Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Analiza situatiei economico-financiare a intreprinderii S.C. RETAIL 3000 S.A.

Analiza situatiei economico-financiare a intreprinderii S.C. RETAIL 3000 S.A.Analiza situatiei economico-financiare a intreprinderii S.C. RETAIL 3000 S.A.

1.1 Diagnosticul financiar al intreprinderii S.A. „Diverta”


Diagnosticul financiar consta intr-un ansamblu de instrumente si metode care permit aprecierea situatiei financiare si a performantelor unei intreprinderi. În sens general, finalitatea diagnosticului financiar consta in oferirea de informatii financiare atat celor din interiorul intreprinderii, cat si celor interesati din afara acesteia.

Principalele scopuri urmarite sunt:

Ø     aprecierea rezultatelor financiare obtinute;

Ø     examinarea randamentului capitalului investit;

Ø     evaluarea riscurilor;

Ø     masurarea performantelor intreprinderii;

Ø     aprecierea riscurilor la care se expune intreprinderea.

Diagnosticul financiar permite evaluarea situatiei financiare a intreprinderii in functie de trei dimensiuni principale, cum sunt:

Ø       structura financiara;

Ø       lichiditatea;

Ø       rentabilitatea activitatii.

În baza cifrelor din bilant se discuta cu actionarii situatia economica a firmei si se iau masuri pentru revigorarea activitatii intreprinderii.

De regula, diagnosticul financiar este necesar sa se efectueze pe o perioada de cel putin trei ani, folosindu-se datele de evidenta contabila si cele cu caracter financiar, in mod deosebit elementele structurii bilantului si cele ale contului de profit si pierdere.

Patrimoniul intreprinderii reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale (care pot fi evaluate in bani), apartinand unor persoane  juridice.

În functie de sursele de provenienta, poate fi determinata:

Ø     valoarea reala a patrimoniului intreprinderii ce include bunurile create atat din sursele proprii, cat si din cele imprumutate.

Ø     valoarea neta a patrimoniului exprima numai bunurile economice care provin din surse proprii.

            Analiza patrimoniului intreprinderii la valoarea reala se poate efectua, utilizandu-se urmatorul tabel, ca exemplu cu elemente din bilantul contabil.

Tabelul 1.1

Diagnosticul si aprecierea structurii patrimoniului intreprinderii S.A. „Diverta”

la valoarea reala.

Indicatori

2006

2007

2008

Abaterea an. 2008 de la 2006

Suma, lei

Cota,%

Suma, lei

Cota,%

Suma, lei

Cota,

%

lei

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Active pe termen lung

- active nemateriale

268

0.01

-

-

-

-

-268

-0,01

-active mat.  pe term. lung

2741916

85,47

2677276

77,91

2615036

79,30

-126880

-6,17

-active financ. pe term. lung

-

-

-

-

-

-

-

-

-alte active pe termen lung

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cap. 1

2742184

85,48

2677276

77,91

2615036

79,30

-127148

-6,18

2.Active curente

-stocuri de marfuri si mat.

6990

0,22

48806

1,42

48806

1,48

+41816

+1,26

-creante pe termen scurt

178157

5,55

246472

0,72

263683

7,10

+85526

+1,55

-investitii pe termen scurt

-

-

-

-

-

-

-

-

-mijloace banesti

26791

0,84

38625

1,12

37584

1,14

+10793

+0,3

-alte active curente

253842

7,91

425210

0,73

332569

10,08

+78727

+2,17

Total cap. 2

465780

14,52

759113

22,09

682642

20,70

+216862

+6,18

Total general - activ

3207964

100

3436389

100

3297678

100

+89714

x

Sursa: Tabel elaborat de autor in baza datelor bilantului contabil al S.A. „Diverta”.

Datele din tabelul 1.1 ne permit sa concluzionam ca:

Ø    pe parcursul anilor 2006-2008 s-a observat o tendinta de micsorare a activelor pe termen lung in totalul elementelor patrimoniale (reprezentand - 6.18%).

Ø    activelor materiale 79.3% care s-au micsorat fata de anul 2006 cu 6.17%.

Ø    dupa cum observam se apreciaza pozitiv faptul ca activele curente au crescut in 2008 fata de 2006.

Ø    Total cap. 1 : 2742184 (total 2006) – 2615036 (total 2008) = 127148 (diferenta in minus, 2008 fata de 2006, reprezentand - 6.18%).

Ø    Total cap. 2 : 465780 (total 2006) – 682642 (total 2008) = + 2162862 (diferenta in plus, 2008 fata de 2006, reprezentand + 6.18%).

      Patrimoniul intreprinderii poate fi analizat nu numai la valoarea de bilant, dar si la valoarea neta a acestuia.

Patrimoniul net = Total active – Datorii pe termen lung – Datorii pe termen scurt

Marimea patrimoniului net creste in dinamica in urma desfasurarii activitatii economico - financiare eficiente.

În continuare vom calcula patrimoniul net al S.A. „Diverta” si vom studia influenta factorilor asupra modificarii acestui indicator.

Tabelul 1.2

Calculul si analiza factoriala a patrimoniului net.

Indicatori

2006

2007

2008

Abaterea an. 2008 de la 2006, lei

Infl. asupra patr. net

1

2

3

4

5

6

Total active

3207964

3436389

3297678

+89714

+89714

DTL

376832

592530

486332

+109500

-109500

DTS

591174

651054

709455

+118281

-118281

Patrimoniul net (rd.1-rd.2-rd.3)

2239958

2192805

2101891

-138067

-

Sursa: Tabel elaborat de autor in baza datelor bilantului contabil al S.A. „Diverta”.

Din calculele efectuate in tabelul 1.2 rezulta ca:

Ø     in anul 2008 S.A. „Diverta” dispune de patrimoniul net in suma totala de 2102 mii lei.Ø     activele nete, sau micsorat in cursul anilor cu 138067 lei ceea ce caracterizeaza situatia financiara a intreprinderii ca instabila.

Ø     patrimoniul net a scazut cu 138 mii lei.

Diagnosticul si estimarea surselor de formare a patrimoniului, este de o mare importanta in procesul de evaluare. Sursele de finantare in bilantul contabil se reflecta in interiorul pasivului.

Sursele de finantare ale patrimoniului intreprinderii pot fi examinate in baza urmatoarelor compartimente ale pasivului bilantier:

Ø     capitalul propriu;

Ø     datorii pe termen lung (Ex: imprumutul pe 20 ani).

Ø     datorii pe termen scurt (Ex: imprumutul pe 5 ani).

Schimbarile survenite in pasivul bilantului contabil al intreprinderii in perioadele analizate, pot fi redate si analizate dupa urmatorul tabel.

Tabelul 1.3

Structura surselor de constituire a patrimoniului intreprinderii S.A. „Diverta”.

Indicatori

2006

2007

2008

Abaterea an. 2008 de la 2006

Suma, lei

Cota,%

Suma, lei

Cota,%

Suma, lei

Cota,

%

lei

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.Capitalul propriu

- capit stat. si suplim.

1486876

46.35

1486876

43.27

1486876

45.09

0

-1.26

-rezerve

-

-

-

-

-

-

-

-

-profit nerepartizat

912309

28.44

959462

27.92

1050376

31.85

138067

-3.41

-capital secundar

1665391

51.91

1665391

48.46

1665391

50.5

0

-1.41

Total cap. 3

2239958

69.82

2192805

63.81

2101891

63.74

-138067

-6.08

4.DTL

-dat. financ. pe TL

-

-

-

-

-

-

-

-

-dat. pe TL calculate

376832

11.75

592530

17.24

486332

14.75

109500

+3

Total cap. 4

376832

11.75

592530

17.24

486332

14.75

109500

+3

5.DTS

-dat. financ. pe TS

402000

12.53

402000

11.70

402000

12.19

0

-0.34

-dat. comerc. pe TS

518

0.02

-

-

-

-

-518

-0.02

-dat. pe TS calculate

188656

5.88

249054

7.25

307455

9.32

118799

+3.44

Total cap.5

591174

18.43

651054

18.95

709455

21.51

118281

+3.08

Total general pasiv

3207964

100

3436389

100

3297678

100

89714

X

Sursa: Tabel elaborat de autor in baza datelor bilantului contabil al S.A. „Diverta”.

Din tabelul 1.3 rezulta ca:

Ø     anul 2008 fata de anul 2006 are o abatere de − 6.08%.

Ø     Total cap. 3 : 2239958 (total 2006) – 2101891 (total2008) = − 138067 (diferenta in minus, 2008 fata de 2006, reprezentand − 6.08% ).

Ø     Total cap. 4 : 486322 (total 2008) – 376832 (total2006) = + 109500 (diferenta in plus, 2008 fata de 2006, reprezentand + 3%).

Ø     Total cap. 5 : 709455 (total 2008) – 591174 (total2006) = + 118281(diferenta in plus, 2008 fata de 2006, reprezentand + 3,08%).

Ø     DTS = Debit termen lung.

Ø     DTS = Debit termen scurt.

 

Capitalul propriu reprezinta marimea ramasa in activele intreprinderii dupa scaderea datoriilor. În mod normal, intreprinderea reuseste sa creasca valoarea capitalului propriu in urma desfasurarii activitatii economice.

Vom efectua analiza marimii si evolutiei capitalului propriu al S.A. „Diverta”.

 Tabelul 1.4                                                                                                   

Analiza marimii si evolutiei capitalului propriu.

Nr. crt.

Indicatori

2006

2007

2008

Ritmul cresterii an. 2008 de la 2006, %

1

2

3

4

5

6

1

Capitalul propriu

2239958

2192805

2101891

93.84

2

Total datorii

968006

1243584

1195787

123.53

3

Total pasive

3207964

3436389

3297678

102.8

Sursa: Tabel elaborat de autor in baza datelor bilantului contabil al S.A. „Diverta”.

Informatiile continute in tabelul 1.4 demonstreaza ca:

Ø   S.A. „Diverta” dispune de o marime pozitiva a capitalului propriu in toti cei trei ani.

Ø    datoriile pe termen scurt si pe termen lung in 2008 fata de 2007 au scazut cu 47797 lei ceea ce se apreciaza pozitiv.

În continuare vom studia modificarile survenite in structura capitalului propriu al S.A. „Diverta” in cursul anilor 2006 - 2008.

Tabelul 1.5

Analiza structurii capitalului propriu.

Elemente componente

2006

2007

2008

Suma, lei

Cota, %Suma, lei

Cota, %

Suma, lei

Cota, %

1

2

3

4

5

6

7

1.      Capital statutar

1486876

66.38

1486876

67.81

1486876

70.74

2.      Rezerve

-

-

-

-

-

-

3.      Profit nerepartizat

912309

40.73

959462

43.76

1050376

49.97

4.      Capital secundar

1665391

74.35

1665391

75.95

1665391

79.23

Total capital propriu

2239958

100

2192805

100

2101891

100

Sursa: Tabel elaborat de autor in baza datelor bilantului contabil al S.A. „Diverta”.

Datele tabelului1.5 atesta faptul ca:

Ø     componenta capitalului propriu la S.A. „Diverta” este formata din trei elemente:

-        capitalul secundar – in crestere cu 79.23% din totalul surselor proprii de finantare in anul 2008 (lui i se adauga profitul nerepartizat). Acesta crestere se observa in toti cei trei ani.

-        capitalul statutar − a crescut de la 66.38% in 2006 pana la 70.74% in 2008 (este cel care este trecut in statutul firmei), el ramane la fel in toti anii.

-        capitalului propriu − al S.A. „Diverta” este in descrestere.

În continuare vom efectua analiza marimii si evolutiei datoriilor la S.A. „Diverta”.

Tabelul 1.6

Analiza marimii si evolutiei datoriilor intreprinderii.

Nr. crt.

Indicatori

2006

2007

2008

Ritmul cresterii an. 2008 de la 2006, %

1

2

3

4

5

6

1

Total datorii

968006

1243584

1195787

123.53

2

Total surse de finantare

3207964

3436389

3297678

102.8

3

Venituri din vanzari

45145

-

-

-

Sursa: Tabel elaborat de autor in baza datelor raportului financiar S.A. „Diverta”.

Dupa cum se observa din datele tabelului 1.6:

Ø     la finele anului 2008 totalitatea datoriilor S.A. „Diverta” fata de alte persoane juridice au alcatuit 1196 mii lei.

Ø     daca analizam datoriilor in 2007 - 2008 observam o diminuare a datoriilor totale cu 48 mii lei (1195787 - 1243584) ceea ce se apreciaza pozitiv.

În baza datelor bilantului contabil vom interpreta gradul de indatorare pe termen lung al S.A. „Diverta”.

                Tabelul 1.7

Analiza stabilitatii surselor de finantare si gradului de indatorare pe termen lung.

Nr. crt.

Denumirea ratei

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

1

Rata stabilitatii financiare

2

Rata de indatorare pe termen fata de capitalul permanent

3

Rata de autofinantare a capitalului permanent

4

Rata de indatorare pe termen lung fata de capitalul social

5

Rata de acoperire a datoriilor pe termen lung cu capitalul social

Sursa: Tabel elaborat de autor in baza datelor bilantului contabil al S.A. „Diverta”.

Din informatiile prezentate in tabelul 1.7 rezulta ca:

Ø     sursele de finantare a S.A. „Diverta” se caracterizeaza prin gradul inalt al stabilitatii: capitalul permanent in 2006, 2007 alcatuieste o parte preponderenta (mai mare de 80%) din totalul pasivelor dar merge usor spre scadere in 2008.

Ø     rata stabilitatii este egala cu 78% ceea ce se apreciaza negativ.

Ø     Rata de indatorare pe termen lung fata de capitalul permanent este 0.19 in 2008 ceea ce se apreciaza pozitiv deoarece nu depaseste 40%.

Lichiditatea se refera la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.

Solvabilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor sale banesti, respectiv de a-si onora platile la termenele scadente.

Ratele de solvabilitate se inlocuiesc reciproc, astfel pentru analiza solvabilitatii este suficient calculul unei singure rate. Toate aceste rate au acelasi sens economic.

Tabelul 1.8

Calculul ratei solvabilitatii al S.A. „Diverta”.

Nr.

Indicatori

2006

2007

2008

Abaterea an. 2008 de la 2006, lei

1

2

3

4

5

6

1

Total active

3207964

3436389

3297678

+89714

2

Total datorii

968006

1243584

1195787

+227781

3

Rata solvabilitatii (rd.1 : rd.2)

3.31

2.76

2.76

-0.55

Sursa: Tabel elaborat de autor in baza datelor bilantului contabil al S.A. „Diverta”.

Dupa calculele efectuate in tabel 1.8  observam ca :

Ø     scaderea acestui indicator dovedeste ca intreprinderea nu are capacitatea de a-si achita obligatiile banesti imediate si departate fata de terti. Asupra acestei scaderi au contribuit factorii ca: totalul activelor cu 89714 si totalul de datorii, care constituie 227781 lei.

         Rentabilitatea reprezinta un indicator al eficientei, care exprima capacitatea intreprinderii de a castiga profit.

         Rentabilitatea se determina ca raportul dintre efectele economce si financiare obtinute de intreprindere si eforturile depuse pentru obtinerea acestora.

         În grupa indicatorilor de rentabilitate se includ:

Ø     rentabilitatea economica (activelor);

Ø     rentabilitatea vanzarilor;

Ø     rentabilitatea financiara.

Vom examina evolutia nivelului rentabilitatii veniturilor din vanzari in comparatie cu realizarile anului precedent.

Tabelul 1.9

Aprecierea dinamicii rentabilitatii veniturilor din vanzari.

Indicatori

2006

2007

2008

Abaterea an. 2008 de la 2006, lei

1

2

3

4

5

1.Venituri din vanzari

45145

-

-

-45145

2.Profitul brut, lei

33940

-

-

-33940

3.Profitul din activitatea operationala, lei

3370

5092485942

-82572

4.Profitul pana la impozitare, lei

3370

50924

85942

-82572

5.Profitul net (pierderea neta), lei

7175

47153

90914

-83739

6.Rentabilitatea veniturilor din vanzari (%), calculata in baza:

  6.1.Profitului brut

(rd.2:rd.1×100)                                              

  6.2. Profitului din activitatea operationala      (rd.3:rd.1×100)

  6.3.Profitului pana la impozitare (rd.4:rd.1×100)

  6.4. Profitului net (pierderii nete) (rd.5:rd.1×100)

75.18

7.46

7.46

15.89

-

-

-

-

-

-

-

-

-75.18

+7.46

+7.46

+15.89

Sursa: Tabel elaborat de autor in baza datelor raportului privind rezultatele financiare la S.A. „Diverta”.

Din calculele efectuate in tabelul 1.9 putem constata la S.A. „Diverta”:

Ø    scadere enorma a nivelului rentabilitatii veniturilor din vanzari (adica la fiecare leu venituri din vanzari intreprinderea a castigat 75.18 bani profit brut, dar in anul 2007-2008 nu a castigat nimic, astfel inregistrand o micsorare de 75.18 puncte procentuale).

Ø    restul indicatorilor in anul 2007 au crescut fata de 2006 si au ramas stabili in 2008, dar aceasta crestere a acoperit doar pierderea dar nu a adus nici un profit.

Vom examina evolutia nivelului rentabilitatii activelor la S.A. „Diverta” in comparatie cu realizarile anilor precedenti.

Tabelul 1.10

Aprecierea dinamicii rentabilitatii activelor.

Indicatori

2006

2007

2008

Abaterea an. 2008 de la 2006, lei

1

2

3

4

5

1. Profitul (pierderea) pana la impozitare, lei

3370

50924

85942

-82572

2. Valoarea activelor la inceputul anului, lei

3006852

3207964

3436389

+429537

3. Valoarea activelor la sfarsitul anului, lei

3207964

3436389

3297678

+89714

4. Valoarea medie a activelor, lei

[(rd.2 + rd.3) : 2]

3107408

33221765

3367033.50

+259625.5

Rentabilitatea activelor,%

(rd.1 : rd.4 x 100)

0.11

0.15

2.55

-2.44

Sursa: Tabel elaborat de autor in baza datelor bilantului contabil si raportului privind rezultatele financiare ale S.A. „Diverta”.

Din datele tabelului 1.10 rezulta ca :

Ø     rentabilitatea activelor la S.A. „Diverta” are o tendinta de reducere fata de anul 2006 si 2007.

Ø     in anul 2006 rentabilitatea activelor a atins nivelul negativ de 0.11.

Ø     in 2008 fata de 2007 a mai scazut cu 2.40 ceea ce se apreciaza negativ.

Ø     nivelul rentabilitatii activelor este foarte scazut, ceea ce inseamna ca S.A. „Diverta” utilizeaza neeficient activele sale.

Ø     rentabilitatea financiara reflecta gradul de autofinantare a intreprinderii. Acest indicator se determina prin raportarea profitului net la capitalul propriu al intreprinderii: Rfin – rentabilitatea financiara; PN – profitul net; CPr – capitalul propriu.

La S.A. „Diverta” acest indicator in anul 2008 este negativ deci rezulta ca intreprinderea nu-si poate utiliza capitalul propriu in vederea desfasurarii unei activitati normale de productie adica capitalul propriu nu este folosit in vederea obtinerii profitului.

1.2 Determinarea partilor forte si partilor slabe din activitatea intreprinderii

Efectuand analiza la S.A. „Diverta” in baza datelor din Bilantul contabil cu ajutorul indicatorilor, am depistat puncte slabe si puncte forte, adica orice modificare in situatia financiara a intreprinderii a fost apreciata, fie pozitiv, fie negativ.

Începand cu diagnosticul patrimoniului intreprinderii am constatat urmatoarele aspecte: s-a observat o tendinta de micsorare a activelor pe termen lung, acestea constituind o scadere de 6.81%, iar intreprinderea imobilizeaza resurse financiare in active curente fapt ce nu genereaza profit, insa in acest caz lichiditatea intreprinderii este inalta – intreprinderea poate lua cu usurimta credit pe termen scurt. Dupa rezultatele din tabele observam ca ponderea activelor pe termen lung este de 79.3% iar a activelor curente de 20.7% are loc lipsa intercorelarii atat pentru structura patrimoniului intreprinderii cat si pentru utilizarea lui eficienta.

În aceasta analiza, se vor evalua puctele forte si puncte slabe, riscuri si oprtunitatile firmei, ce isi propune imbunatatirea situatiei existente. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea „Unde suntem?”

 Diagnostic JURIDIC

Puncte tari

·        Absenta litigiilor.

·        Regim fiscal favorabil (deduceri).

Puncte slabe

·        Fiscalitate excesiva.

·        Regim supus accizelor (alte firme din RTC).

Oportunitati

·        Anticiparea unui regim fiscal favorabil in viitor.

·        Politica statului de incurajare a investitiilor.

·        Posibilitati de incheiere a unor contracte de leasing, factoring, franchising.

·        Posibilitati de incheiere a unor aliante, acorduri avantajoase.

Riscuri

·        Renuntarea in viitor la reglementarile legate de avantajele fiscale.

·        Adoptarea unor reglementari legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil.

·        Crestere mai lenta, stagnare sau chiar recesiune a pietei.

Diagnostic COMERCIAL

Puncte tari

·        Clienti fideli.

·        Concurenta slaba.

·        Detinerea pozitiei de lider de piata.

·        Existenta unei imagini favorabile despre firma.

·        Planificare strategica eficace, firma realizeaza investitii profitabile.

·        Viteza mare de reactie decizionala la modificarile produse in mediul intern sau extern.

Puncte slabe

·        Forta exagerata de negociere a clintilor.

·        Concurenta intre furnizori interni cu cei externi.

Oportunitati

·        Intrarea pe noi piete care pot creste cifra de afaceri.

·        Interes ridicat pentru produsele oferite de firma analizata.

·        Posibilitati de extindere a gamei de produse   si/sau servicii.

·        Manifestarea unei stari de stagnare sau regres la firmele concurente.

Riscuri

·        Domeniu de activitate supus unor riscuri de fluctuatie a gusturilor.

·        Aparitia unor noi concurenti.

·        Schimbul valutar.

·        Cresterea ratei dobanzii.

·        Cresterea chirii.

Diagnostic RESURSE UMANE

Puncte tari

·        Personal competent.

·        Organigrama adecvata necesarului.

·        Calitatea culturii organizationala.

·        Raport favorabil intre calitatea salariatilor si nivelul de salarizare al acestora.

·         Poseda abilitati comerciale deosebite.

·        Societatea nu este conservatorista.

·        Existenta unei competente exceptionale pe mai multe planuri: managerial, organizatoric, cercetare-dezvoltare, pregatirii personalului.

Puncte slabe

·        Erodarea imaginii firmei in perceptia detinatorilor de interese.

·        Colectivul este format  in mare majoritate din oameni tineri, multi dintre acestia avand doar cunostinte teoretice si nici un fel de practica in domeniu.

·        Se confrunta cu o acuta lipsa de experienta in vanzare, dar compenseaza, prin instruire personalizata pe toata durata contractului.

Oportunitati

·        Intrarea pe noi piete care pot creste cifra de afaceri.

·        Interes ridicat pentru produsele oferite de firma analizata.

Riscuri

·        Cresterea salariului mediu pe economie.

·        Fluctuatii de personal.

 Efectuand diagnosticul surselor de constituire a patrimoniului intreprinderii S.A. „Diverta” am observat nivelul destul de inalt al dependentei financiare de sursele imprumutate atrase, societatea poate obtine usor credite pe o perioada scurta.

În baza datelor din Bilantul contabil observam valoarea capitalului secundar al intreprinderii S.A. „Diverta” ca fiind cel mai valoros, pentru ca i se poate adauga profitul nerepartizat. 

Un efect negativ asupra activitatii societatii poate fi cauzat de, inflatie care duce la: folosirea neeficienta a resurselor disponibile, micsorarea capacitatii de cumparare, plata cu intarziere catre furnizori etc.  Societatea poate sa justifice pierderile dotorita inflatiei.   

Din punctul de vedere al rentabilitatii intreprinderea se apreciaza negativ. Daca in 2006 rentabilitatea veniturilor calculata in baza profitului brut era de 75.18%, adica societatea castiga 75.18 bani profit brut, in anii 2007 si 2008 nivelul rentabilitatii a cunoscut o scadere enorma, inregistrand o micsorare de 75.18 puncte procentuale in urma careia intreprinderea nu castiga nimic.

       Printre obiectivele care se cuprind in linia de dezvoltare a fiecarei unitati economice, nu pot sa lipseasca deciziile financiare, dorinta conducerii intreprinderii de a realiza un echilibru financiar pe fondul unor procese de consum si de productie capabile sa faca fața concurentei,  fiscalitatii si nivelului ridicat al inflatiei.

1.3. Selectarea optima a surselor de finantare la intreprinderea S.A. „Diverta”

În viziunea noastra, principalele criterii pentru alegerea surselor de finantare ale intreprinderii S.A. „Diverta” ar fi: costul finantarii; rentabilitatea financiara; platile reale; excedentul fluxului de lichiditati; garantiile cerute de creditor; modul si termenele de ram bursare; costul indatorarii.

Pentru a determina costul unei surse de finantare trebuie comparat capitalul pus la dispo zitia intreprinderii si ansamblul sumelor pe care aceasta trebuie sa le verse catre : bugetul de stat si furnizori.  Daca intreprinderea este rentabila, iar rata rentabilitatii este superioara este indicat intre prinderii apelarea la credite, pentru finantarea proiectelor rentabile.

Concluzia care se desprinde din cele relatate este ca managerii financiari au obligatia sa aleaga acele costuri, care implica cele mai mici obligatii de plata, fiind, totodata,  si o protect tie impotriva riscului financiar.

1.4  Masuri de imbunatatire a activitatii de finantare a

intreprinderii.

      În urma analizei diagnosticului in cadrul activitatii intreprinderii S.A. „Diverta”, putem sa propunem urmatoarele:

Ø     Modificarea structurii activelor in care sa nu predomine sursele imprumutate, ci sursele proprii de finantare, pentru ca riscul financiar sa fie usor de inlaturat.

Ø     Majorarea patrimoniului cu destinatie de productie, pentru ca acesta sa mareasca  in rezultat volumul activitatii intreprinderii.

Ø     Marirea capitalului propriu si capitalului social pentru a crearea unei rezerve care sa duca la cresterea profitului.

Fara indoiala activitatea de finantare reprezinta o problema majora pentru orice intreprindere indiferent de marimea acesteia. Am constat ca la nivelul intreprinderilor sunt probleme in ceea ce priveste mecanismul de finantare.

În opinia noastra remedierea acestor aspecte negative trebuie facuta punctual si vizeaza urmatoarele masuri :

1.     masuri cu privire la identificarea nevoii de finantare: analiza si previzionarea nevoii de finantare pe termen scurt, mediu si lung, din care sa rezulte necesarul de finantare; intocmirea unor studii de fezabilitate si evaluare acolo unde este cazul.

2.     masuri cu privire la identificarea costului finantarii: identificarea si analizarea impactului pe care il are costul finantarii asupra intreprinderii; analiza gradului de indatorare si a pragului acestuia pe diferite scenarii de costuri.

3.     selectarea surselor de finantare: identificarea efectiva a sursei de finantare cu costul cel mai mic.

4.     masuri cu privire la intocmirea tabloului fluxurilor de numerar: evidentierea detaliata si etapizata a veniturilor si cheltuielilor pe categorii de operatiuni.

Acestea sunt unele din masurile pe care noi le consideram necesare pentru ca activitatea  financiara sa se imbunatateasca si sa permita cresterea performantelor la nivel de intreprindere.

CONCLUZII

Efectuarea diagnosticului financiar, desi are un caracter static, permite o buna evaluare a starii de sanatate economica, asigura constatarea din timp a starii de slabiciune si poate constitui punctul de plecare pentru declansarea unui ansamblu de masuri pentru redresarea viitoare si dinamizarea activitatii. Diagnosticul structurii financiare are ca obiect analiza retabilitatii financiare.  Apreciind dinamica rentabilitatii activelor observam ca aceasta valoare este negativa si ca are o tendinta de reducere in anul 2008 fata de 2006, de aici rezulta ca intreprinderea inregistreaza pierderii. La S.A. „Diverta” acest indicator in anul 2008 este negativ deci rezulta ca intreprinderea nu-si poate utiliza capitalul propriu in vederea desfasurarii unei activitati normale de productie adica capitalul propriu nu este folosit in vederea obtinerii profitului.

          Analizand diagnosticul  intrepridrerii S.A. „Diverta” am observat ca intreprinderea nu face fata cererii creditorilor sai de a-si onora la termen obligatiile. Pentru a se evita aparitia acestor situatii nedorite, este necesar ca intreprinderea sa dispuna de un nivel optim de mijloace banesti, care sa permita evitarea blocajului in circuitul financiar, insolvabilitatii si, implicit, falimentului. Volumul foarte redus al capitalului societatii va genera in mod obligatoriu apelarea la alte surse de finantare, care, in afara de credite bancare sau credite comerciale, in cea mai mare parte a lor, se realizeaza prin imprumuturi acordate de actionari. Aceste retrageri de sume vor influenta direct echilibrul bilantier.

De obicei, diagnosticul este efectuat numai in caz de grave dificultati sau cand cineva cere o astfel de lucrare. Independent de rezultatele inregistrate de intreprindere sau de desfasurarea evenimentelor, elaborarea unui diagnostic financiar trebuie sa aiba loc periodic.

Diagnosticul financiar identifica factorii favorabili si nefavorabili care vor afecta activitatea viitoare a intreprinderii.

            De cele mai multe ori informatiile diagnosticului financiar trebuie completate cu informatii referitoare la mediul extern al intreprinderii (starea economiei, a sectorului de activitate), informatii referitoare la potentialul tehnic si uman, potential comercial si juridic, managementul intreprinderii (informatii dependente de intreprinderi). Toate aceste elemente influenteaza performantele financiare ale intreprinderii determinand, in final, competitivitatea acesteia.

            În prezent se pune un accent tot mai important pe valoarea prefesionala, competenta si creativitate si se afirma ca omul se afla in centrul atentiei organizatiei, firma reusind intotdeauna numai prin puterea oamenilor sai. 

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Cresterea intreprinderii
Managementul calitatii
Propuneri de perfectionare a calculului si urmaririi costurilor de productie in intreprinderile constructoare de masini
Principii si metode in optimizarea calitatii
PROIECT PRACTICA - CARACTERIZAREA PROCESELOR ECONOMICE DIN CADRUL COMPANIEI A TEHNOLOGIES
Abordari majore in managementul organizatiei
MANAGEMENTUL CALITATII TOTALE
CONTROL – EVALUAREA


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu