Creeaza.com - informatii profesionale despre
Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Stadiul cunoasterii in domeniu

Stadiul cunoasterii in domeniu
STADIUL CUNOASTERII IN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE

  1. Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Definitii si concepte cheie

Aspecte juridicw si economice ale operatiunii de lichidare

Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce odata cu dizolvarea ai lichidarea ei.

Lichidarea unei societati comerciale consta dintr-un ansamblu de operatiuni care, dupa diyolvarea societatii, au ca obiect realizarea elementelor de activ, adica transformarea activului in bani, si plata creditorilor, in vederea partajului activului net ramas intre asociati.

Rezulta ca lichidarea este precedata intotdeauna de dizolvarea societatii comerciale. Diferenta intre cei doi termeni consta tocmai an statutul juridic al societatii comerciale. Daca in cazul dizolvarii calitatea de persoana juridica a societatii comerciale se mentine fie si numai o perioada de timp (in vederea lichidarii), lichidarea marcheza disparitia pentru totdeauna a persoanei juridice.
Dizolvarea are cauze multiple, unele dintre ele fiind comune tuturor societatilor comerciale, iar altele fiind specifice doar pentru o anumita categorie de societati comerciale.

Printre principalele cauze ce au ca efect dizolvarea societatii comercile amintim:

expirarea termenului stabilt pentru durata societatii;

realizarea sau imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

hotararea adunarii generale a asociatilor;

lichidarea judiciara;

pierderea unei sume ce atinge jumatate din marimea capitalului social sau micsorarea capitalului sub minimul legal, fara ca asociatii sa decida completarea lui;

reducerea numarului actionarilor sub cinci, in cazul societatilor pe actiuni, daca a trecut mai mult de sase luni de la reducerea lui si nu a fost completat;

alte cauze specifice fiecarei forme de societate comerciala.

Hotararea de dizolvare apartine asociatilor sau justitiei si are ca efect interdictia pentru societate de a mai efectua operatiuni comerciale noi altele decat cele destinate lichidarii.

Nu intotdeauna o societate dizolvata este lichidata. Este cazul modificarii societatii, fie prin schimbarea obiectului de activitate, a fuziunii cu o alta societate, etc.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, toate documentele emise de o societate aflata in lichidare trebuie sa poarte o mentiune despre acesta stare a ei.

Dupa aprobarea hotararii de lichidare a societatii, adunarea generala a asociatilor sau daca aceasta nu a putut instanta de judecata, procedeaza la numirea lichidatorului, a competentelor acestuia necesare realizarii lichidarii. Poate fi lichidator orice persoana (asociat, asociat comanditar, administrator sau persoana straina de societate) insarcinata cu executarea operatiunilor de lichidare a socitatii comerciale.

Lichidatori sunt controlati de catre cenzori, in societatii in care acestia exista sau de catre asociati in lipsa cenyorilor.

In afara puterilor conferite de asociati, lichidatorii au si alte competente expres prevazute de Legea nr. 31/1990:

sa actioneze in judecata in interesul lichidarii;

sa execute si sa finalizeze operatiile de comert referitoare la lichidare;

sa vanda, prin licitatie publica, toate bunurile mobile si imobile ale societatii;

sa intocmesca tranzactii in interesul societatii;

sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorului;

sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte de comert necesare lichidarii.

Un caz aparte de lichidarea a societatilor comerciale il constituie lichidarea judiciara a societatilor comerciale.

Aceasta operatiune este reglementata de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale precum ii de Legea nr.85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Ofifial al Romaniei, partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006.

Rferentialul contabil. Standarde ii reglementari contabileIndiferent de cauzele lichidarii, lichidarea unei societati comerciale presupune parcurgerea unor operatii care vor fi anregistrate an contabilitate.

Din punct de vedere contabil, lichidarea unei societati comerciale, genereaya trecerea de la principiul continuitatii activitatii la principiul lichidarii ii an consecinta regulile de evaluare ii clasificare a activelor ii datoriilor nu mai sunt aceleasi. Nu mai este necesara distinctia intre activele imobilizate ii cele circulante ii dintre datoriile pe termen scurt ii lung. Costul istoric este inlocuit cu valoarea de lichidare.

Operatiile de lichidare a unei societati comerciale prevazute in Normele metodologice din 17 septembrie 2004 privind reflectarea in contabilitate a pricipalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare ii lichidare a societatilor comerciale precum ii retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale ii tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1376 din 17 septembrie 2004, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1012 din 3 noiembrie 2004, pot fi repartiyate in trei etape:

- deschiderea lichidarii;

- operatii de lichidare;

- operatii de partaj.

Etapa de deschidere a lichidarii cuprinde urmatoarele operatiuni financiar+contabile:

- inventarierea patrimoniului

- intocmirea situatiilor financiare de deschidere a lichidarii

Inventarierea patrimoniului se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. din  , cu modificarile si completarile ulterioare, precumsi cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1753 din .2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. din .

Prin inventariere se stabileste situatia reala a societatii comerciale supusa lichidarii si cuprinde toate elementele de activ si de pasiv precum si bunurile sau valorile detinute de aceasta, puse deacord cu contabilitatea.

Constatarea elementelor de activ si de pasiv existente se face prin inventariere directa(numarare, cantarire, masurare) pentru bunurile corporale si pe baya de documente justificative pentru bunurile necorporale.

Procesul de inventariere a bunurilor patrimoniale se realizeaza la locurile de pastrare a acestora. Constatarile se trec in listele de inventariere separat pentru fiecare loc de depozitare, fiecare gestiune apartinatoare societatii comerciale, fiecare categorie de bunuri din cadrul gestiunilor, an concordanta cu evidenta contabila analitica. Bunurile aflate asupra salariatilor se inventariaza distinct. Tot separat se inventariaza si bunurile apartinand tertilor(inchiriate, leasing, consignatie, custodie), stocurile fara miscare sau cu miscare lenta sau greu vandabile, materialele necorespunzatoare calitativ sau degradate, precum si creantele si datoriile incerte su in litigiu.

Pentru bunurile necorespunzatoare calitativ, cu miscare lenta sau fara miscare se intocmeste si o nota de constatare, anexats la listele de inventariere, si in care se consemneaza cauzele nefolosirii acestora sau eventualele persoane vinovate de aprovizionarea sau degradarea lor.

Listele de inventariere astfel intocmite se supun compararii cu stocurile ii soldurile scriptice din contabilitate, rezultatul operatiunii de inventariere inscriindu-se decomisia de invetariere intr-un proces-verbal, care trebuie sa cuprinda:

- data intocmirii procesului-verbal;

- numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere;

- numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere;

- data inceperii si terminarii inventarierii;

- volumul stocurilor fara miscare, cu miscare lenta sau degradate;

- plusurile si minusurile constatate la inventariere, precum si propunerile comisiei in legatura cu acestea, persoanele vinovate si modul de solutionare a acestor diferente.

Rezultatele inventarierii trebuiesc inregistrate atat in evidenta tehnoci-operativa cat si in evident contabila in termen de cel mult 5 zile de la data terminiarii inventarierii. Dupa stabilirea plkusurilor si minusurilor de inventar se trece la regularizarea diferentelor prin urmatoarele modalitati:

- compensarea plusurilor cu minusurile de inventar, potrivit normelor metodologice aprobate prin OMFP nr. 1753/24;

- acordarea de perisabilitati normale, conform normelor metodologice;

- inregistrarea plusurilor si imputarea minusurilor de inventar persoanelor vinovate:

Intocmirea situatiilor financuare de deschidere a lichidarii se realizeaza pe baza ultimilor situatii financiare intocmite de catre societatea comerciala, carora li se aplica o serie de corectii:

- se inregistreaza rezultatele inventerierii (plusurile si minusurile)s

- se elimina activele considerate novalori: cheltuieli de constituire neamortizatre integral, cheltuieli de dezvoltare pentru care nu exista cumparator si eventual fondul comercial din care s-a decis vanzarea separata a activelor;- se anuleaza cheltuielile inregistrate in avans si care vor fi decontate la cheltuielile ultimului exercitiu;

Societatea comerciala fiind in lichidare nu isi mai continua activitatea. Toate operatiunile de  lichidare au loc sub supravegherea lichidatorului si sunt contabilizate in intregime in contabilitatea societatii aflate in lichidare.

Aceste operatiuni constau in:

vanzarea activelor – activele se valorifica la valoarea de lochidare care de regula este mai mica decat valoarea de piata tocmai datorita vanzarii fortate a societatii, intr-un termen limita si datorita faptului ca acestea pot sa nu aiba aceeasi utilitate pentru cel care cumpara, dar si pentru ca vanzarea lor antreneaza o serie de cheltuieli suplimentare.

incasarea creantelor – se face tinand cont de lista intocmita de catre evaluator in momentul deschiderii lichidarii si tinand seama de eventualele reduceri acordate clientilor si debitorilor societatii:

transferul la venituri a subventiilor pentru investitii nevirate la rezultate, a provizioanelor pentru deprecierea activelor precum si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli:

achitarea datoriilor ce rezulta din operatiunile de lichidare cum ar fi:

- penalitati din rezilierea contractelor incheiate;

- chirii platite anticipat pentru contracte de inchiriere;

- onorariu lichidatorului;

- indemnizatii pentru concedierea personalului.

Din punct de vedere fiscal societatea comerciala in lichidare trebuie sa calculeze si sa vireze la buget ampozitul pe profit, pe dividende, precum si orice alte impozite, taxe si contributii datorate pe perioada lichidarii.

Pentru profitul obtinut din operatiunile de lichidare societatea comerciala este obligata din punct de vedere fiscal sa-si calculeze impozitul pe profit, reprezentand diferenta dintre veniturile rezultate din valorificarea activelor ii cheltuielile aferente acestor venituri.

De asemeni impozitul pe profit se calculeaza si se vireaza si pentru:

- capitalul social majorat cu diferentele din reevaluarea imobilului corporal si a stocurilor, sume din diferenta de curs valutar inregistrata la rezerve;

- pentru elementele de activ net, constituite din profitul brut;

- pentru provizioanele reglementate si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli inregistrate ce si cheltuieli curente;

- pentru diferenta din reevaluarea imobilizarilor si a stocurilor.

Impozitul pe dividende se calculeaza si se vireaza numai pentru elementele de activ net constituite din profitul net – profitul realizat an exercitiile precedente lichidarii si a carei repartizare a fost amanata, rezerve statutare, alte rezerve, etc.

Conform Codului Fiscal, Legea nr. 571/2003 „persoanele juridice care inceteaza sa existe au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozit pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei persoanei juridice la Registrul Comertului”.

Operatiile de lichidare se reflecta prin inregistrari contabile utilizand structura planului de conturi general. La sfarsitul operatiunilor de lichidare se intocmeste bilantuzl final de lichidare prevazut de situatiile finaciare, care trebuie sa cuprindaS

Activ – disponibilitatile banesti aflate in cont si in mod exceptional unele bunuri atunci cand in contractul de societate si prin regulile de lichidare s-a prevazut ca anumite bunuri aduse ca aport la capitalul social al societatii sa nu faca obiectul valorificarii prin licitatie publica;

Pasiv – capital propriu, rezultatul obtinut din operatiile de lichidare
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu