Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Impozitul pe salarii

Impozitul pe salarii


Finante publice

IMPOZITUL PE SALARIINotiuni teoretice:

1)     Venit brut din salarii = totalitatea veniturilor in bani si /sau in natura obtinute de la o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca. Venit brut = salariu de baza + sporuri;

2)     Venit net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor sume reprezentand contributiile obligatorii ale angajatului:

1)     CAS ( Contributia la Asigurarile Sociale) = 10,5%

2)     CASS ( Contributia la Asigurarile Sociale de Sanatate) =5,5%

3)     CFS (Contributia la Fondul de Somaj) = 0,5%

}x Salariul brut.

Total Contributii = 16,5%


3) Venit impozabil = venitul net din care se scad:

- deducerile personale;

- cotizatia la sindicat;

- contributia la pensiile facultative.

Sistemul deducerilor personale*


Venit brut lunar din salarii (VBL)

Deducerea personala lunara stabilita pentru un contribuabil in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere

fara persoane in intretinere

cu o persoana in intretinere

cu doua persoane in intretinere

cu trei persoane in intretinere

cu patru sau mai multe persoane in intretinere

pana la 1.000

250

350

450

550

650

1.001 la 3.000

250 x [1-(VBL - 1000)/ 2000]

350 x [1-(VBL - 1000)/ 2000]

450 x [1-(VBL - 1000)/ 2000]

550 x [1-(VBL - 1000)/ 2000]

650 x [1-( VBL - 1000)/ 2000]

peste 3.000

0

0

0

0

0*Deducerea personala se rotunjeste in sus in favoarea contribuabilului la 10 lei.


4) Cota de impozitare a salariilor de 16%.


Algoritm de calcul al impozitului pe salarii:A. Functia de baza (Carte de munca)

B. Al doilea loc de munca (Colaborare)

I. Salariu brut = Salariu de baza (incadrare) + Sporuri

I. Salariu brut = Salariu de baza (incadrare) + Sporuri

II. Vnet din salarii = Salariu brut Contributii obligatorii

II. Vnet din salarii = Salariu brut Contributii obligatorii

III.Vimpozabil( Baza de calcul) = Vnet din salarii [ Deducere + Cotizatia sindicala + Contributia pensii facultative]

III.Vimpozabil( Baza de calcul) = Vnet din salarii


IV. Impozit = 16%*Vimpozabil

IV. Impozit = 16%*Vimpozabil

V. Salariul net = Salariul brut [Contributii obligatorii si facultative +Impozit]

V. Salariul net = Salariul brut [Contributii obligatorii +Impozit] [ + Contributii facultative]

VI. Rest de plata = Sal net Avans -Rate

VI. Rest de plata = Sal net Avans -RateAplicatii:

1.     Un contribuabil realizeaza in luna noiembrie 2010 la functia de baza un salariu de baza (fara sporuri) de 900 lei. Calculati impozitul si salariul net in urmatoarele situatii:

a)     nu are persoane in intretinere;

b)     are 2 persoane in intretinere.

2.     Un contribuabil realizeaza in luna octombrie 2010 urmatoarele venituri de natura salariala. Functia de baza: salariu de baza de 800 lei, spor de vechime de 25%, spor de noapte de 30%. I se retine cotizatia la sindicat de 60 lei si o rata pentru achizitionarea unui televizor de 90 lei. La al doilea loc de munca: salariu de baza de 900 lei si un spor de fidelitate 10% . Determinati:

a)     Salariul net si impozitul la fiecare loc de munca.

b)     Restul de plata la functia de baza.

Nota: Contribuabilul are 4 persoane in intretinere.Codul fiscal


ART. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii

(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:

a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

- contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;

b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

(2^1) In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.

(3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(5) Obligatia calcularii, retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. (4) revine organului fiscal competent.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii alin.1-3 asimilate salariului

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
b) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

d^1) remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale;

d^2) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; AC15-2
e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori;AC15-2
g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;
i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;

j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

j^1) sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;

j^2) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;

k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor in vederea impunerii.

(3) Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ, insa nu sunt limitate la:

a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;

b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;

c) imprumuturi nerambursabile;

d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;

f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;

g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii;

h) tichete-cadou acordate potrivit legii.


Politica de confidentialitate


logo mic.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.