Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » constructii
Avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism

Avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanismAvizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism

1. Fisele tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului, cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic.

Fisa tehnica este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilitati urbane (apa, canalizare, electricitate, gaze etc.) exprimat pe baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii si care fundamenteaza procedura de emitere a acordului unic.

Fisa tehnica corespunzatoare fiecarui domeniu de avizare este specifica fiecarei unitati administrativ – teritoriale emitente a autorizatiei de construire/desfiintare, cuprinzand elementele de aviz pentru utilitati urbane si pentru avizele serviciilor centrale organizate in judete si rezulta din adaptarea fiselor tehnice – model la cerintele avizatorilor locali interesati.
Definitivarea fisei tehnice se face prin grija autoritatii administratiei publice locale (emitentul autorizatiei) si a tuturor avizatorilor interesati, prin prezentarea fisei tehnice model, urmand ca avizatorul sa procedeze la completarea si definitivarea fisei tehnice model, prin inscrierea la rubricile rezervate, a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului sau.

Se impune precizarea, care rezulta de altfel si din continutul art. 23 alin. 1 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 50/1991 republicata, ca, proiectantul intocmeste fisele tehnice pe baza datelor si elementelor tehnice intocmite de proiectant, pe propria raspundere, sa fie emise fisele tehnice definitive, care fundamenteaza procedura de emitere a acordului unic.

2. Avize si acorduri

2.1. Avizul primarului, este in cazul in care emiterea autorizatiei de construire este de competenta presedintelui Consiliului Judetean si daca scopul declarat de catre solicitant este pentru executarea de lucrari de constructii ori pentru adjudecarea prin licitatie a proiectului lucrarilor publice. Solicitarea avizului primarului revine in sarcina arhitectului – sef al judetului.

2.2. Avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean, in situatia in care in cadrul primariilor nu sunt constituite structurii de specialitate, iar emiterea autorizatiilor de construire este de competenta primarilor de comune si, dupa caz, a primarilor de orase sau municipii, pentru toate categoriile de constructii, altele decat locuintele si anexele gospodaresti ale acestora. În acest caz, cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean se inainteaza de catre primar.

2. Avize si acorduri care intra in competenta de obtinere a emitentului autorizatiei de construire

Pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizatiilor de construire, unele acorduri si avize se obtin direct de catre emitentul autorizatiei de construire, pe baza unui acord unic cu valoare de aviz conform, emis de catre Comisia de Acorduri Unice din structura Arhitectului – sef, din cadrul structurilor de specialitate constituite la nivelul primariilor. Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice si insumeaza avizele si acordurile favorabile pentru utilitatile urbane, precum si cele privind securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor.

Sub acest aspect, se impune ca, potrivit art. 27 din H.G. nr. 525/1996 republicata, posibilitatea autorizarii executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica.

De la aceste dispozitii, se poate deroga, doar cu avizul organelor administratiei publice locale si, in urmatoarele conditii:

realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului;

beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de Consiliul Local, la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va realiza. În situatia existentei unei retele in apropierea zonei unde se va amplasa constructia, beneficiarul, cu avizul organelor administratiei publice locale, poate sa prelungeasca reteaua existenta, atunci cand aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga, fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente, fie sa construiasca noi retele. În toate cazurile, extinderile de retele sau marirea capacitatilor retelelor edilitare publice, precum si lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu consiliile locale.

2.4. Avize si acorduri a caror obligatie de obtinere revine solicitantului autorizatiei de construire

În cazul autorizarii lucrarilor pe amplasamente situate in zone in care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restrictie cu privire la realizarea constructiilor, obtinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restrictiile, este in obligatia solicitantului autorizatiei de construire. În acest context, solicitantul va depune documentatiile specifice la emitentul avizelor sau acordurilor, dupa caz.

Astfel, organismele centrale sau, dupa caz, serviciile descentralizate care emit avize si/sau acorduri, in zonele in care s-a instituit un anumit tip de restrictie, potrivit legii sunt:

- Ministerul Culturii si Cultelor prin organismele abilitate, in cazul autorizarii lucrarilor de orice natura la cladirile reprezentand monumente istorice si la cele din zonele de protectie, cuprinse in listele aprobate, potrivit legii.

În acest context, potrivit art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 republicata1, in vederea protejarii patrimoniului arheologic, autoritatile

---

Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 a fost republicata in Monitorul Oficial nr. 352 din 26 aprilie 2005

administratiei publice locale aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii si Cultelor, iar autorizatia de construire sau de desfiintare se emite de catre primar numai pe baza si in conformitate cu prevederile avizului Ministerului Culturii si Cultelor, pentru lucrarile din zonele de patrimoniu arheologic reperat, precum si pentru lucrarile din zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator.

De asemenea, primarul poate dispune suspendarea autorizatiei de construire si oprirea oricarei lucrari de construire sau desfiintare de constructii in situatia descoperirii de vestigii arheologice sau de alte bunuri pentru care s-a declansat procedura de clasare.

Avizul Ministerului Culturii si Cultelor este imperativ stabilit in cazul zonelor construite, protejate, in zonele de protectie a monumentelor istorice, definite potrivit Legii nr. 422/20011 si in ansamblurile de arhitectura si

siturile arheologice, pe baza documentatiilor de urbanism avizate si aprobate conform legii; in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor monumente istorice, pe langa avizul Ministerului Culturii si Cultelor, se vor obtine avizele specifice cerintelor de calitate in constructii, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

---

Publicata in Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001; a se vedea de asemenea Carta Europeana a Amenajarii Teritoriului adoptata de catre Consiliul Europei in 1983; Rezolutia nr. 7330 a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei privind terminologia zonelor protejate; Declaratia finala a Conferintei ONU pentru mediu si dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992 si Recomandarile UNESCO pentru aplicarea Conventiei patrimoniului mondial din februarie 1994, apud. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, editia a 4-a, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005, infra nota 1, p. 29

În esenta, regimul consacrat de acest act normativ se refera la masurile de conservare, de protectie a monumentelor istorice, indiferent daca acestea sunt in proprietatea publica sau in proprietatea privata.

Astfel, in ceea ce priveste dreptul de proprietate privata, legea reglementeaza dreptul de preemptiune al statului, exercitat de catre Ministerul Culturii si Cultelor, atunci cand proprietarii doresc sa instraineze aceste bunuri, instrainarea fara sa se fi oferit statului posibilitatea de a exercita dreptul de preemptiune, fiind sanctionata cu nulitatea absoluta a vanzarii.

De asemenea, potrivit Legii nr. 379/20031, privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, realizarea operelor comemorative de razboi se realizeaza cu respectarea legislatiei in domeniului autorizarii constructiilor si cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor.

Sub acest aspect, Ministerul Culturii si Cultelor, avizeaza, prin comisiile de specialitate, documentatiile pentru amplasarea si realizarea de opere comemorative de razboi si documentatiile pentru interventiile asupra mormintelor si operelor comemorative de razboi inscrise in Lista monumentelor istorice si care se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protectia monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare.

---

Publicata in Monitorul Oficial nr. 700 din 7 octombrie 200Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in cazul autorizarii lucrarilor in ariile naturale protejate, stabilite potrivit legii, in zonele de siguranta si ale amenajarilor hidrotehnice de interes public, precum si in alte arii protejate.

Principalul act normativ care reglementeaza regimul domenial de protectie a mediului este Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului1, act normativ adoptat in vederea indeplinirii

angajamentelor asumate de catre tara noastra in procesul de integrare europeana, precum si pentru crearea unui cadru unitar care sa guverneze intreaga activitate de protectie a mediului si care sa traseze directiile de reglementare a activitatilor economice in vederea atingerii obiectivelor dezvoltarii durabile, elemente care vizeaza interesul public.

Din punct de vedere al dreptului administrativ principalul element este autorizatia de mediu, definita potrivit art. 2 pct. 9 din Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 ca fiind un „act tehnico – juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acestora in functiune”.

Regimul juridic actual al ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice este reglementat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/200, in aplicarea careia a fost

---

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005.

emis Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1710/20071 privind aprobarea documentatiilor necesare in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes national, prin care au fost stabilite anumite criterii de selectie care stau la baza desemnarii unor arii naturale protejate precum: importanta pentru mediu, localizarea, marimea sitului, forma de proprietate, obiectivele de conservare, managementul viitor, nivelul de desemnare, destinatia pentru turism.

De asemenea, prin acelasi Ordin au fost stabilite anumite cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca un sit pentru a fi desemnat ca arie naturala protejata, precum: arealul biogeografic, calitatile ecologice, autenticitatea, importanta economica si internationala, posibilitati de realizare din punct de vedere practic.

Criteriile de selectie a ariilor naturale protejate in functie de categoria de management propusa de Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii sunt: rezervatiile stiintifice, parcurile nationale, monumente ale naturii, rezervatii naturale, parcuri naturale.

În cazul monumentelor ale naturii este necesar avizul Academiei Romane - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.

Autorizarea executarii in aceste zone se face, potrivit art. 8 alin. 2 din H.G. nr. 525/1996, de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintei.

---

Publicat in Monitorul Oficial nr. 815 din 29 noiembrie 2007.

Acordul autoritatii competente in protectia mediului, se impune si pentru executarea lucrarilor situate in localitatile cuprinse in rezervatii ale biosferei, parcuri naturale; acordul Ministerului Apararii Nationale pentru

localitatile rurale situate in zona de granita, in zona riverana Dunarii si Litoralului Marii Negre si in zonele de traversare a Carpatilor; avizul Autoritatii Nationale pentru Turism, pentru Constructiile din statiuni turistice, conform Metodologiei de avizare a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 31/19961.

De asemenea, avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate se impune si in situatia in care sunt concesionate monumente istorice, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionarii monumentelor istorice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 454/2006 si Normele metodologice de aplicare a acestei ordonante

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1067/20072, situate in interiorul unei arii naturale protejate, iar in cazul in care aria naturala protejata nu are structura de administrare/custode, se impune avizul obligatoriu al autoritatii teritoriale pentru protectia mediului competente.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei, in cazul autorizarii lucrarilor de siguranta si de protectie ale infrastructurii de transport public si in zonele aferente construirii cailor de comunicatii.

---

Publicata in Monitorul Oficial nr. 22 din 30 ianuarie 1996.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 653 din 25 noiembrie 2007.

În acest context, a fost adoptata Legea nr. 407/2005 privind unele masuri prealabile lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, precum si H.G. nr. 242/20071.

- Ministerul Apararii Nationale – Statul Major General, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, alte institutii similare, dupa caz, in situatia autorizarii lucrarilor situate in apropierea zonelor de protectie a obiectivelor cu caracter special, precum si in zonele de interes pentru apararea nationala, ordinea publica si siguranta nationala, in conformitate cu legislatia specifica.

Sub acest aspect, prin Ordinul comun nr. 34/N/3422/30/4221 din 7 noiembrie 2005 a Ministerului Lucrarilor Publice (actualmente, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei), Ministerului de Interne (actualmente, Ministerul Internelor si Reformei Administrative )

si directorului Serviciului Roman de Informatii2 au fost aprobate precizarile privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor, prin care aceste autoritati au competenta de a aviza:

documentatia tehnica pentru autorizarea oricaror lucrari, ce urmeaza a fi executate in zona situata la mai putin de 2400 m fata de limita obiectivelor speciale aflate in extravilan;

---

1 Publicata in Monitorul Oficial nr. 190 din 20 martie 2007.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 283 din 7 decembrie 2005.

documentatia tehnica pentru autorizarea oricaror lucrari, daca urmeaza a se executa in vecinatatea obiectivelor speciale situate in intravilan, pe parcele limitrofe, precum si pe cele situate in cealalta parte a strazilor invecinate cu incinta acestora, daca nu au avizat documentatiilor prevazute la art. 1.

Incinta obiectivelor speciale situate in intravilan, se evidentiaza in planurile urbanistice generale, iar cele ale obiectivelor speciale situate in extravilan, impreuna cu zona in care este necesara obtinerea avizelor mentionate se evidentiaza in planurile de amenajare a teritoriului municipiilor, oraselor si comunelor.

Acordul Ministerului Apararii Nationale se impune si in cazul executarii in localitatile rurale situate in zona de granita, in zona riverana Dunarii si Litoralului Marii Negre si in zonele de traversare a Carpatilor;

Alte organisme – centrale sau locale – care gestioneaza orice alt tip de restrictie

De exemplu, pentru autorizarea executarii constructiilor de orice fel in zona de protectie a platformelor meteorologice este necesar avizul autoritatii competente pentru protectia mediului; pentru autorizarea executarii constructiilor in zone care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de

interes local, este necesar avizul serviciilor descentralizate din judet, subordonate ministerului de resort, potrivit art. 9 alin. 2 din H.G. nr. 525/1996; autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes national, se face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei (art. 9 alin. 1 din H.G. nr. 525/1996).

De asemenea, potrivit Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, Oficiul National pentru Cultul Eroilor, avizeaza sau aproba, dupa caz, modificarea ori stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, putand sesiza, de asemenea, Ministerul Culturii si Cultelor, atunci cand detine informatii cu privire la interventii neautorizate asupra operelor comemorative de razboi cuprinse in Lista monumentelor istorice sau cand este incalcata zona de protectie a acestora.

Inspectoratul de Stat in Constructii

Inspectoratul de Stat in Constructii direct, sau prin Inspectoratele Teritoriale in Constructii, dupa caz, potrivit prevederilor legale in vigoare si in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare, emite urmatoarele avize/acorduri:

avizeaza documentatiile tehnico- economice aferente obiectivelor de investitii noi, finantate din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde lei, precum si documentatiile tehnico- economice pentru lucrarile de reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari ale constructiilor existente finantate din fonduri publice, indiferent de valoare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1072/200

avizeaza amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejarii constructiilor din vecinatatea acestora;

emite acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente;

avizeaza solutii de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate in urma dezastrelor, in actiunile de interventie operativa si refacere post dezastru.

Sub aspectul posibilitatii de contestare a actelor administrative emise de catre Inspectoratele teritoriale in constructii, care, potrivit art. 1 alin. 3 din H.G. nr. 63/2001 sunt unitati fara personalitate juridica, aflate in structura inspectoratului de Stat in constructii, orice persoana fizica sau juridica care se considera lezata intr-un drept sau interes legitim printr-un astfel de act administrativ se poate adresa, in temeiul art. 1 si art. 8 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007 sectie de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in raza caruia isi are sediul respectivul Inspectorat teritorial in constructii, chiar daca aceasta institutie publica nu are personalitate juridica, intrucat in

dreptul administrativ1 este relevanta capacitatea administrativa a institutiei publice, in sensul de a emite administrative in regim de putere publica pentru satisfacerea interesului public, iar nu daca are personalitate juridica, rezultand, asadar, dupa cum se precizeaza, in aceste decizii ca, autoritatea publica emitenta a unui act administrativ poate fi chemata si poate sta in judecata in nume propriu, chiar daca nu are personalitate juridica.

- Avizul proiectantului initial al constructiei si referatul de expertiza tehnica

Acest aviz/referat se emite/se elaboreaza in situatia in care se intentioneaza a se realiza lucrari care aduc modificari unor constructii

---

A se vedea, Î.C.C.J., decizia nr. 3326 din 10 octombrie 2006, in Jurisprudenta 2006, semestrul II, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2006, p. 349-351; decizia nr. 1352 din 2 martie 2007 si decizia nr. 1353 din 2 martie 2007, in G. Victoria Birsan, B. Georgescu, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 adnotata, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007, p. 18; a se vedea, de asemenea, Î.C.C.J., decizia nr. 3416 din 18 septembrie 2007, in Jurisprudenta sectiei de contencios administrativ si fiscal pe anul 2007, sem. II, pp. 362-364

existente si are drept scop determinarea conditiilor si solutiilor necesare pentru un raspuns favorabil al structurii acesteia pentru indeplinirea cerintei de rezistenta si stabilitate.

În lipsa proiectantului initial al constructiei, este obligatorie intocmirea unui referat de expertiza tehnica, elaborat de un expert tehnic atestat, in conditiile legii.

- Avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af

Acest aviz se refera la lucrarile de sustinere a excavatiilor si a infrastructurilor la constructiile care necesita executarea de excavatii cu adancime de 0,60 m sau mai mare. Avizul se exprima de o alta persoana decat verificatorul de proiect pentru cerinta Af, pentru partea din proiect.

- Acordul vecinilor

Acordul vecinilor, exprimat in forma autentica, se solicita in urmatoarele situatii:

in cazul constructiilor noi amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate, numai daca lucrarile noi impun luarea unor masuri de interventie pentru protejarea imobilelor existente si daca prin proiect se mentine aceasta obligativitate;

in cazul amplasarii de constructii noi cu alte functiuni decat cele ale cladirilor invecinate si daca prin natura activitatilor adapostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii);

pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor individuale sau colective existente, sau a unor parti din acestea, precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire, daca prin natura activitatiilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii).

Avizul de scoatere definitiva sau temporara a terenurilor din circuitul agricol

Amplasarea constructiilor de orice fel se face conform prevederilor Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, pe terenuri situate in intravilanul localitatilor stabilit potrivit legii; fac exceptie constructiile prevazute la alin. 2 si alin. 3 ale art. 91 din Legea fondului funciar.

Potrivit art. 23 alin. 3 din Legea nr. 50/1991 republicata, terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii.

Rezulta, asadar, faptul ca solicitantul autorizatiei de construire trebuie sa solicite si avizul de scoatere definitiva sau temporara a terenului pe care urmeaza sa fie edificata constructia, care va face parte din documentatia depusa la sediul autoritatii emitente a autorizatiei de construire.

În acest context, scoaterea terenurilor din circuitul agricol se va face in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 3 si 4, alin. 6, alin. 7 si ale art. 93-103 din Legea nr. 1430/2005 al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei, precum si al Ordinului comun al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Administratiei si Internelor nr. 897 din 7 septembrie 2005/798 din 16 septembrie 20051 (actualmente,

Ministerul Internelor si Reformei Administrative) astfel:

---

Publicat in Monitorul Oficial nr. 847 din 19 septembrie 2005

A)    potrivit acestor dispozitii legale, scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I si clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi, prin extinderea intravilanului localitatilor se face la propunerea Consiliilor locale, pe baza unor studii urbanistice (PUG sau PUZ), prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala, cu avizul Oficiului de Cadastru siPublicitate Imobiliara Judetean sau al Municipiului Bucuresti si al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu achitarea taxelor prevazute de lege.

B)    pana la suprafata de 1 ha, scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole, fara lucrari de imbunatatiri funciare, fara plantatii viti-pomicole si de clasa III-V de calitate, se aproba de organelle agricole judetene, respectiv prin decizie a directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, pe baza avizului oficiului de cadastru si publicitate imobiliara judetean sau al municipiului Bucuresti.

Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

C)    pentru suprafete cuprinse intre 1-100 ha, scoaterea definitiva sau   temporara a terenurilor agricole din circuitul agricol fara lucrari de imbunatatiri funciare, fara plantatii viti-pomicole si de clasa III-V de calitate se aproba de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin decizie a directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, pe baza avizului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

D)    pentru suprafete de teren care depasesc 100 ha, aprobarea de scoatere din circuitul agricol se da de catre Guvern prin hotarare guvernamentala, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Administratiei si Internelor (actualmente, Ministerul Internelor si Reformei Administrative).

Potrivit art. 2 alin. 1 din Ordinul nr. 897/798, documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan cuprinde:

cererea din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz, pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol;

extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu contract de concesiune, arenda, inchiriere), insotit de acordul proprietarului;

documentatia cadastrala;

certificatul de urbanism, insotit de planul de situatie si de planul de incadrare in zona; planul de situatie va evidentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol;

documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;

expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de catre evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

copii ale documentelor de plata a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate in conturile Ministerului Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

avizul de principiu favorabil al Consiliului Local pentru extinderea intravilanului, in cazul terenurilor prevazute la art. 1 alin. 2 lit. d);

avizul Administratiei Nationale a Îmbunatatirilor Funciare;

avizul Directiei pentru consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piata, dupa caz, in cazul terenurilor prevazute la art. 1 alin. 2 lit. d)

memoriul tehnic al lucrarii, in care se descrie obiectivul de investitii;

Potrivit art. 3 alin. 1 din Ordinul nr. 897/798, documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in intravilan cuprinde:

cererea din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz, pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol;

extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu, conctract de concesiune, arenda, inchiriere), insotit de acordul proprietarului;

documentatia cadastrala;

certificatul de urbanism, insotit de planul de situatie si de planul de incadrare in zona; planul de situatie va evidentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol;

avizul Aministratiei Nationale a Îmbunatatirilor Funciare;

În toate situatiile, documentatia pentru scoaterea definivita sau temporara din circuitul agricol a terenurilor destinate construirii se depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care, la randul sau, o inainteaza, dupa caz, spre avizare organismelor competente mai sus precizate.

Pentru reintroducerea terenurilor in circuitul agricol se va elibera un aviz comun de catre Directia pentru Agricultura si dezvoltare rurala si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pe baza unei documentatii depuse la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Documentatia va cuprinde:

cererea cu specificarea suprafetei solicitate pentru introducere in circuitul agricol;

aprobarea pentru scoaterea din circuitul agricol;

planul de situatia a intregului imobil, actualizat, pe care se va evidentia atat suprafata scoasa din circuitul agricol, cat si suprafata solicitata pentru reintroducereain circuitul agricol si care va fi vizat spre neschimbare de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

extras de carte funciara valabil la data depunerii documentatiei si copia actului de proprietate.

Privitor la scoaterea definitiva sau ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier, cu acordul proprietarului si avizate favorabil de ocolul silvic care asigura administrarea, precum si serviciile silvice, dupa caz, de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, si de subunitatile teritoriale de specialitate ale administratiei publice centrale care raspunde de silvicultura, acestea de aproba, potrivit art. 40 din Legea nr. 46/2008, de:

a)     Conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru suprafete de pana la 10 ha, cu posibilitatea delegarii de competenta conducatorilor subunitatilor teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pana la suprafata de 1 ha.

b)     Guvern, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru suprafete de peste 10 ha.
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER
Bornele kilometrice si hectometrice
ECHILIBRUL SISTEMELOR DE CORPURI
CALCULUL MODAL CU CONSIDERAREA COMPORTARII SPATIALE A STRUCTURILOR
BOLTA
CABLUL DE FORAJ
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU - PENSIUNE AGROTURISTICA
ACUSTICA CLǍDIRILOR
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu