Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » didactica » comunicare si relatii publice » resurse umane
VECHIMEA IN MUNCA

VECHIMEA IN MUNCA

VECHIMEA IN MUNCA

 1. REGLEMENTARE JURIDICA:   

-        Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, modificata si completata;

-        Decretul nr.92/1976 – privind carnetul de munca;

-        Ordinul nr.136/1976 – pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetelor de munca;

-        Legea nr. 130/1999 – privind unele masuri de protectie a persoenlor incadrate in munca, rep;

-        H.G. 161/2006 – privind intocmirea si completarea  registrului general de evidenta a salariatilor;

-        Ordinul nr.20/2007 - privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic

       2. NOTIUNE, CONTINUT

            Notiunea de „vechime in munca” este definita  de art. 16 alin. (3) din Codul muncii 'munca prestata in temeiul unui contract individual de munca ii confera salariatului vechime in munca'.

            Codul Muncii nu se margineste numai la a defini vechimea in munca. Sunt stabilite anumite perioade care – pentru ca s-ar fi putut naste anumite dubii – sunt mentionate expres ca perioade care constituie vechime in munca (ex: art.32 al.4 – perioada de proba, art.34 al.5 – obligatia angajatorului de a elibera adeverinta din care sa rezulte vechimea in munca etc).

Si in alte acte normative exista astfel de prevederi (ex: Legea nr.446/2006 – privind pregatirea populatiei pentru aparare – art.3 al.6: Perioada de timp in care o persoana indeplineste serviciul militar activ sau alternativ ori este concentrat sau mobilizat constituie vechime in serviciu sau stagiu de cotizare la sistemul public de asigurari sociale. Sunt exceptati de la prevederile acestui alineat elevii liceelor si colegiilor militare”).

 1. CONDITII DE VECHIME IN MUNCA LA ANGAJARE - prin statute sau legi speciale pot fi prevazute conditii deosebite pentru ocuparea sau promovare, in functie de vechimea in specialitate sau de vechimea in functie.

            Desi imediat dupa 1989 s-a prevazut ca se abroga (cu exceptia magistratilor, medicilor, cadrelor didactice) toate dispozitiile legale care reglementau ocuparea unor posturi de existenta unei vechimi in munca, ulterior s-au stipulat, totusi, intr-o serie de acte normative si astfel de conditii. Existenta unor conditii de vechime la incadrarea in munca intr-o serie de functii este rationala si logica.

 1. DREPTURI ACORDATE:

            Vechimea in munca poate sta la baza acordarii unor drepturi sau la stabilirea unor conditii specifice de experienta.

            Astfel, in contractul colectiv de munca (ex: CCMUNN 2007 – 2010 – art.41 al.3 – spor vechime) sau prin legi speciale (ex: Legea nr.188/1999 – Statutul functionarilor publici + Legea nr.250/1992– concediul de odihna) pot fi acordate unele drepturi in functie de vechimea in munca, cum ar fi:

                        - spor de vechime la salariu

                        - durata concediului de odihna

           

            5. ACTUALITATE: In prezent, in sistemul asigurarilor sociale de stat, asigurarilor pentru somaj si asigurarilor de sanatate, drepturile specifice se acorda in functie de stagiul de cotizare. Pana la aparitia fiecarei legi specifice, vechimea in munca realizata anterior este asimilata stagiilor de cotizare.

            Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr.19/2000 – privind sistemul public de pensii, a inceput sa se utilizeze termenul de “stagiu de cotizare” definit de art.8 al.1 din Legea nr.19/2000:

Constituie stagiu de cotizare perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte”.

            In legislatia anterioara Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (inainte de 01.03.2003), vechimea in munca era formata din:

                        1. perioadele de timp in care s-a prestat activitate in baza unui contract de munca si pentru care unitatea a platit contributia la fondul de asigurari sociale - este de subliniat faptul ca numai existenta contractului de munca nu este suficienta pentru ca timpul respectiv sa fie considerat vechime in munca. De aceea, invoirile, absentele motivate sau concediile fara plata se scad din vechimea in munca. De asemenea, nu se include in vechimea in munca timpul in care au fost prestate ore suplimentare, s-a lucrat peste program de lucru prelungit sau s-a platit salariul majorat;

                        2. perioadele de timp asimilate, in care, desi nu s-a prestat activitate, sunt considerate vechime in munca - perioadele asimilate vechimii in munca se pot referi la:

                        - indeplinirea serviciului militar;

                        - contractul de munca a fost desfacut sau persoana a fost suspendata din functie, masuri anulate ulterior ca ilegale;

                        - perioade in care salaraitii au beneficiat de indemnizatii de asigurari sociale;

                        - perioadele recunoscute veteranilor de razboi - cf. Legii nr. 44/1994, rep;

                        - perioadele de persecutie politica sau deportare- D-L nr. 118/1990, rep5;

                        - perioadele in care s-au urmat cursuri de pregatire profesionala cu scoatere definitiva din activitate; .

                        - perioada cat sotia salariata lipseste din tara pentru a-si urma sotul trimis in strainatate, in misiune permanenta.

            6. STAGIUL DE COTIZARE prevazut de Legea nr.19/2000, modificata si completata:

art.37: „(1) In sistemul public stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2).”

( art.5 al.1 pct IV:     a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

    b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;

    c) membri ai asociatiei familiale;

    d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

    e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

    f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;    V. Persoanele care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV.

(2) Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1).)

art. 38 “(1) In sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:

    a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a)-c) si e)  ( pensia limita de varsta, anticipata si anticipata partiala, pensie de urmas).

    b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;

    c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.

    (2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate, daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi.

    (4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege.

    (5) Se excepteaza de la prevederile alin. (4) pensia anticipata si pensia anticipata partiala, in cazul carora nu se valorifica perioadele asimilate prevazute la alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele in care s-a beneficiat de pensie de invaliditate”.

            7.DOVADA VECHIMII IN MUNCA

            Dovada vechimii in munca, pana la data de 31.12.2008 se probeaza cu carnetul de munca, conform O.U.G. nr.55/2006, de modificare a Legii nr.53/2003 – Codul Muncii si Decretului nr.92/1976.

            8. CARNETUL DE MUNCA

 1. DEFINITIE: Art.1 din Decr. 92/1976: „Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeste vechimea in munca, vechimea neintrerupta in munca, vechimea neintrerupta in aceeasi unitate, vechimea in  functie, meserie sau specialitate, timpul lucrat in locuri de munca cu conditii deosebite, retributia tarifara de incadrare si alte drepturi ce se includ in aceasta”.
 2. CARACTERISTICILE CARNETULUI DE MUNCA:

                        - este un act oficial;

                        - se intocmeste numai pentru persoanele incadrate pe baza de contract individual de munca si pentru membrii cooperativelor mestesugaresti;

                        - se intocmeste un singur carnet de munca, care este un act personal al titularului;

                        - nu poate fi cedat sau instrainat;

                        - poate fi retinut numai de organele de urmarire penala, cu obligatia de a elibera dovada retinerii;

                        - se pastreaza si se completeaza potrivit legii.

 1. INTOCMIREA CARNETULUI DE MUNCA:

o    Carnetul de munca se intocmeste in cel mult 30 zile de la incadrare, prin grija angajatorului.

o    Intocmirea, completarea si evidenta carnetelor de munca sunt in sarcina unei persoane anume desemnate in acest scop. In caz de schimbare a acestei persoane, predarea carnetelor de munca se va face pe baza de proces - verbal.

o    Formularele de carnete de munca sunt imprimate cu regim special, eliberarea lor realizandu-se de catre Directiile de munca judetene pe baza solicitarii angajatorului, vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca, dupa caz;

o     In acelasi mod se elibereaza si foi suplimentare la carnetul de munca;

 1. PASTRARE:  carnetele de munca se pastreaza in:

-  incaperi uscate, ferite de pericol de incendiu sau inundatii,

- in dulapuri metalice cu dispozitive de inchidere,

- in cutii clasoare in ordinea alfabetica a titularilor acestora,

- la unitatile mari, grupate pe sectii, si in cadrul acestora, in ordine alfabetica;

-  dosarele  cu actele carnetelor de munca (dosarul personal) se pastreaza separat de acestea, in aceeasi ordine cu carnetele de munca, avind acelasi numar de ordine rezultat din registrul de evidenta.

   v. DUPLICAT:o    In caz de furt, pierdere sau distrugere a carnetului de munca, se va elibera celui in cauza un carnet de munca duplicat, de catre ultimul angajator, numai dupa publicarea pierderii acestuia in Monitorul Oficial, partea a III-a;

o    Carnetul de munca duplicat se intocmeste in acelasi mod ca si carnetul de original, pe prima pagina mentionandu-se “duplicat”, precum si numarul si seria carnetului de munca original.

vi. INSCRIERI CARE SE FAC IN CARNET:

      Inscrierile in carnetul de munca se fac in limba romana, citet, fara stersaturi, cu tus / pix negru, pe baza dovezilor prevazute de lege, aplicindu-se la locul aratat in formular parafa cu numele, functia si semnatura persoanei imputernicita sa efectueze aceste inscrieri.

      In carnetul de munca se inscriu datele cu privire la:

-        vechimea in munca,

-        vechimea neintrerupta in munca,

-        vechimea neintrerupta in aceeasi unitate,

-        vechimea in  functie, meserie sau specialitate,

-         timpul lucrat in locuri de munca cu conditii deosebite, retributia tarifara de incadrare si alte drepturi ce se includ in aceasta;

-        date privind starea civila,

-        date privind pregatirea scolara si pregatirea profesionala a titularului,

-         recompensele si orice alte situatii care, potrivit dispozitiilor legale, se mentioneaza in carnetul de munca.

            Modificarile intervenite in executarea contractului individual de munca, dupa intocmirea carnetului de munca, se inscriu in acesta, in termen de 15 zile de la data producerii lor.

            Datele privind activitatea depusa pe baza unui contract de munca se   inscriu in carnetul de munca, asa cum acestea rezulta din contract sau din actele originale eliberate de unitati pe baza scriptelor pe care le detin.

            Actele pe baza carora se fac inscrieri in carnet, privind activitatea desfasurata, vor cuprinde: 

- denumirea unitatii

- perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca,

- precizarea modului de incadrare - pe durata nedeterminata sau determinata,in toate cazurile cu mentionarea temeiurilor legale pe baza carora a avut loc incadrarea, modificarea sau incetarea contractului de munca; 

- in acte se vor mentiona si functia, meseria sau specialitatea exercitata,

- retributia tarifara de incadrare, precum si alte drepturi ce se includ in aceasta

- dupa caz, locurile de munca cu conditii deosebite care dau dreptul la incadrarea in grupele 1 si 2 de munca la pensie.

            Actele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.

            Perioadele de timp lucrate in strainatate de cetatenii romani se dovedesc cu actele originale emise de unitatile la care s-a desfasurat activitatea, in afara de cazurile in care, in conventiile incheiate de Romania cu alte state, se prevede altfel.

            Pregatirea scolara si cea profesionala se dovedeste si se inscrie in carnetul de munca cu actele originale de studii si calificare.

            Se considera acte de calificare, dupa caz:  diploma sau certificatul de absolvire a scolilor profesionale si a uceniciei la locul de munca, potrivit dispozitiilor legale;   certificatul de calificare pentru absolventii cursurilor de calificare;  diploma sau certificatul de absolvire a liceelor de specialitate;  diploma de absolvire a scolilor de specializare postliceala si a scolilor de maistri;  diploma sau certificatul eliberat de institutele de invatamint superior.

            Actele originale pe baza carora se fac inscrieri in carnetul de munca vor fi verificate, in ce priveste indeplinirea conditiilor legale de valabilitate - inainte de inscrierea in carnetul de munca - si vizate de catre jurisconsultul care asigura asistenta juridica a unitatii sau de o alta persoana cu pregatire corespunzatoare, delegata pentru acestea de conducerea unitatii. Actele originale de studii si calificare, certificatele de stare civila si livretul militar nu se vizeaza.

            Actele originale in baza carora s-au facut inscrierile in carnetul de munca se restitue titularului. Copiile ce se fac de pe aceste acte, certificate pentru conformitate cu originalul si vizate, se pastreaza de unitate. De pe certificatele de stare civila nu se fac copii.

vii. PREVED. LEGII NR.130/1999, REP:

A)   Carnetele de munca ale salariatilor incadrati la angajatorii prevazuti la art. 1 din Legea nr. 130/1999, rep

    a) persoanele fizice;

    b) societatile comerciale cu capital privat;

    c) asociatiile cooperatiste;

    d) asociatiile familiale;

    e) asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale;    f) orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane.

 se pastreaza si se completeaza de catre inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala isi are sediul angajatorul.

            Angajatorii sunt obligati sa depuna la inspectoratele teritoriale de munca la care se pastreaza si se completeaza carnetele de munca ale salariatilor:

    a) actele privind executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora;

    b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora.

            B) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor, inspectoratele teritoriale de munca pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acesti angajatori care  au urmatoarele obligatii:

    a) sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora;

     b) sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la inspectoratele teritoriale de munca, la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, in vederea certificarii inscrierilor efectuate.

o    Pentru prestarea serviciilor de mai sus, Inspectoratul teritorial de munca va percepe un comision, conform legii (0,75% sau 0,25%);

o    La incetarea raporturilor de munca, angajatorul are obligatia completarii la zi a carnetului de munca si prezentarii lui spre certificarea inscrierilor, dupa caz, inspectoratului teritorial de munca, in vederea eliberarii catre titular;

o    carnetele de munca neridicate de titulari la incetarea raporturilor de munca se predau cu proces-verbal la arhiva unitatii, cu termen de pastrare permanent, in cazul in care nu se cunoaste locul de munca al titularului unde sa poata fi trimise.

 1. REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR
  • CADRU LEGAL:

- H.G. nr. 161/2006 - privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor;

- H.G. nr.1094/2006;

- H.G. NR.53/2007;

- Ord. nr. 20/2007 - privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic

 • INFIINTARE:

OBLIGATIVITATE- fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru, si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora;

 EXCEPTIE - angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului;

- entitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor - sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, alte sedii secundare ale angajatorilor - au obligatia de a infiinta, completa si transmite registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

    a) au primit delegare de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de contracte individuale de munca;

    b) au primit delegare de competenta pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic.

NU AU OBLIGATIA-  de a infiinta registru misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul in Romania, precum si reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine pentru perioadele in care contractele individuale de munca incheiate cu cetatenii romani se inregistreaza la inspectoratul teritorial de munca.

 • INTOCMIRE:

    - Registrul se intocmeste in forma electronica.

    - Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:

    a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);

    b) data angajarii;

    c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;

    d) tipul contractului individual de munca;

    e) data si temeiul incetarii contractului individual de munca.

    - Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:

    a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;

    b) prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;

    c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.

    - se utilizeaza aplicatia pusa la dispozitie de Inspectia Muncii se face in conformitate cu instructiunile de utilizare obtinute de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de munca.
loading...

.com Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezialoading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu