Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
MANAGEMENT PUBLIC 'METODA SEDINTEI IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN CALARASI'

MANAGEMENT PUBLIC 'METODA SEDINTEI IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN CALARASI'


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENTMANAGEMENT PUBLIC

'METODA SEDINTEI

IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN CALARASI'

CUPRINS

CAPITOLUL I - PREZENTAREA CONSILIULUI JUDETEAN
CALARASI

CAPITOLUL II - PREZENTAREA SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN

20 DECEMBRIE 2006

CAPITOLUL III - ANALIZA SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN 20

DECEMBRIE 2006

CAPITOLUL IV - PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A SITUATIEI

CAPITOLUL I

PREZENTAREA CONSILIULUI JUDETEAN CALARASI

Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean , pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judetean este compus din consilieri alesi prin vot in conditiile Legii administratiei publice locale nr.69/1991.

Consiliul judetean Calarasi, cu sediul in Municipiul Calarasi, str.1 Decembrie 1918, nr.1, 910019, s-a constituit in baza Hotararii de infiintare nr. 2 aprilie 1992 si isi desfasoara activitatea in baza Legii administratiei publice locale nr.69/1991.

Numarul membrilor consiliului judetean se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de populatia judetului, in acest caz numarul consilierilor fiind de 41. Consiliul judetean Calarasi are un presedinte, in persoana domnului Raducu George Filipescu si doi vicepresedinti. Mandatul consiliului judetean si al consilierilor este de 4 ani de la data constituirii .

In functie de specificul problemelor judetului Calarasi si de nevoile curente ale consiliului judetean, au fost infiintate cinci comisii de specialitate:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, integrare europeana si administrarea domeniului public si privat al judetului;

Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

Comisia pentru servicii publice si comert;

Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, sportive si de turism;

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor si ale minoritatilor nationale

Consiliul judetean Calarasi adopta hotarari potrivit atributiilor sale definite in Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale.

CAPITOLUL II

PREZENTAREA SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN

20 DECEMBRIE 2006

Sedinta, ca metoda de organizare si functionare, consta in reunirea mai multor persoane din sistemul administrativ, pentru un interval de timp, in vederea solutionarii, in comun, a unor probleme cu caracter decizional, informational, de analiza si cercetare.

Consiliul judetean Calarasi se intruneste in sedinte ordinare o data la doua luni, si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui, a cel putin unei treimi din numarul consilierilor sau la solicitarea prefectului adresata presedintelui in cazuri exceptionale prevazute de lege. Convocarea consiliului in sedinte se face de catre presedintele acestuia cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare si cu cel mult 3 zile inaintea celor extraordinare. Convocarea se face in scris, prin intermediul secretarului general al judetului si se consemneaza in procesul verbal al sedintei. Invitatia la sedinta precizeaza ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii acesteia.

Utilizarea sedintei necesita parcurgerea a patru etape: pregatire, deschidere, desfasurare si finalizare. Vom prezenta in continuare parcurgerea acestor etape in cazul sedintei extraordinare din 20 decembrie 2006.

Pregatirea sedintei

Proiectul ordinii de zi a fost intocmit de delegatia permanenta, la propunerile presedintelui, consilierilor si secretarului general al judetului. Proiectul cuprinde sase teme si se prezinta astfel:

Proiect de hotarare privind adoptarea Programului de dezvoltare economico-sociala a judetului Calarasi in anul 2007.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al judetului pentru anul 2007.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice finantate partial sau integral de la bugetul propriu al judetului, pe anul 2007.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.'Drumuri si Poduri' S.A. Calarasi pe anul 2007.

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru concesionarea unor bunuri apartinand domeniului public de interes judetean.

Diverse.


Proiectele de hotarare au fost depuse la secretariatul general al judetului si transmise spre dezbatere si aprobare comisiilor de specialitate ale consiliului. Aceste proiecte de hotarare, insotite de rapoartele directiilor de specialitate, de avizul acestora, de raportul compartimentelor de resort din aparatul propriu, expuneri de motive ale presedintelui Consiliului judetean si ale consilierilor, referate de opinie, vor fi supuse dezbaterii consilierilor in cadrul sedintei extraordinare din 20 decembrie 2006. Redactarea si distribuirea materialelor fiecarui consilier si celorlalti participanti la sedinta a revenit domnului Dumitru Tudone, secretar general al judetului. De asemenea, a pus la dispozitia consilierilor in timp util, procesul verbal al sedintei anterioare si a dat publicitatii , prin intermediul cotidianului local, data, ora locul desfasurarii si ordinea de zi a sedintei , care este publica. . Consilierii au primit setul cu documentele necesare la sedinta precedenta a consiliului judetean, care s-a desfasurat pe 8 decembrie 2006. Convocarea consilierilor s-a consemnat in procesul verbal al sedintei.

Avand in vedere importanta problemelor ce urmau a fi discutate, la sedinta au fost invitati prefectul si subprefectul judetului, care au onorat invitatia.

Sedinta s-a desfasurat la sediul Consiliului judetean , in sala de sedinte a consiliului. Secretarul general al judetului, doamnul Dumitru Tudone, a fost desemnata sa consemneze discutiile din cadrul sedintei. Tot dansul s-a ocupat si de asigurarea unei ambiante cat mai placute in sala de sedinte, in concordanta cu data la care s-a desfasurat sedinta, si de protocol.

Deschiderea sedintei

Sedinta extraordinara a Consiliului judetean a inceput la ora 10.20, cu apelul nominal al consilierilor si inscrierea acestora in registrul de prezenta, pastrat de secretarul general al judetului. Prezentam in continuare lista consilierilor judeteni prezenti la sedinta din 20 decembrie 2006:

Nr.

Crt.

Numele si prenumele consilierilor

Declaratie depusa

Alexe Adela

PSD

Arbagic Mihai

PSD

Badea Niculae

PD

Ciubota-Rosie-Vasile Dumitra

PNL

Constantinescu Dumitru

PNL

Cutar Nicolae

PSD

Damian Ioan

PSD

Dinu Camelia

PSD

Dinulescu Marian

PD

Dragomir Gabriela-Camelia

PSD

Dragulin Daniel-Stefan

PNL

Dumitru Cornel-Claudiu

PNL

Filimon Mihai

PNL

Filipescu Raducu-George

PNL

Fotescu Lacrimioara

PSD

Fuia Stelian

PD

Gadea Vasile

PD

Georgescu Bogdan George

PC

Ghiveciu Stefan

PNL

Magearu Anton

PD

Mandache Gheorghe

PPCD-PNTCD

Marin Valentin

PPCD-PNTCD

Munteanu Ion

PSD

Neagu Cezar Paul

PNL

Pavel Lucian Iulian

PNL

Popescu Haralambie

PSD

Rogoz Nicolae

PNL

Samoila Laurentiu

PNL

Toza Tascu

PSD

Tutuianu Mirel-Daniel

PSD

Virtejanu Liviu

PSD

La sedinta din 20 decembrie au fost prezenti 31 de consilieri din cei 41, adica doua treimi cat era necesar pentru desfasurarea sedintei. Sedinta consiliului judetean este condusa de presedintele consiliului, domnul, care si-a inceput expunerea introductiva prin a da citire procesului verbal al sedintei anterioare, aduce la cunostinta celor prezenti numarul consilierilor care s-au prezentat la sedinta si prin a supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi a fost votata cu unanimitate de voturi.

Presedintele consiliului Raducu George Filipescu a atras atentia participantilor, ca , in timpul luarilor de cuvant sa se refere strict la problema pentru care s-au inscris la cuvant si sa nu prelungeasca inutil durata unei alocutiuni, pentru a da prilejul tuturor consilierilor care doresc sa-si exprime punctul de vedere in legatura cu o anumita problema ce face obiectul ordinii de zi.

Desfasurarea sedintei

Dupa votarea ordinii de zi, presedintele consiliului judetean a anuntat primul punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare privind adoptarea Programului de dezvoltare economico-sociala a judetului Calarasi in anul 2007, si a dat cuvantul prefectului pentru a a-si exprima opinia in legatura cu acesta. In continuare, consilierul Dinulescu Marian s-a inscris la cuvant pentru a propune realizarea unei rampe de gunoi ecologice, care urmeaza a fi realizata in anul 2007. Presedintele Consiliului judetean i-a reamintit consilierului ca aceaste rampa se realizeaza in totalitate cu finantare externa, valoarea   totala fiind de 25 de miliarde de lei, si ca bugetul alocat nu ar permite realizarea unei rampe cu finantare proprie.

Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui consiliului judetean, inregistrata la nr.6763/2006, raportul comun al directiilor de specialitate ale Consiliului judetean, inregistrat la nr.6764/2006, Consiliul judetean Calarasi a adoptat cu unanimitate de voturi Programul de dezvoltare economico-sociala a judetului Calarsi in anul 2007. In sedinta din 20 decembrie, consilierii au votat prin vot deschis.

In continuare presedintele consiliului a anuntat urmatorul punct pe ordinea de zi, proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului propriu al judetului pentru anul 2007. Datorita faptului ca nici un consilier nu s-a inscris la cuvant, presedintele a supus la vot proiectul de hotarare, avand in vedere expunerea de motive a presedintelui, inregistrata la nr.6793/2006, raportul Directiei economice, inregistrat la nr.6794/2006, raportul de opinie al Serviciului de audit intern , inregistrat la nr.6795/2006, prevederile legii nr.189/1998 privind finantele publice locale, proiectul bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2007 publicat in sinteza in presa locala din 8 decembrie 2006. Proiectul de hotarare a fost votat cu unanimitate de voturi.

La punctul trei de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice finantate partial sau integral de la bugetul propriu al judetului, pe anul 2007, s-au inscris la cuvant doi consilieri: Rogoz Nicolae si Samoila Laurentiu.

Consilierul Samoila Laurentiu a propus reducerea subventiilor de la bugetul Consiliului judetean acordate Teatrului Popular Aurel Elefterescu in valoare totala de 3 miliarde lei, motivand ca acestea depasesc nevoile institutiei. Presedintele consiliului i-a demonstrat consilierului legalitatea subventiilor si a subliniat totodata ca nivelul subventiilor nu acopera cheltuielile institutiei.

Domnul , Rogoz Nicolae a propus marirea alocatiilor de la bugetul propriu al judetului pentru Directia judeteana pentru protectia drepturilor copilului, in valoare totala de 41,7 miliarde lei, subliniind dificultatile cu care s-a confruntat institutia in anul precedent, cat si numarul in crestere al copiilor abandonati si al abuzurilor. Presedintele consiliului a aratat ca veniturile Directiei acopera in totalitate cheltuielile acesteia, Directia urmand sa beneficieze anul acesta si de finantare externa pentru efectuarea unor investitii la Casele de copii.

Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui consiliului judetean, inregistrata la nr.6788/2006, raportul Directiei economice inregistrat la nr.6789/2006, Consiliul judetean a votat cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial de la bugetul propriu al judetului.

Urmatorul punct pe ordinea de zi a fost proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC. 'Drumuri si Poduri' SA. Calarasi pentru anul 2007. S-a inscris la cuvant consilierul Munteanu Ion, care s-a impotrivit adoptarii bugetului societatii comerciale, motivand ca profitul acesteia scade fata de anul 2006 de la 2000 milioane lei la doar 1000 milioane lei, in conditiile in care unele venituri, precum redeventele din concesionarea bunurilor publice, ar creste. In acest moment al expunerii sale, a fost intrerupt de presedintele consiliului , care i-a atras atentia consilierului ca redeventele sunt cheltuieli ale institutiei, si nu sume de incasat, deci nu au cum sa mareasca profitul societatii. De asemenea i-a atras atentia consilierului ca nu a studiat in mod corespunzator documentele ce i-au fost puse la dispozitie de catre secretarul general al judetului.

Consilierul Munteanu Ion a cerut din nou cuvantul, pentru a atrage atentia consiliului asupra cheltuielilor cu sponsorizarea ale societatii 'Drumuri si Poduri', care in opinia dansului nu ar respecta procentul de 5% prevazut de lege. Presedintele consiliului l-a rugat pe consilierul Ghiveciu Stefan, directorul societatii sa motiveze suma de 25 milioane lei reprezentand cheltuieli cu sponsorizarea. Printr-un simplu calcul, domnul Ionascu Vasile a demonstrat legalitatea sumei, care reprezinta un procent chiar mai mic decat cel de 5% prevazut de lege.

Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al SC. 'Drumuri si Poduri' SA. a fost adoptat cu 30 de voturi pentru si unul impotriva, consilierul Munteanu Ion cerand sa-i fie consemnata opinia nefavorabila referitoare la bugetul societatii comerciale respective.

Presedintele consiliului a anuntat punctul cinci al ordinii de zi, proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru concesionarea unor bunuri apartinand domeniului public de interes judetean, si a dat cuvantul domnului consilier Damian Ioan, primul inscris la cuvant. Acesta si-a exprimat nemultumirea fata de valorile de inregistrare a mijloacelor fixe , pe care le considera prea mici in cazul celor trei balastiere ce urmeaza a fi concesionate. Presedintele consiliului a subliniat ca s-a mai incercat, fara sorti de izbanda, concesionarea acestor balastiere, valorile mici de inregistrare a mijloacelor fixe fiind o modalitate de stimulare a concesionarii acestora, evitand perioadele indelungate de neuz. De asemenea, exploatarea lor prin concesionare reprezinta o sursa de venituri la bugetul propriu al judetului.

In continuare, presedintele consiliului a supus spre aprobare proiectul de hotarare, avand in vedere expunerea de motive a presedintelui inregistrata la nr.6781/2006, raportul Directiei juridice si administratie publica locala, inregistrat la nr.6782/2006, si prevederile legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Ultimul punct de pe ordinea de zi, 'Diverse', nu a fost atins.

Inchiderea sedintei

Odata cu votarea penultimului punct de pe ordinea de zi, presedintele consiliului a multumit consilierilor pentru participare si a declarat sedinta incheiata.

CAPITOLUL III

ANALIZA SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

JUDETEAN CALARASI DIN 20 DECEMBRIE 2006

Utilizarea metodei sedintei presupune respectarea anumitor reguli, abaterea de la acestea avand consecinte atat asupra calitatii deciziilor luate, cat si asupra eficacitatii managementului public. Vom analiza in continuare respectarea acestor reguli in cazul sedintei extraordinare din 20 decembrie 2006 a Consiliului judetean Calarasi.

Pregatirea sedintei este etapa in care se asigura premisele unei bune desfasurari a sedintei. In cazul sedintei din 20 decembrie 2006, am identificat ca o prima deficienta ordinea de zi incarcata. Ordinea de zi ar trebui sa cuprinda doua, maxim trei teme, pe cand ordinea de zi a Consiliului judetean Calarasi a cuprins sase teme, de importanta majora pentru judet. Consider ca numarul temelor trebuia redus la jumatate, restul temelor urmand a fi discutate ulterior, de preferinta in ziua urmatoare, avand in vedere ca temele nu suportau amanare. Reducerea numarului de teme de pe ordinea de zi ar fi creat oportunitatea discutarii lor mai in amanunt si a identificarii unor noi solutii.

Secretarul general al judetului a redactat materialele necesare pentru sedinta si a distribuit cate un set de documente fiecarui consilier si persoanelor invitate la sedinta, respectiv prefectul si subprefectul judetului. Distribuirea acestor documente s-a realizat cu 10 zile inainte de data la care era programata sedinta. Consideram ca acest interval de timp a fost suficient pentru consultarea si analiza documentelor de catre consilieri.

Setul de documente a cuprins proiectele de hotarare ce urmau a fi aprobate, expuneri de motive, referate de opinie si rapoarte ale diferitelor directii ale Consiliului judetean. Consideram ca setul de documente a cuprins materialele necesare pentru ca consilierii sa poata analiza obiectiv proiectele de hotarare. Reducerea numarului de materiale sau scurtarea continutului lor nu ar fi fost oportuna.

De asemenea, in afara de factorii de decizie, toti cei care au asistat la sedinta (aceasta fiind publica), au primit cate un set de documente, Consiliul judetean dovedindu-si astfel deschiderea si transparenta fata de cetateni, asigurand o buna informare a acestora.

Setul cu documente cuprindea si invitatia la sedinta, care preciza data, ora si locul desfasurarii acesteia. De asemenea, secretarul general al judetului a dat publicitatii in presa locala ordinea de zi a sedintei, data si locul desfasurarii acesteia, cu mentiunea ca sedinta este publica, asigurand astfel transparenta actului decizional.

Secretarul general al judetului a fost desemnat de catre Delegatia permanenta sa se ocupe de inregistrarea discutiilor din cadrul sedintei. Un alt punct forte al organizarii sedintei este asigurarea unei ambiante placute in sala de sedinte a consiliului judetean.

O prima deficienta in deschiderea sedintei a fost nerespectarea orei de incepere a sedintei, care fusese stabilita pentru ora 10,00 si a inceput la ora 10,20 datorita intarzierii unor consilieri. De asemenea, expunerea introductiva a presedintelui s-a limitat doar la chestiuni administrative legate de sedinta, nestimuland interesul celor prezenti . O alta deficienta in organizarea sedintei este aceea ca nu s-a stabilit durata totala a sedintei si nici durata maxima a unei luari de cuvant. Totusi, presedintele consiliului i-a atentionat pe consilieri ca in luarile de cuvant sa se refere strict la problema in cauza si sa evite speculatiile si abaterile de la subiect.

Pe parcursul derularii sedintei, presedintele consiliului judetean nu a subliniat ideile noi, solutiile eficiente caracteristice fiecarui proiect de hotarare, pentru a stimula in acest fel participarea activa a consilierilor , in vederea unor potentiale imbunatatiri ce puteau fi aduse proiectelor de hotarare.

Relevant in acest sens este faptul ca nu s-au inscris la cuvant decat patru consilieri, ordinea de zi cuprinzand sase teme. De remarcat este faptul ca la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al judetului nu s-a inscris la cuvant nici un consilier, bugetul fiind votat fara a se discuta pe marginea lui. Consideram aceasta o deficienta grava a actului decizional, datorata fie nepriceperii consilierilor la alcatuirea unui buget local, fie lipsei de interes a acestora.

Pe parcursul sedintei nu au existat luari de cuvant foarte lungi, cu divagatii de la subiect, si nici situatii tensionate intre consilieri. In cazul consilierului Munteanu Ion, consideram ca presedintele a intervenit cu tact pentru stoparea expunerii acestuia, care constituie un semnal de alarma pentru societate. Nu este admisibil ca un consilier local, implicat in luarea unor decizii ce afecteaza un intreg judet, sa nu aibe notiuni economice si juridice de baza.

Un aspect pozitiv al desfasurarii sedintei este faptul ca presedintele a raspuns clar si concis problemelor ridicate de consilierii care au luat cuvantul, dovedind tact, cunoasterea in amanunt a legislatiei si a problemelor cu care se confrunta orasul.

Sedinta extraordinara din 20 decembrie 2006 a consiliului judetean a durat 1h 45min. timp considerat ca fiind insuficient pentru dezbaterea pe

articole si pe ansamblu a proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi, si pentru gasirea variantelor decizionale optime. Expunerile consilierilor nu au continut solutii viabile ci doar incercari timide, nefundamentate stiintific si neadaptate realitatilor judetului, de combatere a proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi. Presedintele consiliului nu a stimulat participarea activa a acestora si discutarea in amanunt a proiectelor de hotarare, prin exprimarea propriului punct de vedere si prezentarea unor variante decizionale.

In finalul sedintei, presedintele consiliului judetean nu a facut referire la principalele decizii si puncte de vedere exprimate, declarand sedinta incheiata odata cu votarea penultimului punct de pe ordinea de zi.

Informatiile relevante au fost transmise consilierilor a doua zi, prin procesul verbal al sedintei, intocmit de secretarul general al judetului.

Deficientele semnalate mai sus, dintre care reamintim ordinea de zi incarcata, nerespectarea orei de incepere a sedintei, expunerea introductiva nestimulativa a presedintelui, votarea proiectelor de hotarare fara discutarea lor in amanunt, au consecinte asupra calitatii deciziilor ce afecteaza un intreg judet. Participarea redusa a consilierilor la discutarea proiectelor de hotarare se datoreaza in mare parte faptului ca majoritatea lor nu are cunostinte de specialitate, nu cunosc metodologia de intocmire a bugetelor locale, nu cunosc asa cum ar trebui realitatile orasului.

Aspectele pozitive, precum organizarea sedintei, transparenta actului decizional, preintampinarea situatiilor tensionate, se cer a fi amplificate si generalizate.

Respectarea regulilor impuse de managementul public pentru utilizarea metodei sedintei sunt esentiale , mai ales in cazul consiliilor judetene, care isi desfasoara cea mai mare parte a activitatii in cadrul sedintelor: sedinte ale Comisiilor de specialitate, sedinte ale Delegatiei permanente a Consiliului judetean, sedinte ale diferitelor directii si servicii din cadrul consiliului, sedintele in plen ale consiliului judetean. Acestea din urma sunt de cele mai multe ori decizionale si cu atat mai mult, pentru a asigura calitatea actului decizional, trebuie sa fie organizate si conduse dupa aceste reguli. De calitatea acestor sedinte depinde calitatea deciziilor si implicit calitatea actului administrativ.

CAPITOLUL IV

PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A SITUATIEI

Fiind un organ deliberativ, Consiliul judetean Calarasi adopta toate hotararile prin vot, in cadrul sedintelor. Importanta deciziilor adoptate in cadrul sedintelor, impactul acestora asupra calitatii vietii judetului, face necesara imbunatatirea acestei metode.

Optimizarea metodei sedintei in cadrul Consiliului judetean are efecte in optimizarea actului decizional si deci in cresterea calitatii actului administrativ.

Consideram ca in cazul sedintei extraordinare din 20 decembrie 2006 a Consiliului judetean Calarasi, o disfunctionalitate majora a fost neimplicarea consilierilor, pasivitatea acestora fata de proiectele de hotarare supuse dezbaterii. Consider ca acest lucru se datoreaza in primul rand lipsei de cunostinte a acestora in domeniul administratiei publice, majoritatea fiind de profesie ingineri, economisti sau medici. Majoritatea consilierilor nu are cunostinte elementare de management public, finante publice, buget sau servicii publice (graitoare in acest sens sunt confuziile grave facute de consilierul Munteanu Ion). Din aceste motive, consider ca ar fi oportuna organizarea, la inceputul mandatului consilierilor judeteni , a unor cursuri de initiere in administratia publica.

In acelasi timp nu trebuie neglijat faptul ca buna desfasurare a unei sedinte depinde intr-o mare masura de competenta manageriala a presedintelui consiliului, sau a celui care conduce sedinta, de calitatile de leader ale acestuia, de capacitatea sa de a stimula interventia activa a consilierilor, capacitatea acestora de analiza si gasirea unor solutii eficiente adaptate problemelor judetului. Pentru aceasta ar trebui puse la dispozitia presedintelui Consiliului Judetean si a tuturor celor interesati , publicatii de specialitate, de management public.

De asemenea, pentru a evita ordinile de zi incarcate, care cuprindin cazul majoritatii sedintelor cinci sau sase teme, si pentru a putea discuta pe larg proiectele de hotarare, propun intrunirea Consiliului in sedinte lunare sau bilunare, si nu o data la doua luni asa cum prevede Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului judetean Calarasi. Totodata ar fi oportuna reducerea numarului de consilieri , concomitent cu angajarea cu contract de colaborare a unor consultanti pe probleme juridice, economice si administrative.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.