecteaza in recipiente corespunzatoare deseurile biologice si materialele contaminate, rezultate din activitatile cabinetului si respecta regulile privind prevenirea contaminarii mediului cu produse biologice;

q)      Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in cabinet, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute, de respectarea normelor de securitate in munca;

r)       Face propuneri pentru dotarea cabinetului cu aparatura medicala si obiecte de inventar;

s)       Participa la misiuni specifice si aplicatii; asigura asistenta medicala la sedintele de tragere, alarmari, stari de necesitate, aplicatii; asigura trusele de misiune si trusele de medicamente uzuale pentru unitate;

t)       Intocmeste si gestioneaza  dosarele medicale ale cadrelor militare care sufera de  afectiuni ce necesita  trimiterea la comisiile de expertiza medico-militara; intocmeste dosarele cadrelor militare care au suferit un accident precum  si al celor decedate;

u)      Indeplineste alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Atributiile medicului de familie incadrat in cabinetul de unitate  zonal in judetele arondate:

a)      Efectueaza misiuni lunar sau de cite ori e necesar, in unitatile arondate, dupa un program stabilit cu seful unitatii vizitate; aceste misiuni sunt  consemnate si aprobate  in  O.Z.U al Centrului Medical. Misiunile se efectueaza cu ambulanta din dotare, iar medicul este insotit de asistenta;

b)      Colaboreaza permanent cu medicul de familie pe a carui lista este inscris personalul unitatii arondate pentru evidenta bolnavilor cronici sau cu boli deosebite, verifica prezenta personalului la controlul medical anual, verifica efectuarea de catre bolnavii cronici a tratamentului si controlului medical recomandate, culege date statistice etc.

c)      Poate acorda consultatii medicale pentru afectiuni acute si subacute, personalului S.T.S. din judetele arondate, cadrelor militare in rezerva si membrilor de familie ai acestora. Consultatiile acordate  se consemneaza in registrul de consultatii al medicului;

d)     Poate elibera retete compensate si gratuite suportate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., doar pentru afectiuni acute si subacute, precum si retete suportate din bugetul S.T.S. Retetele se elibereaza de catre farmacia cu care unitatea respectiva are conventie;

e)      Poate recomanda investigatii paraclinice sau examene de specialitate, in regim de urgenta necesare pentru diagnosticarea unei boli sau suspiciuni de boala;

f)       Efectueaza examenul medical periodic al personalului unitatii sub directa indrumare a medicului de medicina muncii: examen clinic complet, ECG, analize, interpretarea rezultatelor; completeaza dosarul de medicina muncii si il trimite medicului de medicina muncii pentru validarea controlului medical periodic  si pentru stabilirea aptitudinii in munca;

g)      Poate elibera bilete de internare in spital pentru urgente, adeverinte si scutiri medicale pentru copii cadrelor, certificate de deces, certificate prenuptiale, adeverinte pentru inscriere la cursuri sau la facultate;

h)      Efectueaza educatia sanitara a cadrelor unitatii pentru prevenirea bolilor si complicatiilor acestora;

i)        Organizeaza actiunile profilactice necesare mentinerii starii de sanatate a cadrelor unitatii, supravegheaza conditiile de munca si  igienico-sanitare la locul de munca;

j)        Intocmeste raportul statistic privind starea de sanatate a personalului unitatilor arondate, pe care il trimite la Centrul Medical pina in data de 31 decembrie al fiecarui an;

Art. 13  CABINET DE UNITATE  INCADRAT CU MEDIC SPECIALIST DE MEDICINA INTERNA cu urmatoarele atributii:

a)      Acorda consultatii medicale de medicina interna persoanelor asigurate, in baza biletului  de trimitere emis de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si a cazurilor de boala confirmata, care se pot prezenta direct, fara bilet de trimitere; consultatia cuprinde: anamneza, examen clinic general, recomandarea de investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului si interpretarea rezultatelor acestora, stabilirea  tratamentul igieno-dietetic si medical necesar prin eliberarea de retete gratuite si compensate;

b)      Intocmeste  schema de tratament pentru boli cronice si elibereaza scrisoare medicala catre medicul de familie, daca este cazul, trimite pacientul la alt medic specialist pe baza de bilet de trimitere sau recomanda internarea in spital, pe baza de bilet de internare,

c)      Elibereaza adeverinte si certificate de concediu medical in urma consultatiei proprii;

d)     Programeaza pacientii pentru o alta consultatie de control sau pentru efectuarea unor tratamente, manevre terapeutice si explorari functionale care se efectueaza ulterior consultatiei initiale, fara a fi necesar bilet de trimitere de la medicul de familie;

e)      Asigura asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la cabinet, indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat; intreprinde toate demersurile necesare pentru rezolvarea urgentei: consulta bolnavul, acorda primul ajutor si efectueaza tratamentul necesar, in limitele de competenta ale medicului de medicina interna, transporta bolnavul la spital cu ambulanta din dotare, sau dupa caz, apeleaza serviciul 112;

f)       Efectueaza tratamente de specialitate si manevre terapeutice, precum si explorari functionale, conform pregatirii medicului si dotarii cabinetului, dupa obtinerea in scris a consimtamintului informat al pacientului privind manevrele ce urmeaza sa fie efectuate; Acestea sunt: administrarea de medicamente  subcutan, intramuscular sau intravenos, instalarea unei perfuzii intravenoase, ecografie generala, ecografie cardiaca, dopler vascular, oscilometrie doppler, efectuarea si interpretarea electrocardiografiei standard si de efort, monitorizare holter a tensiunii arteriale si ECG; recoltarea de produse biologice, efectuarea de pansamente, efectuarea de manevre hemostatice in hemoragii, efectuarea de manevre de resuscitare in caz de stop cardiorespirator;

g)      Ia toate masurile necesare pentru prevenirea contaminarii personalului si a pacientilor cu boli transmisibile, prin cunoasterea si aplicarea regulilor de asepsie si antisepsie, prin dezinfectia riguroasa a locului de munca si prin sterilizarea corespunzatoare a  instrumentarului utilizat;

h)      Monitorizeaza evolutia si tratamentul bolnavilor cu afectiuni cronice de medicina interna;

i)         Colecteaza in recipiente corespunzatoare deseurile biologice si materialele contaminate, rezultate din activitatile de medicina interna si respecta regulile privind prevenirea contaminarii mediului cu produse biologice;

j)        Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in cabinet, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute, de respectarea normelor de securitate in munca;

k)      Intocmeste propuneri pentru dotarea Centrului Medical cu aparatura si pentru completarea planului de achizitii cu medicamente si materiale sanitare  necesare bunei desfasurari a activitatii cabinetului de medicina interna;

l)        Intocmeste evidente medicale primare, precum si raport statistic anual al activitatii cabinetului de medicina interna, pe care il inainteaza sefului Centrului Medical pina in data de 31 decembrie al fiecarui an, pentru anul respectiv;

m)    Intocmeste raportarea lunara a consultatiilor si serviciilor de medicina interna, catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. conform contractului de furnizare de servicii de asistenta medicala in ambulatoriu – specialitati clinice;

n)       Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 13  CABINETUL DE UNITATE INCADRAT CU MEDIC SPECIALIST DE OBSTETRICA GINECOLOGIE cu urmatoarele atributii:

a)      Acorda consultatii medicale de obstetrica-ginecologie persoanelor asigurate, in baza biletului  de trimitere emis de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si a cazurilor de boala confirmata, care se pot prezenta direct, fara bilet de trimitere; consultatia de obstetrica-ginecologie cuprinde: anamneza, examen clinic general, examen clinic de obstetrica-ginecologie, recomandarea de investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului si interpretarea rezultatelor acestora, stabilirea  tratamentul igieno-dietetic si medical necesar prin eliberarea de retete gratuite si compensate;

b)      Intocmeste  schema de tratament pentru boli cronice si elibereaza scrisoare medicala catre medicul de familie, daca este cazul, trimite pacienta la alt medic specialist pe baza de bilet de trimitere sau recomanda internarea in spital, pe baza de bilet de internare,

c)      Elibereaza adeverinte si certificate de concediu medical in urma consultatiei proprii, elibereaza concediu pre si postnatal pentru gravide si lehuze;

d)     Programeaza pacientele pentru o alta consultatie de control sau pentru efectuarea unor tratamente, manevre terapeutice si explorari functionale care se efectueaza ulterior consultatiei initiale, fara a fi necesar bilet de trimitere de la medicul de familie;

e)      Asigura asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la cabinet, indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat; intreprinde toate demersurile necesare pentru rezolvarea urgentei: consulta bolnavul, acorda primul ajutor si efectueaza tratamentul necesar, in limitele de competenta ale medicului ginecolog, transporta bolnavul la spital cu ambulanta din dotare, sau dupa caz, apeleaza serviciul 112;

f)       Efectueaza tratamente de specialitate si manevre terapeutice, precum si explorari functionale, conform pregatirii medicului si dotarii cabinetului, dupa obtinerea in scris a consimtamintului informat al pacientei, privind manevrele ce urmeaza sa fie efectuate; Acestea sunt: recoltarea secretiei vaginale, colposcopie, vulvoscopie, aplicarea si indepartarea unui sterilet, ablatia unui chist, polip sau vegetatii din regiunea vulvo-vaginala, incizia si evacuarea unui abces, conizatia sau cauterizarea unor leziuni ale colului, extractia de corpi straini din regiunea vulvo-vaginala, recoltarea pentru test Babes-Papanicolau sau pentru biopsie, lavaj si spalaturi vaginale, administrarea de medicamente intramuscular sau intravenos, ecografie pelvina, ecografie transvaginala;

g)      Ia toate masurile necesare pentru prevenirea contaminarii personalului si a pacientelor cu boli transmisibile, prin cunoasterea si aplicarea regulilor de asepsie si antisepsie, prin dezinfectia riguroasa a locului de munca si prin sterilizarea corespunzatoare a  instrumentarului utilizat;

h)      Asigura dispensarizarea gravidelor si lehuzelor, efectueaza educatia sanitara a acestora pentru prevenirea complicatiilor sarcinii si nasterii.

i)        Asigura dispensarizarea bolnavelor cu afectiuni ginecologice cronice.

j)        Efectueaza control ginecologic periodic si alte actiuni profilactice pentru depistarea unor afectiuni ginecologice maligne sau a bolilor venerice.

k)      Acorda consultatii de planificare familiala si educatie contraceptiva;

l)         Colecteaza in recipiente corespunzatoare deseurile biologice si materialele contaminate, rezultate din activitatile de ginecologie si respecta regulile privind prevenirea contaminarii mediului cu produse biologice;

m)    Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in cabinet, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute, de respectarea normelor de securitate in munca;

n)      Intocmeste propuneri pentru dotarea Centrului Medical cu aparatura si pentru completarea planului de achizitii cu medicamente si materiale sanitare  necesare bunei desfasurari a activitatii cabinetului de ginecologie;

o)      Intocmeste evidente medicale primare, precum si raport statistic anual al activitatii cabinetului de obstetrica-ginecologie, pe care il inainteaza sefului Centrului Medical pina in data de 31 decembrie al fiecarui an, pentru anul respectiv;

p)      Intocmeste raportarea lunara a consultatiilor si serviciilor de ginecologie, catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. contractului de furnizare de servicii de asistenta medicala in ambulatoriu – specialitati clinice;

q)       Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 14. CABINETUL DE UNITATE INCADRAT CU MEDIC SPECIALIST DE REUMATOLOGIE  cu urmatoarele atributii:

a)      Acorda consultatii medicale de reumatologie persoanelor asigurate, in baza biletului  de trimitere emis de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si a cazurilor de boala confirmata, care se pot prezenta direct, fara bilet de trimitere; consultatia cuprinde: anamneza, examen clinic general, recomandarea de investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului si interpretarea rezultatelor acestora, stabilirea  tratamentul medical si de recuperare necesar prin eliberarea de retete gratuite si compensate;

b)      Intocmeste  schema de tratament pentru boli reumatologice cronice si elibereaza scrisoare medicala catre medicul de familie, daca este cazul, trimite pacientul la alt medic specialist pe baza de bilet de trimitere sau recomanda internarea in spital, pe baza de bilet de internare,

c)      Elibereaza adeverinte si certificate de concediu medical in urma consultatiei proprii;

d)     Programeaza pacientii pentru o alta consultatie de control sau pentru efectuarea unor tratamente, manevre terapeutice si explorari functionale care se efectueaza ulterior consultatiei initiale, fara a fi necesar bilet de trimitere de la medicul de familie;e)      Asigura asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la cabinet, indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat; intreprinde toate demersurile necesare pentru rezolvarea urgentei: consulta bolnavul, acorda primul ajutor si efectueaza tratamentul necesar, in limitele de competenta ale medicului de reumatologie, transporta bolnavul la spital cu ambulanta din dotare, sau dupa caz, apeleaza serviciul 112;

f)       Efectueaza tratamente de specialitate si manevre terapeutice, precum si explorari functionale, conform pregatirii medicului si dotarii cabinetului, dupa obtinerea in scris a consimtamintului informat al pacientului privind manevrele ce urmeaza sa fie efectuate. Acestea sunt: administrarea de medicamente intramuscular sau intravenos, instalarea unei perfuzii intravenoase, ecografie generala, osteodensitometrie DEXA, infiltratii paravertebrale si intraarticulare;

g)      Ia toate masurile necesare pentru prevenirea contaminarii personalului si a pacientilor cu boli transmisibile, prin cunoasterea si aplicarea regulilor de asepsie si antisepsie, prin dezinfectia riguroasa a locului de munca si prin sterilizarea corespunzatoare a  instrumentarului utilizat;

h)      Monitorizeaza evolutia si tratamentul bolnavilor cu afectiuni cronice reumatologice;

i)        Colecteaza in recipiente corespunzatoare deseurile biologice si materialele contaminate, rezultate din activitatile cabinetului si respecta regulile privind prevenirea contaminarii mediului cu produse biologice;

j)        Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in cabinet, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute,

k)      Se preocupa de respectarea normelor privind protectia impotriva radiatiilor laser;

l)        Intocmeste propuneri pentru dotarea Centrului Medical cu aparatura si pentru completarea planului de achizitii cu medicamente si materiale sanitare  necesare bunei desfasurari a activitatii cabinetului de reumatologie;

m)    Intocmeste evidente medicale primare, precum si raport statistic anual al activitatii cabinetului de reumatologie, pe care il inainteaza sefului Centrului Medical pina in data de 31 decembrie al fiecarui an, pentru anul respectiv;

n)      Intocmeste raportarea lunara a consultatiilor si serviciilor de reumatologie, catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. conform contractului de furnizare de servicii de asistenta medicala in ambulatoriu – specialitati clinice;

o)       Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 14. CABINETUL DE UNITATE INCADRAT CU MEDIC SPECIALIST DE DERMATOLOGIE  cu  urmatoarele atributii:

a)      Acorda consultatii medicale de dermatologie persoanelor asigurate, in baza biletului  de trimitere emis de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si a cazurilor de boala confirmata, care se pot prezenta direct, fara bilet de trimitere; consultatia cuprinde: anamneza, examen clinic general, recomandarea de investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului si interpretarea rezultatelor acestora, stabilirea  tratamentul medical si de recuperare necesar prin eliberarea de retete gratuite si compensate;

b)      Intocmeste  schema de tratament pentru boli dermatologice cronice si elibereaza scrisoare medicala catre medicul de familie, daca este cazul, trimite pacientul la alt medic specialist pe baza de bilet de trimitere sau recomanda internarea in spital, pe baza de bilet de internare,

c)      Elibereaza adeverinte si certificate de concediu medical in urma consultatiei proprii;

d)     Programeaza pacientii pentru o alta consultatie de control sau pentru efectuarea unor tratamente, manevre terapeutice si explorari functionale care se efectueaza ulterior consultatiei initiale, fara a fi necesar bilet de trimitere de la medicul de familie;

e)      Asigura asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la cabinet, indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat; intreprinde toate demersurile necesare pentru rezolvarea urgentei: consulta bolnavul, acorda primul ajutor si efectueaza tratamentul necesar, in limitele de competenta ale medicului de dermatologie, transporta bolnavul la spital cu ambulanta din dotare, sau dupa caz, apeleaza serviciul 112;

p)      Efectueaza tratamente de specialitate si manevre terapeutice, precum si explorari functionale, conform pregatirii medicului si dotarii cabinetului, dupa obtinerea in scris a consimtamintului informat al pacientului privind manevrele ce urmeaza sa fie efectuate. Acestea sunt: administrarea de medicamente intradermic, subcutan, intramuscular sau intravenos, instalarea unei perfuzii intravenoase, electroexcizia sau electrocauterizarea unor leziuni ale pielii, crioterapie, tratamente cu laser, fotochimioterapie, recoltarea unui produs patologic sau material pentru analiza, fotocoagularea cu laser a unor leziuni cutanate, pansamente, excizii si suture ale leziunilor pielii;

f)       Ia toate masurile necesare pentru prevenirea contaminarii personalului si a pacientilor cu boli transmisibile, prin cunoasterea si aplicarea regulilor de asepsie si antisepsie, prin dezinfectia riguroasa a locului de munca si prin sterilizarea corespunzatoare a  instrumentarului utilizat;

g)      Monitorizeaza evolutia si tratamentul bolnavilor cu afectiuni cronice dermatologice;

h)      Colecteaza in recipiente corespunzatoare deseurile biologice si materialele contaminate, rezultate din activitatile cabinetului si respecta regulile privind prevenirea contaminarii mediului cu produse biologice;

i)        Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in cabinet, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute,

j)        Intocmeste propuneri pentru dotarea Centrului Medical cu aparatura si pentru completarea planului de achizitii cu medicamente si materiale sanitare  necesare bunei desfasurari a activitatii cabinetului de dermatologie;

k)      Intocmeste evidente medicale primare, precum si raport statistic anual al activitatii cabinetului de dermatologie, pe care il inainteaza sefului Centrului Medical pina in data de 31 decembrie al fiecarui an, pentru anul respectiv;

l)        Intocmeste raportarea lunara a consultatiilor si serviciilor de dermatologie, catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. conform contractului de furnizare de servicii de asistenta medicala in ambulatoriu – specialitati clinice;

m)     Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 14. CABINETUL DE UNITATE INCADRAT CU MEDIC SPECIALIST DE CARDIOLOGIE  cu  urmatoarele atributii:

n)      Acorda consultatii medicale de cardiologie persoanelor asigurate, in baza biletului  de trimitere emis de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si a cazurilor de boala confirmata, care se pot prezenta direct, fara bilet de trimitere; consultatia cuprinde: anamneza, examen clinic general, recomandarea de investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului si interpretarea rezultatelor acestora, stabilirea  tratamentul medical si de recuperare necesar prin eliberarea de retete gratuite si compensate;

o)      Intocmeste  schema de tratament pentru boli cardiologice cronice si elibereaza scrisoare medicala catre medicul de familie, daca este cazul, trimite pacientul la alt medic specialist pe baza de bilet de trimitere sau recomanda internarea in spital, pe baza de bilet de internare,

p)      Elibereaza adeverinte si certificate de concediu medical in urma consultatiei proprii;

q)      Programeaza pacientii pentru o alta consultatie de control sau pentru efectuarea unor tratamente, manevre terapeutice si explorari functionale care se efectueaza ulterior consultatiei initiale, fara a fi necesar bilet de trimitere de la medicul de familie;

r)       Asigura asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la cabinet, indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat; intreprinde toate demersurile necesare pentru rezolvarea urgentei: consulta bolnavul, acorda primul ajutor si efectueaza tratamentul necesar, in limitele de competenta ale medicului cardiolog, transporta bolnavul la spital cu ambulanta din dotare, sau dupa caz, apeleaza serviciul 112;

q)      Efectueaza tratamente de specialitate si manevre terapeutice, precum si explorari functionale, conform pregatirii medicului si dotarii cabinetului, dupa obtinerea in scris a consimtamintului informat al pacientului privind manevrele ce urmeaza sa fie efectuate. Acestea sunt: administrarea de medicamente intradermic, subcutan, intramuscular sau intravenos, instalarea unei perfuzii intravenoase, efectuarea elctrocardiogramei de repaus si de efort, efectuarea ecocardiografiei de repaus si de stres si a ecografiei dopler vascular; monitorizarea holter a tensiunii arteriale si a electrocardiogramei, manevre de resuscitare cardiorespiratorie in caz de stop cardiorespirator, defibrilare manuala, intubare orotraheala;   

r)       Efectueaza studii si face  cercetare medicala cu acordul pacientilor si a conducerii S.T.S., participa cu lucrari si rezultate ale studiilor efectuate,  la manifestari stiintifice nationale si internationale; coopereaza cu ceilalti medici si cu laboratorul de analize la  realizarea cercetarii;

s)       Ia toate masurile necesare pentru prevenirea contaminarii personalului si a pacientilor cu boli transmisibile, prin cunoasterea si aplicarea regulilor de asepsie si antisepsie, prin dezinfectia riguroasa a locului de munca si prin sterilizarea corespunzatoare a  instrumentarului utilizat;

t)       Monitorizeaza evolutia si tratamentul bolnavilor cu afectiuni cronice cardiologice;

u)      Colecteaza in recipiente corespunzatoare deseurile biologice si materialele contaminate, rezultate din activitatile cabinetului si respecta regulile privind prevenirea contaminarii mediului cu produse biologice;

v)      Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in cabinet, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute,

w)    Intocmeste propuneri pentru dotarea Centrului Medical cu aparatura si pentru completarea planului de achizitii cu medicamente si materiale sanitare  necesare bunei desfasurari a activitatii cabinetului de cardiologie;

x)      Intocmeste evidente medicale primare, precum si raport statistic anual al activitatii cabinetului de cardiologie, pe care il inainteaza sefului Centrului Medical pina in data de 31 decembrie al fiecarui an, pentru anul respectiv;

y)      Intocmeste raportarea lunara a consultatiilor si serviciilor de cardiologie catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. conform contractului de furnizare de servicii de asistenta medicala in ambulatoriu – specialitati clinice;

z)       Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 14. CABINETUL DE UNITATE INCADRAT CU MEDIC SPECIALIST DE MEDICINA MUNCII are urmatoarele atributii:

a)      Viziteaza locurile de munca din unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale,  cu acordul sefilor de unitati;

b)      Identifica factorii de risc profesional si  noxele profesionale la care este expus personalul Serviciului de Telecomunicatii Speciale; participa la actiunile de determinare a noxelor la locurile de munca si de evaluare a factorilor de risc profesional;

c)      Supravegheaza efectiv conditiile de igiena si securitate in munca;

d)     Coordoneaza monitorizarea biologica a expunerii profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii;

e)      Consiliaza atat sefii de unitati cit si  responsabilii cu sanatatea si securitatea in munca din unitate, in problemele specifice de analiza si expertiza a noxelor, produselor si substantelor chimice folosite si a efectelor pe care le-ar putea produce asupra organismului uman;

f)       Colaboreaza cu sefii de unitati si cu responsabilii cu sanatatea si securitatea in munca din unitate pentru evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor si/sau control medical sau psihologic periodic;

g)      Intocmeste si completeaza permanent dosarele medicale de medicina a muncii ale personalului S.T.S.;

h)      Supravegheaza sanatatea personalului S.T.S. din unitatile centrale si din teritoriu, in raport cu munca, prin efectuarea de examinari medicale la incadrarea in munca, examen medical de adaptare, control medical periodic, control medical la reluarea muncii precum si la incetarea activitatii profesionale in respectivul loc de munca, in colaborare cu medicii de familie ai Centrului Medical;

i)        Efectueaza recomandari privind organizarea muncii, amenajarea ergonomica a locului de munca, utilizarea in conditii de securitate a substantelor folosite in procesul muncii, precum si repartizarea sarcinilor de munca, tinand seama de capacitatea si aptitudinile personalului de a le executa;

j)        Organizeaza primul ajutor si instruieste personalul cu privire la aplicarea metodelor de prim ajutor accesibile lui si a procedurilor de urgenta; completeaza si actualizeaza permanent  materialele sanitare consumabile din trusa de urgente existenta la fiecare unitate sau punct de lucru izolat;

k)      Recomanda investigatiile necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale si/sau al celor legate de profesie;

l)        Efectueaza unele investigatii de screening in cadrul controlului medical periodic: audiometrie, spirometrie, cu aparatura din dotare;

m)    Stabileste diagnosticului bolilor profesionale si al celor legate de profesie;

n)      Cerceteaza si declara cazurile de boli profesionale si inregistreaza bolile legate de profesie, conform normelor in vigoare;

o)      Tine evidenta si supravegheaza bolile profesionale si bolile legate de profesie;  supravegheaza bolile cronice in relatie cu munca, in colaborare cu medicii de familie;

p)      Asigura managementul corect al serviciilor medicale de medicina a muncii;

q)      Pastreaza datele medicale ale serviciului sub stricta confidentialitate;

r)       Concepe programele de instruire pentru personalul incadrat in serviciul de medicina a muncii si programele de sanatate si securitate in munca;

s)       Coordoneaza procesul de recuperare a capacitatii de munca, aplica principiile ergonomiei in procesul de reabilitare;

t)       Propune catre sefii de unitati  schimbarea locului de munca sau a specificului muncii personalului din subordine, determinata de starea de sanatate a acestora;

u)      Intocmeste  rapoarte cat mai precise si mai complete catre sefii unitatilor privind activitatile specifice;

v)      Stabileste programul anual de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca pentru fiecare unitate; elementele programului sunt specifice pentru fiecare unitate si sunt supuse avizarii comitetului de securitate si sanatate in munca.

w)    Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si de conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 15 CABINETUL  UNITATE INCADRAT CU PERSONAL SPECIALIZAT MEDICINA FIZICA SI RECUPERARE MEDICALA  are urmatoarele atributii:

a)      Acorda servicii medicale si efectueaza proceduri de fizioterapie, kinetoterapie si recuperare medicala, persoanelor care beneficiaza de aceste drepturi conform reglementarilor interne;

b)      Coordoneaza si indruma exercitiile de gimnastica medicala recomandate de medicii specialisti;

c)      Realizeaza bilant  articular anatomic si functional, bilant muscular, stabileste diagnosticul functional;

d)     Stabileste planul de tratament si recuperare, programul de lucru si modul de desfasurare a acestuia in functie de diagnosticul clinic complet;

e)      Efectueaza proceduri terapeutice in functie de competenta personalului medical si de dotarea cabinetului, in conditii de siguranta pentru pacienti; acestea sunt: administrare intramusculara de medicamente, kinetoterapie de grup pe afectiuni, galvanizare, ionizare, curenti diadinamici, curenti interferentiali, aplicare de unde scurte, de microunde, de diapuls, ultrasunete, sonodynator, magnetoterapie, laser-terapie, stimulare electrica, masaj regional, masaj reflex, limfomasaj, aerosoli individuali, kinetoterapie individuala, kinetoterapie cu aparatura speciala (covor rulant, bicicleta elcometrica, stepper)

f)       Informeaza medicii despre evolutia pacientului si despre complicatiile aparute;

g)      Indruma pacientii catre alti specialisti sau catre spital;

h)      Asigura legaturi functionale cu alte unitati medicale de medicina fizica si recuperare medicala, pentru continuarea tratamentelor de specialitate;

i)        Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in cabinet, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute, de respectarea normelor de securitate in munca;

j)        Intocmeste propuneri pentru completarea planului de dotare cu aparatura  de kinetoterapie, fizioterapie si recuperare medicala precum si a planului de  achizitii cu medicamente si materiale sanitare, necesare bunei functionari a cabinetului;

k)      Intocmeste evidentele primare si raportul statistic anual al activitatii cabinetului;

l)        Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 17 CABINETELE  DE UNITATE INCADRATE CU MEDICI DENISTI 1 si 2 au urmatoarele atributii:

a)      Asigura asistenta medicala de medicina dentara curativa persoanelor care conform reglementarilor interne, beneficiaza de acest drept; aceasta consta in: consultatie primara, stabilirea diagnosticului si elaborarea planului de tratament, consultatie secundara, diagnostic si plan terapeutic complex;

b)      Acorda asistenta de medicina dentara de urgenta oricarei personae care se afla in mod legal in unitatile S.T.S. si care se prezinta la cabinet;

c)      Efectueaza activitati profilactice de medicina dentara ce constau in: consultatie, educatie pentru sanatate buco-dentara, control oncologic preventiv, detartraj si periaj dentar, fluorizari locale cu diferite substante, consiliere pentru corectatea obiceiurilor vicioase, etc.;

d)     Efectueaza tratamente de medicina dentara si interventii de mica chirurgie in functie de dotarea cabinetului si competenta personalului medical: tratamentul cariilor dentare, tratamentul afectiunilor pulpare, tratamentul parodontitelor apicale si marginale, extractii dentare;

e)      Efectueaza investigatii paraclinice prin folosirea aparaturii din dotare cu respectarea normelor de securitate in munca; recomanda pacientilor medicamente, alte investigatii paraclinice sau consult de specialitate in cazul depistarii unor afectiuni;

f)       Confectioneaza modele de studiu pentru lucrarile protetice dentare ce urmeaza sa fie executate in laboratorul de tehnica dentara al Centrului Medical si colaboreaza cu tehnicienii dentari in vederea realizarii unor lucrari de calitate;

g)      Elibereaza chitanta pentru lucrarile protetice dentare efectuate in laboratorul de tehnica dentara al Centrului Medical, conform tarifelor aprobate de conducerea S.T.S.;

h)      Efectueaza dispensarizarea afectiunilor cronice ale cavitatii bucale;

i)        Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in cabinet, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute, de respectarea normelor de securitate in munca;

j)        Ia toate masurile necesare pentru prevenirea contaminarii personalului si a pacientilor cu boli transmisibile, prin cunoasterea si aplicarea regulilor de asepsie si antisepsie, prin dezinfectia riguroasa a locului de munca si prin sterilizarea corespunzatoare a  instrumentarului utilizat;

k)      Colecteaza in recipiente corespunzatoare deseurile biologice si materialele contaminate, rezultate din activitatile de medicina dentara si respecta regulile privind prevenirea contaminarii mediului cu produse biologice;r)       Face propuneri pentru completarea planului de aprovizionare cu substante, materiale si instrumentar necesare bunei functionari a cabinetului de medicina dentara;

s)       Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 17 LABORATORUL DE TEHNICA DENTARA este incadrat cu tehnicieni dentari care au  urmatoarele atributii:

a)      Efectueaza lucrari protetice dentare pentru cadrele militare ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale si membrii lor de familie, dupa modelele realizate de medicii dentisti ai Centrului Medical si in cooperare permanenta cu acestia;

b)      Executa proteze partiale si totale, reconstituiri corono-radiculare si reparatii de proteze dentare, in functie de recomandarea medicului dentist, de competenta personalului precum si de materialele si dotarea cu aparatura pe care le au la dispozitie;

c)      Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in cabinet, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute, de respectarea normelor de securitate in munca;

d)     Fac propuneri pentru completarea dotarii cu instrumentar, materiale si aparatura specifice laboratorului de tehnica dentara;

e)      Intocmesc evidentele primare ale activitatii desfasurate in laboratorul de tehnica dentara;

t)       Intocmesc raportul statistic anual conform reglementarilor interne;

u)      Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 18 LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE este incadrat cu personal de specialitate cu urmatoarele atributii:

a)      Efectueaza in ambulatoriu analizele medicale de laborator recomandate de medicii de familie sau de medicii specialisti ai Centrului Medical. Principalele tipuri de analize si teste sunt : analize de biochimie, analize de hematologie – coagulare, analize imunologice, analize microbiologice, teste citologice; 

b)      Efectueaza analiza chimica a apei din sediul central si punctele de lucru izolate;

c)      Elibereaza rezultatele analizelor efectuate pe buletin de analize ce contine:  denumirea laboratorului, numele pacientului, tipul analizei, identificarea metodei utilizate, data recoltarii, data eliberarii buletinului, rezultatele analizei, intervale biologice de referinta, opinii si interpretari, daca este cazul,  numele/functiile, parafele si semnaturile persoanelor care verifica buletinul;

d)     Respecta cu exactitate procedurile specifice de lucru ale analizelor executate, respecta cu precizie specificatiile de control si calibrare a fiecarui echipament;

e)      Utilizeaza reactivi cu certificate de calitate si conformitate aflati in periada de valabilitate;

f)       Participa la comparatii interlaboratoare;

g)      Se preocupa de verificarea metrologica periodica si de etalonarea echipamentelor astfel incit sa se reduca la minim obtinerea de rezultate eronate;

h)      Intertine echipamentele conform specificatiilor din manualele tehnice;

i)        Comunica permanent cu medicii in vederea transmiterii in timp util a rezultatelor analizelor;

j)        Comunica eficient cu furnizorii de echipamente si reactivi;

k)      Asigura respectarea  regulilor si procedurilor de siguranta, sanatate si securitate in munca ;

l)        Asigura conditiile necesare pentru prevenirea contaminarii mediului, obiectelor sau a pacientilor cu produsele patologice recoltate sau substante chimice;

m)    Face propuneri pentru completarea planului de aprovizionare cu materiale sanitare, aparatura si reactivi specifici;

n)      Asigura legaturi functionale cu alte unitati sanitare de profil in vederea confirmarii unor rezultate proprii sau completarii investigatiilor ce nu pot fi efectuate cu dotarile proprii;

v)      Intocmeste evidente primare si rapoarte statistice anuale conform regulamentului; Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. Sala de tratamente si recoltari analize  este incadrat cu asistente medicale de medicina generala care au urmatoarele atributii:

a)      Efectueaza tratamente injectabile conform recomandarii medicilor: injectii intradermice, subcutanate, intramusculare, intravenoase, perfizii intravenoase;

b)      Efectueaza pansamente ale plagilor cu respectarea tuturor regulilor de asepsie si antisepsie;

c)      Recolteaza singe si alte produse biologice normale sau patologice (sputa, materii fecale, puroi, urina, exudat faringian si nazal) pe baza de recomandare a medicilor, pentru a fi analizate in laboratorul Centrului Medical sau in laboratoare externe evaluate si acreditate de C.A.S.A.O.S.N.A.J. cu care acesta colaboreaza;

d)      Duc analizele si produsele biologice recoltate la  laboratorul propriu sau la masina de transport a analizelor catre laboratorarele externe;

e)      Ridica rezultatele analizelor si le distribuie medicilor care le-au recomandat;

f)       Pregatesc trusele de instrumentar si materiale sanitare pentru sterilizare; eticheteaza corespunzator trusele sterile; controleaza eficienta sterilizarii cu bandelete de control; curata si dezinfecteaza instrumentarul utilizat;

g)      Pregatesc pacientul, materialele necesare si ajuta medicul la efectuarea unor manevre terapeutice sau diagnostice: test ECG de efort;

h)      Efectueaza electrocardiograma de repaus, la indicatia medicilor;

i)        Primesc pacientii care solicita ajutor medical de urgenta, evalueaza situatia, pun pacientul in pozitie de siguranta si chiama urgent un medic, actionind in continuare la indicatia acestuia pentru rezolvarea urgentei;

j)        Administreaza medicamente din aparatul de urgenta doar la indicatia unui medic; se preocupa pentru completarea baremului de medicamente din aparatul de urgenta prin intocmirea condicii de medicamente semnate de un medic;  controleaza termenele de valabilitate ale medicamentelor;

k)      Fac propuneri pentru completarea planului de aprovizionare cu substante, materiale si instrumentar necesare bunei functionari a salii de tratamente;

l)        Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in sala de tratamente, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute;

m)    Asigura respectarea  regulilor si procedurilor de siguranta, sanatate si securitate in munca;

n)      Iau toate masurile necesare pentru colectarea materialelor  folosite si a deseurilor contaminate in recipiente speciale si pentru prevenirea contaminarii mediului cu agenti patogeni;

o)      Intocmesc evidentele primare ale activitatii desfasurate in sala de tratamente;

p)      Intocmesc raportul statistic anual conform reglementarilor interne;

q)      Executa alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 19 Cabinetul de control al calitatii produselor alimentare si deratizare, dezinsectie, dezinfectieeste incadrat cu personal calificat cu urmatoarele atributii:

a)   Verifica conditiile sanitare de functionare ale obiectivelor Serviciului de Telecomunicatii Speciale destinate pastrarii, prepararii, comercializari si servirii alimentelor.

b)   Verifica documentele de provenienta si termenele de valabilitate ale produselor alimentare care se folosesc sau se comercializeaza in blocul alimentar si bufet;    

c)   Controleaza starea de curatenie a blocului alimentar, a veselei, a spatiilor destinate pregatirii si pastrarii alimentelor sau servirii mesei, a mijloacelor de transport al alimentelor;

d)  Verifica graficele de temperatura in frigidere si vitrine frigorifice;

e)   Controleaza prelevarea zilnica de probe de alimente in vederea monitorizarii calitatii alimentelor preparate si/sau distribuite in blocul alimentar sau bufet; pastrarea probelor de alimente timp de 48 de ore de la preparare si  trimiterea lor la un laborator de control al calitatii alimentelor, in caz de toxiinfectii alimentare;

f)    Controleaza organoleptic alimentele perisabile preparate sau distribuite in blocul alimentar si bufet;

g)   Controleaza eficienta masurilor de dezinfectie in cazul alterarii alimentelor sau contaminarii spatiilor alimentare cu agenti patogeni;

h)   Controleaza igiena personala si starea sanatatii  personalului din sectorul alimentar al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, si face  triajul epidemiologic al acestora;

i)     Aplica masurile de dezinfectie – decontaminare  in focar”, la locul aparitiei unor cazuri de  boli infecto- contagioase;

j)     Raporteaza cazurile de toxiinfectii alimentare si/sau zoonoze catre Directia Medicala a Ministerului Administratiei si Internelor in vederea efectuarii anchetei epidemiologice;

k)   Planifica si coordoneaza  actiunile de deratizare, dezinsectie si  dezinfectie in toate spatiile si unitatile  Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

l)     Colaboreaza cu personalul medical si nemedical al Centrului Medical precum si cu sefii unitatilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru indeplinirea optima a atributiilor specifice;

m) Reprezinta Centrul Medical in relatiile cu alte unitati si directii care au ca obiect de activitate controlul sanitar veterinar si al calitatii alimentelor.

n)   Inainteaza propuneri pentru aprovizionarea cu materiale si substante necesare indeplinirii atributiilor mentionate;

o)   Foloseste numai substante aprobate de Ministerul Sanatatii Publice cu respectarea normelor privind manipularea substantelor toxice, protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca;

p)   Informeaza seful unitatii cu privire la actiunile specifice desfasurate si aspectele  constatate;

q)   Consemneaza toate  actiunile specifice desfasurate in documente de evidenta primara;

r)    Intocmeste raportul statistic anual al activitatilor desfasurate pina in data de 31 decembrie, pe care il prezinta sefului unitatii.

s)    Indeplineste alte sarcini ordonate de conducerea Centrului Medical si conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 20 BIROUL ASIGURARE TEHNICO-MATERIALA SI FINANCIARA.

                        COMPARTIMENTUL 1 – FINANCIAR PLANIFICARE

                        COMPARTIMENTUL 2 - CONTABILITATE

a)      este organul de lucru al sefului Centrului Medical in calitatea sa de ordonator tertiar de credite, care asigura aplicarea in cadrul Centrului Medical a politicii economico-financiare a statului, a legilor tarii pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin, precum si a ordinelor directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale privind activitatea din domeniul financiar contabil.

b)      asigura derularea corespunzatoare a relatiilor financiare existente dintre Centrul Medical si Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinei Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

c)      Efectueaza operatiuni de contabilitate materiala.

d)     Gestioneaza bunurile materiale din dotarea Centrului Medical.

e)      Efectueaza achizitii de bunuri materiale conform planului de dotare, in conditiile legii.

Art. 21 COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

a)      Asigura activitatea de secretariat la nivelul Centrului Medical.

b)      Asigura intretinerea si raparatiile necesare aparaturii medicale de toate tipurile.

c)      Intocmeste si gestioneaza baza de date cu asiguratii  Centrului Medical si carnetele de asigurati.

d)     Efectueaza raportari catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

e)      Asigura transporturile necesare functionarii Centrului Medical.

Art.   22 FARMACIE

a)      Face  receptia comenzilor de medicamente si materialele sanitare achizitionate conform legii;

b)      Tine evidenta cantitativ valorica a medicamentelor si materialelor sanitare;

c)      Elibereaza medicamentele prescrise de medicii Centrului Medical conform retetei, cu respectarea legislatiei in vigoare;

d)     Asigura prepararea de retete magistrale in conditii optime de calitate si siguranta;

e)      Intocmeste raportarile lunare catre casa de asigurari conform legislatiei in vigoare;

f)       Gestioneaza bunurile materiale si medicamentele existente in farmacie, conform legii;

g)      Informeaza permanent medicii privind medicamentele existente in farmacie, prin intocmirea periodica a listelor de medicamente existente in stoc, a listelor de  medicamentele cu rulaj scazut precum si a celor cu termen de valabilitate in curs de expirare;

h)      Colaboreaza cu medicii pentru respectarea modului de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor, conform reglementarilor in vigoare;

i)        Intocmeste planul de aprovizionare cu medicamente conform propunerilor medicilor si necesitatilor reale de consum;

j)        Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena in farmacie, de intretinerea si verificarea aparaturii din dotare, de semnalarea defectiunilor aparute;

k)      Asigura respectarea  regulilor si procedurilor de siguranta, sanatate si securitate in munca;

l)        Iau toate masurile necesare pentru colectarea materialelor  folosite si a deseurilor de substante in recipiente speciale si pentru prevenirea contaminarii mediului cu agenti chimici;

m)    Pune la dispozitia organelor de control competente, documentele solicitate, conform legii;

n)      Pune la dispozitie datele statistice necesare intocmirii raportului statistic anual.

FISIER – incadrat cu personal care are urmatoarele atributii

a)      Ordoneaza si pastreaza in conditii optime fisele medicale ale tuturor  persoanelor asistate in  Centrul Medical;

b)      Elibereaza personal fisa medicala,  fiecarui pacient care doreste sa mearga la o consultatie la oricare cabinet;

c)      Introduce date statistice medicale in bazele de date in functie de softul existent si de cerintele medicilor;

d)     Intocmeste operatii statistice, la cererea sefului Centrului Medical, folosind baza de date existenta; Pune la dispozitie datele statistice necesare intocmirii raportului statistic anual;

e)      Pastreaza sub stricta confidentialitate atit fisele pacientior cit si continutul acestora, al bazei de date si rezultatele statistice;

f)        Se preocupa de mentinerea conditiilor de igiena la locul de munca;

g)       Pune la dispozitia persoanelor autorizate in audit intern sau celor de la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., fisele pacientilor, conform legii;

Capitolul IV

Dispozitii finale

Art. 23 (1) Prezenta metodologie intra in vigoare la data aprobarii ei.

(2)    La data intarii in vigoare se abroga Metodologia de organizare si functionare a Centrului Medical  nr. ---------------------------

(3)    Atributiile sefului--------------------------------------

SEFUL CENTRULUI MEDICAL

                                                     General de brigada

  

                          

  Dr. GERU ION MARIN

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
CAIET DE PRACTICA ADMINISTRATIE PUBLICA
ACTELE ADMINISTRATIVE SUSTRASE PARTIAL CONTROLULUI DE LEGALITATE AL INSTANTELOR JUDECATORESTI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
OPERATIUNILE DE CONTROL
NOTIUNEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA
CARACTERISTICILE SISTEMULUI ADMINISTRATIEI PUBLICE
INEXISTENTA ACTELOR ADMINISTRATIVE
SISTEMUL ORGANELOR ADMINISTRATIEI PUBLICE
CLASIFICAREA FORMELOR DE CONTROL EXERCITAT ASUPRA ADMINISTRATIEI PUBLICE


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu