Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » finante banci
Proiect de perfectionare in domeniul controlului fiscal

Proiect de perfectionare in domeniul controlului fiscalPROIECT DE PERFECTIONARE IN DOMENIUL CONTROLULUI FISCAL

1. Cadrul de desfasurare a controlului fiscal privind taxa pe valoarea adaugata

Controlul fiscal asupra taxei pe valoarea adaugata s-a efectuat la SCM Metalo-Casnica, avand sediul social in loc.Bucuresti, Str.Mamulari nr. 3, bl. C2, sectorul 3.

Cooperativa Metalo – Casnica infintata in 1968 si reorganizata in baza Legii nr. 1/2005 in Societate Cooperativa Mestesugareasca Metalo – Casnica de sine statatoare detine in proprietate 42 de spatii organizate in unitati de deservire a populatiei, cu personal calificat,  in toate sectoarele Municipiului Bucuresti repartizate astfel:
 • 27 unitati reparatii electrocasnice
 • 3 unitati de productie (cutii postale, scrumiere, injectie mase plastice, strungarie)
 • 1 unitate de gravura computerizata.
 • 1 unitate de confectionat huse auto.
 • 1 unitate de verificat si incarcat acumulatori auto.
 • 1 unitate specializata in reparatii instrumente muzicale.
 • 5 unitati vulcanizare auto si echilibrari roti.
 • Magazine si depozit.

Controlul a fost efectuat de catre Directia Generala a Controlului Financiar de Stat, organ de control care are ca principale obiective:

aplicarea corecta a regimului deducerilor;

modul de utilizare a formularisticii tipizate si inregistrarea corespunzatoare in documentele cu regim special (jurnalul de vanzari si jurnalul de cumparari);

modul de organizare a contabilitatii TVA;

aplicarea corecta a cotelor de TVA;

plata TVA;

erori de calcul etc.

Doamna Popescu Mioara, inspector in cadrul Administratiei Financiare sector 3 - Bucuresti a efectuat in perioada 15.08.2009- 01.09.2009 controlul de fond planificat privind modul de calcul si virare a impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Controlul s-a efectuat la sediul societatii in baza evidentelor sintetice si analitice, precum si a documentelor de plata si a fost reprezentata de Constantin Petre. De asemenea, societatea a fost instiintata de efectuare controlului printr-un aviz de control. (Anexa 5).

Perioada supusa verificarii pentru taxa pe valoarea adaugata este 01.01.2006-31.07.2009.

Etapele desfasurarii controlului privind taxa pe valoarea adaugata au fost urmatoarele:

Formularea obiectivelor ce urmeaza a fi controlate

Determinarea formelor de control pentru obiectivele stabilite

Organele de control competente sa exercite controlul

Stabilirea surselor de informare pentru control

Aplicarea procedeelor si tehnicilor de control de catre organele compotente

Stabilirea abaterilor si a deficientelor fata de situatia legala

Intocmirea actelor de control

Valorificarea constatarilor controlului

Formularea obiectivelor ce urmeaza a fi controlate

a)     Controlul sistemului de documente si evidente

Autenticitatea documentelor

Exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor

Efectuarea corecta a calculelor

Legalitatea (respectarea normelor legale in vigoare)

Exactitatea operatiunilor consemnate

Realitatea operatiunilor consemnate

Economicitatea si oportunitatea operatiilor

Gestionarea documentelor

Procurarea documentelor de la furnizori autorizati (depozitele centrale de materiale)

b)     Inregistrarea ca platitor de TVA

c)     Aplicarea corecta a cotelor privind TVA

d)     Organizarea corecta a contabilitatii TVA

e)     Plata la termen a TVA

f)      Stabilirea majorarilor de intarziere la plata TVA

g)     Plata la termen a penalitatilor de intarziere

h)     Restituirea sumelor platite in plus de unitate

i)      Neintocmirea declaratiei de impunere

j)      Controlul aplicarii corecte a regimului deducerilor

Determinarea formelor de control pentru obiectivele stabilite

Controlul autenticitatii documentelor a presupus intocmirea acestora cu respectarea prevederilor legale si a avut in vedere urmatoarele elemente:

justetea intocmirii si completarea cu toate elementele necesare;

completarea corecta a datelor, existenta eventualelor stersaturi si modul in care acestea au fost remediate;

existenta semnaturilor autorizate si concordanta acestora cu specimene de semnaturi;

In timpul controlului, au fost verificate toate documentele justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile in contabilitate. Acestea trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:

denumirea documentului;

denumirea si sediul unitatii sau al sectiei care elaboreaza documentul;

numarul documentului si data intocmirii acestuia;

partile care participa la efectuarea operatiilor consemnate in respectivul document;

continutul operatiilor economico-financiare;

datele cantitative si valorice, aferente operatiei economice sau financiare efectuate;

semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiei economice sau financiare, a persoanelor insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv si a persoanelor in drept sa aprobe operatiile respective;

alte elemente determinate de caracterul operatiilor, menite sa asigure consemnarea completa a acestora in documentele justificative.

Controlul exactitatii si valabilitatii documentelor a presupus ca documentele care reflecta operatiuni patrimoniale sa fie intocmite la termenele stabilite. In cazul platii TVA datorate la buget, ordinele de plata se intocmesc pana la termenul de 25 ale lunii urmatoare pentru care se datoreaza plata.

In cadrul efectuarii corecte a calculelor, doamna Popescu Mioara a facut verificari de calcule cu privire la modul de intocmire a decontului de TVA si declaratiei de impunere, controland totodata si celelalte documente care au stat la baza intocmirii acestora: jurnalul de vanzari si jurnalul de cumparari. De asemenea, au fost verificate facturile emise prin calculul corect al cotei de TVA aplicate la vanzari, precum si modul in care acestea se totalizeaza in jurnalul de vanzari.

In timpul controlului, a fost verificata legalitatea documentelor, care presupune ca toate documentele sa fie intocmite cu respectarea normelor legale privind disciplina financiara. De exemplu, s-a urmarit ca toate documentele justificative (oferta, contractul, factura-proforma etc.) sa aiba in cuprinsul lor numai cotele de TVA stabilite prin acte normative, respectiv 19% cota normala si 0%.

In cele ce privesc exactitatea si realitatea operatiunilor economico-financiare, doamna Popescu Mioara a verificat ordinele de plata cu privire la TVA de plata la buget, respectiv semnaturile autorizate si a solicitat o declaratie de la persoana care a intocmit acest document, respectiv de la doamna Filip Mihaela.

Un alt obiectiv pe care l-a avut in vedere doamna Popescu Mioara a fost economicitatea si oportunitatea operatiunilor inregistrate, care urmaresc daca operatiune inregistrata in cuprinsul documentului este sau nu necesara din punct de vedere al activitatii unitatii si daca aceasta operatiune este oportuna sau nu. S-a constatat in cazul platii TVA datorate la buget ca desi societatea datora TVA, iar documentul de plata intrunea conditiile de forma si de fond, plata s-a efectuat cu mult inainte de termenul scadent (25 ale lunii). Prin urmare, operatiunea s-a dovedit a fi inoportuna din punct de vedere economic, diminuand pe termen scurt resursele financiare ale unitatii.

Evidenta operativa a formularelor cu regim special se face potrivit normelor metodologice, iar raspunderea revine administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului. Evidenta operativa a formularelor se tine cu ajutorul fisei de magazie a formularelor cu regim special, care se completeaza distinct pentru fiecare tip de formular, pe masura aprovizionarii acestora.

In cursul verificarii, organul de control a utilizat documente, evidenta tehnico-operativa sau documente cu regim special ca sursa de control. Acestea sunt prezentate ca un inventar in anexa nr. 2.

Analiza taxei pe valoarea adaugata pe baza surselor de informatii este prezentata in anexa nr. 3.

In anexa nr. 4 sunt analizate obiectivele de control in conformitate cu sursele de informatii.

Pe parcursul actiunii de control, organul de control a utilizat urmatoarele procedee de control:

1. Studiul general prealabil, avand ca principale obiective: modul de organizare a evidentei tehnico-operative si contabile, situatia de fapt existenta cu privire la activitatea ce urmeaza a se controla. Astfel, cu aceasta ocazie, organul de control a verificat modul de organizare al evidentei taxei pe valoarea adaugata in conformitate cu jurnalele de vanzari si de cumparari.

2. Controlul documentar contabil, ca procedeu de stabilire a legalitatii, realitatii si eficientei operatiunilor si activitatii economico-financiare. Acest procedeu a fost utilizat cu caracter preventiv si operativ in cazul documentelo primite la serviciul de contabilitate pentru inregistrare in notele contabile sau fisele de cont, precum si a completarii jurnalului de vanzari si de cumparari.

Acest procedeu s-a exercitat prin urmatoarele tehnici specifice:

controlul sistematic sau pe probleme – in mod concret a fost fixat ca obiectiv urmarirea platii la termen a taxei pe valoarea adaugata. Astfel au fost selectionate documentele de banca: extrase de cont si dispozitii de plata alaturi de declaratii de impunere, fisele de cont, notele de contabilitate, precum si balantele de verificare. Apoi a fost efectuat controlul lor in ordine cronologica.

investigatia – atunci cand anumite probleme nu au rezultat clar din documentele si evidentele puse la dispozitie, organul de control a cerut informatii din partea personalului a carui activitate controleaza.

calculul de control – organul de control a verificat modul de calcul a taxei pe valoarea adaugata inclus pe facturile emise catre clienti, si anume daca procentul de taxa pe valoarea adaugata este corect. In timpul controlului nu au fost constatate nereguli privin modul de calcul a TVA. In cazul in care se constata ca procentul de taxa pe valoarea adaugata nu a fost corect aplicat la baza de calcul, era necesara o corectie prin emiterea unei facturi noi si stonarea celei vechi.

2. Valorificarea constatarilor controlului fiscal

Toate datele si informatiile culese de inspectorul cu atributii de control fiscal se consemneaza in mod obligatoriu, in :

 • procese verbale de control;
 • note de constatare;
 • note de constatare unilaterale;
 • note explicative
 • procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Rezultatele controlului fiscal sunt sintetizate in note de prezentare si inaintate pentru aprobare conducerii organului de control fiscal (avizat de seful de serviciu).

PROCES VERBAL DE CONTROL

Incheiat astazi, 01.09.2009

Capitolul I - Date informative

Subsemnata Popescu Mioara - inspector in cadrul Administratiei Financiare sector 3 - Bucuresti in baza prevederilor O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, H.G. 1050/2004 si a ordinului de serviciu nr. 15/15.01.2009 am efectuat in perioada 15.08.2009- 01.09.2009 verificarea de fond planificata privind modul de calcul si virare a impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Verificarea s-a efectuat la sediul societatii in baza evidentelor sintetice si analitice, precum si a documentelor de plata si a fost reprezentata de Constantin Petre.

Data inceperii inspectiei fiscale a fost inregistrata in registrul unic de control la pozitia nr.7.

Perioada supusa verificarii pentru taxa pe valoarea adaugata este 01.01.2006-31.07.2009.Inspectia fiscala s-a desfasurat la sediul societatii SCM Metalo-Casnica si a avut ca obiective:

Modul de constituire, evidentiere si virare a obligatiilor fiscale
datorate la bugetul general consolidat al statului.

Verificarea modului de intocmire si depunere a declaratiilor de
impozite si taxe reglementat de O.G. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicat in 1999, Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si O.G 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Verificarea modului de intocmire si utilizare a formularelor cu
regim special, reglementat de HG 831/1997 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Alte constatari

CAPITOLUL II - Date despre contribuabil

-Denumire  : SCM METALO CASNICA 

-Domiciliul fiscal : loc.Bucuresti, Str.Mamulari nr. 3, bl. C2, sectorul 3

-Nr. Inregistrare la Registrul Comertului : C40/3/2005 

-Cod unic de inregistrare fiscala : 1570654 

-Atribut fiscal: RO

-Societatea este inregistrata ca platitor de TVA incepand cu data de 01.03.2005 conform dovada seria B, nr. 0353653 emisa de D.G.F.P.C.F.S.M.B.

-Asociati: CONSTANTIN PETRE

TOADER EMILIA

-Administrator: CONSTANTIN PETRE

-Capitalul social subscris si varsat este de 300 lei ;

-Aportul asociatilor la constituirea capitalului social este :

CONSTANTIN PETRE: 200 lei, numerar, integral varsat la data constituirii societatii, respectiv 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare, reprezentand 66.67% din capitalul social ;

TOADER EMILIA: : 100 lei, numerar, integral varsat la data constituirii societatii, respectiv 10 parti sociale a cate 10 lei fiecare, reprezentand 33.33% din capitalul social ;

Obiect de activitate conform statut si desfasurat in perioada verificata :

Domeniul de activitate principal :

- COD CAEN 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina

- Conturi bancare:

- Cont in lei –RO 21BTRL 00901202425049XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Unirii

- Cont in EURO –RO 67BTRL009042025049XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Unirii

- Cont in USD- RO 04BTRL00902202425049XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Unirii

Evidenta contabila este condusa de d-na Filip Mihaela, angajata cu contract de munca nr.145979/23.05.2005.

Evolutia cifrei de afaceri si rezultatul financiar conform ultimelor bilanturi incheiate

- cifra de afaceri conform bilantului contabil aprobat la 31.12.2006, inregistrat sub nr.1056/26.04.2007 la D.G.F.P. Bucuresti - Serviciul Bilanturi este de 4.503.321 lei, iar rezultatul finanaciar este profit in suma de 168.674 lei.

- cifra de afaceri conform bilantului contabil aprobat la 31.12.2007, inregistrat sub nr.515/20.04.2007 la D.G.F.P. Bucuresti - Serviciul Bilanturi este de 4.200.341 lei, iar rezultatul finanaciar este profit in suma de 278.301 lei.

- cifra de afaceri conform bilantului contabil aprobat la 31.12.2008, inregistrat sub nr.1222/16.05.2008 la D.G.F.P. Bucuresti - Serviciul Bilanturi este de 5.291.666 lei, iar rezultatul finanaciar este profit in suma de 725.503 lei.

Pentru perioada 01.01.2006-31.12.2007, perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata este luna calendaristica conform art.146 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare .

Pentru anul 2008 si 2009, perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata este luna calendaristica conform art.156 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare .

Principalii furnizori 

Furnizori interni:

SC DA VINCI SRL Ovidiu, jud.Constanta, CUI RO 7969108, contract nr.677/2008 (tabla);

SC POLICOLOR SA Bucuresti, CUI RO326318, contract nr.1084/2008 (vopseluri);

SC VALROM INDUSTRIE SRL Bucuresti, CUI 8529679, contract nr.76022/27.11.2007

SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL Constanta, CUI RO 8877045, contract nr. 9586/19.11.2006

SC DEDEMAN SRL Bucuresti, CUI RO 2816464, contract nr.0216/30.01..2007

Principalii clienti 

Clienti interni:

Primaria Sector 1 CUI 3839156, contract 12710/10.09.2007 ;

Spitalul Judetean de Urgenta Floreasca CUI RO4342863;

Grupul scolar George Vaslan Faurei , jud.Braila CUI 4343044 – contract nr 301/10.09.2007;

SC CODAROM SRL Braila RO 8764569, contract nr.68/08.05.2006

Lafarge Ciment RO328750, contract nr.LMTL 005/01.04.2008

SC Arabesque SRL RO5340801, contract nr.4089/04.09.2008

Documente cu regim special

Pentru perioada verificata, societatea a utilizat si intocmit formulare cu regim special conform HG 831/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a O.M.F.P nr.1849/2003 privind personalizarea formularelor cu regim special, comune pe economie, O.M.F.P nr.2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, fiind evidentiate in fise de magazie privind evidenta formularelor cu regim special.

CAPITOLUL III - Constatari fiscale

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 

Controlul fiscal a cuprins perioada 01.01.2006-31.07.2009 si s-a efectuat pentru toate documentele puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala de catre reprezentantul legal al agentului economic (facturi fiscale, note contabile, jurnale de TVA, balanta de verificare, decont de TVA si alte documente justificative).

In perioada supusa verificarii, organul de control a procedat la verificarea deconturilor de TVA, realitatea acestora in stransa corelatie cu datele din balantele de verificare, jurnalele de vanzari si cumparari, livrari de bunuri si prestari de servicii, evidentiate in facturi. S-a verificat daca societatea aplica corect cota de TVA.

De asemenea s-a verificat modul de inregistrare a TVA in evidenta contabila, aplicarea corecta a modului de deducere a TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate in vederea desfasurarii obiectului de activitate.

RISCUL FISCAL

Riscul fiscal la SCM Metalo-Casnica s-a analizat in baza documentelor justificative si a actelor contabile pentru perioada 01.01.2006-31.07.2009.

In cazul T.V.A deductibila, deducerea T.V.A s-a realizat in baza documentelor justificative, facturi fiscale, inregistrate in contabilitate si aferente achizitiilor de bunuri si servicii in folosul operatiunilor sale taxabile.

T.V.A deductibila provine din achizitionarea de bunuri si servicii in vederea realizarii de operatiuni impozabile si este inregistrata corect in conturile de T.V.A deductibila (analitic) cu exceptia documentelor care au influentat T.V.A deductibila.

Analiza T.V.A deductibila este evidentiata in Fisa de analiza a T.V.A deductibila conform Metodologiei de inspectie fiscala a T.V.A. nr. 302768/11.2007 , aprobata de A.N.A.F.

T.V.A colectata este corect si complet inregistrata in evidenta contabila dupa documente legal intocmite, agentul economic a evidentiat T.V.A colectata aferenta operatiunilor economice derulate cu exceptia documentelor care au influentat T.V.A.

Calitatea de platitor

Societatea este inregistrata ca platitor de TVA incepand cu data de 01.03.2005 conform dovada seria B, nr. 0353653 emisa de D.G.F.P Bucuresti

Declaratii fiscale

Deconturile privind T.V.A aferenta perioadei verificate au fost depuse in termen la sediul Administratiei Finantelor Publice Bucuresti conform prevederilor art.156 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele contabile

Cu privire la modul de respectare a prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, s-au constatat urmatoarele :

-evidenta contabila si tehnico-operativa este tinuta la zi

-balantele de verificare sunt intocmite lunar

-jurnalele de T.V.A, balanta de verificare si decontul de T.V.A nu sunt in corelatie.

Agentul economic utilizeaza contul 4428 -T.V.A neexigibila.

In timpul controlului fiscal s-au verificat corelatiile dintre sumele inscrise in documentele contabile cu sumele inscrise in jurnalele de TVA, constatandu-se diferente .

Nu s-a comparat rulajul lunar creditor al contului 401- furnizori cu TVA deductibila deoarece societatea are si furnizori scutiti de TVA .

Agentul economic nu a realizat operatiuni care dau drept de deducere concomitent cu operatiuni care nu dau drept de deducere, astfel ca nu a fost cazul aplicarii pro-ratei .

Agentul economic nu a inregistrat TVA deductibila aferenta unor aprovizionari de bunuri si servicii cu valori mai mari decat specificul activitatii sale si fata de volumul de activitate desfasurat .

Sume in curs de clarificare

In perioada supusa inspectiei fiscale partiale agentul economic nu inregistreaza sume in curs de clarificare .

Incasari prin casa sau banca

Toate sumele incasate prin conturile bancare si registrul de casa sunt inregistrate corect .

Controlul incrucisat

Urmare a controlului efectuat la SCM Metalo-Casnica, organele de inspectie fiscala nu au avut suspiciuni asupra realitatii si legalitatii operatiunilor economice efectuate si nu s-a considerat necesara efectuarea unui control incrucisat .

SCM Metalo-Casnica detine si utilizeaza jurnale de T.V.A (jurnalul pentru vanzari si cel pentru cumparari) completate la zi in ordine cronologica in conformitate cu prevederile OMFP 171/2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) 'Decont de taxa pe valoarea adaugata pentru perioada 01.01.2006-31.12.2008 si conform O.M.E.F. nr. 35/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) 'Decont de taxa pe valoarea adaugata” si conform prevederilor O.M.F.P. nr.273/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) 'Decont de taxa pe valoarea adaugata' pentru perioada 01.01.2008-31.07.2009, sumele inscrise fiind in concordanta cu evidentele contabile (jurnalele de T.V.A, balante).

In urma inspectiei fiscale generale efectuate au rezultat urmatoarele constatari :

T.V.A. deductibila

Taxa pe valoarea adaugata deductibila rezulta din documente legal intocmite conform Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata cu respectarea prevederilor art.145 alin.(3) lit a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru perioada 01.01.2005-31.12.2006 , potrivit carora :

“daca bunurile si serviciile achizitionate sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile, orice persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata are dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa-i fie livrate si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa-i fie prestate de alta persoana impozabila,,.TVA deductibila a fost corect determinata si inscrisa in jurnalul pentru cumparari , totalul sumei reprezentand TVA deductibila fiind preluata corect in deconturile de TVA conform prevederilor O.M.F.P nr.1521/ 2005 , O.M.E.F nr. 35/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) 'Decont de taxa pe valoarea adaugata” si conform prevederilor O.M.F.P. nr.273/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) 'Decont de taxa pe valoarea adaugata', cu exceptia documentelor care au influentat T.V.A deductibila stabilita de organele de control prezentate la prezentul proces-verbal.

Ponderea TVA deductibila rezulta din : T.V.A dedusa pentru achizitii de marfuri achizitionate in vederea revanzarii , aprovizionarea cu materiale de constructii ( ciment , tabla , vopsele , caramida , tamplarie PVC ) folosite in lucrarile de constructii efectuate diversilor clienti , unelte si accesorii , combustibil, piese de schimb, marfa, servicii (transport, reparatii) achizitionate in vederea realizarii de operatiuni taxabile.

In perioada supusa controlului fiscal, agentul economic nu a avut achizitii intracomunitare de bunuri.

Situatia comparativa privind T.V.A deductibila pentru perioada verificata se prezinta astfel:

-lei-

Perioada

TVA deductibila

Evidenta

T.V.A deductibila declarata

T.V.A deductibila control

Diferente

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

Total

In perioada verificata s-au stabilit diferente de T.V.A deductibila in suma de –5.128 lei din care diferente de TVA deductibila declarata in minus fata de evidenta contabila in suma de 3.053 lei si diferente stabilite suplimentar fata de evidenta contabila in suma de 2.075 lei.

Anul 2006

In anul 2006 s-au stabilit diferente de T.V.A deductibila in suma de 3.959 lei din care diferente de TVA deductibila declarata in minus fata de evidenta contabila in suma 3.344 lei si diferente stabilite suplimentar fata de evidenta contabila in suma de 615 lei care s-au creat astfel:

-deducerea de TVA in suma de 59 lei din facturi fiscale care nu sunt emise pentru SCM Metalo-Casnica

S-au incalcat prevederile art.145 alin.(3) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia :

„Daca bunurile si serviciile achizitionate sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile, orice persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata are dreptul sa deduca:

a)taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa ii fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa ii fie prestate de o alta persoana impozabila”

-deducerea de T.V.A in suma de 498 lei din facturi de achizitie bauturi pentru protocol.

S-au incalcat prevederile art.145 alin.(7) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia :

(7) Nu poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata pentru:

b) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol.

-deducerea de T.V.A in suma de 58 lei de pe factura 1559286/21.11.2005 emisa de SC Metro Cash Carry reprezentand achizitii materiale care nu fac obiectul activitatii desfasurate.

S-au incalcat prevederile art.145 alin.(3) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia :

„Daca bunurile si serviciile achizitionate sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile, orice persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata are dreptul sa deduca:

a)taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa ii fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa ii fie prestate de o alta persoana impozabila”

Diferentele de declarare in suma de 3.053 lei s-au creat deoarece societatea a declarat eronat TVA deductibila .

S-au incalcat prevederile art.79 alin.(3), din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala –republicata potrivit caruia: (3) Contribuabilul are obligatia de a completa declaratiile fiscale inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular, corespunzatoare situatiei sale fiscale. Declaratia fiscala se semneaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit.” pentru perioada 01.01.2006-26.09.2006 si prevederile art.80 alin.(3) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala –republicata potrivit caruia: (3) Contribuabilul are obligatia de a completa declaratiile fiscale inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular, corespunzatoare situatiei sale fiscale. Declaratia fiscala se semneaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit” pentru perioada 27.09.2006-31.12.2006.

Conform art.189, alin.(1), lit.b) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala- republicata, nedeclararea la termenele prevazute de lege a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, constituie contraventie .

Sanctiunea nu a fost aplicata deoarece potrivit art.13(1) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, fapta este prescrisa.

Anul 2007

Pentru anul 2007 s-au stabilit diferente de T.V.A in suma de 593 lei din care diferente de TVA deductibila declarata in minus fata de evidenta contabila in suma 46 lei si diferente stabilite suplimentar fata de evidenta contabila in suma de 547 lei care s-au creat astfel:

deducerea de TVA in suma de 256 lei din facturi achizitie bauturi alcoolice pentru protocol.

S-au incalcat prevederile art. 145 alin.(7) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia:

(7) Nu poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata pentru:

b) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol.

-deducerea de TVA in suma de 110 lei de pe factura in copie xerox emisa de SC Metro Cash Carry.

S-au incalcat prevederile art. 145 alin.(8) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia: (8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, orice persoana impozabila trebuie sa justifice dreptul de deducere, in functie de felul operatiunii, cu unul din urmatoarele documente:

a) pentru taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa ii fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa ii fie prestate de o alta persoana impozabila, cu factura fiscala, care cuprinde informatiile prevazute la art. 155 alin. (8), si este emisa pe numele persoanei de catre o persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. Beneficiarii serviciilor prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, justifica taxa dedusa, cu factura fiscala, intocmita potrivit art. 155 alin. (4);

-deducerea de TVA in suma de 181 lei de pe factura nr. 910070/11.03.2007 in copie xerox emisa de SC Tehnic Art Design SRL.

S-au incalcat prevederile art. 145 alin.(8) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia: (8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, orice persoana impozabila trebuie sa justifice dreptul de deducere, in functie de felul operatiunii, cu unul din urmatoarele documente:

a) pentru taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa ii fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa ii fie prestate de o alta persoana impozabila, cu factura fiscala, care cuprinde informatiile prevazute la art. 155 alin. (8), si este emisa pe numele persoanei de catre o persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. Beneficiarii serviciilor prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, justifica taxa dedusa, cu factura fiscala, intocmita potrivit art. 155 alin. (4);

Diferentele de declarare in suma de 46 lei s-au creat deoarece societatea a declarat eronat TVA deductibila .

S-au incalcat prevederile art.80, alin.(3), din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala –republicata potrivit caruia: (3) Contribuabilul are obligatia de a completa declaratiile fiscale inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular, corespunzatoare situatiei sale fiscale. Declaratia fiscala se semneaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit”

Conform art.189, alin.(1) , lit.b) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala- republicata, nedeclararea la termenele prevazute de lege a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, constituie contraventie .

Sanctiunea nu a fost aplicata deoarece potrivit art.13 alin.(1) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, fapta este prescrisa.

Anul 2008

Pentru anul 2008 s-au stabilit suplimentar fata de evidenta contabila diferente de T.V.A in suma de 553 lei care s-au creat astfel:

-deducerea de TVA in suma de 352 lei din facturi achizitie bauturi alcoolice pentru protocol.

S-au incalcat prevederile art. 145 alin.(5) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia: (5) Nu sunt deductibile:

b) taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.

deducerea de TVA in suma de 175 lei din factura 8266889/02.01.2008 emisa de SC Vicalite SRL reprezentand servicii hoteliere.S-au incalcat prevederile art. 145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia:

(1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.

(2) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:

a) operatiuni taxabile

deducerea de TVA in suma de 26 lei din factura 5207945/08.03.2008 emisa de SC POLICOLOR SRL reprezentand achizitie de vopseluri.

S-au incalcat prevederile art. 145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia:

(1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.

(2) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:

a) operatiuni taxabile;

Anul 2009 ( 01.01.2009-31.07.2009)

Pentru anul 2009, pana la 31 iulie, s-au stabilit diferente de T.V.A in suma de 23 lei din care diferente de TVA deductibila declarata in minus fata de evidenta contabila in suma de 337 lei si diferente stabilite suplimentar fata de evidenta contabila in suma de 360 lei care s-au creat astfel:

deducerea de TVA in suma de 360 lei din facturi achizitie bauturi alcoolice pentru protocol.

S-au incalcat prevederile art. 145 alin.(5) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia:

(5) Nu sunt deductibile:

b) taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.

Diferentele de declarare in suma de 337 lei s-au creat deoarece societatea a declarat eronat TVA deductibila .

S-au incalcat prevederile art.80, alin.(3), din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala –republicata potrivit caruia : (3) Contribuabilul are obligatia de a completa declaratiile fiscale inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular, corespunzatoare situatiei sale fiscale. Declaratia fiscala se semneaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit”

Din analiza si verificarea prin sondaj a evidentei tehnico-operative si contabile prezentate de societatea SCM Metalo-Casnica, s-a constatat ca in luna aprilie 2009 s-a emis catre S.C. ARABESQUE SRL factura cu nr. 251425, reprezentand contravaloarea unor servicii de vulcanizare in valoare totala de 1.868 lei din care TVA 354,92 lei.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunii de mai sus a fost operata conform notei contabile din 24.04.2009 astfel:

411 = % 1.868

Clienti 704 1.513,08

Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate

4428 354,92

TVA neexigibila

Conform legislatiei in vigoare, “faptul generator si exigenta TVA iau nastere in momentul efectuarii livrarii de bunuri mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare sau prestarilor serviciilor pentru livrari de bunuri ce se efectueaza continuu, precum si pentru prestari de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, facturarea se poate face in luna urmatoare celei in care virarea sau prestarea s-a efectuat, in termen de 3 zile de la data antocmirii documentelor prin care furnizorii, prestatorii sau beneficiarii au stabilit cantitatile livrate sau serviciile prestate.”

Ca urmare, se constata inregistrarea necorespunzatoare a TVA colectata si neinregistrarea TVA de plata aferenta lunii aprilie 2009 in suma de 354,92 lei. Astfel, deficientele constate intre rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de TVA din evidenta contabila se datoreaza inregistrarilor efectuate eronat cu privire la regularizari si inchiderea eronata a TVA lunar, fara a se modifica TVA de plata datorat la finele lunii aprilie 2009.

In cursul lunii mai 2009, societatea a inregistrat TVA de plata in suma de 354,92 lei, astfel incat organul de control a calculate majorari de intarziere pentru o perioada de 31 zile dupa cum urmeaza:

354,92 lei * 31 zile* 0,10 % = 11 lei

Toate acestea au fost imputate contabilului Filip Mihaela, careia i s-a solicitat nota explicativa (Anexa 6), stabilindu-se si raspunderea persoanei vinovate. Din aceasta cauza, a fost propusa diminuarea salariului cu 10 % pe 3 luni de zile. (Anexa 7)

Cap. IV- Alte constatari

1. Inlesniri acordate

In 05.05.2006, SCM Metalo-Casnica incheie cu D.G.F.P. a Municipiului Bucuresti, conventia 124 prin care i se aproba esalonarea la plata a obligatiilor datorate bugetului de stat (T.V.A, impozit pe veniturile din salarii, fond invatamant, cota aplicata asupra fondului de salarii lunar pentru persoane cu handicap, dobanzi si penalitati, conventie pe care o pierde prin incalcarea prevederilor punctului III.3 din care rezulta ca in perioada derularii inlesnirii la plata, societatea a cedat prin vanzare, active din patrimoniu, fara a comunica organului fiscal teritorial intentia de instrainare a acestora.

Anularea inlesnirii la plata acordata a fost comunicata de catre organul fiscal prin adresa nr. 154895/25.05.06, iar toate obligatiile preluate si recalculate prin fisa sintetica de evidenta pe platitor (fisa ROL).

2. Organizarea si conducerea evidentei contabile se face la sediul SCM Metalo-Casnica, condusa de d-nul Constantin Petre, in calitate de director economic.

In ceea ce priveste modul de organizare si conducere a evidentei contabile, aceasta a fost tinuta in conformitate cu Legea 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, neconstatandu-se deficiente in ceea ce priveste modul de evidentiere a operatiunilor de capital, a imobilizarilor, contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie, efectuarea inventarierii patrimoniului.

CONCLUZII

Misiunea controlului fiscal consta in incurajarea contribuabililor pentru conformarea voluntara si respectarea legislatiei fiscale prin controlarea selectiva a contribuabililor intr-o maniera justa si profesionala, respectiv determinarea corecta a obligatiilor fiscale si asistarea contribuabililor pentru cunoasterea si aplicarea corecta a legislatiei.

Controlul fiscal trebuie sa tina seama de urmatoarele obiective:

incurajarea conformarii voluntare in declararea corecta si achitarea la termen a obligatiilor fiscale;

utilizarea controalelor ca o piedica in calea neconformarii prin selectarea celor mai productive cazuri pentru control;

pregatirea controlorilor pentru a conduce si realiza verificari complete, corecte si profesionale prin care sa determine obligatiile fiscale, potrivit prevederilor legale;

tratarea tuturor contribuabililor cu respect si curtoazie;

efectuarea de propuneri pentru imbunatatirea continua a muncii de control si a cadrului legislativ.

O propunere pentru imbunatatirea activitatatii de control fiscal ar fi intocmirea unui ghid al controlorului financiar, deoarece fiecare organism are propriile norme de lucru, procedee si tehnici specifice de exercitare ale sale. Acest ghid al controlorului financiar ar trebui sa cuprinda:

 • procedeele si tehnicile de control fiscal comune tuturor formelor de control;
 • procedee si tehnici specifice pe fiecare forma de control fiscal cu descrierea detaliata a fiecarui procedeu;
 • sursele de informatii pe care sa le utilizeze controlul fiscal in exercitarea atributiilor sale (documentele financiar-contabile, prevederile legale care reglementeaza domeniul controlat,precum si alte tipuri de informatii);
 • stabilirea metodologiei adecvate aplicabile fiecarui tip de control, sau tipuri de obiective de control;
 • actele de control care se intocmesc, continutul si modul de intocmire al acestora;
 • modul de valorificare a constatarilor controlului si organele competente pentru solutionarea contestatiilor.

Tot pentru imbunatatirea activitatii de control fiscal, intaririi disciplinei si raspunderii in realizarea sarcinilor de serviciu, aplicarea corecta a ligislatiei fiscale, intensificarea activitatii de incasare a veniturilor bugetare, depistarea si combaterea evaziunii fiscale, se impun, urmatoarele masuri:

1. Imbunatatirea metodologiei si procedurilor privind intocmirea si valorificarea actelor de control:

- imbunatatirea metodologiei de programare, executare si valorificare a rezultatelor controlului;

- eleborarea tematicilor de control fiscal pe fiecare categorie de impozit si taxa;

- introducerea unor standarde pentru masurarea eficientei controlului fiscal.

2. Continuarea procesului de reorganizare si consolidare a structurilor de control fiscal existente:

- organizarea controlului fiscal exercitat de Ministerul Finantelor Publice pe 4 niveluri: central, regional, judetean si al Municipiului Bucuresti.

3. Perfectionarea managementului activitatii de control fiscal si schimbarea misiunii controlului fiscal:

- elaborarea strategiei controlului pe baza managementului de risc;

- imbunatatirea comunicarii si colaborarii structurilor controlului fiscal din teritoriu cu celelalte structuri din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau administratiilor finantelor publice teritoriale;

- imbunatatirea sistemului informational privind monitorizarea realizarii sarcinilor de serviciu;

- reenalizarea relatiilor de colaborare cu alte institutii (Politie, Parchet, Justitie, Curtea de Conturi, Corpul de Control al Primului Ministru), in vederea cresterii eficientei utilizarii capacitatii de control fiscal.

4. Imbunatatirea pregatirii profesionale, asigurarea stabilitatii personalului si remodelarea comportamentului acestuia in relatiile cu contribuabilii prin:

- elaborarea unui program national de formare continua a personalului de conducere si de executie din activitatea de control fiscal, in cadrul Scolii Nationale a Ministerului Finantelor Publice, pe cele doua sectoare: controlul marilor contribuabililor si respectiv contribuabililor mici si mijlocii;

- asigurarea accesului tuturor inspectorilor la legislatia financiar- fiscala computerizata;

- crearea unui sistem informatic care sa permita accesul direct al organelor fiscale, atat pentru alimentarea bazei de date privind contribuabilii verificati,cat si pentru pregatirea actiunilor de contro;

- dezvoltarea unui sistem de planificare a necesarului de personal in controlul fiscal si de recrutare a acestuia;

- reexaminarea intregului personal de executie din activitatea de control fiscal si mentinerea celor care corespund standardelor profesionale si psihologice adecvate;

- apararea prin lege a persoanelor din activitatea de control fiscal al Ministerului Finantelor Publice, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu.

6. Referitor la competentele si atributiile organelor de control financiar-fiscal, se impune adoptarea unor acte normative care sa reglementeze:

- eliminarea paralelismelor organelor cu atributii de control prin delimitarea clara a atributiilor si competentelor acestora in desfasurarea avtivitatii lor;

- eliminarea controlului economic financiar-fiscal efectuat de Politia Economica si preluarea acestei activitati si a personalului de specialitate de Garda Financiara;

- reorganizarea auditului intern din cadrul Ministerului Fianantelor Publice in sensul reintroducerii controlului asupra activitatii interne din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

- infiintarea uneri Directii generale de indrumare a controlului fiscal si incasare a creantelor bugetare ale contribuabililor mari in cadrul Ministerului Finantelor Publice, careia sa fie subordonate structuri similare in teritoriu;

- delimitarea atributiilor si competentelor Directiei generale de indrumare si de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv a Directiilor pentru control fiscal din cadrul Directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti prin stabilirea unor criterii precise in selectarea contribuabililor supusi controlului fiscal.

BIBLIOGRAFIE

Boulescu M.,Ghita M. (2003) Controlul fiscal si auditul financiar-fiscal. Bucuresti: C.E.C.C.A.R

Boulescu M., Ghita M. (1997) Control financiar. Bucuresti: Editura Eficient

Boulescu M., Cadar F. (2005) Sistemul de control financiar-fiscal si de audit din Romania. Bucuresti: Editura Economica

Ionescu L.(2001) Controlul si implicatiile economice,financiare si fiscal ale impozitelor indirecte. Bucuresti:Editura Economica

Morariu A.,Radu G.,Paunescu M.(2005) Contabilitate si fiscalitate – de la teorie la practica. Constanta: Editura Ex Ponto

Morariu A.,Radu G.,Paunescu M.(2005) Contabilitate si fiscalitate in dezvoltarea firmei. Constanta: Editura Ex Ponto

Mosteanu R.(2008) Fiscalitate.Impozite si taxe. Studii de caz. Bucuresti:Editura Universitara

Stoian A.(1997) Contabilitatea si fiscalitatea societatilor comerciale. Bucuresti: Editura Infomedica

Boulescu M. (2005) Finante,banci si asigurari: publicatie pentru agentii economici. vol.8, nr.1, p.13-16

Dobra I. (2005) Revista finante publice si contabilitate. vol.15, nr.11-12, p.22-24

Ionescu L.(2003) Impozite si taxe. v.9, nr.1, p.50-52

Sasu H.(2007) Tribuna economica. v. 8, nr. 40, p.50-53

Vasile I. (2008) Tribuna economica. v.19, nr. 1, p.59-65

Legea nr. 571/2003 coroborata cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare

Codul de Procedura Fiscala cu normele metodologice de aplicare
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu