Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » referate » informatica » baze de date
PROIECT “Gestiunea studentilor”

PROIECT “Gestiunea studentilor”
Academia de Studii Economice

Bucuresti

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Sectia Informatica Economica

Proiect

“Gestiunea studentilor”
Disciplina Structuri de Date

I. Indroducere

Prin acest proiect doresc sa realizez o gestiune a studentilor la sfarsitul anului II de studiu.

Pentru a face acest lucru voi folosi trei structuri de date, si anume:

masive unidimensionale;

liste dublu inlantuite;

fisiere;

Astfel, am realizat trei programe pascal independente, fiecare dintre ele rezolvand problema folosind una din structurile de date mentionate mai sus.

Pe langa acestea, am facut si un program monitor, care leaga cele trei programe, respectiv metode de rezolvare, printr-un meniu, in care se poate alege metoda dorita.

Aceasta gestiune a studentilor la sfarsitul anului II este necesara pentru impartirea studentilor pe sectii, conform optiunii lor si a mediei pe primii doi ani. Se pot adauga studenti la baza de date, se pot modifica datele studentilor aflati in gestiune, se pot scoate studenti din gestiune si se poate afisa continutul celor patru sectii in ordinea alfabetica.

Folosirea celor trei structuri de date are scopul de a determina care metoda este mai buna, in functie de timpul de executie si memoria utilizata .

II. Descrierea problemei

Datele de intrare folosite sunt citite dintr-un fisier de pe disc numit “stud.dat”. Acesta este folosit direct de pe disc la metoda fisierelor sau copiat in memorie in diferite structuri de date la celelalte metode.

Datele de iesire sunt copiate intr-un fisier text pe disc, o data cu afisarea lor pe ecran. Aceasta operatie este efectuata indiferent de metoda utilizata, iar fisierul text este acelasi, denumit “rezultat.txt”. Ulterior poate fi listat pentru utilizarea rezultatelor.

Algoritmul folosit este sortarea pe structurile de date utilizate. Timpul de executie care va fi calculat ia in considerare prelucrarea datelor, ceea ce inseamna sortarea, impartirea studentilor pe cele patru sectii si copierea in acestora in structura de date folosita pentru prima sectie, in cazul in care nu se afiseaza aceasta sectie.

III. Descrierea solutiei alese

Cele trei programe independente folosesc in comun fisierul “stud.dat”. Acesta poate fi creat numai prin metoda fisierelor si numai cand lipseste din directorul curent.

Metoda fisierelor utilizeaza fisierul mentionat ca baza de date principala. Toate adaugarile, modificarile si stergerile se fac direct in acest fisier. Pentru afisarea sectiilor programul ordoneaza acest fisier in ordinea descrescatoare a mediei pe primii doi ani. Dupa aceasta sortare fisierul este parcurs si fiecare student este repartizat la prima sectie (ordinea de parcurgere a sectiilor este data de optiunea acestuia) la care mai sunt locuri disponibile. Sectiile sunt retinute in alte patru fisiere.

Pentru afisarea sectiei alese prin meniu, fisierul corespunzator este transferat intr-un fisier denumit “comun.dat”, pentru o mai usoara comunicare intre proceduri si un cod mai redus, dupa care este apelata o procedura de formatare a ecranului.

Metoda masivelor unidimensionale incarca la inceput de pe disc intr-un masiv toti studenti aflati in gestiune. Prelucrarea datelor este realizata cu acest masiv, asemanator cu metoda fisierelor. Dimensiunea acestuia este limitata la numarul maxim al studentilor ce sunt intr-un an. Adaugarile, modificarile si stergerile datelor se fac pe acest masiv. Numai cand se face afisarea mai sunt introduse alte patru masive unidimensionale, pentru sectiile existente. Dimensiunea fiecaruia este egala cu numarul maxim de locuri ale sectiei pe care o reprezinta. Totusi, inainte de afisarea unei anumite sectii, datele dorite pentru listare nu sunt transferate intr-o alta structura de date ci in cea folosita pana atunci pentru sectia “Informatica Economica”, economisind astfel memorie si usurand comunicarea intre proceduri cat si codul.

Cand se termina cu aceasta metoda, vechiul fisier “stud.dat” este sters si refacut cu informatiile aflate in masivul principal.

Metoda listelor dublu inlantuite incarca deasemenea, la pornire, datele de pe disc intr-o lista dublu inlantuita, care va fi lista principala. Toate operatiile care se pot efectua o folosesc ca baza de date principala. Actualizarea bazei de date se va face pe aceasta, ca si ordonarea studentilor ce vor fi impartiti pe sectii cu metoda folosita mai inainte. Cele patru sectii vor fi reprezentate de alte patru liste dublu inlantuite. Pentru a lucra mai usor, daca se doreste afisare unei sectii diferita de “Informatica Economica” lista corespunzatoare este copiata in lista acestei sectii.

De asemenea, cand se inchide programul acestei metode, fisierul “stud.dat” de pe disc este refacut cu informatiile aflate in lista principala.

La metoda fisierelor si la metoda listelor dublu inlantuite, pentru a marca numarul maxim de elemente ce pot fi memorate s-au folosit cinci cuantificatori, unul pentru fisierul/lista principala si ceilalti pentru diferitele sectii. La metoda masivelor unidimensionale dimensiunea este data o data cu declararea acestora.

Toate cele trei programe sunt apelate de un program monitor prin intermediul unui meniu.

Masurarea timpilor de executie a diferitelor proceduri s-a realizat cu utilitarul Turbo Profiler iar masurarea dimensiunii codului si a memoriei ocupate cu utilitarul Turbo Compiler.

IV. Textele sursa

Programul principal

(care reuneste cele trei solutii printr-un meniu)

program gestiune_studenti;

uses crt,dos;

var is:boolean;

c:char;

begin

repeat

clrscr;

is:=false;

repeat

gotoxy(15,10);writeln('1.Lucru cu fisiere');

gotoxy(15,11);writeln('2.Lucru cu vectori');

gotoxy(15,12);writeln('3.Lucru cu liste dublu inlantuite');

gotoxy(15,13);writeln('4.Terminare');

c:=readkey;

until c in ['1','2','3','4'];

swapvectors;

case c of

'1': exec('e:bpbinpaulfisiere.exe','');

'2': exec('e:bpbinpaulvectori.exe','');

'3': exec('e:bpbinpaulliste.exe','');

'4': is:=true;

end;

swapvectors;

until is;

end.

Metoda fisierelor:

program gestiune_studenti_fisiere;

uses crt;

type student=record

Nume:string[15];

Prenume:string[15];

Nota1:real;

Nota2:real;

Optiune:array[1..4] of char;

Media:real;

end;

const alfabet=['A'..'Z',' '];

var f,fi,fc,fs,fm:file of student;

ft:text;

is,ct:boolean;

er,i,j,p,l,k:byte;

x,z,s:student;

c,car,d:char;

da:string[1];

n:integer;

procedure eroare(sir:string;ab:byte);

begin

gotoxy(2,15);writeln(sir,' --- Apasati spatiu');

repeat c:=readkey; until c=' ';

gotoxy(2,15);clreol;

gotoxy(32,ab);clreol;

er:=1;

end;

procedure format_ecran;

begin

gotoxy(5,5);writeln('Numele:');

gotoxy(5,6);writeln('Prenumele:');

gotoxy(5,7);writeln('Media pentru primul an:');

gotoxy(5,8);writeln('Media pentru al doilea an:');

gotoxy(5,9);writeln('Sectia dorita (I/C/S/M):');

end;

procedure valid_nume;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,5);readln(x.Nume);

if length(x.Nume)>0 then

begin

for i:=1 to (length(x.Nume)) do

if not(upcase(x.Nume[i]) in alfabet) then er:=1;

if er=1 then eroare('Caractere nealfabetice!',5);

end;

until er=0;

end;

procedure valid_prenume;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,6);readln(x.Prenume);

if length(x.Prenume)=0 then eroare('Camp vid!',6)

else

begin

for i:=1 to length(x.Prenume) do

if not(upcase(x.Prenume[i]) in alfabet) then er:=1;

if er=1 then eroare('Caractere nealfabetice!',6);

end;

until er=0;

end;

procedure valid_nota1;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,7);readln(x.Nota1);

if ioresult<>0 then eroare('Medie gresita!',7)

else

if (x.Nota1<5) or (x.Nota1>10) then

eroare('Medie gresita!',7);

until er=0;

end;

procedure valid_nota2;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,8);readln(x.Nota2);

if ioresult<>0 then eroare('Medie gresita!',8)

else

if (x.Nota2<5) or (x.Nota2>10) then

eroare('Medie gresita!',8);

until er=0;

end;

procedure valid_optiune;

var sir:string[7];

var k:byte;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,9);read(sir);

if (ioresult<>0) or (length(sir)<>7) or (sir[2]<>'/')

or (sir[4]<>'/') or (sir[6]<>'/') then eroare('Greseala!',9)

else

begin

for j:=1 to 4 do

x.Optiune[j]:=' ';

sir[2]:=sir[3];sir[3]:=sir[5];sir[4]:=sir[7];

for p:=1 to 4 do

begin

k:=0;

if (upcase(sir[p])<>'I') and (upcase(sir[p])<>'C') and

(upcase(sir[p])<>'S') and (upcase(sir[p])<>'M') then k:=1;

if k=0 then begin

for j:=1 to (p-1) do

if x.Optiune[j]=upcase(sir[p]) then k:=1;

end;

if k=1 then eroare('Sectie gresita!',9)

else x.Optiune[p]:=upcase(sir[p]);

end;

end;

until er=0;

end;

procedure cautare(nume,prenume:string);

var il:byte;

begin

reset(f);

while (not(eof(f))) and (not ct) do

begin

read(f,s);

if (s.Nume=nume) and (s.Prenume=prenume) then ct:=true;

end;

end;

procedure introducere;

begin

clrscr;

format_ecran;

repeat

repeat

ct:=false;

valid_nume;

if x.Nume<>'' then begin

valid_prenume;

cautare(x.Nume,x.Prenume);

if ct then begin

eroare('Studentul deja exista in baza de date',5);

gotoxy(32,5);clreol;

gotoxy(32,6);clreol;

end;

end;

until (not ct) or (x.Nume='');

if (not ct) and (x.Nume<>'') then

begin

valid_nota1;

valid_nota2; valid_optiune;

x.Media:=(x.Nota1+x.Nota2)/2;

seek(f,filesize(f));write(f,x);

window(1,1,80,25);

gotoxy(2,15);

writeln('Pentru terminare dati Numele vid!');

window(32,5,80,12);clrscr;

window(1,1,80,25);

repeat c:=readkey; until c=' ';

gotoxy(2,15);clreol;

end;

until x.Nume='';

readln;

end;

procedure prelucrare;

begin

clrscr;

assign(f,'stud.dat');

reset(f);

if ioresult<>0 then begin

writeln('Fisierul nu exista!');

repeat c:=readkey; until c=' ';

end

else

begin

n:=filesize(f);

if n>1 then

begin

repeat

k:=0;

for i:=0 to n-2 do

begin

seek(f,i);read(f,x);read(f,z);

if x.Media<z.Media then begin

seek(f,i);write(f,z);write(f,x);

k:=1;

end;

end;

until k=0;

end;

reset(f);

assign(fi,'info.dat');rewrite(fi);

assign(fc,'cib.dat');rewrite(fc);

assign(fs,'stat.dat');rewrite(fs);

assign(fm,'mate.dat');rewrite(fm);

for i:=0 to (n-1) do

begin

read(f,x);

k:=0;j:=1;

repeat

if (x.Optiune[j]='I') and (filesize(fi)<135) then begin

write(fi,x);

k:=1;

end;

if (x.Optiune[j]='C') and (filesize(fc)<135) then begin

write(fc,x);

k:=1;

end;

if (x.Optiune[j]='S') and (filesize(fs)<100) then begin

write(fs,x);

k:=1;

end;

if (x.Optiune[j]='M') and (filesize(fm)<40) then begin

write(fm,x);

k:=1;

end;

inc(j);

until k=1;

end;

close(f);close(fi);close(fc);close(fs);close(fm);

end;

end;

procedure creare;

begin

clrscr;

assign(f,'stud.dat');

reset(f);

if ioresult<>0 then

begin

rewrite(f);

gotoxy(7,3);writeln('Fisier: stud.dat');

introducere;

end

else

begin

writeln('Fisierul exista!');

repeat

c:=readkey;

until c=' ';

close(f);

end;

end;

procedure afisare(h:byte);forward;

procedure ordonare(h:byte);

begin

clrscr;

prelucrare;

assign(f,'comun.dat');

rewrite(f);

case h of

1: begin

assign(fi,'info.dat');reset(fi);

while not eof(fi) do

begin

read(fi,x);write(f,x);

end;

close(fi);erase(fi);

end;

2: begin

assign(fc,'cib.dat');reset(fc);

while not eof(fc) do

begin

read(fc,x);write(f,x);

end;

close(fc);erase(fc);

end;

3: begin

assign(fs,'stat.dat');reset(fs);

while not eof(fs) do

begin

read(fs,x);write(f,x);

end;

close(fs);erase(fs);

end;

4: begin

assign(fm,'mate.dat');reset(fm);

while not eof(fm) do

begin

read(fm,x);write(f,x);

end;

close(fm);erase(fm);

end;

end;

reset(f);

n:=filesize(f);

repeat

k:=0;

if n>1 then

for i:=0 to n-2 do

begin

seek(f,i);read(f,x);read(f,z);

if (x.Nume+x.Prenume)>(z.Nume+z.Prenume) then

begin

seek(f,i);write(f,z);write(f,x);

k:=1;

end;

end;

until k=0;

close(f);

afisare(h);

end;

procedure afisare(h:byte);

begin

clrscr;

gotoxy(20,2);

assign(ft,'rezultat.txt');

rewrite(ft);

case h of

1: begin

writeln('Informatica economica');

writeln(ft,' Informatica economica');

end;

2: begin

writeln('Cibernetica');

writeln(ft,' Cibernetica');

end;

3: begin

writeln('Statistica');

writeln(ft,' Statistica');

end;

4: begin

writeln('Matematica economica');

writeln(ft,' Matematica economica');

end;

end;

for i:=1 to 3 do writeln(ft,' ');

gotoxy(1,5);write('É');write(ft,'É');

for i:=1 to 71 do begin

write('Í');

write(ft,'Í');

end;

writeln('»');writeln(ft,'»');

gotoxy(1,6);write('s');write('Nr. ');write(' Nume ');write(' Prenume ');

write(' Medie I ');write(' Medie II ');write(' Optiune ');write(' Media');writeln('s');

gotoxy(1,7);write('Ì');for i:=1 to 71 do write('Í');writeln('¹');

write(ft,'s');write(ft,'Nr. ');write(ft,' Nume ');write(ft,' Prenume ');

write(ft,' Medie I ');write(ft,' Medie II ');write(ft,' Optiune ');write(ft,' Media');writeln(ft,'s');

write(ft,'Ì');for i:=1 to 71 do write(ft,'Í');writeln(ft,'¹');

assign(f,'comun.dat');

reset(f);

n:=filesize(f);

k:=1;

for i:=1 to n do

begin

if k<17 then

begin

read(f,x);

gotoxy(1,7+k);

write('s');write(i);

write(ft,'s');str(i,da);write(ft,da);for j:=1 to (3-length(da)) do write(ft,' ');

gotoxy(6,7+k);write(x.Nume);gotoxy(23,7+k);write(x.Prenume);

gotoxy(40,7+k);write(x.Nota1:2:2);gotoxy(51,7+k);write(x.Nota2:2:2);

gotoxy(58,7+k);write(x.Optiune[1],'/',x.Optiune[2],'/',x.Optiune[3],'/',x.Optiune[4]);

gotoxy(68,7+k);write(x.Media:5:2);write('s');

write(ft,x.Nume);for j:=1 to (15-length(x.Nume)) do write(ft,' ');

write(ft,x.Prenume);for j:=1 to (15-length(x.Prenume)) do write(ft,' ');

write(ft,' ',x.Nota1:2:2,' ');write(ft,x.Nota2:2:2,' ');

write(ft,x.Optiune[1],'/',x.Optiune[2],'/',x.Optiune[3],'/',x.Optiune[4]);

write(ft,' ',x.Media:5:2);writeln(ft,'s');

k:=k+1;

end

else

begin

gotoxy(1,7+k);write('È');for j:=1 to 26 do write('Í');

write('Apasati spatiu');for j:=41 to 66 do write('Í');

writeln('¼');

repeat c:=readkey; until c=' ';

window(2,8,79,23);clrscr;

window(1,1,80,25);

k:=1;

end;

end;

if k<>1 then

begin

gotoxy(1,k+7);write('È');for j:=1 to 71 do write('Í');writeln('¼');

end;

gotoxy(20,23);write('Apasati Spatiu');

write(ft,'È');for j:=1 to 71 do write(ft,'Í');writeln(ft,'¼');

repeat c:=readkey; until c=' ';

close(ft);

end;

procedure adaugare;

begin

clrscr;

assign(f,'stud.dat');

reset(f);

if ioresult<>0 then begin

writeln('Fisierul nu exista!');

repeat

c:=readkey;until c=' ';

end

else

begin

gotoxy(7,2);writeln('Fisier: stud.dat');

introducere;

end;

close(f);

end;

procedure modificare;

var poz:byte;

begin

clrscr;

assign(f,'stud.dat');

reset(f);

if ioresult<>0 then

begin

writeln('Fisierul nu exista!');

repeat c:=readkey; until c=' ';

end

else

begin

clrscr;

gotoxy(7,2);writeln('Fisier: stud.dat');

gotoxy(2,3);writeln('Dati numele si prenumele studentului cautat!');

format_ecran;

repeat

valid_nume;

if x.Nume<>'' then valid_prenume;

k:=0;

while (not eof(f)) and (k=0) and (x.Nume<>'') do

begin

read(f,z);

if (x.Nume+x.Prenume)=(z.Nume+z.Prenume) then

begin

k:=1;

poz:=filepos(f)-1;

end;

end;

if (k=0) and (x.Nume<>'') then eroare('Studentul nu este in baza de date!',5);

until (k=1) or (x.Nume='');

if k=1 then

begin

window(32,5,80,12);clrscr;

window(1,1,80,25);

eroare('Introduceti articolul modificat!',5);

valid_nume;valid_prenume;

valid_nota1;valid_nota2;

valid_optiune;x.Media:=(x.Nota1+x.Nota2)/2;

seek(f,poz);write(f,x);

end;

close(f);

end;

end;

procedure stergere;

var poz:byte;

begin

clrscr;

assign(f,'stud.dat');

reset(f);

if ioresult<>0 then

begin

writeln('Fisierul nu exista!');

repeat c:=readkey; until c=' ';

end

else

begin

gotoxy(1,1);clreol;

gotoxy(7,2);writeln('Fisier: stud.dat');

gotoxy(2,3);writeln('Dati numele si prenumele studentului cautat!');

format_ecran;

k:=0;

repeat

valid_nume;

if x.Nume<>'' then valid_prenume;

i:=0;

if x.Nume<>'' then

begin

while (not eof(f)) and (k=0) do

begin

read(f,z);

if (x.Nume+x.Prenume)=(z.Nume+z.Prenume) then

begin

k:=1;

poz:=filepos(f)-1;

end;

end;

if k=0 then eroare('Codul nu exista!',5);

end;

until (k=1) or (x.Nume='');

if x.Nume<>'' then begin

gotoxy(2,3);clreol;

gotoxy(2,3);writeln('Studentul care va fi sters este:');

seek(f,poz);read(f,x);

gotoxy(32,5);writeln(x.Nume);

gotoxy(32,6);writeln(x.Prenume);

gotoxy(32,7);writeln(x.Nota1:2:2);

gotoxy(32,8);writeln(x.Nota2:2:2);

gotoxy(32,9);

for i:=1 to 3 do

write(x.Optiune[i],'/');

writeln(x.Optiune[4]);

gotoxy(2,15);writeln('Se confirma stergerea (Y/N)?');

repeat c:=readkey; until c in ['Y','y','N','n'];

if c in ['Y','y'] then

begin

seek(f,(filesize(f)-1));

read(f,z);

seek(f,poz);write(f,z);

seek(f,(filesize(f)-1));

truncate(f);

end;

end;

close(f);

end;

end;

begin

repeat

clrscr;

is:=false;

repeat

gotoxy(1,1);writeln('1.Crearea unui fisier nou (numai cu fisiere)');

gotoxy(1,2);writeln('2.Afisare sectie');

gotoxy(1,3);writeln('3.Actualizare');

gotoxy(1,4);writeln('4.Terminare');

c:=readkey;

until c in ['1','2','3','4'];

case c of

'1': creare;

'2': begin

repeat

gotoxy(22,2);writeln('---> 1.Informatica Economica');

gotoxy(22,3);writeln(' 2.Cibernetica');

gotoxy(22,4);writeln(' 3.Statistica economica');

gotoxy(22,5);writeln(' 4.Matematica economica');

gotoxy(22,6);writeln(' 5.Anulare');

d:=readkey;

until d in ['1','2','3','4','5'];

window(22,2,80,10);clrscr;

window(1,1,80,23);

case d of

'1':ordonare(1);

'2':ordonare(2);

'3':ordonare(3);

'4':ordonare(4);

'5':begin end;

end;

end;

'3': begin

repeat

gotoxy(22,3);writeln('---> 1.Adaugare student');

gotoxy(22,4);writeln(' 2.Modificare');

gotoxy(22,5);writeln(' 3.Stergere student');

gotoxy(22,6);writeln(' 4.Anulare');

d:=readkey;

until d in ['1','2','3','4'];

window(22,3,80,8);clrscr;

window(1,1,80,23);

case d of

'1': adaugare;

'2': modificare;

'3': stergere;

'4': begin end;

end;

end;

'4': is:=true;

end;

until is;

end.

Metoda vectorilor:

program gestiune_studenti_vectori;

uses crt;

type student=record

Nume:string[15];

Prenume:string[15];

Nota1:real;

Nota2:real;

Optiune:array[1..4] of char;

Media:real;

end;

const alfabet=['A'..'Z',' '];

var f:file of student;

ft:text;

v:array[0..409] of student;

vi,vc:array[0..134] of student;

vs:array[0..99] of student;

vm:array[0..39] of student;

is,ct:boolean;

er,i,p,j,l,k,il:byte;

x,z,s:student;

c,car,d:char;

da:string[1];

max,maxi,maxc,maxs,maxm:integer;

procedure eroare(sir:string;ab:byte);

begin

gotoxy(2,15);writeln(sir,' --- Apasati spatiu');

repeat c:=readkey; until c=' ';

gotoxy(2,15);clreol;

gotoxy(32,ab);clreol;

er:=1;

end;

procedure format_ecran;

begin

gotoxy(5,5);writeln('Numele:');

gotoxy(5,6);writeln('Prenumele:');

gotoxy(5,7);writeln('Media pentru primul an:');

gotoxy(5,8);writeln('Media pentru al doilea an:');

gotoxy(5,9);writeln('Sectia dorita (I/C/S/M):');

end;

procedure valid_nume;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,5);readln(x.Nume);

if length(x.Nume)>0 then

begin

for i:=1 to (length(x.Nume)) do

if not(upcase(x.Nume[i]) in alfabet) then er:=1;

if er=1 then eroare('Caractere nealfabetice!',5);

end;

until er=0;

end;

procedure valid_prenume;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,6);readln(x.Prenume);

if length(x.Prenume)=0 then eroare('Camp vid!',6)

else

begin

for i:=1 to length(x.Prenume) do

if not(upcase(x.Prenume[i]) in alfabet) then er:=1;

if er=1 then eroare('Caractere nealfabetice!',6);

end;

until er=0;

end;

procedure valid_nota1;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,7);readln(x.Nota1);

if ioresult<>0 then eroare('Medie gresita!',7)

else

if (x.Nota1<5) or (x.Nota1>10) then

eroare('Medie gresita!',7);

until er=0;

end;

procedure valid_nota2;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,8);readln(x.Nota2);

if ioresult<>0 then eroare('Medie gresita!',8)

else

if (x.Nota2<5) or (x.Nota2>10) then

eroare('Medie gresita!',8);

until er=0;

end;

procedure valid_optiune;

var sir:string[7];

var k:byte;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,9);read(sir);

if (ioresult<>0) or (length(sir)<>7) or (sir[2]<>'/')

or (sir[4]<>'/') or (sir[6]<>'/') then eroare('Greseala!',9)

else

begin

for j:=1 to 4 do

x.Optiune[j]:=' ';

sir[2]:=sir[3];sir[3]:=sir[5];sir[4]:=sir[7];

for p:=1 to 4 do

begin

k:=0;

if (upcase(sir[p])<>'I') and (upcase(sir[p])<>'C') and

(upcase(sir[p])<>'S') and (upcase(sir[p])<>'M') then k:=1;

if k=0 then begin

for j:=1 to (p-1) do

if x.Optiune[j]=upcase(sir[p]) then k:=1;

end;

if k=1 then eroare('Sectie gresita!',9)

else x.Optiune[p]:=upcase(sir[p]);

end;

end;

until er=0;

end;

procedure cautare(nume,prenume:string);

var il:byte;

begin

il:=0;

while (il<=max) and (not ct) do

begin

if (v[il].Nume=nume) and (v[il].Prenume=prenume) then ct:=true;

inc(il);

end;

end;

procedure prelucrare;

begin

clrscr;

if max>0 then

begin

repeat

k:=0;

for i:=0 to max-1 do

if v[i].Media<v[i+1].Media then begin

x:=v[i];

v[i]:=v[i+1];

v[i+1]:=x;

k:=1;

end;

until k=0;

end;

maxi:=-1;maxc:=-1;maxs:=-1;maxm:=-1;

for i:=0 to max do

begin

k:=0;j:=1;

repeat

if (v[i].Optiune[j]='I') and (maxi<134) then begin

inc(maxi);

vi[maxi]:=v[i];

k:=1;

end;

if (v[i].Optiune[j]='C') and (maxc<134) then begin

inc(maxc);

vc[maxc]:=v[i];

k:=1;

end;

if (v[i].Optiune[j]='S') and (maxs<99) then begin

inc(maxs);

vs[maxs]:=v[i];

k:=1;

end;

if (v[i].Optiune[j]='M') and (maxm<39) then begin

inc(maxm);

vm[maxm]:=v[i];

k:=1;

end;

inc(j);

until k=1;

end;

end;

procedure afisare(h:byte);forward;

procedure ordonare(h:byte);

begin

clrscr;

prelucrare;

case h of

1: begin

end;

2: begin

il:=0;

while il<=maxc do

begin

vi[il]:=vc[il];

inc(il);

end;

maxi:=maxc;

end;

3: begin

il:=0;

while il<=maxs do

begin

vi[il]:=vs[il];

inc(il);

end;

maxi:=maxs;

end;

4: begin

il:=0;

while il<=maxm do

begin

vi[il]:=vm[il];

inc(il);

end;

maxi:=maxm;

end;

end;

if maxi>0 then

repeat

k:=0;

for i:=0 to maxi-1 do

begin

if (vi[i].Nume+vi[i].Prenume)>(vi[i+1].Nume+vi[i+1].Prenume) then

begin

x:=vi[i];

vi[i]:=vi[i+1];

vi[i+1]:=x;

k:=1;

end;

end;

until k=0;

afisare(h);

end;

procedure afisare(h:byte);

begin

clrscr;

gotoxy(20,2);

assign(ft,'rezultat.txt');

rewrite(ft);

case h of

1: begin

writeln('Informatica economica');

writeln(ft,' Informatica economica');

end;

2: begin

writeln('Cibernetica');

writeln(ft,' Cibernetica');

end;

3: begin

writeln('Statistica');

writeln(ft,' Statistica');

end;

4: begin

writeln('Matematica economica');

writeln(ft,' Matematica economica');

end;

end;

for i:=1 to 3 do writeln(ft,' ');

gotoxy(1,5);write('É');write(ft,'É');

for i:=1 to 71 do begin

write('Í');

write(ft,'Í');

end;

writeln('»');writeln(ft,'»');

gotoxy(1,6);write('s');write('Nr. ');write(' Nume ');write(' Prenume ');

write(' Medie I ');write(' Medie II ');write(' Optiune ');write(' Media');writeln('s');

gotoxy(1,7);write('Ì');for i:=1 to 71 do write('Í');writeln('¹');

write(ft,'s');write(ft,'Nr. ');write(ft,' Nume ');write(ft,' Prenume ');

write(ft,' Medie I ');write(ft,' Medie II ');write(ft,' Optiune ');write(ft,' Media');writeln(ft,'s');

write(ft,'Ì');for i:=1 to 71 do write(ft,'Í');writeln(ft,'¹');

k:=1;

for i:=1 to (maxi+1) do

begin

if k<17 then

begin

x:=vi[i-1];

gotoxy(1,7+k);

write('s');write(i);

write(ft,'s');str(i,da);write(ft,da);for j:=1 to (3-length(da)) do write(ft,' ');

gotoxy(6,7+k);write(x.Nume);gotoxy(23,7+k);write(x.Prenume);

gotoxy(40,7+k);write(x.Nota1:2:2);gotoxy(51,7+k);write(x.Nota2:2:2);

gotoxy(58,7+k);write(x.Optiune[1],'/',x.Optiune[2],'/',x.Optiune[3],'/',x.Optiune[4]);

gotoxy(68,7+k);write(x.Media:5:2);write('s');

write(ft,x.Nume);for j:=1 to (15-length(x.Nume)) do write(ft,' ');

write(ft,x.Prenume);for j:=1 to (15-length(x.Prenume)) do write(ft,' ');

write(ft,' ',x.Nota1:2:2,' ');write(ft,x.Nota2:2:2,' ');

write(ft,x.Optiune[1],'/',x.Optiune[2],'/',x.Optiune[3],'/',x.Optiune[4]);

write(ft,' ',x.Media:5:2);writeln(ft,'s');

k:=k+1;

end

else

begin

gotoxy(1,7+k);write('È');for j:=1 to 26 do write('Í');

write('Apasati spatiu');for j:=41 to 66 do write('Í');

writeln('¼');

repeat c:=readkey; until c=' ';

window(2,8,79,23);clrscr;

window(1,1,80,25);

k:=1;

end;

end;

if k<>1 then

begin

gotoxy(1,k+7);write('È');for j:=1 to 71 do write('Í');writeln('¼');

end;

gotoxy(20,23);write('Apasati Spatiu');

write(ft,'È');for j:=1 to 71 do write(ft,'Í');writeln(ft,'¼');

repeat c:=readkey; until c=' ';

close(ft);

end;

procedure adaugare;

begin

clrscr;

gotoxy(7,2);writeln('Baza de date: stud.dat');

format_ecran;

repeat

repeat

ct:=false;

valid_nume;

if x.Nume<>'' then begin

valid_prenume;cautare(x.Nume,x.Prenume);

if ct then begin

eroare('Studentul deja exista in baza de date',5);

gotoxy(32,5);clreol;

gotoxy(32,6);clreol;

end;

end;

until (not ct) or (x.Nume='');

if (not ct) and (x.Nume<>'') then

begin

valid_nota1;

valid_nota2; valid_optiune;

x.Media:=(x.Nota1+x.Nota2)/2;

max:=max+1;v[max]:=x;

window(1,1,80,25);

gotoxy(2,15);

writeln('Pentru terminare dati Numele vid!');

window(32,5,80,12);clrscr;

window(1,1,80,25);

repeat c:=readkey; until c=' ';

gotoxy(2,15);clreol;

end;

until x.Nume='';

readln;

end;

procedure modificare;

var poz:byte;

begin

clrscr;

gotoxy(7,2);writeln('Baza de date stud');

gotoxy(2,3);writeln('Dati numele si prenumele studentului cautat!');

format_ecran;

repeat

valid_nume;

if x.Nume<>'' then valid_prenume;

k:=0;il:=0;

while (il<=max) and (k=0) and (x.Nume<>'') do

begin

if (x.Nume+x.Prenume)=(v[il].Nume+v[il].Prenume) then

begin

k:=1;

poz:=il;

end;

inc(il);

end;

if (k=0) and (x.Nume<>'') then eroare('Studentul nu este in baza de date!',5);

until (k=1) or (x.Nume='');

if k=1 then

begin

window(32,5,80,12);clrscr;

window(1,1,80,25);

eroare('Introduceti articolul modificat!',5);

valid_nume;valid_prenume;

valid_nota1;valid_nota2;

valid_optiune;x.Media:=(x.Nota1+x.Nota2)/2;

v[poz]:=x;

end;

end;

procedure stergere;

var poz:byte;

begin

clrscr;

gotoxy(1,1);clreol;

gotoxy(7,2);writeln('Baza de date stud');

gotoxy(2,3);writeln('Dati numele si prenumele studentului cautat!');

format_ecran;

k:=0;

repeat

valid_nume;

if x.Nume<>'' then valid_prenume;

i:=0;

if x.Nume<>'' then

begin

il:=0;

while (il<=max) and (k=0) do

begin

if (x.Nume+x.Prenume)=(v[il].Nume+v[il].Prenume) then

begin

k:=1;

poz:=il;

end;

inc(il);

end;

if k=0 then eroare('Codul nu exista!',5);

end;

until (k=1) or (x.Nume='');

if x.Nume<>'' then begin

gotoxy(2,3);clreol;

gotoxy(2,3);writeln('Studentul care va fi sters este:');

x:=v[poz];

gotoxy(32,5);writeln(x.Nume);

gotoxy(32,6);writeln(x.Prenume);

gotoxy(32,7);writeln(x.Nota1:2:2);

gotoxy(32,8);writeln(x.Nota2:2:2);

gotoxy(32,9);

for i:=1 to 3 do

write(x.Optiune[i],'/');

writeln(x.Optiune[4]);

gotoxy(2,15);writeln('Se confirma stergerea (Y/N)?');

repeat c:=readkey; until c in ['Y','y','N','n'];

if c in ['Y','y'] then

begin

v[poz]:=v[max];

max:=max-1;

end;

end;

end;

begin

clrscr;

assign(f,'stud.dat');

reset(f);

if ioresult<>0 then begin

writeln('Baza de date nu exista si nu poate fi incarcata!');

repeat c:=readkey; until c=' ';

end

else

begin

i:=0;

while not eof(f) do

begin

read(f,x);

v[i]:=x;

inc(i);

end;

max:=i-1;

close(f);

repeat

clrscr;

is:=false;

repeat

gotoxy(1,1);writeln('1.Crearea unui fisier nou (numai cu fisiere)');

gotoxy(1,2);writeln('2.Afisare sectie');

gotoxy(1,3);writeln('3.Actualizare');

gotoxy(1,4);writeln('4.Terminare');

c:=readkey;

until c in ['1','2','3','4'];

case c of

'1': begin

end;

'2': begin

repeat

gotoxy(22,2);writeln('---> 1.Informatica Economica');

gotoxy(22,3);writeln(' 2.Cibernetica');

gotoxy(22,4);writeln(' 3.Statistica economica');

gotoxy(22,5);writeln(' 4.Matematica economica');

gotoxy(22,6);writeln(' 5.Anulare');

d:=readkey;

until d in ['1','2','3','4','5'];

window(22,2,80,10);clrscr;

window(1,1,80,23);

case d of

'1':ordonare(1);

'2':ordonare(2);

'3':ordonare(3);

'4':ordonare(4);

'5':begin end;

end;

end;

'3': begin

repeat

gotoxy(22,3);writeln('---> 1.Adaugare student');

gotoxy(22,4);writeln(' 2.Modificare');

gotoxy(22,5);writeln(' 3.Stergere student');

gotoxy(22,6);writeln(' 4.Anulare');

d:=readkey;

until d in ['1','2','3','4'];

window(22,3,80,8);clrscr;

window(1,1,80,23);

case d of

'1': adaugare;

'2': modificare;

'3': stergere;

'4': begin end;

end;

end;

'4': begin

assign(f,'stud.dat');

rewrite(f);

for i:=0 to max do

write(f,v[i]);

close(f);

is:=true;

end;

end;

until is;

end;

end.

Metoda listelor dublu inlantuite:

program gestiune_studenti_liste;

uses crt;

type student=record

Nume:string[15];

Prenume:string[15];

Nota1:real;

Nota2:real;

Optiune:array[1..4] of char;

Media:real;

end;

comp=^elem;

elem=record

inf:student;

pred,succ:comp;

end;

const alfabet=['A'..'Z',' '];

var f:file of student;

ft:text;

incb,sf,inci,sfi,incc,sfc,incs,sfs,incm,sfm,b,e:comp;

is,ct:boolean;

er,i,j,p,l,k:byte;

x,z,s:student;

c,car,d:char;

da:string[1];

max,maxi,maxc,maxs,maxm:integer;

procedure eroare(sir:string;ab:byte);

begin

gotoxy(2,15);writeln(sir,' --- Apasati spatiu');

repeat c:=readkey; until c=' ';

gotoxy(2,15);clreol;

gotoxy(32,ab);clreol;

er:=1;

end;

procedure format_ecran;

begin

gotoxy(5,5);writeln('Numele:');

gotoxy(5,6);writeln('Prenumele:');

gotoxy(5,7);writeln('Media pentru primul an:');

gotoxy(5,8);writeln('Media pentru al doilea an:');

gotoxy(5,9);writeln('Sectia dorita (I/C/S/M):');

end;

procedure valid_nume;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,5);readln(x.Nume);

if length(x.Nume)>0 then

begin

for i:=1 to (length(x.Nume)) do

if not(upcase(x.Nume[i]) in alfabet) then er:=1;

if er=1 then eroare('Caractere nealfabetice!',5);

end;

until er=0;

end;

procedure valid_prenume;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,6);readln(x.Prenume);

if length(x.Prenume)=0 then eroare('Camp vid!',6)

else

begin

for i:=1 to length(x.Prenume) do

if not(upcase(x.Prenume[i]) in alfabet) then er:=1;

if er=1 then eroare('Caractere nealfabetice!',6);

end;

until er=0;

end;

procedure valid_nota1;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,7);readln(x.Nota1);

if ioresult<>0 then eroare('Medie gresita!',7)

else

if (x.Nota1<5) or (x.Nota1>10) then

eroare('Medie gresita!',7);

until er=0;

end;

procedure valid_nota2;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,8);readln(x.Nota2);

if ioresult<>0 then eroare('Medie gresita!',8)

else

if (x.Nota2<5) or (x.Nota2>10) then

eroare('Medie gresita!',8);

until er=0;

end;

procedure valid_optiune;

var sir:string[7];

var k:byte;

begin

repeat

er:=0;

gotoxy(32,9);read(sir);

if (ioresult<>0) or (length(sir)<>7) or (sir[2]<>'/')

or (sir[4]<>'/') or (sir[6]<>'/') then eroare('Greseala!',9)

else

begin

for j:=1 to 4 do

x.Optiune[j]:=' ';

sir[2]:=sir[3];sir[3]:=sir[5];sir[4]:=sir[7];

for p:=1 to 4 do

begin

k:=0;

if (upcase(sir[p])<>'I') and (upcase(sir[p])<>'C') and

(upcase(sir[p])<>'S') and (upcase(sir[p])<>'M') then k:=1;

if k=0 then begin

for j:=1 to (p-1) do

if x.Optiune[j]=upcase(sir[p]) then k:=1;

end;

if k=1 then eroare('Sectie gresita!',9)

else x.Optiune[p]:=upcase(sir[p]);

end;

end;

until er=0;

end;

procedure cautare(nume,prenume:string);

var il:byte;

begin

b:=incb^.succ;

while (b<>sf) and (not ct) do

begin

if (b^.inf.Nume=nume) and (b^.inf.Prenume=prenume) then ct:=true;

b:=b^.succ;

end;

end;

procedure prelucrare;

begin

clrscr;

if incb^.succ<>sf then

begin

repeat

k:=0;

b:=incb^.succ;

while b<>sf^.pred do

begin

if b^.inf.Media<b^.succ^.inf.Media then

begin

x:=b^.inf;

b^.inf:=b^.succ^.inf;

b^.succ^.inf:=x;

k:=1;

end;

b:=b^.succ;

end;

until k=0;

end;

new(inci);new(sfi);inci^.succ:=sfi;sfi^.pred:=inci;maxi:=0;

new(incc);new(sfc);incc^.succ:=sfc;sfc^.pred:=incc;maxc:=0;

new(incs);new(sfs);incs^.succ:=sfs;sfs^.pred:=incs;maxs:=0;

new(incm);new(sfm);incm^.succ:=sfm;sfm^.pred:=incm;maxm:=0;

b:=incb^.succ;

while b<>sf do

begin

k:=0;j:=1;

repeat

if (b^.inf.Optiune[j]='I') and (maxi<135) then begin

inc(maxi);

e:=sfi;

new(sfi);

e^.inf:=b^.inf;

sfi^.pred:=e;

e^.succ:=sfi;

k:=1;

end;

if (b^.inf.Optiune[j]='C') and (maxc<135) then begin

inc(maxc);

e:=sfc;

new(sfc);

e^.inf:=b^.inf;

sfc^.pred:=e;

e^.succ:=sfc;

k:=1;

end;

if (b^.inf.Optiune[j]='S') and (maxs<100) then begin

inc(maxs);

e:=sfs;

new(sfs);

e^.inf:=b^.inf;

sfs^.pred:=e;

e^.succ:=sfs;

k:=1;

end;

if (b^.inf.Optiune[j]='M') and (maxm<40) then begin

inc(maxm);

e:=sfm;

new(sfm);

e^.inf:=b^.inf;

sfm^.pred:=e;

e^.succ:=sfm;

k:=1;

end;

inc(j);

until k=1;

b:=b^.succ;

end;

end;

procedure afisare(h:byte);forward;

procedure ordonare(h:byte);

begin

clrscr;

prelucrare;

case h of

1: begin

end;

2: begin

e:=incc^.succ;

b:=inci^.succ;

while e<>sfc do

begin

b^.inf:=e^.inf;

b:=b^.succ;

e:=e^.succ;

end;

sfi:=b;

end;

3: begin

e:=incs^.succ;

b:=inci^.succ;

while e<>sfs do

begin

b^.inf:=e^.inf;

b:=b^.succ;

e:=e^.succ;

end;

sfi:=b;

end;

4: begin

e:=incm^.succ;

b:=inci^.succ;

while e<>sfm do

begin

b^.inf:=e^.inf;

b:=b^.succ;

e:=e^.succ;

end;

sfi:=b;

end;

end;

if inci^.succ<>sfi then

repeat

k:=0;

b:=inci^.succ;

while b<>sfi^.pred do

begin

if (b^.inf.Nume+b^.inf.Prenume)>(b^.succ^.inf.Nume+b^.succ^.inf.Prenume) then

begin

x:=b^.inf;

b^.inf:=b^.succ^.inf;

b^.succ^.inf:=x;

k:=1;

end;

b:=b^.succ;

end;

until k=0;

afisare(h);

end;

procedure afisare(h:byte);

begin

clrscr;

gotoxy(20,2);

assign(ft,'rezultat.txt');

rewrite(ft);

case h of

1: begin

writeln('Informatica economica');

writeln(ft,' Informatica economica');

end;

2: begin

writeln('Cibernetica');

writeln(ft,' Cibernetica');

end;

3: begin

writeln('Statistica');

writeln(ft,' Statistica');

end;

4: begin

writeln('Matematica economica');

writeln(ft,' Matematica economica');

end;

end;

for i:=1 to 3 do writeln(ft,' ');

gotoxy(1,5);write('É');write(ft,'É');

for i:=1 to 71 do begin

write('Í');

write(ft,'Í');

end;

writeln('»');writeln(ft,'»');

gotoxy(1,6);write('s');write('Nr. ');write(' Nume ');write(' Prenume ');

write(' Medie I ');write(' Medie II ');write(' Optiune ');write(' Media');writeln('s');gotoxy(1,7);write('Ì');for i:=1 to 71 do write('Í');writeln('¹');

write(ft,'s');write(ft,'Nr. ');write(ft,' Nume ');write(ft,' Prenume ');

write(ft,' Medie I ');write(ft,' Medie II ');write(ft,' Optiune ');write(ft,' Media');writeln(ft,'s');

write(ft,'Ì');for i:=1 to 71 do write(ft,'Í');writeln(ft,'¹');

k:=1;i:=1;

b:=inci^.succ;

while b<>sfi do

begin

if k<17 then

begin

x:=b^.inf;

gotoxy(1,7+k);

write('s');write(i);

write(ft,'s');str(i,da);write(ft,da);for j:=1 to (3-length(da)) do write(ft,' ');

gotoxy(6,7+k);write(x.Nume);gotoxy(23,7+k);write(x.Prenume);

gotoxy(40,7+k);write(x.Nota1:2:2);gotoxy(51,7+k);write(x.Nota2:2:2);

gotoxy(58,7+k);write(x.Optiune[1],'/',x.Optiune[2],'/',x.Optiune[3],'/',x.Optiune[4]);

gotoxy(68,7+k);write(x.Media:5:2);write('s');

write(ft,x.Nume);for j:=1 to (15-length(x.Nume)) do write(ft,' ');

write(ft,x.Prenume);for j:=1 to (15-length(x.Prenume)) do write(ft,' ');

write(ft,' ',x.Nota1:2:2,' ');write(ft,x.Nota2:2:2,' ');

write(ft,x.Optiune[1],'/',x.Optiune[2],'/',x.Optiune[3],'/',x.Optiune[4]);

write(ft,' ',x.Media:5:2);writeln(ft,'s');

k:=k+1;

end

else

begin

gotoxy(1,7+k);write('È');for j:=1 to 26 do write('Í');

write('Apasati spatiu');for j:=41 to 66 do write('Í');

writeln('¼');

repeat c:=readkey; until c=' ';

window(2,8,79,23);clrscr;

window(1,1,80,25);

k:=1;

end;

b:=b^.succ;

inc(i);

end;

if k<>1 then

begin

gotoxy(1,k+7);write('È');for j:=1 to 71 do write('Í');

writeln('¼');

end;

gotoxy(20,23);write('Apasati Spatiu');

write(ft,'È');for j:=1 to 71 do write(ft,'Í');writeln(ft,'¼');

close(ft);

repeat c:=readkey; until c=' ';

end;

procedure adaugare;

begin

clrscr;

gotoxy(7,2);writeln('Baza de date: stud.dat');

format_ecran;

repeat

repeat

ct:=false;

valid_nume;

if x.Nume<>'' then begin

valid_prenume;

cautare(x.Nume,x.Prenume);

if ct then begin

eroare('Studentul deja exista in baza de date',5);

gotoxy(32,5);clreol;

gotoxy(32,6);clreol;

end;

end;

until (not ct) or (x.Nume='');

if (not ct) and (x.Nume<>'') then

begin

valid_nota1;

valid_nota2; valid_optiune;

x.Media:=(x.Nota1+x.Nota2)/2;

b:=sf;

new(sf);

b^.inf:=x;

sf^.pred:=b;

b^.succ:=sf;

window(1,1,80,25);

gotoxy(2,15);

writeln('Pentru terminare dati Numele vid!');

window(32,5,80,12);clrscr;

window(1,1,80,25);

repeat c:=readkey; until c=' ';

gotoxy(2,15);clreol;

end;

until x.Nume='';

readln;

end;

procedure modificare;

var poz:byte;

begin

clrscr;

gotoxy(7,2);writeln('Baza de date stud');

gotoxy(2,3);writeln('Dati numele si prenumele studentului cautat!');

format_ecran;

repeat

valid_nume;

if x.Nume<>'' then valid_prenume;

k:=0;

b:=incb^.succ;

while (b<>sf) and (k=0) and (x.Nume<>'') do

begin

if (x.Nume+x.Prenume)=(b^.inf.Nume+b^.inf.Prenume) then

begin

k:=1;

e:=b;

end;

b:=b^.succ;

end;

if (k=0) and (x.Nume<>'') then eroare('Studentul nu este in baza de date!',5);

until (k=1) or (x.Nume='');

if k=1 then

begin

window(32,5,80,12);clrscr;

window(1,1,80,25);

eroare('Introduceti articolul modificat!',5);

valid_nume;valid_prenume;

valid_nota1;valid_nota2;

valid_optiune;x.Media:=(x.Nota1+x.Nota2)/2;

e^.inf:=x;

end;

end;

procedure stergere;

var poz:byte;

begin

clrscr;

gotoxy(1,1);clreol;

gotoxy(7,2);writeln('Baza de date stud');

gotoxy(2,3);writeln('Dati numele si prenumele studentului cautat!');

format_ecran;

k:=0;

repeat

valid_nume;

if x.Nume<>'' then valid_prenume;

i:=0;

if x.Nume<>'' then

begin

b:=incb^.succ;

while (b<>sf) and (k=0) do

begin

if (x.Nume+x.Prenume)=(b^.inf.Nume+b^.inf.Prenume) then

begin

k:=1;

e:=b;

end;

b:=b^.succ;

end;

if k=0 then eroare('Codul nu exista!',5);

end;

until (k=1) or (x.Nume='');

if x.Nume<>'' then begin

gotoxy(2,3);clreol;

gotoxy(2,3);writeln('Studentul care va fi sters este:');

x:=e^.inf;

gotoxy(32,5);writeln(x.Nume);

gotoxy(32,6);writeln(x.Prenume);

gotoxy(32,7);writeln(x.Nota1:2:2);

gotoxy(32,8);writeln(x.Nota2:2:2);

gotoxy(32,9);

for i:=1 to 3 do

write(x.Optiune[i],'/');

writeln(x.Optiune[4]);

gotoxy(2,15);writeln('Se confirma stergerea (Y/N)?');

repeat c:=readkey; until c in ['Y','y','N','n'];

if c in ['Y','y'] then

begin

e^.succ^.pred:=e^.pred;

e^.pred^.succ:=e^.succ;

dispose(e);

max:=max-1;

end;

end;

end;

begin

clrscr;

assign(f,'stud.dat');

reset(f);

if ioresult<>0 then begin

writeln('Baza de date nu exista si nu poate fi incarcata!');

repeat c:=readkey; until c=' ';

end

else

begin

new(incb);new(sf);

incb^.succ:=sf;

sf^.pred:=incb;

i:=0;

while not eof(f) do

begin

read(f,x);

b:=sf;

new(sf);

b^.inf:=x;

sf^.pred:=b;

b^.succ:=sf;

inc(i);

end;

max:=i-1;

close(f);

repeat

clrscr;

is:=false;

repeat

gotoxy(1,1);writeln('1.Crearea unui fisier nou (numai cu fisiere)');

gotoxy(1,2);writeln('2.Afisare sectie');

gotoxy(1,3);writeln('3.Actualizare');

gotoxy(1,4);writeln('4.Terminare');

c:=readkey;

until c in ['1','2','3','4'];

case c of

'1': begin

end;

'2': begin

repeat

gotoxy(22,2);writeln('---> 1.Informatica Economica');

gotoxy(22,3);writeln(' 2.Cibernetica');

gotoxy(22,4);writeln(' 3.Statistica economica');

gotoxy(22,5);writeln(' 4.Matematica economica');

gotoxy(22,6);writeln(' 5.Anulare');

d:=readkey;

until d in ['1','2','3','4','5'];

window(22,2,80,10);clrscr;

window(1,1,80,23);

case d of

'1':ordonare(1);

'2':ordonare(2);

'3':ordonare(3);

'4':ordonare(4);

'5':begin end;

end;

end;

'3': begin

repeat

gotoxy(22,3);writeln('---> 1.Adaugare student');

gotoxy(22,4);writeln(' 2.Modificare');

gotoxy(22,5);writeln(' 3.Stergere student');

gotoxy(22,6);writeln(' 4.Anulare');

d:=readkey;

until d in ['1','2','3','4'];

window(22,3,80,8);clrscr;

window(1,1,80,23);

case d of

'1': adaugare;

'2': modificare;

'3': stergere;

'4': begin end;

end;

end;

'4': begin

assign(f,'stud.dat');

rewrite(f);

b:=incb^.succ;

while b<>sf do

begin

write(f,b^.inf);

b:=b^.succ;

end;

is:=true;

end;

end;

until is;

end;

end.

V. Analiza solutiei

Fiecare metoda a fost compilata si analizata din punctul de vedere al memoriei ocupate si a timpului de executie a procedurii de prelucare a datelor. Acesti timpi au fost obtinuti cu ajutorul utilitarului Turbo Profiler iar datele despre memorie au luate din meniul Compile Information. Datele sunt redate in urmatoarele tabele.

Memoria ocupata

Metoda Variabilele

Zona de cod (bytes)

Zona de date (bytes)

Numar de linii

Fisiere

Vectori

Liste

Timpii de prelucrare a datelor

Timpi (sec) Metoda

Fisiere

Vectori

Liste

Media

Din primul tabel se observa ca metoda listelor dublu inlantuite este cea mai avantajoasa. Foloseste o portiune de date mai mica decat celelalte metode. Din punct de vedere al portiunii de cod este pe locul doi dupa metoda vectorilor insa aceasta metoda utilizeaza o portiune de date foarte mare, ceea ce o face de nedorit in cele mai multe cazuri.

Metoda fisierelor este apropiata de metoda listelor dublu inlantuite, atat la zona de cod cat si la cea de date. Din al doilea tabel insa, se observa ca metoda fisierelor este cea mai lenta la prelucrarea datelor, chiar daca rezultatele sunt insesizabile la o durata atat de mica. La acest capitol celelalte doua metode sunt egale.

Trebuie facuta observatia ca metoda vectorilor si cea a listelor mai au un timp de incarcare a datelor in memorie care nu a fost masurat dar care adunat cu timpul de prelucrare nu poate depasi timpul de prelucrare al primei metode.

Combinand rezultatele celor doua masuratori rezulta ca metoda listelor dublu inlantuite este cea mai eficienta dintre cele folosite.

VI. Concluzii

Solutia pe care am dat-o acestei probleme ofera avantajul unei interfete cu utilizatorul usor de utilizat, unui rezultat care poate fi folosit si dupa terminarea programului prin salvarea sa intr-un fisier text dar si a unei viteze mari si o ocupare minima a memoriei.

Dimensiunea programului este medie, aceasta fiind sacrificata in favoarea unei interfete cat mai bune si o gestionare cat mai buna a introducerii datelor.

Cum a fost mentionat si in cap. III, solutia este foarte utila la impartirea studentilor pe sectii la sfarsitul anului II. Aceste foloseste baza de date existenta sau poate creea una noua daca in directorul curent nu exista una.

Programul poate fi adaptat foarte usor ca un subprogram intr-un program mai mare de gestiune a studentilor sub toate aspectele (burse, transferuri, impartiri pe sectii, programarea examenelor, etc).

VI. Bibliografie

ION IVAN, ROMICA ADAM ……. “STRUCTURI DE DATE
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu