Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
CONFLICT DE INTERESE / SITUATII DE INCOMPATIBILITATE. MASURI PENTRU IESIREA DIN ACESTE SITUATII

CONFLICT DE INTERESE / SITUATII DE INCOMPATIBILITATE. MASURI PENTRU IESIREA DIN ACESTE SITUATII
CONFLICT DE INTERESE / SITUATII DE INCOMPATIBILITATE. MASURI PENTRU IESIREA DIN ACESTE SITUATII

Conflictul de interese defineste situatia in care apare influenta asupra indeplinirii cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si actelor normative exercitata de catre o persoana cu demnitate publica sau aflata intr-o functie publica, persoana care are un interes personal de natura patrimoniala. Conflictul de interese apare ca urmare a nerespectarii principiilor inscrise in normativele referitoare la functiile publice:

impartialitate

integritatetransparenta deciziei

suprematia interesului public.

Functionarul public se afla in situatia conflictului de interese atunci cand:

au relatii cu caracter patrimonial cu persoanele carora trebuie sa le rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor

cand participa alaturi de sot/sotie sau ruda de gradul I in comisii constituite conform legii

deciziile pe care trebuie sa le ia pentru exercitarea functiei publice sunt influentate de interesele lor partimoniale, ale sotului/sotiei sau rudelor de gradul I

Seful ierarhic caruia ii este subordonat direct trebuie sa fie anuntat de catre functionarul public de existenta conflictului de interese si, de asemenea, din momentul constatarii acestuia sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea deciziei.

In cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta seful ierarhic trebuie sa ia toate masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice, sa propuna conducatorului institutiei desemnarea unui alt functionar public cu aceeasi pregatire si nivel de experienta.

Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de gradul I. persoanele care se afla intr-una din aceste situatii la data intrarii in vigoare a Legii nr. 161/2003, vor opta in termen de 60 de zile pentru incetarea raporturilor ierarhice directe. Aceste situatii se constata de catre seful ierarhic superior al functionarilor publici respectivi, care dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre functionarii publici soti sau rude de gradul I.

Situatia de incompatibilitate apare atunci cand un functionar public detine orice alta functie publica decat cea in care a fost numit sau o functie de demnitate publica.

In afara functiei publice in care a fost numit, functionarul public nu poate presta cu remunerare sau nu, urmatoarele activitati si nu poate detine functii in:

institutii publice sau autoritati

cabinetul demnitarului - EXCEPTIE = suspendarea din functia publica pe perioada numirii sale, la incheierea mandatului functionarul este reincadrat in functia publica sau in alta similara

regii autonome, societati comerciale, alte unitati cu scop lucrativ publice sau private, asociatii familiale sau sa detina calitatea de persoana fizica autorizata

grup de interes economic

Timp de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor publici, acei functionari publici care au desfasurat activitati de monitorizare si control la societati comerciale sau la unitati cu scop lucrativ, nu pot sa desfasoare activitate in cadrul lor si nici sa acorde consultanta de specialitate.

Incompatibilitea apare si in cazul in care functionarul public este mandatar al unei/unor persoane pentru efectuarea unor acte legate de functia publica pe care o exercita si cand se stabilesc raporturi ierarhice directe cu sot/sotie sau rude de gradul I, inclusiv cand seful ierarhic este demnitar. Aceste situatii se constata de catre seful ierarhic superior al functionarilor respectivi si au termen de rezolvare, prin incetarea raporturilor ierarhice directe sau renuntarea la calitatea de demnitar.

In conformitate cu prevederile art.90 alin.5 lit.b din Legea nr. 161/2003 daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia in termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate, conducatorul institutiei dispune, prin act administrativ, destituirea din functia publica pentru motive imputabile functionarului public.

Cand functionarul public candideaza pentru o functie eligibila sau este numit intr-o functie de demnitate publica raportul de serviciu se suspenda pe durata campaniei electorale, pana in ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales si pana la incetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica, cand a fost ales sau numit. In cadrul partidelor politice functionarii publici pot fi membrii dar nu in organele de conducere ale acestora si nu pot sa-si exprime sau apere in mod public pozitiile unui partid.

APLICAREA SANCTIUNILOR IN CONCORDANTA CU SITUATIILE CONCRETE. CONSTITUIREA SI ROLUL COMISIEI DE DISCIPLINA

In cazul functionarilor publici cand acestia incalca indatoririle de serviciu, cu vinovatie, se poate vorbi despre raspundere:

disciplinara

contraventionala

civila

penala

Abaterea disciplinara = incalcarea indatoririlor functiei publice detinute si precizate de lege, ca si de actele normative administrative interne ale institutiei (ROF, fisa postului, decizii) si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege. Abaterile disciplinare prevazute de lege sunt:

intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;

absente nemotivate de la serviciu;

interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;

atitudinile ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu;

nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;

refuzul de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu;

neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;

manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice din care face parte;

incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind functionarii publici;

nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;

desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic

Sanctiunile disciplinare nu se aplica la intamplare, ci se are in vedere individualizarea acestora in functie de:

cauzele si gravitatea abaterii disciplinare,imprejurarile in care aceasta a fost savarsita,

gradul de vinovatie si consecintele abaterii,

comportarea generala in serviciu a functionarului public,

existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile legii

si se aplica doar dupa cercetarea faptei si audierea functionarului public care se va consemna in scris, sub sanctiunea nulitatii, iar refuzul acestuia de a fi audiat sau de a semna o declaratie privind fapta de consemneaza intr-un proces verbal.

In cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterii se poate aplica una din urmatoarele sanctiuni:

mustrare scrisa - aplicata direct de conducatorul institutiei; se radiaza de drept in 6 luni de la aplicare

diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioada de pana la 3 luni - se aplica in urma deciziei Comisiei de Disciplina; se radiaza de drept intr-un an de la expirarea termenului de aplicare

suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de pomovare in functia public ape o perioada de la 1 - 3 ani se aplica in urma deciziei Comisiei de Disciplina; se radiaza de drept intr-un an de la expirarea termenului de aplicare

trecerea intr-o functie inferioara, pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului se aplica in urma deciziei Comisiei de Disciplina; se radiaza de drept intr-un an de la expirarea termenului de aplicare

destituirea din functie se aplica in urma deciziei Comisiei de Disciplina; se radiaza de drept in 7 ani de la expirarea termenului de aplicare

Comisia de Disciplina = cea care are competenta de a cerceta abaterile disciplinare si sa propuna sanctiunea, se constituie in functie de numarul functionarilor dintr-o institutie, pentru o singura institutie sau pentru mai multe. Comisia de Disciplina este compusa dintr-un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii si de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici si are un presedinte desemnat de conducatorul autoritatii, cu consultarea sindicatului reprezentativ.

Metodologia de constituire, atributiile si procedura de lucru a Comisiei de Disciplina se stabilesc prin Hotarare de Guvern.

Nemultumirea functionarului public cu privire la sanctiunea stabilita se poate concretiza in adresarea catre instanta de contencios administrativ pentru solicitarea anularii sau modificarii documentului prin care s-a aprobat sanctiunea.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici gestioneaza situatia disciplinara a functionarilor publici si elibereaza cazierul administrativ, la solicitarea:

functionarului public interesat

conducatorului institutiei

presedintelui Comisiei de Disciplina

altor persoane prevazute de lege,

cand este cazul

  • desemnarea unui functionar public ca membru in comisia de concurs pentru recrutarea functionarilor publici
  • desemnarea unui functinar public in calitate de presedinte si membru in Comisia de Disciplina
  • desemnarea unui functionar public ca membru in Comisia Paritara
  • ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere
  • in orice alte situatii prevazute de lege.

Raspunderea contraventionala - cand functionarul public a savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu, contestarea contraventiei se face prin plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul institutia.

Raspunderea civila

cand se produc pagube cu vinovatie patrimoniului institutiei - reparare prin decizie de imputare (angajament de plata) in 30 de zile de la constatarea pagubei

cand nu se restituie sumele acordate necuvenit, in termen legal - reparare prin decizie de imputare (angajament de plata) in 30 de zile de la constatarea pagubei

cand daunele platite de institutie, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile - se emite hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Contestarea imputarii se face la instanta de contencios administrativ, iar termenul de prescriere al dispozitiei de imputare este de 3 ani de la producerea pagubei.

Infractiunile se angajeaza legii penale, sunt savarsite in timpul serviciului si sunt legate de atributiile functiei publice.

Suspendarea functionarului public are loc atunci cand exista actiune penala pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie. Aceasta situatie se incheie si functionarul public este reintegrat in functie achitandu-i-se drepturile salariale din perioada de suspendare cand intervine scoaterea de sub urmarirea penala sau incetarea urmaririi penale si cand instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal.

OBLIGATIILE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE CU PRIVIRE LA SITUATIILE DE INCOMPATIBILITATE / CONFLICT DE INTERESE SI SANCTIONARE

Compartimentul Resurse Umane:

informeaza functionarii publici asupra prevederilor legale privind situatiile de incompatibilitate / conflict de interese

aduce la cunostinta functionarilor publici sanctiunile prevazute de lege in conditiile mentinerii acestor situatii

solicita declaratiile de interese si declaratiile de avere

respecta termenele de depunere a declaratiilor de interese

pastreaza si completeaza registrul declaratiilor de interese

comunica existenta situatiilor de incompatibilitate / conflict de interese si   termenele pana la care trebuie rezolvate aceste situatiipropune masuri conducatorului institutiei in cazul situatiilor nerezolvate

comunica actele administrative ale conducatorului institutiei de aplicare a unei sanctiuni disciplinare

comunica termenul la care se  radiaza de drept sanctiunile disciplinare

MODALITATEA DE EVIDENTIERE A DECLARATIILOR DE INTERESE

Declaratia de interese se completeaza cu functiile si activitatile pe care le desfasoara, cu exceptia celor legate de mandatul / functia publica pe care o exercita:

functii detinute in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale ori partide politice

activitati profesionale remunerate

calitatea de actionar sau asociat la societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare si financiare.

TERMEN DE DEPUNERE - la Compartimentul Resurse Umane: 15 zile de la data validarii mandatului sau de la data numirii in functie

Evidenta declaratiilor de interese se tine de catre Compartimentul Resurse Umane intr-un registru special - "Registrul declaratiilor de interese" - al carui model este stabilit prin HGR nr.506/25.04.2003.

MODEL DECLARATIE DE INTERESE*)

Nr. . Data

Subsemnatul, ., avand functia de .. la ., declar pe propria raspundere urmatoarele:

1. Functii detinute in cadrul asociatiilor, fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

2. Functii detinute in cadrul partidelor politice:

3. Activitati profesionale remunerate:

4. Calitatea de actionar sau asociat la societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare si financiare:

5. Alte precizari ale declarantului:

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura . .

*) Declaratia de interese va purta numarul de inregistrare si data din Registrul declaratiilor de interese.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

PROBLEME NOI ALE MANAGEMENTULUI PUBLIC
Principiile administratiei publice locale
STRUCTURA INTERNA AUTORITATILOR PUBLICE
ADMINISTRAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE
POLITICA DECIZIONALA
Studiu de caz privind cariera functionarului public european
FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ACTUALE IN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
SOLUTII DE INFORMATIZARE A SISTEMULUI DE COLECTARE A IMPOZITELOR SI TAXELORTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu