Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Management financiar contabil - lucrare -sinteza

Management financiar contabil - lucrare -sinteza
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL
LUCRARE -SINTEZA

CAPITOLUL I

1.1Modul de constituire si functi

onare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare.

Societatea STENTOR MARITIME S.R.L. a luat fiinta in anul 2002. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J51/213/2002. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA, avand CODUL UNIC de inregistrare RO 14795195.

In prezent isi desfasoara activitatea de productie si vanzare in orasul OLTENITA, indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.

Actul constitutiv al societatii STENTOR MARITIME S.R.L. cuprinde:

a)       FORMA JURIDICA

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.

b)       DENUMIREA SOCIETATII

Numele dat este: S.C. STENTOR MARITIME S.R.L.

SEDIUL SOCIAL:

Sediul social se afla in localitatea OLTENITA, judetul CALARASI.

c)       DURATA SOCIETATII:

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

d)       OBIECTUL SOCIETATII:

Activitatea principala a societatii este:

3512 – Constructii de ambarcatiuni sportive si de agrement

e)       CAPITALUL SOCIAL:

Capitalul subscris si varsat este de 11.000.000,00 RON.

Capitalul social se imparte in 110.000 parti sociale egale, in valoare nominala de 100 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.

f)        ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA:

Societatea este administrata, pe durata nelimitata, de o persoana fizica, cetatean olandez.

BENEFICII SI PIERDERI:

Asociatul unic incaseaza in totalitate beneficiile si suporta in totalitate eventualele pierderi.

g)       FORTA DE MUNCA:

Societatea angajeaza personal cu contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale. Are in prezent 42 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

h)       DIZOLVAREA SI LICHIDAREA:

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

1.2.Organizarea si tinerea contabilitatii.

Contabilitatea, S.C. STENTOR MARITIME S.R.L., se tine de catre S.C. VALERIA IMPEX S.R.L. prin contract de prestari servicii.

Organizarea si tinerea contabilitatii de gestiune revine unui economist, care coordoneaza activitatea economica in cadrul societatii , si fluxul documentelor interne de gesiune .

ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII:

S.C.VALERIA IMPEX S.R.L.

DIRECTOR GENERAL Secretara


Economist Director productie Director vanzari

(contabil)  (responsabil)

Sef echipa

Tamplarie Magazie Tubulatura Lacatuserie

2.3.Registrele de contabilitate

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea Mare si Registrul-inventar.

a)       Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate. In cadrul firmei STENTOR MARITIME S.R.L. acest jurnal este emis de programul de contabilitate SAGA SOFT, pe baza inregistrarilor efectuate zilnic.. Se listeaza la sfarsitul lunii, iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia Finantelor Publice la data infiintarii firmei.

b)       Registrul “Cartea-Mare” este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale. Formularele folosite drept registru “Cartea-Mare” pot imbraca diverse forme, cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse, fise de cont sah sau pe conturi corespondente, forma “Cartea-Mare” centralizatoare.

Forma fisei de cont pentru operatiuni diverse folosita de firma STENTOR MARITIME S.R.L. este emisa din programul de contabilitate SAGA SOFT si se listeaza si arhiveaza o data pe an – la sfarsitul anului.

c)       Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia iventarului. In cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.

In cadrul firmei STENTOR MARITIME S.R.L., acest registru se completeaza o data pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune (materii prime , materiale auxiliare

marfuri si produse) si in fiecare departament (mijloacele fixe si obiectele de inventar). Totodata, directorul economic (contabilul) al S.C. STENTOR MARITIME S.R.L., intocmeste lunar un inventar pentru o evidenta stricta a stocurilor.

d)       Registrul general de evidenta a salariatilor. Se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor de munca si nu poate completa acest registru decat cu un pix (stilou) de culoare neagra. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data incheierii contractului individual de munca, data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii neta in ore/zi, respectiv codul acesteia potricit Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

In cazul S.C. STENTOR MARITIME S.R.L., Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul firmei, in cadrul departamentului financiar-contabil.

e)       Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile: financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege.

S.C. STENTOR MARITIME S.R.L. are un singur registru de control care se afla la sediul firmei, in cadrul departamentului financiar-contabil.

f)        Registrulde evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Informatiile din registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Acest registru se pastreaza la sediul firmei STENTOR MARITIME S.R.L., in cadrul departamentului financiar-contabil, unde se fac si inregistrarile in acesta.

4.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala, in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix iI se acorda un numar de inventar, in ordine cronologica, pe baza documentelor primite. Este intocmit de departamentul financiar-contabil, pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

a)       Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe. Se intocmeste de departamentul financiar-contabil, intr-un exemplar pentru fiecare mijloc fix.

b)       Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca:

o      document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii (sectie, serviciu, brigada, atelier, unitati subordonate etc.);

o      document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la sectia sau subunitatea predatoare la cea primitoare;

o      document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.

Se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata de compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe. Circula la: persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii (ambele exemplare); la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predatoare, pentru semnare de predare de catre responsabilul cu mijloacele fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul sectiei, serviciului, etc. primitor (ambele exemplare); la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (impreuna cu mijlocul fix), pentru inregistrarea in evidenta la locul de folosinta (exemplarul 1); la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix (exemplarul 1).

c)       Procesul verbal de punere in functiune a mijlocului fix se foloseste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii, in prezenta membrilor comisiei care este formata din: presedinte, specialisti-consultanti, asistenti la receptie. Circula: la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 si 3); la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar preventiv (exemplarul 2); la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea si inregistrarea procesului verbal de receptie (exemplarele 2 si 3).

d)       Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste ca: document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz; document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate.

5.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor

a)       N.I.R.-ul serveste ca: document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate. Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate, la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate, precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii). Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

b)       Bonul de consum. Serveste ca: document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, dupa caz; document justificativ de scadere din gestiune; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum. Circula: la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate – CENTRELE DE PROFIT (ambele exemplare); la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare); la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

c)       Aviz de insotire a marfii – formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe hartie autocopiativa securizata. Serveste ca: document de insotire a marfii pe timpul transportului; document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale; dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta; document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleiasi unitati in cazul transferului. Circula: la furnizor; la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire (exemplarul 1); la compartimentul financiar-contabil, atasat la factura (exemplarul 3); la cumparator; la magazie, pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie si dupa consemnarea rezultatelor (exemplarul 1); la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasat la factura (exemplarul 1).

d)       Dispozitia de livrare. Serveste ca: document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii; document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare; document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale, dupa caz. Circula la: magazie, pentru eliberarea produselor, marfurilor sau altor valori materiale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate. Exemplarul 1 se arhiveaza la magazie, iar exemplarul 2 – la departamentul vanzari.

e)       Fisa de magazie. Serveste ca: document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale; sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc. Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau in ordine alfabetica. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. Inregistrarile in Fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata si obligatoriu zilnic. Nu circula, fiind document de inregistrare. Se arhiveaza la departamentul financiar-contabil.

f)        Fisa de magazie a formularelor cu regim special. Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat. Serveste ca: document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inscriere, numerotare, evidenta si urmarire; document de evidenta a formularelor anulate; document pentru stabilirea grupelor de numere (serii), pe compartimentele unitatii, in vederea numerotarii formularelor; sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar. Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

6.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.

a)       Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci, cu ajutorul careia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege). Se intocmeste de casiera in doua exemplare, unul insoteste banii la banca, iar celelalt (vizat de banca) ramane la registrul de casa.

b)       CEC-ul de numerar. Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori, avansuri de trezorerie etc.). Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

c)       Dispozitia de plata/incasare. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontuluide cheltuieli (ordinului de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza – plateste sumele de bani (Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (Dispozitia de incasare). Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

d)       Chitanta. Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani, se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei. Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

e)       Registrul de casa lei si valuta. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice, in numerar (lei sau valuta). Se intocmeste de casiera, zilnic, in doua exemplare: un exemplar ramane la casierie, iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

7.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.

a)       Stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Aceste fluturas se distribuie salariatilor, prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.

b)       Lista de avans chenzinal (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

c)       Stat de salarii – lichidare – cu toate datele conform legii (care se depune la Inspectoratul Tertitorial de Munca). Un exemplar se semneaza de personana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani, iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la Inspectoratul Teritorial de Munca.

d)       Stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata, unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.

e)       Fisa individuala. Este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile. Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

f)        Ordin de deplasare (delegatie). Serveste ca: dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea; document pentru decontarea de catre titularul de avans al cheltuielilor efectuate; document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans; document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea, intr-un exemplar, se semneaza de seful departamentului (daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii, ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic.

8.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)       Jurnalul de vanzari – formular tipizat fara regim special. Serveste ca: jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii; document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata; document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste intr-un singur exemplar, in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise. Circula la departamentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoarea adaugata. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

b)       Jurnalul de cumparari – formular tipizat fara regim special. Serveste ca: jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii; document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila; document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste intr-un singur exemplar, in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). Circula la departamentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoarea adaugata. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

c)       Factura (furnizor/client) – formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numeroate, comun pe economie, executata pe hartie autocopiativa securizata. Serveste ca: document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate; document de insotire a marfii pe timpul transportului; document de incarcare in gestiunea primitorului; document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. In cadrul firmei STENTOR MARITIME S.R.L. facturile sunt intocmite la Departamentul Vanzari in trei exemplare: exemplarul albastru merge la client, exemplarul verde la contabilitate, iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis. Fiind platitoare de TVA, S.C. STENTOR MARITIME S.R.L. foloseste factura fiscala cod 14-4-10/A. Se arhiveaza: la furnizor, la departamentul vanzari (exemplarul 2); la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1); la cumparator; la compartimentul contabil (exemplarul 3). Operatiunile de export sunt consemnate in factura fiscala cod 14-4-10/A. Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii, datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite, pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii, factura fiscala trebuie emisa in termen de cel putin 5 zile lucratoare de la data livrarii, fara a depasi finele lunii in care a avut loc lucrarea.

9.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale.

a)       Balanta de verificare. In cadrul S.C. STENTOR MARITIME S.R.L. se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati, este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil. Serveste la: verificarea exactitatii inregistrarilor; controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica; intocmirea situatiilor financiare. Nu circula, fiind document de sinteza. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

10.Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii, comun si altor stiinte economice, care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica, dupa caz, a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si pasiv sunt:

a)       Decizia de inventariere – este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil – Directorul Economic. Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului), in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.

b)       Declaratia de inventar – serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti pe care o prezinta comisiei de inventariere. Se intocmeste intr-un exemplar, de gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau, acolo unde este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiei de inventariere si se semneaza de acesta.

c)       Lista de inventariere – serveste ca: document pentru iventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii; document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate; document pentru intocmirea registrului jurnal; document centralizator al operatiunilor de inventariere. Se listeaza din programul de contabilitate, listele de inventariere fara cantitati (doar cu simbolul si denumirea). Aceste liste se completeaza cu numarul de bucati gasite in timpul inventarului: faptic si scriptic. Listele se semneaza pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Declaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.

d)       Decizia de imputare. Serveste ca: document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca; titlu executoriu in momentul comunicarii; document de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste de catre serviciul Personal, pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii). Se intocmeste in trei exemplare: exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat), exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul personal al salariatului.

e)       Angajamentul de plata. Acest document serveste ca: angajament de plata, a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale; titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor; titlu executoriu pentru executarea silita, in caz de nerespectarea angajamentului. Se intocmeste intr-un exemplar, de persoana care isi ia angajamentul (in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Acest angajament se da in fata juristului societatii, care are sarcina de a respecta legile si a-l semna.

f)        Registrul inventar. In cadrul firmei S.C. STENTOR MARITIME S.R.L., acest registru se completeaza o data pe an avand la baza liste de inventariere intocmire in fiecare gestiune (materii prime, materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament (mijloacele fixe si obiectele de inventar).

11.Gestionarea , folosirea si evidenta formularelor cu regim special.

In cadrul S.C. STENTOR MARITIME S.R.L., evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o “Fise de magazie a formularelor cu regim special”. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde directorul economic. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior.

12.Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare.

In cadrul S.C. STENTOR MARITIME S.R.L., situatiile financiare se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. S.C. STENTOR MARITIME S.R.L. aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene su cu Standardele Internationale de Contabilitate. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant; cont de profit si pierdere; situatia modificarilor capitalului propriu; situatia fluxurilor de trezorerie; politici contabile; note explicative.

Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari, persoane juridice autorizate. Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Sectorului 6 in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani.

CAPITOLUL III

CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

3.1 Contabilitatea cheltuielilor

Cadrul privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare elaborat de IASB defineste cheltuielie astfel: constituie diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valorilor activelor sau de creae de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului.

In contabilitatea financiara, cheltuielile sunt structurate dupa natura activitatii si natura

cheltuielii, rezultand urmatoarele categorii : cheltuieli de exploatare ;cheltuieli financiare, cheltuieli extraordinare ; cheltuieli cu amortizarile si provizioanele ; cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite .

Cheltuielile de exploatare sunt legate de activitatea curenta, normala a intreprinderii, iar realizarea ei presupune importante eforturi materiale , financiare si banesti. Acestea sunt generate si impuse de realizarea obiectului de activitate propriu fiecarei unitati, avand un caracter de permanenta .

Principalele grupe ale cheltuielilor de exploatare sunt:

Cheltuieli privind stocurile , care includ: consumurile de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, costul de procurare al materialelor nestocate, costul energiei si apei consumate, costul de achizitie sau de productie al animalelor si pasarilor, costul de procurare al marfurilor si ambalajelor;

Pentru inregistrarea in contabilitate a operatiilor privind cheltuielile de exploatare vizand consumul de stocuri aprovizionate de la terti, lucrari de servicii prestate de terti, se utilizeaza urmatoarele conturi:

 • Conturi de cheltuieli de exploatare:

601 cheltuieli cu materii prime

602 cheltuieli cu materiale consumabile

603 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604 cheltuieli privind materialele nestocate

605 cheltuieli privind energia si apa

606 cheltuieli privind animalele si pasarile

607 cheltuieli privind marfurile

608 cheltuieli privin ambalajele

 • Conturi de stocuri de materii prime si materiale

301 materii prime

302 materiale consumabile

303 materiale de natura obiectelor de inventar

308 diferente de pret la materii prime si materiale

371 marfuri .

 • Conturi la terti

401 furnizori

403 efecte de platit

409 furnizori-debitori

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti grupeaza informatii referitoare la cheltuielile ocazionate de procurarea utilitatilor in afara unitatii, cum sunt : intretinerea si reparatiile ; redeventeleor, locatiile , de gestiune si chiriile; primele de asigurare ; studiile si cercetarile; comisioanele si onorariile; protocolul, reclama si publicitatea; transportul de bunuri si personal; deplasarile, detasasrile si transferarile; cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii ; serviciile bancare si altele ;

Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate , reprezentate de obligatiile unitatii fata de bugetul central, bugetele locale sau alte organisme publice, in baza prevederilor din legisaltia financiar-fiscala;

Cheltuielile cu personalul, generate de renumerarea fortei de munca , concretizate in : salarii si alte drepturi de personal, contributia unitatii la asigurarile sociale, fondul de somaj si asigurarile sociale de sanatate ;

Principalelel conturi utilizate pentru inregistrarea in contabilitate a operatiilor privind cheltuielile de exploatare vizand personalul sunt:

 • Conturi de cheltuieli de exploatare

641 cheltuieli cu salariile personalului

645 cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

 • Conturi privind relatiile cu terti:

421 persona – salarii datorate

425 avansuri acordate personalului

427 retineri din salariile datorate tertilor

431 asigurari sociale

444 impozitul pe venituri de natura salariilor

437 ajutor de somaj

 • Conturi de trezorerie :

5311 casa in lei

5121 conturi in lei la banci

Alte cheltuieli de exploatare , reprezentate de : pierderi din creante si debitori diversi; despagubiri , amenzi si penalitati ; donatii si subventii acordate : cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital ; alte cheltuieli de exploatare ;

Cheltuielile financiare sunt ocazionate de desfasurarea activitatii financiare a unitatii si sunt concretizate in : pierderi din creante legate de participatii; valoarea contabila a investitiilor financiare cedate; diferenta nefavorabile dintre pretul de vanzare si valoarea contabila a investitiilor pe termen scurt cedate; diferentele nefavorabile de curs valutar ; dobanzile datorate pentru imprumuturile primite; sconturile acordate furnizorilor si altor creditori; alte cheltuieli financiare;

Cheltuielile extraordinare sunt reprezentate de cheltuielie care nu au legatura cu activitatea curenta, normala a unitatii. Aceste cheltuieli apar accidental, la intervale mari de timp, probabilitatea de a se repeta fiind redusa. In aceasta grupa se includ cheltuielie ocazionate de producerea calamitatilor si a altor evenimente extraordinare ;

Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele includ acele cheltuieli generate de amortizarea imobilizarilor si de constituirea sau supilmentarea provizioaneler pentru: riscuri si cheltuieli; deprecierea imobilizarilor; deprecierea activelor circulante ; amortizarea primelor de rambursare a obligatiilor. Acesrte cheltuieli sunt structurate pe cele doua segmente ale activitatii desfasurate de unitate: de exploatare financiara ;

Cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite sunt reprezentate de sumele datorate bugetului de stat sub forma de impozit pe profit sau alte impozite prevazute de legislatia financiar-fiscala.

3.2 Contabilitatea veniturilor

Cadrul privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare IASB defineste veniturile astfel:

veniturile constituie cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau diminuarilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributiile actionarilor .

Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor si se grupeaza in: venituri din activitatea de exploatare, venituri din activitatea financiara, venituri din activitatea extraordinara

Veniturile din exploatare sunt generate de activitatea curenta a intreprinderii, sunt impuse de realizarea obiectului de activitate proriu fiecarei unitati avand un caracter de permanenta. Principalele grupe de venituri din exploatare sunt:

Veniturile care formeaza cifra de afaceri si care includ: vanzarile de produse finite, semifabricatele si produsele reziduale, veniturile din executarea de lucrari si prestari de servicii , valoarea studiilor si cercetarilor efectuate pentru terti, veniturile din redevente, locatii de gestiune si chirii, vanzarile de marfuri si veniturile din activitati diverse;

Cheltuieliariatia stocurilor reprezentata de cresterea/descresterea valorii (la costul de productie ) stocurilor la sfarsitul exercitiului fata de inceputul acestuia. Variatia stocurilor se inregistreaza in contul de profit si pierdere cu semnul plus (crestere de stocuri) sau minus (descrestere) ;

Veniturile din productia de imobilizari contin informatii referitoare la costul de productie al imobilizarilor necorporale si corporale , obtinute cu efort propriu;

Veniturile din subventii de exploatare sunt reprezentate de subventii si alte sume nerambursabile de care beneficiaza intreprinderea da la bugetul sttului, colectivitatile publice sau alte unitati pentru acoperirea diferentelor de pret la produse si servicii subventionate, acoperirea pierderilor sau alte destinatii impuse de organismul finantelor;

alte venituri din exploatare , reprezentate de : creante reactivate si recuperari de la debitori diversi; despagubiri, amenzi si penalitati cuvenite ; donatii si subventii primite ; venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital; subventii pentru investitii virate la venituri si alte venituri din exploatare;

Veniturile financiare sunt ocazionate de desfasurarea activitatii financiare a unitatii si se concretizeaza in: veniturile din detinera titlurilor de participare si a investitiilor financiare pe termen scurt; dobanzile cuvenite din imobilizarea creantelor; pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate; diferenta favorabila dintre pretul de vanzare si valoarea contabila a investitiilor pe termen scurt cedate; diferentele favorabile de curs valutar, dobanzile cuvenite pentru imprumuturile acordate pe termen scurt si disponibilitatile pastrate in conturile bancare; sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori , alte venituri financiare;

Veniturile extraordinare sunt reprezentate de acele venituri care nu au legatura cu activitatea curenta , normala a unitatii. Aceste venituri apar accidental, la intervale mari de timp, probabilitatea de a se repeta fiind redusa.

Veniturile din provizioane sunt generate de anularea , diminuarea sau consumarea provizioanelor pentru : riscuri si cheltuieli; depreciera imobilizarilor si deprecierea activelor circulante. Aceste venituri sunt structurate pe cele doua segmente ale activitatii desfasurate de unitate :de exploatare si financiara.

Toate conturile de venituri sunt conturi de pasiv. Acesrte conturi colecteaza, in cursul lunii, in credit veniturile obtinute, dupa natura lor , iar in debit veniturilr realizate din operatii in participatii transferate coparticipantilor, soldului creditor transferat in contul de profit si pierderi.

Nu prezinta sold la sfarsitul lunii.

Contabilitatea principalelor tranzactii privind veniturile se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa a 7-a Conturi de venituri , dezvoltata pe grupe si subgrupe , astfel

 • Grupa 70 Cifra de afaceri
 • Grupa 71 Variatia  stocurilor
 • Grupa 72 Venituri din productia de imobilizari
 • Grupa 74 Venituri din subventii de exploatare
 • Grupa 75 Alte venituri
 • Grupa 76 Venituri financiare
 • Grupa 77 Venituri extraordinare
 • Grupa 78 Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea sau pierdera de valoare

sCAPITOLUL IV

OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNOR ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV IMPLICAND SI CONTURI DE VENITURI SI CHELTUIELI

A.Situatia activului si pasivului patrimoniului la inceputul perioadei de gestiune

Cont

Denumire cont

DEBIT

CREDIT

1012

Capital subscris varsat

-

11.000.000,00

121

Profit si pierdere

-

-

213

Instalatii tehnice

11.423.525,00

-

2133

Mijloace de transport

210.423,00

-

214

Mobilier, aparatura birotica

45.230,00

-

2813

Amortizarea instalatiilor, mobilier

-

1.359.618,43

2814

Amortizarea mijloacelor de transport

-

18.420,00

121

Profit si pierdere

-

-

301

Materii prime

94.050,82

-

3021

Materiale auxiliare

3.420,00

-

401

Furnizori

-

3.992,99

4111

Clienti

-

-

421

Personal – salarii datorate

-

52.400,00

4211

Personal salarii datorate(lichidare)

-

23.539,20

425

Avansuri acordate personalului

15.692,80

-

4311

Contributia unitatii la asigurarile sociale

-

10.360,00

4312

Contributia individuala la asigurarile sociale

-

4.998,00

4313

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate

-

3.668,00

4314

Contributia individuala la asigurarile sociale de sanatate

-

3.426,00

4315

Contributia unitatii la asigurarile pentru accidente demunca si boli profesionale

-

637,00

4317

Contributia pentru concedii si indemnizatii de la PJ sau PF

-

404,00

4371

Contributia unitatii pentru fondul de somaj

-

1.330,00

4372

Contributia individuala pentru fondul de somaj

-

524,00

441

Impozitul pe profit

-

-

4423

TVA de plata

-

-

4426

TVA deductibila

-

-

4427

TVA colectata

-

-

444

Impozitul pe venitul din salarii

-

4.220,00

4471

Comisionul pentru carti de munca

-

404,00

5121

Banca in lei

235.000,00

-

5124

Banca in valuta

408.100,00

-

5311

Casa in lei

100,00

-

581

Viramente interne

-

-

601

Cheltuieli cu materiile prime

-

-

6021

Cheltuieli cu materialele auxiliare

-

-

626

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

-

-

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

-

-

6351

Cheltuieli cu alte impzite si taxe si varsaminte asimilate

-

-

641

Cheltuieli cu salariile personalului

-

-

6451

Cheltuieli privind asigurarile sociale

-

-

6452

Cheltuieli privind ajutorul de somaj

--

6453

Cheltuieli privind asigurarile sociale de sanatate

-

-

691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

-

-

707

Venituri din vanzarea marfurilor

-

-

766

Venituri din dobanzi

-

-

891

Bilant de deschidere

12.435.541,62

12.435.541,62

B. In cadrul S.C. STENTOR MARITIME S.R.L., la sfarsitul lunii, pe baza pontajelor (foilor colective de prezenta) intocmite de serviciul Personal se intocmesc statele de plata (de catre contabilitate). Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile (in programul SAGA SOFT). Sa consideram totalul statului de plata ca fiind recapitulatia la salarii:

CONTUL 421 = Personal salarii datorate

a)       Data 30.06.2007. Se inregistreza cheltuiala cu salariile brute realizate:

641 = 421 52.400,00

b)       Data 30.06.2007. Retinerile din salarii:

v    Contributia individuala de asigurari sociale – asigurati (cota 9,5 %)

421 = 4312 4.998,00

v    Contributia pentru asigurari sociale de sanatate – asigurati (cota 6,5%)

421 = 4314 3.426,00

v    Contributia individuala de asigurari pentru somaj – asigurati (cota 1%)

421 = 4372 524,00

v    Impozitul pe salarii

421 = 444 4.220,00

c) Data 30.06.2007. Contributia de asigurari sociale – angajator (cota – 19,75%)

6451 = 4311 10.360,00

d)       Data 30.06.2007. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate – angajator (cota – 7%)

6453 = 4313 3.668,00

e)       Data 30.06.2007. Contributia de asigurari pentru somaj – angajator (cota – 2,5%)

6452 = 4371 1.330,00

f)        Data 30.06.2007. Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale – angajator (cota – 1,20%)

6451 = 4315 637,00

g)       Data 30.06.2007. Contributia pentru concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (cota 0,75%)

6451 = 4317 404,00

h)       Data 30.06.2007. Comisiunul pentru carti de munca (cota 0,75%)

6351 = 4471 404,00

C. La inceputul fiecarei luni se inregistreaza extrasele de cont din luna precedenta.

Data 01.06.2007 sold initial 235.000,00 ron Debit al contului 5121 – Conturi la banci in lei.

CONT 5121 – Conturi la banci in lei

01.06.2007 Incasarea dobanzii

5121 = 766 2.350,00 ron

05.06.2007 Ridicare numerar

2.400,00 ron

06.06.2007 Plata salarii card-lichidare

23.539,20 ron

10.06.2007 Ridicare numerar

15.730,00 ron

10.06.2007 Plata VODAFONE

401 = 5121 195,57 ron

10.06.2007 Comision bacar

1,00 ron

18.06.2007 Plata ROMTELECOM

401 = 5121 257,42 ron

18.06.2007 Comision bancar

1,00 ron

21.06.2007 Plata contributia angajatorului la asigurarile sociale 19,75%

10.360,00 ron

21.06.2007 Comision bancar

52,00 ron

21.06.2007 Plata contributia individuala la asigurarile sociale 9,5%

4.998,00 ron

21.06.2007 Comision bancar

25,00 ron

21.06.2007 Plata contributia amgajatorului la asigurarile sociale de sanatate 7%

3.668,00 ron

21.06.2007 Comision bancar

18,00 ron

21.06.2007 Plata contributia individuala la asigurarile sociale de sanatate 6,5%

3.426,00 ron

21.06.2007 Comision bancar

17,00 ron

21.06.2007 Plata contributia angajatorului la fondul pentru somaj 2,5%

1.330,00 ron

21.06.2007 Comision bancar

7,00 ron

21.06.2007 Plata contributia individuala la fondul pentru somaj 1%

524,00 ron

21.06.2007 Comision bancar

3,00 ron

21.06.2007 Plata impozitul pe venitul din salarii

4.220,00 ron

21.06.2007 Comision bancar

21,00 ron

21.06.2007 Plata contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.20%

637,00 ron

21.06.2007 Comision bancar

3,00 ron

21.06.2007 Plata contributia pentru concedii si indemnizatii 0,75%

404,00 ron

21.06.2007 Comision bancar

2,00 ron

21.06.2007 Plata comision carti de munca 0,75%

404,00 ron

21.06.2007 Comision bancar

2,00 ron

21.06.2007 Plata salarii – avans

15.692,80 ron

23.06.2007 Ridicare numerar

2.500,00 ron

27.06.2007 Ridicare numerar

9.600,00 ron

28.06.2007 Plata Electrica

401 = 5121 3.540,00 ron

28.06.2007 Comision bancar

627 = 5121 18,00 ron

Sold final debitor = 133.754,01 ron

Inregistrarea facturii de client

13.06.2007 curs valutar 3,2721

% 3.108.495,00 ron

701 2.612.180,67 ron

4427 496.314,33 ron

CONTUL 5124 – Conturi la banci in devize

Sold initial debitor 125.000,00 € x 3,2648 = 408.100,00 ron

01.06.2007 Incasare dobanda

125,00 € x 3.2648 = 408,10 ron

15.06.2007 Incasare client partial (factura in valoare de 950.000,00 € contravaloarea unei ambarcatiuni)

5124 = 4111 700.000,00 € x 3,2395 = 2.267.650,00 ron

23.06.2007 Incasare client partial

5124 = 4111 250.000,00 € x 3.1774 = 794.350,00 ron

Sold final 5124 debitor = 3.470.508,10 ron

Inregistrarea diferentelor de curs valutar

2.267.650,00 + 794.350,00 = 3.062.000,00 ron

3.108.495,00 – 3.062.000,00 = 46.495,00 ron

46.495,00 ron

D.Se inchid conturile de TVA:

4.829,12 ron

491.485,21 ron

E. Se inchid conturile de cheltuieli prin contul 121 = Profit si pierdere

% 218.666,41

601 98.425,00

6021 2.230,55

641 52.400,00

6451 11.401,00

6452 1.330,00

6453 3.668,00

6351 404,00

628 2.142,86

627 170,00

665 46.495,00

SI

% = 121 2.614.938,77

2.612.180,67

2.758,10

F. Se calculeaza impozitul pe profit si rezulta un profit brut in valoare de 2.396.272,36 ron.

*se calculeaza impozitul pe profit

Profitul impozabil = Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale

Cota de impozitare este de 16%

383.403,58 ron

Si

383.403,58 ron

BALANTA; FISA CONTURILOR (CARTEA MARE)

S.C. STENTOR MARITIME S.R.L.

CONT

Denumire cont

Solduri initiale

Rulaje lunare

Total sume

Solduri finale

D

C

D

C

D

C

D

C

Capital subscris varsat

Instalatii tehnice

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de trabsport

Amortizarea aparaturii birotice, mobilier

Profit si pierdere

Materii prime

Materiale auxiliare

Furnizori

Clienti

Personal salarii

Personal salarii datorate

Avansuri acordate personalului

Contrib. unitatii la asig sociale

Contrib. personalului la asig. sociale

Contrib. unitatii la asig. soc. de sanatate

Contrib. personalului la asig. soc. de sanatate

Contrib. unitatii la asig pentru fond accidente de munca is boli prof.

Contrib. pentru concedii si indemnizatii

Contrib. unitatii la fondul pentru somaj

Contributia personalului la fondul pentru somaj

Impozitul pe profit

TVA  de plata

TVA deductibila

TVA colectata

Impozitul pe venitul din salarii

Comision ITM

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

Casa in leiViramente interne

Cheltuieli cu materii prime

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Comision bancar

Alte cheltuieli cu servicii executate de terti

Cheltuieli cu alte impzite, taxe si varsaminte

Cheltuieli cu salariile personalului

Contrib unitatii la asig soc.

Contrib unitatii pentru ajutorul de somaj

Contrib unitatii la asig soc de sanatate

Cheltuieli dindiferente de curs valutar

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Venituri din vanzarea produselor finite

Venituri din dobanzi

Bilant de deschidere

FISA CONT 641

DATA

Explicatie

Debit

Credit

Salarii brute

Inchidere cheltuiala

Sold final

FISA CONT 6451

DATA

Explicatie

Debit

Credit

Contrib asig soc

Contrib, pentru accidente de munca 1,20%

Contrib pentru concedii si indemnizatii 0,75%

Inchidere cheltuiala

Sold final

FISA CONT 6452

DATA

Explicatie

Debit

Credit

Contrib pentru fon somaj

Inchidere cheltuiala

Sold final

FISA CONT 6453

DATA

Explicatie

Debit

Credit

Contrib asig soc de sanatate

Inchidere cheltuiala

Sold final

FISA CONT 6351

DATA

Explicatie

Debit

Credit

Comision ITM 0,75%

Inchidere cheltuiala

Sold final

Fisa cont 421

DATA

Explicatie

Debit

Credit

Sold initial

Contrib pers la asig soc

Contrib pers la asig soc de sanatate

Contributia pers pentru somaj

Impozitul pe venitul din salarii

Stat lichidare

Sold final

FISA CONT 4211

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Stat salarii

Stat avansuri acordate personalului

Plata lichidare

Sold final

FISA CONT 4311

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Contrib unitatii la asig soc

Plata contributie

SOLD FINAL

FISA CONT 4312

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Contrib pers la asig soc

Plata contributie

SOLD FINAL

FISA CONT 4313

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Contrib unitatii la asig soc de sanatate

Plata contributie

SOLD FINAL

FISA CONT 4314

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Contrib pers la asig soc de sanatate

Plata contributie

SOLD FINAL

FISA CONT 4315

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIALContrib unitatii pentru accidente de munca si boli profesionale 1,20%

Plata contributie

SOLD FINAL

FISA CONT 4317

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Contrib pentru concedii si indemnizatii 0,75%

Plata contributie

SOLD FINAL

FISA CONT 4371

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Contrib unitatii pentru fond somaj

Plata contributie

SOLD FINAL

FISA CONT 4372

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Contrib pers pentru fond somaj

Plata contributie

SOLD FINAL

FISA CONT 441

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Impozit pe profit

SOLD FINAL

FISA CONT 4423

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

TVA de plata

SOLD FINAL

FISA CONT 4426

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Achizitie marfa

Achizitie marfa

Achizitie marfa

Onorariu avocat

Inchiderea contului

SOLD FINAL

FISA CONT 4427

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Factura client

Regularizarea TVA

TVA de plata

SOLD FINAL

FISA CONT 444

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Stat salarii

Plata impozit pe venitul din salarii

SOLD FINAL

FISA CONT 4471

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Stat salarii

Plata comision

SOLD FINAL

FISA CONT 5121

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Incasare dobanda

Ridicare numerar

Plata salarii lichidare

Ridicare numerar

Plata VODAFONE

Plata comision bancar

Plata ROMTELECOM

Plata comision bancar

Plata contrib unitatii pentru asig soc

Plata contrib pers pentru asig soc

Plata contrib unitatii pentru asig soc de sanatate

Plata contrib pers pentru asig soc de sanatate

Plata contrib unitatii la fond somaj

Plata contrib pers la fond somaj

Plata contrib unitatii pentru accidente si boli profesionale

Plata concedii si indemnizatii

Plata comision ITM

Plata impozitul pe venitul din salarii

Plata comisin bancar

Plata salarii avans

Ridicare numerar

Ridicare numerar

Plata Electrica

Plata comision bancar

SOLD FINAL

DATA

Explicatie

Debit

Credit

SOLD INITIAL

Incasare dobanda

Incasare client

Incasare client

SOLD FINAL

NOTA: Practica s-a efectuat la S.C.VALERIA IMPEX S.R.L. societate care asigura serviciul financiar-contabil prin personal specializat . Obiectul studiului reprezinta STENTOR MARITIME S.R.L. pentru perioada IUNIE 2007, avand permis doar la documentele din aceasta perioada .

Intocmit ,

Student: PAHOMI (GRIGORE) MIRELA GABRIELA
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu