Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
Statutul Asociatiei Nevazatorilor din Romania (proiect)

Statutul Asociatiei Nevazatorilor din Romania (proiect)
Statutul

Asociatiei Nevazatorilor din Romania

(proiect)

Capitolul I.

Dispozitii GeneraleArt. 1 - Asociatia Nevazatorilor din Romania este o organizatie neguvernamentala, obsteasca, apolitica, este persoana juridica de drept privat, autonoma, cu caracter social-cultural, educativ, sportiv si umanitar, de interes general, de utilitate publica, cu durata nedeterminata, promovand permanent principiile deplinei libertati si democratii. Primeste sprijinul in desfasurarea activitatii din partea Autoritatilor centrale si locale ale puterii si administratiei de stat, precum si a unor persoane fizice si juridice.

Art. 2 - Asociatia Nevazatorilor din Romania functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 Cu privire la Asociatii si Fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 39/31.01.2000, modificata si completata prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 656 din 25 iulie 2005 si are personalitate juridica potrivit Sentintei Civile nr. 3288 din 27 septembrie 1956 a fostului Tribunal Popular al Raionului '23 August' Bucuresti si este continuatoarea asezamantului Azilul Orbilor 'Regina Elisabeta' (Vatra Luminoasa) intemeiat de Regina Elisabeta, asa cum rezulta din documentele publicate in Monitorul Oficial nr. 194 din 27 noiembrie 1909   si  din  Statutul pentru  conducerea  si  administrarea acestui asezamant, aprobat prin Decretul regal nr. 3159 din 11 noiembrie 1910 publicat in Monitorul Oficial nr. 180 din 14 noiembrie 1910.

Art. 3 - Asociatia Nevazatorilor din Romania are sediul central in Bucuresti, Str. Vatra Luminoasa Nr. 108 Bis, sectorul 2.

 Capitolul II.

Obiectul de activitate al  Asociatiei  Nevazatorilor din Romania

Art. 4 - Obiectul de activitate al Asociatiei este cuprinderea ca membri a nevazatorilor si organizarea lor pentru:

a) asigurarea obtinerii si protectiei drepturilor specifice;

b) asigurarea protectiei sociale;

c) integrarea in viata economico-sociala si profesionala, cultural-artistica si sportiva a tarii;

d) reprezentarea nevazatorilor si sau a intereselor lor in fata Autoritatilor Statului si in justitie;

e) reprezentarea nevazatorilor in fata organismelor internationale.

Art. 5 (1) - In vederea realizarii obiectului de activitate, Asociatia Nevazatorilor din Romania are urmatoarele sarcini principale:

a) identificarea si indrumarea nevazatorilor pentru inscrierea ca membri   ai   asociatiei   si   organizarea   lor   pe   filiale   interjudetene, judetene, sucursale si grupe;

b)   preocuparea   permanenta   pentru   perfectionarea  legislatiei referitoare la problematica nevazatorilor;

c)  sprijinirea infiintarii unor centre de readaptare, reabilitare si recalificare profesionala pentru nevazatorii tardivi;

d)   indrumarea si  sprijinirea nevazatorilor pentru  scolarizare, calificare sau recalificare profesionala, urmarind introducerea de noi profesiuni accesibile acestora;

e)    sprijinirea   incadrarii   nevazatorilor   in   munca   si   crearea conditiilor specifice necesare;

f)  organizarea si indrumarea activitatilor de club, organizarea de biblioteci,    fonoteci,    formatii    artistice,    concursuri    culturale    si competitii sportive;

g)   editarea si imprimarea de publicatii si carti in braille, in scriere obisnuita si inregistrari audio;

h) organizarea de dormitoare comune pentru tinerii nevazatori incadrati in munca, case de odihna si camine pentru batrani;

i) realizarea sau procurarea de ustensile si aparatura tiflo tehnica;

j) sprijinirea nevazatorilor pentru internarea in unitati de protectie si asistenta sociala;

k) acordarea de ajutoare materiale si banesti, in cazuri deosebite;

l) preocuparea permanenta pentru obtinerea drepturilor ce decurg din actele normative in vigoare;

m) interventia pe langa autoritatile executive si legislative pentru infiintarea unitatilor protejate de stat, precum si de unitati de productie si de prestari servicii;

n) obtinerea protectiei profesiunilor specifice nevazatorilor;

o) monitorizarea autoritatilor de stat in vederea aplicarii 'Regulilor standard ale ONU privind egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap';

p) intretinerea si dezvoltarea relatiilor de colaborare si cooperare cu organismele internationale si organizatii similare de nevazatori din alte tari.

(2) - in indeplinirea sarcinilor sale, asociatia colaboreaza cu organisme centrale si locale ale administratiei de stat, organizatii non-guvernamentale, agenti economici si alte persoane juridice si fizice.

Capitolul III.

Membrii Asociatiei

Art. 6 - Poate dobandi calitatea de membru al Asociatiei Nevazatorilor din Romania orice persoana, cetatean roman, domiciliat pe teritoriul Romaniei, precum si orice rezident strain, indiferent de varsta, care poate atesta incadrarea in categoria nevazatorilor prin acte medicale legal-valabile, cu inscrierea in standardele admise atat in tara cat si in strainatate.

Art. 7 (1) Pentru inscrierea ca membru al Asociatiei, solicitantul se va adresa presedintelui Filialei in raza careia isi are domiciliul sau resedinta.

(2) Primirea ca membru se face de presedintele acesteia, in baza unei adeziuni semnata de solicitant, a actelor medicale doveditoare a incadrarii in categoria nevazatorilor si a actelor de stare civila care dovedesc ca solicitantul are domiciliul in raza de activitate a Filialei respective.

(3) Presedintele Filialei are obligatia de a supune aprobarii Biroului Executiv al acesteia toate solicitarile in prima sedinta dupa data depunerii acestora la filiala. In cazul respingerii solicitarii de aderare, atat de Presedinte cat si de Biroul Executiv, aceasta se va comunica in scris celui in drept, motivat, in cel mult 15 zile de la data adoptarii deciziei de respingere.

Art. 8 (1) Pierderea calitatii de membru al Asociatiei poate interveni in urmatoarele situatii:

a) in situatia retragerii nevazatorului, ca expresie a propriei sale vointe;

b) prin deces;

c) prin suspendarea temporara din calitatea de membru al Asociatiei;

d) prin excludere.

(2) - Suspendarea temporara sau excluderea pot interveni in urmatoarele situatii:

a) - daca nevazatorul nu respecta prevederile Statutului Asociatiei;

b) daca refuza sa-si achite cotizatia de membru al Asociatiei in cuantumurile si la termenele stabilite de organele de conducere ale acesteia;

c) - daca refuza nejustificat sa participe la actiunile legale stabilite de conducerea Asociatiei;

d) - daca initiaza sau participa la actiuni contrare intereselor Asociatiei;

e) - daca produce prejudicii materiale sau morale Asociatiei.

(3) - Suspendarea temporara sau excluderea din Asociatie se hotaraste de Comitetul Director al Filialei, la propunerea Biroului Executiv dupa analizarea faptelor si a sustinerilor membrului Asociatiei vizat de aceasta masura. Hotararea se comunica celui vizat in cel mult 15 zile de la adoptarea ei. Impotriva hotararii Comitetului Director, cel exclus temporar sau definitiv poate face plangere la Biroul Executiv Central al Asociatiei in cel mult 30 de zile de la primirea ei. Hotararea Biroului Executiv Central este definitiva.

Art. 9 (1) Indiferent de situatia care duce la pierderea calitatii de membru al Asociatiei, cel care si-a pierdut aceasta calitate nu are dreptul sa pretinda restituirea contributiei sale in bani sau in valori materiale la constituirea patrimoniului Asociatiei si nu mai are dreptul sa beneficieze de serviciile pe care Asociatia le asigura membrilor.

(2) Redobandirea calitatii de membru de catre cei care au fost suspendati temporar se poate face in conformitate cu prevederile art. 7.

Capitolul IV.

Drepturi si Obligatii

Art. 10 - Membrii Asociatiei Nevazatorilor din Romania au urmatoarele drepturi:

a) sa beneficieze in mod nediscriminatoriu de serviciile Asociatiei;

b) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei de la varsta de 18 ani, cu exceptia suferinzilor neuropsihici;

c) sa participe la sedintele organelor de conducere ale Asociatiei la care urmeaza sa se ia hotarari care-i vizeaza;

d) sa se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizari organelor de conducere ale asociatiei;

e) sa publice in organele de presa ale asociatiei lucrari originale, opinii, initiative si propuneri;

f) sa fie sprijiniti pentru scolarizare, calificare sau recalificare profesionala, incadrare in munca;

g) sa participe la activitatile organizate de asociatie;

h) sa fie sprijiniti la internarea in unitati de protectie si asistenta sociala,   procurarea   de   aparatura   tiflotehnica   precum   si   pentru obtinerea drepturilor ce decurg din actele normative in vigoare;

i) sa primeasca ajutoare materiale si banesti din fondurile asociatiei, in conditiile stabilite de Consiliul National al Asociatiei;

j) sa fie primiti in dormitoarele comune de nefamilisti, caminele de batrani, potrivit regulamentelor de organizare si functionare ale acestora.

k) sa fie permanent informati prin organele de presa ale Asociatiei si prin organele de conducere ale structurilor teritoriale despre hotararile organelor de conducere, precum si despre gestionarea resurselor financiare ale Asociatiei.

Art. 11 - Membrii Asociatiei Nevazatorilor din Romania au urmatoarele obligatii principale:

a) sa cunoasca si sa respecte prevederile statutului asociatiei Nevazatorilor din Romania;

b)   sa  participe   la  toate   adunarile   asociatiei   la   care   sunt convocati;

c)  sa duca la indeplinire hotararile organelor ierarhice ale asociatiei;

d)  sa faca publice scopul si realizarile asociatiei;

e) sa nu desfasoare sau sa participe la actiuni contrare intereselor Asociatiei Nevazatorilor din Romania sau care ar impiedica realizarea obiectului de activitate sau a sarcinilor acesteia.

f)  sa achite cotizatia de membru al asociatiei;

g) sa pastreze si sa protejeze patrimoniul asociatiei.

Capitolul V.

Structura Asociatiei

Art. 12 - Asociatia Nevazatorilor din Romania este structurata astfel:

A. - Organe Centrale de Conducere si Control.

1. - Congresul Asociatiei Nevazatorilor din Romania;

2. - Consiliul National al Asociatiei Nevazatorilor din Romania

3. - Biroul Executiv Central al Asociatiei Nevazatorilor din Romania;

4. - Comisia Centrala de Cenzori a Asociatiei Nevazatorilor din Romania.

B. - Organe de Conducere si Control ale structurilor Teritoriale.

Filiala:

1. - Adunarea Delegatilor Filialei;

2. - Comitetul Director al Filialei;

3. - Biroul Executiv al Filialei;

4. - Comisia de Cenzori a Filialei.

Sucursala:

1. - Biroul Sucursalei.

C. - Organe ale structurilor Locale:

Grupa:

1. - Adunarea Generala a Grupei;

2. - Organizatorul de Grupa.

Sectiunea I.

Principii de Functionare

Art. 13 - Asociatia Nevazatorilor din Romania functioneaza dupa urmatoarele principii:

(1) Principiul Unitatii nationale: Conform acestui principiu, Asociatia Nevazatorilor din Romania este singura organizatie care reprezinta interesele nevazatorilor la nivelul intregii tari, recunoscuta ca unica organizatie nationala reprezentativa a nevazatorilor atat de Autoritatile Publice romane cat si de Organizatiile internationale ale nevazatorilor; este membra a Uniunii Europene a Nevazatorilor (E.B.U.) si a Uniunii Mondiale a Nevazatorilor (W.C.W.B.).         

(2) Principiul Legalitatii: Conform acestui principiu, intreaga activitate a Asociatiei Nevazatorilor din Romania se desfasoara, atat la nivel central cat si la nivelul filialelor , in conformitate cu prevederile Statutului Asociatiei s ale statutelor acestora, precum si i ale legislatiei in vigoare.

(3) Principiul autonomiei functionale: Conform acestui principiu, filialele cu personalitate juridica ale Asociatiei Nevazatorilor din Romania dobandesc dreptul si capacitatea efectiva de a gestiona interesele acesteia si in numele sau,  conform Principiului Fundamental al Unitatii, in limitele legii si ale competentelor conferite de prezentul Statut si de Regulamentele sale de aplicare.

(4) Principiul descentralizarii unor competente: - Conform acestui principiu filialele dobandesc dreptul de a realiza anumite atributii si servicii, specifice Asociatiei Nevazatorilor din Romania , in conditiile autonomiei functionale.

(5) Principiul eligibilitatii: - Prin acest principiu structurile teritoriale la toate nivelurile dobandesc dreptul de a-si alege independent organele de conducere, conform Statutului Asociatiei, a Statutelor proprii si reglementarilor interne.(6) Principiul interesului comun: Conform acestui principiu fiecare membru al Asociatiei Nevazatorilor din Romania, indiferent de rangul sau functia pe care o indeplineste, este obligat sa participe la realizarea sarcinilor Asociatiei.

Sectiunea a II-a

Organele Centrale de Conducere si Control

Art. 14 - Organele centrale de conducere si control ale Asociatiei Nevazatorilor din Romania sunt:

A. - Congresul Asociatiei Nevazatorilor din Romania.

B. - Consiliul National al Asociatiei Nevazatorilor din Romania.

C. - Biroul Executiv Central al Asociatiei Nevazatorilor din Romania.

D. - Presedintele Asociatiei Nevazatorilor din Romania.

E. - PrimVicepresedintele Asociatiei Nevazatorilor din Romania.

F. - Comisia Centrala de Cenzori a Asociatiei Nevazatorilor din Romania.

A. - Congresul Asociatiei Nevazatorilor din Romania

Art. 15 (1) Congresul Asociatiei Nevazatorilor din Romania este organul suprem de conducere al Asociatiei si este format din delegatii filialelor teritoriale, membrii Biroului Executiv Central si din cate un reprezentant al cadrelor didactice din fiecare scoala speciala; reprezentantii cadrelor didactice din scolile speciale sunt alesi de grupa de cadre didactice nevazatoare din scoala respectiva si nu sunt inclusi in numarul delegatilor filialei in raza careia se afla scoala speciala.

(2) - Congresul ordinar al Asociatiei se desfasoara odata la cinci ani la convocarea Consiliului National.

(3) - Congresul extraordinar poate fi convocat intre congresele ordinare de Consiliul National sau la cererea majoritatii membrilor Asociatiei, daca solicitantii provin din cel putin 3/4 dintre filialele Asociatiei.

(4) - Congresul extraordinar nu poate fi convocat la mai putin de sase luni de la desfasurarea precedentului sau inaintea urmatorului congres ordinar.

(5) - Data sau, dupa caz, perioada desfasurarii Congresului se comunica de Consiliul National cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii lui.

Art. 16 (1) Norma de reprezentare, modalitatea de alegere, numarul total al delegatilor la Congres precum si numarul delegatilor fiecarei filiale se stabilesc de Consiliul National prin Regulamentul Electoral, cu respectarea urmatoarelor criterii:

1 - nivelul contributiei filialei la indeplinirea sarcinilor Asociatiei;

2 - nivelul contributiei filialei la realizarea planului de venituri al Asociatiei si la cresterea patrimoniului acesteia;

3 - nivelul de performanta al organelor de conducere ale filialei;

4 - numarul membrilor filialei.

(2) La alegerea organelor de conducere si control se utilizeaza votul secret.

(3) Numarul membrilor Consiliului National nu poate depasi 1/3 din numarul total al delegatilor, iar numarul membrilor Biroului Executiv Central nu poate depasi 1/4 din numarul membrilor Consiliului National.

(4) Prevederile alin. 1-3 se aplica in mod corespunzator si la nivelul filialelor teritoriale si al sucursalelor.

Art. 17 (1) Congresul Asociatiei Nevazatorilor din Romania este statutar constituit daca la lucrarile sale sunt prezenti 2/3 din numarul total al delegatilor.

(2) Hotararile Congresului se adopta prin vot deschis cu votul majoritatii delegatilor prezenti, cu exceptia alegerii organelor de Conducere si Control la care se utilizeaza votul secret.

Art. 18 - Congresul Asociatiei are urmatoarele atributii principale:

a) dezbate si hotaraste asupra rapoartelor de activitate prezentate de Consiliul National si de Comisia Centrala de Cenzori;

b) adopta sau modifica Statutul Asociatiei Nevazatorilor din Romania;

c) adopta programele strategice si politicile nationale ale Asociatiei pe perioada dintre Congrese;

d) adopta hotarari si rezolutii cu privire la activitatea Asociatiei si la situatia generala a nevazatorilor;

e) stabileste numarul membrilor Consiliului National, al Biroului Executiv Central si al Comisiei Centrale de Cenzori in conformitate cu prevederile statutului, alege aceste organe precum si, pe functii, Presedintele, PrimVicepresedintele si Vicepresedintii Asociatiei;

f) hotaraste asupra altor probleme inscrise pe ordinea de zi.

B. - Consiliul National

Art. 19 (1) Intre Congrese, activitatea Asociatiei Nevazatorilor din Romania este condusa de Consiliul National.

(2) Consiliul National este ales de Congres dintre delegatii prezenti si este constituit dintr-un numar impar de membri, avand in mod obligatoriu in componenta:

- presedintii filialelor;

- Presedintele, PrimVicepresedintele, Vicepresedintii Asociatiei si ceilalti membri ai Biroului Executiv Central;

- un numar de membri si membri supleanti stabilit de Congres, conform prevederilor Statutului.

Art. 20 (1) Consiliul National se intruneste odata pe an, de regula in cursul primului trimestru, la convocarea Biroului Executiv Central, a Presedintelui sau, in cazul unei absente de peste 30 de zile a acestuia, de PrimVicepresedinte, precum si la cererea a 2/3 din numarul total al membrilor Consiliului National.

(2) Sedintele Consiliului National sunt statutare daca la acestea sunt prezenti 2/3 dintre membrii cu drepturi depline, hotararile sale fiind adoptate cu votul majoritatii celor prezenti.

(3) Consiliul National poate fi convocat in sedinte extraordinare, conform prevederilor alin. (1), dar nu la un interval mai mic de trei luni de la sedinta ordinara precedenta sau urmatoare.

(4) Secretarul General, vazator, participa la sedintele Consiliului National cu drept de vot consultativ.

Art. 21 - Consiliul National are urmatoarele atributii principale:

a) duce la indeplinire hotararile Congresului, preluand o parte dintre atributiile acesttuia, cu exceptia alegerii Organelor Centrale de Conducere si Control;

b)    analizeaza   si   hotaraste   asupra   rapoartelor   de   activitate prezentate  de  Biroul Executiv Central al Asociatiei precum si asupra informarilor Comisiei Centrale de Cenzori;

c)   aproba  planul  anual  de   activitate  precum  si  bugetul  de venituri  si  cheltuieli  al  asociatiei  intocmit  de  Biroul  Executiv Central in conformitate cu normele in vigoare;

d)  aproba infiintarea sau reorganizarea filialelor si Sucursalelor , la propunerea Biroului Executiv Central;

e) stabileste conditiile de numire si revocare a Secretarului General al Asociatiei

f) aproba principiile sistemului National de   salarizare   al Asociatiei, care  va  cuprinde nomenclatorul  functiilor,   nivelul   salariilor  de  baza,   adaosurile   si sporurile acestuia, conditiile minime de studii si vechime si regulile generale aplicabile la nivelul filialelor;

g) aproba fisa postului Presedintelui, PrimVicepresedintelui, Vicepresedintilor Asociatiei, a Presedintilor filialelor a Secretarului General si a secretarilor filialelor precum si modelul angajamentului de fidelitate al acestora fata de Asociatie;

h) hotaraste sanctionarea membrilor Consiliului National si ai Comitetelor Directoare ale filialelor;

i) aproba proiectele regulamentelor Asociatiei elaborate de Biroul Executiv Central;

j) aproba infiintarea sau trecerea in subordinea Asociatiei a unor unitati economice precum si, desfasurarea unor activitati economice directe, daca acestea sunt in stransa legatura cu obiectul de activitate si sarcinile Asociatiei, conform dispozitiilor legale;

k) aproba planurile anuale de relatii internationale, la propunerea Biroului Executiv Central;

l) la propunerea Biroului Executiv Central al Asociatiei poate modifica sau completa prevederile Statutului asociatiei in functie de transformarile social-politice si economice;

m)   hotaraste  convocarea  Congresului ordinar sau extraordinar al Asociatiei  si propune ordinea de zi.

C. - Biroul Executiv Central

Art. 22 (1) Biroul Executiv Central este organul executiv care conduce activitatea Asociatiei intre sedintele Consiliului National.

(2) Biroul Executiv Central este ales de Congres dintre delegatii prezenti si este constituit dintr-un numar impar de membri, stabilit potrivit dispozitiilor Statutului, in urmatoarea componenta:

- Presedintele Asociatiei;

- PrimVicepresedintele Asociatiei;

- trei Vicepresedinti, responsabili de urmatoarele domenii de activitate:

1 - cultura si sport;

2 - politici educationale si editoriale;

3 - social-organizatoric.

- un numar de membri stabilit de Congres.

(3) Biroul Executiv Central se intruneste cel putin odata la doua luni sau ori de cate ori este nevoie la convocarea Presedintelui sau in situatia prevazuta la art. 19 alin. (1) De PrimVicepresedintele Asociatiei.

(4) Sedintele Biroului Executiv Central sunt statutare daca sunt prezenti 2/3 din numarul total al membrilor, hotararile sale adoptandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(5) Secretarul General, vazator, participa la sedintele Biroului Executiv Central cu drept de vot consultativ.

Art. 23 - Biroul Executiv Central are urmatoarele atributii principale:

a) duce   la   indeplinire   hotararile    Congresului Asociatiei   si   ale   Consiliului   National, intre   sedinte indeplinind atributiile Consiliului National;

b)  elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului National proiectul planului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei;

c)  asigura indeplinirea planului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli, precum si administrarea mijloacelor materiale si banesti ale asociatiei, in conformitate cu dispozitiile Statutului si cu reglementarile legale;

d)   intocmeste rapoarte  asupra activitatii asociatiei  si asupra executarii bugetului  de  venituri  si  cheltuieli,   pe  care  le   supune aprobarii Consiliului National;

e)  indruma, coordoneaza si controleaza activitatea filialelor prin membrii sai si prin activul salariat;

f)  asigura controlul financiar-contabil si gestionar al filialelor, in conformitate cu dispozitiile Statutului si cu reglementarile legale in vigoare;

g)  rezolva cererile, sesizarile, contestatiile si reclamatiile primite de la membrii asociatiei;

h) aproba si asigura editarea tipariturilor asociatiei, precum si imprimarile audio;

i) emite regulamente de organizare si functionare ale aparatului central, ale unitatilor subordonate si ale filialelor si sucursalelor;;

j) emite regulamente, instructiuni si hotarari privind activitatea organizatorica, sociala, culturala si sportiva a asociatiei;

k) convoaca Consiliul National al Asociatiei;

l) elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului National proiectul sistemului de salarizare al Asociatiei, care va cuprinde nomenclatorul functiilor, nivelul salariilor de baza, adaosurile, sporurile acestuia si conditiile minime de studii si vechime si regulile generale aplicabile la nivelul filialelor; 

m) aproba structura organizatorica a activului salariat si statele de functii ale asociatiei;

n) stabileste nivelul taxei de inscriere si al cotizatiei anuale pentru anul urmator, precum si costul abonamentului publicatiilor asociatiei, intr-una dintre sedintele din  ultimul trimestru al anului in curs;

o) aproba planul de relatii externe si nominalizeaza componenta delegatiilor;

p) angajeaza, mentine sau revoca secretarul general al asociatiei si directorul compartimentului financiar-contabilitate;

q) confirma membrii Comitetelor Directoare ale filialelor si birourilor executive ale acestora;

r) organizeaza instruirea organeelor alese si perfectionarea pregatirii profesionale a activului salariat al asociatiei;

s) propune Consiliului National proiectul Regulamentului Electoral al Asociatiei, elaborat in conformitate cu prevederile Statutului;

s) propune Consiliului National al asociatiei modificarea sau completarea prevederilor Statutului asociatiei in functie de transformarile social-politice si economice.

t) indeplineste orice alte atributii prevazute in Statutul Asociatiei si in hotararile Congresului sau Consiliului National.

D. - Presedintele Asociatiei

Art. 24 (1) Presedintele Asociatiei Nevazatorilor din Romania este conducatorul acesteia, avand obligatia de a asigura indeplinirea sarcinilor Asociatiei si a tuturor hotararilor organelor ierarhice.

(2) Presedintele Asociatiei este ales de Congresul Asociatiei dintre delegatii prezenti, prin vot secret, cu votul majoritatii delegatilor prezenti. Presedintele Asociatiei poate fi ales pentru cel mult doua mandate consecutive. Pentru un alt mandat, presedintele care a exercitat doua mandate consecutive poate fi ales numai dupa ce un alt presedinte a exercitat cel putin un mandat.

Art. 25 (1) Presedintele Asociatiei Nevazatorilor Din Romania are, in principal, urmatoarele atributii:

a) reprezinta Asociatia in relatia cu Autoritatile Publice romane, cu institutii publice sau private, cu organizatii si fundatii, cu alte persoane juridice si fizice romane;

b) reprezinta Asociatia in relatiile cu autoritati publice, organizatii si fundatii, alte persoane juridice si fizice straine.

c) coordoneaza si controleaza intreaga activitate a Asociatiei;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau in hotararile organelor ierarhice.

(2) In exercitarea mandatului sau, Presedintele emite decizii, dispozitii si instructiuni.

(3) Presedintele poate delega unele competente, pe perioade limitate PrimVicepresedintelui sau Vicepresedintilor Asociatiei.

E. - PrimVicepresedintele Asociatiei

Art. 26 - PrimVicepresedintele Asociatiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) tine locul Presedintelui, preluandu-i toate atributiile, in situatia indisponibilitatii temporare a acestuia de a-si mai exercita mandatul;

b) reprezinta Asociatia in relatiile cu mass-media indeplinind si functia de purtator de cuvant al Asociatiei;

c) coordoneaza activitatea filialelor prin intermediul Vicepresedintilor;

e) indeplineste orice atributii prevazute in statut sau dispuse de Presedinte.F. - Comisia Centrala de Cenzori

Art. 27 (1) Comisia Centrala de Cenzori este organismul de control care verifica respectarea dispozitiilor legale in administrarea mijloacelor materiale si banesti ale asociatiei.

(2) Comisia Centrala de Cenzori se alege de Congres dintre delegatii prezenti pentru un mandat de cinci ani; Comisia Centrala de Cenzori este constituita dintr-un numar impar de membri stabilit de Congres, avand in compunerea ei: un Presedinte; un contabil autorizat sau un expert contabil; un numar de membri;;

(3) - Membrii Consiliului Central si salariatii asociatiei nu pot face parte din Comisia Centrala de Cenzori.

Art. 28 (1) Comisia Centrala de Cenzori indeplineste urmatoarele atributii principale:

a)  verifica executarea bugetului de venituri si cheltuieli potrivit prevederilor Statutului si a dispozitiilor legale in vigoare;

b)    verifica respectarea dispozitiilor legale cu privire la operatiunile economico-financiare, gestionare si contabile ale asociatiei;

c)   prezinta rapoarte de activitate la Congresul Asociatiei si informari la sedintele Consiliului National.

(2) In exercitarea atributiilor, membrii Comisiei Centrale de Cenzori nu pot fi supusi niciunei presiuni sau intimidari si dispun de toate drepturile conferite de lege oricarui organ de control.

(3) - Membrii Comisiei Centrale de Cenzori participa la sedintele Consiliului National al asociatiei ca invitati.

Sectiunea a III-a

Structurile Teritoriale

Art. 29 - Structurile teritoriale ale ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN ROMANIA sunt:

A. - Filiala;

B. - Sucursala

A.- Filiala

Art. 30 (1) Filialele ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN ROMANIA sunt structuri teritoriale cu personalitate juridica, organizate pe unul sau mai multe judete, cu un patrimoniu distinct de cel al Asociatiei, cu organe proprii de conducere si control, care functioneaza in baza Statutului Asociatiei, a Regulamentelor acesteia si a statutului propriu.

(2) Filialele au autonomie decizionara in conformitate cu prevederile Statutului ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN ROMANIA Si a Regulamentelor organelor centrale, cu respectarea principiilor Statutului si ale dispozitiilor legale.

Art. 31 - Obiectul de activitate al Filialei este cuprinderea ca membri a nevazatorilor din raza sa de activitate si organizarea lor pentru:

a) asigurarea obtinerii si protectiei drepturilor specifice;

b) asigurarea protectiei sociale;

c) integrarea in viata economico-sociala si profesionala, cultural-artistica si sportiva a tarii;

d) reprezentarea nevazatorilor si sau a intereselor lor in fata Autoritatilor Publice Locale si in justitie;

e) reprezentarea nevazatorilor in fata organismelor internationale.

Art. 32 (1) In vederea realizarii obiectului de activitate, Filiala indeplineste urmatoarele sarcini principale:

a) - Identificarea nevazatorilor din raza teritoriala de activitate si indrumarea lor, in conditiile legii, pentru inscrierea ca membri ai Asociatiei Nevazatorilor din Romania.

b) -  Organizarea membrilor Filialei in Sucursale si grupe.

c) - Intocmirea evidentei nominale si statistice a membrilor din raza sa de activitate.

d) - Organizarea de cluburi, biblioteci, fonoteci, a unor activitati cultural-artistice, a altor activitati specifice in folosul nevazatorilor.

e) - Organizarea activitatii sportive.

f) - Incasarea taxelor de inscriere si a cotizatiei membrilor.

g) Infiintarea, in functie de posibilitatile bugetare, a unor unitati economice in conditiile legislatiei privitoare la asociatii.

h) - Indrumarea si sprijinirea nevazatorilor pentru scolarizare, calificare sau recalificare profesionala, urmarind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operatiuni accesibile acestora.

i) -  Sprijinirea incadrarii nevazatorilor in munca, urmarind crearea de catre angajatori a conditiilor necesare conform reglementarilor internationale, precum si sprijinirea adaptarii acestora la locul de munca.

j) - Organizarea de dormitoare comune pentru tinerii nevazatori incadrati in munca, pentru membrii filialei aflati temporar in situatii deosebite. 

k) -  Realizarea sau procurarea de ustensile sau aparatura tiflotehnica.

l) -  Sprijinirea membrilor filialei pentru internarea in unitati de asistenta sociala.

 m) - Acordarea de ajutoare materiale si banesti membrilor filialei aflati in situatii deosebite, in conditiile stabilite de Biroul executiv al Filialei si de conducerea Asociatiei.

n) -  Preocuparea permanenta pentru obtinerea de catre membrii Filialeia drepturilor ce decurg din actele normative in vigoare.

o) - Sprijinirea, prin toate mijloacele prevazute de legislatia in vigoare, de Statutul si Regulamentele Asociatiei a Conducerii Nationale sau a celorlalte Filiale pentru obtinerea si aplicarea corecta, in favoarea membrilor Asociatiei, a altor drepturi si facilitati.

p) - Monitorizarea Autoritatilor Publice Locale din raza sa de activitate pentru aplicarea Regulilor Standard ale Organizatiei Natiunilor Unite pentru Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap.

r) -  Intretinerea si dezvoltarea relatiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociatiei Nevazatorilor din Romania, cu organizatii de nevazatori din alte tari precum si cu alte organizatii ale persoanelor cu handicap.

Art. 33 - Organele de Conducere si Control ale Filialelor sunt:

- Adunarea Delegatilor;

- Comitetul Director;

- Biroul Executiv al Filialei;

- Comisia de Cenzori a Filialei.

Art. 34 (1) Organismul suprem de conducere al Filialei este Adunarea Delegatilor, constituita din delegati alesi de Adunarile Generale ale grupelor statutar constituite in raza filialei.

(2) Adunarea Delegatilor se intruneste in sedinte ordinare odata la 5 ani la convocarea consiliului Director al Filialei sau a Consiliului National al Asociatiei si este statutar constituita daca sunt prezenti 2/3 din numarul delegatilor.

(3) - Hotararile Adunarii Delegatilor sunt adoptate, de regula, cu majoritate simpla; Adunarea Delegatilor poate decide, ca unele hotarari sa fie adoptate cu majoritate calificata.

(4) Adunarea Delegatilor poate fi convocata in sedinte extraordinare de Comitetul Director sau  la cererea a doua treimi din numarul delegatilor, sau a majoritatii membrilor Filialei, cu conditia ca membrii Filialei care solicita intrunirea Adunarii Delegatilor in sedinta extraordinara sa provina de la 75% din numarul grupelor statutar constituite. Convocarea Adunarii Delegatilor in sedinta extraordinara se aduce la cunostinta membrilor Filialei prin orice mijloc de comunicare cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii, precizandu-se scopul pentru care a fost convocata. Adunarea delegatilor se poate intruni in sedinte extraordinare in componenta ultimei sedinte ordinare, daca delegatii nu au fost sanctionati sau revocati de grupa din care fac parte.

(5) - Norma de reprezentare a membrilor Filialei in Adunarea Delegatilor se stabileste prin Regulamentul Electoral al Asociatiei si prin statutul propriu al filialei respective.

Numarul delegatilor fiecarei grupe va fi stabilit prin hotararea Comitetului Director in conformitate cu prevederile Statutului Asociatiei, a Regulamentului electoral si in functie de urmatoarele criterii principale:

a) - Aportul financiar al grupei la bugetul Filialei.

b) - Nivelul de activitate al grupei si rezultatele obtinute.

c) - Activitatea depusa de delegatii grupelor in legislatura anterioara.

d) - numarul membrilor grupei;

e) - alte criterii stabilite de Comitetul Director in functie de realitatile locale, cu respectarea prevederilor statutare.

Art. 35 - Adunarea Delegatilor are urmatoarele atributii principale:

a) - Analizeaza si hotaraste asupra rapoartelor generale de activitate ale filialei, a planurilor generale de activitate prezentate de Comitetul Director si a raportului Comisiei de Cenzori a filialei.

b) Aproba si modifica Statutul Filialei.

c) Stabileste numarul membrilor organismelor de conducere si control ale Filialei in functie de situatia numerica si repartizarea geografica a membrilor, alege, dintre delegatii prezenti, Presedintele Filialei, Vicepresedintii, membrii Biroului Executiv, ai Comitetului Director si Comisia de Cenzori.

Presedintele Filialei poate fi ales pentru cel mult doua mandate consecutive. Pentru un alt mandat, presedintele care a exercitat doua mandate consecutive poate fi ales numai dupa ce un alt presedinte a exercitat cel putin un mandat.

d) - Alege delegatii la Congresul Asociatiei, in conformitate cu prevederile Statutului acesteia, a Regulamentului Electoral  si a hotararilor Consiliului National.

e) Adopta orice alte hotarari privind activitatea Filialei.

Art. 36 (1) Intre sedintele Adunarii Delegatilor, activitatea Filialei este condusa de Comitetul Director, compus dintr-un numar impar de membri si membri supleanti hotarat de Adunarea Delegatilor, care se intruneste in sedinte ordinare cel putin odata pe trimestru sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Presedintelui Filialei, a majoritatii membrilor Biroului Executiv sau a majoritatii membrilor sai.

(2) Membrii Biroului Executiv fac parte de drept din Comitetul Director.

(3) Secretarul Filialei, vazator, participa la sedintele Comitetului Director cu drept de vot consultativ.

Art. 37 - Comitetul Director are urmatoarele atributii principale:

a)      - Duce la indeplinire hotararile Adunarii Delegatilor, urmarind realizarea programelor generale de activitate.

b) - La propunerea Biroului Executiv aproba planurile de activitate ale Filialei pe perioade de cel mult un an calendaristic, adaptandu-le cu programele de activitate ale Asociatiei Nevazatorilor.

c) - Aproba planurile anuale de venituri si cheltuieli, pe baza hotararilor Adunarii Delegatilor si ale hotararilor Biroului Executiv Central si urmareste realizarea lor.

d) - Aproba si modifica structura de personal a Filialei in functie de resursele financiare si de nivelul prognozat al activitatii, potrivit legislatiei muncii si a hotararilor Consiliului National si ale Biroului Executiv Central.

e) Analizeaza rapoartele Comisiei de Cenzori a Filialei si adopta masurile legale propuse de aceasta in cazul aparitiei unor abateri de la dispozitiile legale.

f) - Stabileste numarul grupelor din raza de activitate a Filialei si hotaraste asupra infiintarii de noi grupe sau a desfiintarii lor, in functie de evolutia numerica a membrilor Filialei si de repartizarea lor geografica.

g) - Aproba sau revoca. In situatii de incompatibilitate, organizatorii de grupa, propunand nevazatorilor grupei alegerea unor noi conducatori.

h) - Hotaraste infiintarea de Sucursale, in functie de posibilitatile financiare si de activitatea grupelor, in conditiile stabilite de Consiliul National.

i) - Propune Adunarii Delegatilor infiintarea de unitati economice, in conditiile legii, dupa obtinerea avizelor conducerii Asociatiei.

j) - Aproba Regulamentele de functionare ale unitatilor sau structurilor care functioneaza in raza Filialei.

k) - Aplica sau confirma sanctiuni in conformitate cu prevederile Statutului Filialei sau cu cele ale Statutului Asociatiei.

l) - Modifica Statutul Filialei, in functie de elementele legislative sau social-economice aparute, supunand aceste modificari Adunarii Delegatilor, in cel mult sase luni de la aprobarea lor.

Art. 38 (1) -  Biroul Executiv al Filialei, compus din Presedinte, Vicepresedinti si un numar de membri stabilit de Adunarea Delegatilor este organismul care asigura conducerea Filialei intre sedintele Comitetului Director.

(2) - Biroul Executiv se intruneste de regula odata pe luna sau de cate ori este nevoie la convocarea Presedintelui Filialei sau la cererea majoritatii membrilor.

(3) In exercitarea atributiilor sale, Biroul Executiv adopta hotararile impuse de situatiile aparute, pe care are obligatia sa le supuna aprobarii Comitetului Director in prima sedinta dupa adoptarea lor. Pana la aprobarea sau respingerea lor de catre Comitetul Director, hotararile Biroului executiv isi produc efectele si sunt obligatorii pentru toti membrii Filialei.

(4) Secretarul Filialei, vazator, participa la sedintele Biroului Executiv al Filialei cu drept de vot consultativ.

Art. 39 - Biroul Executiv are urmatoarele atributii principale:

a)      - Asigura conducerea executiva a Filialei ducand la indeplinire hotararile organelor ierarhice ale Filialei si ale Asociatiei.

B) - Intocmeste planurile de activitate ale Filialei pe care le supune aprobarii Comitetului Director.

c) Intocmeste planul bugetului de venituri si cheltuieli al Filialei in conformitate cu instructiunile Conducerii Centrale a Asociatiei pe care il supune aprobarii Comitetului Director.

d) - Asigura incasarea cotizatiilor de la membrii Filialei si a oricaror debite in conditiile legii, ale Statutului si Regulamentelor Filialei sau, dupa caz, ale Asociatiei Nevazatorilor.

e) - Asigura controlul activitatii salariatilor Filialei si propune Comitetului Director angajarea sau desfacerea contractelor de munca ale acestora, in conditiile legislatiei muncii si a instructiunilor Conducerii Centrale a Asociatiei.

f) - Asigura controlul administrativ, financiar-contabil si gestionar asupra bunurilor materiale  si  a mijloacelor banesti ale  filialei in conformitate cu normele legale in vigoare;.

g) - Asigura indrumarea si controlul organizatorilor de grupa.

h) Convoaca Adunarile Grupelor, ori de cate ori este necesar si daca organizatorii de grupa nu indeplinesc aceasta prevedere statutara.

i) - Intocmeste si supune aprobarii Comitetului Director Regulamentele unitatilor sau sttructurilor care functioneaza in raza Filialei.

J) - indeplineste orice alte atributii stabilite de organele ierarhice, conform prevederilor statutare.        

Art. 40 - Comisia decenzori a  Filialei este organismul de control care verifica respectarea dispozitiilor legale in administrarea mijloacelor materiale si banesti. Din Comisia de cenzori face parte si un contabil autorizat sau un expert contabil. Membrii Comitetului Director sau salariatii Filialei nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

Art. 41 -Comisia de cenzori se alege de Adunarea Delegatilor pentru o perioada de cin ci ani. Numarul membrilor si alegerea acestora se stabileste  de Adunarea Delegatilor conform dispozitiilor Statutare si ale legii. 

Art. 42 (1) Comisia de Cenzori a filialei are urmatoarele atributii principale:

a)  verifica executarea, potrivit dispozitiilor legale a bugetului de venituri si cheltuieli a filialei;

b)    verifica respectarea dispozitiilor legale    cu    privire    la operatiunile economico-financiare, gestionare si contabile ale filialei;

c)  prezinta rapoarte Adunarii Delegatilor si informari Comitetului Director.

(2) Membrii Comisiei de Cenzori participa la sedintele Comitetului Director ca invitati.

(3) In exercitarea atributiilor, membrii Comisiei de Cenzori a Filialei nu pot fi supusi niciunei presiuni sau intimidari si dispun de toate drepturile conferite de lege oricarui organ de control.

B. - Sucursala

Art. 43 (1) Sucursala este o structura teritoriala a Asociatiei Nevazatorilor, fara personalitate juridica, organizata, de regula pe judete, in subordinea filialelor teritoriale care cuprind mai multe judete.

(2) In situatii impuse de activitatea deosebita a unei filiale judetene, sucursala poate fi infiintata si in cadrul unui judet, in subordinea filialei judetene respective.

(3) Sucursala se infiinteaza prin hotararea Consiliului National, la propunerea Biroului Executiv Central.Art. 44 - Sucursala indeplineste urmatoarele sarcini principale:

a) - identifica nevazatorilor din zona, indrumarea si sprijinirea lor pentru inscrierea ca membri ai Asociatiei;

b) - coordoneaza activitatea grupelor din raza sa de competenta;

c) - sprijina Filiala pentru indeplinirea sarcinilor sale si realizarea obiectului de activitate;

d) - faciliteaza comunicarea intre conducerea Filialei si Autoritatile Publice Locale precum si cu nevazatorii din raza de competenta;

e) - aduna cotizatia membrilor;

f) - organizeaza si desfasoara actiuni cultural-sportive si de petrecere a timpului liber;

e) indeplineste orice sarcini dispuse de organele ierarhice, in limitele dispozitiilor legale si statutare.

Art. 45 (1) Sucursala functioneaza sub directa coordonare a Biroului Executiv al filialei si este condusa de un birou compus din:

- un presedinte al Sucursalei, care este si vicepresedinte al filialei;

- doi membri, numiti de Biroul Executiv al Filialei dintre nevazatorii din zona care fac parte din organele de conducere ale Filialei;

- cel putin un salariat vazator, care face parte din structura de personal a Filialei.

(2) - Biroul Sucursalei are urmatoarele atributii:          

a) indeplineste sarcinile Sucursalei;

b) - executa hotararile Biroului Executiv al Filialei si dispozitiile Presedintelui acestteia;

c) - prezinta rapoarte de activitate in fata Comitetului Director;

d) indeplineste orice alte atributii cu caracter exceptional, in limitele legii si Regulamentului de Organizare a Sucursalei sau Statutului Asociatiei.

Sectiunea a IV-a - Structuri Locale

Grupa

Art. 46 (1) Grupa de nevazatori este structura locala a Asociatiei Nevazatorilor si ea se poate organiza numai in aceeasi localitate, cu un numar de cel putin 10 si cel mult 50 de membri.

(2) Grupa se poate organiza dupa urmatoarele criterii:

a) criteriul geografic: pe localitati, cartiere, strazi, sate etc;

b)  criterii profesionale: pe intreprinderi si institutii, sectii de productie, unitati de invatamant etc;

c) - alte domenii de activitate: culturale, sportive, sociale etc.

Art. 47 - Grupa isi desfasoara activitatea pe baza principiului activitatii obstesti si are urmatoarele atributii principale:

a)      - Realizarea coeziunii nevazatorilor la nivel local, si a integrarii acestora in Asociatia Nevazatorilor din Romania.

B) - Depistarea persoanelor susceptibile de a face parte din Asociatia Nevazatorilor si indrumarea lor catre Filiala.

C) - Monitorizarea situatiei social-economice a tuturor membrilor grupei.

D) - Sprijinirea, cu ajutorul colegilor de grupa si a Filialei a membrilor aflati in situatii deosebite.

E) - Urmarirea si sprijinirea adaptarii membrilor grupei la locul de muunca.

- Sprijinirea membrilor in scopul realizarii sarcinilor profesionale.

G) - Atragerea nevazatorilor pentru participarea la activitatile organizate de Filiala si de Asociatia Nevazatorilor.

H) - Sprijinirea incasarii de catre Filiala a cotizatiei membrilor grupei.

Art. 48 (1) Organismul superior al grupei este Adunarea Generala a grupei, alcatuita din totalitatea membrilor grupei.

(2) - Adunarea Generala se intruneste cel putin odata pe an, la convocarea organizatorului sau biroului de grupa, a Biroului Executiv al Filialei sau la cererea majoritatii membrilor grupei.

(3) - La orice Adunare Generala a grupei va participa un membru al Biroului Executiv al Filialei.

(4) Procesul verbal al Adunarii Generale a grupei va fi inaintat Biroului Executiv al Filialei care il va discuta si analiza in prima sedinta dupa data tinerii ei.

Art. 49 - Adunarea Generala a grupei are urmatoarele atributii principale:

a)      - Alege Organizatorul de grupa pe timp de cel putin doi ani.

B) - Analizeaza si hotaraste asupra rapoartelor de activitate prezentate de Organizatorul de grupa.

c) Aproba programele de activitati ale grupei.

d) - Alege delegatii la Adunarea Delegatilor a Filialei.

e) - Hotaraste asupra oricarei probleme privind activitatea grupei sau situatia membrilor acesteia.

Art. 50 -Organizatorul de grupa are urmatoarele atributii principale:

a)      - Asigura indeplinirea sarcinilor grupei potrivit Statutului Filialei sau Statutului Asociatiei Nevazatorilor.

B) - Asigura executarea hotararilor Adunarii Generale a Grupei sau ale organelor ierarhice ale Filialei.

C) - Prezinta si supune Adunarii Generale rapoartele de activitate si proiectele planurilor de activitati ale grupei.

d) - Asigura legatura cu Filiala.

Capitolul VI.

Recompense si Sanctiuni

Art. 51 (1) Pentru merite deosebite in activitatea desfasurata in folosul membrilor Asociatiei Nevazatorilor din Romania, membrilor organelor de conducere la toate nivelurile sttructurilor Asociatiei li se pot acorda urmatoarele recompense:

a) - felicitari publice in cadrul adunarilor Asociatiei si a oricarei manifestari organizata de aceasta;

b) - prezentarea meritelor in publicatiile Asociatiei sau in celelalte mijloace de informare in masa;

c) diplome de merit;

e) premii ocazionale, anuale sau trimestriale.

(2) Propunerea de recompensare se face de organul care a constatat meritul, insotita de motivarea propunerii si se aproba de organul ierarhic.

(3) - In situatia constatarii netemeiniciei propunerii, organul de conducere competent o va respinge, organul care a facut propunerea neavand dreptul sa mai faca propuneri de acordare a unei recompense cel putin un an.

Art. 52 (1) Pentru nerespectarea prevederilor Statutului Asociatiei Nevazatorilor si ale Regulamentelor Asociatiei, membrilor alesi in organele de conducere li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

a) avertisment scris;

b) suspendarea temporara din functia detinuta;

c) excluderea din organul de conducere respectiv;

d) recuperarea de la cel vinovat a prejudiciilor financiare produse ca urmare a desfasurarii necorespunzatoare a activitatii.

(2) - Propunerea motivata a sanctiunii se face de organul care a constatat abaterea si se aplica de catre organul ierarhic, dupa analiza faptelor si audierea celui vizat.

(3) Cel sanctionat poate face plangere impotriva sanctiunii la organul superior celui care a aplicat-o in cel mult 30 de zile de la comunicare. Hotararea organului sesizat este definitiva.

(4) - Sanctiunea nu poate fi hotarata sau confirmata decat de organele colective de conducere.

Capitolul VII.

Surse de venit

Art. 53 (1) Veniturile Asociatiei Nevazatorilor pot proveni din urmatoarele surse:

a) - cotizatiile membrilor;

b) - taxele de inscriere;

c) - Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile,in conditiile legale.

d) - Dividendele unitatilor economice infiintate de Asociatie.

e) - Venituri realizate din activitati economice directe daca acestea sunt in stransa legatura cu obiectul de activitate si sarcinile Asociatiei.

f) - Donatii, sponsorizari sau legate.

g) - Resurse obtinute de la bugetul de Stat sau bugetele locale.

h) - Alte venituri prevazute de lege.

 (2) - Veniturile Asociatiei vor fi cheltuite numai cu aprobarea Biroului Executiv Central.

Capitolul VIII.

Dispozitii Comune

Art. 54 (1) Asociatia Nevazatorilor din Romania isi desfasoara activitatea pe baza principiilor de functionare enuntate in prezentul statut.

(2) - Organele de conducere ale Asociatiei, la toate nivelurile, sunt statutar constituite daca sunt prezenti 2/3 din numarul membrilor cu drepturi depline.

(3) - Hotararile organelor de conducere ale Asociatiei se considera adoptate daca au intrunit votul majoritatii membrilor prezenti.

(4) In situatii deosebite, organele de conducere pot adopta hotararile cu majoritate calificata.

Art. 55 (1) - In functia de Presedinte al Asociatiei, de PrimVicepresedinte, precum si in functia de Presedinte al filialelor pot fi alesi nevazatori care au o vedchime minima de cinci ani in Asociatie, au varsta cuprinsa intre 25 si 65 de ani si fac dovada prin calitatile intelectuale si o activitate anterioara semnificativa in favoarea Asociatiei ca pot reprezenta interesele nevazatorilor in relatiile cu Autoritatile romane straine.                                    

(2) - Presedintele Asociatiei si Presedintii Filialelor pot fi alesi consecutiv pentru doua mandate cu durata de cinci ani; in mod exceptional, pentru un al treilea mandat, presedintele care a exercitat doua mandate consecutive poate fi ales dupa ce un alt Presedinte a exercitat cel putin un mandat.              

(3) - Candidatul care a implinit varsta de 60 de ani nu poate fi ales decat pentru un singur mandat.

(4) In caz de indisponibilitate a Presedintelui Asociatiei de a-si exercita mandatul pe o durata mai mare de sase luni sau de vacanta a postului, toate atributiile sale sunt preluate interimar de PrimVicepresedintele Asociatiei; in cel mult sase luni de la preluarea interimara a atributiilor Presedintelui de catre PrimVicepresedintele Asociatiei, Consilul National convoaca Congresul pentru alegerea unui nou presedinte.

(5) Filiala la care apare situatia de la alin. (4) va fi condusa interimar de catre unul dintre vicepresedinti acesteia ales de Comitetul Director pentru cel mult sase luni, timp in care este convocata Adunarea Delegatilor in sesiune extraordinara pentru alegerea unui nou Presedinte.

Art. 56 - Membrii asociatiei au obligatia sa plateasca o taxa de inscriere si o cotizatie anuala; cuantumul acestora se stabileste de Biroul Executiv Central intr-una dintre sedintele din trimestrul IV al anului in curs pentru anul urmator.

Art. 57 - intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, administrarea fondurilor si a mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor si a operatiunilor gestionare si financiar-contabile se fac potrivit legislatiei in vigoare si a statutului.

Art. 58 - in caz de abateri grave, Biroul Executiv Central al asociatiei poate revoca sau suspenda provizoriu Comitetele Directoare ale filialelor respective, situatie in care convoaca Adunarea Delegatilor Filialei in termen de 30 de zile.

Art. 59 - Sarcinile, atributiile si raspunderile presedintelui, primvicepresedintelui si ale secretarului general al asociatiei, precum si ale presedintilor si secretarilor filialelor, se stabilesc prin regulament de organizare si functionare a aparatului Consiliului Central si al filialelor, conform prevederilor Statutului Asociatiei si Statutelor Filialelor.

Art. 60 - In vederea mentinerii unitatii Asociatiei Nevazatorilor, urmatoarele atributii raman in sarcina Consiliului National si a Biroului Executiv Central:                               

1. - Relatiile cu Autoritatile Publice Centrale.

2. - Relatiile cu Organizatiile si Autoritatile Publice reprezentative pe plan mondial si european.

3. - Politica Nationala de protectie specifica a nevazatorilor.

4. - Politica Nationala de realizare si utilizare a resurselor de venit.

5. - Stabilirea regulilor generale privind structura de personal a Asociatiei.

6. - Politica Nationala in domeniul educational si editorial.

7. - Strategia Nationala in domeniul culturii si sportului.

Capitolul IX.

Dispozitii Finale

Art. 61 (1) Prezentul Statut intra in vigoare la data adoptarii lui de Conferinta Nationala (Congresul) Asociatiei Nevazatorilor din Romania.

(2) Pe aceeasi data se abroga Statutul adoptat de Conferinta Nationala a Asociatiei Nevazatorilor din Romania din 5-6 aprilie 2001, precum si orice dispozitii contrare.

Art. 62 (1) Dizolvarea Asociatiei Nevazatorilor din Romania se face prin hotararea Congresului Asociatiei.                

(2) - In cazul dizolvarii, patrimoniul Asociatiei va fi repartizat de organele abilitate, conform legii.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea personajelor negative din basmul
Dialogul- mijloc de caracterizare a personajelor - d-l goe, de i. l. caragiale

Tehnica si mecanica

Determinarea indicilor Micuum (rezistentei), a reactivitatii, umiditatii, si analizei granulometrice a cocsului
Principii de calcul al instalatiei de ungere
Rectificarea - Pietrele abrazive - Masini de rectificat

Economie

Studiul comportamentului de cumparare de apa minerala in randul populatiei din bucuresti
Piata si politica financiara - Definirea si continutul pietei financiare
Bursele de valori

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiMODIFICAREA SI REVIZUIREA CONSTITUTIEI
CURS DE LEGISLATIE RUTIERA
Conducatori auto ADR - CHESTIONAR NR. 17
INCARCAREA AUTOVEHICULULUI - TEST GRILA
DRUMUL SI SEMNELE DE CIRCULATIE
Inregistrarea, publicitatea si interpretarea contractului colectiv de munca
INFRACTIUNI SI CONTRAVENTII PREVAZUTE IN LEGEA AUDIOVIZUALULUI (LEGEA 504/2002)
Model de Proces-Verbal de inspectie pentruTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu