Creeaza.com - informatii profesionale despre
Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Principii, politici si metode contabile

Principii, politici si metode contabile
SC UATAA SA MOTRU

NOTA NR.6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Evidenta contabila a societatii este condusa in conformitate cu principiile si reglementarile contabile aprobate de legislatia romaneasca.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2006 s-a efectuat in acord cu principiile si regulile contabile prevazute de OMFP 94/2001 de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate precum si in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991.

a. Bazele intocmirii situatiilor financiare
Situatiile financiare cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxului de trezorerie si situatia modificarilor capitalului propriu si notele la acestea.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu OMFP 94/2001 si legislatia si reglementarile aplicabile. In cerintele OMFP 94/2001 este inclusa si cea referitoare la aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), cu exceptia standardelor excluse in mod specific, respectiv cele referitoare la consoli dare si standardul referitor la contabilitatea in economiile hiperinflationiste.

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei avand la baza principiul costului istoric, exceptand imobilizarile corporale care sunt prezentate la valoarea reevaluata .

b. Aplicarea raportarii financiare in cconomii hiperinflationiste

Conform OMFP 1827/2003, anexa 2 paragraf 1 societatea nu a ap1icat cerintele IAS 29 in pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 94/2001.

Pana la 1 iulie 2004, Romania a fost considerata o economie hiperinflationista in conformitate cu criteriile incluse in Standardul International de Contabilitate 29. Aplicarea IAS 29 ar fi dus la aparitia unor ajustari in situatiile financiare aferente exercitiului incheiat la 31.12.2003 si in continuare.

c. Corectia erorilor fundamentale, modificarea politicilor contabile , profitul sau pierderea neta

Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor constatate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, se corecteaza in anul in care se constata . Erorile fundamentale aferente perioadelor anterioare trebuie corectate prin ajustarea soldului de deschidere a rezultatului reportat.

d. Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 94/2001 presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si daca sunt necesare ajustari , acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

e. Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti includ casa si conturile curente.

f. Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea anticipata de realizare. Pentru creantele incerte se constituie provizioane. Societatea considera ca fiind incerte creantele de incasat de la clientii sau

debitorii aflati in procedura de faliment sau alte creante pe carecompartimentul juidic Ie incadreaza in aceasta categorie utilizand rationamentul profesional.

g. Stocuri

Stocurile sunt reprezentate de materiale consumabile , piese de schimb si altele, pentru intretinerea utilajelor si instalatiilor. Aceste materiale sunt inregistrate ca stocuri in momentul achizitiei si sunt trecute pe cheltuieli, in momentul consumului.

Evaluarea stocurilor in bilant se face la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii pre cum si alte costuri suplimentare pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc in prezent.

Costul de achizitie a stocurilor cuprinde pretul de cumparare , taxele de import si alte taxe , costurile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei de materiale si servicii.

Dintre metodele utilizate pentru valorificarea diferitelor tipuri de stocuri cea mai folosita este 'Metoda primul intrat -primul iesit' (FIFO), pentru materialele consumabile- carburanti, piese de schimb, materiale de constructii, alte materiale consumabile din depozit.

h. Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale (valoarea de intrare si amortizarea cumulata) sunt inregistrate la valoarea istorica. Valorile de inventar a imobilizarilor corporale in sold la data de 31.12.2006 sunt valorile rezultate in urma reevaluarii , iar pentru cele intrate in anii 2003, 2004 si 2005 costul de achizitie si alte costuri suportate pentru a le aduce in forma si locul in care se gasesc in prezent.

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretu1 de achizi!ie , inc1usiv taxele vamale de import si alte taxe nerecuperabile, precum si orice costuri direct atribuibile aducerii activului in starea si la locatia in care se afla.

CheltuieIile inregistrate dupa punerea in functiune , cum ar fi cele cu reparatiile si intretinerea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al perioadei respective. Daca se poate demonstra ca aceste cheltuieli au dus la cresterea beneficiilor viitoare care se asteapta sa se obtina de la activul respectiv, aceste cheltuieli sunt capitalizate in costul imobilizarii corporale respective.

La 31 decembrie 2006 societatea a reevaluat grupa I-constructii cu evaluator autorizat ocazie cu care s-a stabilit valoarea justa pentru care societatea urmeaza a intocmi declaratie rectificativa petru impozitul pe cladiri la Primaria Motru.S-a aplicat si se va aplica in continuare IAS 16.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor si anume:

Categoria

Durata de viata

Cladiri si cladiri speciale

40-50 ani

Masini si echipamente

6-12 ani

Aparate de masura si control

3-10 ani

Mijloace de transport

5-10 ani

Altele

5-15 ani

Pe parcursul duratei de viata utila a activelor se poate proceda la revizuirea duratelor de viata sau se poate modifica regimul de amortizare, atunci cand rationamentul profesional o cere. Valoarea amortizabila a unui element al imobilizarilor corporale se aloca in mod sistematic pe costuri pe parcurul duratei de viata utila a activului.

Costurile indatorarii (cheltuielile cu dobanzile) care sunt direct atribuibile achizitiei , constructiei sau productiei unui activ se vor capitaliza ca parte din costul acelui activ, conform tratamentului alternativ permis de IAS 23,' Costurile indatorarii'.

i. Deprecierea activelor

IAS 36 'Deprecierea activelor' impune ca imobilizarile corporale si necorporale sa fie testate pentru a verifica deprecierea valorii lor ori de cate ori evenimente sau schimbari indica eventualitatea ca valoarea contabila a unui activ ar putea deveni nerecuperabila. Atunci cand valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea recuperabila, pierderea inregistrata prin depreciere se regaseste in contul de profit si pierdere pentru active inregistrate la cost si tratata ca o reducere din reevaluare pentru activele inregistrate la valoarea de reevaluare, in masura in care pierderea inregistrata prin depreciere nu depaseste surplusul din reevaluare.Valoarea recuperabila a activului este maximul dintre pretul de vanzare net al activului si valoarea de folosinta. Pretu1 net de vanzare este valoarea ce se poate obtine din vanzarea unui activ in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv , in timp ce valoarea de utilizare este valoarea prezenta a fluxurilor de numerar viitoare estimate, care se asteapta sa fie generate din utilizarea continua a activului si din casarea lui la sfarsitul vietii utile. Valorile recuperabile se estimeaza pentru active individuale sau daca nu este posibil, pentru unitatea generatoare de numerar.

Reversarea pierderilor din depreciere recunoscute in anii anteriori este inregistrata atunci cand exista un indiciu ca pierderile din depreciere recunoscute pentru acel activ nu mai exista sau s-au diminuat. Reversarea este inregistrata in contul de profit si pierdere sau ca o crestere a surplusului din reevaluare. In cursul anului 2006 se vor reevalua toate categoriile de imobilizari corporale.

j. Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost , care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate.

k. Impozite si taxe

Impozitul pe profit curent se calculeaza in conformitate cu reglementarile fiscale romane si se bazeaza pe rezultatele raportate in declaratia de impozit a societatii , intocmita in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate dupa ajustari pentru anumite elemente in functie de legislatia in vlgoare.l. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil sa fie necesara o iesire de resurse sau o diminuare de creante care sa afecteze beneficiile economice pentru a onora obligatia respectiva sau recuperarea creantei si poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiilor. Provizioanele sunt revizuite de fiecare data cand se intocmeste bilantul si ajustate astfel incat sa reflecte ultimele estimari. Atunci cand impactul deprecierii in timp a datoriei este important, marimea provizionului este valoarea prezenta a cheltuielilor ce vor fi necesare pentru decontarea obligatiei.

m. Venituri

Veniturile sunt recunoscute atunci cind exista posibilitatea ca in viitor anumite beneficii - care pot fi corect estimate- sa revina societatii. Veniturile reprezinta in principal valoarea livrarilor de energie termica si apa furnizate clientilor. Veniturile din livrarea acestora sunt recunoscute in perioada in care acestea sunt livrate.

n. Instrumente financiare

Activele financiare si datoriile financiare inregistrate in bilantul anexat includ numerarul si echivalentele de numerar , clientii si alte conturi asimilate, furnizorii si alte conturi asimilate, datorii pe termen scurt angajate si alte active si datorii pe termen scurt. Politicile cantabile privind recunoasterea si masurarea acestor elemente sunt prezentate in politicile contabile respective ce se regasesc in aceasta nota.

Instrumentele financiare sunt clasificate ca datorii sau capitaluri proprii in concordanta cu substanta angajamentului contractual. Dobanda , dividendele , castigurile si pierderile asociate cu un instrument financiar clasificat ca datorie sunt raportate ca si cheltuiala sau venit in momentul aparitiei lor. Varsamintele catre detinatorii de instrumente financiare clasificate in capitalurile proprii sunt inregistrate direct in capitaluri proprii. Instrumentele financiare sunt compensate atunci cand societatea are dreptul legal de a compensa si intentioneaza fie sa compenseze pe o baza neta , fie sa realizeze activul si sa deconteze datoria simultan.

o. Drepturile salariatilor

Drepturile salariatilor pe termen scurt

Drepturile salariatilor pe termen scurt indud salariile , bonurile de masa si contributiile la asigurarile sociale. Drepturile salariatilor pe termen seurt sunt recunoscute ca si cheltuieli o data cu prestarea serviciilor de catre acestia.

Drepturi dupa angajare

Societatea si fiecare angajat sunt obligati prin lege sa contribuie (ca si contributie la asigurarile sociale)la fondul national de pensii gestionat de Asigurarile Sociale de Stat (un plan de contributii definit, finantat pe parcurs) in consecinta , societatea nu are nici o obligatie legala sau implicita sa plateasca drepturi salariale viitoare. Singura obligatie a societatii este sa plateasca contributiile atunci cand acestea apar. Daca societatea inceteaza sa angajeze membri ai planului de Asigurari Sociale de Stat , aceasta nu are obligatia sa plateasca drepturi castigate de angajatii proprii in anii anteriori. Contributiile societatii legate de planurile de contributii definite afecteaza contul de profit si pierdere al anului la care se refera.

p. Datorii contingente

Datoriile contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare anexate. Acestea sunt prezentate cu exceptia cazului in care posibilitatea unei iesiri de resurse ce implica beneficii economice este redusa . Un activ contingent nu este inregistrat in situatiile financiare anexate, dar este prezentat atunci cand o intrare de beneficii eeonomice este probabila.

r. Decontari prin compensare

Datorita lipsei generale de lichiditati din Romania, o parte semnificativa a sumelor provenite din vanzarile societatii sunt decontate prin compensare, societatea compensand creantele pentru serviciile livrate cu datoriile pentru materii prime si servicii prin lantul de societati cu datorii reciproce.Aceste tranzactii reprezinta schimbul de produse / servicii de aceeasi valoare fara a fi recunoscuta vreo pierdere sau vreun castig fata de valoarea lor nominala.

s. Evenimente ulterioare

Situatiile financiare anexate reflecta evenimentele ulterioare datei situatiilor financiare care furnizeaza informatii suplimentare despre pozitia societatii la data incheierii bilantului sau cele care indica o posibila neindeplinire a ipotezei referitoare la continuitatea activitatii (evenimente ce determina ajustari ).

Evenimentele ulterioare ce nu constituie evenimente ce determina ajustari sunt prezentate in note atunci cand sunt considerate semnificative.

t. Continuitatea activitatii

Pozitia financiara a societatii este dependenta de politica de stabilire a pretului de livrare a energiei termice si apei distribuite pentru a putea creste rentabilitatea pe activitati si pe total.

DIRECTOR GENERAL, PT.CONTABIL SEF, REVIZUIT

Ing. SCHINTEE ILIE MURGILASI T. SC EXPERTIZA SRL
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu