Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » informatica
APLICATII CU TIPURI DE DATE STRUCTURATE ALGORITMI ELEMENTARI

APLICATII CU TIPURI DE DATE STRUCTURATE ALGORITMI ELEMENTARIAPLICATII  CU  TIPURI  DE  DATE  STRUCTURATE ALGORITMI  ELEMENTARI

1 TABLOURI

            1.1 Determinare minim/maxim

Fiind dat un sir de n numere intregi memorat intr-un vector sa se determine cel mai mic element.

Program element_minim;

var a:array [1..20] of integer;

    n,i,min:integer;


begin

 write('n=');readln(n);

 for i:=1 to n do

  begin write('a[',i,']=');readln(a[i]) end;

 min:=MAXINT;

 for i:=1 to n do

  if a[i]<min then min:=a[i];

 writeln('Elementul minim din sir este: ',min);

 readln

end.

Fiind dat un sir de n numere intregi memorat intr-un vector sa se determine cel mai mare element.

Program element_maxim;

var a:array [1..20] of integer;

    n,i,max:integer;

begin

 write('n=');readln(n);

 for i:=1 to n do

  begin write('a[',i,']=');readln(a[i]) end;

 max:=-MAXINT;

 for i:=1 to n do

  if a[i]>max then max:=a[i];

 writeln('Elementul maxim din sir este: ',max);

 readln

end.

            1.2 Ordonare (metoda bulelor, insertie, selectie, numarare)

Fiind dat un sir de n numere intregi memorat intr-un vector sa se ordoneze crescator elementele vectorului folosind metoda bulelor.


Program ordonare_metoda_bulelor;

var a:array[1..15]of integer;

    n,i,aux:integer;

    ordonat:boolean;

begin

write('n=');readln(n);

for i:=1 to n do

 begin write('a[',i,']='); readln(a[i])                                                             

 end; 

 write('Vectorul initial:');

 for i:=1 to n do

  write(a[i],' ');

 writeln;

 repeat

  ordonat:=true;

  for i:=1 to n-1 do

   if a[i]>a[i+1] then begin

                         aux:=a[i];

                         a[i]:=a[i+1];

                         a[i+1]:=aux;

                         ordonat:=false

                        end

 until ordonat;

 write('Vectorul ordonat crescator: ');

for i:=1 to n do

 write(a[i],'  ');

readln

end.


Fiind dat un sir de n numere intregi memorat intr-un vector sa se ordoneze crescator elementele vectorului folosind metoda insertiei.


Program ordonare_metoda_insertiei;

var a:array[1..15]of integer;

    n,i,aux,j:integer;

begin

write('n=');readln(n);

for i:=1 to n do

 begin

  write('a[',i,']=');readln(a[i])

 end;

 write('Vectorul initial este:      ');

 for i:=1 to n do

  write(a[i],'  ');

 writeln;

 for i:=2 to n do

  begin

   aux:=a[i];j:=i-1;

   while (j>0) and (aux<a[j])do

    begin

     a[j+1]:=a[j];

     j:=j-1

    end;

   a[j+1]:=aux

  end;

 write('Vectorul ordonat crescator: ');

for i:=1 to n do

 write(a[i],'  ');

readln

end.


Fiind dat un sir de n numere intregi memorat intr-un vector sa se ordoneze crescator elementele vectorului folosind metoda selectiei.


Program ordonare_metoda_selectiei;

var a:array[1..15]of integer;

    n,i,aux,j,min,poz:integer;

begin

write('n=');readln(n);

for i:=1 to n do

 begin

  write('a[',i,']='); readln(a[i])

 end;

 write('Vectorul initial este:      ');

 for i:=1 to n do

  write(a[i],'  ');

 writeln;

 for i:=1 to n-1 do

  begin

   min:=a[i];poz:=i;

   for j:=i+1 to n do

    if a[j]<min then begin min:=a[j];

                           poz:=j end;

   if poz<>i then begin

                      aux:=a[i];

                      a[i]:=a[poz];

                      a[poz]:=aux

                  end

  end;

 write('Vectorul ordonat crescator: ');

for i:=1 to n do

 write(a[i],'  ');

readln

end.


Fiind dat un sir de n numere intregi memorat intr-un vector sa se ordoneze crescator elementele vectorului prin numarare.


Program ordonare_numarare;

var a,nr:array[1..10]of integer;

    n,i,j,aux,k:integer;

begin

write('n=');readln(n);

for i:=1 to n do

 begin

  write('a[',i,']='); readln(a[i])

 end;

write('Vectorul initial este:     ');

for i:=1 to n do

 write(a[i],'  ');

writeln;

for i:=1 to n do

 nr[i]:=1;

for i:=1 to n-1 do

 for j:=i+1 to n do

   if a[i]>a[j] then nr[i]:=nr[i]+1

                else nr[j]:=nr[j]+1;write('Vectorul ordonat crescator:');

for i:=1 to n do

 begin

 if nr[i]<>i then begin j:=i; repeat j:=j+1 until nr[j]=i;             aux:=a[i];a[i]:=a[j];a[j]:=aux;

nr[j]:=nr[i];nr[i]:=i end;

 end;

for i:=1 to n do

 write(a[i],'  ');

readln;

end.


            1.3 Interclasare

Fiind date doua siruri de n, respectiv m numere intregi memorate in doi vectori (vectorii sunt ordonati crescator), se cere sa se formeze al treilea vector care sa contina elementele celor doi vectorui (elementele comune se iau o singura data) de asemenea ordonate crescator.


Program interclasarea_a_doi_vectori;

var a,b,c:array[1..20]of integer;

    n,m,i,j,k:integer;

begin

write('n=');readln(n);

write('m=');readln(m);

for i:=1 to n do

 begin

  write('a[',i,']='); readln(a[i])

 end;

for i:=1 to m do

 begin

  write('b[',i,']='); readln(b[i])

 end;

 write('Vectorul unu:      ');

 for i:=1 to n do

  write(a[i],'  ');

 writeln;

  write('Vectorul doi:     ');

 for i:=1 to m do

  write(b[i],'  ');

 writeln;

 i:=1;j:=1;k:=0;

 while (i<=n) and (j<=m) do

  begin

   k:=k+1;

   if a[i]<b[j] then begin

                      c[k]:=a[i];

                      i:=i+1

                     end

  else if a[i]>b[j] then begin

                           c[k]:=b[j];

                           j:=j+1

                         end

                    else begin

                          c[k]:=a[i];

                          i:=i+1;

                          j:=j+1

                         end

 end;

 if i<=n then for j:=i to n do

                         begin

                           k:=k+1;

                           c[k]:=a[j]

                         end

         else for i:=j to m do

                          begin

                            k:=k+1;

                            c[k]:=b[i]

                          end;

 write('Vectorul rezultat: ');

for i:=1 to k do

 write(c[i],'  ');

readln

end.


            1.4 Metode de cautare (secventiala, binara)

Fiind dat un sir de n numere intregi ordonat crescator, memorat intr-un vector si un numar intreg nr, sa se decida daca nr se gaseste in sirul celor n numere citite. (cautare binara)

Program cautare_binara;

var a:array [1..20] of integer;

    n,i,nr,li,ls,mijloc:integer;

    gasit:boolean;

begin

 write('n=');readln(n);

 for i:=1 to n do

  begin

   write('a[',i,']='); readln(a[i])

  end;

 write('nr=');readln(nr);

 li:=1; ls:=n; gasit:=false;

 repeat

  mijloc:=(li+ls) div 2;

  if nr=a[mijloc] then gasit:=true

                  else if nr<a[mijloc] then ls:=mijloc-1

                                       else li:=mijloc+1

 until (li>ls) or (gasit);

 if gasit then writeln(nr,' face parte din sir si este pe pozitia ',mijloc)

          else writeln(nr,' nu face parte din sir');

 readln

end.

Fiind dat un sir de n numere intregi, memorat intr-un vector si un numar intreg nr, sa se decida daca nr se gaseste in sirul celor n numere citite. (cautare secventiala)

Program cautare_secventiala;

var a:array [1..20] of integer;

    n,i,nr:integer;

    gasit:boolean;

begin

 write('n=');readln(n);

 for i:=1 to n do

  begin

   write('a[',i,']='); readln(a[i])

  end;

 write('nr=');readln(nr);

 gasit:=false; i:=1;

 while (i<=n) and (not gasit) do

  begin

   if nr=a[i] then gasit:=true;

   i:=i+1

  end;

 if gasit then writeln(nr,' face parte din sir si este pe pozitia ',i-1)

          else writeln(nr,' nu face parte din sir');

 readln

end.

         


  1.5 Parcurgerea unei matrice in raport cu diagonalele

Se considera o matrice cu n linii si n coloane.O matrice cu proprietatea ca numarul liniilor este egal cu numarul coloanelor se numeste matrice patratica.


     a11          a12          a13          a14             diagonala principala: a11, a22, a33, a44  

    a21      a22          a23          a24             deasupra diagonalei principale:  a12, a13, a14, a23, a24, a34       

    a31      a32          a33          a34             sub diagonala principala: a21, a31, a32, a41, a42, a43      a41      a42          a43          a44

         

Pentru a “vizita” elementele de pe diagonala principala parcurgem toate elementele din matrice in doua cicluri (liniile i de la 1 la n si coloanele j de la 1 la n) si pentru fiecare element a[i,j] testam daca este situat pe diagonala principala, adica verificam daca i=j.

          For i:=1 to n do                             sau                 For i:=1 to n do

            For j:=1 to n do                                                      <prelucreaza a[i,i]>

                if  i=j  then

                        <prelucreaza a[i,j]>

Pentru a “vizita” elementele de deasupra diagonalei principale avem doua posibilitati:

a)     parcurgem toate elementele din matrice in doua cicluri (liniile i de la 1 la n si coloanele j de la 1 la n) si pentru fiecare element a[i,j] testam daca este situat deasupra diagonalei principale, adica verificam daca i<j.

b)     “vizitam” numai elementele aflate deasupra diagonalei principale: parcurgem numai liniile i care contin elemente deasupra diagonalei principale i=1,2,…,n-1.Pentru fiecare linie i, parcurgem numai coloanele j ale liniei i care au elemente deasupra diagonalei principale, adica j=i+1,…,n.

b)

a)  For i:=1 to n do                                            b) for i:=1 to n-1 do

   For j:=1 to n do                                                for j:=i+1 to n do

       if  i<j  then                                                        <viziteaza a[i,j]>

              <prelucreaza a[i,j]>

 Pentru a “vizita” elementele de sub diagonala principala avem doua posibilitati:

a)     parcurgem toate elementele din matrice in doua cicluri (liniile i de la 1 la n si coloanele j de la 1 la n) si pentru fiecare element a[i,j] testam daca este situat sub diagonala principala, adica verificam daca j<i.

b)     “vizitam” numai elementele aflate sub diagonala principala: parcurgem numai liniile i care contin elemente situate sub diagonala principala i=2,…,n.Pentru fiecare linie i, parcurgem numai coloanele j ale liniei i care au elemente sub diagonala principala, adica j=1,…,i-1.

b)

a)  For i:=1 to n do                                            b) for i:=2 to n do

   For j:=1 to n do                                                for j:=1 to i-1 do

       if  j<i  then                                                        <viziteaza a[i,j]>

              <prelucreaza a[i,j]>

a11           a12          a13          a14             diagonala secundara: a14, a23, a32, a41  

a21       a22          a23          a24             deasupra diagonalei secundare:  a11, a12, a13, a21, a22, a31       

a31       a32          a33          a34             sub diagonala secundara: a24, a34, a33, a44, a43, a42  

    a41       a42          a43          a44

Pentru a “vizita” elementele de pe diagonala secundara parcurgem toate elementele din matrice in doua cicluri (liniile i de la 1 la n si coloanele j de la 1 la n) si pentru fiecare element a[i,j] testam daca este situat pe diagonala secundara, adica verificam daca i+j=n+1.

          For i:=1 to n do                         sau                   For i:=1 to n do                 

            For j:=1 to n do                                                     <prelucreaza a[i,n-i+1]>

                if  i+j=n+1  then

                        <prelucreaza a[i,j]>

 Pentru a “vizita” elementele de deasupra diagonalei secundare avem doua posibilitati:

a)     parcurgem toate elementele din matrice in doua cicluri (liniile i de la 1 la n si coloanele j de la 1 la n) si pentru fiecare element a[i,j] testam daca este situat deasupra diagonalei secundare, adica verificam daca i+j<n+1.

b)     “vizitam” numai elementele aflate deasupra diagonalei secundare: parcurgem numai liniile i care contin elemente deasupra diagonalei secundare i=1,2,…,n-1.Pentru fiecare linie i, parcurgem numai coloanele j ale liniei i care au elemente deasupra diagonalei secundare, adica j=1,…,n-i.

b)

a)  For i:=1 to n do                                            b) for i:=1 to n-1 do

   For j:=1 to n do                                                for j:=1 to n-i do

       if  i+j<n+1  then                                               <viziteaza a[i,j]>

              <prelucreaza a[i,j]>

      Pentru a “vizita” elementele de sub diagonala secundara avem doua posibilitati:

a)        parcurgem toate elementele din matrice in doua cicluri (liniile i de la 1 la n si coloanele j de la 1 la n) si pentru fiecare element a[i,j] testam daca este situat sub diagonala secundara, adica verificam daca i+j>n+1.

b)       “vizitam” numai elementele aflate sub diagonala secundara: parcurgem numai liniile i care contin elemente situate sub diagonala secundara i=2,…,n.Pentru fiecare linie i, parcurgem numai coloanele j ale liniei i care au elemente sub diagonala secundara, adica j=n,…,n-i+2.

b)a)  For i:=1 to n do                                            b) for i:=2 to n do

b)   For j:=1 to n do                                                for j:=n-i+2 to n do

b)       if  i+j>n+1  then                                                        <viziteaza a[i,j]>

b)              <prelucreaza a[i,j]>

b)

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
ORGANIZAREA DATELOR PE UNITATILE DE DISC (HDD, FLOPPY,CD-ROM, ETC.)
MICROSOFT WORD
Notiuni de hardware
Recursivitate
Structuri de date fundamentale
ATESTAT LA INFORMATICA - Baza de date relationala aplicata intr-o biblioteca scolara
Cina filozofilor (The Dining philosophers problem)
Proiect informatica - Hidrografia Romaniei


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu