Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Act constitutiv actualizat al s.c. "piccolino jucarii" s.r.l.

Act constitutiv actualizat al s.c. "piccolino jucarii" s.r.l.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL S.C. "PICCOLINO JUCARII" S.R.L.

Capitolul I

Articolul 1. DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii comerciale este "PICCOLINO JUCARII" S.R.L., conform certificatului de inregistrare mentiuni nr. 169786 din 27.05.2004, eliberata de Oficiul Registerului Comertului - Bucuresti, cuprinzand modificari cuprinse in hotararea adunarii generale a asociatilor nr 2 din 25.05.2004.

In toate actele, facturile, scrisorile si publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de initialele S.R.L., de numarul de ordine in registrul comertului si de capitalul social al societatii.

Denumirea si reprezentarea grafica a societatii vor fi protejate pe cai legale.

Articolul 2. FORMA JURIDICA A SOCIETATIIEste societate cu capital integral romanesc, organizata sub forma de societate cu raspundere limitata cu unic asociat, aceasta raspunde fata de terti cu intregul sau patrimoniu, iar asociatul raspund in limita aportului la capitalul social.

Articolul 3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Obiectul principal de activitate al societatii: Comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare (grup CAEN 514)

Activitatea principala a societatii o constituie: Comert cu ridicata al altor produse nealimentare, n.c.a. (cod CAEN 5147).

Obiectul de activitate al societatii este:

2211 Editarea cartilor

3001 Fabricarea masinilor de birou

3002 Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice

3650 Fabricarea jocurilor si jucariilor

5118 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse

5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor radio si a televizoarelor

5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.

5184 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

5186 Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice

5185 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

5190 Comert cu ridicata al altor produse

5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

5247 Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie

5248 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.

5261 Comert cu amanuntul prin corespondenta

6024 Transporturi rutiere de marfuri

6420 Telecomunicatii

7210 Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)

7221 Editare de programe

7222 Consultanta si furnizare de alte produse software

7230 Prelucrare informatica a datelor

7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor

7260 Alte activitati legate de informatica

Veniturile din activitatile mentionate vor fi realizate prin practicarea de preturi, tarife si comisioane in lei si/sau valuta cu respectarea dispozitiilor in vigoare.

Articolul 4. SEDIUL SOCIETATII

Sediul societatii se afla in Romania, municipiul Bucuresti, str. Aviator Mircea Zorileanu Nr.74A, Sector 1. Schimbarea sediului intr-un alt loc din Romania se poate face numai pe baza deciziei asociatului unic.

Societatea poate infiinta sucursale, filiale, birouri sau agentii in alte localitati din Romania sau in strainatate.

Articolul 5. DURATA SOCIETATII

Socieatatea se infiinteaza pentru o perioada nelimitata.

Articolul 6. ASOCIATII SOCIETATII

Asociatul societatii este:

STRUNGARU ALEXANDRINA, cetatean roman nascuta la data de 01.08.1976 in Bucuresti, fiia lui Alexandru si a Mariei, CNP 2760801423032, de sex femeiesc, casatorita

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE

Articolul 7. CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE

Capitalul social este de 10 000 lei, impartit in 1000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei, numerotate de la 1 la 1000 inclusiv, varsate integral si detinut de asociat astfel:

STRUNGARU ALEXANDRINA detine un numar de 1000 parti sociale, numerotate de la 1 la 1000 inclusiv, cu o valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 10 000 lei, reprezentand 100% din capitalul social;

Articolul 8. DETINEREA PARTILOR SOCIALE

Dovada proprietatii asupra partilor sociale se va face prin mentiunile cuprinse in registrul societatii cu privire la asociati si la Registrul Comertului.

Articolul 9. RASPUNDEREA FATA DE TERTI

Patrimuniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor. Creditorii personali ai asociatilor pot urmari numai partea din beneficiile cuvenite acestora de pe urma activitatii societatii sau beneficiul rezultat pentru acesta dupa lichidarea societatii. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund in limita aportului la capitalul social.

Articolul 10. CESIUNEA PARTILOR SOCIALE

Partile sociale sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare parte sociala.

Asociatii au dreptul de a cesiona, total sau partial, partile sale sociale catre teri, cu acordul celorlalti asociati. Oferta de cesiune va fi notificata celorlalti asociati ai societatii, indicandu-se persoana fizica sau juridica cesionara si conditiile cesiunii.

In caz de deces al unuia din asociati, societatea va continua sa functioneze in mod direct cu mostenitorii in drepturi ai acestuia sau li se vor remite acestora drepturile cuvenite autorului lor din activitatea societatii.

Transmiterea partilor sociale va fi inscrisa in registrul comertului precum si in documentele societatii. Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.Articolul 11. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea capitalului social va putea fi facuta doar in conditiile Legii nr. 31/1990 si numai dupa trecerea a doua lui de la data la care hotararea adunarii generale a asociatilor in acest sens a fost publicata in Monitorul Oficial.

Decizia de reducere a capitalului social va fi luata in conformitate cu dispozitiile legii romane.

Articolul 12. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social poate fi majorat prin hotararea adunarii generale a asociatilor, in conditiile legii nr 31/1990.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

Articolul 13. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SOCIETATII

Activitatea societatii va fi organizata si condusa de adunarea generala a asociatilor, care decide asupra tuturor activitatilor si a actiunilor importante ale societatii. In acest sens are urmatoarele obligatii principale:

Sa aprobe bilantul societatii, contul de profit si pierdere, raportul cenzorilor;

Sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor;

Sa fixeze remuneratia cuvenita administratorilor si cenzorilor;

Sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daune cauzate societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite

Sa modifice actul constitutiv al societatii

Realizarea de noi investii inclusiv investirea de capital in alte societati

Majorarea sau reducerea capitalului social

Contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii

Fuzionarea societatii cu alte societati

Dizolvarea sau lichidarea societatii

Infiintarea de sucursale filial, etc.

Adiministrarea curenta a societatii este asigurata de administratorii acesteia, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Se numeste in functia de administrator asociatul STRUNGARU ALEXANDRINA. Adunarea generala a asociatilor poate numi si alti administrator in raport cu nevoile curente ale societatii.

Administratorii societatii au urmatoarele atributiuni:

Coordoneaza activitatea intregii societati

Reprezinta societatea in raporturile cu tertii, inclusiv cu autoritatile romane si straine

Angajaza patrimoniul societatii

Au drept de semnatura sociala si specimen de semnatura in banca

Introduc sau renunta la actiunile in justitie

Negociaza si incheie contractele de munca cu personalul salariat al societatii

Pot sa delege o parte din competentele si atributiunile lor unui alt administrator sau tert ori de cate ori nu sunt in tara sau se afla, din orice motive in imposibilitatea de a-si indeplini atributiunile

Administratorii numiti de adunarea generala a asociatilor raspund individual sau solidar, fata de sociaetate, pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare, cu vinovatie, a atributiunilor lor.

Societatea este obligata sa detina si sa completeze registrele prevazute de dispozitiile legii nr 31/1990.Articolul 14. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

Activitatea societatii poate fi controlata de catre adunarea generala a asociatilor sau de catre administratorii societatii, in mod direct sau prin reprezentantii lor.

CAPITOLUL VI

ACTIVITATEA SOCIETATII

Articolul 15. PERSONALUL SOCIETATII

Angajarea, nivelul de salarizare, drepturile si obligatiile, precum si concedierea personalului societatii se stabilesc de catre conducerea executiva a societatii, in baza contractelor individuale de munca, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a regimului de asigurari sociale si a limitei minime de salarizare prevazuta de lege.

Articolul 16. EXERCITIUL ECONOMICO - FINANCIAR

Exercitiul economico - financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe de la data constituirii societatii.

Articolul 17. AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Amortizarea mijloacelor fixe se face prin raportarea la valoare de achizitie a acestora.

Prin valoare de achizitie a mijloacelor fixe se intelege suma cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fiecarui mijloc fix.

Fondul de amortizare a mijloacelor fixe se constituie cu incepere de la data punerii efective in functiune a acestora si in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

Articolul 18. INTOCMIREAL BILANTULUI SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Societatea va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi si va tine evidenta in lei a activitatii sconomico-financiare, in conditiile prevazute de lege. Bilantul societatii va fi aprobat de adunarea generala a asociatilor si depus in termen de 15 zile, la Registrul Comertului, pentru a fi mentionat in registru si publicat in Monitorul Oficial.

Articolul 19. CALCULUL PROFITULUI

Profitul societatii se stabileste anual, prin bilantul contabil. Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma total a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Fondul de rezerva va fi de 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anunal, constituirea lui efectuandu-se pana la atingerea a 25% din capitalul social in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare.

Din profitul prevazut in bilant se scad impozitul annual si prelevarile pentru fondul de rezerva, rezultand astfel profitul cuvenit asociatilor, acesta revenind fiecaruia proportional cu aportul sau la capitalul social al societatii.

CAPITOLUL V

DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGIILE

Articolul 20. DIZOLVAREA SOCIETATII

Societatea se dizolva in urmatoarele cazuri:

a. imposibilitatea realizarii obiectivului societatii;

b. pierderea a ˝ din capitalul social, daca Adunarea Generala a asociatilor nu decide reconstituirea acestuia;

c. prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor;

d. prin falimentul societatii;

Dizolvarea societatii se va inscrie in Registrul Comertului si se va publica in Monitorul Oficial.

Articolul 21. LICHIDAREA SOCIETATII

Lichidarea societatii se va face in baza hatararii Adunarii Generale a asociatilor de dizolvare a societatii, de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de aceasta.

Pana la intrarea in functie a lichidatorilor, administratorii continua mandatul lor fara a mai putea intreprinde insa noi operatiuni.

Lichidatorii au aceiasi raspundere ca si administratorii societatii, ei sunt datori, indata dupa intrarea in functiune, ca, impreuna cu administratorul, sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii sis a incheie un bilant care sa reflecte situatia exacta a activului si pasivului social, sis a le semneze.

Lichidatorii vor primi si pastra patrimonial societatii, registrele si actele acesteia, si or tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.

Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Lichidatorii vor putea:

-sa apara in fata instantelor judecatoresti;

-sa incheie tranzactii cu creditorii societatii;

-sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

-sa lichideze si sa incaseze creantele societatii;

Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solitary fata de terti pentru executarea acestora.

Din sumele rezultate dupa lichidare vor fi achitati mai intai creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori. Dupa aceea, lichidatorii vor intocmi si prezenta spre aprobarea Adunarii Generale a asociatilor bilantul de lichidare dupa care vor plati asociatilor beneficial de lichidare.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului si vor inmana asaciatilor registrele si actele societatii, pe care acestia le vor pastra timp de cinci ani la sediul societatii.

Articolul 22. LITIGII

Litigiile dintre societate si persoanele fizice sau juridice romane, izvorate din raporturi contractuale, vor fi supuse spre solutionare instantelor competente potrivit legii romane.

Articolul 23. DISPOZITII FINALE

Modificarea prezentului act constitutive este posibila numai in baza hotararii Adunarii Generale a asociatilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 si ale O.U. G. nr. 32/1997.

Prezentul statut a fost redactat si editat astazi, data autentificarii, la biroul notarilor publici asociati Mone Gabriela si Andrei Aurel Jean in cinci exemplare, din care s-au eliberat partilor patru exemplare.

ASOCIATI,Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele

 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor

 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”

 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina

 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma

 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA

 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea

 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES

 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta

 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului

 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa

 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat

 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT

 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton

 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat

 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”

 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare

 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows

 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM


Analiza principalilor indicatori de venit
TESTE DE VERIFICARE ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE
PLAN DE AFACERI - FIRMA eDesign
Aspecte fiscale privind amortizarea
Instrumentarea contabila a amortizari imobilizarilor corporale
INDUSTRIA EXTRACTIVA. ENERGETICA NUCLEARA. ELEMENTE DE PROTECTIE A MEDIULUI
Proiect de practica - sc. decor. srl
Masurarea performantelor audituluiTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu