Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Grile contabilitate

Grile contabilitate
Grile contabilitate

MULTIPLE CHOICE

1. Situatiile financiare nu contin informatii cu privire la :

a.
active, pasive

b.

costul unitar

c.

capitalul propriu

d.

venituri, cheltuieli, castiguri si pierderi

e.

fluxuri de numerar

2.

Responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europene revine:

a.

directorului economic

b.

contabilului sef

c.

firmei de contabilitate

d.

conducerii entitatii

e.

auditorului financiar

3. Relevanta informatiei contabile se pune in evidenta atunci cand:

a.

informatiile pot fi fi usor intelese de utilizatori, in vederea atingerii cu usurinta a scopurilor pentru care se apeleaza la aceste informatii

b.

da asigurarea utilizatorilor ca ei nu se expun riscurilor apeland la informatii lipsite de erori semnificative, partinitoare si pot avea siguranta in folosirea lor

c.

presupune luarea in considerare a unui grad de precautie, in exercitarea rationamentelor necesare cu ocazia estimarilor unor evenimente in conditii de incertitudine, pentru ca elementele de activ si pasiv sa nu fie supraevaluate sau subevaluate

d.

trazactiile si operatiunilor sunt in concordanta cu realitatea economica si nu in exclusivitate cu forma lor juridica

e.

informatiile influenteaza deciziile economice, contribuind la evaluarea evenimentelor istorice, prezente sau prognozate de catre utilizatori confirmand sau corectand evaluarile anterioare

Imobilizari necorporale nu cuprind:

a.

cheltuieli de constituire

b.

cheltuieli de cercetare  

c.

concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros

d.

fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros

e.

avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

Imobilizarile corporale nu cuprind:

a.

terenuri si constructii

b.

instalatii tehnice si masini

c.

investitii pe termen scurt

d.

alte instalatii, utilaje si mobilier

e.

avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

Imobilizarile financiare nu cuprind:

a.

cheltuieli de constituire

b.

imprumuturi acordate entitatilor afiliate

c.

interese de participare

d.

imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

e.

investitii detinute ca imobilizari 

7. In categoria stocurilor nu se includ:

a.

materii prime si materiale consumabile

b.

productia in curs de executie

c.

creante imobilizate

d.

produse finite si marfuri

e.

avansuri pentru cumparari de stocuri

8. In categoria creantelor nu se includ:

a.

creantele comerciale

b.

sumele de incasat de la entitatile afiliate

c.

sumele de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

d.

creditorii diversi

e.

capitalul subscris si nevarsat

9. In notele explicative nu trebuie prezentate separat, pentru fiecare element de imobilizare:

a.

durata de viata utila

b.

pretul de achizitie sau costul de productie al imobilizarilor

c.

cresterile, cedarile si transpunerile in cursul exercitiului financiar

d.

ajustarile cumulate  de valoare la inceputul exercitiului financiar si la data bilantului

e.

rectificarile efectuate in cursul exercitiului financiar asupra ajustarilor de valoare din exercitiile financiare precedente

10. Activele supuse amortizarii, sunt cele care intrunesc urmatoarele conditii:

a.

se estimeaza ca sunt folosite pentru mai mult de o perioada contabila

b.

au o durata de viata limitata

c.

sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productie sau in furnizarea de bunuri si servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru scopuri administrative

d.

a+b+c

11. Veniturile sunt inregistrate in contul de profit si pierdere atunci cand:

a.

nu se poate efectua o evaluare credibila a cresterii beneficiilor economice viitoare ca urmare a unei scaderi a activului sau a unei diminuari a pasivului

b.

se poate efectua o evaluare credibila a cresterii beneficiilor economice viitoare ca urmare a unei cresteri a activului sau a pasivului

c.

se poate efectua o evaluare credibila a cresterii beneficiilor economice viitoare ca urmare a unei scaderi a activului sau a pasivului

d.

nu se poate efectua o evaluare credibila a cresterii beneficiilor economice viitoare ca urmare a unei cresteri a activului sau a unei diminuari a pasivului

e.

se poate efectua o evaluare credibila a cresterii beneficiilor economice viitoare ca urmare a unei cresteri a activului sau a unei diminuari a pasivului

12. Principiul pragului de semnificatie are influenta asupra:

a.

inteligibilitatii informatiei

b.

neutralitatii informatiei

c.

relevantei informatiei

d.

comparabilitatii informatiei

e.

exhaustivitatii informatiei

13. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element component al costului de productie. Care este acesta?

a.

materiale directe

b.

energie consumata in scopuri tehnologice

c.

manopera directa

d.

energia consumata in scopuri administrative

e.

cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational

14. La data iesirii din entitate, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune:

a.

la valoarea de intrare

b.

la valoarea neta contabila

c.

la valoarea de inventar

d.

la valoarea actula

e.

la valoarea realizabila neta

15. Corectarea erorilor constatate in contabilitate se efectueaza pe seama:

a.

rezervelor

b.

rezervelor din reevaluare

c.

rezultatului reportat

d.

rezutatului exercitiului

e.

veniturilor extraordinare ori a cheltuielilor extraordinatre, dupa caz

16. La sfarsitul exercitiului financiar, entitatile pot recurge la operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale cu reflectarea in contabilitate a rezultatelor obtinute si cu prezentarea in notele explicative a mai multor elemente. Unul din elementele de mai jos nu trebuie prezentat in notele explicative. Care este acesta?

a.

elementul afectat din tabloul fluxurilor de trezorerie, de aceasta operatiune

b.

elementele de activ supuse reevaluarii

c.

metoda de calcul a valorilor prezente

d.

elementul afectat din contul de profit si pierdere, de aceasta operatiuneInstrumentele financiare derivate sunt:

a.

contracte bazate numai pe servicii care dau, fara exceptii, oricareia dintre partile contractante dreptul de decontare in numerar sau prin alte instrumente financiare

b.

contracte bazate pe marfa care dau oricareia dintre partile contractante dreptul de decontare in numerar sau prin alte instrumente financiare, cu exceptia cazurilor in care: acestea au fost incheiate si nu se deruleaza permanent; acestea au fost initial destinate unui astfel de scop; se asteapta ca acestea sa fie decontate prin livrarea marfii

c.

contracte bazate pe marfa care dau oricareia dintre partile contractante dreptul de decontare in numerar sau prin alte instrumente financiare, cu exceptia cazurilor in care: acestea au fost incheiate si se deruleaza permanent; acestea au fost initial destinate unui astfel de scop; se asteapta ca acestea sa fie decontate prin livrarea marfii

d.

contracte bazate pe marfa care dau numai uneia dintre partile contractante dreptul de decontare in numerar sau prin alte instrumente financiare, cu exceptia cazurilor in care: acestea au fost incheiate si se deruleaza permanent; acestea au fost initial destinate unui astfel de scop; se asteapta ca acestea sa fie decontate prin livrarea marfii

18. Unul din factorii de mai jos nu contribuie la conturarea unui sistem contabil. Care este acesta?

a.

relatia dintre contabilitate si fiscalitate

b.

sistemul juridic

c.

modalitatea de finantare a intreprinderilor

d.

sistemul politic

e.

planul de conturi

19. 48. Potrivit tratamentului contabil de baza prevazut de IAS 16, o imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant:

a.

la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta si orice pierdere din activitatile financiare

b.

la cost sau alta valoare substituita costului

c.

la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta si orice pierdere cumulata din depreciere

d.

la valoarea reziduala

e.

la cost, mai putin amortizarea cumulata

20. 49. Tratamentul contabil alternativ permis, recomandat de norma contabila internationala IAS 16, prevede ca, ulterior recunoasterii initiale ca activ, o imobilizare corporala trebuie prezentata in situatiile financiare la:

a.

valoarea de inlocuire

b.

valoarea neta contabila

c.

valoarea de aport

d.

valoarea reevaluata

e.

valoarea justa

21. In cazul in care valoarea justa a unui activ nu poate fi stabilita, ca urmare a vanzarii foarte rare a unor astfel de active, respectivul activ va fi evaluat la:

a.

costul de achizitie, mai putin amortizarea corespunzatoare

b.

costul istoric, mai putin amortizarea corespunzatoare

c.

costul de productie, mai putin amortizarea corespunzatoare

d.

valoarea realizabila neta

e.

costul de inlocuire, mai putin amortizarea corespunzatoare

22. Pentru a elimina unele dificultati in constatarea subevaluarii imobilizarilor corporale, intreprinderile nu trebuie sa prezinte in cadrul situatiilor lor financiare, pentru fiecare clasa de imobilizari corporale:

a.

numele si prenumele precum si calitatea persoanelor care au efectuat reevaluarea

b.

surplusul din reevaluare

c.

natura indicilor utilizati la determinarea costului de inlocuire

d.

data intrarii in vigoare a reevaluarii

e.

informatii referitoare la bazele folosite in reevaluare

Valoarea justa reprezinta:

a.

valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate  pana la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere

b.

suma platita in numerar sau echivalent de numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ la data achizitiei sau constructiei  acestuia

c.

valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfirsitul duratei  de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cesiune previzionate

d.

suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv

e.

costul  sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala

Valoarea reziduala reprezinta:

a.

valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfirsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cesiune previzionate

b.

valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate  pana la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere

c.

suma platita in numerar sau echivalent de numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ la data achizitiei sau constructiei  acestuia

d.

suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv

e.

costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea pierderilor cumulate din depreciere

25. In situatia in care plata unei imobilizari cumparate este decalata dincolo de conditiile prevazute initial prin contract , IAS 16 prevede ca respectivul activ sa fie contabilizat:

a.

la pretul sau dat de plata imediata, iar suma platita in plus sa fie considerata  un element component al costului activului

b.

la pretul sau dat de plata imediata, iar suma platita in plus sa fie considerata o cheltuiala a perioadei de credit

c.

la pretul sau dat de plata decalata

d.

la pretul sau dat de plata imediata, iar suma platita in plus sa fie considerata  o cheltuiala a perioadei urmatoare

26. Referitor la cheltuielile ulterioare, IAS 16 precizeaza ca :

a.

valoarea initiala a imobilizarii corporale nu se va modifica

b.

cheltuielile ulterioare se vor inregistra ca cheltuieli ale perioadei

c.

valoarea initiala a imobilizarilor corporale se va diminua cu valoarea cheltuielilor ulterioare

d.

valoarea initiala a imobilizarii corporale va fi majorata cu valoarea unor cheltuieli ulterioare, numai daca se estimeaza ca se vor obtine beneficii economice suplimentare in viitor fata de cele estimate initial

27. Unul din exemplele de mai jos nu reprezinta un exemplu prevazut de IAS 16 care sa conduca la cresterea beneficiilor economice suplimentare in viitor fata de cele estimate initial, referitor la active. Care este acesta?

a.

inlocuirea unor componente ale unui activ in vederea pastrarii beneficiilor economice viitoare estimate initial

b.

modernizarea unor componente ale mijloacelor fixe cu scopul de a obtine imbunatatiri substantiale ale calitatii productiei 

c.

modificarea unui mijloc fix pentru a-i mari durata de viata utila, inclusiv sporirea capacitatii acestuia 

d.

adoptarea unui nou proces de productie care permite reducerea substantiala a costurilor de exploatare  estimate initial

28. Conform tratamentului contabil de baza prevazut de IAS 16, imobilizarile corporale trebuie prezentate in bilant:

a.

la valoarea contabila de intrare

b.

la valoarea de inventariere

c.

la cost, ajustat cu valoarea amortizarilor cumulate si a oricaror pierderi cumulate din depreciere

d.

la valoarea reziduala

29. Conform tratamentului contabil alternativ permis de IAS 16, valoarea reevaluata a unei imobilizari corporale se stabileste pe baza:

a.

costului la momentul reevaluarii, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere

b.

valorii actualizate la momentul reevaluarii, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere

c.

valorii actuale la momentul reevaluarii, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere

d.

valorii juste la momentul reevaluarii, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere

e.

valorii reziduale

30. Pentru fiecare clasa de imobilizari corporale, o intreprindere nu trebuie sa prezinte in situatiile financiare urmatoarea informatie:

a.

bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute

b.

bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile nete

c.

duratele de viata utila sau ratele de amortizare cumulata la inceputul si la sfarsitul perioadei

d.

reconcilierea valorii contabile la inceputul si la sfarsitul perioadei

Valorea realizabila neta reprezinta:

a.

valoarea la care un stoc este recunoscut in bilant dupa scaderea pierderilor cumulate din depreciere

b.

valoarea la care un stoc este recunoscut un stoc in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate

c.

pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si a costurilor necesare revanzarii

d.

suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv

32. Conform IAS 2, in cadrul situatiilor financiare stocurile trebuie sa fie evaluate:

a.

la valoarea de inventarb.

la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta

c.

la valoarea justa

d.

la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea de vanzare

e.

la costul de achizitie sau costul de productie

33. Unul din exemplele de mai jos nu reprezinta un element component al regiei fixe de productie. Care este acesta?

a.

costuri cu intretinerea sectiilor si utilajelor

b.

costuri cu conducerea si administrarea sectiilor

c.

costuri cu amortizarea

d.

costuri indirecte cu materialele

34. Unul din exemplele de mai jos reprezinta un element component al regiei variabile de productie. Care este acesta?

a.

cheltuieli de protocol, reclama si publicitare

b.

cheltuieli cu detasari, transferari

c.

costuri indirecte cu forta de munca

d.

cheltuieli postale

e.

cheltuieli cu serviciile bancare

35. Valoarea realizabila neta a stocurilor se stabileste:

a.

ca medie ponderata a valorii stocurilor deteriorate in perioada anterioara

b.

ca medie ponderata a valorii stocurilor deteriorate si nederiorate in perioada anterioara

c.

pe baza de estimari

d.

ca procent al stocurilor deteriorate in total stocuri detinute

36. Conform IAS 11, costurile contractuale atribuibile in mod direct unui contract de constructii nu cuprind:

a.

costul fortei de munca din santier

b.

costul asigurarilor

c.

costul materialelor folosite

d.

costul de transport al instalatiilor tehnice, echipamentelor si materialelor la si de la santier

Costurile contractuale atribuibile in mod indirect unui contract de constructii nu cuprind:

a.

costul fortei de munca din santier

b.

costuri indirecte de constructie

c.

costul asistentei tehnice

d.

costul asigurarilor

e.

costul proiectelor

38. Conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, un o datorie reprezinta:

a.

o obligatie prezenta, provenita din evenimente trecute si care la decontare determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior

b.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale

c.

o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii econimice viitoare pentru intreprindere

d.

diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari

e.

cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale valorii activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor

39. Conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, veniturile reprezinta:

a.

o obligatie prezenta, provenita din evenimente trecute si care la decontare determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior

b.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale

c.

o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii econimice viitoare pentru intreprindere

d.

diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari

e.

cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale valorii activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor

40. Potrivit prevederilor IAS 23, costurile indatorarii nu pot include:

a.

amortizarea activelor pe termen lung

b.

cheltuielile financiare aferente leasing-ului, asimilabile dobanzilor, recunoscute si contabilizate in conformitate cu norma IAS 17 “Contractele de locatie”

c.

dobanzile privind creditele curente si imprumuturile pe termen scurt si pe termen lung

d.

diferentele de curs ce rezulta din imprumuturile in devize, in masura in care ele pot sa fie considerate ca un complement de dobanzi si privite ca o ajustare a cheltuielilor cu dobanda

e.

amortizarea primelor de emisiune si de rambursare relative la imprumuturi

41. Tratamentul contabil de baza prevazut de IAS 23 implica:

a.

capitalizarea costurilor indatorarii

b.

necapitalizarii costurilor indatorarii

ANS:  B

42. Tratamentul contabil alternativ permis prevazut de IAS 23 presupune:

a.

capitalizarea costurilor indatorarii

b.

necapitalizarii costurilor indatorarii

43. Una din situatiile de mai jos nu reprezinta momentul inceperii capitalizarii costurilor indatorarii. Care este aceasta?

a.

momentul in care sunt in curs activitatile necesare pentru pregatirea activului in vederea folosirii sau vanzarii lui

b.

momentul in care se geneareza costurile indatorarii

c.

momentul in care se realizeaza cea mai mare parte a activitatilor necesare pentru pregatirea activului pe termen lung in scopul utilizarii sau vanzarii sale

d.

momentul in care se realizeaza cheltuieli pentru acel activ

44. Stabilirea duratei de viata utila a unei imobilizari este la latitudinea:

a.

firmei de contabilitate

b.

conducerii  intreprinderii

c.

contabilului sef

d.

auditorului

45. Unul din aspectele relevate mai jos nu poate fi atribuit sistemului contabil ce a fost aplicat in Romania de la 1 ianuarie 1994. Care este acesta?

a.

sistemul contabil este unul monist

b.

sistemul contabil utilizeaza un limbaj bazat pe principii contabile

c.

sistemul contabil acorda o importanta crescuta procesului de inventariere

d.

sistemul contabil acorda o importanta mai mare documentelor de sinteza

46. Momentul in care nu se realizeaza recunoasterea stocurilor este:

a.

la darea in consum

b.

la obtinerea din productie proprie

c.

la achizitie

d.

la aport la capitalul social

e.

la primirea prin donatie

47. Conform IAS 11, pentru recunoasterea in contabilitate a cheltuielilor si veniturilor, nu se utilizeaza:

a.

metoda identificarii specifice

b.

metoda avansului procentual

c.

metoda executarii lucrarilor

48. Una din situatiile de mai jos reprezinta momentul incetarii capitalizarii costurilor indatorarii. Care este aceasta?

a.

momentul in care sunt in curs activitatile necesare pentru pregatirea activului in vederea folosirii sau vanzarii lui

b.

momentul in care se geneareza costurile indatorarii

c.

momentul in care se geneareza costurile indatorarii

d.

momentul in care se realizeaza cheltuieli pentru acel activ

49. Pentru determinarea duratei de viata utila a unui activ, intreprinderile trebuie sa tina seama de analiza mai multor factori, (conform IAS 16). De unul din factorii de mai jos intreprinderile nu trebuie sa tina seama. Care este acesta?

a.

uzura fizica estimata, in functie de conditiile de exploatare ale respectivului activ

b.

valoarea recuperabila a activului

c.

nivelul estimat de utilizare a activului de catre intreprindere, pe baza capacitatilor de productie existente sau a productiei estimated.

uzura morala actuala sau viitoare

e.

limitele juridice privind posibilitatea utilizarii activului (cazul contractelor de leasing)

ANS:  B

NUMERIC RESPONSE

1. Pentru instalarea unei linii tehnologice de confectii s-au efectuat urmatoarele cheltuieli : cost de achizitie utilaj 30000 lei, cheltuieli cu proiectul de amplasare 7200 lei, taxe vamale achitate 10000 lei, cheltuieli cu montajul utilajului 7000 lei, cheltuieli cu amenajarea cladirii 17000 lei, cheltuieli cu paza utilajelor 1500 lei, cheltuieli cu reclama pentru lansarea noilor produse 3000 lei, cheltuieli cu dobinzi aferente liniei de credit 2000 lei, cheltuieli cu pierderea tehnologica a primei productii 3000 lei.

Valoarea cheltuielilor ce se pot capitaliza, cf. IAS 16, este:

Nu adaugati unitatea de masura!

R:72000

2. Pentru instalarea unei linii tehnologice de confectii s-au efectuat urmatoarele cheltuiali : cost de achizitie utilaj 30000 lei, cheltuieli cu proiectul de amplasare 7200 lei, taxe vamale achitate 10000 lei, cheltuieli cu montajul utilajului 7000 lei, cheltuieli cu amenajarea cladirii 17000 lei, cheltuieli cu paza utilajelor 1500 lei, cheltuieli cu reclama pentru lansarea noilor produse 3000 lei, cheltuieli cu dobinzi aferente liniei de credit 2000 lei, cheltuieli cu pierderea tehnologica a primei productii 3000 lei.

Se cere:

Sa se calculeze valoarea cheltuielilor ce nu pot fi capitalizate, cf. IAS 16.

Nu adaugati unitatea de masura!

R: 9500

3. O intreprindere al carei obiect de activitate il reprezinta inchirierea de mijloace de transport, utilizeaza aceste imobilizari timp de 3 ani, apoi le vinde la valoarea lor neta contabila.

Intreprinderea estimeaza ca un vehicul se depreciaza dupa cum urmeaza: in primul an 25% din valoare; in cel de-al doilea an 20% din valoare; in cel de-al treilea an 15% din valoare. Costul de achizitie al unui vehicul este de 500000 lei.

Se cere:

Sa se determine amortizarea unui mijloc de transport pentru primul an de utilizare, conform IAS 16.

Nu adaugati unitatea de masura!

R: 125000

4. O societate achizitioneaza un mijloc de transport, valoarea de intrare 130000 lei. Pe parcursul utilizarii se inlocuieste o piesa care conduce la reducerea consumului de carburant cu 15%, in valoare de 10000 lei. Nefunctionand la parametrii initiali, se inlocuieste o alta piesa in valoare de 3000 lei, cheltuieli cu montarea 800 lei.

Care este valoarea cheltuielilor recunoscute ca activ?

Nu adaugati unitatea de masura!

R: 10000

5. O societate achizitioneaza un mijloc de transport, valoarea de intrare 130000 lei. Pe parcursul utilizarii se inlocuieste o piesa care conduce la reducerea consumului de carburant cu 15%, in valoare de 10000 lei.

Nefunctionand la parametrii initiali, se inlocuieste o alta piesa in valoare de 3000 lei, cheltuieli cu montarea 800 lei.

Care este valoarea cheltuielilor ce nu poate fi capitalizata?

Nu adaugati unitatea de masura!

R: 3800

6. O intreprindere a imprumutat suma de 400000 lei pentru finantarea constructiei unei cladiri. In cursul exercitiului N cheltuielile relative la acest imprumut sunt de 40000 lei. Suma imprumutata depaseste necesitatile imediate ale intreprinderii si, ca atare, o parte din aceasta a fost plasata, producand venituri financiare in valoare de 6000 lei.

Se cere:

Sa se determine aarimea cheltuielilor capitalizabile in numele exercitiului N.

Nu adaugati unitatea de masura!

R: 38400

7. Se cunosc urmatoarele date in legatura cu achizitionarea si punerea in stare de functionare a unui activ:

- costul activului 120000

- durata de viata utila 5 ani

- valoare reziduala estimata 20000

Se cere:

Sa se determine valoarea contabila a activului in bilantul anului 3, conform IAS 16.

R: 60000

8. Se cunosc urmatoarele date in legatura cu achizitionarea si punerea in stare de functionare a unui activ:

- costul activului 120000

- durata de viata utila 5 ani

- valoare reziduala estimata 20000

Se cere:

Sa se determine valoarea contabila a activului in bilantul anului 2, conform IAS 16.

R: 80000

9. Se cunosc urmatoarele date in legatura cu achizitionarea si punerea in stare de functionare a unui activ:

- costul activului 120000

- durata de viata utila 5 ani

- valoare reziduala estimata 20000

Se cere:

Sa se determine valoarea contabila a activului in bilantul anului 4, conform IAS 16.

R: 40000

10. Se cunosc urmatoarele date in legatura cu achizitionarea si punerea in stare de functionare a unui activ:

- costul activului 120000

- durata de viata utila 5 ani

- valoare reziduala estimata 20000

Se cere:

Sa se determine valoarea contabila a activului in bilantul anului 5, conform IAS 16.

R: 20000

11. O intreprindere cumpara un utilaj in urmatoarele conditii:

pret de achizitie 100000 u.m., cu plata imediata

se convine cu furnizorul platirea la livrare a unei parti din suma datorata, respectiv 40000 u.m., iar diferenta, 15 luni mai tarziu, pentru care furnizorul percepe un supliment de pret la nivelul ratei dobanzii de 30%.

Valoarea totala platita furnizorului, conform IAS 16, va fi de:

Nu adaugati unitatea de masura!

R: 118000

12. O intreprindere cumpara un utilaj in urmatoarele conditii:

pret de achizitie 100000 u.m., cu plata imediata

se convine cu furnizorul platirea la livrare a unei parti din suma datorata, respectiv 40000 u.m., iar diferenta, 15 luni mai tarziu, pentru care furnizorul percepe un supliment de pret la nivelul ratei dobanzii de 30%.

Valoarea cu care utilajul va fi recunoscut in contabilitate, conform IAS 16, va fi de:

Nu adaugati unitatea de masura!

R: 100000

COMPLETION

1. Amortizarea  este alocarea sistematica a valorii ____ AMORTIZABILE___a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila

2. Pierderea din depreciere reprezinta diferenta dintre valoarea contabila si valoarea ______ RECUPERABILA ______ a unui activ

3. Pierderile initiale din exploatare efectuate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati sunt recunoscute drept____ CHELTUIALA   A PERIOADEI _______

4. In situatia in care plata unei imobilizari cumparate este decalata dincolo de conditiile prevazute initial prin contract , IAS 16 prevede ca respectivul activ sa fie contabilizat la pretul sau dat de __PLATA IMEDIA____, iar suma platita in plus sa fie considerata o cheltuiala a perioadei de credit

5. IAS 16 precizeaza ca valoarea initiala a imobilizarii corporale va fi majorata cu valoarea unor cheltuieli______ ULTERIOARE _____, numai daca se estimeazaca se vor obtine beneficii economice suplimentare in viitor fata de cele estimate initial.

6. IAS 16 precizeaza ca valoarea initiala a imobilizarii corporale va fi majorata cu valoarea unor cheltuieli ulterioare numai daca se estimeaza ca se vor obtine beneficii __ECONOMICE ___ in viitor fata de cele estimate initial.

7. Cheltuielile ulterioare efectuate pentru readucerea mijlocului fix in situatia de a realiza beneficii economice viitoare se capitalizeaza cu conditia ca acestea sa nu depaseasca valoarea ___ RECUPERABILA ___ a activului

8. Tratamentul contabil de baza al IAS 16 prevede ca imobilizarile corporale trebuie prezentate in bilant la ____ COST ____ ajustat cu valoarea amortizarilor cumulate si a oricaror pierderi cumulate din depreciere

9. Tratamentul alternativ permis de IAS 16 prevede ca ulterior recunoasterii initiale, o imobilizare corporala sa fie prezentata in bilant la valoarea reevaluata, pe baza valorii___ JUSTE ____ la momentul reevaluarii, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere

10. Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat, valoarea reevaluata sa nu difere semnificativ de ___ VALOAREA JUSTA ____ la data bilantului

11. De regula, reevaluarea are la baza valoarea justa a imobilizarilor la data bilantului care coincide cu valoarea de piata. Atunci cand nu exista nicio posibilitate de a identifica valoarea de piata, deoarece acel gen de activ este foarte rar vandut, acestea vor fi evaluate la___ COSTUL DE INLOCUIRE ____, mai putin amortizarea corespunzatoare

12. Durata de viata utila care sta la baza calculului amortizarii poate sa difere de durata de viata____ ECONOMICA ____a respectivei imobilizari

13. Metoda de amortizare degresiva are ca rezultat o cheltuiala ____ DESCRESCATOARE ____ cu amortizarea pe parcursul duratei de viata utila a activului

14. Metoda inventarului_____ PERMANENT _____ consta in utilizarea conturilor de stocuri (materii prime, materiale consumabile, marfuri etc.) pentru a determina si urmari stocul scriptic dupa fiecare operatie de intrare si de iesire

15. Metoda inventarului _____ INTERMITENT ______ consta in renuntarea la utilizarea conturilor de stocuri in cursul perioadei, pentru evidenta intrarilor si, respectiv, a iesirilor si calcularea stocurilor scriptice dupa fiecare operatie

16. Recunoasterea stocurilor din situatiile financiare este procesul incorporarii in bilant sau in contul de profit si pierdere a unui element care indeplineste criteriile de RECUNOASTERE

17. Valorea realizabila neta este pretul de vanzare estimate ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si a costurilor necesare ___ REVANZARII

18. Valorea ___ REALIZABILA NETA ____ este pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si a costurilor necesare revanzarii

19. Costurile de vanzare ale stocurilor pot fi calculate in mod explicit sau pot fi___ ESTIMATE ____ ca procent al pretului de vanzare, ce se considera a fi realizabil prin prisma experientei anterioare.

20. Conform IAS 16, metoda amortizarii degresive presupune multiplicarea ratei lineare de amortizare cu niste____ COEFICIENTI _____ ce iau valori intre 1,5 si 2,5 in functie de durata de viata utila a imobilizarii.

21. Un activ pe termen lung este un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sau pentru___ VANZARE

22. Conform IAS 36, un activ este considerat____ DEPRECIAT _____ atunci cand valoarea de intrare, ajustata cu amortizarea cumulata, este mai mare decat valoarea recuperabila

23. Standardele Internationale de Raportare Financiara, cunoscute sub acronimul de IFRS (provenit de la denumirea in limba engleza a International Financial Reporting Standards), reprezinta un set de standarde contabile bazate pe___ PRINCIPII ____ intrucat stabilesc reguli generale, dar impun si anumite tratamente contabile specifice

24. Din punct de vedere contabil, tarile de drept cutumiar se caracterizeaza printr-un minimum de reglementare legala si mai mult pe o___ AUTOREGLEMENTARE ____ realizata prin actul normalizator al profesiei contabile liberale

25. Regia variabila de productie consta in acele costuri indirecte de productie care variaza direct proportional sau aproape direct proportional cu __ VOLUMUL PRODUCTIEI

26. Capacitatea normala de productie este productia estimata a fi obtinuta in medie, de-a lungul unui anumit numar de perioade sau sezoane, in conditii___ NORMALE ____ de productie

27. Conform IAS 23, cheltuielile____ CAPITALIZABILE _____ referitoare la imprumuturi sunt cele care ar fi putut sa fie evitate, daca activul in cauza nu ar fi fost achizitionat sau imprumutat

28. Concret, determinarea_____ VALORII REZIDUALE _____ se face prin compararea respectivului activ cu active similare aflate la sfarsitul duratei de viata sau pe baza prevederilor contractuale (in cazul contractelor de leasing)
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu