Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Procedura adoptiei interne

Procedura adoptiei interne


Procedura adoptiei interne

Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare

Evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare se face, pe baza solicitarii lor, de catre Directia de la domiciliul acestora si trebuie sa aiba in vedere: a) personalitatea, starea sanatatii si situatia economica a adoptatorului sau familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil; b) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreste sa adopte; c) motivele pentru care, in cazul in care numai unul dintre cei doi soti solicita sa adopte un copil, celalalt sot nu se asociaza la cerere; d) impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta. Pe baza rezultatelor evaluarii, Directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare decide in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare de catre adoptator sau familia adoptatoare daca acesta sau acestia sunt sau nu apti sa adopte. In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, Directia va elibera atestatul de persoana sau familie apta sa adopte. Atestatul este valabil pentru o perioada de un an. Valabilitatea acestui atestat poate fi prelungita anual cu conditia respectarii acelorasi conditii prevazute, mai sus, si in urma unei solicitari de reinnoire din partea adoptatorului sau a familiei adoptatoare. In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul sau familia adoptatoare au dreptul sa solicite Directiei, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea. Rezultatul nefavorabil al reevaluarii poate fi atacat, in termen de 15 de zile de la data comunicarii, la instanta competenta in materia adoptiei de la domiciliul adoptatorului. Pe parcursul procesului de evaluare, Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este obligata sa asigure acestora serviciile de pregatire/ consiliere necesare pentru a-si asuma in cunostinta de cauza si in mod corespunzator rolul de parinte. Obtinerea atestatului nu este necesara in urmatoarele cazuri: a) pentru adoptia unei persoane majore, cand adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut persoana majora in timpul minoritatii sale; b) pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.Deschiderea procedurii adoptiei interne

Pe baza planului individualizat de protectie, asa cum este acesta reglementat de Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului efectueaza demersuri pentru reintegrarea copilului in familie sau, dupa caz, pentru plasamentul copilului in familia extinsa sau substitutiva. Planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia interna daca demersurile pentru reintegrarea copilului in familie sau in familia largita au esuat. In termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor, Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul va sesiza instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului, pentru a se incuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne. Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca: a) planul individualizat de protectie stabileste necesitatea adoptiei interne; b) parintii copilului sau, dupa caz, tutorele isi exprima consimtamantul la adoptie, in conditiile legii.

Directia va face dovada efectuarii corespunzatoare a demersurilor de reintegrare in familie sau plasament in familia largita, mentionate mai sus. In situatia copilului pentru care s-a instituit tutela, incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face la solicitarea Directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul, numai daca instanta constata existenta acordului parintelui natural sau al tutorelui si apreciaza ca deschiderea procedurii adoptiei interne este in interesul superior al copilului. Hotararea judecatoreasca irevocabila prin care instanta admite cererea Directiei produce urmatoarele efecte: a) drepturile si obligatiile parintesti ale parintilor firesti sau, dupa caz, cele exercitate de persoane fizice sau juridice se suspenda; b) drepturile si obligatiile parintesti sunt exercitate de catre consiliul judetean sau, dupa caz, consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza copilul. Prin exceptie, efectele acestei hotarari judecatoresti inceteaza de drept daca, in termen de un an de la data ramanerii irevocabile a hotararii, Directia nu a identificat o persoana sau familie corespunzatoare pentru copil si nu a initiat procedurile in vederea realizarii unei adoptii interne. In situatia acestei exceptii prevazute, Directia este obligata sa revizuiasca planul individualizat de protectie a copilului si sa solicite instantei judecatoresti, in functie de finalitatea acestuia, urmatoarele: a) mentinerea, modificarea sau incetarea masurii de protectie a copilului; b) incuviintarea unei noi proceduri de deschidere a adoptiei. Dispozitiile legale prevazute pentru deschiderea procedurii adoptiei interne nu sunt aplicabile in cazul: a) adoptiei unei persoane majore, cand adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut persoana majora in timpul minoritatii sale; b) adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.

Incredintarea in vederea adoptiei

Adoptia nu poate fi incuviintata de catre instanta judecatoreasca decat dupa ce copilul a fost incredintat pentru o perioada de 90 de zile persoanei sau familiei care doreste sa-l adopte, astfel incat instanta sa poata aprecia, in mod rational, asupra relatiilor de familie care s-ar stabili daca adoptia ar fi incuviintata. Capacitatea de adaptare, fizica si psihica, a copilului, la noul mediu familial va fi analizata in raport cu conditiile de natura socio-profesionala, economica, culturala, de limba, religie si cu orice alte asemenea elemente caracteristice locului in care traieste copilul in perioada incredintarii si care ar putea avea relevanta in aprecierea evolutiei ulterioare a acestuia in cazul incuviintarii adoptiei. In termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne, Directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului efectueaza demersurile necesare identificarii celui mai potrivit adoptator sau familii adoptatoare pentru copil. In termenul prevazut, Directia analizeaza cu prioritate posibilitatea incredintarii copilului in vederea adoptiei cu prioritate unei rude din familia extinsa (exceptand incredintarea in vederea adoptiei intre frati, care este interzisa), asistentului maternal profesionist la care se afla copilul ori unei alte persoane sau familii la care copilul se afla in plasament. Aici elementul de noutate se refera la prioritatea in adoptie pentru asistentul maternal sau alte persoane la care copilul se afla in plasament. Daca nu exista solicitari din partea acestor persoane sau familii, Directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului efectueaza demersuri in vederea identificarii pe raza sa administrativ-teritoriala a unei persoane sau familii atestate si aflate in evidenta Oficiului Roman pentru Adoptii. Daca, dupa expirarea termenului prevazut, de 30 de zile, Directia nu a identificat o persoana sau familie adoptatoare dintre persoanele mentionate mai sus, solicita Oficiului ca, in termen de 5 zile, sa-i transmita lista centralizata la nivel national a persoanelor sau familiilor adoptatoare atestate si inscrise in Registrul National pentru Adoptii. Alegerea adoptatorului sau a familiei adoptatoare potrivite pentru copil se face in termen de 60 de zile de la primirea listei centralizate, de catre Directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, tinand cont de interesul superior al acestuia, informatiile cuprinse in atestatul adoptatorului si, respectiv, evolutia situatiei copilului pana la acea data. Selectarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare se notifica, in termen de 3 zile, Directiei de la domiciliul acestora. In urma procesului de selectie, Directia de la domiciliul copilului verifica si constata compatibilitatea acestuia cu adoptatorul sau familia adoptatoare. Determinarea compatibilitatii se realizeaza luand in considerare nevoile copilului, dorintele si opiniile exprimate de acesta, acordandu-le importanta cuvenita. Interesul superior al copilului trebuie luat in considerare cu prioritate. In situatia in care, in urma efectuarii verificarii pentru determinarea compatibilitatii, Directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului constata compatibilitatea acestuia cu persoana sau familia adoptatoare selectata, sesizeaza de indata instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei. Incredintarea in vederea adoptiei se dispune de catre instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului pentru o perioada de 90 de zile. Incredintarea in vederea adoptiei nu este necesara in urmatoarele cazuri: a) pentru adoptia unei persoane majore, cand adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut persoana majora in timpul minoritatii sale; b) pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv. c) pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne si acesta a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar masura plasamentului dureaza de cel putin 90 de zile; d) pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 90 de zile de la data instituirii tutelei. In situatiile a) si b), persoana sau familia care doreste sa adopte va putea solicita in mod direct instantei judecatoresti incuviintarea adoptiei, in conditiile legii. Pe durata incredintarii copilului in vederea adoptiei, domiciliul acestuia se afla la persoana sau familia careia i-a fost incredintat. Efectuarea actelor obisnuite necesare exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor parintesti, cu exceptia celor care conduc la incheierea unui act juridic, se realizeaza de catre persoana sau familia careia acesta i-a fost incredintat. Dreptul de a reprezenta copilul in actele juridice sau, dupa caz, de a incuviinta actele pe care acesta le incheie, precum si dreptul de a administra bunurile copilului se exercita de catre consiliul judetean sau local al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei. Dreptul de administrare poate fi delegat in mod exceptional, catre persoana sau familia careia i s-a incredintat copilul pentru efectuarea unor acte speciale, in interesul copilului, care vor fi expres mentionate in cuprinsul documentului prin care se acorda delegarea. In perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, Directia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat, intocmind in acest sens rapoarte bilunare. La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, Directia intocmeste un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, pe care il comunica instantei competente in vederea solutionarii cererii de incuviintare a adoptiei. Intocmirea si comunicarea acestui raport sunt obligatorii si in cazul adoptiei copilului aflat intr-una din situatiile c) si d) de mai sus. Cererea de incuviintare a adoptiei adresata instantei judecatoresti prelungeste de drept perioada de incredintare pana la solutionarea cererii prin hotarare judecatoreasca irevocabila. Daca pe durata perioadei de incredintare in vederea adoptiei, Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare constata neadaptarea copilului cu persoana sau familia adoptatoare sau existenta oricaror alte motive de natura sa impiedice finalizarea procedurii de adoptie, sesizeaza de indata instanta judecatoreasca, in vederea revocarii sau, dupa caz, prelungirii masurii incredintarii. Dispozitiile privind procedura de judecata a cererilor referitoare la incredintare se aplica in mod corespunzator si in cazul cererilor in vederea revocarii sau, dupa caz, prelungirii masurii incredintarii. Hotararea prin care instanta de fond dispune revocarea sau prelungirea incredintarii este executorie de drept. Daca instanta judecatoreasca dispune revocarea masurii incredintarii, Directia este obligata sa reia demersurile necesare pentru identificarea celui mai potrivit adoptator sau familii adoptatoare pentru copil si cele necesare pentru verificarea si constatarea compatibilitatii acestuia cu adoptatorul sau familia adoptatoare.


Incuviintarea adoptiei

Incuviintarea adoptiei este de competenta instantelor judecatoresti. Cererea de incuviintare a adoptiei poate fi introdusa direct de catre adoptator sau familia adoptatoare in situatia 3 a) si 3 b), toate celelalte cazuri cererea de incuviintare a adoptiei putand fi introdusa fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de catre Directia de la domiciliul acestora, la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, la implinirea termenelor prevazute pentru adoptia copilului aflat intr-una din situatiile indicate la 3 c) si 3 d). Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte:

a) certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata;

b) certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre Directia de Sanatate Publica;

c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;

d) hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vederea adoptiei;

e) certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare in copie legalizata;

f) certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in copie legalizata;

g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;

h) certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris;

i) documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtamantului parintilor firesti, in conditiile legii, in masura in care nu s-a pronuntat anterior o hotarare judecatoreasca de incuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului;

Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia adoptatoare va avea obligatia de a depune rapoartele finale pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea termenului la care a fost citata pentru judecarea cauzei, precum si, dupa caz, de a da instantei judecatoresti orice relatii necesare pentru solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei. Instanta judecatoreasca va admite cererea de incuviintare a adoptiei numai daca, pe baza probelor administrate, si-a format convingerea ca adoptia este in interesul superior al copilului. In termen de 5 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a incuviintat adoptia, Directia care a participat la judecarea cererii de incuviintare a adoptiei va instiinta in scris parintii firesti despre aceasta. Directia de la domiciliul copilului va urmari si va intocmi rapoarte trimestriale cu privire la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi pe o perioada de cel putin doi ani dupa incuviintarea adoptiei si va asigura parintilor adoptivi servicii post-adoptie.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.