Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
Regulamentul consiliului (cee)

Regulamentul consiliului (cee)


REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul, modificat prin REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997

SECTIUNEA I

DISPOZITII GENERALE

Articolul 1 Domeniul de aplicare 

1. Prezentul Regulament se aplica transportului international de calatori cu autocarul si autobuzul pe teritoriul Comunitatii efectuat de catre transportatori, fie contra cost, fie in cont propriu, stabiliti intr-un stat membru in conformitate cu legislatia acestuia, utilizand vehicule care sunt inregistrate in acel stat membru si sunt adecvate, conform constructiei si echiparii acestora, transportului a mai mult de noua persoane, inclusiv soferul, si sunt destinate acestui scop, si deplasarii acestor vehicule fara incarcatura in legatura cu aceste transporturi. 
Schimbarea vehiculului sau intreruperea transportului pentru a permite ca o parte a calatoriei sa fie efectuata cu alte mijloace de transport nu va afecta aplicarea prezentului Regulament.

 2. In cazul unui transport dintr-un stat membru catre un stat tert si invers, prezentul Regulament se aplica partii calatoriei de pe teritoriul statului membru de imbarcare sau debarcare, dupa incheierea acordului necesar intre Comunitate si statul tert respectiv.

 3. Pana la incheierea acordurilor intre Comunitate si tarile terte respective, prezentul Regulament nu afecteaza prevederile legate de transportul mentionat la alin. 2 din acordurile bilaterale incheiate de statele membre cu respectivele state terte. Cu toate acestea, statele membre vor depune eforturi sa adapteze acele acorduri pentru a garanta respectarea principiului de nediscriminare intre transportatorii comunitari. Articolul 2  Definitii

 In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii: 
 1. Servicii regulate

 1.1. Serviciile regulate sunt acele servicii care asigura transportul calatorilor la intervale stabilite pe trasee stabilite, calatorii fiind imbarcati si debarcati la puncte de oprire prestabilite. Serviciile regulate sunt deschise tuturor, fiind supuse, unde este cazul, rezervarii obligatorii. Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nici o ajustare a conditiilor de operare a serviciului

 1.2 Serviciile, indiferent de cine sunt organizate, care asigura transportul unor categorii precizate de calatori cu excluderea altor calatori, in masura in care aceste servicii sunt exploatate in conditiile prevazute la pct. 1.1, sunt considerate servicii regulate. Aceste servicii vor fi denumite in continuare "servicii regulate speciale".

 Serviciile regulate speciale includ:

(a) transportul lucratorilor intre domiciliu si locul de munca, 
(b) transportul elevilor si studentilor la si de la institutia de invatamant, 
(c) transportul soldatilor si familiilor acestora intre statul de provenienta si zona de incartiruire a acestora. Faptul ca un serviciu special poate fi diversificat conform necesitatilor utilizatorilor nu afecteaza clasificarea acestuia ca serviciu regulat.

1.3. Organizarea de servicii paralele sau temporare care deservesc acelasi public ca si serviciile regulate existente, ne-deservirea anumitor statii si deservirea de statii suplimentare in serviciile regulate existente este guvernata de aceleasi reguli ca si serviciile regulate existente.  

 2. Servicii ocazionale

2.1. Serviciile ocazionale sunt serviciile care nu corespund definitiei de servicii regulate, incluzand serviciile regulate specializate si care sunt toate caracterizate mai sus de faptul ca transporta grupuri de calatori constituite la initiativa clientilor sau chiar a transportatorului. 
Organizarea serviciilor paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente si deservind acelasi public ca ultimele sunt sub incidenta autorizarii in conformitate cu procedurile adoptate in sectiunea II. 
2.2. Serviciile mentionate la pct. 3 nu inceteaza a fi servicii ocazionale doar datorita faptului ca acestea sunt furnizate la anumite intervale. 
2.3. Serviciile ocazionale pot fi furnizate de un grup de transportatori care actioneaza in numele aceluiasi contractant, iar calatorii se pot imbarca intr-o legatura pe traseu, oferita de un transportator diferit din cadrul aceluiasi grup, pe teritoriul unuia dintre statele membre. 
Numele acestor transportatori si punctele de legatura de pe traseu vor fi comunicate autoritatilor competente din statele membre implicate, in conformitate cu procedurile care urmeaza a fi stabilite de catre Comisie, in conformitate cu procedura adoptata in art.16a . 

3. Operatiuni de transport in cont propriu 
Operatiunile de transport pe cont propriu sunt acelea efectuate in scopuri necomerciale si non-profit de o persoana fizica sau juridica, cu conditia ca: 
- activitatea de transport constituie numai o activitate ajutatoare pentru persoana fizica sau juridica, 
- vehiculele utilizate sunt proprietatea acelei persoane fizice sau juridice sau au fost achizitionate in rate sau au fost subiectul unui contract de leasing pe termen lung si sunt conduse de un membru al echipei persoanei fizice sau juridice sau chiar de persoana fizica.

Articolul 3 Libertatea de a furniza servicii 
1. Oricarui transportator care efectueaza servicii contra cost mentionat la art. 1 i se va permite sa efectueze serviciile de transporturi definite la art. 2 fara discriminare pe baza de cetatenie sau loc de stabilire in cazul in care acesta:
- este autorizat in statul de stabilire sa efectueze transporturi cu autocarul si autobuzul, sub forma de servicii regulate, incluzand servicii regulate specializate sau servicii ocazionale,
- satisface conditiile stabilite in conformitate cu reglementarile comunitare privind accesul la profesia de operator de transporturi rutiere de calatori in activitatile de transport nationale si internationale; 
- indeplineste cerintele juridice de siguranta rutiera in ceea ce priveste standardele pentru soferi si vehicule. 

2. Oricarui transportator in cont propriu mentionat la art. 1 i se permite sa efectueze serviciile de transporturi definite la art. 13 fara discriminare pe baza de cetatenie sau loc de stabilire in cazul in care acesta: 
- este autorizat in statul de stabilire sa efectueze transporturi cu autocare si autobuze in conformitate cu conditiile de acces la piata stabilite de legislatia nationala; 
- indeplineste cerintele juridice de siguranta rutiera in ceea ce priveste standardele pentru soferi si vehicule.

Articolul 3a Licenta comunitara 
1. In scopul operatiunilor de transport international de calatori efectuate cu autocarul si autobuzul, orice transportator care indeplineste conditiile adoptate in art. 3 alin. (1) trebuie sa detina o licenta comunitara eliberata de autoritatile competente ale statului membru de resedinta in conformitate cu modelul prevazut in anexa. 
2. Autoritatile competente ale statului membru de resedinta inmaneaza titularului originalul licentei comunitare, care este pastrat de transportator si numarul copiilor legalizate corespunzatoare numarului de vehicule utilizate pentru transportul international al calatorilor la dispozitia titularului licentei in proprietate deplina sau in alta forma, de exemplu un contract de cumparare in rate, un contract de inchiriere sau de leasing. 
3. Licenta comunitara se emite pe numele transportatorului si nu este transmisibila tertilor. O copie legalizata dupa aceasta se afla in vehicul si trebuie prezentata la cerere oricarui agent de control. 
4. Licenta comunitara se acorda pentru o perioada de cinci ani, dupa care poate fi reinnoita. 
5. Licenta comunitara inlocuieste documentele eliberate de autoritatile competente ale statului membru de resedinta certificand faptul ca transportatorul are acces la piata transportatorilor internationali rutieri de calatori.
6. Cand este trimisa o cerere pentru licenta, si ulterior la fiecare cinci ani cel putin, autoritatile competente ale statului membru de resedinta verifica daca transportatorii indeplinesc sau continua sa indeplineasca toate conditiile adoptate in art. 3 alin. (1). 
7. Cand conditiile mentionate in art. 3 alin. (1) nu sunt indeplinite, autoritatile competente ale statului de stabilire refuza, printr-o decizie motivata, sa elibereze sau sa reinnoiasca licenta. 
8. Statele membre garanteaza ca solicitantul sau titularul unei licente comunitare poate face apel impotriva deciziei autoritatilor competente ale statului membru de resedinta de refuzare sau de retragere a unei licente. 
9. Statele membre informeaza Comisia la 31 ianuarie al fiecarui an cel tarziu despre numarul transportatorilor care detin o licenta comunitara pana la 31 decembrie al anului precedent si de numarul de copii legalizate corespunzator numarului vehiculelor in circulatie la data respectiva. 
10. Statele membre pot decide ca licenta comunitara poate fi de asemenea valida pentru operatiunile de transport intern. 

Articolul 4 Accesul la piata

1. Serviciile ocazionale asa cum sunt definite in art. 2 pct. 3.1 nu necesita autorizatie. 
2. Serviciile regulate specializate definite in art. 2 pct. 1.2 nu necesita autorizatie daca sunt acoperite de un contract incheiat intre organizator si transportator.

3. Calatoriile intreprinse de vehicule goale in legatura cu operatiunile de transport mentionate in pct. 1 si 2 de asemenea nu necesita autorizatie. 
4. Serviciile regulate asa cum sunt definite in art. 2 pct. 1.1 primul paragraf si serviciile regulate specializate neacoperite de un contract dintre organizator si transportator necesita autorizatie conform art. 5 si 10. 
5. Aranjamentele pentru operatiunile de transport pe cont propriu sunt prevazute in art. 13.

 SECTIUNEA II

 SERVICII REGULATE CARE NECESITA AUTORIZARE

Articolul 5  Natura autorizarii

1. Autorizatiile vor fi eliberate pe numele intreprinderii de transporturi; ele nu pot fi transferate de catre aceasta catre terti. Cu toate acestea, transportatorul care a primit autorizarea va putea , cu aprobarea autoritatii mentionate la art. 6, pct. 1, exploata serviciul printr-un sub-contractant. In acest caz, numele ultimei intreprinderi si rolul ei ca sub-contractant vor fi indicate in autorizatie.

Sub-contractantul trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite in art. 3 pct. 1. In cazul intreprinderilor asociate in scopul operarii unor servicii regulate, autorizatia se emite in numele tuturor intreprinderilor. Ea va fi acordata intreprinderii care conduce operatiunea, urmand ca celorlalte intreprinderi sa le fie distribuite copii ale acestei autorizatii. Autorizatia va mentiona numele tuturor operatorilor.


 2. Perioada de valabilitate maxima a autorizatiei este de cinci ani. Aceasta poate fi stabilita la o perioada mai scurta, fie la cererea solicitantului, fie prin acordul reciproc al autoritatilor competente ale statelor membre pe teritoriul carora sunt imbarcati sau debarcati calatorii.

3. Autorizatia va preciza urmatoarele:

(a) tipul serviciului; 
(b) traseul serviciului, mentionand in special locul de plecare si locul de destinatie; 
(c) perioada de valabilitate a autorizatiei; 
(d) opririle si orarele. 
4. Autorizatiile se vor conforma unui model realizat de catre Comisie, in conformitate cu procedura prevazuta in art.16a. 
5. Autorizatiile indreptatesc titularul (larii) sa efectueze servicii regulate pe teritoriile tuturor statelor membre pe care le traverseaza rutele serviciilor.

6. Operatorul unui serviciu regulat poate utiliza vehicule suplimentare pentru rezolvarea situatiilor exceptionale sau temporare. In acest caz, transportatorul trebuie sa se asigure de existenta urmatoarelor documente la bordul vehiculului: 
- o copie a autorizatiei serviciului regulat, 
- o copie a contractului dintre operatorul serviciului regulat si intreprinderea care furnizeaza vehiculele suplimentare sau un document echivalent,
- o copie legalizata a licentei comunitare obtinuta de operatorul serviciului regulat

Articolul 6 Inaintarea cererilor de autorizare 
1. Cererile pentru autorizarea serviciilor regulate se trimit autoritatilor competente ale statului membru pe al carui teritoriu este situat locul de plecare, denumita in continuare "autoritatea de autorizare".Locul de plecare inseamna ''unul dintre punctele terminus ale serviciului''. 
2. Cererile se vor conforma unui model elaborat de catre Comisie, in conformitate cu procedura prevazuta in art.16a. 
3. Persoanele solicitante ale autorizatiei ofera autoritatii de autorizare orice informatie pe care aceasta o considera relevanta sau pe care o solicita, in special un program de condus care sa faca posibila verificarea conformitatii cu prevederile legislatiei Comunitatii cu privire la perioadele de munca si odihna si la o copie a licentei comunitare pentru transportul international rutier de calatori destinat tertilor prevazut in art. 3a.

Articolul 7  Procedura de autorizare 
1. Autorizatia se emite in intelegere cu autoritatile tuturor statelor membre pe al caror teritoriu sunt imbarcati sau debarcati calatorii. Autoritatea de autorizare inainteaza acestor autoritati - precum si autoritatilor competente ale statelor membre ale caror teritorii sunt traversate  fara ca sa fie ridicati sau debarcati calatori - o copie a cererii impreuna cu copii ale oricarei alte documentatii relevante si aprecierea acesteia. 
2. Autoritatile competente ale statelor membre carora le-a fost solicitat acordul notifica autoritatea de autorizare asupra deciziei lor in termen de doua luni. Acest termen se calculeaza de la data primirii cererii de solicitare a avizului care figureaza in confirmarea de primire. Daca in decursul acestei perioade autoritatea de autorizare nu primeste raspuns, se presupune ca autoritatile consultate si-au dat acordul si autoritatea de autorizare poate elibera autorizatia. Autoritatile statelor membre ale caror teritorii sunt traversate fara a imbarca sau debarca calatori pot notifica autoritatea de autorizare asupra observatiilor lor in termenul adoptat in primul paragraf. 
3. Sub rezerva alin. (7) si (8) autoritatea de autorizare trebuie sa ia o decizie asupra cererii in termen de patru luni de la depunerea ei de catre transportator. 
4. Autorizatia nu se acorda daca: 
(a) solicitantul nu poate oferi serviciul care este subiectul cererii cu echipamentul care ii este disponibil direct; 
(b) solicitantul nu a fost, in trecut, in conformitate cu legislatia nationala sau internationala privind transportul rutier si in special conditiile si specificatiile privind autorizarea pentru serviciile de transporturi internationale rutiere de calatori sau a comis incalcari grave ale legislatiei in materie de siguranta rutiera, in special cu privire la standardele aplicabile vehiculelor si condusului si perioadelor de odihna ale soferilor; 
(c) in cazul unei cereri de reinnoire a autorizatiei nu sunt indeplinite conditiile de autorizare; 
(d) se stabileste ca existenta serviciului in cauza ar compromite direct serviciile regulate deja autorizate, exceptand cazurile in care serviciile regulate sunt intreprinse numai de un transportator sau grup de transportatori; 
(e) exista indicii ca operarea serviciilor solicitate in cerere are drept scop numai cele mai lucrative servicii existente privind legaturile in cauza; 
(f) un stat membru decide pe baza unei analize detaliate ca serviciul respectiv afecteaza serios viabilitatea unui serviciu feroviar comparabil pe  sectiunile direct implicate. Orice decizie corespunzatoare cu aceasta prevedere, impreuna cu motivarea acesteia, se comunica transportatorilor in cauza.

De la 1 ianuarie 2000, in eventualitatea ca un serviciu international de autobuz afecteaza serios viabilitatea unui serviciu feroviar comparabil pe sectiunile direct implicate, un stat membru, cu acordul Comisiei, poate suspenda sau retrage autorizatia de operare a serviciului respectiv dupa un preaviz de sase luni trimis transportatorului. 
Faptul ca un transportator ofera preturi mai mici decat alti transportatori rutieri sau faptul ca legatura in chestiune este deja operata de alti transportatori rutieri nu poate constitui in sine o justificare pentru respingerea cererii. 
5. Autoritatea de autorizare si autoritatile competente din toate statele membre implicate in procedura de incheiere a intelegerii prevazute in alin. (1) pot refuza cererile numai pe baza motivelor compatibile cu prezentul Regulament. 
6. Daca procedura de incheiere a intelegerii prevazute in alin. (1) nu permite autoritatii de autorizare sa decida asupra unei cereri, Comisia poate fi sesizata in termen de cinci luni de la data trimiterii cererii de catre transportator.
7. Dupa consultarea statelor membre implicate, Comisia trebuie sa ia o decizie in termen de zece saptamani care are efect in termen de 30 de zile de la data notificarii statelor membre in cauza. 
8. Decizia Comisiei continua sa se aplice pana la incheierea unei intelegeri intre statele membre in cauza. 
9. Dupa incheierea procedurii adoptate in prezentul articol autoritatea de autorizare informeaza toate autoritatile mentionate in alin. (1) asupra deciziei si le trimite o copie dupa autorizatie; autoritatile competente din statele membre de tranzit pot indica faptul ca nu doresc sa fie informate despre aceasta. 

Articolul 8 Acordarea si reinnoirea autorizatiilor

1. La incheierea procedurilor mentionate la art. 7, autoritatea de autorizare va acorda autorizatia sau va respinge cererea in mod oficial. 
2. Deciziile de respingere a unei cereri trebuie sa mentioneze motivele pe care se bazeaza. Statele membre vor veghea ca intreprinderile de transporturi sa aiba posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere in cazul in care cererea lor este respinsa .
3. Art. 7 se va aplica , mutatis mutandis, cererilor de reinnoire a autorizatiilor sau de modificare a conditiilor in care trebuie efectuate serviciile care fac obiectul autorizatiei. 
In cazul unei modificari minore a conditiilor de exploatare, in special ajustarea, la intervale, a tarifelor si orarelor, autoritatea de autorizare trebuie numai sa transmita informatiile respective celorlalte state membre. Statele membre respective pot, de asemenea, conveni ca autoritatea de autorizare sa decida singura asupra modificarii conditiilor in care este exploatat un serviciu. 

Articolul 9  Expirarea unei autorizatii 
1. Fara a aduce atingere art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1191/69, o autorizatie pentru un serviciu regulat expira la sfarsitul perioadei de valabilitate sau dupa trei luni de la primirea de catre autoritatea de autorizare de la detinatorul acesteia a notificarii privind intentia acestuia de a retrage serviciul. Aceasta notificare trebuie sa contina o expunere adecvata a motivelor.( Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1191/69 din 26 iunie 1969 cu privire la actiunea statelor membre privind obligatiile inerente in conceptul unui transport public pe calea ferata, sosele si cursuri de apa interioare (JO L156, 28.06.1969, p. 1). Regulament modificat ultima data de Regulamentul (CEE) nr. 1893/91 (JO L 169,29.06.1991, p. 1).
2. In cazul in care cererea pentru un serviciu a incetat sa mai existe, perioada mentionata la alin.1 se va reduce la o luna. 
3. Autoritatea de autorizare va informa autoritatile competente ale celorlalte state membre vizate cu privire la faptul ca autorizatia a expirat.
4. Titularul autorizatiei va notifica utilizatorii serviciului respectiv in legatura cu retragerea lui de pe piata cu o luna inainte de momentul respectiv prin intermediul unei publicitati adecvate.

Articolul 10 Obligatiile transportatorilor
1. Cu exceptia cazurilor de forta majora, pana la expirarea autorizatiei, operatorul unui serviciu regulat va lua toate masurile necesare pentru a garanta un serviciu de transport care sa indeplineasca standardele de continuitate, regularitate si capacitate si care sa respecte celelalte conditii stabilite de autoritatea competenta in conformitate cu art. 5, alin. 3. 
2. Transportatorul afiseaza traseul serviciului, statiile de autobuz, orarul, tarifele si conditiile de transport - in masura in care acestea nu sunt stabilite prin lege - astfel incat sa garanteze ca aceste informatii sunt disponibile tuturor utilizatorilor. 
3. Fara a aduce atingere Regulamentului (CEE) nr. 1191/69, este posibil ca statele membre respective, in acord comun si in acord cu detinatorul autorizatiei, sa efectueze modificari ale conditiilor de exploatare care guverneaza un serviciu regulat. 


SECTIUNEA III 
SERVICII OCAZIONALE SI ALTE SERVICII SCUTITE DE AUTORIZARE 
Articolul 11 Foile de parcurs 
1. Serviciile prevazute in art. 4 alin. (1) se efectueaza sub acoperirea unei foi de parcurs. 
2. Transportatorii care opereaza servicii ocazionale trebuie sa completeze o foaie de parcurs inaintea fiecarei plecari. 
3. Foaia de parcurs trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: 
(a) tipul serviciului; 
(b) itinerariul principal; 
(c) transportatorul(orii) in cauza
4. Foile jurnalelor de parcurs sunt oferite de autoritatile competente ale statului membru unde isi are sediul transportorul sau de organismele numite de aceste autoritati. 
5. Comisia, in conformitate cu procedura prevazuta in art. 16a, adopta modelul foii de parcurs si modul de utilizare a acesteia. 

Articolul 12  Excursiile locale 
In cadrul unui serviciu international ocazional, un transportator poate efectua servicii ocazionale (excursii locale) in alt stat membru decat cel de stabilire. 
Aceste servicii vor fi destinate calatorilor nerezidenti transportati anterior de catre acelasi transportator in unul din serviciile internationale mentionate la primul paragraf si trebuie efectuate cu acelasi vehicul sau alt vehicul al aceluiasi transportator sau grup de transportatori. 

SECTIUNEA IV 
OPERATIUNI DE TRANSPORT IN CONT PROPRIU  

Articolul 13

1. Operatiunile de transport in cont propriu definite la art. 2, pct. 4, vor fi scutite de orice sistem de autorizare dar vor fi supuse unui sistem de certificare. 
2. Certificatele prevazute la alin. 1 vor fi eliberate de autoritatea competenta a statului membru in care este inregistrat vehiculul si vor fi valabile pe durata intregii calatorii, inclusiv tranzitul. 
Ele trebuie sa respecte modelul stabilit de Comisie, in conformitate cu procedura prevazuta in art. 16a.

SECTIUNEA V 
CONTROALE SI SANCTIUNI 
Articolul 14  Bilete de transport
 
1. Calatorii care utilizeaza un serviciu regulat, cu exceptia serviciilor regulate speciale, vor avea asupra lor pe intreaga durata a calatoriei bilete de transport, fie individuale, fie colective, pe care sunt inscrise: 
- punctele de plecare si destinatie si, unde este cazul, calatoria dus-intors; 
-perioada de valabilitate a biletului; 
-pretul transportului. 
2. Biletul de transport prevazut la alin. 1 va fi prezentat la solicitarea oricarui agent de control autorizat. 

Articolul 15 Inspectii rutiere in trafic si in intreprinderi 
1. Autorizatia sau documentul de control vor fi pastrate la bordul vehiculului si vor fi prezentate la solicitarea oricarui agent de control autorizat. 
In cazul in care serviciile sunt cele prevazute la art. 4, pct. 2, contractul sau o copie autentificata a acestuia, conforma cu originalul, va servi ca document de control. 
2. Transportatorii care exploateaza autocare si autobuze in transportul rutier international de calatori vor permite efectuarea tuturor controalelor destinate garantarii corectitudinii operatiunilor, in special in ceea ce priveste perioadele de conducere a vehiculului si odihna. In contextul punerii in aplicare a prezentului regulament, agentii de control autorizati vor fi imputerniciti: 
(a) sa verifice caietele si celelalte documente legate de exploatarea intreprinderii de transporturi; 
(b) sa faca copii dupa caietele si documentele de la sediu sau sa faca extrase dupa acestea; 
(c) sa aiba acces la toate sediile, facilitatile si vehiculele intreprinderii; 
(d) sa solicite furnizarea oricaror informatii cuprinse in registre, documente si baze de date.

 Articolul 16  Penalizari si asistenta reciproca 
1. Autoritatile competente ale statului membru de resedinta al transportatorului retrag licenta comunitara prevazuta in art. 3a daca titularul: 
- nu mai indeplineste conditiile adoptate in art. 3 alin. (1), 
- a oferit informatii incomplete cu privire la datele care i-au fost solicitate pentru emiterea licentei comunitare. 
2. Autoritatea de autorizare retrage autorizatia daca titularul nu mai indeplineste conditiile pe baza careia i-a fost oferita autorizatia conform prezentului regulament, in special cand statul membru in care este stabilit transportatorul solicita aceasta. Autoritatea informeaza imediat autoritatile statelor membre in cauza. 
3. In cazul unei incalcari grave sau a incalcarilor minore si repetate ale reglementarilor privind transportul si in materie de siguranta rutiera, in special cu privire la standardele aplicabile vehiculelor, condusului si perioadelor de odihna pentru soferi si oferirea fara autorizatie a unor servicii paralele sau temporare, prevazute in art. 2 pct. 1.3, autoritatile competente ale statului membru de resedinta al transportatorului care a comis incalcarea pot retrage inter alia licenta comunitara sau pot face retrageri temporare si/sau partiale ale copiilor legalizate ale licentei comunitare. 
Aceste penalitati sunt determinate in functie de gravitatea incalcarii comise de titularul licentei comunitare si a tuturor copiilor legalizate pe care le poseda pentru profesia sa internationala. 
4. Autoritatile competente ale statelor membre interzic unui transportator sa opereze pe teritoriul lor un serviciu international pentru transportul calatorilor corespunzator prezentului Regulament daca incalca repetat si in mod serios reglementarile in materie de siguranta rutiera, in special cu privire la standardele aplicabile vehiculelor si condusului si perioadelor de odihna pentru soferi. Acestea informeaza imediat autoritatile competente ale statului in cauza. 
5. Statele membre isi pot oferi, la cerere, unul altuia orice informatii relevante privind: 
- incalcari ale prezentului regulament si a oricaror altor norme ale Comunitatii aplicabile transportului international de calatori cu autocarul si autobuzul comise pe teritoriul lor de un transportator din alt stat membru si penalitatile aplicate, 
- penalitatile aplicate propriilor transportatori pentru incalcarile comise pe teritoriul altor state membre. 

Articolul 16a 
Cand se face referire la procedura prevazuta in acest articol, Comisia este asistata de un Comitet consultativ instituit de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 12/98 din 11 decembrie 1997, de stabilire a conditiilor in care transportatorii nerezidenti pot presta servicii de transporturi nationale rutiere de calatori intr-un stat membru* si prezidat de reprezentatul Comisiei. Reprezentantul Comisiei prezinta comitetului un proiect cu privire la masurile care trebuie adoptate. Comitetul emite avizul sau asupra proiectului, intr-un termen pe care presedintele il poate stabili in functie de urgenta subiectului in cauza, prin vot daca este cazul. Avizul se inscrie in procese verbale; in completare, fiecare stat membru aredreptul sa aiba parerea proprie inregistrata in procesele verbale. 
Comisia tine seama in cea mai mare masura de avizul emis de comitet. 
Acesta informeaza comitetul despre modul in care avizul este luat in considerare. 
* JO L 4, 08.01.1998, p.10."

 SECTIUNEA VI 
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE 

Articolul 17  Dispozitii tranzitorii
Autorizatiile pentru serviciile existente la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament continua sa fie valabile pana la expirarea acestora in masura in care serviciile respective sunt supuse autorizarii.

Articolul 18  Acorduri intre statele membre 
1. Statele membre pot incheia acorduri bilaterale si multilaterale privind continuarea liberalizarii serviciilor care fac obiectul prezentului regulament, in special in ceea ce priveste sistemul de autorizare si simplificarea sau abolirea documentelor de control. 
2. Statele membre vor informa Comisia asupra oricaror acorduri incheiate in conformitate cu alin. 1. 

Articolul 19  Punerea in aplicare 
Inainte de 1 iunie 1992 si dupa consultarea Comisiei, statele membre vor adopta masurile necesare pentru punerea in aplicare a prezentului Regulament si vor notifica aceste masuri Comisiei. 
Statele membre adopta masuri referitoare in special la instrumentele de control si sistemul de penalitati aplicabile incalcarilor prevederilor acestui Regulament si iau toate masurile necesare pentru a se asigura punerea in aplicare a acestor penalitati. Penalitatile prevazute trebuie sa fie efective, proportionale si de avertisment. Statele membre prezinta Comisiei masurile relevante in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament si notifica orice modificari ulterioare cat mai curand posibil. Se asigura ca toate aceste masuri sunt aplicate fara discriminare in functie de nationalitatea sau locul de stabilire a transportatorului.

Articolul 20 Raportul si propunerea Comisiei 
1. Inainte de 1 iulie 1995, Comisia va raporta Consiliului asupra aplicarii prezentului Regulament. Inainte de 1 ianuarie 1996, ea va inainta Consiliului o propunere de Regulament privind simplificarea procedurilor, inclusiv - in lumina concluziilor raportului - privind abolirea autorizatiilor. 
2. Inainte de 1 ianuarie 1997, Consiliul va actiona cu majoritate calificata cu privire la propunerea Comisiei prevazuta la alin. 1. 

Articolul 21 Abrogari 
1. Prin prezentul Regulament se abroga Regulamentele nr. 117/66/CEE, (CEE) nr. 516/72 si (CEE) nr. 517/72. 
2. Trimiterile la Regulamentele abrogate vor fi considerate drept trimiteri la prezentul regulament. 

Articolul 22  Intrarea in vigoare si aplicarea 
Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de dupa publicarea lui in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. 
El se va aplica incepand cu 1 iunie 1992.
Prezentul Regulament este obligatoriu in toate elementele sale si este direct aplicabil in toate statele membre. 


Adoptat la Bruxelles, 16 martie 1992. 

Pentru Consiliu,
Presedintele, 
Jorge BRAGA DE MACEDO

ANEXA COMUNITATEA EUROPEANA 
(Hartie rezistenta, albastra - dimensiune DIN A4) 
(Prima pagina a licentei) 
(Text in limba(limbile) oficiala(e) sau una dintre limbile oficiale ale statelor membre care emit licenta) 

Simbolul distinctiv al statului membru* care acorda licenta 

Denumirea autoritatii sau organismului competent 

LICENTA Nr. .. 

pentru transportul international de calatori cu autocarul sau autobuzul destinat tertilor 
Titularul prezentei licente**
............................................. ..................................................... 
este autorizat sa efectueze transporturi internationale rutiere de calatori destinate tertilor pe teritoriul Comunitatii in conditiile stabilite in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992, modificat ca atare de Regulamentul (CE) nr. 11/98 si in conformitate cu prevederile generale ale acestei licente. 
* (B) Belgia, (DK) Danemarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franta, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Luxemburg, (NL) Olanda, (A) Austria, (P) Portugalia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit. ** Numele sau motivul social si adresa completa a transportatorului. 

Observatii: 
................................. ..................................... ..................................... ..................................... .....................................

Licenta este valabila de la ........... pana la ...............

Emisa in ............. la...................

*** Semnatura si stampila autoritatii competente sau organismului care emite licenta.

Prevederi generale

1. Prezenta licenta este emisa in temeiul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul, modificat ca atare de Regulamentul (CE) nr. 11/98. 

2. Licenta este emisa de autoritatile competente ale statului membru de resedinta al transportatorului destinat tertilor care: 
- este autorizat in statul membru de resedinta sa efectueze transporturi cu autocarul sau autobuzul, sub forma de servicii regulate, incluzand servicii regulate specializate sau servicii ocazionale,
- satisface conditiile adoptate in conformitate cu reglementarile Comunitatii privind initierea profesiunii de transportator in domeniul transporturilor rutiere de calatori interne si internationale, 
- indeplineste cerintele legale de securitate rutiera in ceea ce priveste standardele pentru soferi si vehicule. 
3. Prezenta licenta permite transportul international rutier de calatori cu autocarul si autobuzul destinat tertilor pe toate rutele de transport, pentru rutele efectuate pe teritoriul Comunitatii: 
- cand locul de plecare si locul de sosire sunt situate in doua state membre diferite cu sau fara tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau tari terte, 
- cu plecarea dintr-un stat membru si cu destinatia intr-o tara terta si vice versa cu sau fara tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau tari terte, 
- intre tari terte traversand teritoriul unuia sau mai multor state membre, si calatoriile fara calatori in legatura cu operatiunile de transport corespunzator conditiilor stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 684/92. 
In cazul unei operatiuni de transport cu plecarea dintr-un stat membru si cu destinatia intr-o tara terta si vice versa se aplica Regulamentul (CEE) nr. 684/92, pentru rutele efectuate pe teritoriul unui stat membru pentru imbarcare sau debarcare, odata ce au fost incheiate intelegerile intre Comunitate si tarile terte in cauza. 
4. Prezenta licenta este personala si netransmisibila unui tert. 
5. Prezenta licenta poate fi retrasa de autoritatea competenta a statului membru emitent in special cand transportatorul: 
- nu mai indeplineste conditiile prevazute in art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 684/92, 
- a oferit informatii inexacte referitoare la datele necesare pentru acordarea sau reinnoirea licentei, 
- a comis o incalcare grava sau incalcari minore si repetate ale reglementarilor privind transportul si in materie de siguranta circulatiei rutiere, in special cu privire la standardele aplicabile vehiculelor, condusului si perioadelor de odihna ale soferilor si oferirea, fara autorizatie, a serviciilor paralele sau temporare mentionate in art. 2 pct. 1.3 din Regulamentul (CEE) nr. 684/92. 
Autoritatile competente ale statului membru de resedinta al transportatorului care a comis incalcarea pot, inter alia, retrage licenta comunitara sau retrage temporar si/sau partial copiile legalizate ale licentei Comunitatii. 
Aceste penalitati sunt determinate in functie de gravitatea incalcarii comise de catre titularul licentei Comunitatii si de numarul total de copii legalizate pe care le poseda in vederea traficului sau international. 
6. Originalul licentei trebuie pastrat de transportator. O copie legalizata a licentei trebuie sa se gaseasca in fiecare vehicul care efectueaza o operatiune internationala de transport. 
7. Prezenta licenta trebuie prezentata la cerere agentilor de control. 
8. Titularul trebuie, pe teritoriul fiecarui stat membru, sa se conformeze dispozitiilor legale, de reglementare si administrative in vigoare in acel stat, in special cu privire la transport si trafic. 
9. "Servicii regulate" desemneaza serviciile care asigura transportul calatorilor la intervale specificate si pe rute specificate, calatorii fiind imbarcati sau debarcati la puncte de oprire prestabilite. Serviciile regulate sunt deschise tuturor, sub incidenta, daca este cazul, rezervarilor obligatorii. 
Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nici o adaptare a conditiilor de operare a serviciului. 
Serviciile regulate necesita autorizatie. 

"Serviciile regulate specializate" desemneaza serviciile regulate asigura transportul anumitor categorii de calatori, cu excluderea altor calatori, la intervale specificate si pe rutele specificate, calatorii fiind imbarcati si debarcati la puncte de oprire prestabilite. 
Serviciile regulate specializate includ in special: 
(a) transportul muncitorilor "domiciliu-loc de munca"; 
(b) transportul elevilor si studentilor "domiciliu-institutii educationale"; 
(c) transportul soldatilor si familiilor acestora "domiciliu-cazarma". 
Caracterul specializat al serviciilor nu este afectat de faptul ca organizarea transportului este adaptata la nevoile variabile ale utilizatorilor.
Serviciile specializate nu necesita autorizare daca sunt acoperite de un contract incheiat intre organizator si transportator. 
Organizarea serviciilor paralele sau temporare, deservind acelasi public ca si serviciile regulate existente, necesita autorizare. 
"Serviciile ocazionale" desemneaza serviciile care nu sunt cuprinse in definitia serviciilor regulate, incluzand serviciile regulate specializate, si a caror caracteristica principala este ca transporta grupuri constituite la initiativa unui client sau chiar a transportatorului. Organizarea de servicii paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente si deservind acelasi public ca ultimele sunt sub incidenta autorizarii in conformitate cu procedura stabilita in sectiunea II din Regulamentul (CEE) nr. 684/92. Aceste servicii nu au caracterul de servicii ocazionale numai din cauza ca sunt efectuate cu o anumita frecventa. 
Serviciile ocazionale nu necesita autorizare.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.