Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
Inregistrarea, publicitatea si interpretarea contractului colectiv de munca

Inregistrarea, publicitatea si interpretarea contractului colectiv de munca


Inregistrarea, publicitatea si interpretarea contractului colectiv de munca.

1.Inregistrarea contractelor colective de munca.

Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii se depune si se inregistreaza la directia de munca , solidaritate sociala si familie judeteana sau a Municipiului Bucuresti ,directie in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea.

Contractele colective de munca incheiate la nivelul grupurilor de unitati ,al ramurilor de activitate sau la nivel national se depun si se inregistreaza la Ministerul Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei.

Contractele colective de munca se aplica (isi produc efectele )de la data inregistrarii lor.Partile ,in baza libertatii contractuale ,pot conveni ca data inceperii aplicarii clauzelor negociate sa fie ulterioara zilei de inregistrare a contractului respectiv.Textul citat [alin.(3) al art.25] contine doua norme juridice distincte . Prima are "caracter supletiv",in sensul ca daca participantii nu stabilesc o data de intrare in vigoare a contractului , aceasta este cea in care se face inregistrarea .A doua are "caracter permisiv", in sensul ca cei in cauza pot stabili data de intrare in vigoare a contractului cu conditia sa fie ulterioara inregistrarii.

Potrivit legii , Ministerul Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei si , dupa caz , directiile teritoriale ale acestuia au obligatia ca la inregistrarea contractelor colective de munca sa verifice daca acestea contin clauze care contravin dispozitiilor legale sau prevederilor cuprinse in contractele colective de munca in vigoare la nivelurile superioare.

In cazul in care un contract colectiv de munca depus spre inregistrare contine astfel de clauze ,acestea sunt lovite de nulitate ,iar Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sau ,dupa caz directia teritoriala a ministerului are obligatia sa sesizeze acest aspect partilor contractante .Angajatul ministerului insarcinat cu inregistrarea contractelor colective de munca nu poate refuza inregistrarea unui contract colectiv de munca care contine clauze contrare legii sau contractelor colective in vigoare la nivelurile superioare ,deoarece nu are temei legal pentru un astfel de refuz.De asemenea , organele administratiei publice nu au dreptul sa efectueze un control de legalitate asupra contractelor depuse spre inregistrare ,avand doar obligatia sa le inregistreze in conditiile legii.

In cazul in care ,totusi , se refuza inregistrarea , partea nemultumita se poate adresa instantelor judecatoresti , in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 (art.28 din Legea nr.130/1996).

Daca ,insa , se considera ca inregistrarea ar fi nelegala ,competenta materiala va reveni instantei de drept comun , tribunalului.

Contractele colective de munca nu vor fi inregistrate daca:

sunt incheiate fara sa se fi precizat unitatile in care se aplica clauzele negociate;

In cazul contractelor colective de munca negociate si incheiate la nivel de ramura sau de grup de unitati ,art.13 din lege obliga partile contractante sa precizeze unitatile in cadrul carora se aplica clauzele negociate si cuprinse in contractul colectiv respectiv.Aceasta precizare este esentiala deoarece pentru ca un astfel de contract sa intre in vigoare trebuie sa fie clar identificate unitatile in care contractul isi va produce efectele , iar acest aspect nu rezulta din dispozitiile legale spre deosebire de situatia contractelor colective incheiate la nivel national si de unitate .

partile nu fac dovada indeplinirii cerintelor legale de reprezentativitate:

Prin dovedirea indeplinirii cerintelor de reprezentativitate partile probeaza ca au avut capacitatea de a negocia si incheia contractul colectiv de munca la nivel respectiv.Necesitatea acestor dovezi se justifica prin faptul ca intrarea in vigoare a unui contract colectiv de munca determina aplicabilitatea sa dupa caz , pentru toti salariatii din unitatea respectiva , pentru toti salariatii din toate unitatile din ramura ori grupul de unitati im care s-a incheiat sau din economia nationala ,ori , in aceste conditii , nu poate intra in vigoare un contract colectiv de munca care a fost negociat si incheiat de persoane care nu au capacitatea ceruta de lege.

nu sunt semnate de toti reprezentantii partilor la negociere;

Necesitatea existentei semnaturilor tuturor reprezentantilor partilor la negociere se justifica prin faptul ca semnarea contractului dovedeste existenta consimtamantului pentru incheierea acestuia.

Totusi , pentru desfasurarea raporturilor de munca in mod normal , contractele colective de munca vor fi inregistrate ,fara semnatura tuturor reprezentantilor partilor ,daca:

unele asociatii patronale reprezentative sau organizatii sindicale reprezentative au fost invitate la negociere si nu s-au prezentat;

unele asociatii patronale reprezentative sau organizatii sindicale reprezentative au participat la negocieri , au fost de acord cu clauzele negociate , dar refuza ulterior semnarea contractelor , situatie care sa rezulte din actele depuse de parti;

reprezentantii partilor la negociere care nu au semnat contractul colectiv de munca reprezinta , dupa caz , sub o treime din numarul salariatilor unitatii , sub 7% din efectivul salariatilor din ramura respectiva sau sub 5% din efectivul salariatilor din economia nationala.

Acesti reprezentanti sunt acele asociatii patronale sau organizatii sindicale care sunt reprezentative nu pentru ca indeplinesc criteriile de reprezentativitate prevazute expres de lege , ci pentru ca sunt afiliate la asociatii patronale sau organizatii sindicale reprezentative la nivelurile superioare.Astfel , transferul de reprezentativitate nu poate produce efecte decat pentru realizarea scopului negocierii ,si nu poate fi folosit pentru impiedicarea acestui scop.


2.Publicitatea contractului colectiv de munca.

Legea prevede obligativitatea publicarii contractelor colective de munca incheiate la nivel national si la nivel de ramura

Astfel , contractele colective de munca incheiate la nivel national si la nivel de ramura se publica in Monitorul Oficial , Partea a V-a in termen de 30 de zile de la inregistrare.De asemenea si contractele colective de munca de la nivelul unitatilor sunt aduse la cunostinta salariatilor prin afisare .

Publicarea contractului colectiv de munca nu influenteaza in nici un fel producerea efectelor acestuia .Contractul colectiv de munca , indiferent de nivelul la care este incheiat , intra in vigoare de la data inregistrarii sau de la o data ulterioara convenita de parti, indiferent daca acesta este sau nu publicat ulterior in Monitorul Oficial in termenul prevazut de lege.

In literatura juridica s-a sustinut ca publicarea contractelor colective de munca -de la nivel national si de la nivel de ramura - in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a V-a , respectiv retroactivitatea lor - deoarece isi produc efectele de la momentul inregistrarii , iar nu de la cel al publicarii in Monitorul Oficial- reprezinta o solutie legala neconstitutionala .Cu alte cuvinte ,ca si oricare act normativ , si aceste contracte ar trebui sa-si produca efectele numai de la data publicarii lor in Monitorul Oficial (sau de la o data ulterioara stabilita de parti).

Cu toate ca acest punct de vedere a fost sustinut cu argumente solide , suntem de parere ca :

prin "lege" Constitutia intelege orice act normativ care are exclusiv acest caracter ( in sensul ca emana de la organele statale expres abilitate sa adopte /sa emite acte normative);

contractul colectiv de munca , avand o natura mixta (de izvor de drept si de conventie)poate -nu ca exceptie de la regula neretroactivitatii actelor normative , ci ca o cu totul alta situatie decat cele avute in vedere de Constitutie -sa se aplice de la data inregistrarii lui;

ratiunea acestei solutii , rezida in faptul ca prevederile contractului colectiv de munca , favorabile pentru salariati, se aplica , in acest fel , mai devreme decat momentul publicarii in Monitorul Oficial.

In consecinta , publicarea contractelor colective de munca incheiate la nivel national si la nivel de ramura are ca efect aducerea la cunostinta publica a clauzelor acestora .Prin aceasta dispozitie legala s-a urmarit , pe de o parte , sa se sublinieze importanta normativa a contractului colectiv de munca , iar pe de alta parte , asigurarea unei cat mai largi opozabilitati a continutului contractelor colective de munca.

Termenul de 30 de zile de la inregistrare inauntrul caruia trebuie publicat contractul colectiv de munca incheiat la nivel national sau la nivel de ramura este un termen de recomandare deoarece , pe de o parte , legea nu stabileste nici o sanctiune in cazul nerespectarii acestui termen , iar pe de alta parte , publicitatea nu produce direct efecte juridice.

Legea nu stabileste expres cui ii revine aceasta obligatie , insa , din moment ce partile sunt cele interesate ca prevederile contractului respectiv sa fie cunoscute , obligatia inregistrarii revine acestora.Mai mult , publicarea nu este gratuita , insa sumele de bani necesare inregistrarii nu pot fi acoperite din bugetul unei institutii publice .Totusi , legea nu prevede nici o sanctiune pentru neindeplinirea obligatiei de publicare a contractelor colective de munca incheiate la nivel national si la nivel de ramura.

3.Interpretarea contractului colectiv de munca.

Interpretarea este operatiunea prin care se determina intelesul exact al clauzelor unui contract prin cercetarea manifestarii de vointa a celor doua parti in stransa corelatie cu vointa lor interna.

Legea nr.130/1996 nu precizeaza modul in care trebuie interpretate , daca este necesar pe parcursul executarii ,clauzele contractelor colective de munca.In absenta unei reglementari exprese , in temeiul art.295 alin.(1) din Codul muncii , interpretarea acestor contracte se poate realiza astfel:

prin acordul partilor :acest mod de interpretare presupune , atunci cand exista anumite clauze neclare , ca partile urmeaza sa se intalneasca , sa discute si sa stabileasca intelesul clauzelor respective ,apeland fiecare la intelegerea celeilalte ,astfel incat sa se ajunga la un acord de vointa.Rezultatul acestui mod de interpretare va fi consemnat intr-un act aditional (protocol , proces-verbal) la contractul colectiv care a necesitat interpretarea.

prin aplicarea regulilor de drept comun prevazute in Codul civil:aceasta interpretare se poate face ,fie de catre cele doua parti ,fie de un tert ales de ele sau de catre instanta de judecata sesizata de oricare dintre acestea.Fiind vorba de o interpretare legala ,in mod obligatoriu ea se va face avandu-se in vedere art.977-985 din Codul civil.Regulile de interpretare sunt urmatoarele:

a)      dupa intentia comuna a partilor contractante,iar nu dupa sensul literar al termenilor;

b)      cand o clauza poate primi doua intelesuri , se interpreteaza in sensul de a produce un efect , iar nu acela de a nu produce nici unul;

c)      termenii succeptibili de doua intelesuri se interpreteaza in intelesul care se potiveste mai mult cu natura contractului;

d)     dispozitiile indoielnice se interpreteaza dupa obiceiul locului unde s-a incheiat contractul;

e)      clauzele obisnuite intr-un contract se subinteleg ,chiar daca nu sunt expres prevazute intr-insul;

f)       toate clauzele se interpreteaza unele prin altele , dandu-se fiecareia intelesul ce rezulta din actul intreg;

g)      cand exista indoiala ,contractul (sau doar clauzele respective ) se interpreteaza in favoarea celui care se obliga;

h)      contractul nu cuprinde decat lucrurile asupra carora se pare ca partile si-au propus a contracta ,oricat de generali ar fi termenii in care s-a incheiat;

i)        cand intr-un contract s-a stipulat un caz pentru a se explica obligatia in cauza , nu se poate sustine ca prin acesta s-a restans intinderea ce angajamentul l-ar avea de drept in cazurile prevazute in contract;

Trebuie mentionat ca toate regulile de interpretare a unui contract alcatuiesc , potrivit dreptului comun , un tot indisolubil si , ca urmare , trebuie utilizate impreuna in imbinarea pe care clauzele contractului respectiv o impune.

prin aplicarea regulii potrivit careia sensul anumitor clauze echivoce trebuie sa fie apreciat in favoarea salariatilor(daca ele nu s-au putut interpreta prin consens si nici prin aplicarea regulilor de drept comun).Totusi , in acest ultim caz ,daca angajatorul este nemultumit se poate adresa instantei spre a obtine o interpretare judecatoreasca(obligatorie).

Ca o particularitate ,data fiind obligativitatea , data fiind obligativitatea contractului colectiv de munca din treapta in treapta , in cazul in care exista contrarietate intre ele cu privire la o aceeasi problema , suntem de parere ca salariatilor li se aplica norma cea mai favorabila.Alexandru Ticlea , Andrei Popescu ,Constantin Tufan ,Ovidiu Tinca ,Marioara Tichindeleanu,op.cit.,p.290.

M.Volonciu.Inregistrarea si publicitatea contractului colectiv de munca ,in Studii de drept romanesc nr.1-2/1999,p.97.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I ,nr.1154 din 7 decembrie 2004 ,modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.190/2005(publicata in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I ,nr.1179 din 28 decembrie 2005).

Corneliu Liviu Popescu ,Consideratii asupra constitutionalitatii datei de intrare in vigoare a contractelor colective de munca,in "Dreptul" nr.8/2000,p.52-60.

Ion Traian Stefanescu ,op.cit.,p.217-218.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.