Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Proceduri specifice privind sistemul de asigurare al calitatii al utilizarii, intretinerii si repararii echipamentelor productive

Proceduri specifice privind sistemul de asigurare al calitatii al utilizarii, intretinerii si repararii echipamentelor productiveProceduri specifice privind sistemul de asigurare al calitatii al utilizarii, intretinerii si repararii echipamentelor productive

Procedurile elementelor sistemului calitatii au rolul de a realiza politica de organizare si conducere a calitatii, specificata in manualul de calitate. Ele prezinta modul de realizare indeplinire si control a functiunii de calitate din cadrul politicii de conducere a calitatii.

            Procedurile stabilesc ce, cine si cand trebuie realizate anumite necesitati calitative ale intreprinderii, prezentand si metoda necesara pentru a planifica, programa, indeplini si completa actiunile cerute.

            Respectarea conditiilor de calitate impuse pe piata europeana necesita pe langa echipamente, utilaje, tehnologii de control si personal pregatit pentru efectuarea acestor operatiuni. Un ghid al activitatilor necesare a se efectua pentru implementarea in cadrul unei firme a unui sistem de asigurarea calitatii este dat de procedurile de asigurare a calitatii.


            Textele procedurilor trebuie considerate ca si directive pentru personalul implicat in rezolvarea actiunilor descrise, adica ca si o declaratie a modului in care directiunea doreste sa se indeplineasca programul de calitate adoptat.

            Procedurile necesare implementarii unui sistem de asigurarea calitatii conform STAS ISO 9004 – 94 sunt:

1.     'Analiza comenzilor si contractelor'

2.     'Controlul proiectarii'

3.     'Controlul modificarilor'

4.     'Controlul documentelor'

5.     'Aprovizionare'

6.     'Produse furnizate de cumparator'

7.     'Identificarea si trasabilitatea produselor'

8.     'Controlul proceselor speciale'

9.     'Controlul productiei'

10.  'Controlul echipamentelor de masura, verificari si incercari'

11.  'Controlul tehnic de conformitate'

12.  'Neconformitati'

13.  'Actiuni corective'

14.  'Manipularea, depozitarea, ambalarea, stocarea, livrarea produselor'

15.  'Calificarea si instruirea personalului din cadrul societatii comerciale”

16.  'Activitati post livrare'

17.  'Inregistrari de calitate'

18.  'Audituri interne'

19.  'Audituri la furnizor'

Aceste proceduri sunt mai mult sau mai putin dezvoltate in functie de marimea intreprinderii si profilul de activitate al acesteia sunt prezentate in Tabelul 5.6..

Obs: Aceasta nu inseamna ca procedurile care nu sunt mentionate in respectivele tabele nu exista, ci sunt mai putin diversificate.


Tabelul 5.6.

PROCEDURILE CELE MAI DEZVOLTATE IN FUNCTIE DE MARIMEA SI PROFILUL FIRMEI

NR.

CRT

MARIMEA

INTREPRINDERII

PROFILUL DE ACTIVITATE AL INTREPRINDERII

PROCEDURI MAI IMPORTANTE

1.

MARE

CERCETARE-PROIECTARE

1;2;3;4;6;7;11;12;13;15;16; 18

PRODUCTIE

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12; 13;14;15;16;17;18;19

SERVICII

1;2;3;4;5;6;9;10;1112;13;14;15;16;17;18;19

COMERT

1;5;7;11;12;13;14;15;17;18; 19

2.

MIJLOCIE

CERCETARE-PROIECTARE

1;2;3;4;7;11;12;13;15;16;18

PRODUCTIE

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12; 13;14;15;16;17;18;19

SERVICII

1;2;3;4;5;6;10;11;13;15;16; 17;18;19

COMERT1;5;7;11;13;14;15;17;18;19

3.

MICA

CERCETARE-PROIECTARE

1;2;3;4;7;11;13;15;16;18

PRODUCTIE

1;2;4;5;7;8;9;10;11;12;13;1516;17;18;19

SERVICII

1;2;3;4;5;10;11;13;15;17;18

COMERT

1;5;7;11;15;17;19

O propunere de desfasurare si implementare cronologica in timp a acestor proceduri functie de desfasurarea activitatilor intr-o intreprindere industriala, prezentata si in Figura 5.4., ar fi: analiza comenzilor si contractelor; controlul documentelor si controlul proiectarii; calificarea si instruirea personalului; audituri la furnizori; aprovizionare si logistica, produse si subansambluri furnizate prin colaborare; controlul productiei; controlul echipamentelor de masura, verificari si incercari; identificarea, trasabilitatea produselor; controlul tehnic de conformitate; inregistrari de calitate si controlul proceselor speciale; audituri interne; neconformitati; actiuni corective; controlul modificarilor operate; manipularea, depozitarea, ambalarea, stocarea si livrarea produselor; activitati post-livrare.


ACTIVITATI POST-LIVRARE

 
 PROCEDURI-ORDONANTARE


O                                                                                                                                 tLIVRARE

Fig.5.4. Desfasurarea si implementarea procedurilor/ activitatilor in functie de factorul timp

            In cadrul sistemului de asigurare a calitatii din cadrul unei organizatii productive se impune elaborarea unor proceduri specifice, fara a caror existenta nu este posibila functionarea eficienta a sistemului.

            Conducerea intreprinderii trebuie sa adopte un sistem de calitate adecvat, iar pentru aceasta trebuie sa stabileasca si sa implementeze procedurile prin care conceptia, obiectivele si scopurile asigurarii calitatii sunt transmise la toate niveluri implicate din cadrul organizatiei.

            Pentru sprijinirea unei astfel de actiuni se propune o clasificare a instructiunilor de lucru functie de tipul proceselor desfasurate in cadrul unei intreprinderi industriale prezentata in Tabelul 5.7..

Tabelul 5.7.

CLASIFICAREA PROCEDURILOR / INSTRUCTIUNILOR DE LUCRU DIN CADRUL UNEI INTREPRINDERI INDUSTRIALE IN VEDEREA IMPLEMENTARII UNUI SISTEM AL CALITATII

TIPURI DE PROCESE

COMPONENTE ALE RESPECTIVELOR INSTRUCTIUNI

Proceduri pentru deta-lierea elementelor siste-mului calitatii adoptat

Procedurile elementelor sistemului calitatii

Proceduri cu caracter general;

Proceduri de supraveghere, evaluare;

Proceduri privind modul de tratare a auditurilor interne de produs / proces / sistem

Proceduri necesare in procesele de proiectare si fabricatie

Proceduri si instructiuni tehnice, tehnologice (metodologia de mentinere sub control a unor operatii sau faze incepand cu tema de proiectare si finalizand cu fabricatia efectiva a respectivului produs);

Metodele utilizate in vederea obtinerii controlului asupra fenomenului respectiv;

Succesiunea operatiilor si echipamentul utilizat;

Conditii speciale de desfasurare a activitatilor respective si criterii de acceptare / respingere

Proceduri necesare proceselor speciale

Proceduri pentru sistemul calitatii;

Proceduri pentru supravegherea proceselor speciale;

Proceduri pentru executia proceselor speciale;

Proceduri necesare de-rularii activitatilor/ ope ratiilor prevazute in planul de control de calitate, verificari si incercari si/sau planul de calitate produs/ serviciuSpecificari privind ce trebuie controlat, verificat si incercat;

Specificari privind cand si unde se efectueaza operatiile de control;

Specificari privind cine si cum se efectueaza controalele, verificarile si incercarile la care sunt supuse produsele;

Specificari privind materiale si echipamente utilizate;

Criteriile minime si maxime de acceptare a produselor controlate;

Specificari privind controalele exterioare asupra activitatilor reglementate mai sus;

            O alta clasificare a acestui sistem de proceduri / instructiuni se poate face in functie de caracterul activitatilor de baza, care duc la obtinerea si asigurarea calitatii specificate:

·       proceduri / instructiuni de asigurare a calitatii produsului sau serviciului;

·       proceduri / instructiuni de control tehnic de conformitate;

·       proceduri / instructiuni de proiectare / tehnologice de proces / procedeu / operatie;

·       proceduri / instructiuni de asigurare a calitatii utilizarii, intretinerii, repararii echipamentelor de precizie.

            Pentru asigurarea calitatii utilizarii, intretinerii, repararii echipamentelor de precizie este necesara emiterea unei proceduri / instructiuni generale de lucru, in care se vor prezenta necesitatile legate de elaborarea, continutul, codificarea, avizarea, aprobarea si difuzarea procedurilor necesare. Deosebit de importante sunt si aspectele legate de sistemul de colectare a informatiilor si de listare a tuturor procedurilor necesare.

            Concluzionand, putem spune ca pentru desfasurarea activitatilor in cadrul intreprinderii sunt necesare a fi specificate urmatoarele:

-        scopul si domeniul de aplicabilitate al procedurii;

-        modul de aplicare a documentului dupa avizarea si aprobarea acestuia;

-        documentele de referinta si documentele conexe aplicabile;

-        definitiile si prescurtarile utilizate;

-        continutul procedurilor in detaliu;

-        cerintele de calitate privind actiunile ce trebuie desfasurate;

-        responsabilitatile personalului implicat in actiunile respective;

-        inregistrari si anexe necesare pentru actiuni prevazute in procedurile respective.

            Manualul compartimental este documentul care impune fiecarui compartiment sa-si defineasca structura organizatorica, relatiile cu celelalte compartimente ale organizatiei si procedurile / instructiunile de lucru care stau la baza desfasurarii activitatilor -[Soare I, Colceru D.A. - 1994] - .

            Planurile de calitate / planul de control de calitate, verificari si incercari (PC/PCCVI) reflecta modul organizat si coerent in care organizatia urmareste asigurarea conformitatii produselor / serviciilor cu specificatiile si a clauzelor contractuale -[Soare I, Colceru D.A. - 1994] - .

            Manualul compartimental trebuie sa cuprinda urmatoarele:

·       organizarea compartimentului si activitatile din cadrul acestuia pe baza schemei de organizare;

·       responsabilitatile personalului din cadrul compartimentului;

·       relatiile compartimentului cu celelalte servicii, birouri, sectii, ateliere ale intreprinderii;

·       documentele de lucru ce stau la baza desfasurarii activitatilor compartimentului respectiv;

·       calificarea personalului necesar desfasurarii activitatii in cadrul compartimentului;

·       modul de redactare, codificare, inregistrare, difuzare, arhivare a documentelor utilizate;

·       anexe, in cadrul carora se prezinta toate formularele specifice compartimentului si emise de acesta cu avizul departamentului de asigurare a calitatii;

            Pentru elaborarea unitara a manualelor compartimentale de catre fiecare compartiment in parte este necesara emiterea de catre departamentul de asigurare a calitatii a unei proceduri generale de lucru privind modul de concepere a acestora.

            Departamentul de asigurare a calitatii stabileste lista manualelor compartimentale care trebuie elaborate si o supune aprobarii conducerii firmei.

            In cadrul activitatilor prevazute in PC/PCCVI vor fi tratate urmatoarele aspecte:

-        stabilirea succesiunilor operatiilor de control, verificari si incercari la care sunt supuse produsele in corelatie cu fluxul de fabricatie;

-        stabilirea mijloacelor si metodelor de control adecvate in toate etapele de realizare;

-        asigurarea documentatiei necesare la punctele de control stabilite;

-        stabilirea formularisticii pe care se inregistreaza rezultatele controlului, verificarii, incercarii respective.

            La elaborarea PC/PCCVI este implicat personalul din cadrul urmatoarelor compartimente: proiectare produs, proiectare tehnologii, controlului tehnic de conformitate, metrologie si laboratoare. Prin intocmirea si aplicarea sa se asigura crearea unui cadru optim pentru derularea activitatilor din sfera controlului tehnic, supravegherea, controlul si auditul produselor, precum si posibilitatea furnizarii rapide a datelor necesare luarii unor decizii la nivelul conducerii intreprinderii.

            PC/PCCVI trebuie sa cuprinda -[Soare I, Colceru D.A. - 1994] -:

-        o diagrama care sa redea secvential toate operatiile de control de calitate pe fluxul de fabricatie al unui produs;

-        o lista a tuturor documentelor ce stau la baza derularii activitatilor enumerate in PC/PCCVI;

-        o lista a formularelor utilizate la inregistrarea rezultatelor controalelor, incercarilor, probelor, verificarilor efectuate;

-        precizarea personalului implicat la elaborarea PC/PCCVI.

            PC/PCCVI se elaboreaza numai dupa omologarea produsului pe baza unei proceduri generale de lucru si contribuie efectiv la implementarea in cadrul firmei a unui sistem de asigurare a calitatii.

Una dintre solutiile de imbunatatire semnificativa a rezultatelor economice, de eficientizare a activitatii unei organizatii industriale romanesti mici sau mijlocii este cea de implementare conjugata a mentenantei total productive si a unui sistem de asigurare a utilizarii, intretinerii si repararii echipamentelor de precizie.

Fara atragerea resurselor umane ale organizatiei la initierea, conceperea, realizarea, implementarea, controlul si corectia acestor actiuni nu se pot obtine rezultatele scontate. Arta conducerii echipei manageriale consta tocmai in realizarea acestui lucru.

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
ESENTA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
Disponibilitatea sistemelor de productie si a echipamentelor din dotare
Sistemul de asigurare a calitatii
Necesitatea si semnificatia negocierii in contextul schimbarii
Strategia in proiectare
Conexiune management – motivatie
Ce este munca in echipa?
Conceptul de dezvoltare organizationala


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu