Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » administratie » ecologie mediu
Fondul pentru mediu

Fondul pentru mediuFONDUL PENTRU MEDIU

Legea privind fondul pentru mediu a fost adoptata de Camera Deputatilor in 4 aprilie 2000 cu respectarea prevederilor din Constitutia Romaniei, urmand a fi publicata in Monitorul Oficial nr. 207 din 11 mai 2000.

Legea privind Fondul pentru mediu a fost republicata in temeiul articolului 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 7 iunie 2002, dandu-se articolelor o noua numerotare.

1. Prezentarea generala

Se infinteaza Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii cu prioritate a proiectelor curinse in Planul national de actiune pentru protectia mediului, in conformitate cu normele si standardele de mediu in vigoare.Fondul pentru mediu se constituie, se gestioneaza si se utilizeaza in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu se aproba de catre Guvern, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Unitatea care raspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu, denumita in cele ce urmeaza Administratia Fondului, institutie de utilitate publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, avand sediul in municipiul Bucuresti.

Administratia Fondului are, in principal, urmatoarele atributii:

Urmareste respectarea prevederilor legale privind constituirea, alimentarea si gestionarea Fondului pentru mediu;

Intocmeste planul anual de lucru si bugetul de venituri si cheltuieli;

Analizeaza, selecteaza si finanteaza proiectele pentru protectia mediului aprobate in conformitate cu prevederile prezentei Ordonante de urgenta nr. 196/ 22 decembrie 2005, privind Fondul pentru mediu, si conform cu procedurile prevazute in Mnualul de operare al Fondului pentru mediu;

Urmareste si controleaza implementarea proiectelor aprobate si finantate din Fondul de mediu;

Finanteaza lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectele produse de efectele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor.

Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Administratiei fondului se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatolor publice centrale pentru protectia mediului.

Administratia Fondului are personal propriu care asigura fuctiile de conducere, de executie si de control, privind regulamntul de organizare si functionare a Administratiei Fondului.

Administratia Fondului este condusa de un presedinte cu rang se subsecretar de stat. Presedintele este numit, suspendat si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

In exercitarea conducerii Administratiei Fondului, presedintele emite dispozitii. Presedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza, reprezinta Administratia Fondului in relatiile cu tertii, precum si in justitie, numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul acestuia. Administratia fondului are personal propriu contractual care asigura functiile de conducere, de executie si de control, potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu.

Salarizarea personalului Administratiei Fondului se face conform contractului colectiv de munca incheiat la nivelul institutiei.

In indeplinirea atributiilor stabilite prin regulamntul de organizare si functionare Administratia Fondului, are urmatoarele structuri de decizie:

Comitetul de avizare;

Comitetul director.

Comitetul de avizare are urmatoarea componenta:

a)     Trei reprezentanti, la nivel de secretar de stat si de director general sau director din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, imputerniciti prin ordin al ministerului;

b)     Doi reprezentanti, la nivel de secretar de stat si de director general sau de director din cadrul autoritatii publice centrale pentru economie si comert, imputerniciti prin ordin al ministerului;

c)     Un reprezentatnt la nivel de secretar de stat sau director din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, imputernicit prin ordin al ministerului;

d)     Cate un reprezentant, la nivel de director general sau director, imputernicit prin ordin al ministerului de resort, din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei mediului, Ministerul Finantelor publice, Ministerul Sanatatii si Fmiliei, Ministerul Industriei si Rsurselor, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Administratiei Publice si presedintii in exercitiu ai consiliilor de dezvoltare regionala;

e)     Un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectuluisupus avizarii, desemnat de acestea;

f)      Presedintele Administratiei fondului.

g)     Directorul general al Administratiei Fondului.

Comitetul de avizare este condus de un presedinte, care este reprenentantul la nivel de secretar de stat al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, ajutat de un vicepresedinte care este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autoritatii publice centrale pentru economie si comert.

Presedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. Vicepresedintii sunt reprezentantii nominalizati de ministerul Finantelor publice si Ministerul Sanatatii si Familiei. Presedintele Comitetului de Avizare convoca membrii acestuia si conduce sedinta de avizare.

Membrii Comitetului de avizare, exclusiv secretari de stat, primesc o indemnizatie de participare pentru activitatea desfasurata in cadrul sedintelor acestuia, in cuantumul si in conditiile stabilite prin Regulamntul de organizare si functionare al Administratiei Fondului.

Comitetul de avizare analizeaza si adopta prin vot:

Manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare, aprobare si finantare a proiectelor;

Planul anual de lucru, inclusiv categoriile de proiecte eligibile pentru finantare in anul respectiv;

Proiectele prioritare ce urmeaza sa fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;

Modalitatile de sustinere financiara a proiectelor si, dupa caz, dobanda cu care se acorda creditele rambursabile.

Comitetul director este constituit din presedinte, care este directorul general al Administratiei Fondului si directorii directiilor de specialitate ai acesteia.

Directorul general al Administratiei Fondului este numit si revocat, in conditiile legii, de catre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si este asimilat cu functia de direcor general din minister. Directorul general asigura conducerea curenta a Administratiei Fondului si o reprezinta in relatiile cu tertii.

Atributii ale Comitetului director:

a)     Elaboreaza manualul de operare, inclusiv criteriile si metodologiile de selectare a proiectelor, pe care le inainteaza spre adoptare Comitetului de avizare;

b)     Fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu, cu acordul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;

c)     Elaboreaza planul anual inclizand categoriile de proiecte pentru finantare in anul respectiv, pe care il inainteaza spre adoptare Comitetului de avizare;

d)     Evaluaza si prezinta prioritatile si proiectele pentru care se solocita sustinerea financiara din Fondul pentru mediu, pe care le inainteaza spre adoptare Comitetului de avizare;

e)     Propune modalitatile de sustinere a proiectelor si, dupa caz, dobanda cu care se acorda creditele rambursabile;

f)      Intocmeste bilantul contabil pe care il inainteaza autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;

g)     Asigura respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu si supravegheaza implementarea proiectelor adoptate;

h)     Intocmeste raportul anual privind utilizarea Fondului pentru mediu, pe care il face public.

In primul an de activitate, pana la constituirea surselor proprii de finantare, chletuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului au fost asigurate prin bugetul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, iar incepand cu al doilea an de functionare cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, in limita a 3% din veniturile acestuia.

Operatiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea si utilizarea resurselor financiare, se deruleaza prin unitatile trezoreriei statului.

Disponibilitatile financiare ala Fondului pentru mediu se pastraza in Trezoreria Statului intr-un cont distinct si sunt purtatoare de dobanzi.

Fondurile financiare provenite din surse externe se gestioneaza pe baza contractelor incheiate cu partenerii externi in conformitate cu scopul pentru care au fost acordate si cu destinatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

2. Veniturile Fondului pentru mediu

Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a) o cota de 3% din veniturile incasate de agentii economici colectori sau valorificatori de deseuri feroase si neferoase;

b) sumele incasate pentru emisiile de poluanti in atmosfera ce afecteaza factorii de mediu (anexa nr. 1);

c) venituri incasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor reciclabile, (anexa nr. 2);

d) o taxa de 1 leu (RON) / kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere.

e) o cota de 2% din valoarea substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, comercializate de producatori si importatori, (anexa nr. 3), mai putin cele utilizate la producerea medicamentelor;

f) o cota de 3% din pretul de adjudecare a masei lemnoase cumparate de la Regia Nationala a Padurilor si de alti proprietari de paduri, persoane juridice sau persoane fizice;

g) o cota de 3% la valoarea de vanzare a sortimentelor din lemn obtinute si se achita de administratorul, respectiv de proprietarul padurii;h) o cota de 3% la valoarea de vanzare a produselor obtinute din prelucrarea lemnului si se achita de catre operatorul economic care a realizat prelucrarea lemnului;

i) o taxa de 1 leu (RON) / kg anvelopa, incasata de la producatorii si importatorii care introduc pe piata anvelope noi si / sau uzate destinate reutilizarii;

j) o contributie de 3% din suma care se plateste anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare, platita de gestionarii fondurilor de vanatoare;

k) donatii, sponsorizari, asistenta financiara din partea persoanelor fizice sau juridice romane ori straine si a organizatiilor sau organismelor internationale;

l) sumele incasate din rambursarea finantatilor acordate, dobanzi, penalitati de intarziere alte operatiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;

m) sumele incasate de la manifestari organizate in beneficiul Fondului pentru mediu;

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu;

o) dobanzi si penalitati de orice fel datorate de catre debitorii Fondului pentru mediu.

In cazul utilizarii de catre agentii economici din industrie a deseurilor industriale reciclabile ca materii prime secundare, in proportie de cel putin 50%, sumele stabilite la alineatul I, lit. b) nu se platesc.

Taxele prevazute la lit. d) si i), (ambalaje, anvelope) se platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, respectiv obiectivul de gestionare a anvelopelor uzate prevazute in legislatia in vigoare, plata facandu-se pe diferenta dintre obiectivul anual si obiectivul realizat efectiv de catre operatorii economici responsabili.

In cazul colectarii si reciclarii deseurilor, prevazute la alineatul 1, de catre producatori si importatori, nu se va plati aceasta cota decat pe diferenta dintre cantitatile produse sau importate si cantitatile colectate si reciclate.

Lista cuprinzand substantele chimice periculoase comercializate de producatori si importatori, prevazute la alineatul 1, se completeaza si se reactualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului.

Sumele calculate se platesc pana la data de 25 alunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, intr-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu;

Obligatia calcularii si varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 lit. Revine persoanelor fizice si juridice care desfasoara respectivele activitati.

3. Destinatia fondului pentru mediu

Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru sustinerea proiectelor si realizarea unui numar limitat de categorii de obiective de interes public major, cu prioritate a proiectelor din Planul national de actiune pentru protectia mediului.

Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finantare se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare, avand ca scop transpunerea in practica a prioritatilor investitionale ce decurg din preluarea acquisului comunitar, si vizeaza:

a)     Controlul si reducerea poluarii aerului, apei si solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate;

b)     Reducerea nivelurilor de zgomot;

c)     Utilizarea de tehnologii curate;

d)     Gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;

e)     Protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale;

f)      Gospodarirea integrata a zonei costiere;

g)     Conservarea biodiversitatii;

h)     Administrarea ariilor naturale protejate;

i)      Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;

j)      Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile;

k)     Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

l)      Reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;

m)   Impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii;

n)     Inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

o)     Lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

Din fondul pentru mediu sunt sustinute proiectele prioritare, prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati propuse de Comitetul director si adoptate de Comitetul de avizare:

a)     Sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare nerambursabile;

b)     Sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare rambursabile;

c)     Sustinerea totala sau partiala a dobanzii aferente creditelor bancare contractate pentru realizarea proiectelor;

d)     Cofinantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri internationale.

Se acorda sustinere financiara don Fndul pentru mediu, pentru proiectele propuse de catre operatorii economici, organizatii neguvernamentale, autoritati locale si unitati de invatamant.

Analiza, selectarea, finantarea, urmarirea si controlul implementarii proiectelor se fac in conformitate cu prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu si ale actelor normative date in aplicarea prezentei ordonante de urgenta cu exceptia lucrarilor prevazute la alin. 2 lit.n.; categoriile de lucrari care se pot finanta conform prevederilor art. 2 lit n (Inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;), precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Finantarea proiectelor aprobate se realizeaza in in baza contractelor de finantare anuale sau multianuale.

Contractele de finantare, impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii, constituie titluri executorii, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.

Finatarea din fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat.

Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul unrmator, fiind utilizate cu aceeasi destinatie, cu exceptia sumelor alocate de la bugetul de stat. Administratia Fondului nu sprijina proiecte ale unor beneficiari care nu si-au achitat obligatiile financiare catre stat si/sau catre Fondul pentru mediu ori proiecte ale celor care sponsorizeaza activitati cu efectiv negativ asupra mediului. Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru operatiuni financiare speculative de orice fel.

4. Sanctiuni

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz;

Nedepunerea la termen a declaratiilor lunare privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctioneaza astfel: cu amenda de la 2.000 RON la 2.500 RON.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul de specialitate din cadrul Administratiei fondului si al Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale.

5. Exemplu privind calcularea taxei de mediu

Societatea comerciala SC ALFA SRL produce si comercializeaza intr-o luna 3 tone de inghetata. Aceasta este comercializata le pahar si la caserola, respectiv o cantitate de o tona urmeaza a fi impartita in pahare, iar restul de 2 tone la caserole. Paharele si caserole sunt ambalate in cutii de carton dupa cum urmeaza:

100 bucati inghetata la pahar / 1 cutie carton;

40 bucati caserole / 1 cutie carton;

Tabel de calcul

Nr crt

Denumire produs

Cantitatea totala de inghetata – grame

Gramaj inghetata

(Grame/1 bucata)

Gramaj 1pahar / 1caserola

Gramaj 1cutie / carton

Total pahare caserole


Total cuti carton

Inghetata la pahar

5 gr.

Inghet. la caserola

20 gr.

Total

  • Calculul taxei de mediu pentru inghetata la pahar

1.000.000 gr. : 50 gr. = 20.000 pahare de inghetata

20.000 pahare x 5 gr/pahar = 100 kg. Pahare de plastic

20.000 pahare   : 100 pahare/carton = 200 cuti carton

de inghetata

200 cuti carton  x 800 gr./cutie = 160 kg. carton

*100 kg plastic  x 10.000 lei/kg = 1.000.000 lei

*160 kg carton x 10.000 lei/kg = 1.600.000 lei

Taxa de mediu = 2.600.000 lei x 3% = 78.000 lei
  • Calculul taxei de mediu pentru caserole

2.000.000 gr. : 400 gr. = 5.000 caserole

5.000 caserole x 20 gr. = 100 kg. Caserole plastic

5.000 caserole : 40 caserole/carton = 125 cuti carton

125 cuti x 1 kg / cutie = 125 kg carton

*100 kg plastic x 10.000 lei / kg = 1.000.000 lei

*125 kg carton x 10.000 lei/kg = 1.250.000 lei

Taxa de mediu = 2.250.000 lei x 3% = 67.500 lei

Taxa de medi totala = 78.000 + 67.500 = 145.500 lei

ANEXA 1

SUMELE

Incasate pentru emisiile de poluanti in atmosfera ce afecteaza factorii de mediu, incasate de la operatorii economici

- RON

Ne crt

Emisii de poluanti in atmosfera

Sume de incasat

Pulberi de suspensie si sedimentabile0,02 lei / kg

Oxizi de azot

0,04 lei / kg

Oxizi de sulf

0,04 lei / kg

Poluanti organici persistenti (PAH, PCB, dioxina)

20,00 lei / kg

Metale grele:

plumb

cadmiu

mercur

12,00 lei / kg

16,00 lei / kg

20,00 lei / kg

ANEXA 2

VENITURI

Incasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea urmatoarelor categorii de deseuri reciclabile

- RON

Ne crt

Categorii de deseuri reciclabile

Sume de incasat

Provenite de la extractia si prelucrare titeiului

4,00 lei / mp/an

Provenite din prelucrarea primara a lemnului

1,20 lei / mp/an

Provenite de la producerea alcoolului

0,20 lei / mp/an

Slamuri carbonifere

4,00 lei / mp/an

Zgura de furnal

4,00 lei / mp/an

Cenusa de termocentrala

4,00 lei / mp/an

Cenusa de pirita

4,00 lei / mp/an

Fosfogips

4,00 lei / mp/an

Zguri provenite din metalurgie

4,00 lei / mp/an

Calculul emisiilor

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu