Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
- s.n.p. petrom s.a. pitesti

s.n.p. petrom s.a. pitesti


Academia de Studii Economice

Facultatea de Cibernetica , Statistica si Informatica Economica

Sectia Statistica EconomicaS.N.P. PETROM S.A. PITESTI

1 . PREZENTAREA UNITATII .

A . GENERALITATI .

Proiectul este realizat cu date reale provenite de la Sucursala Pitesti a S.N.P. PETROM S.A . Bucuresti .

Tipul societatii este de societate pe actiuni , la care statul este principalul actionar , detinand un procentaj de 55 % din portofoliul de actiuni ; actionarii detin 22 % din actiuni , restul de 23 % fiind scos la vanzare in aceasta iarna de catre F.P.S. . Principalele activitati constau in extractia , prelucrarea si comercializarea produselor petroliere si pe baza de petrol .

Modul de finantare - in cea mai mare parte autofinantare , dat fiind faptul ca S.N.P. PETROM S.A. vireaza la bugetul statului 40 % din profit .

B . ATRIBUTIUNI SPECIALE ALE SUCURSALEI :

asigura si raspunde nemijlocit de pregatirea si realizarea lucrarilor , produselor si serviciilor contractate , din obiectul sau de activitate , cu respectarea normelor de calitate si a tuturor celorlalte cauze contractuale , precum si comercializarea produselor si serviciilor prestate ;

intocmeste proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli si il transmite pentru insusire conducerii PETROM R.A. ; dupa aprobare , defalca sarcinile din buget pe trimestre si luni precum si pe sectii si ateliere de productie ; organizeaza si raspunde de realizarea tuturor sarcinilor stabilite , informand lunar regia asupra modului de indeplinire a bugetului de venituri si cheltuieli , potrivit normelor metodologice stabilite ; efectueaza periodic analiza activitatii economice si analiza financiara , luand masuri pentru sporirea eficientei economice , profitului si rentabilitatii sucursalei ;

raspunde de realizarea volumelor de profit stabilite de regie , prin gestionarea eficienta a resurselor materiale si banesti , folosirea rationala a fortei de munca si a dotarii puse la dispozitie puse la dispozitie de regie , evitand astfel obtinerea de profit prin cresterea artificiala a preturilor si tarifelor practicate ;

organizeaza si raspunde de desfasurarea normala a proceselor de productie , pentru asigurarea protectiei oamenilor si siguranta in functionare a utilajelor , instalatiilor si masinilor din dotare ;

raspunde de utilizarea eficienta a capacitatilor de productie si a potentialului de servicii ; in acest scop , se va preocupa de realizarea unui volum ( portofoliu ) de contracte , care sa asigure folosirea acesteia la un nivel cat mai ridicat ;

programeaza , organizeaza si urmareste efectuarea la termenele stabilite a volumelor de lucrari , produselor si serviciilor contractate , potrivit clauzelor stabilite de comun acord cu beneficiarii ;

organizeaza si raspunde de efectuarea lucrarilor de revizie si reparare a instalatiilor , utilajelor si aparaturii din dotarea proprie , corespunzator normelor tehnice in vigoare , urmarind mentinerea acestora in buna stare de functionare , la parametrii stabiliti ;

asigura aprovizionarea tehnico-materiala prin sucursala specializata a regiei sau prin relatii directe cu furnizorii , cu respectarea normelor stabilite de regie ;

asigura proiectarea , pregatirea , contractarea , finantarea , urmarirea realizarii investitiilor si receptia acestora , potrivit reglementarilor legale si regulilor stabilite de regie ; asigura decontarea lucrarilor prevazute in program ;

organizeaza si urmareste introducerea noilor tehnologii , a utilajelor , echipamentelor si aparaturii moderne in activitatea de productie a sucursalei ;

angajeaza forta de munca pe criterii strict profesionale, corespunzator cerintelor postului ( pregatire , experienta ) si se preocupa de perfectionarea pregatirii acesteia ; concediaza forta de munca potrivit prevederilor legale ;

elaboreaza si , dupa caz , propune regiei spre aprobare normative si norme de munca , precum si preturi si tarife pentru lucrarile , produsele si serviciile specifice domeniului de activitate ;

realizeaza actiuni social-culturale , in folosul salariatilor , precum : recuperarea fortei de munca , imbunatatirea conditiilor de munca si de locuit , a alimentatiei , asistentei medicale , acordarea de burse, sprijinirea celor cu salarii mici si cu probleme deosebite , a pensionarilor , etc .

2 . CADRUL ORGANIZATORIC .

Sucursala S.N.P. PETROM S.A. - PITESTI este organizata pe compartimente si pe puncte de lucru .

Compartimentele sunt :

a)      Productie .

asigura pregatirea si realizarea productiei de echipa-mente , scule , dispozitive , piese de schimb , apa , abur , oxigen , prestari servicii mecano-energetice ;

colaboreaza cu beneficiarii pentru fundamentarea productiei in scopul utilizarii cat mai complete a capacitatilor de productie ;

defalca programul de productie pe sectii si ateliere si urmareste realizarea la termen si in conditii de calitate a productiei ;

efectueaza proiecte , schite pentru realizarea prototipurilor de piese , echipamente , scule , utilaje pentru confectionarea materialelor comandate de beneficiari ;

intocmeste antecalculatii si postcalculatii pentru determinarea costurilor si decontarea productiei in ateliere ;

asigura introducerea tehnicilor si tehnologiilor moderne in procesul de productie , urmarind cresterea continua a productivitatii muncii si reducerea costurilor ;

raspunde de organizarea si desfasurarea normala a activitatii si in conditii de siguranta si protectie a oamenilor ;

amelioreaza si avizeaza ofertele societatilor comerciale privind livrarea unor produse ( cantitativ , calitativ , valoric ) ;

urmareste respectarea conditiilor fundamentale de livrare a produselor contractate si a conditiilor specifice ce trebuie sa le indeplineasca produsul in functie de rolul , importanta si locul de utilizare ;

b)     Plan , Prognoza , Contracte .

intocmeste proiecte de programe anuale si de perspectiva , corelate cu capacitatea de productie si cu volumul de lucrari , produse si servicii pe care le poate contracta cu beneficiarii si le supune spre aprobare regiei ;

dupa aprobarea de catre Consiliul de Administratie al regiei , defalca sarcinile din program pe luni si trimestre , precum si pe sectii si ateliere ; organizeaza urmarirea acestora si raportarea rezultatelor potrivit normelor metodologice ; dupa caz , transmite regiei informatii asupra modului in care sunt derulate o serie de contracte ;

elaboreaza studii si prognoze privind dezvoltarea economico-financiara a activitatii sucursalei si furnizeaza regiei datele necesare fundamentarii strategiilor si prognozelor de dezvoltare a acesteia ;

elaboreaza studii de marketing in domeniile de activitate specifice sucursalelor ; propune solutii si masuri pentru adaptarea activitatii acesteia la cerintele pietei ( beneficiarilor potentiali ) , urmarind realizarea unui profit cat mai mare ;

dupa caz , incheie cu beneficiarii conventii sau contracte economice pe durate determinate ( de preferinta , anuale ) conform intelegerilor cu beneficiarii , pentru intregul volum de lucrari , servicii si produse din profilul de activitate al sucursalei ;

urmareste derularea conventiilor si contractelor , si , dupa caz , propune sau ia masuri in vederea realizarii acestora in termeni contractuali , stabiliti de comun acord cu beneficiarii ; informeaza periodic conducerea sucursalei asupra stadiului derularii acestora ;

sesizeaza in timp util conducerea sucursalei asupra unor probleme aparute in derularea unor contracte sau conventii si participa la solutionarea litigiilor cu partenerii de contract .

c)      Resurse Umane .

face propuneri privind elaborarea de norma de structura si criterii de gradare , specifice domeniului sau de activitate si le supune spre aprobare regiei ;

pa baza normelor de structura si a activitatilor aprobate de conducerea regiei , stabileste structura de organizare a sucursalei ( organigrama ) ;

pe baza atributiilor , competentelor si imputernicirilor de reprezentare acordate de regie sucursalelor din componenta sa , a prevederilor din prezentul regulament-cadru si a altor reglementari specifice , elaboreaza R.O.F. al sucursalei . Acesta va cuprinde in mod detaliat atributiile si competentele pe compartimente , fisele posturilor si , dupa caz , atributiile specifice legate de unele particularitati ale sucursalei ;

face propuneri fundamentale pentru completarea , sau, dupa caz , pentru imbunatatirea normativelor si normelor de munca unificate , in vederea punerii de acord cu conditiile si dotarea existente ; elaboreaza si aplica norme de munca locale pentru lucrari si operatii cu caracter de unicat sau care se executa in conditii diferite de cele avute in vedere la stabilirea normelor unificate . Periodic analizeaza nivelul de indeplinire a normelor si propune masuri pentru eliminarea cauzelor care conduc la nerealizari ;

pe baza normativelor si normelor de munca si a volumelor de lucrari si servicii programate , stabileste numarul de personal necesar al sucursalei ( cadru normat ) . Face analize privind modul cum este folosit timpul de lucru si gradul de incarcare a personalului si propune masuri pentru utilizarea rationala a fortei de munca si pentru optimizarea consumului de manopera pe lucrari , operatii si servicii ;

participa si isi aduce contributia specifica la elaborarea strategiei de restructurare si modernizare a sucursalei, precum si la aplicarea masurilor pe linie de management-resurse umane ;

raspunde de incadrarile de personal ale sucursalei , tinand seama numai de cerintele postului ( pregatire , experienta ) si de competenta profesionala ; raspunde de incadrarea in numarul de personal si fondul de salarii prevazut de lege ;

asigura promovarea personalului numai pe criterii profesionale , cu respectarea reglementarilor legale si a prevederilor din C.C.M. ;

se preocupa de perfectionarea pregatirii profesionale a personalului . Raspunde de organizarea cursurilor prevazute la nivel local , sau , dupa caz , face propuneri pentru organizarea acestora la alte nivele ;

organizeaza cursuri de calificare si recalificare pentru pregatirea personalului , in meseriile deficitare ;

asigura acordarea drepturilor salariale pe baza nivelelor de salarizare stabilite prin C.C.M. , cu respectarea prevederilor legale ;

rezolva sesizarile si reclamatiile salariatilor din componenta sa ;

intocmeste cartile de munca pentru angajatii noi , efectueaza inregistrarile necesare si tine evidenta miscarii personalului ( intrari - iesiri ) ;

raspunde de incadrarea personalului in grupe de munca , in vederea pensionarii , potrivit prevederilor din C.C.M. si a reglementarilor legale ;

intocmeste documentatia necesara pensionarii salariatilor ;

organizeaza analize comune cu sindicatul in legatura cu modul in care se respecta revederile C.C.M. si a contractelor individuale de munca ;

reprezinta interesele sucursalei in fata instantelor judecatoresti , de arbitraj si a altor organe ale administratiei de stat , in problemele din competenta sa .

d)     Oficiul juridic .

Oficiul juridic este organizat la nivel de birou si are , in principal , urmatoarele sarcini :

avizarea deciziilor sucursalei cu privire la legalitatea acestora in ceea ce priveste masurile organizatorice , de personal , de stabilire a drepturilor personalului , precum si angajarea raspunderii disciplinare si materiale a salariatilor ;

supravegheaza legalitatea actelor si masurilor care sunt de natura sa angajeze raspunderea juridica a unitatii fata de alte persoane fizice sau juridice ;

la negocierea contractelor comerciale , se preocupa pentru asigurarea clauzelor inscrise in acestea ;

avizeaza contractele comerciale pentru legalitate ;

formuleaza actiuni la organele de jurisdictie si intocmeste memorii , sesizari si plangeri la organele de procuratura , precum si impotriva contraventiilor aplicate sucursalei ;

redacteaza intampinari , note de concluzii, scrise pe baza documentelor puse la dispozitie de compartimentele de resort ;

colaboreaza cu compartimentele de specialitate la intocmirea de proiecte , de instructiuni , regulamente , decizii , precum si orice acte cu caracter normativ care au legatura cu atributiile si activitatea sucursalei ;

avizeaza masurile luate in sedintele de lucru ale comitetului director al sucursalei ;

urmareste respectarea legislatiei in vigoare , sesizand conducerea sucursalei pentru toate incalcarile si abaterile de la lege constatate in activitatea curenta a sucursalei ;

propune masuri pentru respectarea dispozitiilor legale cu privire la apararea si gospodarirea patrimoniului sucursalei ;

apara drepturile si interesele legitime ale sucursalei ;

analizeaza cauzele care genereaza pagube materiale ;

rezolva cauzele litigioase in care sucursala este parte si asigura obtinerea titlurilor executorii ;

asigura obtinerea titlurilor executorii pe care le preda pentru executare ;

acorda sprijin in actiunea de executare a creantelor ;

arhiveaza actele normative de uz intern ;

sesizeaza conducerea sucursalei asupra deficientelor constatate in activitatea curenta legata de litigii si contraventii si face propuneri pentru luarea masurilor ce se impun ;

avizeaza constatarile organelor de control financiar intern , sub aspectul legalitatii masurilor luate sau propuse ;

sub aspectul raspunderilor , avizeaza masurile propuse de organele de control , in tehnica , protectia muncii , P.S.I. , personal , sub aspectul raspunderilor ;

avizeaza deciziile conducerii sucursalei , inainte de semnarea acestora si dupa viza prealabila a compartimentelor initiatoare ;

verifica si avizeaza actele de vechime in munca si actele de studii , pentru inscrierea acestora in carnetele de munca , conform prevederilor legale ;

participa la intocmirea documentelor privind operatii prin care se angajeaza patrimoniul societatii ;

respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si igiena muncii , a normelor P.S.I. , a celor de protectia mediului si a Decretului 400 / 1981 ;

depoziteaza si arhiveaza documentele specifice activitatii juridice .

e) Protectia muncii , P.S.I. .

intocmeste programe de masuri pentru organizarea si imbunatatirea activitatii de protectia muncii , raspunde si urmareste realizarea acestora ;

face propuneri pentru planul cheltuielilor de protectie a muncii si P.S.I. , pe care la propune spre aprobare regiei ;

raspunde de asigurarea conditiilor pentru prevenirea accidentelor de munca , a imbolnavirilor profesionale , a incendiilor ; controleaza la toate locurile de munca aplicarea cu strictete a normelor privind protectia muncii si P.S.I. ;

organizeaza sistematic instruirea intregului personal in domeniul protectiei muncii si P.S.I. ;

analizeaza cauzele accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale ; participa la cercetarea cauzelor accidentelor de munca mortale si colective produse in unitate ; raspunde de realizarea masurilor rezultate din cercetarea cauzelor accidentelor de munca ;

informeaza operativ regia asupra accidentelor de munca produse , a cauzelor si masurilor luate ;

elaboreaza instructiuni proprii de protectia muncii si P.S.I. pe baza normelor departamentale specifice ramurilor , subramurilor si activitatilor specifice desfasurate de sucursala ;

incheie contracte pentru asigurarea echipamentelor de protectia muncii si P.S.I. ; face propuneri pentru imbunatatirea acestora ;

participa la stabilirea locurilor de munca pentru care se acorda sporuri de toxicitate si conditii periculoase , program redus de munca , concedii suplimentare si alte drepturi de personal ; ia masuri pentru reducerea factorilor nocivi si a toxicitatii ;


transmite date si informatii , in conformitate cu cerintele regiei .

f) Mecanic , Energetic , Transporturi , Investitii , Aprovizionare .

Raspunde de realizarea intregului volum de lucrari , produse si servicii contractate de sucursala , in conditiile si la termenele stabilite de comun acord cu beneficiarii .

In acest scop , indeplineste urmatoarele atributii :

pe baza ordinii de prioritate rezultata din contractele incheiate cu beneficiarii , intocmeste graficele de executie a lucrarilor precum si programele de livrare a produselor si asigurarea celorlalte servicii specifice ; coordoneaza si raspunde de realizarea lucrarilor si serviciilor programate la termenele stabilite ;

raspunde de mentinerea in functie la parametrii stabiliti a utilajelor si instalatiilor din dotare ;

Intocmeste grafice de revizii si reparatii pentru utilajele si aparatura din dotare , stabilind programe pentru realizarea acestora ;

stabileste programe pentru lucrari de modernizare a masinilor , utilajelor si instalatiilor , precum si pentru completarea acestora cu dispozitive de automatizare si protectie ;

stabileste necesarul pentru dotarea cu utilaje fara montaj si face propuneri de casare si redistribuire a utilajelor din dotare ;

asigura aplicarea normativelor tehnice la exploatarea , intretinerea si repararea mijloacelor fixe ; face propuneri pentru imbunatatirea acestora ;

organizeaza evidenta orelor de functionare a utilajelor si instalatiilor din dotare , precum si a lucrarilor de revizii si reparatii realizate ;

organizeaza evidenta productiei de utilaje , instalatii si scule , a livrarilor de produse si servicii prestate la beneficiari , conform conventiilor si contractelor incheiate ;

asigura participarea la receptia unor produse sau lucrari , la cererea beneficiarilor ;

face propuneri de asimilare de piese de schimb si utilaje noi pe care le transmite regiei spre aprobare ;

raspunde de gospodarirea rationala a energiei si combustibililor; urmareste incadrarea in normele de consum stabilite de regie ;

analizeaza cauzele producerii accidentelor tehnice , stabileste raspunderile si ia masuri pentru repunerea in functiune si pentru prevenirea repetarii acestora ;

raspunde de aplicarea dispozitiilor legale privind instalatiile sub presiune si a mijloacelor de ridicat si ia masuri operative pentru eliminarea deficientelor constatate ;

raspunde de folosirea eficienta a capacitatilor de transport ; asigura satisfacerea cererilor beneficiarilor potrivit contractelor ( conventiilor ) incheiate pentru transportul tehnologic si de persoane ; urmareste realizarea graficelor de revizie tehnica si repararea mijloacelor auto si a instalatiilor tehnologice aferente acestora ; propune dotarea sucursalei cu mijloace de transport tehnologic si de persoane ;

asigura participarea la incheierea contractelor si conventiilor cu beneficiarii , precum si la stabilirea  ( negocierea ) preturilor si tarifelor pentru produsele , lucrarile si serviciile oferite de sucursala .

Raspunde de realizarea programului de investitii ale sucursalei , in care scop are urmatoarele atributii si competente :

intocmeste proiectul programului de investitii ( anual , trimestrial si lunar ) si il transmite spre aprobare regiei;

avizeaza si aproba teme de proiectare , S.T.E. si P.E. , in limita competentelor acordate de regie ;

asigura realizarea lucrarilor si dotarilor din programul de investitii aprobat de regie ;

intocmeste documentatia si obtine avizele si aprobarile necesare de la proprietarii de terenuri si autoritati ;

contracteaza cu unitati de profil executia lucrarilor prevazute in programul anual al sucursalei ;

asigura decontarea lucrarilor si dotarilor din programul de investitii ;

urmareste realizarea la termenele stabilite a lucrarilor de investitii si dotarilor prevazute in program , in limitele valorice stabilite ;

receptioneaza lucrarile pentru care s-a aprobat documentatia si face propuneri regiei pentru membrii comisiei de receptie , pentru lucrarile a caror documentatie s-a aprobat la nivelul regiei ;

intocmeste raportarile privind realizarea programului de investitii si le transmite regiei ;

ia masuri in vederea evitarii imobilizarilor in activitatea de investitii .

Raspunde de aprovizionarea tehnico-materiala a sucursalei , drept pentru care are urmatoarele competente si obligatii :

asigura aprovizionarea sucursalei cu materiale , piese de schimb , utilaje , combustibili , lubrifianti , etc . , pentru realizarea programului de productie , prin sucursala specializata a regiei sau prin contracte directe cu furnizorii , cu respectarea metodologiei stabilite de regie ;

fundamenteaza si transmite la regie sau la sucursala specializata necesarul de materiale , piese de schimb , utilaje , care se aprovizioneaza centralizat ;

transmite la sucursala de aprovizionare specificatele de materiale si piese de schimb , si , dupa caz , la alti furnizori , comenzile de materiale , piese de schimb si utilajele necesare ;

de comun acord cu sucursala de aprovizionare , stabileste programul de livrare al produselor si sesizeaza regia de eventualele intarzieri sau neasigurari ;

la solicitarea sucursalei de aprovizionare , avizeaza ofertele unor societati comerciale privind livrarea unor produse , din punct de vedere calitativ , cantitativ si valoric ;

urmareste respectarea conditiilor fundamentale de livrare a produselor contractate si a conditiilor specifice ce urmeaza a le indeplini un produs in functie de locul de utilizare ;

asigura receptia produselor cantitativ si calitativ si raspunde de pastrarea , conservarea si depozitarea acestora ;

participa si asigura efectuarea inventarelor periodice , conform normelor legale ;

stabileste necesarul de import anual si pe termen lung; intocmeste fise tehnice si obtine avizele necesare pe care le depune la regie ; participa la analiza ofertelor primite si , dupa caz , la tratativele cu furnizorul extern;

urmareste sosirea marfurilor si asigura , la cererea regiei , mijloacele de transport ; receptioneaza marfa si intocmeste procesul verbal , consemnand eventualele lipsuri sau deteriorari ; sesizeaza regia asupra defectiunilor aparute in perioada de garantie ;

intocmeste darile de seama conform metodologiei stabilite .

g) Control financiar de gestiune .

executa controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune la nivelul sucursalei , potrivit legislatiei in vigoare ;

informeaza periodic conducerea sucursalei si , ori de cate ori situatia impune , urmareste rezultatele controalelor efectuate ;

urmareste aducerea la indeplinire a masurilor rezultate din controalele anterioare ( interne sau efectuate de regie ) ;

participa la instructajele metodologice si actiunile de control initiate de regie .

h) Financiar , Contabilitate , Preturi , Tarife , Costuri .

intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli cu fundamentarea indicatorilor economico-financiari si ii transmite spre aprobare regiei ;

urmareste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli , intocmeste si transmite la regie darile de seama , potrivit metodologiei stabilite ;

angajeaza cheltuieli si efectueaza plati in limita bugetului aprobat ; calculeaza T.V.A. ;

contracteaza cu bancile credite pentru mijloace circulante , in limitele stabilite , cu aprobarea regiei , prezentand garantii , si asigura rambursarea acestora ;

constituie fondul pentru finantarea actiunilor sociale si pentru pregatirea personalului ;

constituie resurse pentru finantarea actiunilor ;

raspunde de utilizarea eficienta a fondurilor de investitii si a mijloacelor circulante aprobate prin buget si lasate in administrarea sucursalei , cu respectarea prevederilor legale ;

calculeaza si face plata drepturilor salariale si a altor drepturi de personal ;

factureaza lucrarile , produsele si serviciile prestate si asigura incasarea de la beneficiari a contravalorii acestora ;

intocmeste programul costurilor de productie pe elemente , produse si servicii , in corelare cu indicatorii fizici si economici ; determina indicatori de eficienta , cheltuielile la 1000 lei productie marfa , profit economic si rentabilitate ;

urmareste incadrarea in programul costurilor de productie aprobat de regie a indicatorilor : costuri totale de productie pe elemente primare de cheltuieli si pe produse si lucrari ; cheltuieli totale la 1000 lei productie marfa , din care cheltuieli materiale ;

urmareste realizarea profitului economic si a rentabilitatii prevazute in program ;

intocmeste si transmite regiei darile de seama privind costurile de productie , conform metodologiei stabilite ;

intocmeste documentatia de fundamentare a cheltuielilor pentru preturile si tarifele ce se stabilesc la nivelul regiei ; stabileste si negociaza cu partenerii de contract preturi si tarife pentru lucrarile , produsele si serviciile stabilite in competenta sucursalei de catre regie ;

organizeaza si conduce contabilitatea in partida dubla prin asigurarea evidentei patrimoniului , a mijloacelor fixe si circulante , a celorlalte valori materiale si banesti , clientilor , furnizorilor , decontarilor si creditelor bancare , investitiilor si celorlalte elemente patrimoniale , precum si a rezultatelor economice financiare , in corelare cu prevederile din buget ;

conduce evidenta contabila a tuturor operatiunilor care angajeaza patrimoniul , asigurandu-se efectuarea corecta si la timp a inregistrarii fenomenelor economice , respectand prevederile legale ;

efectueaza periodic inventarierea patrimoniului cu regularizarea diferentelor si evidentierea acestora in contabilitate ;

intocmeste si prezinta regiei darile de seama contabile, balanta de verificare , bilantul contabil precum si contul de profit si pierderi ;

analizeaza periodic pe baza darilor de seama contabile activitatea economica si financiara , luand masurile necesare pentru sporirea continua a eficientei, profitului si rentabilitatii , incadrarea in prevederile din buget si mentinerea capacitatii de plata si a echilibrului financiar .

i) Servicii interne .

intocmeste programul de aprovizionare cu materiale de intretinere , piese de schimb , material gospodaresc , rechizite de birou , etc. ;

asigura depozitarea si conservarea echipamentelor , materialelor si rechizitelor de birou , asigura distribuirea lor pe compartimente ;

asigura activitatea de primire , inregistrare , repartizare si predare a corespondentei precum si expedierea acesteia ;

raspunde de evidenta , selectionarea , pastrarea si casarea documentelor create de activitate , precum si depozitarea acestora in arhiva ;

raspunde de aplicarea prevederilor legale la confectionarea , inlocuirea si evidenta stampilelor si sigiliilor ;

urmareste executarea lucrarilor de intretinere si utilizarea rationala a mobilelor , instalatiilor , celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar administrativ-gopodaresc ;

ia masuri pentru conditiilor sociale , duce la indeplinirea C.C.M. referitor la acordarea de sporuri ;

organizeaza si raspunde de asigurarea pazei obiectivului si a bunurilor sucursalei ;

asigura evidenta si protectia datelor , in conformitate cu prevederile legale in vigoare .

j) Informatica .

justifica si propune conducerii sucursalei achizitionarea de echipamente specifice necesare si a aplicatiilor program ;

inventariaza si intretine echipamentele specifice din sucursala ;

specifica , modifica , intretine si adapteaza baza de date necesara conducerii ;

colaboreaza cu toate compartimentele sucursalei in vederea dezvoltarii si adaptarii bazei de date .

Anexa 2 .  GENERAL PETRO SERVICE PITESTI .
Anexa 1 . S.N.P. " PETROM " S.A. BUCURESTI  SUCURSALA DE PRODUCTIE " PETROM " PITESTIDIRECTOR ,

Ing . MATACHE ION .

3 . OFICIUL JURIDIC .

Activitatea de baza analizata in cadrul acestui proiect este activitatea juridica .

Oficiul juridic este compartiment de sine statator in organigrama societatii .

Atributiile sale generale au fost prezentate in partea a 2-a a lucrarii .

Pe langa acele atributii generale , oficiul juridic are si o serie de atributii speciale , in functie de natura problemelor cu care se confrunta , dupa cum urmeaza :

deschide actiuni in justitie si cai de atac pentru apararea drepturilor si patrimoniului sucursalei ;

propune imputarea , sau , dupa caz , trecerea pe costurile sucursalei , a pagubelor stabilite de instantele judecatoresti;

consiliaza conducerea sucursalei in toate actele care angajeaza raspunderea patrimoniala a acesteia si avizeaza legalitatea actelor emise ;

avizeaza deciziile emise de sucursala si actele care privesc raspunderi materiale sau penale ale salariatilor;

pa baza imputernicirilor date de conducere , reprezinta sucursala in fata instantelor judecatoresti si la arbitraje; exercita caile de atac legale si ia masurile necesare apararii intereselor sucursalei ;

sesizeaza , din dispozitia conducerii sucursalei , organele de cercetare penala , ori de cate ori exista indicii asupra comiterii unor infractiuni in legatura cu patrimoniul sucursalei ;

participa la instructajele organizate de regie in probleme juridice si prezinta date si informatii la cererea compartimentului de resort din cadrul regiei .

Oficiul juridic al S.N.P. PETROM PITESTI are in subordine Oficiul Juridic de pe langa Schela de Productie Dragasani , Oficiul juridic de pe langa Schela de Productie Pitesti , Oficiul Juridic de pe langa Schela de Productie Ciuresti .

Aceste oficii juridice teritoriale trimit , conform diagramei urmatoare :

sesizari penale ;

sesizari pentru intocmirea de dosare penale sau civile;

expertize de mediu ;

acte de intabulare ;

dosare de protectia muncii si PSI .

Componenta Oficiului Juridic al Sucursalei de Productie PETROM Pitesti.


Oficiul juridic central al SNP PETROM Pitesti este format din :

seful oficiului juridic ;

2 juristi - consuli ;

Oficiile juridice de pe langa Schelele Pitesti , Dragasani si Ciuresti sunt formate fiecare din cate un jurist . In plus , G.P.S. Ciuresti si G.P.S. Dragasani dispun de inca un jurist angajat , data fiind aria mare pe care o acopera .

Total personal Oficiu Juridic - 7 persoane .

Raporturile Oficiului Juridic cu alte compartimente

ale S.N.P. PETROM PITESTI


Serv.

RESURSE UMANE


Contracte semnate

Serviciul Acte de intabulare  Obiectiuni Biroul TERENURI OFICIUL INVESTITII SI

SI TOPOGRAFIE Documentatie JURIDIC Contracte MECANO-ENERGETIC


Biroul

PROTECTIA

MUNCII SI P.S.I.

Descrierea raporturilor :

Serviciul RESURSE UMANE trimite Oficiului Juridic o adresa prin care poate solicita :

verificarea din punct de vedere juridic a unuia din angajatii sai;

verificarea din punct de vedere juridic a unui viitor posibil angajat ;

apararea unui angajat propriu al SNP in procese civil sau penale , care atrag dupa sine numele sau patrimoniul sucursalei ;

Raspunsul Oficiului Juridic la adresa respectiva poate fi materializat prin :

cazierul solicitat ( angajatul / viitorul posibil angajat al SNP are / nu are cazier judiciar ;

hotararea de a apara in instanta de judecata , in procese penale sau civile , personalul angajat al societatii , daca se dovedeste faptul ca persoana / persoanele aparata(e) erau in timpul serviciului si actionau in conformitate cu obligatiile de serviciu ;

Biroul INVESTITII trimite Oficiului Juridic contracte de investitii ale terenurilor avute in vedere pentru a fi exploatate , dupa ce , in prealabil , Biroul Terenuri si Topologie a analizat terenul respectiv .

Sarcina Oficiului Juridic este de a determina starea juridica a terenului ( proprietar , vecini , topografie , etc. ) , de a stabili modul de folosire a terenului respectiv ( concesiune , inchiriere , comodat , vanzare ) si de a intocmi actele necesare , in conformitate cu legile in vigoare .

Oficiului Juridic remite serviciului amintit contractul semnat sau obiectiuni legate de aspectul juridic al contractului de investitii . In termenii de specialitate , aceste acte sunt numite acte de intabulare , adica acte legate de legalitatea activitatilor proprii desfasurate de filiala .

Biroul PROTECTIA MUNCII si P.S.I. inainteaza Oficiului Juridic adrese prin care cere sa se cerceteze , sub aspect juridic , conflicte de munca , accidente de munca , nerespectarea normelor de protectia muncii sau normelor P.S.I. , etc . Dupa cercetare , Oficiul Juridic trimite un raport de cercetare si ia masuri administrative ( mustrare scrisa , pecuniara , remiterea organelor de cercetare penala , etc. ) impotriva celor vinovati .

4 . DIAGRAMELE DE FLUX DE DATE .

4.1. Diagrama de Flux de Date de nivel 0 .

Activitatea cercetata este " Analiza juridica a terenului " .

Aceasta activitate presupune :

JUDECATORIE NOTARIAT

Acte de Dosarul Dosarul Acte

proprietate cu toate cu actele autenti-

actele si terenului ficate

avizele

Acceptare ANALIZAREA

PROPRIETAR SITUATIEI

TEREN Cerere JURIDICE A

TERENULUI

Dosarul terenului

studiat si avizat

Dosar de intabulare PREFECTURA

SC GEOTER SA (carte funciara,schita,amplasament) OFICIUL

CADASTRU

4.2. Diagrama de Flux de Date de nivel 1 .


5. MODELUL LOGIC AL DATELOR .

5.1. MATRICEA ENTITATILOR .

PROPRIETAR

TEREN

CONTRACT

BENEFICIAR

PROPRIETAR

TEREN

CONTRACT

BENEFICIAR

5.2. MODELUL ENTITATE - ASOCIERE .


este al

este al

are are

are are

este al

7. PROGRAMELE .

Programele sunt realizate in limbajul de programare Borland Pascal 7.0. pentru Windows . Acestea tin evidenta documentelor intrate sau iesite din oficiul juridic .

Primul program , FISIER.PAS , creeaza un fisier de date cu urmatoarea structura :

nume_doc - reprezinta numele documentului care iese/intra din/in Oficiul Juridic ;

zi , luna , an - trei campuri separate care retin data intrarii/iesirii documentului ;

stare - starea documentului - 0 pentru iesire , 1 pentru intrare ;

coment - un scurt comentariu cu privire la continutul documentului , tare , secret / nesecret , etc.

Programul cere introducerea de noi date pana cand la campul nume_doc se introduce caracterul * .

Cel de-al doilea program , FISIER1.PAS , prelucreaza datele introduse in fisierul PERSONAL.DAT , fisier creat de primul program . La introducerea datei dorite , fisierul afiseaza documentele , cu mentiunea INTRAT sau IESIT si cu comentariul atasat .

In cazul in care in ziua respectiva nu au intrat/iesit documente , programul afiseaza mesaj in acest sens .

program fisier;

type data=record

nume_doc:string[40];

zi:1..31;

luna:1..12;

an:word;

stare:0..1;

coment:string[40];

end;

var f:file of data;

d:data;

begin

assign(f,'a:personal.dat');

rewrite(f);

write('NUMELE DOCUMENTULUI : ');readln(d.nume_doc);

while (d.nume<>'*') do begin

write('ZI : ');readln(d.zi);

write('LUNA : ');readln(d.luna);

write('ANUL : ');readln(d.an);

write('INTRARE/IESIRE :');readln(d.stare);

write('COMENTARIU : ');readln(d.coment);

write(f,d);

write('NUME : ');readln(d.nume_doc);

end;

close(f);

end.

program fisier1;

uses crt;

type data=record

nume_doc:string[30];

zi:1..31;

luna:1..12;

an:word;

stare:0..1;

coment:string[40];

end;

var d:data;

f:file of data;

aa:word;

zz,ll:integer;

sw:boolean;

begin

clrscr;

assign(f,'a:personal.dat');

write('ACEST PROGRAM AFISEAZA DOCUMENTELE INTRATE/IESITE IN/DIN OFICIUL JURIDIC AL SNP PETROM PITESTI IN DATA DE :');

readln(aa);readln(ll);readln(zz);

writeln(' = = = = = ==');

reset(f);

sw:=true;

while not eof(f) do begin

read(f,d);

if (aa=d.an)and(ll=d.luna)and(zz=d.zi) then begin

writeln(d.nume_doc);

if d.stare=0 then writeln('document iesit') else writeln('document intrat');

writeln(d.coment);

writeln(' = = = = = ==');

sw:=false;

end;

end;

if sw=true then writeln('NICI UN DOCUMENT NU A INTRAT/IESIT PE ACESATA DATA!');

close(f);

end.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.