Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » referate » management » protectia muncii
Elaborarea proiectului de semnalizare securitate si sanatate in munca

Elaborarea proiectului de semnalizare securitate si sanatate in munca
ELABORAREA PROIECTULUI DE SEMNALIZARE

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INTREPRINDEREA D.V.B.L. SECTOR 2

Capitolul I – SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA INTREPRINDERII

Capitolul II – DESCRIEREA GENARALA A ACTIVITATII LA LOCUL DE

MUNCA

Capitolul III – NOTIUNI GENERALE PRIVIND:


LEGISLATIA DE SEMNALIZARE DE SECURITATE SI/SAU SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI/SAU SANATATE LA LOCUL DE MUNCA (definitii, tipuri, domeniu, obligatii ale angajatorului, prescriptii minime genrale privind semnalizarea de securitate si/sau sanatate)

Capitolul IV – STABILIREA RISCURILOR DE ACCIDENTE SI

IMBOLNAVIRE PROFRSIONALA LA LOCUL DE MUNCA

Capitolul V – STABILIREA MASURILOR PROPUSE PENTRU ALEGEREA

SEMNALIZARII DE SECURITATE SI/SAU SANATATE LA

LOCUL DE MUNCA

- PREZENTAREA MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE

PROPUSE LA LOCUL DE MUNCA

Capitolul VI – STABILIREA ALTOR MASURI PROPUSE PENTRU

MENTINEREA MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE

FORMAREA SI INSTRUIREA ADECVATA

Capitolul I : SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA INTREPRINDERII

Directia Venituri Buget Local Sector 2

Directia Venituri Buget Local Sector 2 a fost infiintata prin hotararea Consiliului Local Sector 2 nr.31/12.03.2001 si este finantata de la bugetul local. Aceasta functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, si are rolul de a exrcita atributiile privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale.

Directia Venituri Buget Local Sector 2 este condusa de catre Directorul General, se afla sub autoritatea Cosiliului Local Sector 2 si este situata pe Strada Garii Obor, Nr.10, Sector 2.

Directorul asigura conducerea executiva a Directiei Venituri Buget Local Sector 2 si raspunde pentru buna ei functionare in indeplinirea atributiilor ce ii revin. In exrcitarea atributiilor, Directorul emite decizii care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostiinta factorilor desemnati in aplicarea lor. In absenta Directorului General, atributiile acestuia se exrcita de catre unul dintre Directorii adjuncti, pe baza unei decizii scrise.

Directorii adjuncti, sefii serviciilor si birourilor raspund in fata Directorului General de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in tremen legal a lucrarilorce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini, potrivit nevoilor unitatii.

Acestia au obligatia totodata de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si de a lua masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acestei activitati.

Structura organizatorica a Directiei Venituri Buget Local Sector 2 cuprinde servicii si birouri constituite in conformitate cu organigrama aprobata de Consiliul Local.

Capitolul II : DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA

Atributiile Biroului Administrativ - Protectia Muncii

*Asigura intretinerea spatiilor cu destinatie de cladiri administrative si se preocupa de realizarea reparatiilor necesare ;

*Asigura efectuarea curateniei;

*Stabileste masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu

Stabileste atributiile si raspunderea ce revine salariatilor in domeniul protectiei muncii si pazei contra incendiilor, corespunzator functiilor exercitate;

*Asigura si controleaza cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite;

*Participa la activitatea de protectie a muncii, prin deplasari in teren, dispuse de conducerea directiei;

*Elaboreaza instructiuni proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii, in functie de particularitatile procesului de munca

Se preocupa de realizarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii si pazei contra incendiilor pentru toate spatiile institutiei

*Se preocupa de asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor (afise, pliante etc.)

Se preocupa de autorizarea exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in normele de protectie a muncii

Intocmeste planuri de aprovizionare cu echipamente individuale de protectie si materiale igienico-sanitare

*Intocmeste planuri de evacuare in caz de incendii si dezastre a personalului, bunurilor materiale si valorilor existente;

Stabileste planuri de protectie civila a personalului si interventie la dezastre a echipamentelor de interventie ;

*Intocmeste situatii si raportari privind mobilizarea personalului institutiei la locul de munca si le inainteaza centrelor militare ale sectoarelor

Verifica si indruma personalul primariei in aplicarea masurilor de protectie civila

Tine evidenta spatiilor de adapostire si asigura functionarea sistemului de instiintare-alarmare a personalului;

*Organizeaza activitatea medicala a personalului in timpul actiunilor de limitare si inlaturare a urmarilor atacului inamicului sau a dezastrelor;

*Colaboreaza cu urmatoarele institutii publice:

Inspectoratul de Stat pentru Protectia Muncii;

Brigada de Pompieri

Centrele militare ale sectoarelor;

Inspectoratul de Protectie Civila sector 2 etc.Capitolul III : NOTIUNI GENERALE PRIVIND:

  1. LEGISLATIA DE SEMNALIZARE DE SECURITATE SI/SAU

SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

  1. SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI/SAU SANATATE LA LOCUL DE MUNCA.

Legislatia de semnalizare de securitate si/sau sanatate la locul de munca :

In conformitate cu prevederile articolului 13, privind legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, publicata in MO 646/26.07.2006, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelorde munca si bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii :

1. Sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor ;

2. Sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii, compus din masuri tehnice, sanitare si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor,

3. Sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale ;

4. Sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate ;

5. Sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor ;

6. Sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de

catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe ;

7. Sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca ;

8. Sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare;

9. Sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica ;

10. Sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii ;

11. Sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art.7 alin. (4) lit. e;

12. Sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;

13. Sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;

14. Sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor ;

15. Sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor ;

16. Sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile care in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane ;

17. Sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor ;

18. Sa asigure echipamente individuale de protectie ;

19. Sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie ; 

Conform punctului b. al alineatului 1 din articolul 51 al legii 319/2006, cu privire la securitatea si sanatatea in munca, se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, transpunerea directivelor specifice referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

Legislatia europeana in domeniu face parte din aquis-ul comunitar in domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca si este formata din ‘ Directiva 92/58/CEE a consiliului din 24 iunie 1992 privind prescriptiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la lucru’, fiind preluata integral prin Hotararea nr.971 din 26iulie 2006.

De retinut este faptul ca prevederile speciale privind semnalizarea de securitate si sanatate existau in peste 80 de norme specifice, dar acestea nu mai fac parte din sistemul legislativ roman (vor fi revizuite probabil sub forma unor ghiduri/recomandari de buna practica).

  1. Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

A. Definitii :

Definitiile care fac parte din prezentarea prevederilor specifice referitoare la semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca sunt prezentate in HG nr.971 din 26 iulie 2006 la articolul 5. Acestea se refera la semnalizare de securitate si/sau sanatate, semnal de interzicere, semnal de avertizare, de obligativitate, de salvare sau de prim-ajutor, de indicare, panou, panou suplimentar, culoare de securitate, simbol sau pictograma, semnal luminos, semnal acustic, comunicare verbala, gest-semnal.

Articolul 5 defineste termenii prezenti mai sus si anume :

Semnalizare de securitate si/sau sanatate – semnalizarea care se refera la un obiect, o activitate sau o situatie determinata si furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea si/sau sanatatea la locul de muca, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos sau acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal, dupaa caz ;Semnal de interzicere – semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrge sau cauza un pericol ;

Semnal de avertizare – semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol ;

Semnal de obligativitate – semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific ;

Semnal de salvare sau de prim ajutor – semnalul prin care se dau indicatii privind iesirile de urgenta ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare ;

Semnal de indicare – semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii decat cele prevazute la lit. b)- e) ;

Panou – semnalul care, prin combinarea unei forme geometice, a unor culori si a unui simbol sau a unei pictograme, furnizeaza o indicatie specifica, a carui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta;

Panou suplimentar – panoul utilizat impreuna cu un panou descris la lit. g), care furnizeaza informatii suplimentare ;

Culoare de securitate - culoarea caruia ii este atribuita o semnificatie specifica ;

Simbol sau pictograma – imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament specific si care este utilizata pe un panou ori pe o suprafata luminoasa ;

Semnal luminos – semnlaul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel incat sa se creeze o suprafata luminoasa ;

Semnal acustic – semnalul sonor codificat, emis si difuzat de un dispozitiv realizat in acest scop, fara folosirea vocii umane sau artificiale ;

Comunicarea verbala – mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala

Gest-semnal – miscarea si/sau pozitia bratelor si/sau a mainilor intr-o forma codificata, avand ca scop ghidarea persoanelor care efectueaza manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucratori ;

b. Tipuri de semnalizari :

Pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca exista 4 tipuri de semnalizari si anume : semnalizarea de interzicere, semnalizarea de avertizare, semnalizarea de obligare si semnalizarea de salvare sau de prim ajutor.

c. Domeniu :

Domeniul de aplicare ale cerintelor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate se aplica : * la locurile de munca atat publice cat si private, din toate sectoarele de activitate ;

* angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor ;

nu se aplica : * atunci cand se pun in circulatie substante si amestecuri periculoase sau produse si/sau echipamente, cu exceptia cazului in care aceste reglementari se refera in mod expres la acest lucru ;

* atunci cand semnalizarile sunt utilizate pentru reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim sau aerian ;

d. Obligatii ale angajatorului :

Angajatorul are obligatia ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri, metode sau procedee de organizare a muncii, sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau sanatate adecvate la locul de munca in conformitate cu prevederile din HG 971/2006.

In conformitate cu art. 7 alin. 4 lit. a) din Legea nr.319/2006, pentru alegerea semnalizarii adecvate, angajatorul, trebuie sa ia in considerare orice evaluare a riscurilor;

Pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca, angajatorul trebuie sa se asigure ca satisface minimul cerintelor prevazute in anexele

1-9 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru mentinerea in stare de functiune a mijloacelor si dispozitivelor de semnalizare de securitate si sanatate adecvate locurilor de munca si situatiilor periculoase, pe care trebuie sa le asigure;

Angajatorul trebuie sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora privind toate masurile ce trebuie luate in consideratie;

Angajatorul trebuie, in special prin instructiuni precise, sa asigure lucratorilor formarea si instruirea adecvata;

In ceea ce priveste problemele legate de aplicare, angajatorul trebuie sa asigure consultarea si participarea lucratorilor si/sau reprezentantilor acestora;

e. Prescriptii minime generale privind semnalizarea de securitate si/sau sanatate:

Stabilirea mijloacelor de semnalizare adecvate:

*ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient, trebuie aplicate mijloacele de semnalizare adecvate ;

*in functie de principiile enuntate in HG 971/2006, trebuie sa se faca alegerea semnalizarii de securitate si/sau sanatate adecvate, luandu-se in consideratie orice evaluare a riscurilor realizata in conformitate cu art.7 alin.4 lit.a) din Legea nr.319/2006

*respectarea obligatiilor nu trebuie afectata de asigurarea cu mijloace de semnalizare de securitate si/sau sanatate la locul de munca, prevazzute de alte acte normative

( semnalizarea referitoare la avacuare, salvare si ajutor etc.);

2. Cerinte minime generale privind alegerea si amplasarea diferitelor tipuri de semnalizare de securitate si/sau sanatate:

*modalitatile de semnalizare sunt de 2 tipuri: permanenta ( panouri, culori, etichetare) si ocazionala ( semnal luminos, acustic, communicare verbala, gest-semnal)

*semnalizarea poate fi intersanjabila sau complementara

*eficacitatea unei semnalizari nu trebuie diminuata de prezenta unei surse de emisie de acelasi tip sau a unei alte semnalizari si starea/functionarea proasta, conceptia deficitara, numarul insuficient, amplasamentul gresit a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare;

*semnalizarea permanenta se realizeaza: prin panouri, prin eticheta, prin panouri de avertizare si prin culori de securitate;

*semnalizarea cailor de circulatie utilizate pentru evacuare se realizeaza prin balizare cu panouri ;

*suprafetele, salile sau incintele utilizate pentru a depozita substante sau preparate periculoase se semnalizeaza prin panouri de avertizare, insotite, dupa caz, de panouri suplimentare, sau prin etichetare ;*eficacitatea unei semnalizari nu trebuie sa fie diminuata de prezenta unei alte semnalizari sau a unei surse de emisie de acelasi tip sau conceptia deficitara, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea/functionarea deficitara a mijloacelor de semnalizare ;

*semnalizarea ocazionala se realizeaza prin semnal luminos, acustic, comunicare verbala si prin gest-semnal ;

*durata unui semnal luminos si/sau sonor este atat de lunga cat impune actiunea ; semnalul luminos/acustic trebuie sa fie reconectat imediat dupa fiecare actiune ;

*lumina emisa de un semnal va fi un contreast luminos potrivit mediului inconjurator ;

*semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie asigurate cu alimentare de rezerva in caz de cadere a acestei energii ;

*mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie sa fie curatate, intretinute, verificate si reparate/inlocuite dupa caz ;

*semnalele luminoase si acustice trebuie verificate periodic ;

3. Prezentarea principalelor mijloace de semnalizare de securitate si/sau sanatate :

- culori de securitate : rosu (semnal de interdictie, pericol alarma, materiale si echipamente de PSI) ; galben sau galben-oranj (semnal de avertizare) ; albastru (semnal de obligatie) ; verde (semnal de salvare sau de prim-ajutor, situatie de securitate) ;

- panouri de semnalizare : panouri de interzicere (forma rotunda/pictograma neagra pe fond alb, bordura si banda) ; panouri de avertizare (forma triunghiulara, pictograma neagra pe fond galben, bordura neagra) ; panouri de obligativitate (forma rotunda, pictograma alba pe fond albastru) ; panouri de salvare si acordarea primului ajutor (forma dreptunghiulara sau patratica, pictograma alba pe fond verde) ; panouri privind materiale si echipamente necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor (forma dreptunghiulara sau patratica, pictograma alba pe fond rosu) ;

*nu se vor folosii panouri care sa contina numai text ;

*panourile trebuie instalate la o inaltime si urmarind o pozitie potrivita in raport cu unghiul de vedere ;

*panoul trebuie inlaturat cand situattia care il justifica a disparut ;

- etichetele: trebuie sa contina o pictograma sau un simbol pe culoarea de fond.

*ele trebuie amplasate pe partea vizbila si sub forma rigida, autocolanta sau pictata ;

- semnalizarea riscurilor de lovire de obstacol : se realizeaza prin intermadiul culorii galben alternativ cu culoarea negru sau prin culoarea rosu alternativ cu alb ;

- marcarea cailor de circulatie a vehiculelor : se realizeaza cu ajutorul benzilor continue albe sau galbene si se amplaseaza in functie de distantele de securitate, intre vehiculele care circula, intre vehicule si obiectele aflate in zona si vehicule si pietoni ;

- lumina emisa de un semnal luminos : trebuie sa produca un contrast luminos adecvat mediului.

*suprafata luminoasa poate avea o culoare uniforma sau poate contine o pictograma pe un fond determinat ;

*culoarea uniforma trebuie sa corespunda tabelului de culori si semnificatii acestora ;

*daca un dispozitiv poate emite atat un semnal contunuu cat si unul intermitent, cel intemitent va fi utilizat pentru a indica un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenta mai mare de interventie ;

- semnalul acustic : trebuie sa aiba un nivel sonor net superior zgomotelor ambiante, fara sa fie excesiv sau dureros

*sa fie usor de recunoscut fata de alt semnal semnal acustic si fata de zgmotele ambiante ;

*daca un dispozitiv poate emite atat un semnal acustic cu frecventa variabila cat si unul cu frecventa constanta, frecventa variabila va semnaliza un nivel mai ridicat de pericol ;

*sunetul semnalului de evacuare trebuie sa fie continuu ;

- comunicarea verbala : se stabileste intre un vorbitor si unul sau mai multi auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, din grupuri de cuvinte si/sau cuvinte izolate, evntual codificat ;

*comunicarea verbala poate fi directa (voce umana) sau indirecta (voce umana sau sintetica, difuzata printr-un mijloc ad-hoc) ;

*trebuie sa se utilizeze cuvinte ca : start (indica inceperea operatiei), stop (intrerupe sau termina o miscare), gata (opreste operatiile), ridica (ridica o sarcina greutate), coboara (coboara o greutate), inainte, inapoi, drapta, stanga, pericol, repede ;

-gestul-semnal : trebuie sa fie precis, simplu, amplu, usor de executat si usor de distins de un alt gest-semnal

*emitentul de semnale (persoana care emite semnale), transmite instructiunile de manevra cu ajutorul gesturilor semnal catre operator (receptorul de semnale) ;

*emitentul de semnale trebuie sa poata urmarii vizual ansamblul manevrelor, fara a fii in pericol ;

*emitentul de semnale trebuie sa se consacre exclusiv comandarii manevrelor si securitatii personalului aflat in apropiere ;

*emitentul de semnale trebuie sa poata fie usor recunoscut de catre operator (va purta unul sau mai multe elemente de recunoastere viu colorate : vesta, casca, manson, bransarda, paleta) ;

Capitolul IV : STABILIREA RISCURILOR DE ACCIDENTE SI

IMBOLNAVIRE PROFRSIONALA LA LOCUL DE MUNCA

Definitie : Locul de munca este locul care cuprinde posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu