Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » legislatie » legislatie
Legislatia privind calitatea atmosferei

Legislatia privind calitatea atmosferei
Anexa 1

Legislatia privind calitatea atmosferei

 • Hotararea de Guvern nr. 95/2003 (HG) privind controlul asupra pericolului de accidente majore in care sunt prezente substante periculoase [implementarea Directivei Consiliului nr. 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances].
 • Hotararea de Guvern nr. 541/2003 (HG) modificata de HG 1879/2006 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer a anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere (implementarea Directivei 2001/80/EC on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants).
 • Hotararea de Guvern nr. (HG) care modifica si completeaza HG privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili (COV) datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii (implementarea Directivei 1999/13/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations).
 • Hotararea de Guvern 586/2004 privind infiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului.
 • Hotararea de Guvern 543/2004 privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului.
 • Hotararea de Guvern 738/2004 pentru aprobarea Planului national de actiune in domeniul protectiei atrmosferei.
 • Hotararea de Guvern nr. (HG) privind plafoanele de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici (transpunerea Directivei 2001/81/CE). Prin aceasta reglementare se urmareste limitarea emisiilor cu efect de acidifiere si eutrofizare si de precursori ai ozonului prin stabilirea plafoanelor nationale de emisii pentru SO2, NOx, COV si NH3 considerand anul 2010 ca an tinta. In acest an emisiile vor fi cele prevazute in Protocoalele Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontaliere pe distante lungi, incheiata la Geneva la 13 noienbrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 si la Gothengurg la 1 decembrie 1999, ratificate prin Legea 271/2003.

Legea 84/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 152/2005 (OUG) privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, Ord. 1144/2002 privind infiintarea Registrului poluatilor emisi la activitatile care intra sub incidenta OUG 152/2005 aprobata de Legea 84/2006 [implementarea Directivei nr. 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)]
 • Hotararea de Guvern nr. (HG) pentru aprobarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac. In aceasta hotarare este redata evolutia emisiilor poluantilor amintiti mai sus in perioadele 1980-2000 si 2001-2004, la nivel national si pe sectoare economice.
 • ORDINUL 448/2007 pentru aprobarea Normativului privindevaluarea pentru As, Cd, Hg, Ni si hidrocarburi aromatice policiclice in aerului inconjurator.
 • Hotararea de Guvern 568/2007 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si statii de benzina.

Legislatia privind calitatea apei

Legea nr.310/2004 legea apelor

OUG 12-2007

Hotararea de Guvern nr.351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor si pierderilor de substante prioritar periculoase. In urma inventarierii detaliate a surselor de poluare difuza, autoritatea responsabila in domeniu intocmeste inventarul initial al surselor de apa afectate sau posibil a fi afectate (31 decembrie 2005) de substantele periculoase clasificate in 3 liste in functie de periculozitate. Sunt de asemenea stabilite criterii pentru identificarea apelor poluate cu substante prioritar periculoase sau care sunt expuse unei astfel de poluari (limite la emisii si imisii) .

Ordinul 44-2004 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitorizarii calitatii apelor pentru substante prioritar periculoase. Prin acest act normativ este prezentata Reteaua de Monitorizare pentru substantele prioritar periculoase. Aceasta este impartita in 3 categorii de sectiuni:

Sectiuni de monitorizare care descriu starea chimica a apelor intr-un bazin hidrografic;

Sectiuni de monitorizare care evidentiaza presiunea antropica fata de substantele chimice din una sau mai multe surse punctiforme sau difuze de poluare dintr-un sub-bazin;

Sectiuni de monitorizare care nu prezinta poluare chimica semnificativa si care sunt stabilite fie ca sectiuni de referinta pentru starea ecologica “foarte buna” sau “buna”, fie ca sectiuni reprezentative ale presiunilor structurale.

Ordinul 31-2006 pentru aprobarea Manualului pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR). Prin acest ordin monitorizarea substantelor chimice periculoase/prioritar periculoase este inclusa in sistemul national de monitorizare integrata a apelor.

Ordinul 161-2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea  calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa.

Hotararea de Guvern nr.662-2005 privind aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apa de surafata pentru potabilizare (NTPA/013) si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila (NTPA/014).

Legea nr.458-2002

Legea nr.311-2004 privind calitatea apei potabile

Ordinul 241/196-2005 pentru aprobarea Listei cu localitatile unde exista surse de nitrati din activitati agricole si a Listei localitatilor din bazinele/spatiile hidrografice unde exista surse de nitriti din activitati agricole.

Ordinul 296/216-2005 privind aprobarea Programului cadru de actiune pentru elaboratea programelor de actiune in zonele vulnerabile la poluarea cu nitriti din surse agricole

Ordinul 1387-2006 pentru aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole.

Ordinul nr.1888-2007 privind aprobarea listei cu substantele organoclorurate si metale grele, precum si limitele maxime admisibile pentru substantele organoclorurate si metalele grele din apa si stratul sedimentar.OUG nr.152-2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

 • Hotararea de Guvern nr. cu modificarile si completarile ulterioare pentru captarea apelor pentru utilizarea in scop potabil;
 • Hotararea de Guvern nr. pentru protectia speciilor importante din punct de vedere economic
 • Hotararea de Guvern nr. pentru protectia speciilor importante din punct de vedere economic;
 • Hotararea de Guvern nr. pentru ape cu scop recreational, inclusiv arii destinate ca ape de imbaiere;

Hotararea de Guvern nr. pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare

Principalele legi UE in domeniul politicii apelor au fost transpuse si in legislatia romaneasca:

 1. Directiva IPPC: contine prevederi privind stabilirea limitelor de emisie pentru o gama larga de instalatii industriale, pe baza BAT-urilor.

Directiva Cadru a Apelor (DCA) a fost adoptata pentru a depasi natura fragmentara a legislatiei UE in domeniu si va avea efecte importante asupra protectiei apelor.

Legislatia privind calitatea solului

Council Directive 86/278/EEC on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture (OJ L 181, 04.07.86).

Council Directive 98/34/EC of laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations, care amendeaza Directiva 83/189/EEC of laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations.

ORDINUL 125/1996 privind aprobarea procedurii de reglementare a activitatii economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator.

HOTARAREA 1001/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara.

ORDINUL 981/1994 pentru aprobarea Normelor de igena privind mediul de viata a populatiei.

LEGEA 137/1994 modificata de LEGEA 294/2003 privind protectia mediului.

ORDINUL 344/708-2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in spacial a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura.

Metodologia elaborarii studiilor pedologice, 1987, ICPA Bucuresti.

ORDINUL 242/2005 pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii

Legislatia privind zgomotul ambiental

 • Directiva 70/157/EEC privind autovehiculele
 • Directiva 80/51/EEC privind avioanele subsonice
 • Directiva 86/188/EEC privind zgomotul la locul de munca
 • Directiva 86/594/EEC privind aparatura casnica
 • Directiva 89/629/EEC privind zgomotul facut de avioane cu jet
 • Directiva 92/14/EEC privind limitarea manevrelor avioanelor
 • Directiva 96/61/EEC – IPPC de zgomot
 • Directiva 97/24/EC privind motocicletele
 • Directiva 2005/88/CE care modifica Directiva 2000/14/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind nivelui emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, directiva transpusa de HG. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. Aceasta hotarare a intrat in vigoare la 01 ianuarie 2007 si prevede printre altele metode de masurare a nivelului de zgomot pentru diferite utilaje (fierastraie portabile, vehicule combinate pentru spalare cu inalta presiune si golire prin aspiratie, compesoare, picamere, malaxoare pentru beton, buldozere, utilaje de foraj, masini de taiat iarba, macarale mobile, containere mobile pentru deseuri, finisoare de pavaj, grupuri electrogene, masini pentru dezapezit, generatoare de sudura, etc), precum si valorile limita ale nivelului de zgomot pentru fiecare echipament.
 • Directiva 2002/30/EC privind restrictionarea unor operatii cu impact asupra nivelului de zgomot in cadrul aeroporturilor
 • Directiva 2002/44/EC privind sanatatea si siguranta la expunerea lucratorilor la vibratii.
 • Directiva 2002/49/EC privind evaluarea si managementul zgomotului in mediu – Directiva EC de zgomot in mediu

ISO 1996 - Descrierea, evaluarea si masurarea zgomotului in mediu

 • STAS 10009-88. Acustica urbana. Limite admise.
 • STAS 6156-86. Prezinta limitele admisibile ale nivelului de zgomot echivalent din cladiri de locuit, spatii tehnico-administrative si social culturale
 • STAS 6161/3-82 . Evaluarea nivelului de zgomot pentru traficul rutier
 • STAS 10183/1-3-75. Evaluarea nivelului de zgomot pentru traficul aerian
 • STAS 10183/4-75. Limitele maxime admise pentru traficul aerian
 • STAS 6661-82. Evaluarea nivelului de zgomot pentru traficul feroviar. Limite admise.
 • SR EN ISO 3744-1997 standard de baza privind emisiile de zgomot
 • SR ISO 7960-2003 Metode de masurare a emisiilor de zgomote.
 • ISO 1996 Evaluarea zgomotului in mediu
 • ISO 3891 Monitorizarea aeroportuara
 • ISO 3744 Putere acustica (presiune acustica)
 • ISO 9613 Atenuarea sunetului in timpul propagarii in mediu (metode de calcul)
 • ISO 9614 Putere acustica (Intensitate acustica)
 • IEC 60651, IEC 60804 si IEC 61672 – Standarde internationale pentru aparate de masura a nivelului de zgomot (sonometre).
 • EN ISO 3744-1995 Determinarea nivelului puterii acustice a echipamentelor destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
 • EN ISO 3746-1995 Determinarea nivelului emisiilor de zgomot a echipamentelor destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

Politica de confidentialitate.com Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

DRUMUL SI SEMNELE DE CIRCULATIE
Corespondenta legata de relatiile si informatiile aferente reglementarilor vamale in vigoare
Material de instruire introductiv generala
INFRACTIUNI SI CONTRAVENTII PREVAZUTE IN LEGEA AUDIOVIZUALULUI (LEGEA 504/2002)
Model de Proces-Verbal de inspectie pentru
MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL ADUSE DE LEGEA NR. 343/2006 - IMPOZIT PE PROFIT
REGLEMENTAREA MUNCII - Reglementarea internationala a muncii
Termeni si Conditii Generale privind Prestarea de Servicii de catre EXONSITE

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu