Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Proiecte de contabilitate si informatica - organizarea si conducerea contabila a societatii comerciale

Proiecte de contabilitate si informatica - organizarea si conducerea contabila a societatii comerciale
UNIVERSITAEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANTA

SPECIALIZAREA:CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

PROIECTE DE CONTABILITATE SI INFORMATICA
DENUMIREA LUCRARII

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILA A SOCIETATII COMERCIALE

INTRODUCERE

Deschiderea tarii spre un liberalism economic a impus intreprinderilor o serie de constrangeri noi in mod special in domeniul contabil unde se convine a fi armonie cu normele internationale, intr-o perioada de dezvoltare intensiva a comertului international.

Normalizarea realizata cu Sistemul Contabil de Intreprindere permite ca informatia sa devina din ce in ce mai fiabila, fiind in acelasi timp si pertinenta odata ce conturile anuale sunt intocmite si generalizate. Nevoile utilizatorilor s-au multiplicat mai ales odata cu evolutia pietei financiare, si atunci a trebuit consolidat 'jocul de conturi' pentru asigurarea pertinentei informatiei.

Lista principiilor si conventiilor prezentate in regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii constata pertinenta informatiilor in functie de deciziile economice elaborate de utilizatori, obiectivitatea informatiei, veridicitatea, controlabilitatea, fezabilitatea, transmiterea integrala a informatiilor, importanta relativa sau pragul de insemnatate al informatiei.

Noul cadru contabil romanesc este inspirat in special din dispozitiile continute in Directiva a IV-a Europeana si din conceptele si tehnicile prezentate in 'Sistemul Contabil de Intreprindere'.

Informatia contabila, pentru a fi credibila si utila destinatarilor, trebuie sa fie

pertinenta, fiabila si comparabila, aspecte care vor putea fi atinse prin normalizare. In

perioada actuala, in Romania, elaborarea informatiilor se realizeaza conform regulilor,

principiilor si conventiilor generale informationale si conform cu legislatia economica si financiara romana.

CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILA A

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII

SC MARS COLLECTION SRL este persoana juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata. Sediul social al societatii este in Constanta str. Grozesti nr. 84 etj. 2 jud. Constanta.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile din contractul si statutul societatii. Functionarea societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului .

Sediul societatii poate fi schimbat in orice alta localitate din Romania in baza Adunarii Generale a Asociatilor , cu respectarea dispozitiilor legale incidente. In aceeasi masura acestia pot decide asupra infiintarii de filiale , puncte de lucru desfasurate a activitatii si in alte localitati din tara.

Capitalul social al societatii este de 10.000 lei , este impattit intr-un numar de 100 parti sociale a carei valoare nominala este de 100 lei. Societatea are un numar de 2 asociati avand proportii de 40% respective 60 %, stabiliti prin actul constitutiv la data constituirii societatii.

Majorarea (prin emiterea de noi parti sociale) sau reducerea capitalului social cu respectarea dispozitiilor legale in materie poate fi facuta numai in baza Adunarii Generala a Asociatilor.

Adminstrarea societatii este asigurata de catre un director general angajat cu contract individual de munca si are urmatoarele drepturi:

- de semnatura in banca

- de a face acte de dispozitie care angajeaza societatea,

- de a angaja pe baza de contract de munca si conventie civila personalul societatii .

Acesta se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Exercitiul economico- financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an ( cu exceptia momentului infiintarii societatii). Bilantul si contul de profit si pierdere sunt stabilite in conditiile prevazute de lege.

Conducerea societatii este realizata de Adunarea Generala a Asociatilor care este constituita din totalitatea asociatilor si are urmatoarele atributiuni :

aprobarea bilantului contabil si stabilirea modalitatii de repartizare a beneficiului net;

desemnarea administratorilor si cenzorilor, daca este cazul, revocarea acestora si aprobarea descarcarii de activitate a acestora;

aprobarea urmaririi administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii si desemnarea persoanei imputernicite de a o exercita;

modificarea actului constitutiv.

Oricare din asociati se poate retrage prin cesiunea partilor sociale catrea cealalta parte asociata sau catre orice persoana fizica/juridica agreata de Adunarea Generala a Asociatilor.

Dizolvarea si lichidarea societatii se fac in cazurile si cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata/modificata.

SC MARS COLLECTION SRL a avut o evolutie relativ constanta . In perioada 2003-2005 a existat o acomodare fata de piata pe care aceasta isi desfasoara activitatea, 2006 a fost anul cu cele mai mari realizari, reflectandu-se si in cursul anilor 2007-2008. Spre finele anului 2008 inceputul anului 2009 aceasta a intampinat un deficit care s-a acoperit pana la inceputul anului 2010. La acest moment societatea se afla in plina ascensiune. La momentul infiintarii societatii aceasta a avut un numar cinci (5) angajati , iar la momentul actual acesta este de patruzeci si cinci (45). Fiecare anjajat isi cunoaste obligatiile ce ii revin potrivit contractului de munca , fisei postului , regulamentului intern , precum si altor dispozitii ale conducerii.

1.2. ORGANIZAREA ACTIVITATII FINANCIAR CONTABILE LA SC MARS COLLECTION SRL

1.2.1 ORGANIZAREA SI CONDUCEREA FINANCIAR CONTABILA

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu 'masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice', in care scop 'trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori' (Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in iunie 2007, art.2, al (1).

Conceptia juridica considera ca obiectul contabilitatii il formeaza patrimoniul unui subiect de drept, privit prin prisma relatiilor juridice, adica drepturi si obligatii pecuniare ale unei persoane fizice sau juridice, in corelatie cu obiectele (bunurile, valorile) corespunzatoare.

Organizarea contabila si asigurarea functionarii ei corespunzator pretentiilor europene este totusi atributul fiecarei persoane juridice detinatoare si administrator de patrimoniu, initiatoare si decizionara de acte comerciale, economice si banesti pentru ca, spune Legea (Legea nr. 82 / 1991, republicata 2004, art. 11) contabilitatea nu trebuie confundata sau redusa la intocmirea si clasarea de documente sau alte inscrisuri, ci conturarea si respectarea unor conceptii si politici care sa asigure conducerea financiara a intreprinderilor si institutiilor, intr-o maniera care sa corespunda exigentelor actuale: integrarea europeana, libera circulatie a bunurilor si a banilor, transparenta in utilizarea resurselor si a fondurilor comunitare, intarirea capacitatii de rezilienta financiara intr-o economie concurentiala si plina de obstacole.

1.3. OBIECTIVELE SI ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL

Departamentul Financiar Contabil al SC MARS COLLECTION SRL are

urmatoarea componenta :

Director economic – are urmatoarele atributiuni :

asigura buna gestionare a patrimoniului societatii ;

asigura respectarea legislatiei fiscale la nivel de firma: organizeaza contabilitatea societatii in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea la timp a inregistrarilor;

intocmeste bugetul general al societatii, informeaza si face propuneri de corectie ; asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor semestriale si anuale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari

raporteaza rezultatele financiare ale firmei ; analizeaza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii;

elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta a gestiunii firmei:

conduce si organizeaza activitatea departamentului financiar – contabilitate; exercita controlul financiar preventiv;

si responsabilitati :

constiinciozitate in raport cu sarcinile care-i revin;

raspunde de calitatea activitatii financiar contabile si de corectitudinea analizelor economice;

raspunde de mentinerea capacitatii de plata a societatii;

raspunde de efectuarea corecta si la timp a calculului drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei;

indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci;

intocmirea lunara si in mod corect a bilantului contabil;

respectarea disciplinei financiar-valutare;

raspunde de calitatea raportarilor si a informarilor realizate de departamentul economic;

elaborarea si comunicarea la nivelul firmei a procedurilor de lucru in probleme de gestiune a patrimoniului;

raspunde de organizarea inventarierii patrimoniului;

Economist - are urmatoarele atributii :

1. intocmirea facturilor catre clienti,

evidentierea extraselor si implicit a platilor incasate ,

alocarea platilor aferente fiecarui client,

intocmirea si urmarirea balantei lunare de clienti precum si a fiselor individuale ale acestora,

expedierea facturilor catre client,

mentinerea relatiilor societatii cu furnizorii acesteia ,

urmarirea scadentelor facturilor si plata in termen a acestora pentru evitarea penalizarilor ,intocmirea si uramrirea balantei lunare de furnizori precum si a fiselor acestora,

mentinerea legaturii cu institutiile bancare la care societatea are deschise conturile

intocmirea ordinelor de plata aferente datoriilor salariale , al TVA-ului (la 25 ale fiecarei luni)

Contabil – are urmatoarele atributiuni :

intocmirea si depunerea declaratiilor lunare,

intocmirea si obligatia depunerii statelor lunare,

calculul impozitului pe profit, al impozitului pe dividende, TVA-ului de plata/recuperat,

obligativitatea completarii registrelor obligatorii.

Inspector resurse umane - are urmatoare atributii

pontajul zilnic ,

inregistrarea concediilor de odihna/medicale ,

intocmirea contractelor de munca, actelor aditionale, decizilor , etc

4. adeverinte catre personal la solicitarea acestuia ,

5. instuirea personalului pe linie de SSM si SU ( intocmirea dosarelor aferente)

Obiectivul fundamental al contabilitatii financiare este reflectarea starii patrimoniului economic al unei entitati la un moment dat si se realizeaza cu ajutorul bilantului patrimonial. Astfel egalitatea patrimoniala genereaza egalitatea bilantiera:

ACTIVUL BILANTIER (AB) = PASIVUL BILANTIER (PB)

Imaginea fidela ca obiectiv fundamental al contabilitatii Imaginea fidela, ca obiectiv fundamental in contabilitatea continentala si ca principiu fundamental, in care converg toate celelalte principii, in contabilitatea anglo- saxona, este un concept de origine britanica, are in vedere respectarea standardelor contabile si a legii. In plan

teoretic, imaginea fidela este definita prin prisma termenilor de imagine veridica si imagine corecta sau imagine reala si corecta.

Imagine fidela = sinceritate + regularitate

Sinceritatea inseamna respectarea cu buna credinta si profesionalism a normemelor (standardelor) si procedurilor contabile in functie de cunoasterea pe care contabilii trebuie sa o aiba in mod normal asupra realitatii si importantei operatiilor si situatiilor. Regularitate presupune ca informatia privind situatia patrimoniului,situatia financiara si rezultatul obtinut sunt in conformitate cu regulile si procedurile in vigoare.

Deci, regularitatea trebuie apreciata in raport cu documentele legislative sau de reglementare, ordonante nationale; teste reglementate (decrete, hotarari de guvern, norme metodologice, instructiuni si norme de interpretare) etc.

In viziunea multor specialisti, la cei doi termeni ai ecuatiei imaginii fidele se mai adauga si al treilea denumit, fidelitate, care are ca scop de a reda o imagine obiectiva sau mai degraba completa si pertinenta asupra realitatii economice.

Prin caracteristica completa, se are in vedere nu completitudinea informatiilor, ci faptul de a se prezenta acel set de informatii, pe baza caruia utilizatorul sa-si faca o imagine cat mai exacta asupra situatiei patrimoniale si rezultatului.

Imagine fidela este atat o notiune stabila necesara in esenta , in calitatea sa de suport al reglementarii contabile , cat si una mobila , pentru ca ea este punctul de plecare al diferitelor posibilitati de evolutie a reglementarii.

Pentru cresterea increderii in imaginea fidela furnizata de catre contabilitate trebuie ca la organizarea contabilitatii agentilor economici sa se tina sema de mai multe principii care sunt:

1. prudenta – impune apreciarea justa a faptelor pentru a evita riscul in viitor , adica incertitudinile prezente care ar putea afecta situatia financiara de viitor .

fixitatea capitalului social - este un principiu mai mult juridic decat contabil. Capitalul unei societati este limita responsabilitatii sale vis-a-vis de criticii sociali. Sumele sale nu pot fi modificate fara formalitati si publicitate.

principiul regularitatii - documentele trebuie intocmite si prezentate conform regulilor legale reglementate sau profesionale . Acest principiu determina necesitatea aparitiei unui ghid al profesiunii.

principiul sinceritatii - deoarece o activitate absoluta nu este posibila, contabilitatea trebuie sa respecte sinceritatea: probitatea inventarului material , evaluarea, conformitatea documentelor publicate si a conturilor, claritatea, actualitatea in estimarea activelor la inchiderea exercitiului.

principiul noncompensatiei (necompensarii) - determina evitarea pierderii de informatii .Conform lui nu se compenseaza doua miscari in sens opus ,in acelasi cont; nu se compenseaza o cheltuiala cu un venit; nu se compenseaza o crestere cu o diminuare de valoare si nici un post de activ cu unul de pasiv

principiul unicitatii sau intangibilitati bilantului - pentru exercitiu dat, o unitate economica-sociala nu poate intocmi oficial si publica decat un singur bilant .El este purtatorul legitim al unitatii asupra punctelor de vedere privind criteriul de evaluare, metoda folosita, etc. Datele bilantului de inchidere a exercitiului devin date ale bilantului de deschidere pentru exercitiul urmator. Rezulta identitatea situatiei la sfarsitul unui exercitiu si inceputul celui urmator .

principiul independentei exercitiilor - timpul este impartit in perioade egale, numite exercitii, care sunt, un principiu, riguros independente unele de altele. Aceste perioade sunt de 12 luni; la sfarsitul fiecareia se stabilesc rezultatele financiare, iar la sfarsitul celei de-a 12-a se procedeaza la inchiderea exercitiului. Potrivit acestui principiu, cheltuielile si veniturile aferente activitatii unitatii patrimoniale se delimiteaza in timp. Deci ele se trec la rezultatul exercitului financiar la care se refera.

principiul permanentei metodelor sau al continuitatii - se refera la aplicarea acelorasi metode, reguli si procedee in cursul unui exercitiu. Presupune in acelasi timp, prezentarea contului de rezultate si a bilantului sub aceeasi forma, dupa aceeasi tehnica si criterii evaluare. Permanenta metodelor permite comparatii intre exercitii .

principiul prudentei - este legat de functia juridica a contabilitatii .Intre doua eventualitati posibile se inregistreaza cea favorabila , rezultand o diminuare a rezultatului. Diminuarile de valori trebuie inregistrate cand apar ca probabilitati pentru viitor, in schimb cresterile de valori nu se inregistreaza pana nu devin certe si definitive prin obiectul si suma lor.

principiul continuitatii activitatii - potrivit acestuia se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.

principiul costului istoric - orice valoare economica in contabilitate este bazata pe costul de intrare consemnat in documentele justificative.

principiul dublei inregistrari - are in vedere faptul ca orice operatiune creeaza un raport valoric de echivalenta intre intrari si iesiri, intre mijloace si resurse, asigurand raportul de echilibru intre venituri, cheltuieli si rezultate sau intre stocurile initiale si intrari pe de o parte si iesiri si stocuri finale pe de alta parte.

principiul patrimoniului inchis - conform caruia operatiunile economice sunt analizate si reflectate in contabilitate numai din punct de vedere al unui singur titular care gestioneaza patrimoniul respectiv .

CAPITOLUL 2

2. ORGANIZAREA CONTABILA A PATRIMONIULUI SOCIETATII COMERCIALE . PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE - PERSIONAL SALARII DATORATE.

2.1. ATRIBUTII IN ORGANIZAREA SERVICIULUI CONTABIL

Contabilitatea patrimoniala este organizeaza pe compartimente distincte conduse de directorul economic.

Aceste persoane trebuie sa asigure conditiile necesare pentru:

- intocmirea documentelor justificatoare pricind operatiile economico – financiare;

- organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii;

- organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia;

- respectarea normelor de intocmire si publicare a situatiilor financiare;

- pastrarea documentelor.

2.2. DOCUMENTELE SI REGISTRELE CONTABILE

Se cuprinde, pe de o parte, documentele justificative financiar-contabile, iar pe de alta parte, registrele contabile obligatorii.

Doua principii trebuie respectate obligatoriu in efectuarea lucrarilor contabile :

nici o operatie economico-financiara fara documente;

nici o inregistrare contabila fara document.

Documentele sunt acte scrise, ce cuprind informatii letrice si numerice in etalon valoric, natural sau de munca, care se intocmesc in momentul infaptuirii operatiilor economice si stau la baza inregistrarilor in contabilitate.

Importanta documentelor rezulta din faptul ca:

- pe baza datelor pe care le contin, documentele fac dovada infaptuirii operatilor economico-financiare, constituind baza inregistrarii lor in contabilitate;

- prin intermediul lor se infaptuieste controlul economic si financiar pentru pastrarea averii, constituind mijlocul pentru descoperirea unor nereguli in gestiunea patrimoniului si asigura respectarea disciplinei financiare si contractuale;

- avand caracter de acte justificative, au importanta juridica. In cazul litigiilor sunt folosite ca mijloc de proba in justitie pentru stabilirea adevarului.

Continutul documentelor. Documentele de evidenta contin doua feluri de elemente:

- elemente comune tuturor operatiilor economice, care sunt de regula imprimate (denumirea unitatii patrimoniale, adresa, data, explicatia, baza legala, date cantitativ valorice, semnaturi)

- elemente specifice, sunt acelea care se completeaza in functie de natura operatiilor economice. Ele asigura explicarea, detalierea operatiilor consemnate.

Clasificarea documentelor se face dupa criterii, din care enumeram pe cele mai semnificative:

dupa regimul de tiparire si utilizare:

o documente cu regim special, sunt acele documente pentru care exista dispozitii legale cu precizari exprese privind modul de completare, circulare, pastrare. Functie de cerinta de utilizare, pot fi foi volante(necesita numerotarea, perforarea si semnarea) si carnete (necesita snuruirea, sigilarea, numerotarea, certificarea numarului de pagini);

o documente fara regim special, care se folosesc cu respectarea normelor generale de intocmire, circulare, pastrare.

dupa modul de stabilire a formei si formatului documentelor:

o formulare (documente) tipizate, la care forma si formatul sunt prestabilite si imprimate;

o formulare netipizate, la care forma si formatul nu sunt prestabilite iar folosirea lor este la latitudinea oricarei unitati patrimoniale;

dupa modul de intocmire si rolul lor in cadrul sistemului informational decizional, documentele se clasifica in:

o documente justificative (sau documente primare)

Conform Legii Contabilitatii Nr. 82/91, „orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un act scris care sta la baza inregistrarii in contabilitate, devenind astfel act justificativ”.

Prin OMFP Nr. 425/03.03.1998, a fost elaborat un sistem rational de organizare a documentelor corespunzatoare noului sistem contabil al agentilor economici, acesta cuprinzand: Nomenclatorul privind modelele registrelor si formularelor tipizate comune pentru activitatea financiara si contabila. Documentele continute in nomenclator sunt insotite de instructiuni precise privind forma, continutul, structura, intocmirea si folosirea obligatorie a documentelor.

o registrele contabile sunt documente obligatorii, care asigura inregistrarea in ordine cronologica si sistematica a operatiunilor economico-financiare si pot fi sub forma de caiete (registre) si fise.

§ Registrul jurnal, document care serveste la inregistrarea cronologica a operatiilor economico – financiare. Totalul miscarilor valorice din acesta este egal cu rulajul balantei de verificare.

§ Registrul inventar, document contabil care se intocmeste la sfarsitul exercitiului financiar si in care se inscriu bunurile patrimoniale inventariate. Daca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea contabila, se constituie provizioane pentru deprecieri.

§ Registrul Cartea Mare serveste la gruparea informatiilor economice si financiare in raport de natura lor pentru realizarea de evidente sistematice. EL poate imbraca forma fisei de cont pentru operatiuni diverse, fisa de cont sah pe conturi corespondente, forma Cartea mare centralizatoare.

Toate se numeroteaza, semneaza si apoi vizeaza de agentul fiscal.

o  documentele de sinteza si raportare sunt reprezentate conform Legii contabilitatii 82/91 de Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, Fluxul de trezorerie, Variatia capitalului propriu, Anexe la bilant, Raportul de gestiune al administratorului, in care datele inregistrate in conturi sunt centralizate si prezentate ca un tot unitar sub forma indicatorilor economico – financiari.

DIRECTOR GENERALDIRECTOR ECONOMIC

ECONOMIST

CONTABIL

INSPECTOR RESURSE UMANE

2.3. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE - PERSONAL SALARII DATORATE.

Salariul reprezinta „expresia baneasca a valorii fortei de munca”, „pretul fortei de munca”, „plata fortei de munca”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regula in forma baneasca, a unei activitati depuse”, „pretul muncii”, „plata muncii”.

Prin legea nr. 53/2003 – Codul Muncii se prevede:

„Art. 154 – (1) Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

(2) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.

Art. 155 – Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

Art. 156 – Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorului.”

Din punct de vedere fiscal, salariul reprezinta:

Pentru angajatori (societate comerciala, regie autonoma etc.), o cheltuiala, ca orice alta cheltuiala, impusa de necesitatea desfasurarii activitatii. Angajatorul, care face „plata muncii” sub forma de „salarii”, are obligatia:

De a se inregistra pe cheltuieli cu salariile acordate, care reprezinta o „cheltuiala cu salariile”, inregistrata in debitul contului 641 „Cheltuieli cu remuneratiile personalului”, care este o cheltuiala deductibila la calcului profilului impozabil (adica admisa a sa scadea din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil);

De a se inregistra in evidenta financiar-contabila cu „salariile platite”, respectiv cu „salariile si alte drepturi cuvenite personalului”, in creditul contului 421 „Personal – remuneratii acordate”, si de a calcula si retine, prin stopaj la sursa, obligatiile bugetare (contributia pentru somaj, pensie, sanatate si impozitul). Calculul si retinerea obligatiilor datorate statului reprezinta o obligatie a angajatorului (a celui care face plata salariilor) si se face prin „stopaj la sursa”, care consta in faptul ca nu se face plata salariilor pana nu se „stopeaza”, pana nu se calculeaza si retin sumele datorate statului;

Pentru salariat (angajat), un „venit obtinut prin munca”, un venit acordat de angajator dupa ce s-au calculat si retinut de angajator toate obligatiile de plata datorate statului.

Din punct de vedere strict fiscal, sensul si continutul notiunii de salariu se vor intelege corect si pe deplin numai daca este privit ATAT din punct de vedere al celui care il acorda (al angajatorului, care este platitorul de salarii), cat si din punct de vedere al celui care il primeste (al salariatului, care este beneficiarul veniturilor din salarii).

SALARIATUL este o persoana incadrata cu contract individual de munca, cu timp integral sau partial de munca, pe o perioada nedeterminata sau determinata. Atat timp cat nu exista un contract individual de munca, nu se poate vorbi de salariat sau salariu.. calitatea de salariat se capata numai si numai prin incheierea unui contract individual de munca, care genereaza intocmirea documentului „carte de munca”, numita mai nou „carnet de munca”.

Cu ajutorul contului 421 „Personal – salarii datorate” se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani sau in natura, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc.

Contul 421 'Personal - salarii datorate' este un cont de pasiv.

In creditul contului 421 'Personal - salarii datorate' se inregistreaza:

- salariile si alte drepturi cuvenite personalului (641).

In debitul contului 421 'Personal - salarii datorate' se inregistreaza:

- retineri din salarii reprezentand avansuri acordate personalului (425), sume opozabile salariatilor datorate tertilor (427), contributia pentru asigurari sociale (431), contributia pentru ajutorul de somaj (437), garantii (428), impozitul pe salarii (444), precum si alte retineri datorate;

- valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (345);

- drepturi de personal neridicate (426);

- salariile nete achitate personalului (512, 531).

Soldul contului reprezinta drepturile salariale datorate.

Personal-salarii datorate” 

Debit  Credit

345

Rulaj Debitor 

Rulaj Creditor

Total Sume Debitoare 

Total Sume Creditoare

Sold final Creditor 

CAPITOLUL 3

3. MONOGRAFIA PRIIVIND OPERATIUNILE CONTABILE A SOCIETATII

SC MARS COLLECTION SRL a avut urmatorul rulaj in contul 421 „Personal – salarii datorate” in cursul lunii iunie 2009 :

Conform contractului individual de munca salariile se achita catre angajati la finele lunii 30,31 (dupa caz) pentru angajatii care au incheiat contract de munca pana la 31.12.2008 , respectiv 15 ale lunii pentru cei angajati dupa 01.01.2009. Salariile brute pentru luna martie aferente a 45 de angajati au insumat 41.876 lei.. Dupa toate retinerile (CAS, CASS, somaj, impozit pe salariu in valoare de 11.022 lei) a ramas un rest de plata de 30.854 lei. Astfel s-au achitat pe 30 iunie 20.189 lei , diferenta de 10.665 lei pe 15 iulie . Vom analiza calculul si inregistrarile aferente pentru trei cazuri distincte .

1.Inregistrarea statelor de salarii

20.189 lei (10.665 lei )

2.Calculul salariului si inregistrarea contributiilor salariatului „Petrescu Ionela”.

Salariu brut = 1.378 lei

Contributia la asigurarile sociale (10,5%) = 1.378 * 10,5% = 145 lei

Contributia la asigurarile sociale de sanatate (5,5%) = 1.378 * 5,5% = 76 lei

Somaj (0,5%) = 1.378 lei * 0,5% = 7 lei

Deducere personala de baza 250 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] =

= 250 * [1-(1378- 1.000)/2.000] = 202,75 = 210 lei

Obs. : „ART. 5 Sumele reprezentand deducerile personale potrivit art. 2 si 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins intre 1.001 si 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei. „(Ordinul nr. 1016/2005 din 18 iulie 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale)

Venit baza de calcul pt imp/salariu = [1.378 – (145 + 76 + 7) - 210] * 16% = 150 lei

Rest de plata = 1.378 – 145 – 76 – 7 – 150 = 1.000 lei

= % 378

145

'Personal - salarii datorate' „Contributia la asigurarile sociale de stat „

4314 76

„Contributia la asigurarile sociale de sanatate”

4372 7

„Contributia la asigurarile de somaj „

444 150

„Impozit pe veniturile din salarii „

3.Calculul salariului si inregistrarea contributiilor salariatului „Marinescu Alina”.

Salariu brut = 1.083 lei

Contributia la asigurarile sociale (10,5%) = 1.083 * 10,5% = 114 lei

Contributia la asigurarile sociale de sanatate (5,5%) = 1.083 * 5,5% = 60 lei

Somaj (0,5%) = 1.083 lei * 0,5% = 5 lei

Deducere personala de baza 250 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] =

= 250 * [1-(1.083- 1.000)/2.000] = 239,62 = 240 lei

Venit baza de calcul pt imp/salariu = [1.083 – (114 + 60 + 5) - 240] * 16% = 106 lei

Retinere (poprire) din salariu catre Garanti Bank = 150 lei

Rest de plata = 1.083 – 114 – 60 – 5 – 106 - 150 = 648 lei

= % 435

114

'Personal - salarii datorate' „Contributia la asigurarile sociale de stat „

4314 60

„Contributia la asigurarile sociale de sanatate”

4372 5

„Contributia la asigurarile de somaj „

444 106

„Impozit pe veniturile din salarii „

427 150

„Retineri din salarii datorate tertilor”

4.Calculul salariului si inregistrarea contributiilor salariatului „Noiet Gabriela”. Respectivul angajat a intrat de la 01 iunie in concediul se maternitate.

Salariu brut = 1.010 lei

Salariu aferent concediului de maternitate = 913 ron

Acesta s-a calculat dupa urmatoarea formula :

„ venitul net aferent ultimilor 12 luni / totalul nr. de zile lucrate * 85%”

Contributia la asigurarile sociale (10,5%) = 600 lei (minim pe economie) / 21 (nr de zile lucratoare) * 21 (zile de concediu de maternitate) * 10,5%= 63 lei

Contributia la asigurarile sociale de sanatate (5,5%) = nu se retine pentru concediul de maternitateSomaj (0,5%) = nu se retine pentru concediul de maternitate

Venit baza de calcul pt imp/salariu = nu se retine pentru concediul de maternitate

Rest de plata = 913 - 63 = 850 lei

= 4312 63

'Personal - salarii datorate' „Contributia la asigurarile sociale de stat „

5. Plata salariilor catre angajati ;

- prin casieria unitatii :

421 = 5311 20.189 lei

'Personal - salarii datorate' „Casa in lei”

- prin carduri bancare de salarii:

421 = 5121 10.665 lei

'Personal - salarii datorate' „Banca in lei”

Personal-salarii datorate” LUNA IUNIE 2009 

DEBIT CREDIT

30.854 LEI

4.383 LEI

2.298 LEI

213 LEI

3978 LEI

150 LEI

30.854 LEI

Rulaj Debitor

30.854 LEI

Rulaj Creditor

41.876 LEI

Total Sume Debitoare

30.854 LEI

Total sume Creditoare

41.876 LEI

Sold Final Creditor

11.022 LEI

6. Toate aceste obligatii fiscale se achita catre stat la fiecare 25 ale lunii conform declaratiilor aferente (102), astfel :

= 5121 11.022 lei

„Banca in lei” 4.383

„Contributia la asigurarile sociale de stat „

2.298

„Contributia la asigurarile sociale de sanatate”

213

„Contributia la asigurarile de somaj „

150

„Retineri din salarii datorate tertilor”

3.978

„Impozit pe veniturile din salarii „

CONCLUZII

Reflectarea fidela a realitatii economico-financiare si a consecintelor sale sociale, umane, institutionale sunt atributele definitorii ale contabilitatii, pentru perfectionarea careia se bat, se lupta si muncesc astazi cei mai redutabili specialisti in “stiinta conturilor”. Preocupati de standarde, de convergenta, de reflectarea contabila a realitatii, profesionistii contabili se preocupa in fapt de economie, de institutii, de oameni. Este poate, cea mai frumoasa parte a profesiei contabile. Este unul din motivele pentru care Uniunea Europeana a luat in considerare oportunitatea recunoasterii profesiei contabile la nivel european. In fata provocarilor europene, contabilitatea romaneasca nu putea sa ramana pasiva si fara reflexe. Ea s-a adaptat proceselor de normalizare, armonizare si convergenta, atat prin intermediul unor institutii nationale, cat si prin actiunea organismelor ce reprezinta profesia contabila. Procesul de armonizare a contabilitatii romanesti cu cerintele Standardelor Internationale de Contabilitate (IAS/IFRS) si cu Directivele contabile europene, care armonizeaza regulile si principiile de referinta cu privire la elaborarea situatiilor financiare anuale ale institutiilor publice, reprezinta una dintre cele mai curajoase provocari pentru mediul administrativ. Exista o terminologie-cheie care a invaluit lumea europeana dezvolta si toate marile puteri economice ale lumii, dar pe care noi abia le descifram, cum ar fi: Principiile Contabile General Acceptate in Statele Unite – US GAAP –. Standardele Internationale de Raportare Financiara – IFRS. Standarde de Contabilitate pentru Sectorul Public – IPSAS.

Standardele Internationale de Contabilitate vin cu un bagaj cultural greu, ele se fundamenteaza pe rationamentul profesional, realizat prin apelul la principii, si care poate conduce la mai multe solutii pentru o anumita problema data, departe de o rigoare absoluta. Mecanismele economice romanesti prezinta din acest punct de vedere o mare rigiditate in implementarea conceptelor si principiilor contabile. Efectele si finalitatile cercetarii: Standardele trebuie sa conduca la binele public european, cum spun numeroasele organisme de specialitate ale U.E., dar ramane de vazut cati beneficiaza de acest “bine”. Poate argumentul cel mai convingator pentru acceptarea armonizarii prin raportare la IAS-uri, cel putin in spatiul european, ar putea fi acela de respingere prin aceasta modalitate a unei eventuale dominatii americane. Pentru noi, cea mai acuta problema ar fi aplicarea standardelor internationale si reglementarilor europene asa cum sunt ele, evident insa cu adaptarile minim necesare generate de prevederile si progresele legislative. Aplicatiile concrete din marile firme, indeosebi banci si societati de asigurare, si succesele dobandite dovedesc ca acest lucru este posibil si benefic. Ar urma apoi aplicatii similare in instituitiile publice unde procesul este “anevoios si lent”-cel putin cum a fost catalogat de Colegiul consultativ al contabilitatii. Intr-o etapa urmatoare va trebui sa ne elaboram propriile standarde si normative, corerspunzatoare nevoilor, dar si specificitatii economiei romanesti. Elaborarea de standarde nationale pornind de la principiile inscrise in IFRS pare a fi calea cea mai interesanta, dar nu este de loc usor. Aplicarea acestei solutii presupune, insa o foarte buna cunoastere a IFRS si o activitate legislativa prealabila de pregatire a cadrului necesar deschiderii campului de aplicare si de manifestare nestingherita a acestor principii. Standardele nationale astfel elaborate trebuie sa asigure convergenta totala cu IFRS. Aceasta cale de acces la IFRS asigura o mai buna concordanta intre principii si reguli, poate satisface mai bine raporturile care trebuie sa existe intre contabilitate si fiscalitate si poate cuprinde unele reguli referitoare la contabilitatea din timpul exercitiului de raportare financiara.

Pornind de la aceste noi concepte putem privi spre o noua abordare internationala a castigurilor salariale prin IAS 19.

Acest standard recomanda modul de contabilizare si prezentare de catre angajatori a beneficiilor angajatilor. lAS 19 se aplica tuturor beneficiilor angajatilor, incluzandu-le si pe acelea ce sunt furnizate:

a) in baza unor planuri oficiale sau alte contracte oficiale intre o intreprindere si angajati individuali, grupuri de angajati sau reprezentanti ai acestora;

b) in baza unor dispozitii legislative sau prin contracte la nivel de sector de activitate, prin care intreprinderile sunt solicitate sa contribuie la planuri nationale;

c) prin practici neoficiale care dau nastere la o obligatie implicita (ex: situatia in care o modificare a practicilor neoficiale ale unei intreprinderi ar produce o deteriorare neacceptabila a relatiei intreprinderii cu angajatii ei).

Beneficiile angajatilor includ: beneficii pe termen scurt (indemnizatii, salarii si contributii la asigurarile sociale, concedii de odihna anuale platite si concedii medicale platite, planuri de prime si participari la profit) si beneficii nemonetare (asistenta medicala, cazare, masini si bunuri sau servicii gratuite sau subventionate), pentru angajatii curenti; beneficii post-angajare: pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurari de viata si asistenta medicala post-angajare; alte beneficii pe termen lung, includ plati in urma plecarilor pe termen lung din serviciu cu sau fara garantarea pastrarii postului respectiv, beneficii pentru perioade cu indisponibilitati pe termen lung, participari la profit, planuri de prime si compensatii amanate; beneficii pentru incheierea contractului de munca; compensatii sub forma participatiilor la capitalurile proprii.

In categoria beneficiilor angajatilor se incadreaza doar beneficiile suportate de intreprindere, nu si pe cele suportate de stat sau de salariat.

De regula, obligatiile intreprinderii sunt certe si bine determinate, drept urmare, recunoasterea si contabilizarea sunt simple. In plus, beneficiile sunt castigate simultan sau aproape simultan cu munca prestata de angajat, nefiind necesara estimarea lor. Atunci cand un angajat a prestat un serviciu catre o intreprindere in timpul unei perioade contabile, intreprinderea trebuie sa recunoasaca valoarea actualizata a beneficiilor pe termen scurt ale angajatilor.

BIBLIOGRAFIE

1. 'Drumul spre Europa'- Program de Reforma a contabilitatii si de intarire Institutionala. Documentar elaborat de Banca Mondiala pentru Romania,2006 ; inregistrat pe C.D.de Camera Auditorilor Financiari din Romania si trimismembrilor sai ca atasament la revista Auditul financiar' nr.4 /2007

2.Reglementari contabile conforme cu Directivele a IV-a si a VII-a a Comunitatii Economice Europene; publicate in volum de Parlamentul Romaniei-Camera deputatilor, 2005;

3.I.P.A.S -Standardele de Contabilitate pentru Sectorul Public, 2006

4.Directiva a Opta a Comunitatii Europene privind legislatia societatilor comerciale, nr. COM/2004/177, referitoare la auditul statutar al conturilor comunitare (preluata din originalul in limba franceza, 2004);

5.Legea contabilitatii nr.82/1991 (cu toate modificarile pana in 2007);

6.Ordonanta Guvernului nr.70/13 aug. 2004;

7.Ordinul m.f.p. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Mon. Of. nr. 1080/2005;

8.Dragan, C. M. - Revolutia contabilitatii, Editura Universitara, 2007;

9. Regulamentul Financiar al Uniunii Europene nr. 16005/2002, (publicat in volum, 2002);

10.I.A.S. - International Accounting Standard, publicat in volum, succesiv din 2000 pana in 2007, Editura Economica,cod ISBN nr.973.590.264.8;

Dragan C. M. - Contabilitatea de gestiune, Editura Academiei Romane, 1978;

11.I.F.R.S. - Standardele Internationale de Contabilitate si Raportare Financiara, (comentate de Barry J.Epstein siE.K.Jermakovicz),BMT PUBLISHINGHOUSE,2007 ;ISBN 978-973-87371-6-7;

12.Directiva a Opta a Consiliului Europei nr. 84/253/EEC, volum tradus de CAFR., 2006;

13.Cartea verde a Comisiei Europene nr. COM/1996/338, volum tradus de CAFR, 2004 si trimis pe C.D. tuturor membrilor Camerei.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu