Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza riscurilor pentru elaborarea planului de audit intern - studiu de caz

Analiza riscurilor pentru elaborarea planului de audit intern - studiu de caz


Analiza riscurilor pentru elaborarea planului de audit intern - studiu de caz

N

ormele generale de aplicare a auditului intern contin o metodologie comuna pentru evaluarea riscurilor, atat pentru procedura de intocmire a planului de audit intern, cat si pentru derularea unei misiuni de audit in faza de elaborare a Programului de audit, si presupun parcurgerea urmatoarelor etape:

A.    identificarea obiectelor auditabile;B.    identificarea riscurilor asociate obiectelor auditabile;

C.    stabilirea factorilor, ponderilor si nivelurilor de apreciere a riscului;

D.    stabilirea  nivelului riscului pe criteriile de apreciere;

E.     determinarea punctajului total al riscului;

F.     clasarea obiectelor auditabile pe baza punctajelor riscurilor;

G.    ierarhizarea obiectelor auditabile in functie de analiza riscurilor;

H.    elaborarea Tematicii in detaliu a misiunii de audit;

I.       elaborarea Planului de audit intern anual.

A.    Identificarea obiectelor auditabile.

In aceasta faza a procedurii Analiza riscurilor se porneste de la analiza  cadrului legislativ, a organigramei, a ROF-ului, a deciziilor de organizare a eventualelor noi activitati s.a. si se stabilesc activitatile auditabile, specifice domeniului auditat, numite obiecte auditabile.

In practica, se are in vedere faptul ca toate activitatile, functiile, programele si proiectele din structura organizatiilor sunt obiecte auditabile, conform cadrului normativ in vigoare.

Din aceste considerente se impune sa identificam toate obiectele auditabile din cadrul organizatiei si apoi sa trecem la evaluarea riscurilor specifice in vederea ierarhizarii acestora pentru activitatea auditata.

Etapa se concretizeaza prin intocmirea de catre auditori a documentului Lista centralizatoare a obiectelor auditabile din cadrul entitatii, conform modelului prezentat in continuare pentru domeniul financiar-contabil.

Procedura : Colectarea si prelucrarea informatiilor

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

D.G.F.P. A JUDETULUI X

LISTA CENTRALIZATOARE

Denumirea lucrarii: Elaborarea planului de activitate anual

Domeniul: Financiar-contabilitate

Intocmit: Seful serviciului de audit intern Data: 15.11.2008

Nr.

crt.

Activitati identificate

Observatii

Activitatea de elaborare si apobare a bugetului

Intocmirea bilantului contabil si a contului de executie

Contabilitatea, inclusiv angajamentele bugetare si legale

Calculul si plata salariilor

Plata achizitiilor publice

Activitatea de inventariere a patrimoniului

Activitatea de incasare a veniturilor

In practica, in unele situatii, se intalnesc activitati necuprinse in organigrama sau in ROF si in aceste cazuri auditorii interni trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile.

B. Identificarea riscurilor asociate obiectelor auditabile

Identificarea riscurilor trebuie sa aiba in vedere gestionarea schimbarii care are loc in cadrul entitatilor, respectiv: structurile organizationale si politicile se schimba, oamenii se schimba, metodologiile se schimba si ca atare si riscurile se schimba si evolueaza.

Evaluarea riscului inseamna identificarea si analiza riscurilor semnificative, care se mentin, dupa aplicarea actiunilor de control intern, si pot afecta indeplinirea obiectivelor.

Evaluarea riscului ca parte a procesului operational trebuie sa identifice si sa analizeze factorii interni si factorii externi care influenteaza risurile si sa dea directia pentru modul cum acestea ar putea fi administrate.

Factorii interni si externi trebuie sa fie luati in considerare intr-o abordare a evaluarii riscului. Factorii interni sunt, de exemplu, natura activitatilor entitatii, calificarea personalului, schimbari majore in organizare sau randamentul angajatilor. Factorii externi pot fi variatia conditiilor economice, schimbarea cadrului legislativ, politica in domeniu sau schimbarile intervenite in tehnologie.

Identificarea riscurilor asociate obiectelor auditabile trebuie sa tina seama de formele controlului intern, respectiv de existenta si functionalitatea procedurilor operationale de lucru, stiind ca pentru orice activitate se elaboreaza proceduri de lucru, care vor contine si activitati de control intern.

In situatia in care lipsesc procedurile operationale sau nu sunt complete si nu contin activitati de control in structura lor, prezinta riscuri potential mai mari, decat pentru activitatile pentru care sunt elaborate proceduri. Observatia aceasta are la baza faptul ca personalul de executie, neavand o procedura unitara va intelege mai greu activitatea si implicit realizarea ei in practica.

Etapa se concretizeaza prin intocmirea documentului Identificarea riscurilor asociate obiectelor auditabile, conform modelului.

Procedura: Analiza riscurilor

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

D.G.F.P. A JUDETULUI X

IDENTIFICAREA  RISCURILOR

Denumirea lucrarii: Elaborarea planului de activitate anual

Domeniul: Financiar-contabilitate

Intocmit de: Seful serviciului de audit intern Data: 15.11.2008

Nr.

crt.

Activitati auditabile

Riscuri identificate

Observatii

Activitatea de elaborare si aprobare a bugetului

existenta si structura bugetului

neintocmirea in termen a bugetului

nefundamentarea elementelor de cheltuieli

Intocmirea bilantului contabil si a contului de executie

necorelatii intre situatia conturilor si bilantul intocmit

erori in preluarea datelor din balantele de verificare

erori in efectuarea operatiunilor contabile

Contabilitatea, inclusiv angajamentele bugetare si legale

inexistenta documentelor justificative privind operatiile efectuate

neinregistrarea in mod cronologic

nerealizarea controalelor ierarhice

utilizarea incorecta a conturilor contabile

Calculul si plata salariilor

acordarea incorecta a elementelor salariale

gestionarea incorecta a dosarului de personal

erori in intocmirea statelor de salarii

Plata achizitiilor publice

neaplicarea corecta a procedurilor de achizitii

neincadrarea in plafoanele aprobate

erori in atribuirea contractelor de achizitie

Activitatea de inventariere a patrimoniului

erori in efectuarea inventarierii faptice

nevalorificarea diferentelor constatate in urma inventarieri

neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor

Activitatea de incasare a veniturilor

neintocmirea corecta a documentelor de incasari

erori in evidentierea veniturilor

neconcordante intre incasari si documentele intocmite

C. Stabilirea factorilor, ponderilor si nivelurilor de apreciere a riscului

In aceasta faza a procedurii de Analiza riscurilor vom tine cont de prevederile cadrului normativ in vigoare[1], care recomanda utilizarea factorilor de risc: aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativa si aprecierea calitativa, la care mai putem adauga si alti factori specifici activitatii.

Pentru domeniul financiar-contabil, spre exemplu, propunem sa utilizam si alti factori de risc, pe langa cei stabiliti de cadrul normativ, si anume: modificari legislative si vechimea personalului.

Mentionam ca pentru stabilirea ponderii riscului se are in vedere importanta si greutatea factorului de risc in cadrul activitatii respective si de asemenea, faptul ca suma ponderilor factorilor de risc trebuie sa fie 100.

Functie de criteriile de risc selectate stabilim urmatoarele ponderi ale factorilor de risc:

Aprecierea controlului intern....40%;

Aprecierea cantitativa.......25%;

Aprecierea calitativa.........20%;

Modificari legislative........10%;

Vechimea personalului........5%.

Factorul de risc este elementul utilizat pentru a identifica probabilitatea ca evenimentele sa aiba un impact negativ asupra unei activitati auditabile.

Nivelul de apreciere a riscului reprezinta aprecierea auditorului intern privind impactul riscului asupra domeniului auditabil, daca acesta s-ar produce.

Etapa se concretizeaza prin intocmirea documentului Factorii de analiza a riscurilor si nivelele de apreciere ale acestora, conform modelului prezentat in continuare.

Procedura:  Analiza riscurilor

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

D.G.F.P. A JUDETULUI X

STABILIREA FACTORILOR, PONDERILOR SI NIVELURILOR DE APRECIERE A RISCULUI

Denumirea lucrarii: Elaborarea planului de activitate anual

Domeniul: Financiar-contabilitate

Intocmit: Seful serviciului de audit intern Data: 15.11.2008

Nivelul/ Criteriul

de risc

Ponderea

Nivelul 5

Nivelul 4

Nivelul 3

Nivelul 2

Nivelul 1

Aprecierea controlului intern

Nu exista proceduri

Exista proceduri dar nu sunt actualizate si nu sunt cunoscute

Exista proceduri dar nu sunt cunoscute

Exista proceduri sunt cunoscute dar nu se aplica

Exista proceduri si se aplica

Aprecierea  cantitativa

Impact financiar foarte ridicat

Impact financiar important

Impact financiar mediu

Impact financiar

slab

Impact financiar foarte scazut

Aprecierea calitativa

Vulnerabilitate foarte ridicata


Vulnerabilitate ridicata

Vulnerabilitate medie

Vulnerabilitate scazuta

Vulnerabilitate foarte mica

Modificari legislative

1 - 3 luni

< 6 luni

< 1 an

< 1 2 ani

> 2 ani

Calitatea personalului

< 1 an

< 3 ani

< 5 ani

< 6 ani

> 6 ani

D. Stabilirea nivelului riscului pe criteriile de apreciere

Practic, aprecierea riscului pe factori de risc se realizeaza prin aplicarea, la fiecare factor de analiza a riscurilor, a unui nivel de apreciere al riscului fixat de auditorul intern pe baza documentelor, informatiilor si a observatiilor si expertizei proprii.

Etapa se concretizeaza prin intocmirea documentului Stabilirea nivelului riscului pe criteriile de apreciere, conform modelului prezentat in continuare.

Procedura : Analiza riscurilor

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

D.G.F.P. A JUDETULUI X

STABILIREA NIVELULUI RISCULUI PE CRITERIILE DE APRECIERE

Denumirea lucrarii: Elaborarea planului de activitate anual

Domeniul: Financiar-contabilitate

Intocmit: Seful serviciului de audit intern Data: 15.11.2008

Nr.

crt.

Activitati auditabile

Riscuri identificate

P1

F1

P2

F2

P3

F3

P4

F4

P5

F5

Activitatea de elaborare si aprobare a bugetului

- existenta si structura bugetului

- neintocmirea in termen a bugetului

nefundamentarea elementelor de cheltuieli

Intocmirea bilantului contabil si a contului de executie

- necorelatii intre situatia conturilor si bilantul intocmit

- erori in preluarea datelor din balantele de verificare

- erori in efectuarea operatiunilor contabile

Contabilitatea, inclusiv angajamentele bugetare si legale

- inexistenta documentelor justificative privind operatiile efectuate

- neinregistrarea in mod cronologic

- nerealizarea controalelor ierarhice

- utilizarea incorecta a conturilor contabile

Calculul si plata salariilor

- acordarea incorecta a elementelor salariale

- gestionarea incorecta a dosarului de personal

- erori in intocmirea statelor de salarii

Plata achizitiilor publice

- neaplicarea corecta a procedurilor de achizitii

- neincadrarea in plafoanele aprobate

- erori in atribuirea contractelor de achizitie

Activitatea de inventariere a patrimoniului

- erori in efectuarea inventarierii faptice

- nevalorificarea diferentelor constatate in urma inventarieri

- neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor

Activitatea de incasare a veniturilor

- neintocmirea corecta a documentelor de incasari

- erori in evidentierea veniturilor

- neconcordante intre incasari si documentele intocmite

E. Determinarea punctajului total

Calculul punctajului total se realizeaza prin aplicarea ponderii nivelului de apreciere fiecarui factor de risc la nivelurile de apreciere a riscurilor in vederea stabilirii punctajului total pe baza formulei:

Pt = a Pi * Ni

unde: Pt = punctaj total;

Pi = ponderea riscurilor pentru fiecare factor;

Ni = nivelul riscului pentru fiecare factor utilizat.

Etapa se concretizeaza prin intocmirea documentului Determinarea punctajului total, conform modelului.

Procedura: Analiza riscurilor

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

D.G.F.P. A JUDETULUI X

DETERMINAREA PUNCTAJULUI TOTAL

Denumirea lucrarii: Elaborarea planului de activitate anual

Domeniul: Financiar-contabilitate

Intocmit: Seful serviciului de audit intern Data: 15.11.2008

Nr.

crt.

Activitati  auditabile

Riscuri identificate

P1

F1

P2

F2

P3

F3

P4

F4

P5

F5

Punctaj total

Activitatea de elaborare si aprobare a bugetului

-existenta si structura bugetului

-neintocmirea in termen a bugetului

-nefundamentarea elementelor de cheltuieli

Intocmirea bilantului contabil si a contului de executie

- necorelatii intre situatia conturilor si bilantul intocmit

- erori in preluarea datelor din balantele de verificare

- erori in efectuarea operatiunilor contabile

Contabilitatea, inclusiv angajamentele bugetare si legale

-inexistenta documentelor justificative privind operatiile efectuate

-neinregistrarea in mod cronologic

-nerealizarea controalelor ierarhice

-utilizarea incorecta a conturilor contabile

Calculul si plata salariilor

-acordarea incorecta a elementelor salariale

-gestionarea incorecta a dosarului de personal

-erori in intocmirea statelor de salarii

Plata achizitiilor publice

-neaplicarea corecta a procedurilor de achizitii

-neincadrarea in plafoanele aprobate

-erori in atribuirea contractelor de achizitie

Activitatea de inventariere a patrimoniului

-erori in efectuarea inventarierii faptice

-nevalorificarea diferentelor constatate in urma inventarieri

-neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor

Activitatea de incasare a veniturilor

-neintocmirea corecta a documentelor de incasari

-erori in evidentierea veniturilor

-neconcordante intre incasari si documentele intocmite

Punctajul total pentru fiecare obiect auditabil se realizeaza prin utilizarea formulei de mai sus, spre exemplu, pentru activitatea auditabila de la pozitia 7 "Activitatea de incasare a veniturilor" avem:

Pt = (2 x 40%) + (2 x 25%) + (3 x 20%) + (2 x 10%) + (2 x 5%) = 2,20

F. Clasarea obiectelor auditabile pe baza punctajelor riscurilor

Activitatea de clasare se realizeaza pe baza punctajelor totale obtinute anterior, in conformitate cu impactul produs asupra domeniului auditabil si consta in departajarea activitatilor pe o scara cu trei niveluri: mari, medii si mici.

Etapa se concretizeaza in realizarea documentului Clasarea obiectelor auditabile, care contine activitatile identificate din cadrul domeniului financiar-contabil,  in functie de punctajul total al riscurilor, conform modelului:

Procedura : Analiza riscurilor

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

D.G.F.P. A JUDETULUI X

CLASAREA OBIECTELOR AUDITABILE

Denumirea lucrarii: Elaborarea planului de activitate anual

Domeniul: Financiar-contabilitate

Intocmit: Seful structurii de audit intern Data: 15.11.2008

Nr. crt.

Activitati auditabile

Riscuri identificate

Punctaj total

Clasare

Activitatea de elaborare si aprobare a bugetului

- existenta si structura bugetului

- neintocmirea in termen a bugetului

- nefundamentarea elementelor de cheltuieli

Mediu

Intocmirea bilantului contabil si a contului de executie

- necorelatii intre situatia conturilor si bilantul intocmit

- erori in preluarea datelor din balantele de verificare

- erori in efectuarea operatiunilor contabile

Mediu

Contabilitate, inclusiv angajamentele bugetare si legale

- inexistenta documentelor justificative privind operatiile efectuate

- neinregistrarea in mod cronologic

- nerealizarea controalelor ierarhice

- utilizarea incorecta a conturilor contabile

Mare

Calculul si plata salariilor

- acordarea incorecta a elementelor salariale

- gestionarea incorecta a dosarului de personal

- erori in intocmirea statelor de salarii

Mare

Plata achizitiilor publice

- neaplicarea corecta a procedurilor de achizitii

- neincadrarea in plafoanele aprobate

- erori in atribuirea contractelor de achizitie

Mare

Activitatea de inventariere a patrimoniului

- erori in efectuarea inventarierii faptice

- nevalorificarea diferentelor constatate in urma inventarieri

- neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor

Mare

Activitatea de incasare a veniturilor

- neintocmirea corecta a documentelor de incasari

- erori in evidentierea veniturilor

- neconcordante intre incasari si documentele intocmite

Mic

Auditorii vor prelua din documentul Clasarea obiectelor auditabile, activitatile in ordinea punctajului total si le vor imparti in mari, medii si mici. Activitatile care prezinta riscuri semnificative, mari sau medii, vor intra in faza de ierarhizare a riscurilor. Activitatile cu riscuri mici se tin in supraveghere si vor fi cuprinse in plan, obligatoriu, cel putin o data la trei ani.

G. Ierarhizarea obiectelor auditabile

In aceasta faza a procedurii Analiza riscurilor vor fi preluate din documentul Clasarea obiectelor auditabile activitatile carora le-au fost asociate riscuri semnificative.

Ierarhizare activitatilor se va realiza tinand cont de resursele de audit, respectiv de numarul personalului si de timpul disponibil afectat activitatilor de audit intern, de alte activitati care se desfasoara in cadrul compartimentului si, in mod special, de analiza riscurilor identificate la celelalte compartimente din cadrul entitatii. Rezultatul activitatii de ierarhizare se va materializa in catalogarea unor activitati ca fiind puncte tari si a altora ca fiind puncte slabe, in vederea cuprinderii lor cu prioritate in activitatea de auditare.

Etapa se concretizeaza prin elaborarea documentului Tabel puncte tari si puncte slabe, document care prezinta sintetic rezultatul evaluarii fiecarei activitati in scopul elaborarii planului anual de audit intern. Documentul contine aprecierea gradului de incredere al auditului intern in functionalitatea controlului intern si respectiv, consecintele nefunctionarii acestuia pentru activitatea auditata, conform modelului prezentat in continuare:

Procedura : Analiza riscurilor

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

D.G.F.P. A JUDETULUI X

TABELUL PUNCTE TARI (T) SI PUNCTE SLABE (S)

Denumirea lucrarii: Elaborarea planului de activitate anual

Domeniul: Financiar-contabilitate

Intocmit de: Seful structurii de audit intern Data: 15.11.2008

Nr crt

Activitati auditabile

RISCURI IDENTIFICATE

T/S

Consecinta nefunctionarii controlului intern

Gradul de incredere al auditului in functio-nalitatea

Controlului intern

Obs.

Activitatea de elaborare si aprobare a bugetului

-existenta si structura bugetului

-neintocmirea in termen a bugetului

-nefundamentarea elementelor de cheltuieli

S

Scazut

Intocmirea bilantului contabil si a contului de executie

-necorelatii intre situatia conturilor si bilantul intocmit

-erori in preluarea datelor din balantele de verificare

-erori in efectuarea operatiunilor contabile

T

Pentru aceasta activitate este contractat un audit extern care va efectua certificarea

Ridicat

Contabilitate, inclusiv angajamentele bugetare si legale

-inexistenta documentelor justificative privind operatiile efectuate

-neinregistrarea in mod cronologic

-nerealizarea controalelor ierarhice

-utilizarea incorecta a conturilor contabile

S

Scazut

Calculul si plata salariilor

-acordarea incorecta a elementelor salariale

-gestionarea incorecta a dosarului de personal

-erori in intocmirea statelor de

salarii

S

Scazut

Plata achizitiilor publice

-neaplicarea corecta a procedurilor de achizitii

-neincadrarea in plafoanele aprobate

-erori in atribuirea contractelor de achizitie

S

Scazut

Activitatea de inventariere a patrimoniului

-erori in efectuarea inventarierii faptice

-nevalorificarea diferentelor constatate in urma inventarieri

-neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor

S

Comisiile de inventariere sunt constituite din persoane de specialitate

Mediu

Activitatea de incasare a veniturilor

-neintocmirea corecta a documentelor de incasari

-erori in evidentierea veniturilor

-neconcordante intre incasari si documentele intocmite

S

Scazut

Nu a fost audi-tata in ultimii 2 ani

In urma ierarhizarii activitatilor auditabile s-a ajuns la concluzia ca activitatea de la pozitia 2 - Intocmirea bilantului contabil si a contului de executie, pentru care este planificat un audit extern in primul trimestru al anului, poate fi considerata ca fiind un PUNCT TARE si, in consecinta, pentru moment nu va intra in auditare.

In schimb, Activitatea de la pozitia 7 - Activitatea de incasare a veniturilor, desi a fost clasata cu risc mic a fost cuprinsa in Tabelul  puncte tari si puncte slabe si va intra si in Programul de audit, deoarece nu a fost auditata in ultimii doi ani si conform normelor generale orice activitate din cadrul entitatii trebuie auditata cel putin o data la trei ani.

In concluzie, in urma analizei riscurilor, echipa de auditori interni nu va lua in auditare activitatea de la punctul 2 - Intocmirea bilantului contabil si a contului de executie, considerata ca fiind punct tare, dar vor lua in auditare activitatea de la pct. 7 - Activitatea de incasare a veniturilor, care nu a fost auditata in ultimii doi ani.

H. Elaborarea tematicii in detaliu a misiunii de audit

Tematica in detaliu se realizeaza pe baza documentului Tabelul puncte tari si puncte slabe, intocmit in faza anterioara, din care se vor selecta misiunile de audit intern care vor face parte din planul de audit intern pentru anul viitor, in ordinea punctajului stabilit.

Etapa se concretizeaza in elaborarea documentului Tematica in detaliu a misiunii de audit, conform modelului prezentat in continuare.

Procedura : Analiza riscurilor

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

D.G.F.P. A JUDETULUI X

TEMATICA IN DETALIU

Denumirea lucrarii: Elaborarea planului de activitate anual

Domeniul: Financiar-contabilitate

Intocmit: Seful structurii de audit intern Data: 15.11.2008

Nr. crt.

Activitati auditabile

Observatii

Calculul si plata salariilor

Plata achizitiilor publice

Activitatea de inventariere a patrimoniului

Contabilitate, inclusiv angajamentele bugetare si legale

Activitatea de elaborare si aprobare a bugetului

Acivitatea de incasare a veniturilor

O data la 3 ani

In mod asemanator, planificarea activitatii de audit intern se va realiza pe ansamblul entitatii, prin elaborarea unui plan multianual din care se vor extrage planurile anuale ale activitatilor de audit intern.

i. Elaborarea planului de audit intern anual

Pentru elaborarea Planului de audit intern anual este necesar sa stabilim resursele de audit procedand la stabilirea pentru fiecare misiune a perioadei auditate, fondului de timp necesar pentru realizarea misiunilor si a numarului auditorilor interni implicati.

Etapa se concretizeaza in elaborarea Planului de audit intern pe anul 2009, conform modelului.

Planul de audit intern, intocmit pe baza analizei riscurilor, se supune aprobarii conducerii entitatii si ulterior, in functie de necesitati, poate fi actualizat pe baza Referatului de modificare, tot printr-o analiza a riscurilor si cu aprobarea conducerii entitatii, dar inainte de sfarsitul anului curent.

Ministerul Finantelor Publice

D.G.F.P. a Judetului X Se aproba,

Nr...din.......  Director Executiv

PLANUL DE AUDIT INTERN - ANUL 2009

Nr. crt.

Scopul actiunii

Obiectiv/ Activitate

Identificarii activitatii

Identificarea unitatii

Perioada auditata

Durata auditului

Nr. auditori

Organizarea si conducerea contabilitatii

1. Calculul si plata salariilor

2. Plata achizitiilor publice

3. Activitatea de inventariere a patrimoniului

4. Contabilitate, inclusiv angajamentele bugetare si legale

5. Activitatea de elaborare si aprobare a bugetului

6. Activitatea de incasare a veniturilor

Intocmit,

Seful serviciului de audit public internOMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, MOf. Nr. 130 bis /2003.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.