Creeaza.com - informatii profesionale despre
Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Aspecte privind reflectarea in contabilitate a finantarii activitatii firmelor de constructii

Aspecte privind reflectarea in contabilitate a finantarii activitatii firmelor de constructii
ASPECTE PRIVIND REFLECTAREA IN CONTABILITATE A FINANTARII ACTIVITATII FIRMELOR DE CONSTRUCTII

1 IAS 17 LEASING

Scopul principal al IAS 17 il constituie definirea si prezentarea tuturor informatiilor referitoare la operatiunile de leasing. Operatiunile de leasing financiar sunt un exemplu specific al contabilitatii bazata pe principiul prevalentei economicului asupra formei juridice a tranzactiilor. Operatiunile de leasing financiar constitue achizitionarea unui activ utilizand un imprumut garantat cu respectivul activ.

Leasingul este un acord prin care locatarul cedeaza locatarului, in schimbul unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp.
Operatiunile de leasing sunt clasificate ca operatiuni de leasing financiar sau de leasing operational. Clasificarea depinde de natura tranzactiei mai degraba decat de forma contractului. O operatiune de leasing este financiara daca majoritatea riscurilor si beneficiilor generate de dreptul de proprietate sunt transferate locatarului, toate celelalte operatiuni de leasing sunt operatiuni de leasing operational.

Obiectivul acestei norme este de a stabili, pentru locatari si locator, politicile contabile corespunzatoare si elementele ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar si operational.

Aceasta norma trebuie aplicata in contabilizarea tuturor tranzactiilor de leasing, cu exceptia celor de mai jos:

a)leasing-uri privind exploatarea sau utilizarea mineralelor, petrolului, gazelor si altor resurse non-regenerabile; si

b)contracte de acordare a licensei pentru bunuri ca: filme cinematografice, inregistrari video, piese de teatru, manuscrise, brevete si drepturi de autor.

Conform IAS 17, Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, in mare masura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi , sau nu transferat.

Leasingul operational este orice operatiune de leasing care nu este clasificata drept leasing financiar.

Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar:

-daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila

-cu permisiunea locatarului

-in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent;sau

-in momentul platirii, de catre locatar a unei sume suplimentare, astfel incat la inceputul contractului de leasing, continuarea lui este certa intr-o masura rezonabila

Inceputul contractului de leasing reprezinta cea dintai data dintre data contractului de leasing sau la data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului.

Durata inceperii duratei contractului de leasing este data de la care locatarul isi poate exercita drepul de folosinta al bunului. Este data recunoasterii initiale a contractului de leasing.

Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing si orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing, cu sau fara plata suplimentara, operatiune a carei exercitare de catre locatar este certa, intr-o masura rezonabila, la inceputul contractului de leasing.

Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze, excluzand chiria contingent, costurile serviciilor si impozitelor pe care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia, impreuna cu:-in cazul locatarului-orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului; sau

-in cazul locatorului-orice valoarea reziduala garantata locatorului fie de catre locatar, o parte afiliata locatarului sau o terta parte independent capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie.

Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontat o datorie de buna voie intre plati aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

Valoarea reziduala garantata este:

-in cazul locatarului, acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia; si

-in cazul locatarului acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila din punct de vedere financiar sa onoreze obligatiile asumate prin garantie.

Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing a carei realizare de catre locator nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului.

Costurile directe initiale sunt costurile suplimentare direct atribuibile negocierii contractului de leasing cu exceptia costurilor aparute in cazul producatorilor si dealerilor de leasing.

Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar, din punct de vedere al locatorului, si orice valoarea reziduala negarantata acumulata in contul locatorului.

Investita neta de leasing este investitia bruta in leasing, actualizata cu rata de dobanda implicita a contractului de leasing.

Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre: investitia bruta in leasing si investitia neta in leasing.

Rata implicita a dobanzii din contractul de leasing este rata de actualizare care la inceputul contractului de leasing determina ca valoarea actualizata cumulat a platilor minime de leasing si a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing si costurile initiale directe ale locatorului.

Rata dobanzii marginale a locatarului este rata dobanzii cu care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau daca aceasta nu este determinabila , rata pe care la inceputul contractului de leasing, locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta, pentru aceeasi perioada , si o garantie similara, fondurile necesare pentru achizitionarea bunului.

Chiria contingenta este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata, dar este stabilita in functie de un factor, altul decat trecerea timpului.Clasificarea leasingului

O operatiune de leasing este considerata ca fiind leasing financiar, daca transfera in mare masura toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. O operatiune de leasing este considerata leasing operational, daca nu transfera in mare masura toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate.

La data inceperii duratei contractului de leasing locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii la o valoare egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing, daca aceasta din urma este mai mica. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing, se considera ca factor de actualizare rata implicita a dobanzii din contractul de leasing daca aceasta se poate determina. In caz contrar, trebuie utilizata rata dobanzii marginale a locatarului. Orice costuri initiale directe ale locatarului sunt recunoscute ca active.

Platile de leasing trebuie impartite in cheltuieli de finantare a leasingului si reducere datoriei neachitate. Cheltuielile de finantare trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing, astfel incat sa se obtina o rata periodica constanta a dobanzii la soldul datoriei ramase in fiecare perioada.

S.C DISAN EXPERT S.RL are mai multe contracte de leasing financiar.

Exemplul :

Contract de leasing financiar nr 3227/201.2008 intre S.C EFG LEASING IFN S.A si S.C DISAN EXPERT S.R.L

S.C EFG LEASING IFN S.A inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/9154/2005, C.I.F RO17607105, inscrisa in Registrul General al Bancii Nationale a Romaniei sub numarul RG-PJR-41-080164/26.07.2007 si Registrul Special al Bancii Nationale a Romaniei sub numarul

RS-PJR-41-080027/26.07.2007, cu sediul in Bucuresti, capital social subscris si integral varsat 550.520 RON avand contul deschis la BANC POST-Vitan. Operator de date cu caracter personal avand numarul de inregistrare 3973 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, reprezentata legal prin Madalina Paraschiv- Director Operatiuni si Gina Constantin-Director Marketing, denumita in cele ce urmeaza”FINANTATORUL

Si

S.C DISAN EXPERT S.R.L, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J13/1736/28.05.2003, C.I.F nr RO15469553, cu sediul in Constanta, str Varful cu Dor S.I.S.P.A, nr 4, jud Constanta, cont deschis la Unicredit, reprezentata legal prin Berdila Constantin in calitate de Administrator, denumita in cele ce urmeaza “UTILIZATORUL

denumite individual “Partea” si solidar “Partile”

Acesti Termeni si Conditiile specific constitue partea integranta a Contractului-cadru de leasing financiar nr 37/ denumit in continuare “ Contractul-cadru”)

Art 1. Descrierea Bunului: BULDOEXCAVATOR KOMATSU WB93R5EO 1 conform Comenzii ferme emise de FURNIZOR, ce constituie parte integranta din Contract

Art2.Locatia Bunului: Constanta, str Varful cu Dor S.I.S.P.A, nr 4, jud Constanta

ArtMoneda Contractului:EURO

Art 4.Pretul de achizitie(fara TVA): 57,400.00EURO, fara TVA sau alte taxe aplicabile

Art5.Avans (fara TVA): 20.00%, 11,480.00EURO

Art 6.Taxa de administrare(fara TVA):1.50%. 861.00 EURO

Art7.Natura dobanzii: variabila

Art8.Dobanda de leasing: Euribor la 3 luni+2.00%

Art9.Durata leasing-ului(luni): 60

Art 10.Frecventa de plata: lunara

Art 11.Perioada de gratie: 3luni

Art 12.Rata de leasing (fara TVA): 242.23 EURO

Art 1Valoarea reziduala:0.00%, 0.00EURO

Art 14.Valoarea totala(fara TVA): 66,356.99 EURO

Art 15.Termen de plata:maxim 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii de catre FINANTATOR

Art 16.Curs de facturare:Bancpost

Art 17.Penalitati de intarziere:0.100% pe zi de intarziere

Art 18.Durata:Acesti termeni si Conditii Specifice intra in vigoare la data semnarii de catre Parti si raman valabili pana la indeplinirea de catre UTILIZATOR a tuturor obligatiilor prevazute in Contract si Contractul-cadru.

Contractul s-a redactat la Bucuresti , la sediul FINANTATORULUI, in 2 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, cate unul pentru fiecare PARTE.

Urmatoarea Anexa face parte integranta si completeaza Termenii si Conditiile Specifice:

ANEXA 3

Contractul de leasing se inregistreaza astfel:

213 167 216.024,90

“instalatii tehnice,mijloace transport” “alte imprumuturi si datorii similare”471 = 1687 30.469,26

cheltuieli inregistrate in avans” “dobanzi aferente altor imprumuturi”

La sosirea facturii lunare se fac urmatoarele inregistrari:

167 = 401 valoarea capitalului

alte imprumuturi si datorii similare” “furnizori

1687 = 401 valoarea dobanzii

dobanzi aferente altor imprumuturi” “furnizori

665 = 401 diferenta curs valutar

cheltuieli din diferente de curs” “furnizori

4426.1 = 401 TVA aferent facturii

“ TVA deductibila” “furnizori”

Valoarea contabila 1687“dobanzi aferente altor imprumuturi” trebuie sa fie egal cu contul 471 ”cheltuieli inregistrate in avans” si se inregistreaza

= 471

cheltuieli privind dobanzile” “cheltuieli inregistrate in avans”

In balanta soldul lui 1687 este creditor si 471 este debitor.

La terminarea contractului de leasing aceste conturi se inchid

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TRIPARTIT

Nr.3227bis din 201.2008

A.Partile contractante

S.C MARCOM RMC ’94 S.R.L, cu sediul in Otopeni, str Drumului Odaii, nr 14A, jud Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J23/225/2002, CIF RO6519610, avand cont deschis la ING Bank Bucuresti, reprezentata prin DI.Constantin Marcu-Director General si Dna.Monica Marcu-Director Economic, denumita in continuare “FURNIZOR

S.C DISAN EXPERT S.R.L,cu sediul in Constanta, str Varful cu Dor S.I.S.P.A, nr 4, jud Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr J13/1736/28.05.2003, CIF RO15469553, cont bancar deschis la UNICREDIT reprezentata prin Berdila Constantin-Administrator, denumita in continuoare”UTILIZATOR”

S.C EFG LEASING IFN S.A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/9154/2005, CIF RO1767105 inscrisa in Registrul General al Bancii Nationale a Romaniei si Registrul Special al Bancii Nationale a Romaniei, cu sediul in Bucuresti, capital social subscris si integral varsat 550.520 RON, avand cont deschis la Banc Post-Vitan, operator de date cu caracter personal avand numar de inregistrare 3973 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, reprezentata legal prin Gina Constantin-Director Marketing si Madalina Paraschiv-Director Operatiuni, denumita in cele ce urmeaza “FINANTATORUL”

Obiectul contractului consta in vanzarea de catre FURNIZOR si cumpararea de catre FINANTATOR la cererea expresa a UTILIZATORULUI a unuia sau mai multor Bunuri noi, denumite solidar in continuare”Bunul”, descrise si identificate in facture proforma atasata Contractului. Factura proforma constitue comanda irevocabila de cumparare a Bunului. Prin contrasemnarea facturii proforma , Utilizatorul confirma in integralitate continutul ei cu privire la marca, tipul, modelul, optiunile, pretul, termenul de livrare, etc. Partile convin ca in lipsa unui aviz de plata sau a unei facturi proforma semnata in mod valabil de catre Utilizator, Furnizorul nu va avea dreptul sa pretinda Finantatorului achizitionarea Bunului, efectuarea vreunei plati sau indeplinirea de catre Finantator a oricarei alte obligatii ce ii revin in baza prezentului Contract.

Pretul total de achizitie al Bunului(denumit in continuare “Pretul”), este in valoare de 57,400.00EURO, la care se adauga TVA.

Finantatorul si Furnizorul agreeaza ca Pretul sa fie platit intr-o singura transa, dupa cum urmeaza: 100%, adics 57,400.00EURO, la care se adauga TVA, sa fie platiti de catre Finantator nu mai tarziu de 3 zile lucratoare din ziua in care conditiile de plata descrise mai sus vor fi indeplinite integral.

Pretul va fi achitat in RON la rata de schimb a BNR+0.5% din data platii in contul bancar deschis la ING BANK BUCURESTI.

Locul de livrare agreat de catre Furnizor si Utilizator este Otopeni, str Drumul Odaii, nr 14 A, jud ILFOV
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu