Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Bilantul contabil – model privind situatia patrimoniului

Bilantul contabil – model privind situatia patrimoniului
Bilantul contabil – model privind situatia patrimoniului

1 Bilantul contabil, definitie, functii, clasificare

Bilantul contabil este un procedeu al metodei contabilitatii prin care se realizeaza principiul dublei reprezentari a patrimoniului , care se concretizeaza in rflectarea averii unitatiilor patrimoniale su cele doua aspecte:

sub aspect natural-material, al componentei si utilitatii bunurilor in activitatea desfasurata de agentii economici, bunuri pentru care se utilizeaza notiuntea de mijloace economice

sub aspectul raporturilor de proprietate in cadrul carora se dobandesc elementele de avere, respectiv al modului de dobandire pentru care se utilizeaza notiunea de surse.
Bilantul indeplineste mai multe functii, care decurg din calitatea de procedeu al metodei contabilitatii, cum ar fi:

functia de reflectare si generalizare, prin care bilantul prezinta un sistem de indicatori prin care se cuprind informatii referitoare la: alocarea resurselor si finantarea activitatii, precum si reproducerea cestora. Cuprinde soldurile finale ale conturilor din momentul incheierii exercitiului financiar.

functia de control si analiza, se manifesta in procesul de interpretare si analiza a modului de realizare a obiectivelor activitatii economice.

functia de decontarea a patrimoniului, este folosit mai ales la societatile pe actiuni si consta in folosirea bilantului ca instrument de justificare a recuperarii cheltuielilor din venituri sau finantarii lor din fondurile destinate.

In vederea realizarii functiilor sale, bilantul contabil se clasifica din punct de vedere al sistemului informational si a locului de intocmire precum si din punctul de vedere al momentului intocmirii. Astfel, in functie de locul de intocmire intalnim :

v    bilant primar si analitic

v    bilant sintetic sau centralizator

Din punct de vedere al momentului intocmirii deosebim:

v    bilant initial sau de fondare

v    bilant de gestiune sau curent

v    bilant final, de lichidare, de fuziune

2 Bilantul contabil sinteza a fluxurilor informationale financiare

Contabilitatea este principala sursa de informatii la nivel microeconomic, iar aceste informatii sunt sintetizate la un moment dat in bilantul contabil.

Sistemul informational contabil prelucreaza datele cuprinse in documentele primare si centralizatoare si le transpune periodic in documente de sinteza contabila, documente care r reprezinta baza unei analize financiare retrospective pentru aprecierea eficientei activitatii respective. Totodata aceste documente ajuta la elaborarea strategiilor, previziunilor pentru perioadele urmatoare avand rol in luarea deciziilor.

Documentele de sinteza constituie principalul mijloc de comunicare a informatiilor contabile pentru uzul diferitelor utilizatori.

Bilantul contabil ofera o imagine despre agentul economic deoarece reflecta situatia patrimoniului, volumul fondurilor proprii, rezultatele financiare ale exercitiului incheiat. Analiza bilantului contabil pune in evidenta riscul de insolvabilitate al unitatii evaluand daca intreprinderea isi poate onora angajamentele asumate de terti.

Bilantul poate fi interpretat din mai multe puncte de vedere. In prezent pe plan mondial se vorbeste despre trei conceptii :

conceptia economica

conceptia juridica

conceptia financiara

Conceptia economica se bazeaza pe faptul ca bilantul pune la dispozitia utilizatorilor mijloacele de actiune ale agentului economic in vederea obtinerii unui rezultat economic si a producerii valorii cu ajutorul capitalului disponibil. Capitalul este studiat din doua puncte de vedere : din punctul de vedere al modului in care bunurile economice se investesc, se intrebuinteaza, se consuma si se inlocuiesc si al modului de procurare a acestor bunuri. Deci se poate spune ca bilantul reflecta pe de o parte capitalul fix si circulant, iar pe de alta parte capitalul propriu si strain aflat la disponibilitatea agentului economic.

Conceptia juridica izvoreste din faptul ca patrimoniul este considerat a fi totalitatea drepturilor si obligatiilor a titularului de patrimoniu. Aceste drepturi si obligatii pot fi transpuse in bilantul contabil, in activ sunt trecute drepturile de proprietate si de creanta iar in pasiv datoriile agentului economic.

Conceptia financiara atrage atentia asupra semnificatiei  bilantului contabil careia i se atribuie calitatea de document financiar care face legatura dintre agentul economic si exteriorul sau. Potrivit conceptiei financiare bilantul reflecta resursele economice din doua puncte de vedere : al modului de utilizare si al provenientei.

Resursele economice din punct de vedere al modului de utilizare sunt denumite utilizari. Aceste utilizari sunt impartite in utilizari durabile sau stabile care corespund activelor imobilizate si utilizari temporare sau ciclice care se consuma dupa fiecare proces de fabricatie fiind materializate in active circulante.

Din punct de vedere al provenientei aceste resurse sunt alcatuite din :

resurse durabile sau permanente aici fiind cuprinse amortizarile, provizioanele, capitalul social,imprumuturile pe termen lung

resurse temporare compuse din datorii a caror scadenta este mai mica de un an.

Modelul bilantului contabil in Romania

Legislatia actuala pevede bilantul ca o schema dub forma de tablou unde elementele patrimoniului intreprinderii sunt clasificate in activ si pasiv conform destinatiei economice, respectiv dupa provenienta.

Normele contabile din Romania permiteau agentilor economici de a intocmi bilantul contabil cu un grad diferit de detailere. Astfel pentru intreprinderile mici si mijlocii se putea intocmi un document de sinteza sub forma simplificata, iar pentru cele mari in sistem de baza.

In bilant activele sunt clasificate in ordinea crescatoare a lichiditatii lor, in timp ce pasivele in ordinea crescatoare a exigibilitatii lor.3.1 Activul bilantier

Activul reprezinta utilizarea resurselor intreprinderii clasificate in mai multe grupe:

Active imobilizate sunt reprezentate de bunuri cu o perioada de utilizare de regula mai lunga de un an, participa la mai multe cicluri economice si nu se consuma la prima utilizare. Din cadrul activelor imobilizazte fac parte imobilizarile necorporale, corporale si financiare.

Imobilizarile necorporale cuprind mijloacele fara substanta fizica. Aici sunt incluse :

Cheltuielile de constituire care reprezinta cheltuielile aparute cu infiintarea societatii comerciale, taxele de inmatriculare cheltuieli legate de emisiunea de actiuni si obligatiuni si alte cheltuieli legate de extinderea firmei si alte cheltuieli legate de extinderea intrepriderii.

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare includ cheltuielile cu lucrarile efectuate in scopul cresterii cunostiintelor stiintifice si tehnice, precum si al intrducerii de noi produse, tehnologii.

Alte imobilizari necorporale se refera la concesiunile, brevetele, licentele, marcile de fabrica, fondul comercial, programe informatice si alte drepturi similare.

Notiunea de concesie reprezinta dreptul de exploatare a unor bunuri sau de exercitare a unor activitati, contra plata. Brevetele sunt titluri care dau inventatorului unui produs sau procedeu monopolul de exploatare pe o perioada de timp. Licentele difera de brevete prin faptul ca detinatorul brevetului cedeaza dreptul de exploatare, fara a renunta la brevet, tertului. Marcile sunt reprezentate de etichete, nume geografice, litere, cifre, embleme, denumiri etc. cu care produsele si serviciile unei intreprinderi pot fi diferentiate. In cadrul drepturilor si valorile similare sunt prezente modelele, know-how, procedeele industriale. Fondul comercial este compus din factori care ajuta la dezvoltarea potentialului intreprinderii de ex: imaginea firmei, clientela, reputatia.

Imobilizarile necorporale in curs sunt acele imobilizari care nu au fost terminate pana la inchiderea exercitiului aceasta categorie este prezenta si in cadrul imobilizarilor corporale.

Imobilizarile corporale se refera la bunurile cu o folosinta indelungata, mijloacele fixe si terenurile. Sub denumirea de terenuri intra si amenajarile efectuate, racordarea la reteaua de energie electrica, apa. Cealalta categorie, mijloacele fixe trebuie sa indeplineasca concomitent doua conditii: o valoare mai mare decat limita prevazuta in lege si o durata normala de functionare mai mare de un an. In bilant imobilizarile corporale sunt grupate astfel :

Terenuri ; cladiri ; constructii speciale ; masini, utilaje si mijloace de transport ; alte imobilizari corporale ; imobilizari corporale in curs ;

La penultima categorie se includ : uneltele,dispozitivele, aparatele si instalatiile de masurare, control si reglare , mobilier si aparatura birotica.

Imobilizarile financiare constau din titlurile de participare, titluri imobilizate in activitatea de portofoliu, alte titluri imobilizate si creante imobilizate.

Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare, in capitalul altor intreprinderi care asigura detinatorului exercitarea unui control sau influente adica poate avea reprezentanti in organele de conducere sau sa aiba relatii comerciale si tehnice privilegiate. Aceste titluri de participare dau dreptu lsi la obtinerea unor dividende.

Titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu sunt reflectate de titlurile obtinute pentru asigurarea unor venituri fara dreptul de a interveni in gestiunea intreprinderii emitente.

Alte titluri de participare in cadrul acestei categorii sunt cuprinse titlurile care

Creantele imobilizate cuprind creantele legate de participatii, imprumuturile acordate pe termen lung, si alte creante imobilizate.

Creantele legate de participatii, acestia iau nastere la acordarea de imprumuturi unitatilor patrimoniale la care intreprinderea detine titluri de participare. Imprumuturile pe termen lung constau in sumele acordate unor terti pe baza contractelor de imprumut, contra unei dobanzi. In categoria altor creante imobilizate sunt incluse garantiile si cautiunile depuse de intreprindere, constand in sume de bani sau titluri, pentru a garanta buna executie a unei obligatii.

Activele circulante constau din elemente care au o durata de utilizare de regula mai mica de un an, aflandu-se in continua reannoire.

Din cadrul activelor circulante fac parte : stocurile si productia in curs de executie, alte active circulante care cuprind avansurile acordate furnizorilor, creantele, titlurile de plasament si disponibilitatile.

Stocurile sunt clasificate in urmatoarele categorii :

Materii prime acestea alcatuiesc produsul finit, regasindu-se integral sau partial in forma lor initiala sau transformata.

Materialele consumabile care participa sau ajuta la procesul de productie fara a se regasi in produsul finit de ex. combustibili, piese de schimb.

Obiectele de inventar sunt bunurile cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de functionare sau o durata mai mica de un an indiferent de valoarea lor. Aici putem aminti echipamentele de lucru, de protectie, verificatoare etc.

Baracamentele si amenajarile provizorii care cuprind bun

urile achizitionate sau fabricate de intreprindere pentru derularea unor lucrari sau servicii, cum ar fi : schele, baraci etc.

Stocurile aflate la terti sunt stocurile trimise spre prelucrare la terti aflate in custodie sau sunt in curs de aprovizionare.

Productia in curs de executie reprezinta elementele care nu au parcurs in totalitate etapele de fabricatie nefiind contabilizate ca produse finite.Semifabricatele sunt produse care au parcurs o faza de prelucrare urmand sa treaca la urmatorul sau vor fi vandute tertilor.

Produsele finite sunt produsele care au parcurs toate etapele a procesului de fabricatie urmand sa fie depozitate sau vandute clientilor.

Tot din categoria activelor circulante fac parte produsele reziduale, animalele, marfurile si ambalajele. La ambalaje trebuie mentionat ca in functie de utilizarea lor pot fi incluse la mijloace fixe sau obiecte de inventar.

Alte active circulante, concentreza a doua grupa a activelor circulante defalcate in bilant pe mai multe elemente:

Furnizorii-debitori reprezinta creantele, valorile de incasat, aparute in urma acordarii unei sume de bani furnizorilor inaintea executarii unei contracte sau comenzi.

Clientii si conturile asimilate aici se regasesc valorile de incasat de la clienti adica facturile care nu au fost inca incasate. Aceasta grupa cuprinde mai multe posturi : efecte de primit care intervin in cazul acceptarii unei cambii sau biletului la ordin, cambia este un inscris prin care creditorul, tragatorul da ordin unie alte persoane numita tras sa plateasca o suma determinata, la o anumita data unei a treia persoane numita beneficiar in schimb biletul la ordin este un titlu de credit prin care emitentul se angajeaza la plata unei sume la o anumita data, acesta fiind creat la initiativa beneficiarului ; clientii incerti sau in litigiu reprezinta clientii care nu au efectuat la termen plata creantelor fiind in lichidare sau actionati in justitie ; clienti-facturi de intocmit se refera la la operatiile economice incheiate cu clienti dar pentru care inca nu s-au intocmit facturi.

Alte creante, acest element se refera la avansurile acordate personalului, sumele de incasat de la organismele de asigurari sociale, bugetul statului ( subventiile datorate de buget, sumele virate in plus la bugetul de stat), de la alte unitati a grupului , pagube de recuperat cu ajutorul titlurilor executorii, creante generate de vanzarea unor imobilizari.

Decontarile cu asociatii privind capitalul reprezinta creanta intreprinderii asupra asociatilor sau actionarilor care n-au varsat integral contributia la capitalul social pentru care s-au angajat.

Titlurile de plasament sunt titluri achizitionate de intreprindere in vederea realizarii unui venit pe termen scurt. In cadrul structurii acesteia amintim : actiunile proprii sau a unor alte societati, obligatiunile emise si rascumparate de unitate.

Disponibilitatile sunt prezentate in bilant prin posturi ca: conturi la banci in lei, in devize, in tara, in strainatate; casa in lei, in devize; acreditive in lei, in devize ; valori de incasat ; alte valori.

Conturile la banci se refera la lichiditati materializate, sume aflate in conturi curente sau in curs de decontare, dobanzile de incasat in urma conturilor curente.

Casa reprezinta totalitatea lichiditatilor in lei si in devize aflate la caseria intreprinderii.

Acreditivele reprezinta acreditivele propriu-zise si avansurile de trezorerie

Acreditivele se prezinta sub forma unei sume aflate la un cont distinct in banca in vederea platii furnizorului pe masura livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.  Avansurile de trezorerie sunt sumele puse la dispozitia personalului sau tertilor pentru efectuarea unor plati in numele intreprinderii.

Postul alte valori este concretizat in timbre fiscale, bilete si tichete de calatorii, bilete de tratament si odihna.

Conturi de regularizare si asimilate reprezinta a treia categorie de active si au rolul de a asigura imputarea la un exercitiu dat a cheltuielilor care il vizeaza efectiv, aplicand principiul independentei exercitiului.

Din cadrul acestei grupe fac parte cheltuielile constatate in avans, decontarile din operatii in curs de clarificare si diferentele de conversie activ.

Cheltuielile inregistrate in avans sunt cheltuieli care au fost inregistrate in exercitiul curent dar care afecteaza exercitiul urmator. Acest post bilantier contine cheltuielile cu reparatii capitale imprevizibile, cu abonamente si chirii, reparatii curente.

Decontarile din operatii in curs de clarificare, sunt sumele in curs de lamurire de ex. cheltuieli de judecata, amenzi pentru care nu exista documente justificative, deci nu pot fi inregistrate la cheltuieli.

Diferentele de conversie-activ se refera la pierderi din creante sau datorii in devize. Ele sunt determinate ca diferenta intre valoarea de intrare, in lei, a creantelor si datoriilor exprimate in moneda straina stabilita la cursul de schimb zilei derularii operatiilor si valoarea in lei a acestora la cursul ultimei zile din exercitiu. Prezenta acestui post satisface principiul de informare corecta a utilizatorilor informatiilor contabile.

Prime privind rambursarea obligatiunilor, sunt cheltuielile financiare incluse in activ, valoarea lor fiind reprezentata de diferenta dintre pretul de rambursare a unei obligatiuni si pretul de emisiune.

3.2 Pasivul bilantier

In partea de pasiv al bilantului sunt luate in seama sursele de finantare a intreprinderii, provenienta lor. In functie de exigibilitatea lor pasivul poate fi defalcat in capitaluri permanente si datorii pe termen scurt. Aceste denumiri fiind frecvent utilizate in analiza financiara. Structura capitalurilor permanente cuprinde :

capitalurile proprii ;

o parte din provizioanele pentru riscuri si cheltuieli aferente capitalurilor proprii ;

capitalul strain adica imprumuturile pentru o perioada mai mare de un an ;

partea din venituri constatate in avans pentru o perioada mai lunga de un an.

Conform legilor in vigoare pasivul se delimiteaza in patru mari grupe : capitaluri proprii, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, datorii si conturile de regularizare si asimilate.

Capitalurile proprii exprima sursele de finantare interne a intreprinderii. Ele se structureaza pe urmatoarele elemente : capital social, prime legate de capital, diferente din reevaluare, rezerve.

Capitalul social reprezinta aporturile in natura sau in numerar a asociatilor sau actionarilor, fiind constituita la infiintarea unitatii. Pe parcurs aceasta poate fi majorata, prin emisiuni de noi actiuni,aporturi de la asociati, fuziuni etc. sau redusa prin acoperirea pierderilor din exercitiile precedente sau prin rambursarea aporturilor, a unei parti din capital.

Capitalul social subscris si varsat este mentionat in mod distinct in bilant pentru o informare corecta, utila analizelor financiare.

Contul intreprinzatorului individual este un cont distinct pentru aporturile sau retragerile efectuate de persoane fizice autorizate sa desfasoara activitati independente.Primele legate de capital se divid in prime de emisiune, de aport si de fuziune. Ele sunt generate de operatiunile de crestere de capital .

Prima de emisiune se refera la diferenta dintre pretul de emisiune si valoarea nominala a actiunilor noi.

Primele de aport apar in cazul cresterii capitalului prin aport in natura. In aceasta situatie mai intai se evalueaza aportul dupa care se stabileste numarul actiunilor noi ce trebuie emise. Prima de aport este rezultatul diferentei dintre valoarea matematica-contabila a actiunii si valoarea nominala.

Primele de fuziune apar cu ocazia fuzionarii mai multor unitati patrominale, fiind inregistrate ca diferenta dintre valoarea intrinseca sau matematica a actiunilor sau partilor sociale si valoarea nominala.

Diferentele din reevaluare, este un alt post al capitalurilor proprii care reprezinta contrapartida plusului plusului de valoare constatat la imobilizarile corporale si financiare cu ocazia reevaluarii.

Rezervele sunt constituite,in principiu din beneficiile exercitiilor anterioare. Ele pot fi constituite si din alte elemente ale situatiei nete cum ar fi primele legate de capital.

Conform normelor contabile romanesti rezervele sunt alcatuite din rezerve legale, rezerve statutare si alte rezerve.

Rezervele legale sunt prevazute de legile in vigoare, pentru a contribui la asigurarea unei autofinantari continue in vederea moderarii tentatiei actionarilor si asociatilor de a asimila intreg profitul.

Legislatia prevede ca din beneficiile societatii, se va prelua in fiecare an cel putin 5 %, pentru formarea rezervei legale, pana cand aceasta va atinge 20 % din capitalul social.

Rezervele statutare se deosebesc de cele legale prin faptul ca nu este prevazut de lege ci este stipulat in statutul societatii. Aceste rezerve nu pot fi distribuite asociatilor sau utilizate pentru rascumpararea si rambursarea unor actiuni sau parti sociale dar pot fi folosite la compensarea pierderilor sau pot fi incorporate in capitalul social.

Alte rezerve sunt constituite potrivit hotararii consiliului adunarii generale a actionarilor sau asociatilor prin repartizarea profitului net, cu respectarea prevederilor legale.

Rezultatul reportat reprezinta partea din rezultat care nu a fost repartizat sau a fost amanat. In functie de natura sa poate fi profit nerepartizat sau o pierdere din exercitiile anterioare ce trebuie nu a fost acoperit.

Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli.

Fondurile reprezinta surse constituite pentru un scop determinat. Aceste fonduri cuprind : fondul de dezvoltare alcatuit din profit si amortizari pentru finantarea cumpararii de noi imobilizari corporale ; fondul de participare la profit format din profitul net ; alte fonduri aici intrand fondul baracamentelor si amenajarilor provizorii si alte fonduri constituite conform legii.

Subventiile pentru investitii, este un alt element al capitalurilor proprii reprezentand resurse alocate de la bugetul statului sau pe alte cai pentru achizitionarea de active imobilizate.

Provizioanele reglementate spre deosebire de celelalte tipuri de provizioane acestea sunt cerute de reglementarile fiscale, fiind constituite pe seama cheltuielilor, sunt integral deductibile.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli aceste provizioane se constituie prin includerea lor in cheltuieli si sunt destinate pentru acoperirea unor riscuri si cheltuieli a caror obiect este determinat dar a caror realizare este incerta.

In functie de durata exigibilitatii lor , provizioanele pot fi incluse in capitalurile permanente.

Conform legii intreprinderile pot constitui astfel de provizioane pentru : litigii, amenzi, penalitati, despagubiri ; cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii : cheltuieli cu reparatii capitale, curente ; cheltuieli cu garantiile ; pierderi din operatiuni de schimb valutar.

Datoriile cuprind sursele de finantare atrase, externe care in pasivul bilantier sunt grupate in astfel : imprumuturi si datorii asimilate ; furnizori si conturi asimilate ; clienti- creditori sau avansuri primite de la clienti si alte datorii cum ar fi datorii salariale, datorii fiscale, datorii fata de actionari sau asociati.

Imprumuturile si datoriile asimilate aceasta categorie este regrupata pe mai multe datorii cu caracter financiar : imprumuturi din emisiunea de obligatiuni ; credite bancare pe termen mediu si lung ; datorii legate de participatii ; datorii privind concesiunile, brevetele, licentele si alte drepturi si valori asimilate.

Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni sunt imprumuturi pe termen lung, pentru care societatile comerciale emit obligatiuni divizate in parti egale. Aceste titluri de credit sunt rambursabile la o scadenta determinata si purtatoare de dobanzi.

Furnizori si conturi asimilate reprezinta un element bilantier care cuprinde datoriile rezultate din relatiile cu furnizorii, efectele de platit.

Avansurile primite de la clienti se refera sumele incasate de la clienti inainte de efectuarea livrarilor de bunuri prestarii de servicii.

Alte datorii este un post care contine mai multe feluri de obligatii: datorii fata de personal (remuneratii, ajutoare materiale datorate, participarea salariatilor la profit ), fata de organismele de asigurari si protectie sociala, datorii fata de bugetul statului si cele locale ( impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe salarii si alte impozite si taxe datorate ), fata de asociati ( dividende datorate, sumele datorate asociatilor pentru retragerile de capital etc.), datorii fata de creditori diversi, datorii privind varsamintele de efectuat i legatura cu titlurile de plasament.

Partea din aceste datorii care se refera la datoriile de exploatare este necesara la calculul necesarului de fond de rulment.

Conturile de regularizare si asimilate prezinta elemente asemanatoare cu cele din structura activului.

Veniturile constatate in avans contine valoarea bunurilor si serviciilor facturate , inregistrate in contabilitate dar a caror livrare sau prestare va fi efectuat in exercitiile viitoare. Acestea sunt alcatuite din :

valoarea facturilor trimise pentru clienti dar neonorate efectiv

veniturile realizate din chirii, abonamente, asigurari aferente exercitiilor viitoare.

Decontarile din operatiile in curs de clarificare se refera la operatii in curs de lamurire.

Diferentele de conversie pasiv este constituita din veniturile din creante sau datorii exprimata in devize. Ele sunt determinate ca diferenta intre valoarea de intrare in lei a creantelor exprimate in devize si valoarea la cursul ultimei zile a exercitiului.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu