Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
PLANUL DE PREGATIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

PLANUL DE PREGATIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA


ROMANIA

JUDETUL IASI

S.C. " FORTUS " S.A. IASI

CELULA de URGENTA

N E S E C R E T

Exemplar nr. Nr. ______________

DG ___.___.2009

APROB

DIRECTOR GENERAL

Presedinte al Celulei de Urgenta

AVIZAT

INSPECTORUL SEF

al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta

PLANUL

DE PREGATIRE IN DOMENIUL

SITUATIILOR DE URGENTA

IN ANUL 2009
CUPRINS

I. Baza legala

II. Obiectivele pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta

obiective generale

obiective specifice

III. Organizarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta

pregatirea personalului de conducere din societate

pregatirea membrilor celulei de urgenta, inspectorului si personalului de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile, precum si personalul care incadreaza serviciul pentru situatii de urgenta

pregatirea salariatilor

IV. Planificarea pregatirii pe niveluri de competenta, structuri functionale si categorii de personal .................

V. Evidenta participarii la activitati de pregatire

VI. Planificarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta prin aplicatii, exercitii .

VII. Temele obligatorii privind pregatirea serviciului pentru situatii de urgenta

VIII. Evidenta si evaluarea pregatirii

IX. Asigurarea logistica si financiara

I.Baza legala

In anul 2009, planificarea, organizarea si desfasurarea pregatirii personalului din cadrul structurilor cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta si salariatilor se executa in conformitate cu prevederile prezentului plan, aprobat prin Decizia directorului general al societații, avand la baza urmatoarele acte normative:

Legea nr.481/2004 privind protectia civila, modificata si completata prin Legea nr.212/2006;

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 308/1995 privind organizarea și funcționarea activitații de pregatire in domeniul protecției civile;

Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat prin OMAI nr.786/2005;

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatiremși desfașurare a activitații de prevenire a situațiilor de urgența;


II. Obiectivele pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta

OBIECTIVE GENERALE

Aprofundarea si sistematizarea cunostintelor privind problematica in domeniul situatiilor de urgenta.

Dezvoltarea capacitatilor manageriale ale personalului de comanda si conducere pentru desfasurarea actiunilor de interventie.

3. Perfectionarea deprinderilor practice in rezolvarea unor situatii concrete precum si redactarea documentelor de conducere a actiunilor de interventie.

Perfectionarea deprinderilor si insusirea cunostintelor despre metodele si procedeele noi de salvare a victimelor in cazul situatiilor de urgenta, dezastrelor sau atacurilor din aer.

5. Cunoasterea de catre salariati a principalelor modalitati de protectie in diferite situatii de urgenta sau dezastre.

6. Perfectionarea lucrului in echipa.

OBIECTIVE OPERATIONALE

Aplicarea in practica a pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta conform legislatiei ce reglementeaza acest domeniu de activitate.

2. Folosirea unor proceduri viabile de interventie in cazul producerii situatiilor de urgenta sau dezastrelor.

Intocmirea in mod clar, concis si expresiv a documentelor de conducere a actiunilor de interventie.

4. Modernizarea bazei materiale a pregatirii.

III. Organizarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta

Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2009 se va realiza pe niveluri de competenta, structuri functionale si pe categorii de personal, fiind structurata astfel:

Pregatirea membrilor celulelei de urgenta, a inspectorului si personalului de specialitate cu atributii in domeniile apararii impotriva incendiilor si protectiei civile, precum si a personalului serviciului privat pentru situatii de urgenta.

Pregatirea salariatilor societatii pentru interventie in situatii de urgenta.

Pregatirea personalului de la pct. 1 se va executa prin:

a) convocari, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicatii, exercitii si concursuri organizate de I.S.U. sau la societate.

Pregatirea salariatilor din unitate se realizeaza prin instructaje si antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adapostire si prim ajutor, in functie de tipurile de risc la care sunt expusi. Categoriile de instructaje, principiile, modalitatile, cerintele si conditiile organizarii activitatii de instruire sunt stabilite prin O.M.A.I. nr.712/2005, modificat si completat prin O.M.A.I. nr.786/2005.

IV. Planificarea pregatirii pe niveluri de competenta, structuri functionale si categorii de personal - anexa 1

V. Evidenta participarii la activitati de pregatire anexa 2

VI. Planificarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta prin aplicatii, exercitii, concursuri de specialitate anexa 3

* Datele sunt inscrie in tabelele anexate

VII. Temele obligatorii privind pregatirea serviciului privat pentru situatii de urgenta

A. Tematica obligatorie pentru pregatirea membrilor serviciului pentru situatii de urgenta

Sedinte teoretice :

1. Acte normative care reglementeaza activitatea de interventie in situatii de urgenta:

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, modificata si completata.

- H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor.

- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

- O.M.A.I. nr. 108/2001 pentru aprobarea "Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor la incendiu generate de incarcari electrostatice" - D.G.P.S.I. 004.

- O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea si completarea O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea "Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta" .

- O.M.A.I. nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta.

- O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta.

- normative si norme de aparare impotriva incendiilor specifice domeniului sau ramurii de activitate.

2. Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor de catre serviciile private pentru situatii de urgenta.

3. Serviciul de rond si postul de supraveghere; modul de organizare si atributiile pompierilor civili.

4. Cauzele de incendiu si prevenirea lor.

5. Instalatii speciale de semnalizare si stingere a incendiilor.

6. Executarea unor lucrari care prezinta pericol de incendiu. Reglementarea utilizarii focului deschis si sudurii. Permisul de lucru cu foc si autorizatia pentru lucrari efectuate in spatii cu pericol de incendiu. Obligatii ce revin in acest sens pompierilor civili.

7. Pericole, cauze si masuri de prevenire a incendiilor si exploziilor la depozitarea materialelor si a produselor inflamabile lichide.

Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica.

9. Date generale despre substantele toxice industriale.

10. Norme si principii privind amenajarea unor spatii ca adaposturi de protectie civila.

11. Metode si procedee de deblocare a cladirilor avariate sau distruse in vederea salvarii ranitilor.

12. Metode si procedee de cercetare a zonei, raionului in care trebuie sa actioneze pentru salvarea de persoane si bunuri materiale.

13. Masuri de protectie si siguranta a muncii pe timpul lucrului cu tehnica si aparatura din dotare.

Sedinte practice demonstrative:

1. Instructia grupelor de la autospeciale de lucru cu apa si spuma APCA, APCT, ATI, AspLS, Asp4S.

2. Instructia grupelor de la autopompa de prima interventie, autospeciala de stingere a incendiilor cu pulbere P.400, motopompa remorcabila, electro si hidrogeneratorul, tunul tras 3000

3. Executarea operatiunilor pentru pregatirea si desfasurarea interventiilor

4. Cunoasterea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor (caracteristici tehnico-tactice, descriere, functionare si intretinere)

5. Invatarea si formarea deprinderilor in executarea probei "Pista de indemanare si viteza"

6. Instructia pentru salvare si prim ajutor. Acordarea primului ajutor in caz de arsuri.

7. Organizarea si desfasurarea evacuarii la o sala aglomerata.

8. Tehnica executarii salvarilor si evacuarilor. Salvarea din subsoluri, de sub daramaturi si spatii inguste, metode, procedee de salvare. Descoperirea, identificarea persoanelor blocate, indepartarea daramaturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea si transportul ranitilor

9. Salvarea in cazuri speciale - persoane electrocutate, cazute in canale, gropi sau afectate de alte accidente

10. Alergare de viteza. Alergare 1000 m. si 3000 m. Exercitii de gimnastica - pentru muschii bratelor si picioarelor.

11. Tehnica escaladarii gardului de 2 m. Exercitii de control: alergare 55 m., escaladarea gardului de 2 m., alergare 55 m., (echipat cu costum de protectie).

12. Recunoasterea sectorului de interventie si executarea cercetarii.

NOTA: Șeful serviciului poate completa tematica.

VIII. Evidenta si evaluarea pregatirii

Instruirea persoanelor angajate in munca in domeniul situatiilor de urgenta constituie parte componenta a activitatii de pregatire desfasurate de operatorii economici in domeniul managementului situatiilor de urgenta, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor economici sunt obligati, potrivit art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute instruirea in domeniul situatiilor de urgenta

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de munca si in incinta institutiilor si operatorilor economici.

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza prin instructaje si prin participarea la cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, in functie de tipurile de risc specifice.

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic; se realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje:

a) instructajul introductiv general;

b) instructajul specific locului de munca;

c) instructajul periodic;

d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;

e) instructajul special pentru lucrari periculoase;

f) instructajul la recalificarea profesionala;

g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei.

Documentele de evidenta care se intocmesc la nivelul operatorilor economici clasificati din punct de vedere al riscurilor sunt : Planul cu principalele activitati in domeniul situatiilor de urgenta din anul 2008, Planificarea si evidenta pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta prin aplicatii, exercitii si concursuri, Planificarea si evidenta participarii la pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta, Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, Tematica orientativa de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, Tematica obligatorie de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, Planul de pregatire profesionala anuala si lunara pe teme si exercitii pentru membrii Serviciului Privat pentru Situatii de urgenta.

Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate, dupa caz, in fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta, in registrul de predare-primire a schimbului sau in procesele-verbale de instruire. Fisele individuale de instructaj se intocmesc pentru toate persoanele angajate. Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj. Dupa completare, fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta se semneaza de persoana instruita si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instructajul.

Modul de evaluare a pregatirii personalului se face prin intermediului verificarilor practice dar si cu ocazia aplicatiilor, exercitiilor si concursurilor specifice.

IX. Asigurarea logistica si financiara

Cheltuielile privind pregatirea personalului cu atributii in managementul situatiilor de urgenta si a salariatilor se asigura din bugetul propriu al societatii, conform prevederilor legale.

Cheltuielile privind transportul, cazarea si masa participantilor la programele de pregatire se suporta de catre operatorul economic (S.C. "FORTUS" S.A. Iasi) de la care provin participantii.

INSPECTOR PROTECTIE CIVILA

Sing.

STACESCU LEON

S.C. FORTUS S.A. IASI

DECIZIA Nr. .. /.....2009

Inginer Gheorghe Chisca- director general al S.C. FORTUS S.A. Iasi - numit prin Decizia Consiliului de administratie nr. 347/19.09.2005;

Avand in vedere prevederile:

Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, modificata si completata prin Legea nr. 212/2006;

Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat de Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 786/2005;

Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta;

Ordinul prefectului judetului Iasi, presedinte al Comitetului judetean pentru Situatii de urgenta privind organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2009;

DECID:

Art.1 Se aproba "Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2009", conform anexei, care face parte integranta din aceasta decizie.

Art.2 Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic; se realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje:

a) instructajul introductiv general - la angajare;

b) instructajul specific locului de munca;

c) instructajul periodic;

d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;

e) instructajul special pentru lucrari periculoase;

f) instructajul la recalificarea profesionala;

g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei.

Instructajele prevazute la punctele b-g se executa de catre conducatorii compartimentelor (sectoarelor, locurilor de munca) si se inscriu in fisa de instruire pentru situatii de urgenta.

Participarea la instruire face parte din obligatiile de serviciu si este obligatorie.

Art.3 Celula de Urgenta, prin Secretariatul Tehnic, asigura transmiterea prezentei decizii, tematicei de pregatire si graficul de pregatire, persoanelor si structurilor cu responsabilitati in domeniu.

Director general

Ing.

Gheorghe CHISCA

Oficiul juridic

Inspector de protectie civila - sing. Stacescu Leon

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.