Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Notiuni generale privind subsistemele componente ale sistemelor de productie

Notiuni generale privind subsistemele componente ale sistemelor de productieNOTIUNI GENERALE PRIVIND SUBSISTEMELE COMPONENTE ALE SISTEMELOR DE PRODUCTIE

SUBSISTEMUL INFORMATIONAL

Sistem informational - sistem informatic - informatica - informatie

Sub aspect cibernetic, sistemul de productie se prezinta sub forma unei structuri efectorii (de operare) - sistemul operational si a unei substructuri de dirijare (de conducere) - sistemul decizional.

In timpul functionarii, substructura efectorie transforma marimile de intare Xi in marimi de iesire Yi, substructura de dirijare intervenind prin intermediul unei corectii definite prin parametri de corectie. Randamentul maxim de corectie este obtinut in conditiile in care toate informatiile vehiculate in cele doua substructuri (subsisteme) mentionate, sunt vehiculate si prelucrate operativ in timp util. Acest lucru este obtinut prin intermediul subsistemului informational.

Sistemul informational al unui sistem de productie este constituit din ansamblul de date si informatii existente, impreuna cu relatiile dintre ele, modalitatile de transformare precum si din elementele purtatoare de date si informatii (oameni, materiale si documente). Fiecare sistem de productie, fiind un sistem  particular este identificat si particularizat printr-un anumit sistem informational. Fiecare proces productiv are in mod corespunzator un flux informational cu ajutorul caruia este descris si realizat.Sistemul informational nu poate exista in afara SP, fara oameni cu care creeaza si recepteaza informatia si fara procedurile de codare, prelavare, transmitere si prelucrare a datelor.

Proprietatile sistemului informational ale SP

1. Are elemente de intrare si iesire (schimb de informatie) cu alte subsisteme componente ale SP.

2. In interiorul sistemului informational informatia se transforma permanent (prin prelucrare de date sau datorita modificarii starii SP).

3. Transformarile informatiei se realizeaza de-a lungul unor trasee (lanturi) de informatie dinamice care se inchid fie prin interiorul sistemului, fie prin afara lui , coreland si alte sisteme informationale. Aceste trasee se numesc circuite informationale.

4. Scopul sau obiectivul sistemului consta in asigurarea prelucrarilor de date pentru obtinerea informatiei necesare deciziei si conducerii optimale a SP.

Subsistemul informational realizeaza in principal urmatoarele activitati:

- culegerea informatiilor despre starea sistemului de productie si mediul sau inconjurator;

- transmiterea informatiilor la punctele de prelucrare prin canalele informationale;

- prelucrarea acestor informatii in scopul analizei tehnico-economice si a elaborarii deciziilor;

- adoptarea deciziilor si transmiterea  la organele de executie a informatiilor ce contin aceste decizii;

- asigurarea controlului si urmaririi deciziilor.

Subsistemul informatic

Subsistemul informatic  este un subsistem al sistemului informational constituit din ansamblul de masuri tehnico-economice si de mijloace tehnice destinat culegerii si prelucrarii informatiilor destinate desfasurarii procesului de conducere in conditii de eficienta maxima a sistemului de productie, deci indeplinirii in conditii optim ale activitatilor sistemului informational.

Informatica - este disciplina stiintifica care furnizeaza cunostintele de baza necesare pentru intelegerea studierea si rezolvarea problemelor de natura informational - decizionala care apar la nivelul oricarui sistem de productie si are ca preocupare automatizarea  culegerii,prelucrarii si transmiterii informatiei.

Notiuni si termeni vehiculati pentru definirea sistemului informational

Datele sunt reprezentari formalizate de lucruri, fapte sau idei susceptibile de a fi comunicate sau manipulate cu ajutorul unui procedeu oarecare.

Tipuri de date vehiculate in cadrul SSI al SP

Tipuri de datede date se pot calsifica dupa diverse criterii:

Dupa modul de exprimare

- date numerice - au forma unui numar care exprima valoarea unei marimi fizice, a unui parametru, a unei marimi de stare;

- date alfanumerice - au forma unui sir de caractere(litere sau cifre) care descriu int-o maniera formalizata un anumit element.

Dupa modul de prelucrare

- date primare - cele care descriu obiecte, persoane, organizatii, resurse sau exprima documente si programe;

- date secundare - rezulta prin agregarea si prelucrarea datelor primare.

Dupa frecventa de modificare

- date de baza - sunt cele care raman fixe, nu se modifica,

- date auxiliare - sunt cele care variaza, se modifica in timpul analizei sistemelor.

Gruparea datelor in categoriile de date primare sau secundare si in cele de date de baza sau auxiliare este relativa, presupunand alegerea unui sistem de referinta la care sa poata fi raportate datele.

Conceptual - teoria cunoasterii a impus conceptia potrivit careia alaturi de substanta si energie, informatia constituie a treia dimensiune.

In cazul sistemului de productie considerat ca stare de referinta, productia planificata este o data de baza. Luand ca sistem de referinta economia nationala, productia unui sistem de productie devine o data auxiliara.

Informatia - reprezinta semnificatia pe care omul o atribuie datelor prin intermediul conventiilor pentru reprezentarea lor.

Procesul de transformare a datelor in informatii si invers tine de specificul sistemului analizat.

Codul - reprezinta o multime de semne conventionale, cu semnificatii bine precizate si cu utilizare specifica unui anumit domeniu de activitate. Combinatiile codului sunt folosite pentru transmiterea sau inregistrarea anumitor intelesuri.

Identificatorul - este ansamblul datelor de baza ce caracterizeaza un obiect. In scopul  inlesnirii comunicarii dintre SP, identificatorul este realizat sub forma unui cod.Codul, identificatorul si operatiile de codificare sunt elemente de baza in sistemele informationale ale SP.

Modelul este modalitatea de reprezentare, formalizare a relatiilor dintr-un sistem, de descriere a structurii operationale de transformare   A din relatia  S   ( X,Y / A )

Simularea este utilizarea unor modele (fizice,matematice) ca mijloace de explorare a comportarii unui sistem real.

Fisierul este o colectie de date organizate sub forma de inregistrari denumite articole, omogene ca semnificatie a datelor si ca procedura de prelucrare.

Baza de date este un concept care defineste o structura de date organizata in vederea prelucrarii lor formata din entitate (obiecte, actiuni, persoane, etc.) si caracteristici care descriu aceste entitati prin identificatori, coduri, denumiri, cantitati, calificative,etc.

Nivelul de dezvoltare a utilizarii informatiei in cadrul unui sistem de productie este o expresie a nivelului de evolutie a acestuia, un exemplu concludent la nivel macroeconomic il constituie cheltuielile pentru informatica in procente din produsul intern brut.

Principalele domenii de activitate ale SP a caror probleme sunt necesar a fi rezolvate prin actiunile subsistemului informational

Integrarea intr-un concept sistemic unitar, a tuturor componentelor sistemulolui de productie a facut necesara rezolvarea unor probleme la nivelul principalelor sale domenii de activitate, prin actiunile subsistemului informational. Evidentierea domeniilor, a problemelor si a solutiilor de actiune ale subsistemului informational - evidentiaza clar corelatia sistemica care exista intre componente.

Domeniul pregatirii fabricatiei

Actiunea sistemului informational se concretizeaza asupra volumului mare de informatii de natura tehnologica si tehnica care stau la baza functionarii sistemului operational, respectiv a subsistemelor sale: subsistemul tehnic, subsistemul tehnologic, subsistemul fortei de munca, subsistemul de control a fabricatiei s.a.

Actiunea are in vedere  :

a. informatiile cu caracter permanent, care se impun a fi inregistrate, prelucrate si transmise cat mai operativ - in general prin codificarea elementelor tehnice si tehnologice;

b. informatiile cu caracter temporar - informatii noi, a caror lipsa conduce la o functionare necorespunzatoare a sistemului de fabricatie. Aici se includ:

- timpii normati

- cote si dimensiuni tehnologice

- variante de materiale de inlocuire

- variante de operatii,locuri de munca s.a.

c. automatizarea activitatilor  cu consum mare de munca in inregistrarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor.

Domeniul programarii - lansarii

Actiunea subsistemului informational se cocretizeaza asupra calcularii si optimizarii parametrilor de intrare in procesele de fabricatie, in vederea exploatarii in conditii de eficienta maxima a sistemului operational.

Modalitatile de actiune au in vedere urmatoarele :

- determinarea seriilor de productie finite si loturilor de fabricatie;

- verificarea incarcarii capacitatilor de productie pe termene stabilite;

- elaborarea automata a informatiilor si suporturilor acestora (formulare, liste, bonuri, borderouri, etc.);

- elaborarea automata a programului de fabricatie pe perioade prestabilite, cu introducere tuturor informatiilor de corectie intervenite pe parcurs;

- actualizarea permanenta a informatiilor de stare si de performanta ale sistemului;

- simularea procesului de fabricatie in vedere obtinerii unor informatii de corectie in timp util si cu precizia necesara;

- limitarea cresterii nejustificate a personalului uman necesar in situatiile prelucrarii manuale a datelor.

Domeniul urmaririi productiei

Actiunea subsistemului informational se concretizeaza asupra informatiilor care evidentiaza gradul de realizare a sarcinilor impuse sistemului de fabricatie prin intermediul unor proceduri automate pentru :

- culegerea datelor reale din procesul de fabricatie;

- cunoasterea stocurilor;

- depistarea in avans a lipsurilor,obstacolelor ce vor influienta derularea viitoare a procesului de fabricatie;

 - analizarea si compararea situatiei si necesitatilor de montaj;

Informatiile de baza permanenete impreuna cu informatiile operative sunt introduse intr-o baza de date comuna, posibil de exploatat si de catre alte subsisteme sau si in alte scopuri.

Informatiile prelucrate sub forma de rapoarte de iesire sunt destinate compartimentelor si nivelelor subsistemului decizional care in baza lor pot asigura doua tipuri de reactii:


 - reactii decizionale asupra fabricatiei;

 - reactii informationale asupra intrarilor sistemului.

Ansamblul de reactii este stucturat astfel incat rapoartele de iesire cu frecventa mare sa fie destinate subsistemului de conducere operativa, iar rapoartele cu frecventa mica subsistemului pentru conducere generala.

Dezideratul final este realizarea controlului si comenzii complexe a procesului de fabricatie prin cresterea gradului de automatizare al acestuia, prin introducerea comenzii numerice atat pentru prelucrari cat  si pentru activitatile logistice. Pentru aceasta, pe linga echipamentele de prelucrare automata a datelor in cadrul sistemului informatic care implementeaza conceptia unui anumit sistem informational se vor include si alte echipamente specializate:

 - traductoare pe fluxul tehnologic,  pentru sesizarea si transmiterea transformarilor din proces catre echipamentele de calcul ca si pentru transmiterea comenzilor;

 - calculatoare de proces cuplate cu un calculator central, care sa demultiplice la nivel de program tehnologic programul general de fabricatie si sa comande la nivel local operatiile de prelucrare si dirijare a fluxului de materiale.

Notiuni de baza privind analiza si conceptia subsistemelor informationale ale sistemelor de productie

Elementele definitorii ale sistemului informational al SP

Datele sunt elemente ale sistemului informational care constau in simboluri (cifre,litere cuvinte, numere, semne, etc.) care materializeaza informatiile in cadrul unui limbaj adoptat, elemente care devin fenomene, evenimente sau stari ale sistemului de productie.

Informatiile: sunt ansambluri coerente de date prin care se modeleaza in plan abstract fenomene si procese ale sistemului de productie.

Suportii materiali ai informatiilor: sunt elemente fizice sau documente purtatoare de informatii vehiculate in sistemul de productie. Pot fi materializati in:

- formulare tipizate sau netipizate;

- cartele, benzi perforate, benzi magnetice, discuri magnetice.

Canalele de transmitere a informatiilor sau circuitele informationale: din SP sunt reprezentate de traiectoriile parcurse de informatii de la sursa generatoare la elementele receptoare - utilizatori.

Procedee de prelucrare sunt constituite din reguli , algoritmi, metodologii de prelucrare a informatiilor primare in informatii de decizie.

Mijloacele de prelucrare  a informatiilor constau din ansamblul mijloacelor umane si materiale (echipamente = necesare pentru a face sa circule si sa se prelucreze datele).

Fluxurile informationale sunt reprezentate de ansamblu de informatii suporti materiali, circuite informationale si procedee de prelucrare a informatiei.

Obiectivele analizei si conceptiei subsistemelor informationale

Obiectivele analizei si conceptiei subsistemelor informationale sunt urmatoarele:

- Integrarea subsistemului informational in conceptul general de ansamblu al sistemului de productie.

- Modelarea SSI in conformitate cu stuctura si specificul sistemului de productie respectiv.

- Structurarea informatiilor, a suportilor lor materiali si a procedurilor de prelucrare a informatiilor in concordanta cu necesitatile sistemului de productie.

- Corelarea continutului informatiilor cu nivelul ierarhic catre care vor fi dirijate informatiile.

- Motivarea pe criterii functionale si economice a gradului si nivelului de dotare cu mijloace de prelucrare a informatiilor.

- Realizarea subsistemului informational si asigurarea functionarii lui cu costuri minime raportat la performante si eficienta.

Etapele metodologiei de analiza / proiectare ale unui sistem informational pentru sisteme de productie

In baza cunoasterii definitorii si a stabilirii dezideratelor finale asteptate ca rezultate ale implementarii unui sistem informational, literatura de specialitate recomanda urmatoarele etape de proiectare:

1. Stabilirea obiectivelor pentru sistemul informational  - dorite.

2. Culegerea de date privind sistemul informational existent .

3. Analiza critica a sistemului informational existent.

4. Formularea de solutii pentru noul sistem informational.

5. Verificarea solutiilor partiale intr-un sistem unitar.

6. Implementarea sistemului modificat sau conceput.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Avantajele sistemelor de management al calitatii bazate pe standardele ISO 9000 [96]
Conceptul de management al schimbarii
Managementul desfasurarii operatiunilor precontractuale
Conceptul „calitate' in standardele internationale
Deciziile in management
DOCUMENTELE DE LUCRU ALE AUDITULUI SISTEMELOR CALITATII
Indicatori de cuantificare a calitatii
Management – definire, concept, proces, scoli si functii
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu