Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Contabilitatea impozitelor si taxelor ca obligatii fiscale ale intreprinderii

Contabilitatea impozitelor si taxelor ca obligatii fiscale ale intreprinderii


Contabilitatea impozitelor si taxelor ca obligatii fiscale ale intreprinderii

Serviciile prestate de Compania Apa Brasov asigura distribuirea apei potabile si canalizarea pentru municipiul Brasov precum si pentru localitatile Harman, Sanpetru, Halchiu, Rupea, Dopca, si Bogota, livrarea apei la Sacele, Tarlungeni si Homorod si preluarea apelor uzate pentru epurare de la Sacele si Rasnov.

Principalele servicii prestate de catre regie sunt urmatoarele:

gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea, transportul si distributia apei;

colectarea, transportul si epurarea apelor uzate;exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea instalatiilor, a constructiilor si utilajelor din dotare sau concesionate pe intreaga raza de activitate, precum si pentru nevoile altor unitati si pentru populatie.

Inregistrarile contabile specifice datoriilor si creantelor fata de bugetul de stat efectuate in cadrul companiei sunt :

4.1.Contabiliatea impozitului pe profit datorat de catre regie:

In cursul anului 2003 Compania Apa a realizat un profit net de 2.594.927 mii lei, impozitul pe profit la 31 decembrie 2003 fiind de 3.427.828 mii lei. Profitul net a fost repartizat pentru acoperirea pierderii reportate.

Impozitul pe profit amanat se calculeaza folosind metoda obligatiei bilantiere, folosindu-se rata actuala de impozitare de 25%. 

Determinarea impozitului pe profit curent se face prin aplicarea cotei la profitul obtinut la sfarsitul fiecarei luni, cumulat de la inceputul anului.

In primul rand se determina rezultatul contabil , cumulat de la inceputul anului:

Rezultatul contabil cumulat = Venituri totale - Cheltuieli totale

Urmatoarea etapa consta in determinarea rezultatului impozabil cumulat:

Rezultatul impozabil = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile- Venituri neimpozabile - Pierderea fiscala din anii precedenti

Apoi se calculeaza impozitul pe profit datorat, cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului:

Impozitul pe profit = Rezultatul impozabil x Cota de impozit

Determinarea impozitului pe profit aferent trimestrului pentru care se face calculul:

Impozitul pe profit trimestrial = Impozitul pe profit cumulat - Impozit pe profit datorat cumulat la sfarsitul trimestrului precedent

La sfarsitul anului 2003 se cunosc urmatoarele informatii cu privire la veniturile si chetuielile cumulate din cursul anului 2003:

Tabel 4.2. Calculul impozitului pe profit

DENUMIRE INDICATORI

1. Venituri din exploatare

302,924,961,662

2.Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare

285,714,902,136

3. Profit/pierdere din exploatare (rd. 1 - rd. 2)

17,210,059,526

4.Venituri financiare

4,446,590,258

5.Cheltuieli financiare

17,739,983,060

6.Profit/pierdere financiar (a) (rd. 4 - rd. 5)

(13,293,392,802)

7.Venituri exceptionale

8.Cheltuieli exceptionale

9.Profit/pierdere extraordinar (a) (rd. 7 - rd. 8)

-

10.Total profit/pierdere (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)

3,916,666,724

11. Sume de natura veniturilor rezultate ca urmare
a transpunerii sau retratarii

12. Sume de natura cheltuielilor rezultate ca urmare
a transpunerii sau retratarii

4,536,877,823

13. Profit/pierdere (rd. 10 + rd. 11 - rd. 12)

(620,211,099)

14. Amortizarea deductibila fiscal

15. Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar deductibile fiscal, care sunt 15 reportate din perioada precedenta

16. Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezerva, in limita a 5% din profitul contabil anual pana ce acesta va atinge 20% din capital

17. Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor de catre: B.N.R., banci, fonduri de garantare si cooperative de credit

18. Alte sume deductibile in limitele prevazute de
legislatia in vigoare

19. Total deduceri ( rd. 14 la rd. 18) 19

-

20. Dividende primite de la alta persoana juridica romana

21. Alte venituri neimpozabile

491,255,484

22. Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21)

491,255,484

23. Profit/pierdere (rd. 13 - rd. 19 - rd. 22)

(1,111,466,583)

24. Cheltuieli cu impozitul pe profit

7,824,450,733

25. Impozitul pe venitul realizat in strainatate

26. Amenzi, confiscari, dobanzi pentru plata cu intarziere si Penalitati de intarziere datorate catre autoritatile romane sau straine, altele decat cele prevazute in contractele comerciale incheiate intre persoane rezidente

669,043,037

27. Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege

305,009,512

28. Cheltuieli de sponsorizare care depasesc limita prevazuta de lege

29. Cheltuieli cu amortizarea contabila nedeductibila fiscal

30. Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor, a rezervelor peste limitele prevazute de lege

31,038,978,069

31. Cheltuieli cu dobanzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare

32. Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar nedeductibile
fiscal, care sunt reportate pentru perioada urmatoare

33. Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

34. Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venit

35. Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal

396,238,898

169,065,225

TVA afer. Chelt. Social culturale neded.

32,122,393

TVA afer. Chelt.de protocol nedeductibila

57,951,807

Valoarea neamortizata a mijl. Fixe casate

112,530,089

Chelt.deplasare peste limita prevazuta

24,569,384

36.Total cheltuieli nedeductibile (rd.24 la rd. 35)

40,233,720,249

37. Total profit impozabil/pierdere inainte de reportarea pierderii (rd. 23 + rd. 36)

39,122,253,665

38. Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti

39. Profit impozabil/pierdere (rd. 37 - rd. 38)

39,122,253,665

40.Total impozit pe profit, din care:

7,824,450,733

40.1. Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 25%

7,824,450,733

40.2. Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 5%

40.3. Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 6% (12,5%)

40.4. Impozit de 5% pe venit in cazul contribuabililor care desfasoara
activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor

40.5. Impozit aferent profitului obtinut printr- un sediu permanent in Romania

41. Credit fiscal, din care:

41.1. Credit fiscal extern

42. Impozit pe profit scutit

43. Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare

44. Total credit fiscal (rd. 41 la rd. 43)

-

45. Impozit pe profit datorat (rd. 40 - rd. 44)

7,824,450,733

46. Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin Declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul de stat

5,862,614,568

47. Impozit pe profit de plata (rd. 45 - rd. 46)

1,961,836,165

48. Impozit pe profit de recuperat (rd. 46-rd. 45)

(1,961,836,165)

49. Alte mentiuni referitoare la calculul impozitului pe profit:.

1,961,836,118

Profit net

(3,907,784,009)

Cheltuieli protocol

391,166,170


Venituri

307,371,551,920

Cheltuieli

303,454,885,196

Venituri-Cheltuieli

4,307,832,894

86,156,658

Cheltuieli protocol nedeductibile

305,009,512

Tva aferent. Ch. Protocol nedeductibila

57,951,807

Cheltuieli actiuni social culturale

1,280,828,518

Fond de salarii

74,117,552,897

1,111,763,293

Cheltuieli actiuni social culturale nedeductibile

169,065,225

TVA aferent chelt. Social culturale nedeductibile

32,122,393

Valoarea neamortizata a mijloacelor fixe casate

112,530,089

Valoarea recuperata din casarea mijloacelor fixe

25,120,452

87,409,637

Fond rezerva

195,833,336

La sfarsitul fiecarei luni se inregistreaza ca datorie fata de buget diferenta, intre impozitul calculat la cea data si impozitul inregistrat pana la finele lunii precedente facandu-se urmatoarea inregistrare:

Inregistrarea datoriei catre bugetul de stat se face :

6911 = 4411

Cheltuiala cu impozitul pe profit" "Impozitul pe profit curent"

lei

lei

Achitarea impozitului pe profit datorat se inregistreaza pe baza ordinului de plata :

4411 = 5121

"Impozitul pe profit curent" "Conturi la banci in lei "

lei

lei

4.2. Contabilitatea impozitului pe venitul din salarii si a contributiilor unitatii la bugetele de asigurari sociale si protectie sociala

Numarul mediu de salariati aferent anului 2003 al Companiei APA-R.A Brasov este de 816 din care 636 muncitori si 180 personal TESA. Organigrama regiei este prezentata in anexa nr. 1.

Administrarea Companiei APA-R.A Brasov se face de catre un administrator stabilit prin concurs de selectie, cu care se incheie un contract de administrare. Administratorul companiei este in acelasi timp si directorul general al acesteia, avand drepturile si obligatiile prevazute de lege, concretizate prin contractul de administrare. Salarizarea administratorului unic s-a facut conform OUG nr. 49/1999 si HG nr. 364/1999.

Conform negocierilor colective, salariul la nivel de firma se plateste dupa cum urmeaza : avans pentru luna curenta pe data de 21 a fiecarei luni si poate fi maxim 40% din salariul brut iar lichidarea drepturilor salariale pe data de 5 ale lunii pentru luna urmatoare.

Pentru o exemplificare mai buna am ales luna martie a anului 2003, datele fiind preluate din centralizatorul salariilor pe luna martie 2003 (anexa nr. 4)

Din datele furnizate de catre intreprindere prin intermediul centralizatorului de salarii al lunii martie am desprins urmatoarele:

Total drepturi

Somaj 1%

CAS sanatate 6,5%

Pensie suplimentara 9,5%

Impozit calculat

Avans

Rest plata

Inregistrarile in contabilitate sunt impartite in doua tipuri si anume: cheltuielile salariale suportate de catre unitate si cele suportate de catre angajat. Am reflectat aceste inregistrari pe baza datelor prezentate mai sus, date preluate din centralizatorul de salarii furnizat de catre intreprindere

a)     Inregistrarea drepturilor salariale

641 = 421

"Cheltuieli cu remuneratiile "Personal salarii datorate"

personalului"

2,043,399,864 lei

2,043,399,864 lei

b)     Inregistrarea avansului chenzinal conform extrasului de cont bancar nr. 124 din data de 21 martie 2003

425 = 5121

"Avansuri acordate personalului" "Casa in lei"

513,207,547 lei

513,207,547 lei

c) Retinerile din salariile angajatilor

c.1) retinerea contributiei pentru pensia suplimentara (9,5%)

421 = 4312

"Personal salarii datorate" "Contributia personalului pentru

pensia suplimentara

179,588,000 lei

179,588,000 lei

c.2) retinerea contributiei pentru fondul de somaj (1%)

421 = 4372

"Personal salarii datorate" "Contributia personalului la fondul de somaj"

20,944,000 lei

20,944,000 lei

c.3) retinerea contributiei CASS (6,5%)

421 = 4314

"Personal salarii datorate" "Contributia angajatilor pentru

asigurarile sociale"

122,876,000 lei

122,876,000 lei

c.4) retinerea impozitului pe salarii datorat

421 = 444

"Personal salarii datorate" "Impozit pe salarii"

28,470,240 lei

28,470,240 lei

d) inregistrarea avansurilor acordate

421 = 425

"Personal salarii datorate" " Avansuri acordate personalului"

513,207,547 lei

513,207,547 lei

Din centralizatorul salariilor pus la dispozitie de catre intrepindere am desprins urmatoarele informatii cu privire la datoriile intreprinderii referitoare la salarii.

Fond de salarii

CAS angajator 22%

Fond de somaj angajator 3%

Fond de sanatate angajator 7%

Fond ITM 0,25%

e) Retineri suportate de angajator

e.1) retinerea contributiei unitatii la asigurarile sociale (22%)

6541 = 4311

Cheltuieli privind contributia "Contributia unitatii la

societatii la asigurarile sociale" asigurarile sociale"

449,547,970 lei

449,547,970 lei

e.2) retinerea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate (7%)

6543 = 4313

"Cheltuieli privind contributia Contributia angajatorului

societatii la asigurarile sociale de sanatate" pentru asigurarile sociale de sanatate "

143,037,990 lei

143,037,990 lei

e.3) retinerea contributiei pentru fondul de somaj (3%)

6542 = 4371

"Cheltuieli privind contributia unitatii " Contributia unitatii la

pentru ajutorul de somaj" fondul de somaj"

61,301,995 lei

61,301,995 lei

e.4) retinerea contributiei pentru fond ITM (0,25%)

635 = 447

"Cheltuieli cu alte impozite "Fonduri speciale-taxe si

taxe si varsaminte asimilate" varsaminte asimilate"

5,108,500 lei

5,108,500 lei

Plata acestor contributii s-a facut din contul bancar al Compania Apa, pe baza ordinelor de plata intocmite de serviciul financiar. Inregistrarea platii contributiilor s-a facut astfel:

4312 = 5121

"Contrbutia personalului pentru "Conturi la banci-in lei

pensia suplimentara"

179,588,000 lei

179,588,000 lei

4372 = 5121

"Contributia personalului "Conturi la banci - in lei"

la fondul de somaj"

20,944,000 lei

20,944,000 lei

4314 = 5121

"Contributia angajatilor pentru "Conturi la banci - in lei"

asigurarile sociale de sanatate"

122,876,000 lei

122,876,000 lei

444 = 5121

"Impozitul pe salarii" "Conturi la banci - in lei"

28,470,240 lei

28,470,240 lei

4311 = 5121

"Contributia unitatii la "Conturi la banci"

asigurarile sociale"

449,547,970 lei

449,547,970 lei

4313 = 5121

" Contributia angajatorului pentru "Conturi la banci - in lei"

asigurarile sociale de sanatate"

143,037,990 lei

143,037,990 lei

4371 = 5121

"Contributia unitatii la fondul "Conturi la banci - in lei"

de somaj"

61,301,995 lei

61,301,995 lei

447 = 5121

"Fonduri speciale - taxe si "Conturi la banci - in lei"

varsaminte asimilate"

5,108,500 lei

5,108,500 lei

4.3. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata

Compania Apa Brasov este platitoare de TVA si inregistreaza operatiunile aferente TVA in evidenta contabila conform normelor in vigoare. Intreprinderea a realizat in cursul perioadei studiate o serie de operatiuni din sfera TVA, evidentiindu-se mai multe aspecte in legatura cu taxa pe valoarea adaugata.

Pe 12.12.2003 Compania Apa R.A Brasov conform facturii de la furnizorul Megatrans S.A. numarul 565253 se aprovizioneaza cu materii prime in valoare de 100.840.336 lei plus TVA, materiale auxiliare in valoare de 145.000.000, inclusiv TVA.

Inregistrarea in contabilitate a acestor operatiuni de aprovizionare se face pe baza facturii de la furnizori, a avizelor de expeditie si a notelor de intrare-receptie, intocmite la aceasta data.

Principala activitate a companiei este prestarea de servicii cum ar fi distributia apei si servicii de canalizare care se evidentiaza in contabilitate in baza facturilor emise catre clienti. O activitate auxiliara a companiei este si vanzarea de marfuri (bauturi racoritoare si alcoolice, cosmetice etc.) desfasurata in cadrul sectiei Baia Orasaneasca.

La data de 12.12.2003 Compania Apa Brasov presteaza servicii de reparatii a unui sistem de alimentare cu apa la societatea comerciala Mecon SA, acestea fiind facturate la data de 12.12.2003 prin factura cu numarul 121114, in valoare de 300.000.000 lei, TVA 19%.

La data de 12.12.2003 Compania Apa prin intermediul Complexului Baia vinde conform facturii 121115, marfuri in valoare de 3.900.000, TVA 19%, societarii comerciale Acarin SRL din Brasov.

Pe 1.12.2003 Compania Apa Brasov a receptionat de la SC Recon SA materii prime in valoare de 10.000.000 lei, costul de productie fiind de 8.000.000 lei si taxa pe valoarea adaugata de 19%, pe baza avizului de insotire nr. 212442 primit de la furnizor si a notei de receptie si constatare de diferente 245.

Pe data de 2.12.2003 furnizorul SC Recon SA Brasov intocmeste si trimite factura cu numarul 562232, Compania Apa primind-o in aceeasi zi.

Plata de avansuri intre intreprinderi reprezinta o situatie tip in care exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata anticipeaza faptul generator. Normele impun obligativitatea intocmirii unei facturi de catre furnizor in termen de trei zile de la primirea avansului, moment in care se inregistreaza si taxa colectata corespunzatoare.

La data de 3.12.2003, o SC CTIB S.A. primeste de la Compania Apa R.A Brasov un avans, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 45 din 3.12.2003 incheiat intre parti. Valoarea totala a contractului, inclusiv TVA, este de 152.500.000 lei, din care taxa 24.348.740 lei. Avansul este de 30 % . Pe 5.12.2003 se emite factura cu numarul 2522642 pentru avansul incasat. Pe 17.12.2003 are loc livrarea produselor finite conform contractului, compania primindu-le pe 19.12.1999 si achitandu-le pe 27.12.2003.

Pe data de 17.12.2003 Compania Apa incaseaza un avans de la clientul SC Turjan SRL in valoarea de 1.000.000 lei, pentru livrarea unor contoare in valoarea de 5.000.000 plus TVA(pretul de inregistrare al lor fiind de 3.000.000 lei), valorificate ca marfuri.

In luna decembrie pe data de 30.12.2003 Compania Apa R.A Brasov, cumpara cu plata in rate un mijloc fix conform facturii nr. 121245, si a contractului nr. 450 din data de 30.12.2003 la un pret de cumparare de 60.000.000 lei, la care se adauga taxa de 19%, dand un avans de 20 % iar diferenta se va plati in sase rate lunare, percepandu-se o dobanda de 6 % lunar, aplicata la sold. La data cumpararii, avansul este de 20 % x (60.000.000 + 11.400.000) = 71.400.000 lei. Aceasta suma se va regasi in borderoul de plati pe luna decembrie si, de aici, in jurnalul de cumparari pe aceeasi luna. Restul sumelor de platit in rate in urmatoarele sase luni se vor regasi intr-un scadentar, conform calculelor din tabelul 4.1.

Tabel 4.1. Calculul ratelor totale lunare

Luna

Rata de

platit

(fara TVA

si dobanzi)

Rest de platit la

incep. lunii (baza

de calcul pentru

dobanda)

Dobanda

(col 2x6%)

TVA

Col l*19%

Total rata lunara

(col l + col3 + col 4)

Dec

Ian

Feb

Martie

Aprilie

Mai

Total

-

Totalul datoriei este format din pretul de vanzare, taxa pe valoarea adaugata si suma dobanzilor.

Total datorie =60.000.000 + 11.700.000 + 10.080.000 = 81.480.000 lei.

Taxa neexigibila este de 9.120.000 lei.

Cheltuielile cu dobanzile in avans sunt de 10.080.000 lei.

Taxa deductibila este de 2.280.000 lei.

Compania Apa R.A Brasov importa pe 11.12.2003 conform DVI nr. 77899 materiale in valoare de 1.000 euro, la cursul de 33.000 lei/ euro. Se achita in numerar taxele vamale in suma de 14.000.000 lei iar TVA-ul se achita cu ordin de plata nr. 56. Datoria fata de furnizor se achita la cursul de 33.500 lei/euro.

Operatiunile anterioare sunt evidentiate in Registrul jurnal din anexa numarul 5.

Preluand datele din registrul jurnal avem situata conturilor 4426-TVA deductibila si 4427- TVA colectata astfel:

TVA- deductibila este mai mare decat TVA - colectata cu suma de lei rezultand astfel un TVA-de recuperat.

Inchiderea contului 4426" TVA deductibila" prin 4427" TVA colectata".

4427 = 4426

"TVA- colectata" "TVA - deductibila"

63,486,000 lei

63,486,000 lei

4424 = 4426

"TVA - de recuperat " "TVA - deductibila"

32,412,909 lei

32,412,909 lei

Taxa de rambursat se regularizeaza astfel[1]: prin compensarea efectuata de persoana impozabila in limita taxei ramase de plata rezultate din decontul lunii anterioare sau din deconturile lunilor urmatoare; prin compensarea cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat; rambursarea efectuata de organele fiscale.

Rambursarea taxei de incasat se face la cerere, pe baza unei documentatii stabilite de Ministerul Finantelor. Diferenta constatata se ramburseaza agentului economic in termen de 30 de zile de la data depunerii declaratiei lunare si a cererii de rambursare. Rambursarea poate fi solicitata lunar.

In cazul nerambursarii diferentei de taxa, potrivit legii, pentru perioada de intarziere Ministerul Finantelor va plati penalitati.

In cererea de rambursare se va specifica: codul fiscal al platitorului de tva, denumirea acestuia, sediul acestuia, suma solicitata a fi rambursata. De asemenea se va specifica sursa din care provine suma (decontul aferent lunii sau anului), contul in care se va depune si motivul pentru care se afla in situata de rambursare a tva-ului. Odata documentatia completata organul fiscal va analiza dosarul intocmit propunand fie aprobarea rambursarii fie efectuarea de verificari la societatea respectiva. Pentru aceasta luna societatea nu a cerut rambursarea TVA-ului.

4.4. Contabilitatea taxelor vamale si accizelor

"Compania Apa" R.A Brasov a achizitionat in decembrie 2003, conform declaratiei vamale de import nr. 654367 si a facturii nr. 2567434 de la furnizorii externi un mijloc fix, cu pretul extern de 25.000 USD, asigurarea pe parcursul extern fiind de 350 USD (platita din avansuri de trezorerie in devize), taxa vamala de 20%, suprataxa 4%, acciza 8%, comisionul vamal 0.5%, TVA 19%.

Obligatiile fiscale s-au achitat in vama cu cecuri. Cursul de schimb de pe declaratia vamala este de 33.500 lei/ USD.

Din documentele furnizate de catre intreprindere am extras informatiile necesare inregistrarilor,care sunt prezentate in tabelul 4.4.

Tabel 4.4. Calcul sume folosite in inregistrari

Indicatori

Valoare

1.Pret din factura furnizorului

25.000 USD*33.500 lei =837.500.000

2.Asigurare pe parcursul extern

350*33.500lei/USD =11.725.000

3.Valoarea in vama (rd 1+rd 2)

4.Taxa vamala plus suprataxa:

5.Comision vamal: (0,5%* rd3)

6.Baza de calcul pentru acciza (rd3+rd 4 +rd 5)

6.Acciza :

7.Baza de calcul TVA(rd 6+rd 7)

8. TVA 19%

216.954.491

8.Cost achizitie

9.Obligatii fiscale in vama

In contabilitate vom inregistra:

Receptia mijlocului fix:

212 = 404

"Mijloace fixe" "Furnizori de imobilizari"

lei

lei

212 = 542

"Mijloace fixe" " Avansuri de trezorerie"

lei

lei

212 = 446.1

"Mijloace fixe" "Taxa vamala si suprataxa"

lei

lei

212 = 447.1

"Mijloace fixe" "Comision vamal"

lei

lei

212 = 446.2

"Mijloace fixe" "Accize"

lei

lei

Plata obligatiilor fiscale in vama:

446.1 = 5121

"Taxa vamala si suprataxa" "Conturi la banci in lei"

lei

lei

446.2 = 5121

" Accize " "Conturi la banci in lei"

lei

lei

4426 = 5121

"TVA deductibila " "Conturi la banci in lei"

216.954.491 lei

216.954.491 lei

4.5. Contabilitatea fondurilor speciale

Compania Apa R.A Brasov datoreaza un fond de sanatate calculat in cota de 2%, in valoare de 8.745.123, din adaosul comercial aferent livrarilor de bauturi alcoolice si tutun, comercializate in cadrul barului existent in complexul Baia Brasov. Acest lucru s-a inregistrat in contabilitate astfel:

635 = 447

"Cheltuieli cu alte impozite "Fonduri speciale

taxe si varsaminte asimilate" taxe si varsaminte asimilate"

lei

lei

4.6. Contabilitatea impozitului pe cladiri

Anual, Compania APA Brasov depune la Administratia locala "Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice"

Compania Apa Brasov utilizeaza un coeficient de impozitare stabilit de consiliul local de 1,87, aplicabil asupra valorii de inventar a cladirilor. Ultima reevaluare a cladirilor detinute a avut loc in octombrie 2001, prin urmare nu trebuie sa utilizeze un coeficient de impozitare majorat. Impozitul pe cladiri anual pe care societatea trebuie sa il vireze bugetului local este de 1.870.920.252 lei. Pentru centrala termica, cu o valoare de inventar de 5.874.131.056, Apa Brasov va plati un impozit egal cu :

5.874.131.056 x 1.87% = 109.846.250 lei

Plata impozitului pe cladiri se face in patru transe egale, societatea avand de platit pe ultimul trimestru 467.730.063 lei. Virarea ultimei transe la bugetul local se realizeaza utilizand ordinul de plata.

446 = 5121

"Alte impozite, taxe si "Conturi la banci in lei"

varsaminte asimilate"

467.730.063 lei

467.730.063 lei

Impozitul pe cladiri se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor 635 - "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" si 446 - "Alte cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate".

635 = 446

"Cheltuieli cu alte impozite "Alte impozite,

taxe si varsaminte asimilate" taxe si varsaminte asimilate"

1.870.920.252 lei

lei

4.7. Contabilitatea impozitului pe teren.

Compania Apa Brasov detine 27.604 mp teren cu constructii in intravilan, in zona a doua a orasului, pentru care datoreaza o taxa de 3.000 lei/mp. Deasemenea, unitatea mai detine 500 m teren ocupat de drumuri, platind o taxa de 200.000 lei/km. "Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul contribuabililor persoane juridice" este depusa anual de catre intreprindere la administratia locala. Pe baza acestei declaratii se stabileste impozitul pe teren datorat, virarea lui inregistrandu-se trimestrial pe baza ordinului de plata. Conturile analitice utilizate sunt 63514 "Cheltuieli cu impozite si taxe locale" si 4463 "Impozit pe teren":

63514 = 4463

"Cheltuieli cu impozite "Impozit pe teren"

si taxe locale "

20.728.250 lei

20.728.250 lei

= 5121

"Impozit pe teren" "Conturi la banci in lei"

20.728.250 lei

20.728.250 lei

4.8. Contabilitatea taxei asupra mijloacelor de transport.

Compania Apa Brasov 12 autoturisme, dintre care 6 Dacia si 6 Cielo, si 6 autocisterne. Dat fiind faptul ca Dacia si Cielo au o capacitate cilindrica ce nu depaseste 2.000 cm3, pentru autoturisme se plateste o taxa de 58.000 lei/500cm3. Prin urmare, pentru o Dacie (care are 1.557 : 500 = 3,114 deci 4 fractiuni a cate 500 cm3), firma plateste o taxa de 4 x 58.000 = 232.000 lei. Cielo are doar 3 fractiuni a cate 500 cm3, deci taxa platita este de 3 x 58.000 = 174.000 lei. O autocisterna obliga la plata unei taxe de 3.800.000 lei. Anual, firma depune la administratia locala "Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice".

Pentru inregistrarea taxei pe mijloacele de transport, Apa Brasov utilizeaza conturile analitice 4468 "Taxa pe mijloacele de transport" si 63514 "Cheltuieli cu impozite si taxe locale":

63514 = 4468

"Cheltuieli cu alte impozite "Taxa pe mijloace

taxe locale" de transport"

25.236.000 lei

25.236.000 leiPotrivit legii 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.