Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » legislatie
P.u.g. oras sinaia - jud. prahova actualizare

P.u.g. oras sinaia - jud. prahova actualizare
P.U.G.

ORAS SINAIA

jud. PRAHOVA

ACTUALIZARE

Faza unica - Actualizare in vederea realizarii

autostrazii Bucuresti – Brasov

Volumul 2

Regulament local de urbanism


P.U.G.

ORAS SINAIA

jud. PRAHOVA

ACTUALIZARE

Faza unica Actualizare in vederea realizarii

autostrazii Bucuresti - Brasov

CONTRACT Nr. 25/2004.

BENEFICIAR

Ministerul transporturilor constructiilor si turismului

VOLUMUL 2 – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1.1.                           Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii:

PLAN URBANISITIC GENERAL- PUG ORAS SINAIA- ACTUALIZARE

Proiectant:

U.A.U.I.M. – C.C.P.E.C. - BUCURESTI

Data elaborarii:

Nov. 2004 – ian. 2005

Beneficiar:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Baza proiectarii:

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Obiectul Lucrarii

Obiectul prezentei lucrari il constituie completarea PUG oras Sinaia (actualizarea Planului Urbanistic General al orasului Sinaia elaborat de Consproiect Ploiesti in 2000)  cu date legate de aparitia elementului major de infrastructura de transport a Romaniei: coridorul IV- Autostrada Bucuresti- Brasov, respectiv integrarea in reteaua de transport paneuropeana.

Sectorul de autostrada care se va construi pe teritoriul administrativ al orasului Sinaia face parte din autostrada Bucuresti- Brasov, obiectiv al Strategiei de dezvoltare a Programului National de Autostrazi, promovat in anul 2001 de catre MLPTL si se incadreaza in Progrmul National de modernizare a drumurilor si de constructie a unei retele de autostrazi si drumuri expres aprobat de Guvern, precum si in Planul de Amenajare a Teritoriului National- Sectiunea I- Cai de Comunicatie, aprobat prin Legea 71/ 1996.

Lucrarea se elaboreaza pentru a raspunde prevederilor Legii 198/ 2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale, care impun ca documentatia tehnico- economica intocmita de expropriator sa cuprinda si date privind incadrarea lucrarilor in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului si a prevederilor  Legii 350/ 2001 a amenajarii teritoriului si urbanismului,care impune necesitatea revizuirii, completarii, imbunatatirii sistemului actual de documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului ca suport al activitatii de gestionare a teritoriului.

Actualizarea Planului Urbanistic General al Orasului Sinaia urmareste, prin introducerea in cadrul documentatiei de urbanism existente a implicatiilor generate de traseul viitoarei autostrazi Bucuresti- Brasov, crearea conditiilor de autorizare a noii cai de comunicatii, crearea premiselor spatiale pentru desfasurarea activitatilor economice si sociale in cadrul proceselor de dezvoltare generate de aparitia infrastructurii liniare, in acord cu obiectivele de dezvoltare judetene, precum si asigurarea rezervelor de teren necesare constructiei autostrazii si dezvoltarii viitoare a unor activitati generate de aparitia acesteia. De asemenea sunt accentuate implicatiile avute de aparitia autostrazii asupra sistemului local de circulatii si a factorilor de mediu, fiind conturate masurile necesare pentru dezvoltarea armonioasa a localitatii.

Obiectivele lucrarii constau in:

·  Relationarea localitatii cu teritoriul sau administrativ si relationarea suprateritoriala- impactul autostrazii Bucuresti- Brasov;

·  Evidentierea posibilitatilor de dezvoltare a localitatii ca urmare a realizarii autostrazii Bucuresti- Brasov;

·  stabilirea terenurilor afectate de realizarea autostrazii Bucuresti- Brasov si a servitutilor impuse de aceasta;

·  stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

·  delimitarea zonelor afectate de servituti publice, afectate de interdictii temporare si permanente de construire si a zonelor expuse la riscuri naturale;

·  evidentierea detinatorilor de terenuri si modul preconizat de circulatie a terenurilor din zona de influenta a autostrazii Bucuresti- Brasov;

·  organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii in relatie cu aparitia elementului de infrastructura liniara;

·  modernizarea si dezvoltarea echiparii si a infrastructurii edilitare in relatie cu aparitia elementului de infrastructura liniara;

·  precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite si amenajate;

·  stabilirea destinatiei terenurilor  aflate in extravilanul orasului

Continutul capitolelor (piese scrise si desenate) va fi modificat numai cu elementele determinate de pozitia autostrazii proiectate si a influentei acesteia asupra teritoriului administrativ, exprimate prin planse noi sau modificatoare  ale PUG existent, dupa caz, precum si in elementele corespunzatoare ale Unitatilor Teritoriale de Referinta afectate de investitia sus- mentionata.

Modificarea documentatiei prezente PUG Oras Sinaia ca urmare a realizarii autostrazii Bucuresti- Brasov, are in vedere impactul autostrazii asupra urmatoarelor elemente:

·  Relatii in teritoriu

·  Activitati economice si populatie

·  Zone cu riscuri naturale

·  Probleme de mediu

·  Circulatii

·  Infrastructura edilitara

·  Utilizare terenuri in cadrul teritoriului administrativ al orasului Comarnic (schimbarea destinatiei si asigurarea terenurilor necesare pentru constructia autostrazii si dotari conexe)

·  Circulatia terenurilor si obiective de utilitate publica

Surse documentare

PUG oras Sinaia elaborat de Consproiect Ploiesti in 1999 (prin bunavointa Dnei arh. Sef. Judet Prahova Luminita Neamtu)

Traseul autostrazii Bucuresti – Brasov prevazut in studiul de fezabilitate 2002 intocmit de SEARCH CORPORATION srl (prin amabilitatea MTCT – referent lucrare arh.Casandra Rosu) si optimizarea traseului din anul 2004 – VINCI ( prin amabilitatea MTCT – referent lucrare arh.Casandra Rosu si Arh. Sef oras Sinaia -  Marza).

Precizari

Documentatia - PUG Oras Sianaia – reactualizare se realizeaza in completarea documentatiei in vigoare PUG Oras Sinaia, elaborat de CONSPROIECT Ploiesti in 1999, cu modificarile impuse de realizarea autostrazii Bucuresti- Brasov.

Pentru trasarea autostrazii au fost utilizate informatiile preluate din Studiul de Fezabilitate pentru Autostrada Bucuresti- Brasov - optimizare, realizat de VINCI in anul 2004.

Traseul viitoarei autostrazi Bucuresti- Brasov, a fost plasat pe planul topografic al localitatii folosind repere existente in proiectul autostrazii (constructii) si cotele de nivel.

Au intervenit modificari in continutul UTR. Nr. 2, nr. 8, nr. 34, nr. 35

BORDEROU

REGULAMENT DE URBANISM

CAPITOL I.       PRESCRIPTII GENERAL LA NIVELUL LOCALITATII

A.         DISPOZITII GENERAL

A.1.      Rolul Regulamentului local de urbanism

A.2.      Baza legala

A.3.      Domeniul de aplicare

B.         REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI LA NIVELUL LOCALITATII

B.1.      Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit.

B.1.a.                           Utilizarea terenurilor agricole din extravilan

B.1.b.                           Utilizarea terenurilor agricole din intravilan

B.1.c.                           Utilizarea suprafetelor impadurite

B.1.d.               Utilizarea terenurilor situate in albiile minore ale cursurilor de apa si in zone de protectie a platformelor meteorologice

B.1.e.               Utilizarea terenurilor situate in zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

B.1.f.                            Utilizarea terenurilor situate in zonele construite protejate.

B.2.      Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public.

            B.2.a.                           Expunerea la riscuri naturale

            B.2.b.                           Expunerea la riscuri tehnologice

            B.2.c.                           Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice

            B.2.d.                           Asigurarea echiparii edilitare

            B.2.e.                           Asigurarea compatibilitatii functiunilor

            B.2.f.                            Lucrari de utilitate publica

CAPITOL II.      PRESCRIPTII GENERALE PRIVIND CONSTRUIBILITATEA

C.         CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

C.1.      Reguli de amplasare si retragerile minime obligatorii

            C.1.a.               Orientarea fata de punctele cardinale

            C.1.b.               Amplasarea fata de drumuri publice

            C.1.c.               Amplasarea fata de cai ferate din administratia SNCFR

            C.1.d.               Amplasarea fata de aliniament

            C.1.e.               Amplasarea in interiorul parcelei

C.2.      Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

            C.2.a.               Accese carosabile

            C.2.b.               Accese pietonale

C.3.      Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

            C.3.a.               Racordarea la retele publice de echipare edilitara existente

            C.3.b.               Realizarea de retele edilitare

            C.3.d.               Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

C.4.      Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor

            C.4.a.               Parcelarea

            C.4.b.               Inaltimea constructiilor

            C.4.c.               Aspectul exterior al constructiilor

C.5.      Reguli cu privire la amplasarea de parcele, spatii verzi si imprejmuiri

            C.5.a.               Parcaje

            C.5.b.               Spatii verzi

            C.5.c.               Imprejmuiri

CAPITOLUL III. PRESCRIPTII SPECIFICE ZONELOR FUNCTIONALE

D.         ZONAREA FUNCTIONALA CONFORM PUG

D.1.      Tipurile de zone si subzone functionale

D.2.      Structura prescriptiilor si reglementarilor

E.         ZONE FUNCTIONALE

E.1.      „C” zona centrala

E.2.      „L” zona de locuinte si functiuni complementare din care:

            E.2.1.               „LM” zona cladiri de locuit cu regim de inaltime P, P+1, P+2 etaje

            E.2.2.               „LI” zona cladiri de locuit cu regim de inaltime peste 3 niveluri

E.2.3.               „LT” zona de locuinte si functiuni complementare cu caracter predominant de odihna, turism, recreere

E.3.      „I” zona cu unitati de productie si depozitare

E.4.      „F” zona de parcuri , spatii verzi amenajate, sport, turism, din care:

            E.4.1.               „PC” zona parcuri amenajate

            E.4.2.               „PT” zona cu caracter mixt

E.4.3.               „PS” zona dotari sportive si spatii verzi amenajate pentru sport, agrement

E.5.      „G” zona gospodarie comunala

E.6.      „CC” zona pentru cai de comunicatie, din care:

            E.6.1.               „CF”      subzona cai ferate

            E.6.2.               „CR”      subzona cai rutiere

E.7.      „IS” zone institutii si servicii publice, din care:

            E.7.1.               „IST”     subzona complexe si unitati turistice

            E.7.2.               „ISB”     subzona complexe balneare

            E.7.3                „ISD”     subzona institutii publice diverse

E.8.      „TA”      zona ocupata de ape curgatoare

F.         ZONE REGIM SPECIAL DE PROTECTIE URBANISTICA

F.1.      zone construite protejate – rezervatii de arhitectura si zone cu monumente istorice si de arhitectura independente – Z.1.

F.2.      Zone cu valoare peisagistica deosebita, cuprinse in intravilan – Z.2.

G.         ZONE SITUATE IN EXTRAVILAN

CAPITOLUL IV.            PRESCRIPTII SPECIFICE LA NIVELUL UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA


PLAN URBANISTIC GENERAL

ORASUL SINAIA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I.                                  PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL LOCALITATII

CAPITOL I.       PRESCRIPTII GENERAL LA NIVELUL LOCALITATII

A.         DISPOZITII GENERAL

A.1.      Rolul Regulamentului local de urbanism

(1.1.)                Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este o documentatia cu caracter de reglementare care  cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul localitatii. Aceasta expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului urbanistic general al orasului.

(1. 2.)              Regulamentul  local de urbanism constituie act de  autoritate al  administratiei publice  Iocale si se aproba de catre  Consiliul  Local  pe  baza  avizelor  si acordurilor  organelor interesate, conform prevederilor Legii 50/1991.

 (1. 3.)  Daca prin prevederile unor documentatii de  urbanism (P.U.Z  sau P.U.D.)  pentru parti componente  ale  unei localitati se schimba conceptia generala, care a  stat la baza P.U.G. aprobat este necesara modificarea PUG conform legii.

(1. 4.)               Modificarea Regulamentului local de urbanism se poate face numai in spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism; aprobarea unor modificari ale P.U.G. si implicit ale Regulamentului local de urbanism sa poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o si documentatia initiala.

(1. 5.)                Regulamentul local de   urbanism se  aproba,  de regula,  odata cu Planul urbanistic general pe  care il insoteste.

A.2.      Baza legala

(2 .1.)                La baza elaborarii Regulamentului local de  urbanism (R.L.U.)  au stat, in  principal :    

               Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii constructiilor  si unele masuri pentru realizarea locuintelor,  inclusiv  completarile  ulterioare;

               Ordinul MLPAT. nr.91/1991 privind formularele, procedura de  autorizare   si continutul documentatiilor de urbanism ;

               HGH  nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de  Urbanism (R.G.U.)

               Ghidul privind modalitatile de aplicare a Regulamentului General de Urbanism, elaborat de MLPAT in Septembrie 1996 (indicativ GP.0060.96)

               Acte  legislative  specifice  sau complementare  domeniului,  printre care  se  mentioneaza :

§       Legea nr. 13/1991 privind fondul funciar

§       Legea nr. 69/1991 privind  administratia  publica locala

§       Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica

§       Legea nr. 10/1995 privind  calitatea in constructii

§       Legea nr. 137/1995 privind  protectia mediului

§       Legea nr. 7/1996 privind  cadastrul si publicitatea imobiliara.

               Acte  normative,  norme   si standarde   tehnice  care   cuprind reguli privind modul de  ocupare  a terenului si de realizare a constructiilor in vigoare la data elaborarii prezentului R.L.U;

(2. 2.)               In cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate  prevederile  cuprinse  in documentatii de urbanism si amenajarea  teritoriului aprobate  conform legii, intocmite  anterior elaborarii Planului Urbanistic General.          

In cazul  orasului Sinaia au fost preluate  prevederile din:

          Planul urbanistic zonal pentru zona centrala a orasului, proiect numar 4/13.015 – A/1994, elaborator S.C. CONSPROIECT S.A.;

          Planul de  amenajare a judetului Prahova elaborat  de URBANPROIECT in 1995.

Prevederile prezentului R.L.U. directioneaza in mod obligatoriu regulamentele unor documentatii din esalonul inferior, respectiv PUZ sau PUD ulterioare.

A.3.      Domeniul de aplicare

(3. 1.)               Planul  urbanistic general impreuna cu Regulamentul local de  urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe  orice categorie de  terenuri,  atat in intravilan,  cat si in extravilan,  in limitele  teritoriului administrativ  al localitatii

                        Se  excepteaza de  la  prevederile   aliniatului 3.1 constructiile  si amenajarile   cu caracter militar  si special,   care,  se autorizeaza si se executa in conditiile stabilite de  lege,

(3. 2.)  Intravilanul este  format din suprafetele de teren destinat constructiilor  si amenajarilor si este compus dintr - un numar de 48 trupuri situate in limitele  administrative ale localitatii. Dintre acestea,  trupul TI este cel mai important ca  suprafata si reprezinta localitatea Sinaia.

                        Dupa aprobarea PUG,   intravilanul va fi marcat pe   teren prin borne,  potrivit Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996

(3. 3.)   In capitolele componente ale R.L.U. sunt prezentate prescriptii si reglementari privind conditiile de amplasare si conformare a constructiilor pentru fiecare tip de zona: si subzona din cadrul zonificarii functionale, stabilita pentru
localitate in cadrul P.U.G. Zonificarea functionala a teritoriului este evidentiata in plansa de  Reglementari din P.U.G.

(3. 4.)                Regulamentul local de urbanism detaliaza conditiile de amplasare si conformare a constructiilor la nivelul fiecarei Unitati Teritoriale de Referinta (U.T.R.) in care a fost impartit teritoriul intravilan in cadrul P.U.G.(a se vedea plansa Unitati teritoriale de referinta reluata si in Regulamentul local de urbanism)

U.T.R. au fost delimitate prin limite fizice existente pe teren (strazi, limite de proprietate) sau alte repere usor, identificabile.

Principalele  criterii care  au atat la baza impartirii: localitatii in unitati teritoriale de referinta, care este numai o reprezentare conventionala necesara in desfasurarea activitatii de urbanism si amenajarea teritoriului au fost :

          functionarea  predominanta a zonei

          omogenitatea functionala a zonei

          caracteristicile  morfologice   unitare

          zone  pentru care  au fost elaborate   anterior planuri urbanistice  zonale  sau de  detaliu

           zone  pentru care  este  necesar  si se  intentioneaza  a fi elaborate  PUZ sau PUD ulterioare

Teritoriul intravilan al orasului Sinaia cuprinde un numar de 83 U.T.R. din care 37 compun trupul de baza al localitatii in sine.


B.         REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI LA NIVELUL LOCALITATII

B.1.      Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit.

B.1.a.                Utilizarea terenurilor agricole din extravilan

(a.1.).                Reglementari

     Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole situate in extravilan se supune prevederilor articolului 3 din Regulamentul general de urbanism

Articolul 3   -   Terenuri agricole din extravilan      

              Autorizarea  executarii  constructiilor si  amenajarilor  pe terenurile agricole din extravilan este permisa pentru functiunile si In conditiile stabilite de lege.

              Autoritatile  administratiei  publice  locale  vor urmari, la emiterea   autorizatiei de construire, gruparea suprafetelor de teren  afectate    constructiilor, spre a evita prejudicierea activitatilor agricole.

In cazul orasului Sinaia structura pe categorii de folosinta, a terenurilor agricole se prezinta astfel (conform datelor cadastrale existente la nivelul anului 1996) :

Total teren agricol        =            2298 ha.  din care

                                                  - arabil                                        = 5 ha.

                                                  - pasuni si fanete                         = 2293 ha.

Dintre acestea,cea mai mare parte este situata in extravilan si este reprezentata de pasunile si fanetele alpine. De asemenea se remarca faptul ca cca 60% din suprafetele de  pasuni alpine sunt  situate pe versantul Bucegi, fiind cuprinse
in Parcul National Bucegi si intrand sub incidenta prevederilor articolului B. din Regulamentul general de urbanism zone naturale protejate.

     Avizul Ministerului Turismului pentru constructii cu caracter turistic

     Avizul MLPAT si Ministerului Culturii pentru constructiile ce  urmeaza a se  executa in rezervatiile de arhitectura sau in razele de protectie ale monumentelor istorice

     Alte avize emise de  organele abilitate pentru situatii speciale.

Pentru obtinerea datelor necesare  eliberarii certificatului de  urbanism in vederea evaluarii construibilitatii terenurilor agricole din intravilan, prevederile  articolului 4 din Regulamentul general de urbanism se vor corela cu celelalte
articole din P.U.G. care prezinta interese in domeniu  :
articolele 3, 7,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,13, 2o, 23, 24,23-35 si care isi gasesc corespondent in continutul prezentului Regulament  local.

            (a.2.)                 Baza legala

-         Legea nr. 18/1991                     - privind fondul funciar

-        Legea nr. 69/1991                       - privind administratia publica locala

-         Legea nr. 5/1991                         - privind autorizarea constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr.  7/1996                      - privind cadastrul si publicitatea imobiliara

-         Legea nr.137/1995                     - privind protectia mediului

-         Ordinul MLPAT nr.91/1991 - privind procedura de autorizare si continutul documentatiilor conf.L.50/91

-         Ordinal comun al MLPAT, MI, MAFN,  SEL nr.34/M /M.30/3422/4221 din 1995 - privind aprobarea documentatiilor de  urbanism si autorizarea documentatiilor tehnice pentru constructii.

-         H.G.nr.31/1996              - pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone  si statiuni turistice»

(a. 3.)                Utilizari permise

-         Lucrari de  utilitate publica de interes national sau local., admise prin exceptie de Legea nr. 18/1991, pe baza unor documentarii specifice, aprobate de  organismele competente conform legii

(a. 4.)                Utilizari permise cu restrictii

-         Retelele tehnico-edilitare se amplaseaza grupat, de preferinta in imediata vecinatate a cailor de comunicatie.

-         Constructiile si amenajarile care prin natura destinatie pot fi incluse in intravilan,  de exemplu partiile de schi, traseele instalatiilor de transport pe cablu etc, vor
avea procente minime de  ocupare a terenului si se vor autoriza in  urma obtinerii acordului de mediu, in conditiile Legii 137/1995.

-         Constructiile civile vor fi amplasate la min. 2400 m. de limita obiectivelor speciale apartinand MI, MAPN si SRI.

(a. 5.)                Utilizari interzise

-        Nu se admit constructii pe terenurile care se incadreaza in prevederile Legii nr. 18/1997 articol 71, cu exceptiile specificate in lege.

(a. 6.)                Procedura de autorizare

-         Autorizatia de construire  se elibereaza,  conform Legii 69/1991 si Legii 50/1991,  de catre delegatiile permanente ale Consiliilor judetene cu avizul Consiliilor locale, pentru toate categoriile de constructii din extravilan,  cu exceptia obiectivelor speciale.

-                                        Avizele  si acordurile de  specialitate se emit  de organismele abilitate conform legii.

-                                        In vederea eliberarii certificatului de  urbanism se vor corela prevederile articolului 3 din R.G.U. cu celelalte articole specifice (articolele 4, 6, 7, 10, 11,  12, 13,-16, 18, 20), pentru evaluarea construibilitatii zonei vizate din extravilan.

B.1.b.               Utilizarea terenurilor agricole din intravilan

            (b.1.)                Reglementari

        Schimbarea destinatiei terenurilor agricole din intravilan in vederea autorizarii constructiilor se realizeaza in conditiile articolului 4 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 4 -  Terenuri agricole din intravilan

1.                  Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

2.                  De asemenea, autorizarea prevazuta la aliniatul 1 se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea urmatoarelor obiective:

 1. completarea zonelor centrale, potrivit conditiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, avand prioritate institutiile publice, precum si serviciile de interes general
 2. valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare
 3. amplasarea constructiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare aferente acestora in ansambluri compacte

3.  Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

 

        Autorizarea executarii constructiilor pe terenuri agricole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de constructii specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament;

        Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuit agricol, temporar sau definitiv conform legii.

(b.2.).               Baza legala

-         Codul civil.

-         Legea nr. 7/1996                        - ref. cadastrul funciar

-         Legea nr.18/1991                       - ref. fondul funciar

-         Legea nr.50/1991                       - ref. autorizarea constructiilor

-         Legea nr.69/1991                       - ref .administratia publica locala

-         Legea nr.41/1995                        - pentru aprobarea O.G. nr. 6B/1994 pentru protejarea     patrimoniului  cultural.

-         H.G. nr.31/1996                           - pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiei de urbanism din zone si localitati turistice si autorizarea constructiilor din domeniul turismului.

-         Legea nr. 137/1995                      - referitor protectia mediului.

-        Ordinul nr. 34/N/M.30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI., MAPN., SRL. referitor la avizarea documentelor de urbanism si amenajarea teritoriului.

-        Ordinul nr. 981/1994 al Ministerului sanatatii referitor la normele de igiena privind modul de viata al populatiei

-        H.G. nr. 51/1992, cu modificari prin H.G. nr. 616/1993 si H.G. nr. 71/1996 referitor la unele masuri de prevenire si stingere a incendiilor.

            (b.3.).               Utilizari permise

-         Toate tipurile de constructii si amenajari care indeplinesc conditiile impuse de lege si de prezentul Regulament.

-         Administratia publica va urmari prin autorizare realizarea urmatoarelor obiective prioritare:

§         Completarea zonei centrale, potrivit planului urbanistic zonal, avand prioritate institutiile publice si serviciile de interes zonal;

§         Valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare;

§         Amplasarea judicioasa si rationala a constuctiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare;

§         Promovarea pe primul plan a constructiilor din domeniul turismului.

            (b. 4.).              Utilizari permise cu conditii

o                                   Constructii in zonele care necesita masuri deosebite de protectie respectiv in rezervatii de arhitectura oraseneasca si in zonele de protectie ale monumentelor istorice

o                                   Constructii amplasate in vecinatatea  obiectivelor speciale ale MAPN, MI,  SRI.

            (b. 5.).              Utilizari interzise

-         Pe terenurile  rezervate pentru  obiective de  utilitate publica prin documentatii aprobate  se  interzice autorizarea constructiilor ca caracter definitiv.

(b. 6.).              Procedura de autorizare

-         Reglementarile cuprinse in cadrul articolului  B.1.b. si legislatia care le guverneaza reprezinta de  fapt   o sinteza la prevederilor prezentului Regulament,  referitoare  la conditiile de amplasare a constructiilor in cadrul localitatii,  la asigurarea echiparii tehnico-edilitare  si a compatibilitatii functiunilor.

-          Normele concrete pentru ocuparea rationala a terenurilor din intravilanul localitatii vor fi prezentate detaliat in cadrul Regulamentului pentru fiecare zona functionala,  cu precizari si completari specifice pentru fiecare  UTR in parte.

-         Autorizatia de construire pentru terenurile din intravilan se elibereaza conform prevederilor Legii 50/1991 si Legii 69/1991.

-         Avizele si acordurile, de  specialitate se emit de organismele abilitate, conform legii.

-         In cazul autorizarii constructiilor in unele zone supuse  unui regim de protectie, autoritatile  locale vor solicita prezentarea unor avize si acorduri specifice de la organismele interesate.

B.1.c                Utilizarea suprafetelor impadurite

(c.1.)                 Reglementari

-           Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile cu destinatie forestiera din extravilanul si intravilanul localitatii se supune prevederilor articolului 5 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul   5   -   Suprafete  impadurite

-         Autorizarea executarii constructiilor si  menajarilor pe terenuri cu destinatie forestiera este interzisa. In mod exceptional cu avizul organelor administratiei publice de specialitate se pot autoriza numai constructiile necesare intretinerii padurilor, exploatarilor silvice si culturilor forestiere. La amplasarea acestor constructii se va avea in vedere dezafectarea unei suprafete cat mai mici din cultura forestiera.

-         Cabanele si alte constructii si amenajari destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera padurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al Ministerului Turismului

-          Delimitarea  pe  judete a terenurilor cu destinatie forestiera, stabilita, in conditiile legii, de catre organele de specialitate ale administratiei publice, se comunica consiliilor judetene prin ordinul ministrului apelor, padurilor si  protectiei   mediului.

-              Fondul forestier este constituit din paduri, terenuri destinate impaduririi,  cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie silvica, albiile paraielor si terenuri neproductive  incluse in amendamente silvice,   indiferent de natura dreptului de proprietate.

-              Sunt considerate « paduri » terenurile cu vegetatie forestiera cu  o suprafata mai mare de  0,25 ha. (Legea 26/1996 - Codul silvic).

-              Autorizarea executarii constructiilor  si amenajarilor pe terenuri cu  destinatie forestiera este interzisa.  In mod exceptional,  cu avizul organelor de specialitate,  se pot autoriza numai constructiile necesare intretinerii padurilor, exploatarilor silvice si culturilor forestiere.

(c.2.).                Baza legala

o        Legea nr.   18/1991                                - ref.  fondul funciar

o        Legea nr.  25/1996                                 - Codul silvic

o        Legea nr.  137/1995                   - ref. protectia mediului

o        Legea nr.  7/1996                                   - ref.   cadastru

o        Legea nr.   84/1996                                - ref.   imbunatatiri funciare.

 (c.3. ).  Utilizari permise

1.                Lucrari de utilitate publica de interes national si local prevazute de Codul silvic, articolele 54  si 74.

(c.4.).                Utilizari permise cu  conditii

2.                Constructii si amenajari specifice fondului forestier  (cantoane silvice,  drumuri  si cai ferate forestiere fazanarii,  pastravarii,  etc.)   cu conditia   unui procent minim de ocupare a terenului.

3.                Constructii pentru  turism,  amplasate numai la liziera padurii.

            (c.5.).                Utilizari interzise

 1. Orice fel de constructii si amenajari cu  exceptia celor prevazute de lege  (Codul silvic, articolele 54 si 74).

(c.6.)                 Procedura de autorizare

b.          Reducerea suprafetei fondului forestier proprietate publica si privata este interzisa. In mod exceptional,  pentru  unele constructii si amenajari (constructii cu destinatie militara, cai ferate,  sosele de importanta deosebita, linii electrice de  inalta tensiune, mine, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrari de gospodarirea apelor sau de realizare a noi surse de apa,  obiective turistice), ocuparea definitiva de terenuri din fondul forestier in alte scopuri decat cele silvice - cu sau fara defrisari - se aproba conform legii (Codul silvic, articolele 54 si 74).

c.          Ocuparea  definitiva a unor terenuri din fond forestier se face de regula pe baza de schimb. Terenurile preluate trebuie sa fie apte pentru  impadurire  si echivalente ca suprafata si bonitate. In  cadastru se  vor opera modificarile in  evidenta ambelor parti.

d.          Autorizatia de construire se elibereaza potrivit prevederilor Legii 50/1991 si Legii 69/1991 dupa caz

e.     Avizul si acordurile de specialitate se emit de organismele abilitate, in conditiile legii. Se vor solicita in mod special avizele si acordurile organismelor interesate, dupa cum urmeaza:

a.    Avizul conform al MAPPM si al Ministerului Turismului pentru amplasarea constructiilor si amenajarilor turistice;

b.    Acord de mediu de  la  autoritatea  competenta pentru  constructii  si amenajari necesare activitatilor silvice;

c.    Obtinerea  aprobarii de folosire definitiva sau temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat cele silvice,  permise prin  exceptiile specificate mai sus, se asigura dupa cum  urmeaza  :        

                                                 i.          de la  organele silvice judetene pentru  terenuri pana la  1 ha.  suprafata

                                               ii.          de la ACPM pentru terenuri cu suprafete pana la 100 ha.

                                              iii.          de la Guvern pentru terenuri mai mari de 100 ha.

1.    Pentru evaluarea construibilitatii terenurilor cu destinatie forestiera si stabilirea datelor necesare eliberarii certificatului de urbanist se vor corela prevederile articolului 5 din Regulamentul general de urbanism cu cele din articolele 7; 8; 10; 12; 16 ale acestuia, care sunt reluate in cadrul prezentului regulament.

B.1.d.               Utilizarea terenurilor situate n albiile minore ale cursurilor de apa si in zona de protectie a platformelor meteorologice

(d.1.).               Reglementari

 • Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor  de apa,  precum si in zona de protectie a platformelor meteorologice se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor articolului 7  din Regulamentul general de
  urbanism.

Articolul 7.  Resurse de apa si platforme meteorologice

 • Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si ale cuvetelor lacurilor este interzisa cu exceptia lucrarilor de poduri, lucrarilor necesare cailor ferate si drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apa, precum si a lucrarilor de gospodarire a apelor.
 •  Autorizarea executarii  lucrarilor prevazute la  aliniatul 1  este permisa  numai  cu  avizul   primarului   si   al   autoritatilor  de  gospodarire  a apelor si cu asigurarea   masurilor   de   aparare   a constructiilor respective  impotriva  inundatiilor,   a  masurilor  de prevenire a deteriorarii calitatii apelor de suprafata si subterane, de respectare a zonelor de protectie fata de malurile cursurilor de apa si fata de lucrarile de gospodarire si de captare a apelor.
 • Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in zona de protectie a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autoritatii competente pentru protectia mediului.
 • Zonele   de   protectie   sanitara se delimiteaza de catre autoritatile   administratiei   publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza avizului organelor de specialitate    ale administratiei publice.
 • Albia minora este suprafata de teren ocupata permanent sau temporar de apa, care asigura curgerea nestingherita, din mal in mal, a apelor la niveluri obisnuite, inclusiv insulele create prin curgerea naturala a apelor.
 • Albia majora este portiunea de teren inundabila din valea naturala a unui curs de apa.
 • Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa este interzisa, cu exceptia  lucrarilor de poduri, lucrarilor necesare cailor ferate si drumurilor de traversare a albiilor  cursurilor de apa,  precum si a lucrarilor de gospodarire a apelor
 • Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in  zona de protectie a platformelor meteorologice se face ou avizul   prealabil al autoritatii competente pentru protectia mediului. In scopul asigurarii protectiei albiilor, malurilor,  constructiilor hidrotehnice, etc. se instituie regim de protectie pentru albia minora a cursurilor de apa,  suprafete ocupate de lucrari de amenajare si consolidare a albiilor minore, precum si pentru alte constructii hidro-tehnice,  lucrari de aparare impotriva inundatiilor,  constructii hidrometeorologice,  captari de apa
 • In jurul platformelor meteorologice zona de protectie va avea latimea de 30 m.,  zona in care este interzisa executarea oricaror constructii si instalatii supraterane.
 • Zonele de protectie sanitara cu regim sever ale captarilor de apa din surse de suprafata se instituie in functie de conditiile locale, astfel incat sa fie excluse orice posibilitati de poluare. Aceste zone vor avea o forma alungita pe albia cursului de apa cu urmatoarele dimensiuni minime: 100 m.  pe directia amonte de priza, 25 m pe directia aval de priza si 25 m. de o parte si alta a prizei.
 • Terenurile cuprinse in zonele de protectie pot face, dupa caz,  obiectul exproprierilor pentru cauza de utilitate conform Legii nr.33/1994.

(d.2.).               Baza legala      

-         Constitutia Romaniei, articolul 135, punctul 4

-         Legea nr 7/1996                         -  ref.  cadastru

-         Legea nr. 18/1991                                  -  ref.  fondul funciar

-         Legea nr.8/1974                         -  legea apelor

-         Legea nr. 84/1996                                  -  ref.  imbunatatiri funciare

-         Legea nr. 33/1994                                 -   ref.  expropriere pentru cauze de utilitate publica

-         Legea nr. 137/1995                               -  ref. protectia mediului 

-         Ord. 981/1994 al Ministerului Sanatatii referitor la norme de igiena

-         Instructiuni pentru aplicarea Decretului nr.1059 din 1967 privind protectia sanitara a surselor de apa

-         Legea nr.26/1996                                  

-         Codul Silvic     

(d. 3.)                Utilizari permise

§                     Platforme meteorologice

§                     Captari de apa

§                     Lucrari pentru prevenirea si combaterea actiunii distructive a apelor

(d. 4.)               Utilizari permise cu restrictii

-         Lucrari de poduri, lucrari necesare cailor ferate si drumurilor de traversare a cursurilor de apa, cu conditia asigurarii masurilor de aparare impotriva inundatiilor, a masurilor de prevenire a deteriorarii calitatii apelor si cu respectarea zone lor de protectie a lucrarilor de gospodarire a apelor si a platformelor meteorologice.

(d. 5).               Utilizari interzise

-         Orice fel de constructii in zonele de protectie severa, a platformelor meteorologice si ale captarilor de apa de suprafata.

(d. 6.).              Procedura de autorizare

-         Autorizatia de construire se elibereaza in conformitate cu competentele atribuite prin Legea nr.50/1991 si Legea nr.69/91

-         Avizele si acordurile de specialitate se emit de organismele abilitate in conditiile legii

-         Solicitantul autorizatiei de construire va prezenta in mod obligatoriu :

o        Avizul Regiei Autonome a Apelor - Apele Romanei pentru constructiile admise in albia minora a cursurilor de apa ;

o        Acordul de mediu al ACPM sau ATPM, dupa caz,  pentru constructii in zona de protectie a platformelor meteo pentru lucrarile de gospodarie  a apelor si protectia surselor de apa.

o        In vederea evaluarii construibilitatii terenurilor din vecinatatea cursurilor de apa, a surselor de apa si a platformelor meteorologice, precum si in scopul obtinerii datelor necesare eliberarii certificatului de urbanism se vor corela cu celelalte articole de R.G.U.si anume : articolele 3,4,5,8,10,13,16, care isi regasesc corespondent in prezentul Regulament local

o        Autorizarea de construire poate fi refuzata, dupa caz.

B.1.e.                 Utilizarea terenurilor situate in zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

(e.1.).                            Reglementari

-         Autorizarea  executarii constructiilor si amenajarilor in zonele cu valoare peisagistica si in  zonele naturale protejate se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor articolului 8 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul   8  -   Zone cu valoare peisagistica si
zone naturale protejate

§       Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural conformare si amplasare  goluri, raport    gol-plin,    materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. • depreciata valoarea peisajului, este interzisa.

§       Autorizarea executarii constructiilor  in parcuri nationale, rezervatii   naturale,   precum si  in celelalte zone  protejate, de interes national, delimitate potrivit   legii,    se face cu avizul conform al Ministerului Apelor Pacurilor si Protectiei Mediului si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

§       Consiliile judetene vor identifica si vor delimita in functie da particularitatile specifice,  acela zone naturale de interes  local ce  necesita   protectie   pentru   valoarea   lor   peisagistica   si   vor stabili conditiile de autorizare a executarii constructiilor, avand in  vedere  pastrarea   calitatii   mediului   natural si a echilibrului
ecologic.

-         In cazul orasului Sinaia, datorita calitatilor mediului natural  si al modului de

incadrare a  localitatii in cadrul natural,  se prevede ca  intreg teritoriul administrativ sa fie considerat zona cu valoare peisagistica protejata.

-         In cadrul teritoriului intravilan propus in PUG au fost delimitate cateva zona ca avand o valoare peisagistica. Aceste zone se prevad a face parte din categoria peisajelor protejate,  avand calitati deosebite din punct de vedere estetic, rezultate din interactiunea omului cu natura si din modul de asezare  a colectivitatii umane in teritoriul respectiv.

-         Intrucat aceste zone reprezinta o simbioza reusita intre activitatea  umana si natura,  dar  sunt compuse din terenuri construibile,  fiind situate in intravilan, vor fi tratate in cadrul punctului „Zone construite protejate”.

Zonele naturale protejate se definesc ca suprafete delimitate geografic, cu elemente naturale rare sau in procent ridicat,  desenate sau  reglementate si gospodarite in sensul atingerii unor  obiective specifice de conservare si sunt reprezentate de:  parcuri nationale, rezervatii naturale, rezervatii ale biosferei, monumente  ale naturii si altele (legea  nr.   137/1995).

In acest sens,  pe teritoriul administrativ al  orasului Sinaia sunt definite  urmatoarele   zone  naturale protejate, situate in  extravilan:

-         Parcul National Bucegi  (de  interes national)

-         Rezervatii naturale  cuprinse in Parcul national Bucegi (in  interes  national).

-         Rezervatii naturale situate  pe  versantul Garbova (de  interes  local).

-         Monumente ale naturii  cuprinse in Parcul national Bucegi  (de interes  national).

            (e.2.).                Baza legala

o          Legea nr.  58/1994 pentru ratificarea 'Conventiei privind diversitatea biologica'  semnata la Rio de Janeiro la 5  iunie 1992

o          Codul Civil

o          Legea  nr.  6/1996                      - Codul Silvic.

o          Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului

o          Legea nr. 352/1994 referitoare la exproprierea pentru cauze de utilitate publica.

o          H.G.  nr.  127/1994 privind stabilirea  si sanctionare contraventiilor la normele de protectie a mediului.

o          H.G. nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism pentru zone si statiuni turistice si documentatii tehnice pentru constructii din domeniul turismului.

o          Ordinul nr. 125/1996 al MAPPM pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor cu impact asupra mediului

o          Ordinul nr. 3376/1996 al MLPAT, MAPN, MI,SRI, SB, STS, SPP, Ministerul Justitiei pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.      

(e. 3.).               Utilizari permise

-         Legislatia specifica pe tipuri de zone (montane,litoral) cu valoare peisagistica protejate este in curs de elaborare la nivel national.

-         Intrucat intregul teritoriu administrativ al orasului Sinaia se propune a fi declarat zona cu valoare peisagistica protejata, utilizarea terenurilor situate in intravilan se va supune reglementarilor din prezentul Regulament pentru fiecare zona functionala in parte.

-         Zonele situate in extravilan, statuate ca zone  naturale protejate, vor avea urmatoarele utilizari permise:

1.       Lucrari de utilitate publica de interes national sau local, autorizate in cazuri  exceptionale in conditiile Legii nr. 16/1991, articolul 71, alin. 2.

2.        Lucrari permise in statutul de functionare a Parcului National Bucegi, care va avea Regulament propriu de functionare dupa instituirea legala ca zona naturala protejata(in prezent inca in faza de propunere, fara hotarare guvernamentala).

              (e. 4.).            Utilizari permise cu conditii

·                                                                  In zonele naturale protejate de interes national,respectiv in Parcul National Bucegi, constructiile permise,in conditiile obtinerii avizului conform al MLPAT si MPPM, pot fi numai din domeniul turismului, ca activitate traditionala in zona:

§                                                        partii de schi

§                                                        instalatii de transport pe cablu

§                                                        locuri de repaus si belvedere

§                                                        amenajarea de poteci pentru trasee turistice

§                                                        altele : cabane turistice, refugii, etc.

Prescriptiile pentru fiecare caz in parte vor fi cuprinse in continutul avizului conform al MLPAT si MAPPM, pe baza studiilor de specialitate.

o          In zonele naturale protejate de interes local constructiile se autorizeaza cu prescriptii ce tin seama de masurile si normale de protectie stabilite pe plan local, inscrise in masurile generale de protectie, conservarea si reabilitarea mediului

o          Realizarea unor constructii in extravilan, in contextul acordarii statutului de zona protejata cu valoare peisagistica intregului teritoriu administrativ, necesita avizul tuturor institutiilor abilitate si interesate, in conditiile legii

o          Extinderea intravilanului in scopul autorizarii unor constructii si amenajari noi se va face cu mult discernamant si numai motivat de necesitatea realizarii unor lucrari absolut utile si necesare dezvoltarii functiunilor de baza ale orasului : turism, odihna, tratament balnear si climateric

o          Pentru categoriile de lucrari mentionate de lege, in vederea autorizarii se vor solicita studii de impact asupra mediului.                                                  

(e. 5.).               Stilizari interzise

-         Constructiile care pot afecta prin activitatile desfasurate sensibilitatea si calitatile zonelor naturale protejate, mai ales in cazul cand constructiile produse au o volumetrie si un aspect arhitectural ce depreciaza valoarea peisajului.

-         Interdictia se poate stabili,  de la caz la caz, in  urma studiilor de impact in conformitate cu prevederile Legii nr.  137/1995. 

            (e. 6.).               Procedura de autorizare

-         Autorizatia de construire se  elibereaza in conformitate cu competentele atribuite prin legea 69/1991 si legea nr. 50/l991,  dupa caz.

-         Avizele  si acordurile  de  specialitate se emit de organismele abilitate, conform legii

-         Pentru  autorizarea construirii in  zonele natural protejate de interes national,  se va  solicita prezentarea avizului conform al MLPAT si MAPPM si a aprobarilor  legale pentru folosirea  terenurilor   din  aceste  zone  in  scopurile admise de lege

-         In vederea obtinerii datelor  necesare eliberarii certificatului de urbanism,  prevederile articolul 8 din Regulamentul general de urbanism  vor fi corelate cu prevederile celorlalte  articole  din RGU:   articolul  5; 7; 9; 10; 12; 16; prevederi ce  se regasesc  in prezentul Regulament local

-         Autorizarea de  construire poate fi refuzata, dupa caz

            B.1.f.                Utilizarea terenurilor situate in zonele construite protejate

            (f. 1.).               Reglementari

-         Autorizarea executarii constructiilor  si amenajarilor in  zonele care cuprind valori de  patrimoniu cultural construit se face  cu respectarea  prevederilor  articolului 9 din Regulamentul general de urbanism

Articolul   9 - Zone construite protejate

o       Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori  de patrimoniu  cultural  construit,  de  interes  national,  se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

o       Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu    cultural  construit,  de interes local declarate si  delimitate prin  hotarare a  consiliului judetean,  se face   cu   avizul   serviciilor   publice   descentralizate   din   judet,subordonate ministerelor prevazute la aliniatul 1.

o       Autorizarea executarii lucrarilor de constructii,  care au ca obiectiv  cercetarea,   conservarea restaurarea   sau   punerea  in valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului  Culturii, in  conditiile stabilite prin ordin    al ministrului culturii.

-         Monumentale istorice definite si enumerate ca atare in articolul 1 al  O.G. nr. 68/1994 sunt obiective singulare sau constituite in ansambluri avand zone de protectie stabilite prin studii de   specialitate, conform prevederilor Legii nr.41/1995.

-         Conform Legii nr.41/1995  monumentele   istorice  sunt considerate  bunuri sau  ansambluri da bunuri imobile   care  prezinta valoare  din  punct de   vedere   arheologic, istoric, arhitectural, religios, urbanistic, peisagistic  sau  tehnico-stiintific

-         Rezervatia de   arhitectura si urbanism reprezinta teritoriu apartinand  unei  asezari urbane  sau rurale   a  carui protectie   prezinta un  interes  public,  datorita valorii istorice, arhitecturalei   urbanistice,  simbolice   si asupra caruia se   instituie   un regia de   interventie   controlata.

-         In  orasul Sinaia zonele  protejate   care  cuprind valori de  patrimoniu, cultural sunt reprezentate  de  :

1.       zone  de  rezervatie  de   arhitectura si istorice :

§       de  interes national  : ansamblul Peles  ;

§       de  interes local :   zonele  de  arhitectura oraseneasca – str. Furnica, Octavian  Goga, gara c.f.;  str. M. Kogalniceanu, str. Cuza Voda, bd. Carol I; str. Avram Iancu;

2.       zona  cu monumente   de   arhitectura,  memoriale, istorice:   raspandite   in   teritoriu.

3.       in P.U.G. sunt remarcate si cateva zone construite cu valoare peisagistica deosebita,   cuprinsa in intravilan si prevazute pentru a capata statutul de zone protejate.

              Calitatile deosebite din punct de vedere estetic ale acestor zone, rezultate din interactiunea omului cu natura, reprezinta o simbioza reusita intre activitatea umana de locuire si cadrul natural valoros.

              Acesta zone sunt: versantul Cumpatul, pana la limita administrativa spre orasul Busteni, versantul Bucegi in zona  str. Furnica, Aosta, Calea Codului, M. Kogalniceanu, Tirul cu Porumbei.

(f.2.).                Baza legala

- Legea 41/1995 pentru aprobarea O.G.  nr.68/1994 privind  protejarea patrimoniului cultural national;

- Ordonanta Guvernului nr.68/1994;

- Legea nr.137/1395  - privind  protectia mediului;

- Ordinul nr.125/1996 al MAPPM pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului;

- H.G. nr.31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare  a documentatiilor  de   urbanism pentru zone si statiuni turistice;

- Codul  Civil art. 622 alin.2;

- Ordinul comun nr. 3376/1996 al MLPAT, MApN, MI, SRI, SIS, STS, SPP si Min. Justitiei  pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.

(f. 3.).               Utilizari permise

-         Lucrari de utilitate publica de interes national aprobate in cazuri exceptionale in conditiile Legii nr. 18/91 art.71, alin. 2, pe paza documentatiilor specifice aprobate de organele competente.

            (f. 4.).               Utilizari permise   cu conditii

-         Toate   tipurile  de   constructii  compatibile   cu specificul  zonei in care   sunt amplasate  cu  conditia respectarii prescriptiilor  continute   in  avizele conforme   ale   organelor  centrale  specializate in  cazul zonelor  care   cuprind  valori de    patrimoniu cultural  construit de   interes national  (ansamblul Peles). 

-         In  cazul zonelor  cu patrimoniu  construit de   interes local  prescriptiile  se  stabilesc   prin  autorizatia de   construire, in  urma consultarii continutului avizelor eliberate  de   serviciile   publice   descentralizata  in judet  ale  MLPAT si Ministerului Culturii.

-         Prescriptiile   se   vor  conforma   urmatoarelor  caracteristici ale   zonelor respective:

§       tesutul  urban               - reteaua stradala   parcelare,  spatii libere, volume construite, regim de inaltime, reprezentativitate in cadrul orasului, regim de proprietate asupra  terenurilor;

§       cadrul construit             -  incadrarea  stilistica,   valoarea estetica,   compozitia volumetrica si spatiala,  sisteme   constructive materiale,  finisaje,  detalii,   procente de   ocupare   a  terenului;

§       vizualitate                     - asigurarea campului vizual.

§       In zonele  delimitate  in P.U.G.  ca  rezervatii de arhitectura oraseneasca (de   interes local)   sunt  permise,  in afara de   constructiile   noi  (in  conditiile   de  mai  sus)   si alte lucrari

·       dezafectare, reconstructie, extindere,  refunctionalizare,   consolidare  la constructiile  existente;

·       modernizarea retelelor  tehnico-edilitare,  stradale, modernizarea drumurilor existente,  crearea de drumuri noi,   alei pietonale, plantatii,  mobilier  urban.

o      In zonele  construite  cu valoare  peisagistica deosebita,  protejate   urbanistic, orice   interventie  va respecta   urmatoarele   considerente  care  vor sta la baza prescriptiilor  din autorizatiile   de  construire:

§            de  valoare  ecologica : integrarea elemente naturale  in  structura  urbana ; protejarea  vegetatiei existente  protejarea factorilor de  mediu

§            de   valoare   compozitionala: silueta,   accente,   regim de   inaltime,  elemente   simbolice

§            urbanistice : omogenitatea   si coerenta  tesutului, urban,  sistemul  parcelar,  elemente spatiale   si volumetrice   de referinta.

 (f. 5.).                Utilizari interzise

·       Orice  fel de constructii si amenajari care,  prin functiune, configuratie   arhitecturala sau amplasament compromit aspectul general  al zonei, distrug  coerenta  tesutului  urban existent sau afecteaza valorificarea monumentului ori a  zonei protejate a acestuia

(f. 6).                Procedura  de  autorizare

·       Autorizatia  de   construire   se  elibereaza in   conformitate   cu componentele   atribuite   prin Legea  nr.39/1994  si Legea nr.50/1991, dupa caz.

·       Avizele si acordurile de specialitate se emit  de organismele abilitate, conform legii

·       Pentru lucrarile ce au drept scop cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea in valoare  a monumentelor  istorice,  solicitantul autorizatiei de   construire  va prezenta in mod  obligatoriu avizul conform al Ministerului Culturii

·       In  vederea  obtinerii datelor  necesare  eliberarii certificatului de urbanism si a evaluarii construibilitatii terenurilor din zonele construite protejate, prevederile   articolul 9 din Regulamentul general de urbanism, vor fi, corelate  cu prevederile  celorlalte  articole  din R.G.U.: articolele 4; 7; 8; 12 ; 14; 15 ;24 ; 30 - 35 care  isi gasesc corespondent in prezentul Regulament local

·       Autorizarea de  construire  poate  fi refuzata, dupa caz.

B.2.      Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public.

            B.2.a.               Expunerea la riscuri naturale

            (a. 1.)                Reglementari

-         Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice,  precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie  si a altor lucrari de  infrastructura se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor articolului 10 din Regulamentul general de urbanism

Articolul 10 – Expunerea la riscuri naturale

1.                                 Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

2.         In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarare a consiliului judetean, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

§                                                            Riscurile naturale considerate in prezentul articol sunt cele de natura hidrologica, hidrogeologica, geologica si geofizica, care, in cazul orasului Sinaia, pot fi: scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari ale terenului pe versantii muntosi, zone inundabile.

(a. 2.)                Baza legala

-                     Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

-                     Legea nr. 7/1996 privind cadastrul

-                     Norme de igiena aprobate de Ministerul Sanatatii cu Ordinul 984/1994

-                     Ordonanta de Guvern nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor

-                     Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului

-                     Legea nr. 8/1974 legea apelor

-                     Legea nr. 84/1996 privind imbunatatirile funciare

-                     PD3 – Instructiuni tehnice privind proiectare digurilor de aparare impotriva inundatiilor

-                     STAS 9156 – Lucrari de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale

-                     STAS 9268 – Lucrari de regularizare a albiei raurilor

-            STAS 10823 – Amenajarea bazinelor hidrografice torentelor si combaterea avalanselor

-                     P 100 – Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor

-                     STAS 8879 – Microzonare seismica

-                     SR 11100 – Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei.

(a. 3.)                Utilizari permise

1.       In studiul de geotehnie aferent PUG Sinaia sunt remarcate trei categorii de terenuri:

·                       terenuri bune de construit

·                                                       terenuri bune de construit cu amenajari si consolidari locale: zonele situate pe versantul Bucegi, la vest de zona centrala si pana la limita intravilanului, respectiv zona strazilor Aosta, Furnica, Tirul cu Porumbei, Eminescu, Pustnicului, partial Calea Codrului.

In aceste zone declivitatea marcata a terenului, prezenta izvoarelor subterane si a numeroaselor viroage cu caracter torential determina destabilizarea eroziunii si dislocari ale solului.

                 III.  terenuri improprii pentru constructii: terenurile situate in albia majora a raului Prahova si partial pe malurile acestuia. Zona este inundabila si instabila din punct de vedere geologic.

o          In cazul terenurilor din categoriile II si III, utilizarile permise sunt:

-                                                          constructii si amenajari de orice fel, care au drept scop limitarea riscurilor naturale: lucrari hidrotehnice pentru atenuarea si devierea viiturilor, lucrari de combatere a eroziunii solului, lucrari de consolidare a terenului, lucrari de stingere a torentilor, lucrari de indiguire si consolidare a malurilor regularizari ale cursurilor de apa.

(a. 4.)                Utilizari permise cu conditii

o          Orice fel de constructii si amenajari cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 si a normelor si prescriptiilor tehnice care o sustin, referitoare la rezistenta si stabilitatea constructiilor, siguranta in exploatare, igiena si sanatatea oamenilor

o          Se admit, de asemenea, constructii de orice fel in conditiile eliminarii factorilor naturali de risc prin lucrari specifice, aprobate de autoritatea competenta in protectia mediului sau alte organisme interesate, dupa caz.

(a. 5.)                Utilizari interzise

1.       Constructii si amenajari in zonele expuse la riscurile naturale mentionate mai sus in care nu sunt posibile, sau nu sunt admise de autoritatile competente in protectia mediului, lucrarile de eliminare a factorilor de risc pentru constructii.

(a. 6.)                Procedura de autorizare

2.       Autorizatia de construire se elibereaza in conformitate cu competentele atribuite prin Legea nr. 69/1991 si Legea 50/1991, dupa caz:

3.       Avizele si acordurile de specialitate se eit de organismele abilitate, conform legii;

4.       Obtinerea aprobarii de folosire definitiva sau temporara a terenurilor agricole si forestiere in alte scopuri decat cele silvice, permise prin exceptie de Legea nr. 18/1991, articolul 7, aliniatul 2 si Legea nr. 26/1996 articol 54 si 74 se va face dupa cum urmeaza:

-                                                    de la organele agricole sau silvice judetene pentru suprafata pana la 1 ha;

-                                                    de la Ministerul Agriculturi sau ACPM pentru terenurile pana la 100ha

-                                                    de la Guvern pentru terenuri peste 100 ha.

-         Dupa caz, autoritatea poate fi refuzata

-         Pentru obtinerea datelor necesare eliberarii certificatului de urbanism in vederea evaluarii construibilitatii terenurilor expuse la riscuri naturale, se va corela articolul 10 din Regulamentul general de urbanism cu celelalte articole din R.G.U. si anume: articolele 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, care isi gasesc corespondent in prezentul Regulament local.

B.2.b.               Expunerea la riscuri tehnologice

(b.1.)                Reglementari

-         Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si a altor lucrari de infrastructura se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor articolului 11 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 11 – Expunerea la riscuri  tehnologice

-      Autorizarea  executarii  constructiilor in  zonele expuse la riscuri tehnologice,   precum si  in  zonele de servitute  si de protectie  ale  sistemelor  de  alimentare   cu  energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

-      In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de   procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

-      Fac   exceptie  de  la  prevederile  aliniatului 1 constructiile  si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

o          Pe teritoriul, orasului Sinaia,  riscurile tehnologice sunt din  categoria  riscurilor  datorate retelelor tehnico-edilitare si cailor de comunicatie, ca surse de zgomot, poluare si generatoare de accidente grave :

§                                              linii  electrice de inalta tensiune

§                                              conducte magistrale de gaz metan

§                                              drumul national 1 (DN1 – E60)

§                                              calea ferata Bucuresti - Brasov

·                                                                                    Aceasta categorie de riscuri determina zone de servitute si de protectie in teritoriul intravilan  si extravilan.

·                                                                                    Servitutile de utilitate publica sunt masuri de protectie ale bunurilor imobile,  concretizate  in restrictii, privind modul de  utilizare a terenurilor  si realizarea constructiilor.

            (b.2.)                Baza legala      

-         Legea nr.  10/1995 privind calitatea in constructii

-         Legea nr.  7/1995 privind cadastrul

-         Ordinul  Ministerului Sanatatii nr.  981/1994 de aprobare a Normelor de igiena

-         Ordinul comun nr. 34/1995 al MLPAT,  MAPN, MI si SRI privind avizarea documentatiilor de urbanism

-         Ordinul comun nr. 3376/1996 al MLPAT, MAPN, MI, Ministerul Justitiei, SRI,  SIE,  STS,  SPP pentru  aprobarea  conditiilor de autorizare a constructiilor cu  caracter  militar

-         Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva  dezastrelor

-         Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive

-         N.D.  nr. 3915 - Proiectarea  si construirea conductelor de transport gaze naturale

-         H.G.  nr. 436/1995 privind cresterea sigurantei in  exploatare a  constructiilor   si instalatiilor care reprezinta surse de mare risc

-         STAS 9570 - Marcarea  si  reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati

-         PE 104  - Normativ pentru constructia LEA cu tensiuni peste 1000 volti

-         Legea drumurilor nr. 13/1974 si H.G. nr. 36/1996

-         P. 118 - Reglementari tehnice de siguranta la foc

-         Ordinul MLPAT nr. 1219/1994 - Norme generale de proiectare si realizare a  constructiilor privind protectia la actiunea focului

-         P. 116 - Instructiuni tehnice de proiectare a ansamblurilor  urbane din punct  de vedere acustic

-         STAS 10009 - Acustica urbana.  Limite admisibile ale nivelului de zgomot

(b.3.)                Utilizari permise

-         Orice fel de constructii si amenajari care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice si limitarea efectelor acestora  (lucrari de marcare si reperare a
retelelor de conducte si cabluri accese pentru interventia rapida in caz de incendii  etc).

            (b.4.)                Utilizari permise cu  conditii

-         Toate tipurile de constructii, cu respectarea servitutilor de utilitate publica pentru retele tehnico-edilitare, cai de comunicatie, apararea tarii, ordinii
publice,  precum si a  exigentelor Legii nr. 10/1995 privind rezistenta,   stabilitatea, siguranta in exploatare, rezistenta  la foc,  protectia impotriva zgomotului,  sanatatea oamenilor si protectia mediului.

(b.5.)                Utilizari interzise

-         Toate tipurile de constructii amplasate in zonele de protectie sanitara si de protectia mediului, in zonele de servitute instituite pentru  lucrarile publice
generatoare de riscuri tehnologice

-         Distantele de protectie fata de diferitele categorii de surse generatoare de riscuri tehnologice (retele,  drumuri)  sunt cele specificate in normativele tehnice amintite la punctul (b.2.).

              (b.6.)              Procedura de autorizare

-         Autorizatia de construire se elibereaza in conformitate cu competentele atribuite de legea nr. 69/1991 si Legea nr. 50/1991, dupa caz

-         Avizele si acordurile  de specialitate se  emit de  organisme abilitate,  conform legii

-         In functie de destinatia constructiei si de amplasarea terenului, solicitantul autorizarii va obtine avize de la  autoritatile administratiei publice centrale sau  a serviciilor publice ale acestora descentralizate in teritoriu  (Ministerul Sanatatii,  Ministerul Industriilor, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Transporturilor si altele)

-         In scopul culegerii adatelor necesare eliberarii certificatului de urbanism si a evaluarii construibilitatii terenurilor expuse la riscuri tehnologice, se va corela articolul 11 din regulamentul general de urbanism cu celelalte articole de RGU si anume: articolele3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, corespondent in prezentul Regulament local

-         Autorizarea de construire poate fi refuzata dupa caz.

              B.2.c.               Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice        

              (c.1.)                Reglementari

Autorizarea executarii constructiilor considerate in conditiile legii, a prezentat potential de risc tehnologic, se supune prevederilor articolului 12 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 12  -   Constructii  cu functiuni
generatoare de riscuri tehnologice

o                                   Autorizarea  executarii  constructiilor  care, prin natura si destinatia lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai  pe baza  unui  studiu de impact    elaborat  si  aprobat  conform prevederilor legale

o                                   Lista   categoriilor  de constructii  generatoare de riscuri tehnologice  se    stabileste  prin  ordin comun al  ministrului industriilor, ministrului agriculturii  si   alimentatiei,  ministrului apelor si padurilor  si  protectiei   mediului, ministrului   sanatatii, ministrului transporturilor, ministrului apararii  nationale si
ministrului de interne.

§                                                            Studiul de impact reprezinta activitatea  de identificare  a efectelor   pe care un    obiectiv sau o activitate umana le are asupra mediului inconjurator

§                                                            Obiectivele  si activitatile  care sunt supuse  procedurii de  evaluare  a  impactului asupra mediului  pentru eliberarea  acordului  de  mediu  sunt  cuprinse  in Anexa  numarul II la Legea nr.137/1995,   iar  procedura de   reglementare a acestuia este   cuprinsa in Ordinul MAPPM nr. 125/1996

(c.2.)                 Baza   legala

-         Constitutia Romaniei,  art. 33 aliniat 2

-         Legea nr. 137/1995   - legea  protectiei mediului

-         Ordinul MAPPM  nr.1 5/1996  - Procedura  de   reglementare  pentru  studiu  de   impact   asupra  mediului

-         Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 98/1994 – Norme de igiena privind mediul de viata al populatiei

-          Legea nr. 98/1994 - privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si  sanatate  publica

-         Legea nr. 10/1995 - Legea calitatii in constructii

-         H.G. nr .486/1993 privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor ce reprezinta surse  de mare risc

-         Legea  nr. 126/1995   privind  regimul  materiilor  explozive

-         Ordin  comun nr. 381/1219/1994 al MLPAT si MI pentru aprobarea Normelor generale P. 8 I. 8

-         P. 116  - Instructiuni  tehnice de proiectare a ansamblurilor urbane din punct de vedere acustic

-         S TAS 6161/3    - Acustica  in  constructii

-         STAS  10.009   - Acustica   urbana.  Limite   admisibile ale nivelului de zgomot

-         N.D. 3915    Proiectarea si construirea conductelor colectoare si de transport gaze naturale

-         P. 104 – Constructia liniilor seriate de energie electrica cu tensiuni peste 1000 volti.

              (c.3.)              Utilizari  permise

-         Orice fel de constructii  si amplasari care  respecta normele tehnice de   prevenire a  riscurilor  tehnologice  si  care  nu aduc prejudicii mediului inconjuratorul si sanatatii oamenilor,   in conformitate cu rezultatele studiului de   impact.

(c.4.)                 Utilizari  permise cu conditii

-         Constructiile si amenajarile care sunt incluse intr-o categorie de factori de risc   considerati deosebit  de  grav, pentru  care   se   elaboreaza studii  de  impact   si  care  trebuie sa se supuna procedurilor bilantului  de  mediu cerut   prin  autorizatia de   mediu (program de  conformare).

            (c.5.)                 Utilizari interzise

-         Constructiile care prin nici  o varianta a  proiectului prezentat,  nu prevad eliminarea efectelor negative  asupra mediului  care nu pot fi incadrate  in  conditiile  care  permit eliberarea acordului si autorizatiei de   mediu si implicit  a  autorizatiei de construire.

(c.6.)                 Procedura  de autorizare

-         Autorizatia  de construire se elibereaza in  conformitate cu competentele   atribuite de  Legea  nr.69/1991 si Legea nr.  50/1991,  dupa caz

-         Prin  consultarea listei categoriilor  de  constructii generatoare  de riscuri  tehnologice se va  identifica  statutul  obiectivului  propus  spre   autorizare si  dupa caz,  se   va  declansa procedura de  reglementare  a activitatii care   prezinta impact asupra mediului,  in conformitate  cu prevederile Legii nr.137/1995  si a Ordinului MAPPM nr.125/1996

-         In   vederea evaluarii  impactului  constructiei  asupra mediului  in  zona  in  care  se   propune   amplasarea   si pentru inscrierea  conditiilor in  certificatul  de   urbanism,   art.12 din Regulamentul general  de   urbanism se  va  corela  cu  celelalte articole si anume: articolele 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 , 18 ,  2o, 31   33   si ale caror  prevederi se  regasesc  in   prezentul Regulament loca

-         In functie  de complexitatea  proiectului,  solicitantul  autorizatiei  de construire va obtine acordul de  mediu de la ACPM sau ATPM

-         Autorizarea  construirii  poate  fi refuzata,  dupa caz.

         B.2.d.               Asigurarea echiparii edilitare

(d.1.)                         Reglementari

       In vederea asigurarii echiparii tehnico-edilitare, autorizarea executarii constructiilor care face in conformitate ou prevederile articolul 3 din Regulamentul general de urbanism

Articolul  13  - Asigurarea echiparii edilitare

1.      Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si  destinatia lor, presupun cheltuieli  de  echipare  edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice  ale  administratiei  publice   locale   ori   ale   investitorilor   interesati   sau   care   nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat este interzisa.

2.      Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in prealabil, prin contract,  a obligatiei  efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara  aferente,  de catre investitorii interesati.

       In conformitate cu competentele legale, autoritatile administratiei publice locale  sunt  obligate sa asigure corelarea dezvoltarii localitatii cu cea a echiparii edilitare,  conditionate de posibilitatile financiare  si tehnice de executare a acestora

       In cazul unor investitii importante (parcelari, locuintei colective in blocuri, constructii de mari capacitati ) care pot antrena dupa sine cheltuieli importante pentru echiparea edilitara, autorizarea constructiilor va face obiectul unor analize complexe atat sub aspectul problemelor financiare cat si a celor ecologice.

         (d.2.)                Baza legala

       Legea nr. 72/1996 privind finantele publice

       Legea nr. 27/1994 privind impozite si taxe locale

       Legea nr. 7/1996 privind cadastrul

       Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

       Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala

       Ordinul Ministerului  Sanatatii nr. 981/l994 referitor la Norme de igiena

       STAS 8591/1 - Amplasarea in localitati a retelelor  edilitare subterane

       S.R. 1343 -1 - Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati

       STAS 10859  -   Canalizare;  Statii de epurare

(d.3.)                Utilizari permise

       Orice constructie si amenajare a caror executie nu depaseste posibilitatile financiare ale administratiei publice, ale investitorilor interesati sau care beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat

(d.4.)                Utilizari permise cu conditii

       Constructiilor vor fi executate dupa stabilirea prin contract prealabil a obligatiei efectuarii lucrarilor de echipare edilitara aferente constructiilor (in parte  sau total)  de investitorii interesati

(d.5.)                Utilizari interzise

       Orice constructie care prin dimensiuni, destinatie si amplasare fata de zonele cu echipare edilitara asigurata, presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesati.

(d.6.)                Procedura de autorizare

       Autorizatia de construire  se elibereaza in conformitati cu competentele atribuite prin Legea nr. 69/1991 si Legea nr. 50/91 dupa caz

       Avizele si acordurile de specialitate se emit de organisme abilitate,  conform legii

       In vederea obtinerii datelor necesare eliberarii certificatului de urbanism si a determinarii construibilitatii terenurilor,  prevederile articolului 13 din Regulamentul general de urbanism se vor corela cu prevederile celorlalte articole din R.G.U. si anume: articolele3, 4, 7, 8, 9, 16, 27-29, 30,31,  care se regasesc in prezentul Regulament local

       Dupa caz,  autorizatia de construire poate sa nu se acorde

       Avizele si acordurile de specialitate se emit de organismele abilitate, conform legii

       Pentru zonele protejate, chiar daca functiunea obiectivului propus este compatibila cu functiunea dominanta a zonei, autorizarea se va face numai in conditiile cuprinse la punctule  B.1.e. si B.1.f, din prezentul Regulament local de
urbanism

       In vederea obtinerii datelor necesare eliberarii certificatului de urbanism, articolul 14 din Regulamentul general de urbanism se va corela cu celelalte articole din R.G.U. si anume : articolele 8, 9, 15, 16, 23, 24, 30, 31, care se regasesc in prevederile prezentului Regulament local

       In anexa nr. 1 la Regulamentul general de urbanism sunt prezentate in principal recomandari de amplasare a institutiilor si serviciilor de interes public
si cateva recomandari pentru amplasarea constructiilor de locuinte

       In activitatea de autorizare a institutiilor publice se pot intalni trei posibilitati distincte:

             amplasarea in interiorul zonelor urbane ca functiune complementara functiunii dominante a zonei

             amplasarea in zone cu functiuni complexe  ( de ex. zona centrala)

             amplasarea in zone sau subzone specializate pe diferite domenii: invatamant, tratament balnear si odihna, comert, sanatate, agrement, etc.

       Dupa caz, autorizarea construirii poate fi refuzata.

         B.2.e.               Asigurarea compatibilitatii functiunilor
(e.1.)                 Reglementari

       In scopul evitarii producerii disfunctionalitati lor, autorizarea executarii constructiilor se face  in conformitate cu prevederile articolului 14 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul   14  -  Asigurarea compatibilitatii

functiunilor

1.      Autorizarea  executarii  constructiilor se  face  cu  conditia asigurarii    compatibilitatii  dintre  destinatia  constructiei  si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de urbanism, sau daca zona are o functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala proprie

2.      Conditia de amplasare a constructiilor in functie de destinatia acestora in cadrul localitatii sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul regulament.

       Realizarea constructiilor  noi, considerate compatibile functional cu zona  in care se propune amplasarea lor, se va face cu respectarea si corelarea regulilor de baza ale prezentului Regulament, preluate din Regulamentul general de  urbanism,  referitoare la modul de  ocupare a terenului si la conditiile de amplasare cu regulile specifice fiecarei zone functionale prezentate in capitolul respectiv

       Zonele functionale sunt stabilite in cadrul Planului Urbanistic General.       

(e.2.)                 Baza legala

       Legea nr.  10/I995 - legea calitatii in constructii

       Legea nr.  137/1995 - legea protectiei mediului

       Ordinul MAPPM nr. 125/1996 - aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor cu impact asupra mediului

       Legea nr. 41/1995 pentru aprobarea O.G.  nr. 68/1994 - protejarea patrimoniului cultural national

       O.G. nr. 68/1994

       Ord. Ministerului Sanatatii nr. 981/1994 –  aprobarea Normelor de igiena

       Legea nr. 98/1994 - legea pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si sanatate publica

       H.G. nr. 31/1996 - aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de Urbanism pentru zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice pentru constructii din domeniul turismului

       O.G. nr. 47/1994 - apararea impotriva dezastrelor STAS 10009 - Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

       SR ISO 4226 - Calitatea aerului.

(e.3.)                 Stilizari permise

       Orice constructii ale caror destinatii sunt perfect compatibile cu functiunea dominanta a zonei in care urmeaza a fi amplasate.

(e.4.)                 Utilizari permise cu conditii

       Toate tipurile de constructii ale caror destinatii pot fi considerate complementare functiunilor de baza ale  zonei in care urmeaza a fi amplasate, cu conditia sa se  incadreze in tipologia tesutului urban existent in zona.    

            (e.5.)  Utilizari interzise

       Orice constructie a carei destinatie nu este compatibila cu functiunea dominanta a zonei respective si nici cu functiunile complementare acesteia.

         (e.6.)                 Procedura de autorizare

       In activitatea de autorizare se va urmari respectarea functiunilor urbane si a tesutului urban in cazul fiecarei zone functionale determinante prin PUG.

            B.2.F.            Procentul de ocupare a terenului

            (f.1.) Reglementari

       Autorizarea executarii constructiilor este  conditionata de  respectarea prevederilor articolul 15 din Regulamentul general de  urbanism.

Articolul   15  -   Procentul de ocupare a terenului

1.      Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare al terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.

       Procentul de ocupare a  terenului  (P.O.T.)  exprima raportul dintre suprafata ocupata la sol de cladiri si suprafata  terenului considerat:

                     POT= S construita / S teren x 100

       Suprafata construita este aria sectiunii orizontala  a cladirii  la  cota ± 0.00  a  parterului,  masurata pe conturul exterior al peretilor  (exclusiv  iesindurile, cu aria mai mica de o,4 mp,  nisele cu aria mai mare de 0,4 mp., treptele exterioare  si terasele  neacoperite)

       Suprafata  terenului considerat este suprafata parcelei inscrisa in Cartea funciara, cu datele sale definitorii (dimensiune, destinatie, categorie de folosinta,    numele detinatorului).

(f.2.)              Baza  legala

       Constitutia Romaniei, articolul 41, aliniament 4

       Legea nr. 50/1991 – autorizarea constructiilor

       Ordinul MLPAT nr.91/1991  - aprobarea formularelor de autorizare si continutul documentatiilor prevazute de Legea 50/1991

       Legea nr. 7/1996 - legea cadastrului

       Legea nr. 1371995 - legea protectiei mediului

       Legea nr. 41/1995 pentru aprobarea O.G. nr. 68/1994 referitor la protejarea patrimoniului cultural national

       Codul Civil

       Norme de igiena aprobate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 981/1994

       Ordinul nr. 381/1219/ NC/1994 al MLPAT si MI pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a  incendiilor

       STAS 4908 - Arii  si volume  conventionale

       STAS 7468 - Calculul gradului de ocupare a terenului la amplasarea lucrarilor  de  investitii.

(f.3.)                 Precizari legate de procedura de autorizare

       Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileste functie  de destinatia zonei in  care urmeaza sa fie  amplasata constructia  si de conditiile de amplasase  in cadrul terenului, stabilite prin prezentul Regulament  local

       Valorile   da  P.O.T.  cuprinse  in Anexa 2 la Regulamentul general  de   urbanism reprezinta limitele maxime admise, in care se inscriu valorile  prevazute  prin prezentul Regulament local pentru fiecare  zona in parte

       Autorizarea executarii constructiilor este conditionata de respectarea regulilor de ocupare a terenului, precizate in Anexa nr.2 la R.G.U.

       Valorile  procentuale maxime de ocupare  a terenului  se refera la parcelele  aferente noilor constructii care se realizeaza in zonele respective

       P.O.T. maxim este un instrument urbanistic important, ce  poate fi valorificat in actiunea de dezvoltare a localitatii pe baza principiilor ecologice, prin corelarea cu obligatia de  a asigura spatii plantate  pe  suprafata  parcelelor

       Prevederile articolul 15 din R.G.U.  vor fi corelate cu cele ale celorlalte articole, respectiv articolele 23, 24, 25,  26,  31, 33, 34 (care  isi gasesc corespondent in prevederile prezentului Regulament local), in cadrul analizei conditiilor de   amplasare   a constructiilor

       Autorizarea constructiilor in  zonele supuse unui regim de protectie se va face  in conditiile   punctul B.1.f. din prezentul Regulament local de  urbanism.

B.2.g.               Lucrari de utilitate publica

(g.1.)                Reglementari

    Autorizarea constructiilor  si amenajarilor pe terenurile rezervate lucrarilor  de utilitate publica este conditionata de respectarea prevederilor articolului 16 din Regulamentul general de urbanism

Articolul 16 – Lucrari de utilitate publica

1.   Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost   rezervate  in   planuri   de   amenajare   a   teritoriului,   pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa

2.  Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiei de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

    Lucrarile de utilitate publica se executa pe terenuri in proprietatea statului, a judetului, a orasului sau a persoanelor fizice si juridice, cu schimbarea functiunii si afectarea valorii terenului, necesitand, dupa caz, exproprieri sau instituirea unor  servituti de utilitate publica

    Lucrarile de utilitate publica sunt cele  stabilite prin lege (Legea nr.18/1993 si Legea nr. 33/1994).

               (g.2.) Baza  legala

    Constitutia Romaniei

    Codul Civil

    Legea nr. 33/1994 - legea exproprierii pentru cauza de utilitate publica

    Legea nr. 84/1996 - legea imbunatatirilor funciare

    Legea nr. 18/1991 - legea fondului funciar

    Legea nr. 26/1996 - Codul Silvic

    Legea nr. 69/1991 - legea administratiei publice locale

    Legea nr. 137/1995 - legea protectiei mediului

    Ordinul MAPPM nr. 125/1995 - Procedura de reglementare studii de impact

            (g.3.)                Utilizari permise

    Toate categoriile de lucrari  de utilitate publica cuprinse in documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate in conditiile legii.

(g.4.)                Utilizari permise cu conditii

    Constructii cu durata limitata de existenta (provizorie)

(g. 5.)                Utilizari interzise

    Orice fel de constructii si amenajari,  cu exceptia lucrarilor de utilitate publica pentru care au fost rezervate terenurile.

(g.6.)                Procedura de autorizare

    Autorizatia de construire se elibereaza in conformitate cu competentele atribuite prin Legea nr. 69/1991 si Legea nr. 50/91 dupa caz

    Avizele si acordurile de specialitate se emit de organismele abilitate conform legii

    Pentru lucrarile ce necesita studiu de impact in conformitate cu prevederile Legii nr.137/1995 si Ord. MAPPM nr. 125/l995 solicitantul autorizatiei va obtine acordul de mediu

    Pentru obtinerea datelor necesare eliberarii construibilitatii terenurilor rezervate pentru lucrari de utilitate publica, articolul 16 din Regulamentul general de urbanism va fi corelat cu prevederile celorlalte articole din R.G.U. si anume : articolele: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25,-27, 31 33.


PLAN URBANISTIC GENERAL

ORASUL SINAIA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

II.PRESCRIPTII GENERALE DE CONSTRUIBILITATE


CAP. II                          PRESCRIPTII GENERALE PRIVIND CONSTRUIBILITATEA

C.                                 Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

            C.1.                  Reguli de amplasare si retragerile minime obligatorii

            C.1.a.               Orientarea fata de punctele cardinale

            (a.1.)                 reglementari

    Autorizarea executarii constructiilor se supune prevederilor articolului 17     din Regulamentul general de  urbanism

Articolul 17 - Orientarea fata de punctele
cardinale

-       Autorizarea executarii constructiilor se face  cu respectarea conditiilor si  a   recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.

    Igiena  si confortul  urban  se realizeaza atat prin respectarea, normelor  de  insorire si iluminat natural, prin orientarea  corecta a constructiilor conform cerintelor functionale cat si prin evitarea amplasarii constructiilor
unele fata de altele astfel  incat  sa se  umbreasca reciproc sau sa impiedice vizibilitatea boltii ceresti din interiorul incaperilor

    Prin prevederile prezentului Regulament  se urmareste respectarea  normelor  de  igiena referitoare la insorire, iluminat natural, vizibilitate si ventilatie

    Durata  minima de insorire ceruta, de normele sanitare este de 1 si 1/2 ore la solstitiul de  iarna sau de 2 ore  in perioada  21febr.  - 21  oct.   - pentru constructiile de locuit  si de 1 ora, pentru celelalte cladiri,  in cazul orientarii celei mai favorabile (sud).

            (a.2.)                 Baza  legala     

    Legea nr. 10/1995 - legea calitatii in constructii

    Norme de  igiena aprobat cu Ordinul  Ministerului Sanatatii nr. 981/1994

    STAS 6221 -  Constructii civile, industriale  si agrozootehnice.  Iluminatul natural al incaperilor

    STAS 6448 - Calculul aportului de caldura din exteriorul incaperilor

    C.107 - Proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice  la cladiri.

(a.3.)                 Precizari; procedura de  autorizare

    In anexa nr. 3 la Regulamentul general de urbanism cuprinde recomandari de  orientare fata de punctele cardinale a constructiilor cu  diferite functiuni,   recomandari care  se  vor  lua in  considerare  la examinarea conditiilor in care trebuie facuta autorizarea  constructiei

    Orientarea  constructiilor  fata de punctele cardinale se face  in conformitate cu  prevederile normelor  sanitare si prescriptiilor tehnice, sau functionale,   in  vederea indeplinirii  urmatoarelor cerinte:

      asigurarea  insoritii (inclusiv aport termic)

      asigurarea iluminatului natural

      asigurarea perceperii vizuale a  mediului ambiant din spatiile inchise  (confort  psihologic)

      asigurarea  unor cerinte speciale legate de functiunea cladirii,  rezolvabile prin mijloace urbanistice (lacase de cult)  sau  prin programele de arhitectura (pentru majoritatea constructiilor)

    In vederea determinarii conditiilor de conformare si amplasare a constructiilor pe terenurile construibile  si pentru  inscrierea lor in certificatul de urbanism,  prevederile articolului 17 din R.G.U. vor fi corelate cu cele ale celorlalte articole si anume:   articolele 23, 24, 30, 31 care se regasesc in prezentul Regulament local pentru fiecare zona in parte

    Autorizarea constructiei se poate face cu sau fara conditii

    Rezolvarea retelei stradale pentru zonele cu constructii noi va urmari inlesnirea orientarii favorabile a constructiilor.

C.1.b.               Amplasarea fasa de drumurile publice

(b.1.)                Reglementari

    Autorizarea executarii constructiilor se supune prevederilor articolului 18 din Regulamentul general de urbanism

Articolul 18 -   Amplasarea fata de drumuri publice

1.      In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform ai organelor de specialitate ale administratiei publice:

a.   constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de servire, de intretinere si de exploatare

b.   parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv functiunile lor complementare: magazine, restaurante etc)

c.   conducte  de  alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii ori constructii de acest gen

2.   In  sensul prezentului  regulament,  prin  zona drumului public se intelege ampriza, fasiile de siguranta si fasiile de protectie.

3.   Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire este permisa, cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform legii

4.   In sensul prezentului regulament, prin functiuni de locuire se intelege:    locuinte,  case  de, vacanta si  alte  constructii, cu caracter  turistic,   spatii de  cazare  permanenta sau temporara pentru  nevoi  sociale, industriale sau de   aparare, cum ar fi: camine pentru batrani, camine de nefamilisti, sanatorii, camine pentru organizarea de santier, camine de garnizoana.

    Zonele  de  protectie ale drumurilor sunt stabilite in functie de categorie  astfel :

    in afara   localitatii - fasiile  de   teren intre marginile exterioare fasiei de  siguranta si pana la 50 m din  ax - in  cazul autostrazilor,  pana la 22m din  ax in cazul drumurilor nationale, pana la 20m din ax in cazul drumurilor  judetene si pana la 18  m din ax in cazul drumurilor  judetene   si pana la 13 m din ax in cazul drumurilor comunale. Aceste  terenuri raman in gospodarirea  acelora care le au in administratie sau proprietate, cu folosinta  respectiva,  agricola sau silvica,  dupa caz.

    in  localitate   -  latimea  zonei strazii  cuprinde  ampriza trotuarele si suprafetele de teren necesare  3 ap la sari lucrarilor  anexe   (semnalizare   rutiera,   plantatii sau alte  scocuri   legase  de  exploatarea crumului). Aceasta difera de la zona la  zona,    in functie  de prevederile  ce mentinere   sau  modificare  a pofilelor de strazi existente, in concordanta cu caracteristicile  traficului  actual   si  de  perspectiva.

(b.2.)                Baza   legala

-       Legea nr. 71/1996 - aprobarea  Planului  de amenajarea teritoriului national  sectiunea  Cai  de  comunicatie

-       Legea  nr.   15/1974  -  legea  drumurilor

-       Legea  nr.  45/1975  privind  stabilirea  normelor pentru proiectarea, construirea   si  modernizarea drumurilor

-       Legea  nr.  37/1975 -  legea  drumurilor

-       Legea  nr.  137/1995  -  legea  protectiei  mediului

-       Ord.  MAPPM nr. 125/1996  - Procedura  de  reglementare pentru studii  de  impact

-       Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind aparare impotriva dezastrelor

-       Legea  nr.  84/1996   legea  imbunatatirilor funciare

-       Legea  nr.  31/1996  - legea cadastrului

-       H.G.  nr.  31/1996  - privind Metodologia  de avizare a documentatiilor  de  urbanism pentru  zone  si  statiuni  turistice

-       Ordinul comun  nr. 34/N/M 30/3422/4221 al MLPAT,  MAPN  MI si SRI  din  1995 privind  avizarea  documentiilor   de  urbanism  si amenajarea  teritoriului

-       Ordinul comun  nr.  3.376/1996 al MLPAT, MAPN, MI, Ministerul  Justitiei, SRI, SIE, STS, si SPP  pentru aprobarea  conditiilor de autorizare  a  constructiilor cu caracter  militar

-       Ordinul nr.  158/1996  al Ministerului Transporturilor privind emiterea  acordurilor  pentru documentatii  tehnico-economice   si la documentatii  de  urbanism  pentru  terti

-       C 242  - Normativ  pentru elaborarea studiilor de  circulatii

-       C   173 - Normativ pentru  amenajarea  intersectiilor  la nivel

-       STAS 4032/2  - Tehnica  traficului  rutier. Terminologie

-       STAS  1244/1  - Siguranta  circulatiei. Treceri   la nivel cu calea  ferata

(b.3.)                            Utilizari  permise

-       Orice  constructii sau amenajari  adiacente  drumurilor publice  care  se  fac  in  baza  planurilor urbanistice   si de  amenajare teritoriala, cu avizul organelor  specializate  ale  administratiei publice pentru lucrarile din  zonele  de protectie.

(b.4.)                Utilizari  cersise  cu conditii

-       Toate  constructiile si  amenajarile amplasate in  zonele de  protectie ale  drumurilor  publice cu respectarea prescriptiilor tehnice si  reglementarilor urbanistice impuse.

-       Accesele  carosabile  si pietonale la  aceste constructii vor fi amenajate  si semnalizate corespunzator normativelor si standardelor specifice.

       (b.5.)                 Utilizari interzise.

-        Orice constructie sau amenajare care,  prin configuratie sau exploatare,  impieteaza asupra bunei desfasurari a traficului sau prezinta riscuri de accidente

-            In  acest sens, in  zonele de siguranta si protectie a drumurilor se interzice                amplasarea  panourilor independente  de reclama publicitara.

(b.6.)                Procedura   de   autorizare

-        Autorizatia  de  construire se elibereaza in conformitate  cu competentele  atribuite   prin Legea  nr. 50/1991 si  Legea nr. 50/19.91, dupa caz

-        Pentru autorizarea constructiilor care intereseaza si afecteaza drumurile  publice,   competentele   de  avizare  in vederea  autorizarii sunt:  

-       Ministerul Transporturilor  (pentru intersectii cu cai ferate)

-       Directia Generala a Infrastructurilor Terestre (pentru acorduri  la  documentatii de urbanism, trasee noi  devieri de traseu)

-       Administratia Nationala a Drumurilor (pentru lucrari din zona drumurilor deschise traficului international)

-       In vederea identificarii conditiilor da amplasare a constructiilor date ce trebuie inscrise in certificatul de urbanism articolul 18 din Regulamentul general de urbanism se coreleaza cu celelalte articole si anume : 3-5, 7-16, 20, 23, 25, 26, 27-29, 33,  ale caror prescriptii se regasesc in prezentul Regulament local,

Dupa caz, autorizarea de construire poate fi refuzata

            C.1.c.               Amplasarea fata de cai ferate din administratia SNCFR

(c.1.)                 Reglementari

Autorizarea executarii constructiilor fata de cai ferate se supune prevederilor articolului 20 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 20 -  Amplasarea fata de cai ferate din administratia SNCFR

In  zona   de   protectie  a   infrastructurilor  feroviare   se   pot amplasa, cu avizul Ministerului Transporturilor:

o      Constructii si  instalatii  aferente exploatarii si  intretinerii liniilor de cale ferata

o      constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de restabilire a circulatiei

o      instalatii fixe pentru tractiune electrica

o      instalatii de semnalizare,  centralizare, bloc de linie automat, telecomunicatii, transmisiuni  de date si  constructiile aferente acestora.

Constructiile  care  se  amplaseaza in  zona de  protectie   a infrastructurii  feroviare  situata in   intravilan   se autorizeaza   cu avizul  Regiei Autonome  Societatea   Nationala a   Cailor  Feraie  Romane si al Ministerului Transporturilor

In sensul prezentului regulament, prin zona de proiectia a  infrasiructurii feroviare se intelege fasia de teren, indiferent de proprietar, cu  latimea de 100 m masurata   de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii ferate

Lucrarile de investitii, ale agentilor economici si ale institutiilor publice, care afecteaza zona de protectie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Regiei Autonome „Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane” si al Ministerului Transporturilor, si anume:

-       cai ferate industriale

-       lucrari hidrotehnice

-       traversarea caii ferate de catre drumuri prin pasaje denivelate

-       subtraversarea liniilor de cale ferata de retele de telecomunicatii, energie electrica, conducte sub presiune de apa, gaze, produse petroliere, termotehnologice si canale libere.

-                                        In zona de protectie a infrastructurii transporturilor se interzic:

-       amplasarea oricaror constructii, depozite de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;

-       efectuarea oricaror lucrari care, prin natura lor, ar provoca…

Continutul articolului 20 reprezinta transcrierea integrala a recomandarilor Ministerului Transporturilor  privind conditiile de autorizare a  amplasarii constructiilor in  zona de  protectie a infrastructurii feroviare

Conditiile de amplasare si conformare  ale constructiilor in  zona de  protectie a infrastructurii feroviare,  ca si cedarea, transferul, ocuparea definitiva sau temporara a  terenului din  patrimoniul  SNCFR,  se avizeaza de catre Ministerul Transporturilor  si SNCFR.

(c.2.)                 Baza  legala

Legea  nr.71/1996 - aprobarea Planului de amenajare a  teritoriului national,   sectiunea „ Cai de comunicatie”

Legea  nr.7/1996 - legea  cadastrului

Legea  nr.137/1995 - legea   protectiei mediului

H.G.  nr.235/1991 - privind infiintarea  SNCFR modificata prin H.G. 570/1991 si H.G.  nr.734/1992

Ordinul Ministerului Transporturilor nr.158/1996 privind  emiterea acordurilor la documentatii tehnico-economice si la documentatii de  sistematizare pentru  terti

Ordinul comun  nr.3376/1996 al MLAPT, MAPN, MI, Ministerul Justitiei,   SRI, SIE, STS, si SPP pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar

STAS 10.849 - Lucrari de  cale ferata. Terminologice

STAS 4392 -   Cai ferate normale. Gabarite

STAS 10009    - Acustica  urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

STAS 7582  -    Lucrari de  cale ferata. Teraasmente.

            (c.3.)                 Procedura de autorizare

Autorizatia  de constructie  se  elibereaza in  conformitate cu competentile atribuite prin Legea nr.69/1991 si Legea nr.50/1991, dupa caz

Avizele si acordurile de specialitate se emit de  organismele abilitate,  conform legii. Pentru  lucrarile care  privesc  caile ferate  se va obtine  acordul Ministerului Transporturilor   din  Directia Generala a  Infrastructurilor Terestre,  cu avizul SNCFR

Pentru  constructiile ce necesita studii de  impact asupra mediului,   solicitantul autorizatiei de  construire va   obtine acordul ACMP sau ATPM, in conditiile legii

In vederea identificarii conditiilor de conformare si amplasare a constructiilor in vecinatatea cailor ferate si pentru inscrierea lor in certificatul de urbanism, articolul 20 din Regulamentul general de urbanism se va corela cu celelalte articole si anume: articolele 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10-16, 18, 20.

Acordarea autorizatiei de construire poate fi refuzata in urma consultarii avizelor eliberate de organismele specilaizate.

C.1.d.               Amplasarea fata de aliniament

(d.1.)                Reglementari

-       Autorizarea executarii constructiilor fata de aliniament se  supune  prevederilor articolului 23  din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 23 - Amplasarea fata de aliniament

-       Cladirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase in cazul zonelor construite compact, constructiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul cladirilor existente;

-       Retragerea   constructiilor  fata  de  aliniament  este permisa numai  daca    se respecta coerenta  si caracterul  fronturilor stradale.

-       In ambele situatii, autorizatia de construire se emite numai daca inaltimea   cladirii nu depaseste distanta masurata, pe orizontala, din  orice  punct al  cladirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus

-       Fac exceptie de la prevederile aliniatului 2 constructiile care au fost cuprinse intr-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii

-       In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul privat si domeniul pubiic.

 

-          Aliniamentul este limita dintre domeniul public si cel privat. O cladire este construita „la aliniament” daca este amplasata la limita dintre domeniul public si cel privat

-          Cand constructia este retrasa fata de aliniment, acesta poate fi materializat, dupa caz, de imprejmuirea terenului

-          Alinierea fatadelor coincide, dupa caz, cu aliniamentul stradal sau poate  cosntitui o linie paralela sau neparalela cu acesta

-          Regimul de aliniere este limita conventionala care reglementeaza modul de amplasare a constructiilor, prin fixarea unei distante intre fronturile construite si un reper existent (axul strazii, limita trotuarului, alinierea fatadelor existente, imprejmuiri)

            (d.2.)                Baza   legala

-        Legea  nr. 41/1995  - aprobarea C.G. nr. 68/1994 privind protejarea  patrimoniului cultural national

-        O.G.  nr.  66/1994

-        Legea  nr. 137/1995  -  legea protectiei  mediului

-        Legea  nr. 10/1995  -  legea calitatii in constructii

-        Ordinul  Ministerului Sanatatii nr. 981/1994  - Norme de igiena privind mediul de viata al populatiei

-        Legea  nr. 96/1994 - privind stabilirea si sanctionarea, contraventiilor la  normele de igiena si sanatate publica

-        STAS  10144/1,2 - strazi, trotuare, alei pietonale

-        P 116 - Priectarea ansamblurilor urbane din punct de vedere acustic;

-        STAS   10009  - Acustica urbana. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-        STAS  6221  - Iluminatul natural al incaperilor;

-        Codul civil articolul 622.

            (d.3.)                Precizari

-      In interiorul localitatii, pozitia constructiilor in raport cu drumurile si spatiile publice, reprezinta un element determinant al peisajului urban.

-      Amplasarea constructiilor noi se face de regula cu respectarea ordonantei  arhitecturale anterioare

-      In ansamblurile construite ce apartin patrimoniului cultural de importanta locala si, dupa caz, in zonele de protectie ale acestora, amplasarea constructiilor  noi fata de aliniament se va  face cu respectarea ordonantei arhitecturale anterioara. Derogarile de la aceasta regula se pot obtine numai cu avizul administratiei publice  specializate.

-      Regula ramane valabila si in cazul zonelor construite compact, ce nu sunt incluse intr-un perimetru de proiectie, dar au o coerenta si un caracter  bine precizat al fronturilor stradale.

-      In zonele libere de constructii sau partial construite, stabilirea regimului de aliniere va concura la determinarea configuratiei noului tesut urban.

-      Retragerea constructiilor fata de aliniament poate face din ratiuni functionale, estetice sau ecologice (protectia  contra  zgomotelor  si  nocivitatilor

-      Regula stabilirii inaltimii maxime la constructiile in raport cu distanta fata de orice punct al fatadei de pe aliniamentul opus este operanta in zonela noi,  partial construite, sau in zonele mai vechi unde fronturile stradale existente respecta regula

-      In practica de elaborare a documentatiilor de urbanism si in activitatea de  autorizare a constructiilor pot apare urmatoarele exceptii de la aceasta regula:

-      cand este necesara completarea cu cladiri a fronturilor existente intre  care nu exista distanta mai mica decat inaltimea;

-      construirea  conform  prevederilor  unui  plan urbanistic zonal acrobat  conform legii

-            Cladirile   de   productie   grupase   in incinte   industriale   pastreaza regimul de aliniere existent care  nu mai  putin de  5  m fata de  aliniament.

(d .4.)                Procedura   de  autorizare

 1. Autorizatia de  construire se elibereaza in conformitate cu competentele  atribuite   prin  Legea  nr.69/1991 si Legea nr. 50/1991, dupa caz
 2. Avizele si  acordurile de specializate se emit de organisme abilitate conform   legii
 3. Pentru completarea datelor necesare eliberarii certificatului de urbanism,  pe   baza evaluarii conditiilor construibile, articolul 23 din Regulamentul general de  urbanism se va corela  cu celelalte articole si anume articolele 4, 5, 7-17, 24, 31, 35, care  au corespodent  in prevederile  prezentului Regulament local
 4. Dupa caz, in  vederea  autorizarii,  solicitantul va obtine  avizul Ministerului Turismului,  Ministerului Sanatatii, Secretariatului de Stat pentru Culte,  pentru constructiile specifice
 5. Autorizarea constructiilor se va  face  pe   baza Regulamentului   local de  urbanism  sau pe   baza  regulamentului Planurilor urbanistice   zonale   elaborate   ulterior.   

C.1.e.               Amplasarea in interiorul parcelei

(e.1.)                 Reglementari

-                                                    Autorizarea  executarii constructiilor pe terenuri proprietate publica sau privata se supune prevederilor   articolului 24 din Regulamentul general de urbanism.

-                                                   

Articolul 24 - Amplasarea in interiorul parcelei

Autorizarea executarii constructiilor este  permisa numai daca se respecta :

distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil ;

distantele minime necesare interventiilor in  caz de incendiu, stabilite    pe baza  avizului  unitatii  teritoriale  de pompieri.

-      Parcela este suprafata de teren ale carei limite sunt sau nu materializate pe teren, proprietatea unuia sau mai multor proprietari, apartinand domeniului public sau privat, avand un numar cadastral inscris in registrul de
publicitate funciara

-      Servitutea de vedere reprezinta obligatia de a pastra o distanta de min. 1,90 m. intre fatadele cu ferestre sau balcoane ale cladirilor pe parcela proprie pana la limita proprietatii invecinate

-      Alinierile fata de limitele laterale si limita posterioara reprezinta retragerile constructiilor fata de limitele unei proprietati, altele decat aliniamentul.

(e.2.)                 Baza legala

 1. Codul civil
 2. Legea nr. 10/I995 - legea calitatii in constructii
 3. Ordinul Minerului Sanatatii nr. 981/1994 - Norme de igiena si sanatate publica
 4. Legea nr. 98/1994 - Sanctionarea contraventiilorla normele de igiena si sanatate publica
 5. Legea nr. 137/1995 - Legea protectiei mediului
 6. Legea nr. 41/1995 si O.G. nr. 68/1994 privindprotejarea patrimoniului cultural national
 7. H.G. nr.  51/1992  si Ordinul nr.381/1994  al MLPAT  si M.I. - Masuri PSI.
 8. Reglementari tehnice de siguranta la foc.

(e.3.)                 Precizari

 1. Pozitia  constructiei (constructiilor, cand sunt mai multe  pe aceeasi  parcela)   este  conditionata de regimul de aliniere fata de  drumurile  si spatiile publice   si de alinierii impuse fata de limitele  laterale  si  limita posterioara a parcelei
 2. Catre drumurile publice constructiile pot fi amplasate „ca aliniament” (pe limita  dintre  domeniul public si cel privat)  sau  retrase din aliniament,  in  conformitate cu regulile  urbanistice sau  pastrand traditia  zonei.
 3. In  relatia cu  limitele laterale ale parcelei, constructiile pot fi  amplasate astfel:

-          in regim  inchis  (insiruite), cuplate pe ambele laturi la calcan  cu  constructiile de pe  parcelele invecinate.

-          in regim cuplat (alipite la calcan pe una  din limitele  laterale ale parcelei).

-          in regim  izolat   (cu retrageri fata de  vecinatati).

Prevederile  referitoare  la  amplasarea  in  interiorul: parcelei  se refera la  tocate  constructiile principale din parcela respectiv.

-           Pentru toate  cladirile  se recomanda, o distanta de min.  3m.   intre fatadele cu  goluri  ale  constructiei  si limitele laterale ale parcelei.

-           In cazul cand pe parcela vecina este amplasata o constructie  generatoare de nocivitati,  distanta fata de limita poate creste 6 m. in vederea creerii  unei  zone verzi de protectie.

-           Cladirile din   zonele  de productie sau din unitatile de productie izolate se  retrag fata de limita parcelei  cu H/2,  dar nu mai putin de 4 m. in  afara  cazului cand parcela  invecinata este  ocupata de locuinte,  caz care

distanta se majoreaza la min.  6 m.

-            Se interzice cuplarea cladirilor de productie cu  cladiri de locuit,  chiar daca acestea prezinta calcane spre parcela  unitatii de productia.

-            Se recomanda sa nu  se admita aparitia unor noi calcane prin autorizatia de  construire.

-            In cazul construirii mai multor corpuri distincte  de  cladiri pe aceeasi parcela,  distantele minime dintre  acestea pot fi egale  cu  jumatatea  constructiei celei mai inalte,   dar nu mai mica de 3 m.

-            Pentru  distantele  necesare   interventiei in  caz  de  incendiu, daca cerintele de interventie sau conditiile  locale nu  impun  astfel,  se recomanda asigurarea

-        accesului  usor al mijloacelor  si fortelor de interventie  la cel putin  o fatada vitrata  (doua,  pentru cladiri  inalte sau cu  sali  aglomerate),  precum  si a conditiile de acces  a  autospecialelor de  interventie la   vitrarile existente spre drumul public.

-        accesului personalului  (fortelor) de interventie prin  treceri accesibile pietonal cu  latimea minima de 1,5 m.,   atunci cand  este suficient numai accesul acestuia.

-         Nu se asigura acces  pentru  autospecialele  de interventia  in situatia in care parcela se afla la diferente de nivel fata  de drumul public mai mari  de 0,5 m

(e.4.)                 Procedurade  autorizare

-         Autorizatia de construire   se  elibereaza in conformitate  cu  competentele  atribuire  prin  Legea  nr.  69/1991 si  Legea nr.  50/1991, dupa caz,  in functie de destinatia constructiei

-         Avizele  si acordurile de  specialitate se emit  de organisme abilitate,  conform legii.  Solicitantul autorizatiei de  construire  va  obtine avizul  unitatii teritoriale  de pompieri pentru distantele minime  necesare interventiei in caz de  incendiu

-         In vederea inscrierii in certificatul de urbanism a  tuturor conditiilor de  conformare  si amplasare a constructiilor  pe terenurile construibile, artarticolul 24 din Regulamentul general de  urbanisa  se coreleaza cu celelalte articole si anume articolele 4, 5, 7 - 17, 23, 25, 26,  27, 30, 31, 33 – 35 ale  caror  prevederi  se regasesc  in  prezentul Regulament  local

-         Autorizarea construirii se poate  acorda  cu  sau fara conditii.

C.2.                  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

C.2.a.               Accese carosabile

(a.1.)                 Reglementari

-        Autorizarea  executarii  constructiilor  din punct  de vedere  al asigurarii acceselor  carosabile   se  supune   prevederilor articolului 25  din Regulamentul general de  urbanism.

Articoul 25 – Accese carosabile

1.       Autorizarea   executarii   constructiilor  este   permisa  numai daca exista posibilitati de accas la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile accese!cr  Ia  drumurile  publice  trebuie   sa   permita  interventia mijioaceicr de stingere a incendiilor.

2.       In mod  exceptional se poate autoriza  executarea constructiilor fara indeplinirea conditiiicr prevazute la alininiatul 1 cu avizul unitatii teritoriaie de pompieri

3.       Numarul si configuratia  acceselor prevazute  la  aliniatul 1 se determina conform anexei nr. 4 Ia prezentul regulament

4.       Orice acces Ia drumurile publice se va face conform avizuiui si autorizatiei  speciale de construire, eliberare de administratorul acestora.

-        Accesul  la  drumurile publicereprezinta posibilitateade acces carosabil din  drumurile  publice la  parcela

-        Accesul poate sa fie direct, fara afectarea  altor functiuni sau proprietati, sau prin servitutea de trecere conform reglementarilor din Codul civil

-        Servitutatea  de trecere poate fi constituita atat pe terenurila  proprietate  privata, cu despagubirile corespunzatoare, cat si pe terenurile care formeaza domeniul public,consemnandu-se cadastral

              (a.2.)              Baza legala

-        Legea  nr. 50/1991 (cu modificari ulterioare)

-        Legea  drumurilor  nr. 13/1974

-            Legea  nr. 37/1975  - privind  sistematizarea, proicetarea si realizarea arterelor de circulatie

-            Legea  nr.  43/1975  - Norme  de  proiectare,  construire si  modernizare   drumuri

-            Legea  nr. 10/1995 -  Legea  calitatii  in  constructii

-            Codul civil

-            Ordinul   nr.  381/1219/NC/1994 al MI, si MLAPT;  HG  nr.  51/ 1992  - norme   si masuri PSI

-            Ordinul nr.  158/1996 al Ministerului Transporturilor  - privind emiterea  acordurilor Ministerului Transporturilor   la documentatiile  tehnico-economic si  documentatii  de  urbanism pentru terti

-            C  242  - Normativ  pentru  studii  de  circulatie

-            STAS 4032/2  - Tehnica   traficului  rutier. Terminologie

-            P 118   - Reglementari   tehnice  PSI

(a.3.)                             Precizari

-       Stabilirea  conditiilortipurilor si a numarului  de accese carosabile  pentru fiecare categorie de   constructii si pentru fiecare constructie  in parte,   adaptand  prevederile  Anexei nr.  4   la R.G.U  la  cazurile   concrete, se face   in raport cu:

-            destinatia, structura functionala  si capacitatea constructiei  corespunzator  conditiilor de  amplasament

-            accesele   dimensionate  ca  numar si capacitate in functie  de   caracteristicile constructiei  proiectate, precum  si  de caracterul  traficului  de  pe  drumurile publice

-            accesele directe la  reteaua majora de   circulatie urbana sau din teritoriu compusa din  artere de categoria I  (6  benzi  carosabile),   a  II-a  (4  benzi), a  IlI-a  (2  benzi), a IV (1  banda), cu circulatie continua sau discontinua

-            conditiile de fluenta, securitate,  confort  si  buna desfasurare  a  circulatiei  generala (trafic usor,  greu, tehnologic,  pietonal,  biciclisti,   transport in  comun)

-       Rezolvarea  acceselor carosabile pentru toate categoriile  de  constructii se   va corela cu accesul pietonilor, organizarea  parcajelor  si  a  circulatiei   majore

-       Gabaritele minime  de trecere a autospecialelor de interventie  ale  pompierilor sunt  de 3,80 m latime si 4,20m inaltime

-       Pentru curtile  interioare (inchise  pe  toate laturile de cladiri)  cu suprafata  mai  mica de  600 mp. si  diferente  de nivel fata de  drumul public (neracordate functional) mai mari de 0,50 m nu este obligatorie  asigurarea  accesului autospecialelor de interventie, ci  numai al personalului de  interventie (prin treceri  pietonale  de  min. 1,50 m  latime si 1,50  m inaltime)

-       Nu este  obligatorie  asigurarea  unor  accese  carosabile amenajate din drumurile publice  in urmatoarele  cazuri:

-            cand  conditiile locale nu permit  sau nu  justifica realizarea  acestora  (ex.   cabane, refugii  turistice, anexe  gospodaresti, constructii de  altitudine, etc.)

-            la  constructiile incadrate in  categoria D de  importanta (importanta redusa  conform  regulamentului  aprobat prin H.G. 261/1994)

-            cand  proprietarul  (beneficiarul) se  angajeaza (in scris) ca asigura si  raspunde de  interventie in caz de incendiu cu forte   proprii.

(a.4.)                 Utilizari   ceraise

-      Accesele carosabile pentru toate categoriile de constructii  in conditii  de   acces  direct sau prin servitute, care se  incadreaza in prevederile  planului  urbanistic  general si  ale planurilor  urbanistice  zonale sau de detaliu, cu respectarea normelor de siguranta si fluenta a  traficului pentru toti participantii.

            (a.5.)                 Utilizari  admise   cu conditii      

-      Accesele   carosabile   din drumurile  publice  de categorial II (DN1)   se   vor realiza de regula numai pe relatii directe  de dreapta. R elatiile de  stanga  se  asigura in  principal  la  intersectiile invecinate  arterei  sau  pe strazi  cu sensuri unice.

(a.6.)                 Utilizari  interzise

-      Accesele   carosabile  care  nu sunt  dimensionate in raport cu  traficul generat  si  atras   de  constructiile  supuse autorizarii

-      Accesele carosabile care nu asigura  conditii  tehnice de gabarit, capacitate   si  echipare tehnica corespunzatoare  satisfacerii  volumelor  de  trafic   existent  si  prognozat in etapa   de realizare  a constructiilor

(a.7.)                 Procedura  de  autorizare

-      Autorizatia de  construire se elibereaza in conformitate cu competentele  atribuite  prin Legea  nr.  69/1991 si Legea nr.  50/1991, dupa caz

-      Avizele si acordurile de specialitate se  emit  de organisme  abilitate, conform  legii

-      Solicitantul autorizatiei  de construire  va obtine avizele si  autorizatiile  speciale eliberate de  administratorul drumurilor,  dupa cum urmeaza:

avizul Administratiei Nationale  a Drumurilor  pentru infiintarea  sau dezvoltarea  unor  obiective  care   necesita acces   direct sau indirect   la  drumurile  nationale deschise   traficului „international”

avizul Directiei Regionale  de  Drumuri si Poduri, precum si  al Directiei Politiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei  pentru accesele   carosabile ale constructiilor din drumurile  publice  (altele  decat
cele  deschise traficului international), respectiv tronsoanele  DN  si DJ care   traverseaza  localitatea

avizul unitatii  teritoriale  de pompieri

In vederea eliberarii certificatului de urbanism cu toate  conditiile de  conformare  si amplasare a constructiilor pe terenurile  construibile,  articolul 25 se va  corela cu celalalte articole de Regulamentul general de  urbanism si anume: articolele 8, 9, 10, 12-16, 18, 23, 24, 26, 29,  33  (inclusiv Anexa  5  la R.G.U.), ale  caror prevederi sunt reluate  in prezentul Regulament local pentru fiecare  zona in parte

Autorizarea se  poate  acorda  cu sau fara conditii, sau  poate  fi  refuzata,   dupa caz.

C.2.b.               Accese pietonale

(b.1.)                 Reglementari

     Autorizarea  executarii constructiilor din punct de vedere al asigurarii acceselor pietonale se supune prevederilor articolului 26 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 26 -  Accese pietonale

-         Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa   numai  daca se asigura accese pietonale potrivit importantei si destinatiei constructiei.

-         In  sensul  prezentului articol, prin  accese  pietonale  se intelege caiile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale piete pietonale precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului

-         Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia   persoanelor cu handicap  si  care  folosesc mijloace specifice de deplasare.

     Toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni, concepute si realizate corespunzator caracteristicilor acestor constructii

     Caile pietonale vor fi dispuse si alcatuite structural in functie de caracterul functional, conditiile locale si de incadrare urbana.

(b.2.)                Baza legala

      Codul civil

      Legea nr. 13/1974 - legea drumurilor si H.G. 36/1996/anexa

      Legea nr. 50/1991 (cu modificari ulterioare)

      Legea nr. 37/1975 - sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de

      Circulatie

       CPH 193 - Normativ pentru adaptarea constructiilor si locurilor publice la cerintele persoanelor handicapate.

       Legea nr. 10/1995 - legea  calitatii in constructii - Normativ pentru studii de circulatie

       STAS 4032/2 -Tehnica traficului rutier. Terminologie.

       STAS 10144/1,2 - Trotuare, alei de pietoni, artere de circulatie.

(b.3.)                   Precizari

-           In functie de factorii generali si locali, accesele pietonale se impart in mai multe categorii si anume:

·         trotuare pentru circulatia curenta, dispuse paralel cu caile carosabile.

·         alei pietonale cu trasee independente de circulatia carosabila (ocazional carosabile, sub control) .

·         strazi pietonale rezervate in exclusivitate pietonilor, posibil de realizat in zone cu caracter comercial, istoric.

·         piete pietonale etc.

            (b.4.)                Utilizari admise

-       Constructii si amenajari la care se asigura accese pietonale, precum si lucrari de accese pietonale ce reprezinta obiective independente si care asigura deplasarea in conditii de confort si siguranta in conditiile legii.   

(b.5.)                Utilizari admise cu conditii

-       Accese pietonale prin zone (terenuri) proprietate privata, ca servitute de trecere

-       Accese pietonale adaioe prin reglementari orare, de flux sau in functie de alte conditii.

(b.6.)                Utilizari interzise

-      Constructiile si amenajarii la care nu sunt asigurate accesele pietonale necesare.

-      Accesele pietonale ca lucrari independente,lipsite de eficienta functionala.

              (b.7.)              Procedura de autorizare

-      Autorizatia de construire se elibereaza in conformitate cu competentele atribuite prin legea nr. 69/1991 si legea nr. 50/1991, dupa caz.

-      Avizele si acordurile de specialitate se emit de organisme abilitate, conform legii.

-      Accesele pietonale sunt de regula componente ale constructiilor, arterelor ae comunicatie ori ale amenajarilor urbane pentru agrement, sport etc. sau, uneori, pot constitui ooiective independente.

-      Autorizarea constructilor sau respingerea autorizarii se va face dupa corelare, prevederilor articolul din Regulamentul general de urbanism cu cele ale altor articole si anume: articolele 23, 25, 30, prevederi reluate si in cadrul prezentului Regulament local.

 (a.2.).                 Baza legala 

-         Legea nr.7/1996 - legea cadastrului.

-         Legea nr.62/1995 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului privind cresterea competentei autoritatilor publice locale pentru aprobarea documentatiilor tehnico-economica ale investitiilor.

-         Legea nr.137/1995 - legea protectiei mediului.

-         Ordinul Minerului Sanatatii nr.981/1994 - Norme de igiena si sanatatea populatiei

-         Legea nr.98/1994 - stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si sanatate publica

-         Legea nr. 10/1995 - legea calitatii in constructii.

-         PE 132 - Normativ de proiectare a retelelor electrice

-         STAS-8591/1 - Amplasarea retelelor tehnico-edilitare subterane

-         STAS 9570/1 - Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati.

-         S.R.1343-1- Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati.

-         STAS 1481 - Canalizari. Retele exterioare.

(a.3.)                 Precizari

5.       Consiliul local,  regiile autonome si agentii economici asigura,  in conformitate cu legislatia specifica,  realizarea, si dezvoltarea retelelor de alimentare cu energie electrica si cu apa,  precum si a celor de canalizare a apelor reziduale din localitate.

6.       Autorizarea executarii constructiilor este conditionata de posibilitatile de racordare de noi consumatori la retelele existente, in urmatoarele conditii:

a)      Cand retelele edilitare publice existente au capacitati si grad de acoperire a teritoriului urban suficiente pentru a permite racordarea de noi  consumatori, autorizarea constructiilor este permisa cu respectarea celorlalte prevederi ale Regulamentului de  urbanism

b)     Cand rebelele edilitare publice existente nu au capacitati si grad de acoperire a teritoriului urban (zonei) pentru racordarea de noi consumatori,  dar programul edilitar al Consiliului Local prevede dezvoltarea acestora in etapa de perspectiva,  se admite autorizarea  de locuinte individuale  in urmatoarele conditii:

-         realizarea unui sistem individual de colectare a apelor uzate menajere,  care sa respecte normele sanitare  si de protectie a mediului  (fose  septice)

-         in momentul realizarii retelei centralizate publice in  zona,   beneficiarul se obliga sa racordeze constructia,  potrivit regulilor impuse  de Consiliul local

-         prelungirea retelelor existente  sau realizarea de  retele  noi de  catre  asociatii de locatari interesati,  conform  obligatiilor inscrise  in contractul cu Consiliul local in cazul concesionarii de terenuri pentru constructia de  locuinte pe  loturi  (conform Legii nr. 50/1991).

o          Cand beneficiarul constructiei apartinand alte categorii decat locuinte individuale  se obliga,  pe baza de  contract, sa prelungeasca retelele  existente, sa mareasca capacitatea acestora  sau sa realizeze noi retele,   autorizatia de construire  se acorda in conditiile in care  sunt  respectate toate prevederile necesare autorizarii.

(a.4.)                 Procedura de autorizare

-         Autorizatia de construire, se elibereaza in conformitate cu competentele atribuite prin Legea nr. 69/1991 si Legea nr. 50/1991, dupa caz

-         Avizele si acordurile de speialitate se emit de organisme abilitate, dupa lege

-         In vederea evaluarii construibilitatii terenului si a conditiilor de amplasare a constructiei in concordanta cu posibilitatiile de realizare a racordurilor de retele edilitare publice, pentru eliberarea certificatului de urbansim, este necesara corelarea articolului 27 din Regulamentul general de urbanism cu celelalte articole si anume: articolele 3, 4, 5, 15, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31, ale caror prevederi se regasesc in prezentul regulament local

-         Autorizarea se poate afce cu sau fara conditii sau sa fie respinsa in functie de posibilitatiile locale concrete de dezvoltare a retelelor tehnico-edilitare

-         Avizele si acordurile de  specialitate  se emit de organisme abilitate, dupa lege          C.3.b.                  Realizarea de retele edilitare      

          (b.1.)                   Reglementari

c)      Autorizarea executarii retelelor edilitare se supune prevederilor articolul 28 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul   28  -   Realizarea de retele edilitare

-        Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime,  dupa   caz,  in  conditiile  incheiate cu consiliile locale.

-        Lucrarile  de racordare si  de bransare  la reteaua  edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

d)     Conform  legislatiei in vigoare, retelele stradale si retelele edilitare aferente  acestora  apartin domeniului public.

e)      In urma examinarii posibilitatilor de marire  a capacitatii retelelor  edilitare  publice  existente, in functie de necesitati imediate sau de perspectiva,   autoritatile publice locale pot decide, in conformitate cu  atributiile ce le revin, conform  legii,  nodul in  care  vor fi realizate noile lucrari.

(b.2.)                 Baza legala

-         Legea  nr. 69/1991  (republicata)  -  legea  administratiei publice  locale.

-        Legea  nr. 10/1995 -  legea  calitatii in constructii

-        Legea nr. 62/1995 pentru   aprobarea  O.G.   nr. 10/1995 privind cresterea competentei autoritatilor publice locale  la  aprobarea  documentatiei  tennico-economic ale investitiilor

-        Legea nr. 27/1994  privind  impozitele  si taxele locale,  modificata prin  C.G.   nr. 241995.

-        ND nr. 3915 - Proiectarea   si  construirea  retelelor de  gaze naturale.

-        PE 132 - Normativ  de proiectare retele electrice

-        STAS 9570/1 - Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati.

-        STAS 8591/1 - Amplasarea retelelor edilitare subterane

-        STAS 8281 - Conducte de gaze naturale.

(b.3.)                Conditii de autorizare

-       Indiferent de forma de finantare si executare a retelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu respectarea prevederilor legii nr. 1/1995, precum si a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrari specifice.

-       Contractele incheiate intre consiliile locale si beneficiari sau investitori interesati in realizarea retelelor edilitare trebuie sa cuprinda prevederi in beneficiul ambelor parti.

-       Clauzele contractelor vor urmari apararea interesul public, fara a descuraja initiativa privata in realizarea unor lucrari (parcelari, institutii si servicii publice etc. si retele necesare acestora) care pot contribui la cresterea calitatii vietii in localitate.

-       Cheltuielile pentru lucrari de racordare si  bransare care se executa pe terenurile proprietare privata ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate in intregime de investitor sau beneficiar.

-       Autorizarea extinderilor de retele sau maririle de capacitate ale retelelor edilitare publice, se face pe baza avizelor autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate sau a serviciilor publice la nivelul judetului sau Consiliului local (in functie de importanta lucrarilor si de conditiile de realizare sub aspect juridic si financiar.

-       In vederea evaluarii conditiilor, de realizare a  retelelor edilitare, articolul 28 din Regulamentul general de urbanism se va corela cu articolele 3, 4, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 31,ale caror prevederi se regasesc in prezentul Regulament local.

-       Autorizatia de constructie se poate acorda cu sau fara prescriptii, dupa analizarea tuturor aspectelor legate de realizarea noilor constructii.

C.3.c.               Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

(c.1.)                 Reglementari

-         Acordarea autorizatiei de construire este conditionata de indeplinirea conditiilor din artiolul 29 din Regulamentul general de urbanism

Articolul 29

Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte unitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel

Retelele de alimentare cu gaze, cu energie si de telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel

Lucrarile prevazute la aliniatele 1 si 2 indiferent de modul de fiinantare, intra in proprietate publica.

-       Dreptul de proprietate publica este dreptul real care apartine statului si unitatilor administrativ-teritoriale asupra unor bunuri mobile si  imobile de  interes national sau local, asupra carora exercita dreptul de proprietate.

-       Serviciile  publice reprezinta forta de  organizare a unor activitati umane  indreptatecatre satisfacerea interesului general,  a  caror functionare este regulata si continua,  fiind garantata si  reglementata de autoritatile publice   competente. Serviciile publice  Iocale sunt puse in mod legal la  dispozitia  locuitorilor.

(c.2.)                 Baza   legala

-         Constitutia Romaniei

-         Codul Civil

-         Legea nr. 18/1991 - legea fondului funciar.

-        Legea nr. 69/1991 (republicata) - legea administratiei publice locale.

-        Legea nr. 7/1996 - legea cadastrului

-        O.G. nr. 69/1995 - privind organizarea regiilor autonome de interes local.

STAS 8591/1 - Amplasarea retelelor edilitare subterane.

(c.3.)                 Precizari

-         Retelele edilitare, alaturi de reteaua de drumuri si strazi, fac parte din categoria utilitatilor aflate in serviciul public, iar teritoriul pe care sunt amplasate
apartine de regula domeniului public, iar construirea si intretinerea lor constituie obiectul lucrarilor publice.

-         Ele sunt, dupa caz, in proprietatea statului sau a uniratiior administrativ-teritoriale.

-         Lucrarile de racordare si bransare la retelele edilitare publice (apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie) se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar si se executa in urma obtinerii autorizatiei de constructie;

-         Lucrarile de extinderesaau de marire a capacitatii retelelor edilitare publice existente, precum si executarea drumurilor de acces se realizeaza de catre investitor sau beneficiar partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu Consiliul local.

Prevederile prezentului articol referitor la proprietatea publica, asupra retelelor edilitare, indiferent de modul de finantare vor face obiectul unor clauze contractuale privind obligatiile partilor.

Conditiile impuse prin articolul 9 din Regulamentul general de urbanism vor fi corelate cu prevederile urmatoarelor articole din R.G.U.4, 13, 16, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 30 care isi regasesc corespondent in prezentul Regulament local.  

C.4.                  Reguli cu privire la forma si dismeniunile terenului si ale constructiilor

(a.1.)                Reglementari

-         Autorizarea executarii constructiilor in zonele parcelate se supune prevederilor  articolului 30 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul 30 - Parcelarea

Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprfete de teren in minimum 4 loturi alaturate, in vederea realizarii de noi constructii.  Pentru un numar mai mare de 12  loturi  se poate autoriza  realizarea parcelarii si  executarea constructiilor cu conditia   adoptarii de  solutii  de echipare colectiva  care sa respecte normele legale de igiena si de proiectie a mediului.

Autorizarea  executarii  parcelarilor in  baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ urmatoarele conditii:

§                                                       front Ia strada de minimum 8 m pentru cladiri insiruite si de minimum 12 m pentru cladiri izolate sau cuplate;

§       suprafata minima a parcelei de 150 m pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 m pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;

§       adancimea mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei

Sunt  considerate  loturi  construibile  numai   loturile  care  se incadreaza in prevederile aliniatului 2.

Terenul  afectat unei parcelari comporta parti conune ( strazi,  spatii  publice,   retele tehnico-edilitare ) si loturi parti  private apartinand unor proprietari diferiti.

Contruibilitatea reprezinta calitatea unui  teren de a primi o constructie a  carei destinatia  siale carei caracteristici sunt compatibile cu  atributele de  fapt (legate de natura terenului si de  caracteristicile sale)  si de  drept (vizand  servitutile   care il greveaza) ale acestuia.

(a. 2)                 Baza legala

-           Legea nr.50/1991 privind  autorizarea constructiilor

-           Ordinul MLPAT nr.91/1991 - procedura  de  autorizare si continutul documentatiilor de  urbanism.

-           Legea nr.7/1996 -  legea  cadastrului

-           H.G.  nr.3 1/1996 - aprobarea Metodologiei de  avizare a documentatiilor de   urbanism pentru zone si statiuni  turistice.

-           Ordinul Ministrerului  Sanatatii nr. 981/1994  - Norme de  igiena.

-           Legea nr. 10/1995   -  Legea calitatii  in  constructii

-           H.G.   nr.51/1992   si  Ordinul comun nr.  381/219/NC/1994 al MI si MLPAT -   aprobarea Normelor  Generale P.S. I.

-           P1 .8  - Reglementari  tehnice de   siguranta   la  foc.

(a. 3. )               Precizari

-         Terenurile  libere din localitate pot  fi  parcate in vederea ocuparii   lor  cu constructii de locuinte sau cu  alte functiuni.

-         Conform prevederilor Legii nr.50/1991, se   pot concesiona suprafete  de teren  sub forma de parcele, in  corelare cu tipologia de lecuire, precum  si cu   tipologia localitatii,  pe zone

-         Pentru a  fi construirile, terenurile  dintr-o zona parcelata  trebuie  sa indeplineasca  urmatoarele  conditii:

-        accesibilitatea   la  un drum  public ( direct sau  prin servitute ).

echiparea  cu retele   tehnico-edilitare

-        forme   si dimensiuni care sa  permita amplasarea  unor constructii  pe  suprafata   lor,   raspectand   regulile  de amplasare si conformare  din  prezentul regulament.

-       Principalii  factori care   influenteaza dimensiunile parcelelor  sunt:

o        conditiile  cadrului natural

o        functionarea  principala a  zonei  in care   sunt amplasate

o        folosinta  terenului  parcelelor

o        tipul de  locuire

o        caracteristica tesutului urban

o        accesul  pe parcele

§       In  zonele  cu parcelari existente,  executate  anterior, pe   baza  unor norme  valabile  la acea data se  poate  proceda la pastrarea  conformarii parcelelor,   consacrata de  traditie

§       Executarea  constructiilor noi se  va  face cu respectarea ordonantei anterioare  si  a normelor de igiena  si de protectie  impotriva incendiilor

§       Parcelarile in zonele   protejate se vor  face numai cu avizul  organelor  administratiei  de stat abilitate, conform  legii

(a. 4. )  Procedura de autorizare

-         Autorizarea parcelarilor se acorda in conformitate cu competentele atribuite prin Legea nr. 69/1991 si  Legea nr. 50/1991, dupa  caz.

-         Avizele si acordurile  de specialitate se  emit de organisme abilitate, conform  legii.

-         Solicitantul autorizatiei de   parcelare   va   obtine dupa  caz   avizul  unor   organe ale  administratiei   publice   specializate si anume:

-    avizul Ministerului  Turismului -  parcelari  in  statiuni turistice .

-   MLPAT  si Ministerul Culturii -  parcelari   in zonele de  protectie  ale  monumentelor si  ansamblurilor istorice

-    MAPPM  si MLPAT -  parcelariin  zonele cu valoare peisagistica deosebita.

In vederea  eliberarii certificatului de   urbanism cu toate conditiile  necesare  realizarii  parcelarii, articolul 30 din Regulamentul general de urbanism se   coreleaza cu celelalte articole si anume:   articolele 4, 5, 7, 8, 9, 10-17, 23-25, 27-29, 31-35, ale caror prevederi sunt reluate in  prezentul Regulament  local.

Concluzia  analizei asupra modului in care  proiectul de   parcelare  respecta conditiile  de conformare  si echipare a parcelelor  poate  sa conduca  la  eliberarea  autorizatiei sau  la neacordarea acesteia.

C.4.b. Inaltimea constructiilor

(b.1.)              Reglementari

Autorizarea executarii constructiilor sub aspectul inaltimii se  supune  prevederilor  articolului 31 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul   31   -   Inaltimea constructiilor

-      Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca  diferenta  de inaltime  sa  depaseasca  cu  mai  mult  de  doua niveluri cladirile imediat invecinate.

-      In sensul prezentului regulament,  cladiri imediat invecinate sunt cele amplasate alaturat, de aceeasi parte a strazii.

-      Fac exceptie de la prevederile aliniatului 1 constructiile care au fost cuprinse intr-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.

-           Inaltimea medie a cladirilor dintr-o zona este reprezentata de inaltimea curenta  a constructiilor existente, exceptandu-se cladirile  foarte inalte  care   constituie dominante locale

( b.2 . )           Baza legala

-         Legea nr. 10/1995  -  Legea calitatii in constructii

-         Legea nr.5o/1991 -  autorizarea  executarii constructiilor

-         Ordinul MLPAT nr.91/1991 -  procedura  de autorizare a continutului documentatiilor de   urbanism

-         Legea nr.  41/1995  pentru  aprobarea O.G.  nr.68/1994 privind   protejarea  patrimoniului cultural national.

-         Legea nr. 13 7/1995   -  legea  protectiei mediului

-         Ordinul  Ministerului  Sanatatii nr.981/1994 - Norme  de   igiena

-         Legea nr.  98/1994 - stabilirea  si sanctionarea contraventiilor  la normele   legale  de   igiena

-         Codul Civil

-         STAS  11100/l - Zonarea seismica  a  teritoriului Romaniei.

-         P 116 - Proiectarea ansamblurilor  urbane  din punct de vedere   acustic

-         STAS  6221 - Iluminatul natural al incaperilor.

-         HG articol 51/1992 si Ordin nr. 381/1219/NC/1994  al M.I. si MLPAT  - Norme   generale PSI

( b.3. ).           Precizari

-         Stabilirea inaltimii constructiilor se  face   pe   baza studiului  tuturor  factorilor  implicati:

-        protejarea  si punerea in valoare  a mediului natural si construit  existent.

-        respectarea regulilor de  compozitie   a  zonei sau ansamblului urban

-        asigurarea functionalitatii constructiilor  in concordanta cu destinatia  lor   si realizarea confortului de   utilizare.

-        asigurarea  compatibilitatii functionale   cu zonele in care   aunt  amplasate,   in ceea ce  priveste  consecintele asupra   urmatorilor factori:

-         functionarea dominanta a zonei

-         capacitatea retelelor  tehnico-edilitare

-         asigurarea acceselor carosabile si pietonale

-    respectarea cerintelor  tehnice de asigurare a securitatii stabilitatii si sigurantei in  exploatare atat  pentru constructia respectiva, cat si pentru constructiile din zona inconjuratoare.

(b.4)               Procedura de autorizare

-         Autorizatia de  construire se elibereaza in conformitate cu competentele  atribuite de   Legea nr. 69/1991 si Legea nr.50/1991, dupa caz

-         Avizele   si acordurile de specialitate  se   emit de organisme  abilitate,  conform  legii.

-         In functie  de cerintele legislatiei specifice, solicitantul autorizatiei va obtine  avizele  autoritatilor administratiei publice  specializate:  Ministerul Turismului  pentru
constructii  turistice; MApN,   M.I.   si S.R.I.   pentru constructii in unele zone   ale   localitatii.

-         In vederea identificarii conditiilor de conformare  si amplasare  a  constructiilor,   pentru  inscrierea  lor in certificatul de  ubaniam,  articolul 31 din Regulamentul general de  urbanism se  coreleaza cu celelalte   articole   si  anume:   articolele 4, 5, 7-15, 17, 18, 24-29, 32, 33,   ale   caror  prevederi  sunt reluate in cadrul

prezentului regulament   local.

-         Autorizatia de constructie   poate  fi eliberata daca sunt  indeplinite  conditiile impuse de articolul C.4.b.  pentru fiecare zona functionala  in  parte  sau   poate   fi amanata   pana  la  elaborarea un P.U.Z. local.

C.4.c.               Aspectul exterior al cosntructiilor

(c.1.)                 Reglementari

-         Autorizarea executarii constructiilor cu privire la aspectul exterior se supune prevederilor articolului 32 din Regulamentul general de urbanism

Articolul 32  -  Aspectul exterior al constructiilor

Autorizarea   executarii   constructiilor   este   permisa  numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciata aspectul general al zonei.

Autorizarea executarii constructiilor care.  prin conformare. volumetrie si  aspect exterior, intra in contradictie cu  aspectul general   al  zonei  si   depreciaza  valorile   general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

-         Conformarea constructiilor reprezinta forma de ansamblu care deriva din modelarea si dimensionarea partilor care o alcatuiesc, intre care se creeaza relatii de plastica arhitecturala.

(c.2)  Baza  legala

-           Legea  nr.69/1391 - Legea administratiei  publice

-           Legea  nr.137/1995   - Legea protectiei mediului

-           Legea  nr.41/1995  si O.G.  nr.68/1994   - protejarea patrimoniului cultural national  

-           Legea nr. 50/1991 - autorizarea  executarii  constructiilor

-           Ordinul MLPAT  nr.91/1991- procedura  de  autorizare  si continutul documentatiilor de urbanism

-           H.G,  nr. 31/1996 - aprobarea Metodologiei de  avizare a documentatiilor de urbanism privind  zone si statiuni turistice si a documentatiilor  technice pentru constructii  din domeniul  turismului 

              (c.3)               Precizari legate de procedura de autorizare

Aspectul exterior  al  constructiilor determina specificul general  al localitatii  si cel local,  al  unor  zone componente ale orasului si influenteaza calitatea  peisajului (ca  rezultanta a imbinarii dintre  elementele   cadrului natural  si cel  construit)

Aprecierea infatisarii constructiilor este  o  problema prin excelenta subiectiva,   mai  ales in cazul constructiilor din zonele care nu sunt supuse unui regim de   protectie (zonele  cu regim  de protectie au reguli si  prescriptii  proprii, care   trebuie respectate)

Ca regula generala se stabileste ca aspectul exterior al constructiilor trebuie sa respecte specificul, consacrat al  zonei  si sa se armonizeze cu aspectul constructiilor existente

In  vederea  identificarii  modului in care caracteristicile proiectului prezentat   pentru  autorizare   se   inscriu in  cele  ale   zonei  de   amplasare,  se  vor  examina   urmatoarele aspecte :

-         Conformarea cosntructiei -  forma si pantele acoperisului, dispunerea balcoanelor si  loigiilor, scarilor  exterioare, cosurile   de fum

-         Materialele de constructie - utilizate   pentru finisajele  exterioare   si invelitori

-         Culorile ansamblului si ale detaliilor - taamplarie exterioara, tencuieli,   zugraveli, parapete, balcoane, invelitoare

-         Dispunerea golurilor pe fatade (usi,  ferestre) raportul  plin-gol

-         Imprejmuirea constructiei  - transparenta sau opaca, materiale utilizate

o          Certificatul de urbanism va cuprinde prescriptiile necesare de la uncaz la  altul,   rezultate din analiza aspectelor enumerate mai sus

o          Pentru eliberarea  autorizatiei  de construire, organismele administratiei publice   locale pot apela si la parerea unor specialisti indomeniul  arhitecturii,   urbanismului,  etc. In  cazul  cand se considera necesar acest  lucru (pentru alte  zone decat  cele cu regia de protectie).

C.5.                  Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

C.5.a.                Parcaje

(a.1.)                 Reglementari

-   Autorizarea executarii constructiilor si a parcajelor aferente se supune prevederilor articolului 33 din Regulamentul general de  urbanism.

Articolul 33 - Parcaje

Autorizarea executarii constructiilor  care prin  destinatie, necesita spatii  de    parcare  se    emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.

Prin exceptie de la prevederile aliniatului 1, utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare se stabileste prin autorizatia de construire  de  catre delegatiiie    permanente  ale  consiliilor judetene sau de catre primari, conform legii.

Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.

-  Necesarul de locuri in parcaje si garaje se stabileste in functie de gradul de motorizare al orasului sau zonelor acestuia, precum si de specificul functional al constructiilor deservite

-  Anexa nr.5. la Regulamentul general de urbanism cuprinde: norme minimale de asigurare a locurilor  de parcare.

(a.2.)              Baza   legala

-  Legea nr. 10/1995 - legea  calitatii in constructii

-  Legea nr. 13/1374 - legea drumurilor

-  Legea nr. 43/1975  si Legea nr.37/1975  - Norme de proiectare, construire  si modernizare a drumurilor

-  P132 – proiectarea parcajelor in localitati urbane

-  STAS 4032/2 - tehnica  traficului rutier

-  STAS 10009/2 - acustica  urbana

-  P 116 - Instructiuni de proiectare a ansamblurilor urbane din punct de vedere acustic

-  C 242 - Normativ pentru  studii de circulatie

-  H.G nr. 51/1992 - Masuri prevenire si stingere a incendiilor

-  H.G.. 114/1995 - Clasificarea pe stele si categorii, a structurilor de primire turistice

-  OMCT nr.61/1991 - Norme de parcaje pentru hoteluri

-  Legea nr.137/1995 - Legea protectiei mediului

-  Ordinul MAPPM nr.125/1996 - Procedura de reglementare studii de impact

-  Ordinul Ministerului Sanatatii nr.981/1994 - Norme de igiena

(a.3)               Precizari ; procedura de autorizare

-  Autorizatia de construire se elibereaza in conformitate cu competentile atribuite prin Legea nr.69/1991 si Legea nr.50/1991 dupa caz

-  Avizele si acordurile de specialitate se emit de organisme abilitate, conform legii

-  Pentru categoriile de constructii care cad sub incidenta unei legislatii specifice care reglementeaza si normele minimale pentru parcare, solicitantul autorizatiei va otine si avizul organelor administratiei publice specializate (de exemplu: Ministerul Turismului)

-  Pentru amplasarea parcajelor si garajelor de mari dimensiuni sunt necesare studii de impact atat asupra mediului inconjurator, cat si asupra circulatiei din zonA

-  Autorizarea parcajelor cu acces din drumurile publice cu diferite categorii de incadrare, sau realizate pe domeniul : public, se face dupa obtinerea de catre solicitantul autorizatiei a acordului Directiei Regionale de Drumuri si Poduri sau Directia Politiei Rutiere, dupa caz

-  In vederea eliberarii certificatului de urbanism, articolul 33 din Regulamentul general de urbanism se coreleaza cu celelalte articole si anume: articolele 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10-16, 18, 20, 23, 26, 30, 31, ale caror prevederi sunt reluate in prezentul Regulament local.

C.5.b. Spatii verzi si plantate

(b.1.)              Reglementari

-      Autorizarea executarii constructiilor se supune prevederilor articolului 34 din Regulamentul general de urbanism.

Articolul  34  -  Spatii verzi si plantate

o           Autorizarea de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament.

§       Spatiile verzi si plantate  sunt constituite din totalitatea amenajarilor de pe  suprafata parcelei, constituite din plantatii de arbori, arbusti, plante ornamentale,   suprafete acoperite de gazon, gradini de flori etc.

(b.2.)              Baza  legala

-      Legea nr. 50/1991 - autorizarea executarii constructiilor

-      Legea nr. 137/1995 -  Legea protectiei mediului

-      Legea nr. 41/1995 si O.G. nr. 68/1994 – Protejarea patrimoniului cultural national

-      Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 981/1994 - Norme de igiena

-      Legea nr. 98/1994 - Stabilirea si sanctionarea contraventiilor  la normele de igiena

-      Codul Civil

(b.3.)              Precizari

-      Suprafata spatiilor verzi si plantate se calculeaza, in majoritatea cazurilor, procentual in raport cu suprafata totala a terenului destinat oonstructiei respective, conform prevederilor Anexei nr.6. la Regulamentul general de urbanism

-      In vecinatatea ansamblurilor  si monumentelor istorice, precum si in zonele de protectie ale acestora, realizarea spatiilor verzi si plantate  se va face in masura  spatiilor disponibile pe parcela,  cu asigurarea vizibilitatii si punerii in
valoare a  obiectelor  si ansamblurilor protejate

-      Obligatia mentinerii sau creerii de spatii verzi si plantate conform articolului 34 din Regulamentul general de urbanism, inscrisa in certificatul de urbanism, va fi corelata cu toate celelalte articole referitoare la ocuparea terenului parcelei: articolele 15, 23, 24, 25, 26, 30, 33, ale caror prevederi se regasesc in prezentul Regulament local.

Articolul 35 - Imprejmuiri

-         In conditiile prezentului regulament,  este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri:

o        imprejmuiri opace, necesare pentru  protectia impotriva intruziunilor separarea   unor   servicii functionale,  asigurarea protectiei vizuale

o        imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesara delimitarii      parcelelor aferente cladirilor  si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.

-         Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi  exigente ca si in cazul aspectului exterior al constructiei.

-      Imprejmuirile reprezinta constructiile  sau amenajarile (plantatii,  garduri vii) cu caracter definitiv  sau  temporar, amplasate la  aliniament sau pe  celelalte laturi ale   parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proiprietati invecinate.

              (c.2.)              Baza  legala

·        Legea nr. 50/l991  - Autorizarea executarii constructiilor

·        Ordinul MLPAT nr. 91/1991 - Procedura de  autorizare

·        Legea nr. 41/1995  si O.G.  nr. 68/1994 -Protejarea patrimoniului  cultural national

·        Legea nr.137/1995 - Legea protectiei mediului

·        Legea nr. 69/1991 - Legea administratiei publice local

·        Codul Civil 

(c.3.)                 Precizari; procedura  de   autorizare

-      Configuratia imprejmuirilor este determinata de

o pozitia de parcela (la  aliniament, laterale sau posterioare)

o functiunea  constructiei

o caracteristicile cadrului natural

o caracteristicile cadrului construit existent

o modalitatile traditionale  de construire a imprejmuirilor.

-      Se recomanda realizarea  imprejmuirilor in urmatoarele conditii:

o imprejmuirile realizate la aliniament vor  fi de preferinta transparente. Exceptiile   sunt reprezentate de functiunile cladirilor (obiective speciale, cladiri  industriale)

o imprejmuirile realizate pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor  vor fi de   preferinta opace. Inaltimea minima considerata necesara pentru protectia   proprietatii este de 2 metri

o imprejmuirile  realizate in  zonale protejate sunt supuse aceluiasi regim ca si cladirile, solicitandu-se avizul autoritatilor competente de autorizare

o se  recomanda ca  imprejmuirile cu caracter temporar sa fie realizate  din materiale   suficient de  rezistente si de  bine ancorate, prevazute cu dispozitive de semnalizare si
protectie a circulatiei auto  si pietonale si sa fie  vopsite in  culori distincte de ale mediului ambiant

o toate   tipurile de imprejmuiri pot purta panouri de reclama in conditiile legii.

-      Intrucat certificatul de urbanism poate contine cerinte referitoare la aspectul arhitectural  al imprejmuirilor, este recomandabila corelarea  articolului 35  din Regulamentul general de urbanism cu celelalte articole si anume: articolele 3, 4, 7, 8, 23, 24, 31, 32, ale caror prevederi sunt cuprinse  in prezentul Regulament local.

-      In conditiile in care proiectul propus  spre  autorizare respecta aceste cerinte se poate   proceda la eliberarea autorizatiei de construire.


PLAN URBAISTIC GENERAL

ORASUL SINAIA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


III.                                        PRESCRIPTII SPECIFICE ZONELOR FUNCTIONALE

IV.                                        Capitolul III.             Prescriptii specifice zonelor functionale

              D.                  Zone si subzone functionale

              D.1.                Tipurile de zone si subzone functionale

-      Zonele functionale situate in  intravilan, la care se aplica recomandarile si prescriptiile din Regulamentul local de urbanism, sunt urmatoarele:
I – „C” - Zona centrala
II. – „L” - Zona de locuinte si functiuni complementare, din care:

„L M” - Zona cladiri de locuit cu regim de inaltime  avand:

§         Locuinte

§         institutii si servicii publice
      „LI” - Zona cladiri de locuit cu regim de inaltime peste 3 niveluri avand:
              locuinte

§         institutii si servicii publice

„LT” - Zona de locuinte si functiuni complementare, avand un caracter predominant de odihna,turism, recreere :

-      locuinte

-      cladiri cu destinatie turistica, de odihna si recreere

-      institutii si servicii publice

III. – „I” -  Zona cu unitati de productie si depozitare

IV. – „P” - Zona de parcuri, spatii verzi amenajate, sport turism, din care:

„ PC”  - Zona parcuri amenajate

„ PT” - Zona cu caracter complex continand:

-                spatii verzi amenajate pentru agrement, recreere

-                dotari sportive

-                dotari turistice

„PS” – Zona dotari sportive  si spatii  verzi amenajate pentru sport.

V. – „G” - Zona de gospodarie  comunala

VI. - „CC” - Zona pentru cai de comunicatie, din care:

            „CF” Subzona cai de comunicatie feroviara si constructii aferente

            „CR” Subzona cai de comunicatie rutiera

VII. - „S” - Zona cu destinatie speciala

VIII. „IS” - Zona institutii si servicii publice, din  care:

„ IST” - Subzona complexe  turistice  si unitati turistice

„ISB” - Subzona complexe balneare

„ISD”  - Subzona institutii publice diverse:

-        ISD a - administrative, bancare

-        ISD c - comerciale, cultura, culte

-        ISD s - sanatate, sport

-        ISD i - invatamant

-        ISD d - alte categorii

IX. – TA - Zone ocupate de ape curgatoare

-                     Instituttiile si serviciile publice nu formeaza zone distincte in intravilan, altele decat cele enumerate la punctele i-vii, , fiind de fapt incluse in acestea ca subzone. Aceeasi mentiune pentru subzona cai de comunicatie rutiera.

-                     In cadrul zonelor functionale mentionate sunt remarcate zone cu statut special de protectie:

-          Z 1  - Rezervatii de arhitectura si zone cu monumente istorice independente

-         Z 2  - Zone cu valoare peisagistica deosebita, cuprinse in intravilan

-         Z 3 -  Zone de protectie sanitara

-         Z 4 - Zone de protectie fata de CF si fata de retele magistrale de gaz, metan si electrice.


D.2.                  Structura perscriptiilor si reglementarilor

o      Pentru fiecare zona functionala, cu subzonele aferente, prevederile Regulamentului local se structureaza in  urmatoarele capitole:

Capitolul 1        Generalitati

1 a  - Tipurile de subzone functionale

1 b  - Functiunea dominanta a zonei

1 c - Functiunile complementare admise zonei
Capitolul 2        Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonelor :

2 a - Utilizari permise

2 b  - Utilizari permise cu conditii

2 c - Interdictii temporare

2 d - Interdictii permanente
Capitolul 3        Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

3 a - Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii, in completarea prevederii Regulamentului general de urbanism (punctul C.1. din Regulamentul local): 

1.       Orientarea fata de punctele cardinale

2.       Amplasarea fata de drumurile publice

3.       Amplasarea fata de cai ferate din administrarea SNCFR

4.       Amplasarea fata de aliniament

5.       Amplasarea in interiorul parcelei.

3  b  - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii, in completarea prevederilor
       Regulamentului general de urbanism (punctul C.2. din Regulamentul local):

-         Accese carosabile

-         Accese pietonale

3 c - Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara, in completarea prevederilor         Regulamentului geaeral de urbanism (punctul C.3. din Regulamentul local):

-           Racordarea la repulsie tehnico-edilitare existente

-           Realizarea de retele tehnico-edilitare

-           Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

3 d - Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor, in completarea  prevederilor Regulamentului general de urbanism (punctul C.4. din Regulamentul local):

    Parcelare

    Inaltimea constructiilor

    Aspectul exterior al constructiilor

                    Procentul de ocupare a terenului

            3 e  - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri, in completarea prevederilor Regulamentului general de urbanism (punctul C.5. din Regulamentul local):

          Parcaje

          Spatii verzi

          Imprejmuiri speciale


E.1.                - „C” – Zona centrala

1.                      Generalitatii

Zona  centrala a  orasului Sinaia  beneficiaza de  un Plan urbanistic  zonal (PUZ)   elaborat  in 1994 de „CONSPROIECT” SA Ploiesti (pr.nr. 4/13015A),  avizat  de  Consiliul  local Sinaia si de C.T.A.  a   judetului Prahova.

Odata cu PUZ  a fost intocmit  si Regulamentul de  urbanism aferent continand  prescriptii  si reglementari pentru cele   8 subzone (UTR)  in care a fost  impartita zona  centrala in  cadrul regulamentului. Regulamentul PUZ a fost anexat, in copie, la prezentul R.L.U.

1.a.                   Tipurile de subzone functionale componente

     Institutii  si servicii  publice – IST, ISE, ISD

     Locuinte – LM, Ll

     Parcuri  amenajate – PC

     Cai de comunicatie  rutiera – CR.

            1.b.                  Functiunea dominanta a zonei

     In  zona centrala a  orasului Sinaia sunt concentrate cele mai importante institutii administrative si social-culturale comerciale si servicii specializate, la  nivelul orasului. De asemenea  in  zona centrala se gasesc si cateva  dintre cele   mai importante  hoteluri  turistice ale  orasului: International, Sinaia Montana, Palas,  Paltinis.

1.c.                   Functiunile complementare admise  zonei

     Locuinte pe loturi  individuale si in blocuri de locuinte

     Turism, agrement, odihna,  recreere.

2.                      Utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei

2.a.                   Utilizari  permise

     Vor  fi respectate  prevederile  generale  din Regulament local de  urbanism,  prezentate   la  articolele:

     B.1. – b, e,f,

     B.2. – b, d, a, f, g

     Sunt  admise  constructii  noi  din domeniul institutiilor publice, turismului,  locuintelor

     Se  admit  lucrari de  reparatii,  modernizare,  consolidare,  extindere,  la  constructiile  existente.

     Sunt permise  amenajari de spatii plantate, parcaje, amlpasare  de  panouri  de  reclama,  indicatoare turistice

     Sunt admise lucrari de modernizare de strazi si  trotuare, refaceri imprejmuiri,   modernizare  iluminat stradal.

2.b.                  Utilizari permise cu conditii, pentru zonele cu statut special de protectie

1.    Executarea constructiilor in  zonele  determinate  in PUG ca „rezervatii arhitectura” si zona cu monumente istorice independente, care sunt cuprinse in zona centrala, se supune prevederilor articolului B.1.f. din prezentul Regulament.

2.    Sunt admise  toate tipurile de constructii din domeniul institutiilor publice, locuintelor, turismului, cu conditia respectarii prescriptiilor continute in avizele conforme ale organelor centrale specializate, pentru cazuri deosebite si in avizele serviciilor publice descentralizate in judet ale MMPAT si Ministerului Culturii pentru toate constructiile cuprinse in rezervatiile de arhitectura oraseneasca din zona strazilor Octavian Goga, Furnica, Carol I, M. Kogalniceanu, Cuza Voda.

3.    In conditiile in care orasul Sinaia va capata statutul de oras – muzeu, autorizarea constructiilor pe intreg teritoriu zonei centrale se va face cu respectarea prescriptiilor din avizele conforme ale MLPAT si Ministerului Culturii.

4.    Pentru detalieri,  se  va vedea  punctul F.1. de la capitolul III din prezentul Regulament local.

2.c.                   Interdictii  temporare

       In  zona  centrala nu sunt instituite interdictii temporale de utilizare a terenurilor,  intrucat  planul urbanistic zonal are prevederi  proprii  in acest  domeniu.

2.d.                  Interdictii permanente

                                              Se  vor vedea  prescriptiile   regulamentului aferent PUZ zona centrala pentru zonele  cu interdictie  de constructie

                                              Este  interzisa autorizarea  oricarei constructii cu alta destinatie decat locuintele respectiv cele din domeniul institutiilor publice, fara elaborarea in prealabil a unui plan urbanistic de detaliu (PUD) in care sa se analizeze toate implicatiile realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv, incepand cu conformarea constructiei si incadrarea in stil si pana la asigurarea acceselor si utilitatilor.

                                              Nu se admit constructii provizorii gen „chiosc” (metalic  sau din  lemn)   pentru activitati de  comert, alimentatie publica, servicii.

3.                     Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

     Se vor vedea prescriptiile regulamentului aferent PUZ zona centrala, anexat la regulamentul local PUG.

E.2.                  - „L” – Zona de locuinte si functiuni complementare

E.2.1.               - „LM” – Zona de locuinte cu regim de inaltime P,P+1, P+2 si functiuni complementare

1.                     Generalitati

1.a.                   Tipurile de subzone functionale componente

        Subzona „LM” cuprinde, in afara de locuinte si alte functiuni, apartinand altor tipuri de zone functionale, care capata in acest context statutul de subzona functionala in „LM” si anume:

          Institutii si servicii publice diverse                       - ISD

          Cai de comunicatie rutiera                                  - CB

1.b.                Functiunea dominanta a zonei

§           Functiunea de locuire in cladiri pe loturi, individuale, pentru una sau mai multe familii. Regimul de inaltime al cladirilor de locuit este parter, parter + 1 etaj, parter + 2 etaje (eventual si mansarda).

1.c.                   Functiunile complementare admise zonei

§                                                            Institutii si servicii publice:

·            Comert

·            alimentatie publica

·            prestari servicii

·            invatamant

·            cultura

·            administratie

·            sanatate

·            culte

·            turism de capacitate redusa (pensiuni, cazare la particulari).

            2.                     Utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei

            2.a.                   Utilizari permise

§       Vor fi respectate prevederile generale din Regulamentul local prezentat la articolele:

§       B.1. – b, c, e, f,

§       B.2. – a, b, c, d, e, f, g

§       Se admit constructii de locuinte noi, individual sau colectiv in regim de  inaltime  de minim parte si maxim P+2 etaje (eventual si mansarda)

§       Se admit constructiile necesare functiunilor complementare celei de locuire, in regim de inaltime potrivit zonei in care  se executa

§       Se admite afectarea unor spatii de la parterul locuintelor sau amenajarea unor spatii independente pentru comert si servicii necesare satisfacerii cerintelor zilnice  ale  localnicilor si in acelasi timp  ale turistilor

§       Se admit  lucrari de  reparatii, consolidari,  extinderi supraetajari ale  constructiilor existente

§       Sunt permise amenajari de  spatii plantate, refaceri trotuare  si modernizari de  strazi,  refaceri,  imprejmuiri,  modernizarea iluminatului stradal.

2. b.               Utilizari permise  cu conditii pentru cu statut special de protectie

2.b.a.             Executarea constructiilor in zonele determinate in P.U.G. ca „rezervatii de arhitectura si zone cu monumente istoric  independente” care sunt cuprinse in zona „LM”, se supune prevederilor articolului B.1.f. din prezentul Regulament.

        Sunt admise toate tipurile  de constructii din domeniul locuintelor si functiunilor complementare enumerate la punctul 1.c. cu conditia respectarii prescriptiilor continute in avizele conforme ale organelor centrale  specializate pentru cazuri deosebite iar pentru zonele cu patrimoniu construit, de interes local,  respectiv rezervatiile de arhitectura oraseneasca din zona strazii Avram Iancu, 1 Mai, M. Kogalniceanu,  Cuza Voda, prescriptiile  sunt inscrise in avizele  serviciilor publice descentralizate in judetul Prahova al M.L.P.A.T.  si Ministerului Culturii.

        In conditiile in care  orasul Sinaia va capata  statutul de oras-muzeu,  autorizarea constructiilor pe  intreg teritoriul  care include orasul istoric,   respectiv  cel  cuprins  intre biserica „Sfantul Ilie” la  sud si ansamblul „Peles”  (inclusiv) la nord,  de  o parte si alta  a drumului national pana  la  limita  intravilanului, precum si pe versantul  Cumpatul,   se va  face  cu respectarea prescriptiilor din avizele  conforme ale MLPAT  si Ministerul Culturii.

        Pentru detalieri se  va vedea punctul F.1. de   la capitolul III din  prezentul Regulament Local.

2.b.b. In zonele  delimitate in P.U.G.  ca zone  cu valoare peisagistica deosebita, rezultate din imbinarea intre cadrul natural si cel construit, delimitare care  se  suprapune partial peste  cea a zonelor construite-protejate, autorizarea noilor constructii va urmari respectarea prescriptiilor din avizele  organelor specializate in domeniu, la nivelul judetului Prahova.

Pentru detalieri, se  va vedea punctul F.2. de la capitolul III din prezentul Regulament.

2.c.                Interdictii temporare

        In zona „IM” nu sunt  instituite in P.U.G.  interdictiile temporare de utilizare a terenurilor.

        Este interzisa insa autorizarea oricaror constructii cu alta destinatie decat locuintele, respectiv  cele din domeniul institutiilor publice,  fara elaborarea in prealabil a unui plan urbanistic  de  detaliu sau zonal  (PUD  sau PUZ)  in care  sa fie  analizate toate aspectele  realizarii  obiectivului pe amplasamente
respectiv,  de  la conformarea constructiei si incadrarea in sit, pana la asigurarea utilitatilor si acceselor

        Aceeasi mentiune  este valabila si in cazul realizarii unor locuinte colective cu mai mult de 6 apartamente, precum si in cazul parcelarilor din  care  rezulta mai mult de 4 parcele construibile.

2.d.                  Interdictii permanente

   Pentru zona „LM” interdictiile permanente  sunt cele rezultate din servitutea pe  care  unele constructii si activitati  cu functii generatoare de riscuri tehnologice  o creeaza prin zonele de protectie  instituite conform normelor in vigoare.Este vorba de conducte magistrale de transport  gaz-metan,  retelele electrice de inalta tensiune  de   110 Kv.  si  20 Kv.,  conducta de aductiune  a apei potabile  de  la Azuga, statia de  epurare  a orasului Sinaia,  calea ferata Bucuresti - Brasov , drumul national 1 Bucuresti - Brasov.

   Amplasarea  oricaror constructii in zonele  afectate  de existenta unuia sau mai multor factori dintre  cei  expusi mai sus necesita avize exprese  de  la autoritatile administratiei publice centrale  sau a  serviciilor publice ale acestora descentralizate in judetul Prahova (Ministerul Sanatatii,  Ministerul Transporturilor etc)  in functie de destinatia constructiei si amplasarea terenului

   Este  interzisa utilizarea terenurilor instabile din punct  de vedere  geologic,   situata pe  viroage  torentiale,   defrisate,  neconsolidate inainte  de deschiderea lucrarilor de  executie

   Interdictia permanenta de construire poate fi ridicata odata cu incetarea cauzei care a determinat instituirea ei.

   Nu se  accepta in zona de  locuit amplasarea oricaror unitati poluante, care  genereaza trafic intens sau care prezinta riscuri tehnologice

   Nu se  admit constructii provizorii gen  „chiosc”, metalic  sau din lemn,  pentru comert,  alimentatie publica si altele fara elaborarea prealabila a unui P.U.D.  care  sa grupeze  astfel de constructii in zonele  stabilite  de primarie

3.                   Conditii de amplasare si conformare a constructiilor in completarea prevederilor punctelor c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, din Regulamentul local de urbanism.

3.a.                Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

          Amplasarea constructiilor de locuinte trebuie facuta astfel  incat pentru toate incaperile  de  locuit  amplasate pe fatada cea mai favorabila  (sud)  sa se asigure  durata minima  insorita de1 1/2 h.  la solstitiul de  iarna sau de 2  ore in perioada 21 februarie  -  21  octombrie.

          In cazul unei parcelari,  constructiile  de locuinte individuale vor fi  orientate  astfel incat, cel putin jumatate din numarul incaperilor de locuit  sa respecte  regula insoririi minime  de  1 1/2 h.  la  solstiul de  iarna.

     Orientarea fata de punctele cardinale a institutiilor publice cuprinse in „LM” respecta regulile din Regulamentul general de urbanism, articolul 17, anexa numarul 3 si respectiv punctul c.1.a. din prezentul Regulament local.

3.a.2.                Amplasarea fata de drumurile publice si fata de calea ferata respecta prevederile Regulamentului general de urbanism, articolul 18 si  articolul 20, respectiv punctul c.1.b. si punctul c.1.c. din Regulamentul local.

a.    Pentru toate constructiile care se intentioneaza a fi realizate in zona de protectie a caii ferate sau a drumurilor nationale si judfetene, se va solicita avizul Ministerului Transporturilor.

3.a.3.                  Amplasarea fata de aliniament

b.    In zona „LM” majoritatea constructiilor existente este amplasata retras fata de aliniament, definit ca linie de marcatii intre domeniul privat si domeniul public si reprezentat de cele mai multe ori de linia imprejmuirilor.

c.    Amplasarea constructiilor noi se face de regula cu respectarea ordonantei arhitecturale anterioare, respectand regimul de aliniere existenta a fatadelor catre strada.

d.    In zonele neconstruite sau mai putin dens construite regimul de aliniere va fi determinat de la o zona la alta in functie de relief si destinatia constructiei.

e.    In zona „LM” desfasurata pe versantul Bucegi, respectiv in zona strazilor cu porumbei, Pustnicului, Mierlelor, Eminescu, Platoul Izvor, Macesului, Violetelor, Narciselor, zone in care relieful este accidentat si prezinta panta accentuata, retragerea fata de aliniament este determinatade necesitatea realizarii lucrarilor de sistematizare pe verticala a terenului si de racordare a acceselor la nivelul strazilor respective.

f.     Alinierea constructiilor noi se va face la cel putin 12 m din axul strazii in zonele neconstruite de pe strazile enumerate mai sus.

g.    In cazuri speciale, pentru constructii grupate sau cu alta destinatie decat locuintele, regimul de aliniere va fi determinat in cadrul unui PUZ sau PUD.

3.a.4                   Amplasarea in interiorul parcelei

          Recomandarile si prescriptiile  cuprinse   la punctul C.1.e. din Regulament referitoare la amplasarea constructiilor in interiorul parcelei vor fi adaptate de la caz  la  caz,  respectand insa regimul de  aliniere  propus  pentru zona,  prevederile Codului civil si normele  sanitare

          In  zonele cu teren accidentat se  vor lua in considerare lucrarile  de  amenajare a  terenului de  amplasare (ziduri de sprijin, taluzuri,  rigole,   trepte,   trotuare   de  protectie) la  stabilirea distantelor constructiei  fata de limitele parcelei

          In cazul parcelelor situate denivelat  fata de strada cu cel putin 0,50  m, nu este   necesara asigurarea  conditiilor de acces  a  autospecialelor  de  interventie  ale  pompierilor.

3.b.                Reguli cu privire la  asigurarea  acceselor obligatorii

          In interiorul zonei „LM”  asigurarea  acceselor  carosabile si pietonale  se  va  conform prevederilor generale din Regulamentul  local,  punctele  C.2.a.   si C.2.b.,   elaborate pe baza Regulamentului general de  urbanism,  articolele  25  si 26,  anexa  nr. 4.

          In  zonele din „LM” in care nu exista strazi modernizate realizarea acestora se  va  face  numai pe   baza unui proiect ce  va fi  avizat de  administratorul drumurilor publice  si de ceilalti factori stabiliti prin  lege (apa - canal, telefonie,  electricitate etc.) .

          Data fiind configuratia terenului in  zonele  cu relief denivelat,  se  va urmari valorificarea  corecta a  reliefului  la realizarea  unor accese  pietonale  usoare pentru toate categoriile de varsta,   mai ales in cazul trotuarelor  publice.

3.c.                Reguli cu privire la echiparea  tehnico-edilitara

          Asigurarea  echiparii tehnico-edilitare  in zona „LM” ca  de altfel pe intreg teritoriul orasului, in ceea ce  priveste:

o          racordarea la retelele  publice existente

o          realizarea  de  retele  edilitare noi

o          proprietatea  publica asupra  retelelor edilitare conformeaza prevederilor  din Regulamentul general de  urbanism articolele  27, 28 si 29, reluate  in Regulamentul local  la  punctul C.3. a., C.3.b. si C.3.c.

§                                                            In zonele in  care  se  vor concesiona terenuri  din proprietatea primariei pentru realizarea  de locuinte individuale, solicitantii vor fi cointeresati de  catre   consiliul local,  prin conditiile  inscrise in caietele  de sarcini,  sa contribuie   la completarea  echiparii  tehnico-edilitar in zona. Contractele incheiate in acest sens vor cuprinde  prevederi  in beneficiul ambelor parti, urmarind in aceeasi masura apararea interesului public  si incurajarea initiativei private.  Acest aspect  este valabil si in cazul realizarii unor obiective cu alta destinatie decat locuintele,  complementare  acestora.

3.d.                   Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor

3.d.1.                Parcelarea

        In cadrul zonei „LM”  parcelarea terenurilor poate avea loc in doua situatii:

        Parcelarea  terenurilor proprietate  privata de  catre proprietar in vederea vanzarii,   mostenirii, donatiei.

        Parcelarea  terenurilor proprietate de stat de  catre consiliul local in vederea  concesionarii pentru realizarea  de locuinte  sau alte  functiuni.

In primul caz, parcelarea  va  respecta  prescriptiile Regulamentului general de  urbanism,  articolul 30,  si anume:

        Frontul strada al fiecarei parcele  minim 8 m pentru cladiri insiruite si minim 12 m pentru cladiri izolat sau cuplate

        suprafata  minima a parcelei de 150    pentru cladiri insiruite si respectiv 20 m² pentru  cladiri izolate sau cuplate

        adancimea parcelei  mai  mare sau egala cu latimea  la  strada.

        Este  necesar sa fie  mediatizata de  catre  consiliul local obligatia  proprietarilor care  intentioneaza sa-si parceleze terenul propriu de  a intocmi un plan de parcelare, pe  care  il va prezenta, spre  avizare  serviciului de  urbanism  local,  dupa care va  putea  trece   la instrainarea  terenului.

        Masura este menita sa asigure evitarea unor situatii de  refuz al autorizatiei  de  constructie  pentru eventualele  parcele care  nu indeplinesc conditiile  de  construibilitate  sau nu au accesibilitatea la drumul public  asigurata,  conform prevederilor Regulamentelor generai si  local de  urbanism.

In cazul parcelarii  terenului in scopul concesionarii,  la  conditiile  referitoare   la caracteristicile  parcelelor se adauga cele  de  suprafete   maxime  admise  de   legea  50/1991 si anume:

        pana la  300  mp,  pentru 1 apartament intr-o cladira parter,  parter + etaj

        pana la 200  mp,  pentru  1 apartament  intr-o cladire cu parter si  etaj cu 2 apartamente

        pana la 150  mp.  pentru  1 apartament,  in cladiri  cu parter  si  mai  multe  etaje,  avand  cel mult  6 apartamente

        pana la 250  mp. pentru realizarea unei case  de  vacanta

3.d.2.                Inaltimea  constructiilor

        Caracteristica  principala a   zonei „LM” este regimul de inaltime  actual care  este   cuprins intre parter si parter  + 2  etaje  +  mansarda (eventual).  In unele  cazuri,   datorita terenului denivelat  apare  si  demisolul ca  nivel de  baza.  Inaltimea la  cornise este  diferita,  ca si asezarea  denivelata pe   teren a  unei constructii fata de   constructiile invecinate.

        Se  recomanda ca  noile  constructii sa se  inscrie in regimul de  inaltime  maxim al zonei

        In  cazul in  care  se  solicita realizarea  de  constructii mai inalte,  la autorizare se   vor prezenta  desfasurari, de fronturi stradale (fotografii),  perspective aeriene si alte materiale  care sa demonstreze inscrierea favorabila a  noului obiectiv in cadrul construit existent.

        In cazul cand se considera necesar,  se  va solicita intocmirea unui plan urbanistic de  detaliu sau zonal in care  sa se  analizeze  atat impactul vizual, functional  si  tehnic  al noului obiectiv in  zona, precum  si  riscurile  pe  care le  prezinta sub aspectul stabilitatii,  sigurantei in  exploatare  si rezistentei la foc.

3.d.3. Aspectul exterior  al constructiilor

-         Pentru zona  „LM”,  conditiile   si  prescriptiile   referitoare  la  aspectul exterior al constructiilor  sunt  cele  specificate in Regulamentul  local  de  urbanism  la  punctul  C.4.c.

-         Zona  considerata istorica a  orasului Sinaia si anume cea  cuprinsa intre Spitalul orasenesc  la  sud  si Valea Sipei la nord,  este  incadrata in categoria  zonelor  cu specific  arhitectural  local,  potejate   urbanistic.

-         Detalierea  problemelor  legate   de aspectul exterior al constructiilor este  prezentata la punctul F.1.  si F.2. din capitolul  III al prezentului Regulament local.

3.d.4. Procentul de  ocupare a terenului

-         Conform prevederilor Regulamentului general de  urbanism,  articolul 15, anexa  nr.  2,  pentru zona „LM”  procentul maxim de ocupare  a terenului este de 40% ca   zona predominata rezidentiala, avand si  dotari social-culturale.

-         La  capitolul Prescriptii la nivelul unitatilor teritoriale de referinta, se vor preciza procentele de ocupare a terenului pentru fiecare UTR in parte.

3.e.                  Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

 

-         In  cadrul zonei „LM”  functiunea  predominanta este locuirea in cladiri  de  locuit  pe   loturi individuale, pentru una sau mai multe familii.

-         Regulile  referitoare la  amplasarea parcajelor,  spatiilor verzi  si  realizarea  imprejmuirilor  pentru  zona „LM”  se  subordoneaza prescriptiilor  capitolului C.5.   din Regulamentul  local,  elaborat  pe baza Regulamentului general de urbanism  articolele 33, 34, si 35,  anexele 5  si  6. Aceeasi specificatie este valabila si pentru obiectivele din domeniul functiunilor complementare, componente ale „LM”

3.f.                   Mentiuni speciale

-         Conditiile de amplasare si conformare a constructiilor situate in „LM” si cuprinse in perimetrele delimitate in PUG ca zone protejate urbanistic vor fi prezentate la punctul F din capitolul III al Regulamentului local de  urbanism.         


-        

E.2.2.               - „LI” – Zona locuinte cu regim de inaltime peste 3 niveluri si functiuni complementare

1.                     Generalitati

1.a.                  Tipurile de subzone functionale componente

-         Subzona „LI” cuprinde, in afara de cladiri de locuit si alte  functiuni apartinand altor tipuri de  zone  functionale, care  capata in acest context  statutul de subzona functionala in „LI” si anume:

-         Institutii si servicii publice diverse           - ISD

-         Cai de comunicatie rutiera                                  - CR

1.b.                Functiunea dominanta a zonei

-         Functiunea de locuire in cladiri de locuit colective (blocuri de locuinte). Regimul de inaltime al cladirilor de locuit este de minim parte + 2 etaje si maxim parte  + 10 etaje, majoritatea avand parte + 4 etaje.

1.c.                Functiunile complementare admise zonei

-         Institutii si servicii publice:

o      Comert

o      Alimentatie publica

o      Prestari servicii

o      Invatamant

o      Cultura

o      Administratie

o      Sanatate

o      culte

2.                 Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei

2.a.              Utilizari permise

-         Vor fi respectate prevederile generale din Regulamentul local prezentate la articolele:

-         B.1.      - b, c, d, e

-         B.2       - a, b, d, e, f, g

-         Se  admit  constructii de locuinte noi in blocuri, in completarea ansamblurilor existente. Regimul de inaltime al noilor constructii nu va depasi parter +3  etaje.

-         Se admit  constructiile necesare functiunilor complementare  celei de locuire,  in regim de inaltime potrivit zonei in care se amplaseaza.

-         Se admit lucrari de reparatii,  consolidari,  modernizari  ridicare  a gradului de confort la constructiile, existente.

-         Sunt  permise  amenajari de spatii plantate,  refaceri trotuare  si modernizari de  strazi,  modernizare iluminat  stradal.

2.b.                  Utilizari permise cu conditii, pentru zonele cu statut special de protectie.

-         Nu este cazul

2.c.                   Interdictii temporare

-         In zona „LI” nu sunt  instituite in P.U.G.  interdictii temporare,  de  utilizare  a terenurilor.

-         Pentru realizarea oricaror constructii locuinte sau cladiri cu alta destinatie decat locuintele, respectiv cele din domeniul institutiilor publice, este interzisa autorizarea fara elaborarea in prealabil a unui plan urbanistic de detaliu sau zonal(PUD sau PUZ) in care sa fie autorizate toate aspectele realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv, de la conformarea constructiei si incadrarea in sit, pana la asigurarea utilitatilor si acceselor.

2.d.                  Interdictii permanente

-         Pentru zona „LI” interdictiile permanente sunt cele rezultate  din servitutea-creata de culoarele de protectie ale retelelor magistrale existente in teritoriu: retele de transport gaz metan, retele electrice de inalta tensiune, statia de epurare ape uzate si calea ferata Bucuresti – Brasov, drumul national DN1, Bucuresti – Brasov.

-         Amplasarea constructiilor in zonele afectate de prezenta factorilor de mai sus necesita avize  speciale de la autoritatile administratiei publice centrale  sau de  la serviciile publice ale acestora la nivelul judetului Prahova, functie de destinatie constructiei si amplasarea terenului.

-         Este  interzisa utilizarea terenurilor instabile din punct  de vedere geologic,situate pe vai si viroage, defrisate si care necesita lucrari costisitoare de consolidare a terenului.

-         interdictia permanenta de construire poate fi ridicata odata cu incetarea cauzei care a determinat instituirea ei.

-         Nu se accepta in zona de locuit amplasarea nici unei unitati poluante,