Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
Modificari ale codului fiscal aduse de legea nr. 343/2006 - impozit pe profit

Modificari ale codului fiscal aduse de legea nr. 343/2006 - impozit pe profit


MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL ADUSE DE

LEGEA NR. 343/2006

IMPOZIT PE PROFIT

Cota de impozit pe profit este de 16%.

Principalele modificari aduse acestui titlu sunt urmatoarele:

 1. Eliminarea unor bariere administrative in stabilirea deductibilitatii

unor cheltuieli pentru cazare transport si diurna, legate de conditia de profitabilitate (art.21 alin.(2), litera.e), art.21 alin.(3), litera b).

 1. La cheltuielile sociale prevazute la art.21 alin.(3) litera c), in limita

cotei de pana la 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului se pot deduce si cheltuielile reprezentand tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu Legea nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa. 1. La art.21 alin.(4) "Cheltuieli nedeductibile la calculul profitului

impozabil s-a modificat cuprinsul literelor "c), m) si p) cu privire la:

cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile,

cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii,

cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat.

4. Restrangerea categoriilor de rezerve deductibile la calculul profitului impozabil pentru societatile bancare sau alte institutii de credit autorizate, societatile de credit ipotecar si societatile de asigurare si reasigurare prin eliminarea celor specifice fata de celelalte categorii de contribuabili.

5. Eliminarea unor facilitati fiscale cuprinse in acte normative speciale, considerate neconforme cu principiile Uniunii Europene, precum facilitatile pentru cooperatia agricola si cele prevazute in Legea muntelui.

6. S-a introdus un articol nou la acest tip de impozit "27^1 cu urmatorul cuprins:

- "Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene".

- 7. Au fost completate prevederile alin. (2) si alin. (3) ale art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la organizatiile nonprofit si la modul de impozitare a acestora, in sensul ca au fost cuprinse aici si persoanele juridice care sunt constituite si functioneaza potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare (COMPOSESORATE). Aceste completari au fost facute prin Normele la Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.1861/2006 (punctul 8^2).

8. Modificarea art.24, alin.(15) "Amortizarea fiscala", in sensul ca s-a eliminat conditia ca: Valoarea ramasa neamortizata, in cazul mijloacelor fixe amortizabile vandute, este deductibila la calculul profitului impozabil in situatia in care acestea sunt valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii".

9. Simplificarea administrarii impozitului pe profit prin schimbarea sistemului de plata: trimestrial respectiv lunar (in cazul societatilor bancare) - cu impozit anual, cu plati anticipate in cursul anului. Plata impozitului pe profit se face conform art.34 si 35 din Codul fiscal, astfel:

a) contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, respectiv pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.

b) contribuabilii, altii decat cei prevazuti la lit. a), au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. Incepand cu anul 2008, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prevazut pentru contribuabilii mentionati la lit. a).

c) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

d) Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) respectiv contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a declara si efectua trimestrial plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, contribuabilii prevazuti la lit. a) nou-infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care, la sfarsitul anului fiscal precedent, inregistreaza pierdere fiscala, efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.

Prin exceptie, contribuabilii prevazuti la lit. a), care inregistreaza pierdere contabila la sfarsitul unui trimestru, nu mai au obligatia de a efectua plata anticipata stabilita pentru acel trimestru.

Declararea, regularizarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal 2006, in cazul contribuabililor prevazuti la lit. a), se efectueaza pana la data de 31 martie 2007.

e) Contribuabilii prevazuti la lit. b) platesc pentru ultimul trimestru o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, respectiv pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator .

f) Contribuabilii prevazuti la lit. b), care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.

Obligatiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat. Impozitul pe profit datorat pentru anul 2006 de catre regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si de catre societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari se declara, se regularizeaza si se plateste la bugetele locale respective, pana la data de 31 martie 2007.

Indicele de inflatie necesar pentru actualizarea platilor anticipate se comunica, prin ordin al ministrului finantelor publice, pana la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectueaza platile anticipate.

DEPUNEREA DECLARATIILOR DE IMPOZIT PE PROFIT

Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.

Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitului pe profit.

IMPOZITUL PE VENIT

Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoriile de venituri din randurile de mai jos:

a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46;

b) venituri din salarii, definite conform art. 55;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61;

d) venituri din investitii, definite conform art. 65;

e) venituri din pensii, definite conform art. 68;

f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71;

g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75;

h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 77^1;

i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.

COMPLETARI SI MODIFICARI ADUSE DE LEGEA NR.343/2006:

 1. Modificarea impunerii veniturilor primite de persoanele fizice din activitati desfasurate pe baza contractelor/conventiilor civile, incheiate potrivit Codului civil, in sensul ca acestea pot opta in momentul incheierii contractului cu platitorul de venit pentru incadrarea acestora la venituri din alte surse (art.78 litera e) sau la venituri din activitati independente (art.46).
 2. Modificarea continutului art.55 litera k^1, care va avea urmatorul cuprins:" veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la functia de baza";
 3. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit tichetele de cresa acordate potrivit Legii nr.193/2006. Valoarea nominala a tichetelor de cresa este in suma de 300lei (ron) pentru o luna ,pentru fiecare copil aflat la cresa .Tichetul cadou trebuie sa se circumscrie in limita sumei de 150 RON, incepand cu anul 2007 si acestea pot fi oferite in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului precum si pentru angajate cu ocazia zilei de 8 Martie.
 4. S-a completat gama entitatilor nonprofit pentru care contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume de pana la 2% din impozitul pe venit cu unitatile de cult precum si pentru acordarea de burse private conform legii.
 5. Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Obligatia acordarii acestei deduceri revine organului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice
 6. Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.
 7. S-a completat categoria de venituri agricole supuse impozitului pe venit cu veniturile obtinute din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, incepand cu data de 1 ianuarie 2008. Pentru aceasta categorie de venituri, impozitul se calculeaza prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, incepand cu data de 1 ianuarie 2008, impozitul fiind final.
 8. S-a modificat modul de impozitare a venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal prevazut la art.77^1 astfel: pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:

- 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;


- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

- pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data

mai mare de 3 ani:

- 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la

valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

Impozitul pentru veniturile obtinute din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:

la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;

la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.

9. Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat (declaratia 205).

Fac exceptie de la termenul prevazut mai sus si au obligatia depunerii declaratiei, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, urmatorii:

a) platitorii de venituri din activitatile independente prevazute la art. 52;

b) platitorii de venituri din salarii, in legatura cu veniturile din salarii platite contribuabililor, care nu au obligatia depunerii declaratiei prevazute mai sus si pentru care obligatiile declarative sunt prevazute la art. 59 (fise fiscale);

c) platitorii de venituri din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

1.S-a modificat cuprinsul art.103 "Definitia microintreprinderii" litera a) astfel:

realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale;Aceasta conditie care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007,trebuie verificata pentru anul fiscal 2008 pe baza veniturilor realizate de contribuabili in anul fiscal 2007, cu exceptia situatiei prevazuta la art 107^1 din Legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru anii fiscali urmatori conditia va fi verificata pe baza veniturilor realizate in anul fiscal precedent.Incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analizarea contractelor incheiate .(pct 3^1 din normele la Codul Fiscal).

2. Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.

3. Daca, in cursul unui an fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal ,fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare din limitele prevazute in acest articol, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.(art 107^1 din Codul Fiscal).

IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMANIA DE NEREZIDENTI SI IMPOZITUL PE REPREZENTANTELE FIRMELOR STRAINE INFIINTATE IN ROMANIA

1. S-a introdus la categoria "Venituri impozabile obtinute in Romania de nerezidenti" prevazute la art.115 o noua categorie de venituri care se impoziteaza potrivit prevederilor prezentului titlu si anume:

- "venituri realizate de nerezidenti din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice romane". Venitul brut realizat din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

2. Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

a) 10% pentru veniturile din dobanzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru, situat intr-un alt stat membru. Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor;

b) 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);

c) 16% in cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115, cu exceptia veniturilor din dobanzile obtinute de la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi curente constituite, certificate de depozit si instrumentele de economisire dobandite anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care se aplica cota de impozit de la data constituirii/dobandirii.

3. Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru sau unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru, situat intr-un alt stat membru, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15% din titlurile de participare la intreprinderea persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului. Conditia de detinere minima va fi de 10% incepand cu anul 2009.

4. Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobanzi sau redevente, asa cum sunt definite la art. 124^19, obtinute din Romania de persoane juridice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor.

5. Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. In cazul in care certificatul de rezidenta fiscala nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.

6. Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, veniturile din economii sub forma platilor de dobanda, asa cum sunt definite la art. 124^5, obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit;

7. Platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din Romania trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul. Modelul declaratiei este prevazut in Hotararea Guvernului nr.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, in anexa la Titlul Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Declaratia se completeaza in doua exemplare:

- Originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit.

- Copia se pastreaza de catre platitorul de venit.

TAXA SPECIALA

PENTRU AUTOTURISME SI AUTOVEHICULE

Incepand cu 01.01.2007 conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art.214^1 s-a introdus TAXA SPECIALA PENTRU AUTOTURISME SI AUTOVEHICULE care se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Taxa speciala = A x B x C x (100 - D)

100

unde:

A = capacitatea cilindrica

B = taxa prevazuta in coloana 3 din anexa nr.4

C = coeficientul de corelare a taxei prevazut in coloana 2 de la anexa nr.5

D = coeficientul de reducere a taxei in functie de deprecierea autoturismului / autovehiculului prevazut in coloana 3 de la anexa 5.

Anexele de mai sus se regasesc in Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare la TITLUL VII "ACCIZE SI ALTE TAXE SPECIALE".

Acesta taxa se plateste cu ocazia primei inmatriculari in Romania, de catre persoanele fizice si juridice care achizitioneza autoturisme si autovehicule de pe piata interna si externa, inclusiv comerciale cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap.

Taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule este un venit datorat bugetului general consolidat si se plateste de catre persoana fizica sau juridica care face inmatricularea, in numerar sau prin virament, pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT), la unitatile trezoreriei statului din cadrul unitatilor fiscale in a caror evidenta acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. Raspunderea privind suma de plata aferenta taxei speciale revenind platitorului.

In documentul de plata la rubrica "Reprezentand" se va inscrie obligatoriu seria cartii de identitate a autoturismului sau a autovehiculului.

Valoarea in lei, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule datorate bugetului de stat, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent. Acest curs se utilizeaza pe toata durata anului urmator.

Pentru anul 2007 cursul de schimb euro care se utilizeaza pentru calculul taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule este :

1 euro = 3,5334 lei

ANEXA 4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______

| Norma de poluare sau tipul | Capacitatea cilindrica | euro/1 cmc |

| autoturismului/ | (cmc) | |

| autovehiculului | | |

| 1 | 2 | 3 |

| Hibride  | | 0 |

| Euro4  | < 1600 | 0,15 |

| 1601 - 2000 | 0,35 |

| 2001 - 2500 | 0,5 |

| 2501 - 3000 | 0,7 |

| > 3000 | 1 |

| Euro3  | < 1600 | 0,5 |

| 1601 - 2000 | 0,6 |

| 2001 - 2500 | 0,9 |

| 2501 - 3000 | 1,1 |

| > 3000 | 1,3 |

| Euro2  | < 1600 | 1,3 |

| 1601 - 2000 | 1,4 |

| 2001 - 2500 | 1,5 |

| 2501 - 3000 | 1,6 |

| > 3000 | 1,7 |

| Euro1  | < 1600 | 1,8 |

| 1601 - 2000 | 1,8 |

| 2001 - 2500 | 1,8 |

| 2501 - 3000 | 1,8 |

| > 3000 | 1,8 |

| Non-euro  | < 1600 | 2 |

| 1601 - 2000 | 2 |

| > 2001 | 2 |

ANEXA 5*)

*) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

__________ ______ ____ _____ _______ ______ ________

Varsta autoturismului/ | Coeficient | Reducere (%) |

autovehiculului | de corelare | |

| 1 | 2 | 3 |

| pana la 6 luni inclusiv | 0,9 | 15 |

| 6 luni - 2 ani inclusiv | 1,8 | 25 |

| 2 ani - 4 ani inclusiv | 2,3 | 32 |

| 4 ani - 6 ani inclusiv | 2,5 | 43 |

| peste 6 ani | 2,7 | 47 |

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat art.214^1 "TAXE SPECIALE PENTRU AUTOTURISME SI AUTOVEHICULE" astfel:

(1) Intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap si a celor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si a altor organizatii persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania.

Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr.4 care face parte integranta din prezentul titlul. Pentru autoturismele si autoturismele de teren a caror prima inmatriculare in Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007 si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in cursul aului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza.

(2) Intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totala autorizata de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un numar de peste 8 locuri pe scaune in afara conducatorului auto cu exceptia autovehiculelor speciale destinate lucrarilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului, a macaralelor, precum si a autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, politie, jandarmerie, politie de frontiera, de serviciile de ambulanta si medicina. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr.4.1 care face parte integranta din prezentul titlul.

(3) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculeaza in lei dupa cum urmeaza:

(100 - D)

Taxa speciala = A x B x C x

unde:

A = capacitatea cilindrica

B = taxa prevazuta in coloana 3 din anexa 4 sau dupa caz, in coloana 2 din anexa 4.1

C = coeficientul de corelare a taxei prevazut in coloana 2 din anexa nr.5

D = coeficientul de reducere a taxei in functie de deprecierea autoturismului, prevazut in coloana 3 din anexa nr.5

Vechimea autovehiculului rulat se calculeaza in functie de data fabricarii acestuia.

ANEXA Nr.4.1

NIVELUL

taxei speciale pentru autovehiculele din categoriile*)

N2, N3, M2 si M3

Norma de poluare euro/1cmc

a autovehicului

Euro 4 0

Euro 3 0

Euro 2 0,2

Euro 1 0,9

Non-euro 1,2

Categoriile de autovehicule expuse mai sus sunt definite in Reglementarile privind omologarea si eliberarea Cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR2.

Anexa nr.5 cu privire la varsta autoturismului/ autovehiculului se modifica la pozitiile 1 si 2 aferente coloanei 1 si vor avea urmatorul cuprins:

pana la 1 an inclusiv la pozitia 1

1 an - 2 ani inclusiv la pozitia 2

MODIFICARI ALE ORDONANTEI GUVERNULUI NR.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, art.109 "Termenele de plata" aduse de Ordonanta Guvernului nr.35/2006

Conform Ordonanta Guvernului nr. 35/2006, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, prin derogare de la dispozitiile legale in vigoare privind termenele de plata, impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii se platesc astfel:

a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice care au statut de microintreprindere, in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;

b) anual, pana la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului urmator, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

Contribuabilii prevazuti mai sus au obligatia sa declare impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii pana la termenul de plata.

DEFINIREA MICROINTREPRINDERII CONFORM ART.4 ALIN 1 LITERA a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

MICROINTREPRINDERI - au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.