Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Bazele contabilitatii

Bazele contabilitatii
BAZELE CONTABILITATII

OBIECTUL CONTABILITATII

Numai societati comerciale

1. CONCEPTIA JURIDICA

Patrimoniul- economic = bunuri tangibile + bunuri netangibile ( licente , marci, bani in cont)

=

- juridic = drepturi + obligatii

2. CONCEPTIA ECONOMICA

Capitalul – concret = capital fix( utilizat la mai multu cicluri de productie)+ capital circulant ( un singur ciclu de productie)

- abstract = capital propriu + capital imprumutat

3. CONCEPTIA FINANCIARA

Fonduri – fonduri investite = investitii durabile + investitii ciclice

=

- fonduri detinute = fonduri permanente + fonduri temporare

Patrimoniul – active patrimoniale( tot ceea ce detine fizic , bunuri , valori ,utilaje in desfasurarea activitatii )
- pasive patrimoniale ( sursele de finantare ale activelor)

OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITATII

1.Patrimoniul ( active si pasive)

2. Veniturile cheltuielile si rezultatul

3. Extrapatrimoniul ( lising, linii de credit, consignatie)

METODA CONTABILITATII

cuprinde un sistem de principii, conventii si procedee specifice

PRIINCIPIILE CONTABILITATII

1. Principii fundamentale ale contabilitǎtii, denumite si legi fundamentale ale contabilitatii

a) Dubla reprezentare a patrimoniului-Se realizeaza cu ajutorul bilantului, iar egalitatea dintre activele si pasivele patrimoniale poarta denumirea de egalitate bilantiera

b) Dubla inregistrare a operatiunilor economice-Acest principiu se realizeazǎ cu ajutorul contului care consemneaza existentele, intrarile si iesirile unui element de activ sau pasiv, si cu ajutorul formulei contabile care asigurǎ corespondenta conturilor

c) Dubla centralizare a existentelor, miscǎrilor si trans-formǎrilor elementelor patrimoniale, de venituri si cheltuieli-Acest principiu constǎ in insumarea pe elemente distincte a valorilor inregistrate prin procedeele dublei inregistrǎri si transpunerea lor in balanta de verificare a conturilor

INTERDEPENDENTA INTRE PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE CONTABILITATII

Existente initiale + Intrǎri – Iesiri = Existente finale

A = P A = P A = P

PDR PDI PDC

2. Principii de lucru sau de organizare a contabilitǎtii:

a)Principiul inregistrǎrii cronologice si sistematice

- Inregistrarea cronologicǎ a informatiei presupune consemnarea intr-un registru special, denumit Registrul jurnal, a tuturor operatiunilor economice in ordinea datei realizǎrii acestora.

- Inregistrarea sistematicǎ se referǎ sistematizarea si prelucrarea informatiei contabile cu ajutorul conturilor deschise pentru fiecare element patrimonial, de venit sau cheltuialǎ care a suferit modificǎri, in cadrul Registrului Cartea mare.

b)Principiul inregistrǎrii sintetice si analitice

Structurile sintetice se referǎ la elementele de active, pasive, venituri sau cheltuieli cu o sferǎ mai largǎ de cuprindere. Pentru o evidentiere mai detaliatǎ a elementelor sintetice acestea se descompun in elemente analitice componente care au o sferǎ de cuprinde mai restransǎ.

3. Principii sau conventii contabile generale

a)Principiul prudentei

b) Principiul permanentei metodelor

c)Principiul continuitǎtii activitǎtii

d)Principiul independentei exercitiului financiar sau principiul specializǎrii exercitiului financiar

e)Principiul intangibilitǎtii bilantului de deschidere

f)Principiul necompensǎrii activelor cu pasivele si a veniturilor cu cheltuielile

PROCEDEELE METODEI CONTABILITATII

Procedee generale, comune si altor stiinte:

observarea, rationamentul, clasificarea, verificarea,analiza si sinteza

Procedee comune si altor stiinte:

calculatia, documentarea,evaluarea , inventarierea

Procedee specifice metodei contabilitatii:

Contul ,articolul contabil balanta de verificare a conturilor bilantul contabil

TEHNICA DE PRELUCRARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE

CONTURI DE CHELTUIELI

ACTIVE PATRIMONIALE

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire

2. Cheltuieli de dezvoltare

3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare

4. Fondul comercial

5. Alte imobilizari necorporale

6. Imobilizari necorporale in curs

7. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri

2. Amenajari de terenuri

3. Constructii

4. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii delucru)

5. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

6. Mijloace de transport

7. Animale si plantatii

8. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie avalorilor umane si materiale si alte active corporale

9 . Imobilizari corporale in curs

10. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

  1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
  2. Interese de participare
  1. Alte titluri imobilizate
  2. Creante imobilizate

4.1. Sume datorate de entitatile afiliate

4.2. Creante legate de interesele de participare

4.3. Imprumuturi acordate pe termen lung

4.4. Alte creante imobilizate

4.5. Dobanzi aferente createlor imobilizate

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

  1. Materii prime
  2. Materiale consumabile: materiale auxiliare

combustibili

materiale pentru ambalat

piese de schimb

seminte si materiale de plantat

furaje

alte materiale consumabile

3. Materiale de natura obiectelor de inventar

4. Productia in curs de executie : produse in curs de executie lucrari si servicii in curs de executie5. Produse: semifabricate

produse finite

produse reziduale (rebuturi, materiale recupe-rabile si deseuri)

6. Animale si pasari

7. Marfuri

8. Ambalaje

9. Stocuri aflate la terti

10. Avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

II. CREANTELE

  1. Creante comerciale

1.1. Clienti

1.2. Clienti incerti sau in litigiu

1.3. Efecte de primit de la clienti

1.4. Clienti - facturi de intocmit

1.5. Furnizori – debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari

2. Creante fata de salariati

3. Creante fata de stat

4. Subventii de primit

5. Creante in cadrul grupului

6. Creante privind interesele de participare

7. Creante fata de asociati sau actionari privind capitalul subscris si nevarsat

9. Debitori diversi

10. Dobanzi de incasat

III. CASA SI CONTURI LA BANCI

1.Disponibilitati banesti in conturi curente la banci

2. Acreditive

3. Cecuri de incasat

4. Disponibilitati banesti in numerar

5. Alte valori de trezorerie

5.1. Timbre fiscale si postale

5.2. Bilete de tratament si odihna

5.3. Tichete si bilete de calatorie

5.4. Alte valori

6. Avansuri de trezorerie

C. CHELTUIELI IN AVANS

ELEMENTE RECTIFICATIVE ALE ACTIVELOR

AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI CORPORALE

Amortizarea imobilizarilor reprezinta procesul de recuperare treptata a valorii imobilizarilor corporale si necorporale prin transmiterea unei parti din valoarea acestora asupra cheltuielilor (parte numita amortisment) ca urmare a participarii acestor imobilizari la realizarea veniturilor, asigurandu-se astfel acoperirea uzurii fizice si morale

AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA:

* imobilizarilor

* stocurilor

* creantelor

* IFTS

Ajustarile pentru depreciere sunt fonduri de rezerva sau rezerve constituite direct prin afectarea cheltuielilor, cu scopul de a acoperi efectele negative viitoare ale producerii unor evenimente sau riscuri probabile

DIFERENTELE DE PRET LA STOCURI

Diferentele de pret la stocuri se datoreaza ajustarilor de valoare ulterioare achizitionarii sau producerii stocurilor, fiind formate din valori globale colectate care se refera la mai multe stocuri aprovizionate in perioade precedente sau ecarturi intre costul efectiv si pretul de evidenta al stocurilor

CONTURI DE VENITURI

PASIVE PATRIMONIALE

A. CAPITALUZI PROPRII

  1. CAPITAL

1.1 Capital social subscris nevarsat

1.2 Capital social subscris varsat

Sau 

Patrimoniul

1.1. Patrimoniul regiei

1.2. Patrimoniul public

2. PRIME LEGATE DE CAPITAL

2.1 Prime de emisiune

2.2 Prime de fuziune

2.3 Prime de aport

2.4 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

3. REZERVE

3.1. Rezerve din reevaluare

3.2. Rezerve

3.2.1. Rezerve legale

3.2.2. Rezerve statutare sau contractuale

3.2.3. Rezerve reprezentand sursplusul realizat din rezerve din reevaluare

3.2.4. Alte rezerve

4. REZULTATUL REPORTAT

4.1. Profit nerepartizat

4.2. Pierdere neacoperita

5. REZULTATUL EXERCITIULUI

5.1. Profit

5.2. Pierdere

B. PROVIZIOANE

Provizioane pentru litigii

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea

Provizioane pentru restructurare

Provizioane pentru pensii si obligatii similare

Provizioane pentru impoziteAlte provizioane

C. DATORII

Subgrupa 1. Datorii comerciale

1.1. Furnizori

1.2. Furnizori de imobilizari

1.3. Efecte de platit

1.4. Efecte de platit pentru imobilizari

1.5. Furnizori – facturi nesosite

1.6. Clienti creditori

Subgrupa 2. Imprumuturi si datorii financiare

2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

2.2. Credite pe termen lung sau scurt

2.3. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

2.4.Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt

2.5. Dobanzi de platit pentru active de trezorerie

Subgrupa 3. Alte datorii

3.1. Datorii fata de salariati

3.2. Datorii privind asigurarile sociale

3.3. Datorii privind protectia sociala

3.4. Datorii la bugetul statului si bugetele locale

3.5. Datorii privind grupul si asociatii

3.6. Creditori diversi

D. VENITURI IN AVANS

1. Subventii pentru investitii

2. Venituri inregistrate in avans

ELEMENTE RECTIFICATIVE ALE PASIVELOR

1. ACTIUNI PROPRII

Actiunile proprii reprezinta actiunile proprii ale unitatii economice, rascumparate, care se prezinta in bilant, potrivit legii, ca o corectie a capitalurilor proprii.

2. REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului reprezinta elemenetul patrimonial in care se reunesc destinatiile profitului net: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, dividende, participarea salariatilor la profit etc..

PRIMA PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR

Prima de rambusare a obligatiunilor reprezinta diferenta dintre valoarea nominala a obligatiunii si valoarea de emisiune a acesteia. Aceste prime sunt supuse procesului de amortizare si constituie elemente rectificative ale imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni.

BILANTUL

MODEL DE PREZENTARE A SITUSTIEI PATRIMONIULUI

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

II. IMOBILIZARI CORPORALE

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

II. CREANTE

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

C. CHELTUIELI IN AVANS

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

Active circulante + Cheltuieli in avans – Datorii: sumele care trebuie platite

intr-o perioada de pana la un an – Venituri inregistrate in avans)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(Active circulante nete/Datorii curente nete + Active imobilizate – Subventii pentru investitii)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE UN AN

H. PROVIZIOANE

I. VENITURI IN AVANS

1. Subventii pentru investitii

2. Venituri inregistrate in avans

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat

2. Capital subscris nevarsat

3. Patrimoniul regiei

II. PRIME DE CAPITAL

III. REZERVE DIN REEVALUARE

IV REZERVE

1. Rezerve legale

2. Rezerve statutare sau contractuale

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

4. Alte rezerve

Actiuni proprii

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA

1. Profit nerepartizat

2. Pierdere neacoperita

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

1. Profit

2. Pierdere

Repartizarea profitului

1. A + X = P + X
2. A - X = P – X3. A + X - X = P
4. A = P + X – X

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – MODEL DE PREZENTARE
A VENITURILOR, CHELTUIELILOR
SI REZULTATELOR

I. VENITURI DIN EXPLOATARE

1. Cifra de afaceri neta

- Productia vanduta

- Venituri din vanzarea marfurilor

- Venituri din dobanzi inregsitrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie lesingul

- Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

2. Variatia stocurilor

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

4. Alte venituri din exploatare

II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile si alte cheltuieli materiale

b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

c) Cheltuieli privind marfurile

6. Cheltuieli cu personalul, din care:

a) Salarii si indemnizatii

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

b) Ajustari de valoare privind activele circulante

8. Alte cheltuieli de exploatare

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregsitrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul

Ajustari privind provizioanele

A. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- Profit

- Pierdere

III. VENITURI FINANCIARE

9. Venituri din interese de participare

10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

11. Venituri din dobanzi

Alte venituri financiare

IV. CHELTUIELI FINANCIARE

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante

13. Cheltuieli privind dobanzile

Alte cheltuieli financiare

B. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA

- Profit

- Pierdere

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA

- Profit

- Pierderi

15. Venituri extraordinare

16. Cheltuieli extraordinare

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

V. VENITURI TOTALE

VI. CHELTUIELI TOTALE

C. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)

- Profit

- Pierdere

18. Impozitul pe profit

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) AL (A) EXERCITIULUI FINANCIAR

- Profit

- Pierdere

CONTUL - PROCEDEU SPECIFIC METODEI CONTABILITATII

STRUCTURA CONTULUI

Contul are in componenta sa urmatoarele elemente :

denumirea si simbolul contului

explicatia operatiei economice inregistrata in cont

debitul si creditul contului

rulajul contului

totalul sumelor contului

soldul contului.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu