Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » referate » management
DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE PE EXEMPLUL S.C. LACTO MM S.R.L.

DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE PE EXEMPLUL S.C. LACTO MM S.R.L.
DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE PE EXEMPLUL S.C. LACTO MM S.R.L.

1 PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

SC Lacto Baneasa SRL are ca obiect producerea si desfacerea produselor lactate si derivate din lapte.

Activitatea desfasurata in prezent de societate a existat inca din anul 1972 in cadrul Societatii Comerciale Industrializarea Laptelui SA.Dupa 1989, aceasta fabrica este preluata in concesiune pe o perioada determinata.  In data de 08.02002, conform contractului de cesiune 468/08.02002 s-au cesionat cele 400 de parti sociale d-nilor Livaditis John Sotirios si Salafatinos Dennis – cetateni americani, incheindu-se ulterior contract de vanzare cumparare intre acestia si SC Industrializarea laptelui SA Constanta.

      A urmat o perioada de reamenajare a fabricii, prin investitii in cladire si utilaje tehnologice, urmand a fi solicitata agreerea pentru export de branzeturi in SUA.  Ultima modernizare s-a realizat in primavara anului 2006, aducandu-i-se deasemenea multiple imbunatatiri in urma carora s-a obtinut si agreerea catre statele UE.
      In ceea ce priveste materia prima,societatea detine doua centre de colectare lapte situate in zone cu potential de lapte major,care colecteaza cca 15000 litri de lapte de oaie si capra pe zi. Cea mai mare parte a produsului finit se livreaza la export in SUA, iar pe piata interna este din ce in ce mai cautata, societatea creandu-si in scurt timp un prestigios renume.

      In urma obtinerii agreerii pentru export in SUA s-au demarat o serie de demersuri pentru gasirea unui beneficiar serios , ceea ce s-a si gasit.

Astfel ca societatea CHEESE DEPOT LTD, din ILLINOIS- USA, conform unui contract semnat intre cele doua parti, este principalul beneficiar al produselor noastre ( aproximativ 80% din productia fabricata pe an).

      Pe piata interna , se livreaza un mic procent din productia fabricata (20%). SC LACTO MM SRL a incredintat intreaga distributie catre beneficiarii interni societatii comerciale G&G LACT DISTRIBUTION SRL care are marca inregistrata « Branza de MM ».

     In prezent fabrica functioneaza, fiind categorisita de organele in drept ca facand parte din prima grupa (a celor mai moderne societati in acest domeniu , una din putinele fabrici din judet). Capacitatea de prelucrare este de 25000 litri/zi, in perioada sezoniera producandu-se o cantitate de 2000-3000 kg. branza pe zi.

2 ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

In structura functionala a unitatii patrimoniale sunt delimitate functiile de baza ale acesteia: functia de cercetare – dezvoltare, comerciala, financiar – contabila, de productie si functia de personal.

Functia financiar – contabila antreneaza doua genuri de activitati si anume: activitatea financiara si activitatea contabila.

Cadrul de realizare al acestei functii importante este asigurat in structura organizatorica de Directia Financiar Contabila, condusa de directorul financiar – contabil.

In cadrul societatii comerciale LACTO MM SRL serviciul de contabilitate are ca atributii: inregistrarea la timp si corect in contabilitate, in mod cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative, a tuturor operatiunilor patrimoniale, inventarierea patrimoniului, intocmirea Registrului Inventar, controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate, intocmirea lucrarilor de sinteza (bilant si anexa de bilant, contul de profit si pierderi, raportul de gestiune), furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor privind patrimoniul si rezultatele obtinute, evidenta si calculatia costurilor, determinarea rentabilitatii pe produse si lucrari.

Contabilitatea societatii este organizata pe doua birouri: Biroul Contabilitatii Financiare si Biroul Contabilitatii Interne de gestiune,fiecare avand structuri specifice delimitate pentru operatiuni si lucrari omogene si complementare.

Biroul Contabilitate Financiara este structurat in mai multe compartimente cu activitati omogene delimitate cu responsabilitate si finalitate:

Compartimentul “Registrul Jurnal General,Bilant si Contul de Profit si Pierdere”, prin care se gestioneaza principalul registru oficial de contabilitate cronologica si se asigura intocmirea, verificarea, certificarea, aprobarea si publicarea documentelor oficiale de sinteza.

Compartimentul Contabilitatea Stocurilor cu urmatoarele atributii: concepe sistemul informational si stabileste metodele de evaluare si de contabilitate analitica a stocurilor, organizeaza si conduce contabilitatea sintetica si participa la controlul prin inventariere a stocurilor, precum si la evaluarea lor pentru intocmirea bilantului.

Compartimentul Contabilitatea Cheltuielilor organizeaza sistemul international al cheltuielilor impreuna cu celelalte directii ale unitatii, delimiteaza cheltuielile pe feluri, grupate pe activitati de baza si asigura corelatia cu contabilitatea interna de gestiune, gestioneaza si participa la intocmirea partii de debit a contului “profit si pierdere” in colaborare cu compartimentul “Registrul Jurnal General”.

Compartimentul “Inventarea si Evaluarea patrimoniului” coordoneaza si realizeaza, impreuna cu celelalte compartimente si servicii, inventarierea gestiunilor si inventarea generala, precum si evaluarea la sfarsitul exercitiului a tuturor elementelor patrimoniale, in vederea determinarii si estimarii deprecierilor reversibile pentru calculul si inregistrarea provizioanelor.

Biroul “Contabilitatea interna de gestiune” are in sfera sa de atributii elaborarea bugetelor de gestiune pe activitati, sectoare, produse, fundamentarea costurilor normate, colectarea si repartizarea cheltuielilor efective pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie sau produse si calculul costului de productie efectiv al produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate. Acest birou asigura totodata contabilitatea productiei prin evidenta decontarilor interne privind costul productiei obtinute in cursul lunii, stabileste rentabilitatea pe produse si face analize pentru cresterea ei.

Activitatea Serviciului Financiar are ca obiective planificarea, urmarirea si evidenta mijloacelor financiare ale intreprinderii, asigurarea capitalului si a fondurilor necesare desfasurarii unei activitati normale, gestiunea veniturilor, calcularea la timp si corecta a drepturilor banesti ale angajatilor, efectuarea la timp si in bune conditii cu respectarea dispozitiilor legale a tuturor operatiunilor de incasari si plati, asigurarea incasarii debitelor de orice natura.

Aceste obiective ale Serviciului Financiar se realizeaza prin intermediul unor birouri specializate si anume: Biroul Buget – Finante – Control Financiar, Biroul Gestiunea Capitalului – Fonduri, Biroul Decontari Terti – Venituri T.V.A., Portofoliu.

In cadrul Serviciului Financiar se realizeaza si evidenta contabila a elementelor legate de capital, fonduri, credite, imprumuturi, decontari cu terti, salariatii si cele ce privesc trezoreria.

In afara activitatii financiare si a activitatii de contabilitate functia financiar – contabila mai presupune si activitatea de control financiar.

Activitatea de control financiar reprezinta ansamblul proceselor prin care se urmareste respectarea normelor legale cu privire la integritatea, utilizarea si pastrarea valorilor materiale si banesti dIn patrimoniul societatii.

Controlul asupra operatiilor patrimoniale este exercitat de catre persoanele care conduc contabilitatea, care exercita controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune.

Scopul exercitarii controlului financiar il reprezinta prevenirea, descoperirea si recuperarea pagubelor.

Contabilitatea aplicata de S.C. LACTO MM S.R.L. este cea in partida dubla informatizata. Unitatea intocmeste documentele justificative pentru orice operatie care modifica masa patrimoniului, inregistreaza cronologic si sistematic, operatiile patrimoniale in cadrul registrelor contabile, inventariaza patrimoniul, intocmeste bilantul contabil. Bilantul contabil este intocmit de contabilul sef care isi asuma responsabilitatea datelor inregistrate.

Societatea intocmeste facturi pentru toate serviciile executate si tine evidenta stocurilor date in consum pe baza de bonuri de consum, inventarierea demonstrand existenta fizica, cantitativa si calitativa a stocurilor.

Sunt respectate de asemenea principiile contabilitatii: principiul prudentei, principiul permanentei metodelor, principiul continuitatii activitatii, principul independentei exercitiului, principiului intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu si principal necompensarii.

S.C. LACTO MM SRL. este obligata potrivit legii sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune. Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor, capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute de societate asigura:

Inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan in debitul unui cont si creditul altui cont, denumite conturi corespondente; prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale societatii cat si in relatiile publice si cu clientii;

Controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

Stabilirea totalului sumelor debitoare si creditoare precum si al soldului final al fiecarui cont;

Furnizarea informatiilor necesare pentru intocmirea balantei de verificare;

Prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor dIn bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a profitului sau pierderilor prin contul de profit si pierderi.

S.C. LACTO MM SRL intocmeste potrivit legii urmatoarele situatii financiare anuale:

a)     bilantul contabil;

b)     contul de profit si pierdere;

c)     situatia modificarilor capitatului propriu;

d)     situatia fluxurilor de trezorerie;

e)     politici contabile si note explicative.

Raportarile contabile anuale enumerate se depun la organele de drept, la termenele prevazute de lege.

Inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitatea societatii comerciale OSTROVIT S.A. se efectueaza prin respectarea succesului documentelor justificative, dupa data de intocmire sau dupa momentul intrarii in unitate. Orice operatiune economico – financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor contabile. Aceste documente pot fi: registrul jurnal, registrul inventar si registrul cartea mare, ele fiind documente obligatorii pentru societate.

Registrele contabile se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat astfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Registrele contabile sunt intocmite dupa reguli specifice avand drept scop oglindirea valorilor economice si a capitalului, urmarirea desfasurarii cronologice a fenomenelor, dar si a finalitatii operatiilor desfasurate.

3 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Principalii indicatori ai analizei economico – financiare luati spre studiu sunt:

indicatori de lichiditate;

indicatori de echilibru financiar;

indicatori de gestiune;

indicatori de rentabilitate;

indicatori ai fondului de rulment.

Indicatori de lichiditate

Lichiditatea globala reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma in termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditate globala = Active circulante / Datorii curente

Este o lichiditate globala favorabila atunci cand este cuprinsa intre 2 – 2,5.

Lichiditatea imediata analizeaza capacitatea de plata a intreprinderii prin considerarea celor mai lichide active si anume disponibilitatile si creantele.

Lichiditatea imediata = (Active circulante – Stocuri) / Datorii curente

Rata solvabilitatii generale reprezinta raportul activelor totale si datoriile curente.

Rata solvabilitatii generale = Active total / Datorii curente

Indicatori de echilibru financiar.

Echilibru financiar se realizeaza atunci cand unitatea patrimoniala are capacitatea de a genera disponibilitati.

Principalii indicatori ai echilibrului financiar sunt:

Rata autonomiei financiare reprezinta ponderea capitalului propriu in capitalul permanent dIn intreprindere.

RAF = Capital propriu / Capital permanent

Rata de finantare a stocurilor se determina ca raport intre fondul de rulment si stocuri.

Rata de finantare a stocurilor = Fond de rulment / Stocuri = (Capital permanent – Active imobilizate) / Stocuri.

Rata datoriilor se determina ca raport intre datoriile totale si activele totale.

Rata datoriilor = Datorii totale / Active totale

Indicatori de gestiune

Indicatorii de gestiune masoara atat viteza de transformare a activelor in lichiditati cat si cea de reinnoire a datoriilor.

Rotatia activelor circulante

Rotatia activelor circulante = Cifra de afaceri / Active circulante

Viteza de rotatie in zile = 360 zile / Rotatia activelor circulante

Rotatia activului total reprezinta raportul dintre cifra de afaceri si totalul activelor.

Rotatia activului total = Cifra de afaceri / Active totale

Viteza de rotatie in zile = 360 zile / Rotatia activului total

Indicatori de rentabilitate

Rata rentabilitatii economice (Re) masoara eficienta mijloacelor financiare si materiale alocate. Aceasta trebuie sa fie superioara inflatiei si sa permita reinnoirea si cresterea activelor intr-o perioada cat mai scurta.

Re = Profit brut / Capital permanentRata rentabilitatii financiare (Rf) exprima capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit.

Rf = Profit net / Capital propriu

Indicatori ai fondului de rulment

Principalii indicatori ai fondului de rulment sunt:

Fondul de rulment net global reprezinta volumul resurselor permanente de finantare a activitatii de exploatare. Fondul de rulment net global reprezinta diferenta dintre capitalul permanent si activele imobilizate.

FRNG = Capital permanent – Active imobilizate

Necesarul (nevoia) de fond de rulment (NFR) se defineste ca fiind nevoia de capital pentru infiintarea ciclului de exploatare.

NFR = Stocuri + Creante – Active de regularizare – Datorii curente – Pasive de regularizare

Trezoreria neta (NT) sau disponibilul banesc este partea dIn fondul de rulment care depaseste nevoia de fond de rulment. Trezoreria neta apare ca urmare a comparatiei dintre utilizarile si resursele corespunzatoare operatiei pe termen scurt.

TN = FRNG – NFR

Evolutia principalilor indicatori economico – financiari ai unitatii patrimoniale este prezentata in tabelul nr.1.

Tabelul nr.1. - lei -

Anii

Indicatorii

A. INDICATORI DE LICHIDITATE

1. Lichiditate globala

Lichiditate imediata

3. Rata solvabilitatii generale

B. INDICATORI AI ECHILIBRULUI FINANCIAR

4. Rata autonomiei financiare

x

x

x

5. Rata de finantare a stocurilor

x

X

x

6. Rata datoriilor1

C. INDICATORI DE GESTIUNE

7. Rotatia activelor circulante

8. Rotatia activului total

D. INDICATORI DE RENTABILITATE

9. Rata rentabilitatii economice

x

x

xx

10. Rata rentabilitatii financiare

x

x

x

x

E. INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT

11. Fond de rulment net global (FRNG)

x

1 Nevoia de fond de rulment (NFR)

x

13. Trezoreria neta (TN)

x

Principalii indicatori economico-financiari au fost determinati pe baza elementelor de activ si de pasiv:

Din datele prezentate in tabelul nr.1. rezulta urmatoarele:

fondul de rulment net global in anul 2003 si 2005 este negativ, ceea ce exprima gradul de indatorare al societatii pe termen lung, in vederea finantarii valorilor pe termen scurt;

nevoia de fond de rulment este pozitiva doar in anul 2004 ceea ce semnifica un plus de nevoi temporare fata de resursele temporare. in anii 2003 si 2005 este negativa reprezentand un minus de nevoi temporare.

trezoreria neta este negativa pe toata perioada analizata, ceea ce exprima un dezechilibru financiar, facand necesara angajarea de credite pe termen scurt si limiteaza autonomia financiara a intreprinderii;

se observa dIn datele prezentate pe perioada analizata ca sunt indicatori care nu pot fi determinati cum ar fi: rata rentabilitatii economice, rata rentabilitatii financiare, ca urmare a inregistrarii de rezultate negative.

cat privesc indicatorii de lichiditate se observa urmatoarele: lichiditatea globala este scazuta, ceea ce exprima o capacitate redusa a societatii de a oferi lichiditati in vederea satisfacerii obligatiilor de plata exigibile; lichiditatea imediata este de asemenea redusa ceea ce exprima capacitatea redusa de plata a intreprinderii; rata solvabilitatii generale inregistreaza o evolutie ascendenta, exprimand posibilitatea acoperirii eficiente a datoriilor curente;

dIn datele indicatorilor ai echilibrului financiar se observa: rata autonomiei financiare nu se poate determina pe 2 ani ca urmare a inregistrarii capitalului propriu si permanent negativ; rata de finantare a stocurilor la fel ca urmare a inregistrarii fondului de rulment negativ; rata datoriilor este relativ constanta pe perioada analizata;

indicatorii de gestiune inregistreaza valori ascendente ceea ce exprima numarul mare de zile in care se realizeaza rotatia activelor circulante.

4. DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE PE PRODUS

Determinarea pragului de rentabilitate la produsul struguri de masa„

Datele necesare determinarii pragului de rentabilitate la produsul BRANZA „MM” DE OAIE au fost preluate din evidenta tehnico – operativa si sintetica a societatii.

Produsul:  Branza „MM” de oaie

Pret de vanzare estimat: 15,2lei/kg (pv)

Cost variabil: 13,68 lei/kg (cv)

Costuri fixe total: 226 lei

CA = qv x pv

CA =0, 65 x 15,20 = 9,88

CF/CV = CA – CV

CV = qv x cv = 0,65 x 13,68 = 8,892

M/CV = 9,88– 8,892 =0,988 lei

sau

M/CV = qv x m/cv = 0,65 kg x (15,20 lei – 13,68 lei) = 0,65 kg x 1,52 lei =

= 0,988 lei

R = M/CV – CF = 0,988 – 216 lei = 772 lei

Volumul fizic al vanzarilor si CA ce asigura acoperirea integrala a costurilor.

Punctul fizic critic se determina dupa relatia:

qe = CF/m/c/v

qe = 216/1,52 lei = 142,10 kg

Cifra de afaceri pornind de la rata marjei pe costurile variabile se determina dupa relatia:

r = m/cv/pv T

r = 1,52/15,2=0.10

CAc = CF/r

CAc = 216/0.10=21,6 lei

Cac = qe x pv

Atunci cand vanzarile ajung la 142,10 kg la o cifra de afaceri de 160 lei, se acopera integral cheltuielile aferente, rezultatul fiind nul.

R = qe x pv – qe x cv – CF = 0

R = (142,10x1,52) – 216 = 0

R = 0

Profitul obtinut dIn vanzari este generat de volumul vanzarilor peste punctul critic.

Vanzarile totale = vanzarile din punctul de echilibru + vanzarile suplimentare

qv = qe x qs

qs = qv – qe

qs = 0,65 – 142,10 = 5.078,95 kg

Cas = CA – Cac = 9.880 – 160 = 7.720

R = CA x r = 7.720 x 0,10 = 772

Astfel, in punctul de echilibru sunt acoperite costurile valabile si costurile fixe totale aferente perioadei . De aici rezulta ca orice volum suplimentar fabricat si vandut in cadrul aceleiasi structuri, genereaza numai costuri variabile.

Reprezentarea grafica a punctului de echilibru

A. Reprezentarea bazata pe egalitatea:

CA = CV + CF

Daca notam cu y1 dreapta vanzarilor si y2 dreapta cheltuielilor totale, ecuatiile celor doua drepte sunt:

y1 = x1

unde: x = CA

y2 = r’

unde: r’ = rata costurilor variabile

r’= CV/pv = 13.68/15.20 = 0,90

y1 = x

y2 = 0,90 + 216

x = 0,90 + 216

x(1 – 0,90) = 216

x = 160

Solutia sistemului de ecuatii reprezinta totalul vanzarilor realizate pentru a acoperi cheltuielile totale de productie, ea exprimand punctul de echilibru valoric.

Determinarea punctului de echilibru presupune sa plecam de la ecuatiile dreptelor:

y1 = x

y2 = 0,90 + 216, reprezentate in graficul urmator, unde coordonata reprezinta volumul valoric al productiei obtinute, iar coordonata y reprezinta cheltuielile efectuate si veniturile obtinute.

CHELT.TOTALECAc

y2=0,90+216

y1 = x

Fig. 216 CA

B. Reprezentarea fondata pe egalitate:

R = 0

sau

M/CV – CF = 0

y1 = rx – CF

y1 = 0

unde

rx – CF = 0 T x = CF/r

y1 = 0,10 x –216

0,10 x – 216 = 0

x = 160 lei

Solutia ecuatiei de mai sus exprima valoarea vanzarilor care acopera cheltuielile efectuate cu obtinerea productiei, adica punctul de echilibru valoric.


R

y = 0,10 x 216

PROFIT

PIERDERI

- 216

CAc

4.106,70 CA

R = y1 – 0,10 x – 216

x = 988

R = 0.10 x 988 – 216 = 772

Fig.4

Reprezentarea fondata pe egalitate

M/CV = CF

y1 = r x X

y2 = CF

daca:

y1 = y2 T rx = CF x = CF/r

y1 = 0,10 x

y2 = 216 daca y1 = y2; 0,10 x = 216

x = 160

CAc

PROFIT

PIERDERI

160 9.880 CA

M/CV = y1 = 0,10x

y2 = 216

x = 9.880

y1 = 0,10 x 9.880 = 988

Fig.5

Variantele avute la dispozitie au reliefat determinarea pragului de rentabilitate pe produs, prin gruparea cheltuielilor in functie de purtatorii de costuri, respectiv in cheltuieli directe si indirecte.
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

MANAGEMENTUL CALITATII TOTALE
Sisteme de recompensare a echipei
Normele metodologice privind calculul indicatorilor de calitate
Conflictul in echipe
Principiile managementului calitatii
CONTROLUL ECHIPEI DE CERCETARE SI DEZVOLTARE
Modalitati de atragere a resurselor umane in procesul schimbarii sistemului informational
ACTIUNI MANAGERIALE PENTRU FINANTAREA UNUI OBIECTIV DE INVESTITII PRIN PLANUL DE AFACERI

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu