Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Proiect contabilitate

Proiect contabilitate
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” - BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
PROIECT CONTABILITATE

1. La data de 01.02.2004 se constituie S.C. SPER S.R.L. Vaslui, cu un capital social de 6000 lei, divizat in 3000 actiuni cu valoare nominala de 2 lei.

Sectorul de activitate: comert.

Prezentarea compartimentului financiar contabil

Sistemul informational economic este baza sistemului de management , avand drept scop prelucrarea informatiilor existente in vederea satisfacerii unor obiective stabilite de conducerea firmei. Principala sursa de date a sistemului informational economic si in acelasi timp, o componenta esentiala a acestuia, este contabilitatea in ansamblul ei, iar la nivel de unitate patrimoniala sistemul financiar - contabil. In cadrul entitatilor acest compartiment este organizat in mod unitar si are legaturi de interdependenta cu toate celelalte compartimente, legaturi ce se materializeaza prin purtatorii principali de informatii (documente justificative, rapoarte, situatii variate etc.), realizarea functiei financiar-contabile necesita, in prezent, un timp de lucru din ce in ce mai redus,datorita schimbarilor de date informatizate care conduc la diminuarea considerabila a timpului utilizat de expertii contabili sau contabilii autorizati ai entitatii.

Pentru inceput voi enumera principalele compartimente din cadrul S.C Sper S.R.L. :

compartimentul vanzari-marketing;

compartimentul aprovizionare;

compartimentul salarizare;

compartimentul financiar-contabil;

oficiul de calcul.

Compartimentul vanzari-marketing are ca principale atributii:

desfacerea sau vanzarea, ce urmareste livrarea produselor, paralel cu incasarea contravalorii acestora.

marketingul, ce cuprinde ansamblul tuturor activitatilor comerciale al carui scop este asigurarea vanzarii produselor in functie de nevoile consumatorilor in vederea orientarii vanzarilor firmei spre satisfacerea necesitatilor exprimate;

Compartimentul aprovizionare cuprinde urmatoarele activitati:

aprovizionarea cu marfuri, completa si la timp a societatii;

gestiunea stocurilor de marfuri , urmarindu-se alegerea locurilor de stocare a acestora.

Compartimentul salarizare cu urmatoarele activitati:

administrarea personalului, in sensul pregatirii si actualizarii dosarelor individuale cu privire la evolutia profesionala a fiecarui salariat, pregatirea fiselor de plata a salariatilor, calculul cheltuielilor sociale;

ameliorarea conditiilor de munca din cadrul societatii;

analiza climatului social.

Compartimentul financiar-contabil cu urmatoarele activitati:

efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind fondurile fixe si calculul amortizarii acestora, mijloacele circulante, cheltuieli de prductie sau circulatie si calculul costurilor, investitiilor, rezultatelor financiare.

intocmirea lunara a balantelor de verificare pentru conturile sintetice si pentru cele analitice;

intocmirea situatiei principalilor indicatori economico- financiari lunari, bilanturile trimestriale si anuale;

exercitarea, potrivit legii, a controlului financiar preventiv privind legalitatea, oportunitatea si economicitatea operatiilor;

urmarirea debitelor si a creditelor, achitarea  furnizorilor si a creditelor.

Oficiul de calcul efectueaza calculele privind principalele retineri salariale, obligatiile de plata catre bugetul de stat al asigurarilor sociale, catre fondurile speciale, obligatii atat ale intreprinderii, cat si ale angajatilor, calcularea si aplicarea de dobanzi si penalitati clientilor incerti, litigiosi, actualizarea debitelor etc.

In ceea ce priveste legaturile interne ale compartimentului financiar-contabil mentionez :

legaturile cu compartimentul vanzari-marketing se concretizeaza prin informatiile cuprinse in foaia de parcurs a autovehicolelor care au transportat bunurile la clienti, situatia stocurilor, fise de magazie, informatii cuprinse in studiile efectuate, cu pietele tinta, situatia iesirilor (centralizator, facturi, chitante fiscale), lista anumitor produse vandute, jurnale de TVA vanzari, raporturi de gestiune, lista clientilor restanti, situatia facturilor emise.

legaturile cu Compartimentul aprovizionare se realizeaza prin primirea de diverse situatii: fise de magazie, necesarul de materiale, situatia intrarilor(centralizator receptii), situatia stocurilor, lista furnizorilor, jurnale de TVA cumparari, situatia necesarului de materiale de natura obiectelor de inventar, situatia necesarului de mijloace fixe;

Compartimentul salarizare transmite compartimentului financiar- contabil informatiile cuprinse in foile colective de prezenta pentru ca, ulterior, sa se calculeze salariile si retinerile corespunzatoare cuprinse in declaratiile lunare(TVA, somaj, impozit pe profit, C.A.S, C.A.S.S, I.T.M.), in fisele fiscale;

- legaturile cu Oficiul de Calcul se materializeaza prin urmarirea informatiilor cu privire la statele de plata a salariilor, fluturasii pentru salarii, statul de avans (daca este cazul), centralizatorul statului de plata la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, calculul debitelor restante.

In ceea ce priveste legaturile cu mediul exterior ar putea fi mentionate:

Bancile si Trezoreria Statului: se vehiculeaza informatii privind sumele depuse in cont (in cazul relatiei cu bancile), retragerile efectuate pentru plata diferitilor furnizori/statului referitoare la contributiile la fondurile de somaj, de sanatate, la cele speciale;

Directia de Munca si Protectie Sociala : societatea trimite lunar, declaratii de impozite si taxe (somaj, impozit pe profit / venit, C.A.S ), decent TVA, fise fiscale;

Investitorii si creditorii financiari : sunt trimise mape cu oferte de preturi, de produse, situatia conturilor anuale, a rezultatului financiar, a modului de cheltuire a fondurilor, situatii ale principalilor indicatori economic -financiari etc.;

Furnizorii: sunt trimise, de asemenea, informatii privind rezultatele activitatii desfasurate de societate, pentru ca acestia sa aiba incredere ca isi pot recupera creantele;

Guvernul si institutiile sale: se urmareste modul de alocare a resurselor in politica de investitii ale statului si legalitatea operatiunilor desfasurate.

In cadrul unitatii studiate activitatea financiar-contabila este organizata si se desfasoara in cadrul a doua servicii, si anume: cel financiar si cel contabil.

Serviciile financiar si contabil asigura inregistrarea cronologica si sitematica , prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatul obtinut atat pentru necesitatile proprii ale societatii , cat si in relatiile cu asociatii, actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale, alte persoane juridice si fizice. Asigura de asemenea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile utilizate.

Atributiile serviciului financiar:

Contabilitatea decontarilor cu personalul;

Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului;

Contabilitatea decontarilor cu bugetul local;

Contabilitatea cheltuielilor de deplasare;

Contabilitatea garantiilor materiale;

Lucrari de inchidere a exercitiului financiar pentru conturile ce se afla in evidenta acestor servicii;

Intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari pentru stabilirea taxei pre valoarea adaugata, intocmirea decontului de taxa pe valoarea adaugata si a notei de debitare-creditare;

Atributiile Serviciului Contabilitate:

Serviciul Contabilitate face parte din structura organizatorica a unitatii, din aparatul functional, avand in subordine personalul Serviciului Contabilitate si Biroul Contabilitate Generala si este subordonat Directorului Economic.

Contabilitatea se conduce in partida dubla si asigura :

inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiilor patrimoniale in functie de natura lor, in mod simultan, in conturi corespondente;

stabileste totalul sumelor debitoare si creditoare , precum si soldul final al fiecarui cont;

intocmeste balante de verificare care reflecta egalitatea atat intre totalul sumelor debitoare si creditoare, cat si intre totalul soldurilor debitoare si creditoare a conturilor;

prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor prin contul de profit si pierderi.

In vederea indeplinirii sarcinilor sale se procedeaza la:

Primirea, verificarea si analiza documentelor justificative ce stau la baza operatiilor economice;

Prelucrarea documentelor cu ajutorul aplicatiilor informatice sau manual,in vederea centralizarii pe tipuri de operatii economice si intocmirea de:

- Balante analitice de mijloace fixe;

- Balante analitice de materiale si obiecte de inventar;

- Balante analitice de furnizori si clienti;

- Situatia cheltuielilor pe unitate;

- Editarea jurnalelor pe operatii economice;

- Intocmirea notelor contabile;

- Preluarea si prelucrarea notelor contabile intocmite in serviciile contabilitate si resurse financiare;

- Intocmirea si editarea urmatoarelor:

- Balanta de verificare analitica si sintetica pentru conturile din clasa 1 pana la clasa 7;

- Balanta de verificare analitica si sintetica pentru conturi in afara bilantului, clasa 8;

- Situatia lunara a patrimoniului;

- Situatia lunara a contului de profit si pierdere;

- Anexele lunare privind conturile de deconectare in cadrul sistemului;

- Situatia indicatorilor economico- financiari lunari;

- Registrul jurnal al unitatii lunar;

- Finalizeaza si transmite raporturile lunare privind evidenta contabila a unitatii;

- Transmite raporturile financiare semestriale : raport de gestiune, formulare, anexe;

- Analizeaza si verifica situatiile pentru auditul intern si extern;

- Transmite bilantul contabil anual: raport de gestiune, formulare, anexe;

- Registrul inventar al unitatii;

- Registrul cartea mare a unitatii;

- Documentele cumulate de evidenta contabila- fise analitice cumulate de operatiuni diverse;

- Registrul mijloacelor fixe ale unitatii;

- Finalizeaza operatiunea de inventariere anuala a patrimoniului;

- Balanta de verificare analitica si sintetica pe venituri;

- Balanta de verificare analitica si sintetica pe cheltuieli;

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv (mijloacele si resursele) la inchiderea exercitiului si in alte situatii prevazute de lege, grupate dupa natura, destinatie, si lichidare, respectiv, dupa natura, provenienta si exigibilitate. Elementele de pasiv vizeaza fondurile de care a beneficiat societatea 9capitalurile proprii ale asociatilor, provizioanele, datoriile de exploatare, financiare), iar cele de activ, utilizarile acestor fonduri, cu titlu durabil (active imobilizate) si cu titlu provizoriu si ciclic active circulante).

Activul si pasivul reflecta aceeasi realitate vazuta sub forma mijloacelor de finantare si a utilizarii acestora la acelasi moment, ceea ce impune echilibrul permanent intre activele si pasivele bilantului, indiferent de forma de prezentare a acestuia.

Conform IAS 1, „Prezentarea situatiilor financiare”, obiectivul bilantului este de a prezenta fidel informatii despre pozitia financiara a intreprinderii, respectiv, capacitatea de a se adapta la schimbarile mediului, cu ajutorul resurselor economice controlate (activele), structurii de finante (datorii si capitaluri proprii), precum si cu ajutorul unor indicatori economico- financiari importanti (lichidarea si solvabilitatea).

MONOGRAFII CONTABILE

Capitalul este subscris integral de catre actionari, dupa cum urmeaza:

200 actiuni, reprezentand aport in natura o cladire

(200 actiuni x 2 lei= 400 lei)

600 actiuni, reprezentand aport in natura 2 calculatoare

(600 actiunix2 lei= 1200 lei)

200 actiuni, reprezentand aport in natura brevete inventii

(200 actiunix 2 lei= 400 lei)

- 800 actiuni, reprezentand aport in natura marfuri

(800 actiunix 2 lei= 1600 lei)

- 1.200 actiuni, reprezentand aport in disponibilitati banesti de la banca, eliberate in doua transe 50%

(1200 actiuni x 2 lei= 2400 lei)

Aportul in natura se elibereaza integral la subscriere. Prima transa se varsa in momentul constituirii, iar restul de 50 % in termen de 3 luni de la constituire.

a)     Se inregistreaza subscrierea de catre actionari la capitalul social al S.C. SPER S.R.L. Vaslui in valoare de 6000 lei;

decontari cu actionarii privind capitalul social

b) Depunerea aporturilor in natura la data constituirii societatii comerciale si prima transa pentru aporturile in bani:

5121


c) Inregistrarea capitalului subscris varsat:

d) Se inregistreaza depunerea celei de a doua transa a capitalului social;

e) Concomitent se inregistreaza capitalul social subscris si varsat;

2. Conform facturii emise de furnizor, se achizitioneaza utilaje de lucru din tara. In factura sunt precizate:

- pret de cumparare utilaj-150 lei,

- cheltuieli de transport facturate de furnizor- 2 lei,

- T.V.A. 19 %- 28.88 lei,

- Total factura- 180.88 lei,

- Avans acordat-50 lei

a) Inregistrarea avansului acordat furnizorului, conform extrasului de cont de 50 lei:

b) Receptia si inscrierea utilajului in patrimoniul societatii economice conform procesului verbal de receptie, la nivelul costului de achizitie:

28.88

212

4426

c) Se inregistreaza achitarea facturii, tinand seama de avansul acordat:

409

5121

130.88

3. Se inregistreaza achizitionarea de la furnizori pe baza de factura obiecte de inventar in valoare de 100 lei. Se achita furnizorul prin cont curent, se inregistreaza darea lor in folosinta:

a)     Se inregistreaza receptia obiectelor de inventar de la furnizor:

%=401

4426

b)     Se achita furnizorul din cont curent, conform extrasului de cont:

c)     Se inregistreaza darea in folosinta a obiectelor de inventar folosind metoda integrala a uzurii

4. Se cumpara marfuri conform facturii in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19 % , ceea ce reprezinta 1.900 lei, adaosul comercial 10% asupra pretului de cumparare, ce reprezinta suma de 1.000 lei:

a) Se inregistreaza achizitia si incarcarea gestiunii , la pret de vanzare:

401

378

100

5. Conform facturilor emise , se vand marfurile la pret de vanzare de 1100 lei, T.V.A. 19 % ceea ce reprezinta 209 lei;

a) Se inregistreaza vanzarea marfurilor :707

4427

209

b) Se descarca gestiunea de marfuri vandute:

100

607

378

6. Se inregistreaza si se calculeaza contributiile unitatii la asigurarile sociale si de sanatate, cunoscand:

- fondul  de salarii realizat-2000

- cota de contributii la asigurarile sociale-22 %

- cota de contributii la asigurarile de sanatate-7 %

- cota de contributii la fondul de somaj-3 %

- cota de contrib. pentru acc. si boli profionale – 0.5%

a) Se inregistreaza cota de contributie la asigurarile sociale 22 %;

b)     Se inregistreaza cota de 7 %, contributia la asigurarile sociale de sanatate in suma de 140 %;

c) Se inregistreaza cota de 3 %, contributia unitatii la fondul de somaj in suma de 60 lei;

d)Se inregistreaza 0.5 %, reprezentand fondul contrib. pentru acc. si boli profionale – 0.5%

7. Se inregistreaza acordarea chenzinei I in suma de 500 lei

a) Se ridica numerar din contul curent, conform CEC;

b) Se inregistreaza numerarul in caserie, conform registrului de casa;

c) Se inregistreaza plata chenzinei I, conform statutului de avans chenzial;

8. Se inregistreaza retineri din salarii, conform statului de plata:

- contributia personalului la fondul de somaj 1%-20% lei

- contributia personalului la fondul de sanatate 6.5 %-130 lei

- impozit pe salarii- 1.332 lei

- avans -500 lei

4372

4314

4312

444

425

20

133.20

500

9. Se inregistreaza ridicarea chenzinei a II-a din cont curent in suma de 956.6 lei

a)     Se inregistreaza ridicarea numerarului conform CEC

b)     Se inregistreaza numerarul in caserie conform registrului de casa;

c)     Se achita chenzina a II-a conform statului de salarii;

10. Se inregistreaza plati furnizori:

a)     Se inregistreaza factura de apa- canal in suma de 500 lei, TVA 19 5-95;

605

4426

b)     Se achita furnizorul prin cont curent;

c)     Se inregistreaza factura de intretinere a mijlocului fix in suma de 300.000 lei, TVA 19% - 57.000 lei

5.70

d)     Se achita furnizorul prin cont curent conform extrasului de cont;

e)     Se inregistreaza cheltuieli cu prime de asigurare in suma de 20 lei;

f)      Se achita furnizorul societatea de asigurari prin cont curent;

g)     Se inregistreaza cheltuieli cu reclama si publicitatea in suma de 10 lei;

h)     Se achita furnizorul prin cont curent;

11. Se inregistreaza factura de prestari servicii catre clienti in suma de 3000 lei TVA 19% - 570 lei;

707

4427

570

12. Se inregistreaza incasarea clientilor prin cont curent conform extrasului de cont;

13. Se inregistreaza platile contributiilor  din salarii prin cont curent, conform ordinelor de plata;

444

14. Se inregistreaza plati comisioane bancare in valoare de 15 lei;

15. Se inregistreaza amortizarea mijloacelor fixe in suma de 30 lei si imobilizarilor necorporale in suma de 20 lei;

16. Se inregistreaza aprovizionarea cu materiale consumabile in suma de 100 lei, TVA 19 % in suma de 19 lei;

301

17. Se achita furnizorul prin cont curent;

18. Se inregistreaza consum materiale conform bonului de consum;

19. Se inregistreaza cheltuieli cu salariile;

20. Se inregistreaza venituri din dobanzi in suma de 100 lei conform extrasului de cont;

21. In urma inventarului la S.C. Sper S.R.L. s-a constatat urmatoarele:

a)     Dupa valorificarea inventarului la imobilizari voluntare corporale s-au constatat ca depreciate mijloace fixe in valoare de 40 lei. In urma propunerii facute de comisia de inventariere, aceste mijloace fixe au fost scoase din functiune si din evidenta contabila, fara a necesita cheltuieli de dezmembrare. Nu au rezultat produse reziduale. Refelctarea in contabilitate a operatiunilor de iesire prin casare a mijloacelor fixe in valoare de 40 lei;

281

6583

b)     In urma valorificarii inventarului efectuat pentru stocuri de marfuri din depozit, s-au constatat:

lipsuri in gestiune in valoare de 200lei, nefiind vina gestionarului. S-a ajuns la aceasta valoare dupa efectuarea compensarilor conform dispozitiilor legale. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni de scadere din gestiune a marfurilor constatate lipsa:

-descarcarea gestiunii de marfuri la pret de inregistrare, in valoare de 200 lei

c) Dupa valorificarea inventarului efectuat la magazinele firmei s-a constatat o lipsa in gestiune in valoare de 120 lei, din vina gestionarului. Inregistrarile contabile privind scaderea din gestiune a marfurilor si inregistrarea dreptului de creanta asupra salariatului:

- scaderea din gestiune a marfurilor constatate lipsa la pretul de inregistrare:

607

378

dreptul de creanta asupra gestionarului pentru lipsa constatata din vina a la valoarea contabila.

758

4427

d)     La inventarierea anuala a gestiunii de materiale si obiecte de inventar s-au constatat urmatoarele:

- la materialele consumabile s-a constatat o lipsa in gestiune din vina gestionarului in valoare de 50 lei; dupa compensarea plusurilor si minusurilor cantitative din cadrul gestiunii;

- la obiecte de inventar nedate in folosinta se constata un plus la inventariere in valoare de 20 lei. Inregistrarile contabile sunt urmatoarele:

- lipsa constanta in gestiune de materiale consumabile se descarca la valoarea de inregistrare

- dreptul de creanta asupra gestionarului pentru lipsa constanta din vina sa la valoarea de inventar

758

4427

- inregistrarea plusului in gestiunea de obiecte de inventar in valoare de 20 lei la pret de inregistrare

22. Se intregistreaza livrarea de marfuri catre clienti pe baza avizului de expeditie:

707

4427800

23. Se inregistreaza aprovizionarea cu piese de schimb de la furnizori in suma de 80 lei, TVA 19 %;

15.20

24. Se inregistreaza cheltuieli cu salariile, conform statului de plata;

25. Se inregistreaza CAS 22 %

26. Se inregistreaza contributia unitatii la fondul de somaj 3%;

27. Se inregistreaza contributia angajatului la fondul de sanatate 7 %;

28. Se inregistreaza 0.5 % fond asigurari accidente de munca

29. Se inregistreaza 0.75% comison ITM;

30. Se inregistreaza retineri din salarii dupa cum urmeaza:

- contributia personalului la asigurari sociale 9.5 %

- contributia personalului la asigurari de sanatate 6.5 %

- impozit pe salarii

4372

666

25

31. Se inregistreaza aprovizionarea cu materiale consumabile de la furnizori conform facturii in suma de 100 lei, TVA 19 % in suma de 19lei;

301

4426

32. Se inregistreaza regularizarea TVA ;

33.Se inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli;

50

1280

30

20

10

150

20

4500

817.50

10

50

34. Se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri;

35. SE inregistreaza profit in suma de 594 lei iar impozit pe profit in suma de 148.5 lei;

- venituri = 8570

- cheltuieli = 7707.5

- profit brut = 862.5

Impozit pe profit= 25%

P.B. X 25 %= 862.5 X 25 %= 215.625 lei

36. Se inchide contul de impozit pe profit;

Intocmirea notelor contabile:

Trecerea tuturor operatiunilor in notele contabile

Se inregistreaza subscrierea capitalului social de catre actionari

Depunerea aporturilor in natura si prima transa a aportului in bani

160

400

Inregistrarea capitalului subscris varsat

Depunerea celei de a doua transa a aportului in bani

Inregistrarea capitalului subscris varsat

Se inregistreaza avansul acordat furnizorului

Receptia si inscrierea utilajului achizitionat in patrimoniul societatii

212

28.88

Se inregistreaza achitarea facturii

409

5121

130.88

Se investigheaza receptia obiectelor inventar

%=401

303

4426

Se achita furnizorul din cont curent

Se dau in folosinta obiectele de inventar

Se achizitioneaza marfuri si se incarca gestiunea la pret de vanzare

401

378

100

Se inregistreaza TVA

Se inregistreaza vanzarea marfurilor

707

4427

209

Se descarca gestiunea de marfuri

607

378

100

Se inregistreaza asigurarile sociale in cota de 22%

Se inregistreaza 7% asigurator

Se inregistreaza 3% somaj unitate

Se inregistreaza 0.5 %, reprezentand fondul contrib. pentru acc. si boli profionale – 0.5%

Se ridica numerar din cont curent

Se inregistreaza numerarul in caserie

Se plateste chenzina I

Se inregistreaza retineri salariale

4372

4314

4312

444

425

20

133.20

500

Se ridica chenzina a II-a din cont

Se inregistreaza numerarul in caserie

Se achita chenzina a II-a

Se inregistreaza factura furnizori apa-canal

605

4426Se achita furnizorul

Se inregistreaza factura intretinere mijloace fixe

5.70

Se achita furnizorul

Se inregistreaza cheltuieli cu prime de asigurare

Se achita furnizorul

Se inregistreaza cheltuieli cu reclama si publicitatea

Se achita furnizorul

Se inregistreaza factura prestari servicii clienti

707

4427

570

Se incaseaza prin cont c/v facturi clienti

Se inregistreaza achitarea retinerilor salariale

444

Se achita comision bancar

Se inregistreaza amortizari

Se aprovizioneaza cu materiale consumabile

301

Se achita furnizorul

Se inregistreaza consum de materiale

Se inregistreaza cheltuieli cu salariile

Se inregistreaza dobanda de la banca

Se inregistreaza casarea si scoaterea din evidenta a unui mijloc fix

281

6583

Se descarca gestiunea de marfurile lipsa la pret de inregistrare

Se descarca gestiunea de marfurile lipsa la pret de inregistrare

607

378

Se inregistreaza creanta asupra gestionarului

758

4427

Se descarca gestiunea cu lipsa constata

Se inregistreaza creanta asupra gestionarului

758

4427

Se inregistreaza plusul de inventar

Se inregistreaza livrarea de marfuri

707

4427

800

Se aprovizioneaza cu piese de schimb

15.20

Se inregistreaza cheltuieli cu salariile

Se inregistreaza CAS 22%

Se inregistreaza 3% somaj unitate

Se inregistreaza 7% unitate

Se inregistreaza comision ITM

Se inregistreaza 0.5 % fond accidente de munca

Se inregistreaza retineri din salarii

4372

666

25

Se inregistreaza aprovizionarea cu materiale consumabile de la furnizori

301

4426

Se regularizeaza TVA

Se inchid conturile de cheltuieli

50

1280

30

20

10

150

20

4500

817.50

10

50

Se inchid conturile de venituri

Se inregistreaza impozitul pe profit

Se inchide contul de impozit pe profit

III.BIBLIOGRAFIE

Ministerul Finantelor Publice, Reglementari Contabile pentru Agentii Economici, Editura Economica, Bucuresti, 2002

Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.48/14 ianuarie 2005

O.M.F.P. nr. 1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Monitorul Oficial nr. 1080/30 noiembrie 2005, ordin care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006

Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.927/23 decembrie 2003 modificata de:

Ordonanta nr 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 793/27 august 2004

Legea nr.494/2004, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1092/24 noiembrie 2004

Ordonanta de urgenta nr.123/2004, pentru modificarea ei si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1154/07 decembrie 2004

Legea nr.96/2005, privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.123/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 325/18 aprilie 2005

Ordonanta de Urgenta nr.138/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1281/30 decembrie 2004

Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 138/2004, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 446/01 aprilie 2005

Catalogul formularelot tipizate cu regim special privind activitatea financiara si contabila, Editura Imprimeria Nationala, Bucuresti , 2004

Ordinul nr.1850/2004, privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , nr.23/07 ianuarie 2005.

Alte acte normative cercetate, specifice domeniului de analiza abordat.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu