Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » tehnica mecanica
AUXILIAR CURRICULAR CLASA a X-a - Lucrator in mecanica structuri

AUXILIAR CURRICULAR CLASA a X-a - Lucrator in mecanica structuriMinisterul Educatiei si Cercetarii

Programul PHARE TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.01

AUXILIAR CURRICULAR

CLASA a X-a
DOMENIUL:Mecanica

CALIFICAREA: Lucrator in mecanica structuri

NIVELUL:1

MODULUL 3

TEHNOLOGIA

ASAMBLARII STRUCTURILOR METALICE

INTRODUCERE

Continutul prezentului auxiliar curricular este organizat astfel incat sa constituie un ghid util pentru profesor in desfasurarea activitatilor de predare – invatare - evaluare. Auxiliarul curricular contine materiale de referinta in care sunt prezentate diferitele modalitati in care profesorul poate transmite informatiile elevilor; fise de lucru, ca activitati de invatare si forme de organizare a colectivului de elevi, in vederea rezolvarii sarcinilor de lucru; instrumente de evaluare sub diferite forme: fise de evaluare, fise de autoevaluare, test de verificarea cunostintelor, portofoliul.

Profesorul care utilizeaza materialele de invatare trebuie sa cunoasca si sa valorifice continutul acestora, deoarece structurarea informatiilor este generata de programa scolara alcatuita pe baza Standardului de Pregatire Profesionala.

In afara unitatilor de competenta specializate sunt vizate si abilitati cheie, prin exercitiile propuse si, mai ales, prin modul de organizare a activitatilor (individual, in grup, frontal)

Inainte de aplicarea propriu-zisa a materialelor de invatare propuse, profesorul trebuie sa cunoasca particularitatile colectivului de elevi si, indeosebi, stilurile de invatare ale acestora, pentru reusita centrarii pe elev a procesului instructiv.

Prezentarea materialelor pe suport electronic faciliteaza o serie de demersuri menite sa pregateasca ora propriu-zisa si anume:

organizarea unor prezentari atractive in Power Point

valorificarea informatiilor prin programul AEL ( activitatile propuse pentru elevi se pot administra in reteaua de calculatoare, cu minimum de efort si timp pentru generarea pachetelor de resurse necesare lectiilor)

adaptarea informatiilor la nevoile speciale ale elevilor (marirea fonturilor, prezentarea interactiva etc.)

pregatirea foliilor pentru retroproiector necesare comunicarilor frontale, sistematizarilor etc.

Materialele de invatare sunt usor de citit si de inteles, informatiile fiind formulate intr-un limbaj adecvat nivelului elevilor, accesibil si sustinut prin exemple sugestive si imagini. S-au utilizat scheme si strucurarea sistematizata in scopul cresterii gradului de atractivitate si pentru usurarea intelegerii notiunilor.

Structurarea continuturilor se bazeaza pe principiul subordonarii competentelor si la criteriile de performanta ale fiecarei competente: astfel, au fost selectate si organizate corespunzator, informatii care permit formarea unei competente si atingerea criteriilor de performanta prevazute in SPP. Fiecare etapa de invatare este urmata de execitii prin care sunt vizate diferitele stiluri de invatare si de asemenea, abilitati cheie.

Mentinerea atentiei la cote ridicate se realizeaza in principal prin doua strategii:

implicarea elevilor in propria formare prin invatare interactiva, cautare pe INTERNET si prin autoevaluare / interevaluare;

utilizarea unor forme variate de prezentare menite sa evite monotonia.

Se recomanda ca rezultatele activitatilor desfasurate si ale evaluarilor sa fie colectate si organizate astfel incat sa poata fi regasite cu usurinta:

elevilor le pot fi necesare pentru actualizare, pentru reluarea unor secvente la care nu au obtinut un feed-back pozitiv;

profesorilor le pot fi necesare ca dovezi ale progresului inregistrat de elevi si ca dovezi de evaluare.

Materialele de invatare propuse in vizeaza valorificarea experientei de viata a elevilor, precum si rezolvarea unor situatii problematice pe care activitatea in scoala si in afara ei le-ar putea genera: astfel, instruirea creeaza pentru elevi, ocazii de a transfera abilitatile cheie si competentele tehnice in situatii specifice domeniului profesional.

Prin exercitiile/activitatile propuse si prin modul de organizare a activitatilor (individual, in grup, in perechi), elevii dobandesc abilitati de:

cercetare, utilizand o varietate de resurse

identificare a unor solutii alternative pentru situatii problematice si rezolvarea problemelor prin aplicarea uneia dintre solutii

luare a unei decizii, dezbatere a unei idei si sustinere a punctului propriu de vedere

planificare, efectuare si evaluare a unei activitati – individuale sau de grup – prin analiza punctelor tari, a punctelor slabe si a aspectelor care urmeaza a fi imbunatatite in viitor

prezentare si utilizare a instrumentelor, sculelor si echipamentelor specifice activitatilor practice din domeniul pentru care se pregatesc

a lua notite in mod sistematic si organizat si de a intocmi rapoarte scurte/sintetice asupra activitatilor proprii si in echipa

lucrul in echipa cu tot ceea ce presupune implicit aceasta – asumarea de roluri si responsabilitati, colaborare, cooperare si intrajutorare, influenta stilurilor de invatare asupra rezultatelor muncii in echipa, invatarea de la ceilalti etc.

Materialele de invatare urmaresc cu strictete conditiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanta pentru fiecare competenta, asa cum sunt acestea precizate in Standardele de Pregatire Profesionala; autorii sustin necesitatea unei astfel de structurari, in locul celei clasice (intalnita in majoritatea manualelor scolare) tocmai pentru a demonstra practic instruirea centrata pe competente si nu pe continuturi. Pornind de la acelasi deziderat, si exercitiile propuse urmaresc formarea competentei precizate si atingerea criteriilor de performanta prevazute in SPP chiar daca, uneori, sunt evidente si alte tipuri de sarcini de lucru, care nu au fost propuse pentru ca nu indeplinesc conditia centrarii pe competentele de nivel 1 de calificare.

In auxiliarul curricular au fost incluse:

exemple (sugestii) pentru alcatuirea materialelor de referinta ale profesorului, materiale care pot fi utilizate intr-o varietate de activitati (pentru prezentarea noilor continuturi pe folii pentru retroproiector pentru a oferi feed-back elevilor in urma rezolvarii sarcinilor de lucru propuse in exercitii, pentru actualizarea sau pentru fixarea cunostintelor, pentru exersare etc.)

liste de verificare pentru monitorizarea modului in care au fost acoperite toate elementele cheie (conditiile de aplicabilitate) ale unitatilor de competenta

liste de verificare pentru colectarea de dovezi – de catre profesor si de catre elev – privind competentele formate si criteriile de performanta indeplinite

fisa de descriere a activitatii

fisa de feedback a activitatii;

raspunsurile exercitiilor propuse elevilor

unele sugestii pentru structurarea activitatilor, fara restrictionari si fara a limita creativitatea interpretarilor personale ale profesorilor care folosesc auxiliarul curricular;

formulare diverse.

UNITATI DE COMPETENTA RELEVANTE

Unitati de competenta pentru abilitati-cheie:

Comunicare si numeratie

Lucrul in echipa

Unitati de competenta tehnice specializate:

Utilizarea SDV-urilor, masinilor si utilajelor

Calitatea produselor

Asamblarea structurilor metalice

OBIECTIVE

In momentul incheierii parcurgerii acestui modul elevii vor capabili sa:

v     utilizeze limbajul specific de specialitate;

v     prelucreze grafic rezultatele obtinute intr-o operatie simpla;

v     identifice criterii de calitate ale produselor;

v     recunoasca normele de calitate, control si receptie;

v     aplice prevederile documentatiei de executie referitoare la asigurarea calitatii;

v     colaboreze cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor;

v     explice constructia si functionarea sdv-urilor si a utilajelor;

v     clasifice tipurile de structuri metalice;

v     identifice sdv-urile si utilajele din dotarea locului de munca;

v     selecteze sdv-urile si utilajele conform cerintelor documentatiei tehnnice;

v     Text Box: Datele candidatului sunt incluse pe aceasta fisa pentru a fi folosite la intocmirea registrelor CPN, fisa evidentiind exercitiile realizate si datele relevante. 

identifice, in documentatia tehnica, conditiile necesare executarii structurilor metalice.


FISA DE DESCRIERE A ACTIVITATII

Numele candidatului   Nr.reg.

Data inceperii unitatii de competenta  Data promovarii unitatii de competenta

UNITATEA DE COMPETENTA

COMPET-ENTA

ACTIVITATEA

TITLUL

Data

realizarii

Realizat

Comunicare si numeratie

A1 - FL 1

Procesul tehnolofic de asamblare

A2 - FL 2

SDV-uri si utilaje folosite in executarea operatiilor tehnologice

A8 - TVC

Controlul calitatii asamblarilor sudate

A1 - FL 1

Procesul tehnolofic de asamblare

A5 - FL 4

Precizia de prelucrare si metode de asamblare

Lucrul in echipa

A1 - FL 1

Procesul tehnolofic de asamblare

A6 - FL 5

Tehnologia de executie a structurilor metalice

Utilizarea s.d.v.-urilor, masinilor si utilajelor

A5 - FL 4

Precizia de prelucrare si metode de asamblare

A9 - FAE

Asamblari prin pene

A5 - FL 4

Precizia de prelucrare si metode de asamblare

A9 - FAE

Asamblari prin pene

A7 - FL 6

Asamblari prin nituire

A10 - FL 7

Asamblari prin filet

Calitatea produselor

A7 - FL 6

Asamblari prin nituire

A2 - FL 2

SDV-uri si utilaje folosite in executarea operatiilor tehnologice

A8 - TVC

Controlul calitatii asamblarilor sudate

A9 - FAE

Asamblari prin pene

A2 - FL 2

SDV-uri si utilaje folosite in executarea operatiilor tehnologice

Asamblarea structurilor metalice

A3- -FL3

Notiuni generale despre tehnologia asamblarii

A4 - FL3

Notiuni generale referitoare la structuri metalice

A2- FL2

Elemente componente ale structurilor metalice

A7 - FL 6

Asamblari prin nituire

A10 - FL 7

Asamblari prin filet

____________________ _______

UNITATE PROMOVATA CU SUCCES Semnatura candidatului Data

____________________ _______

Semnatura evaluatorului Data

ACESTA FISA VA FI ATASATA LA DOSARUL ELEVULUI !

Fisa constituie un document pentru portofoliul elevului, fiind dovada muncii acestuia pe parcursul modulului.


FISA DE FEEDBACK A ACTIVITATII

NUMELE CANDIDATULUI 

NUMARUL CPN 

GRUPA 

DETALII LEGATE DE ACTIVITATE

ULTIMA DATA DE PREDARE

ACTIVITATE ACCEPTATA 

ACTIVITATE DE REFERINTA

ESTE NEVOIE DE MAI MULTE DOVEZI

COMENTARII

DATA DE PREDARE DUPA REVIZUIRE

CRITERIILE DE PERFORMANTA INDEPLINITE 

Semnaturi de confirmare

___________________

PROFESORUL DATA

___________________

CANDIDATUL DATA

Cuvinte cheie

Abatere

= diferenta dintre valoarea masurata a unei marimi si valoarea reala

Competenta

= capacitatea de a comunica , de a exprima un punct de vedere, de a aprecia , de a executa o actiune

Dispozitiv

= ansamblu de organe de masini legate intre ele intr-un anumit mod, care indeplineste un anumit rol intr-un sistem tehnic

Documentatie

= totalitatea mijloacelor de informare asupra unei probleme

Masina

= sistem tehnic complex destinat proceselor de prelucrare

Normativ

= instructiune, prescriptie cu caracter de norma

Performanta

= rezultat deosebit de bun

Precizie

= exactitate

Structura

= alcatuirea interna a unui corp sau sistem

Glosar de termeni

Atelier de productie

-locul in care se desfasoara tipuri de operatii tehnologice

Control

-operatie de masurare, verificare, comparare

Echipament de lucru

-dotare specifica operatiei mecanice

Filet

- elice infasurata pe o suprafata cilindrica interioara sau exterioara

Lipire

-unirea a doua sau mai multe elemente , prin presare, la rece sau la cald, cu/ fara material de adaos

Manuire

-parte a fazei

Mecanism

-sistem tehnic simplu cu elemente in miscare

Operatie

-succesiune de faze

Polizor

-masina destinata prelucrarii unor suprafete cu ajutorul pietrelor de polizor

Prelucrare

-operatie executata in vederea aducerii semifabricatului la o anumita forma si dimensiuni

Proces tehnologic

- ansamblul activitatilor prin care se obtin bunuri materiale, format din procese de baza si procese auxiliare

Procese de baza

- procesele care contribuie direct la transformarea materiilor prime in produse finite ;

Procese auxiliare

- procese care ajuta la buna desfasurare a proceselor de baza

Scule

-instrumente de prelucrare a semifabricatelor si materialelor

Sectie de productie

-forma de organizare a atelierelor si punctelor de lucru

Semifabricat

-forma de prezentare a materialelor ce urmeaza a fi prelucrate

Tehnologie

-norme de executie specifice fiecarei operatii

Utilaj

-ansamblu de instalatii, masini,aparate, instrumente, scule , dispozitive si accesorii, folosit pentru executarea unor lucrari sau pentru realizarea unui proces tehnologic.

Completati glosarul de temeni cu termenii necunoscuti pe care o sa-i intalniti in timpul activitatilor desfasurate !

Folositi prezentari Power Point: GLOSAR.ppt

LISTA DE VERIFICARE A PROFESORULUI

Inainte de a termina predarea acestui modul este recomandabil sa completati urmatoarea lista de verificare a continuturilor stiintifice indicate in programa pentru modul respectiv . Bifati in casute daca ati tratat urmatoarele aspecte:

Competenta – Asamblarea structurilor metalice

Structura procesului tehnologic de asamblare

Documente tehnologice necesare realizarii operatiilor de asamblare 

Precizia de prelucrare si asamblare

Pregatirea pieselor pentru asamblare

Notiuni generale referitoare la structurile metalice

Elemente componente ale structurilor metalice

Principalele ateliere ale intreprinderii sau sectiei de structuri metalice

Organizarea unei sectii

Organizarea locului de munca

Prezentarea generala a asamblarilor nedemontabile

Asamblarea elementelor structurilor metalice prin sudare si prin nituire

Prezentarea generala a asamblarilor demontabile

Competenta – Utilizarea S.D.V - urilor, masinilor si utilajelor

Curatirea prin sablare, instalatii pentru sablare

Indreptarea mecanica: masini pentru indreptat, dispozitive, tehnologia indreptarii

Trasarea pieselor dupa sablon, trasarea mecanizata si automata

Debitarea oxiacetilenica a tablelor si profilelor, taierea tevilor

Piese stantate utilizate in constructia structurilor metalice, tehnologia stantarii

Adancirea, largirea, tesirea , lamarea si alezarea gaurilor

Indoirea mecanica a tablelor, profilelor si tevilor

Prelucrarea marginilor

Competenta – Calitatea produselor

Verificarea prelucrarii marginilor pieselor asamblate prin sudare

Controlul calitatii asamblarilor sudate si nituite

Controlul calitatii asamblarilor prin suruburi

Calitatea, controlul si receptia asamblarilor prin sudare

ATENTIE : Urmariti atingerea criteriilor de performanta din standarde in conditiile de aplicabilitate propuse de acestea, in vederea realizarii competentelor ce vor fi evaluate prin tipurile de probe propuse de standard.

MATERIALE DE REFERINTA

Aceasta sectiune a auxiliarului curricular , pentru modulul 3 : « Tehnologia asamblarii structurilor metalice « , parcurs de catre elevii care se pregatesc pentru calificarea : „Lucrator in lacatusarie mecanica structuri” , nivelul 1, contine:

v     fise de curs(conspect)

v     folii transparente

v     fise de lucru

v     fise de organizare a lucrului in echipa

v     fise de evaluare

v     fise de autoevaluare

v     teste de verificare a cunostintelor

M

Fisele de curs si fisele de lucru sunt utile pentru:

a sprijini dezvoltarea abilitatilor cheie

ca indrumare pentru activitatile de scris si luare a notitelor

sintetizarea informatiilor date

testarea cunostintelor

Fisele de curs vor fi mai utile daca veti tine cont ca :

asezarea in pagina sa fie cat mai simpla ;

explicatiile orale sa fie oferite inainte de a imparti fisele ;

termenii tehnici sa fie clarificati inainte de impartirea fiselor ;

limbajul sa fie simplu si clar;

modul de tiparire sa usureze citirea textului.

Prezentarile Power Point ofera posibilitatea realizarii unor activitati atractive:

Elab-proc-asambl.ppt

Masini si instalatii.ppt

F T 1

ELABORAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE

( Fisa conspect)

Procesul tehnologic de asamblare cuprinde operatiile de montare in ordinea lor succesiva, cu precizarea utilajului, sculelor, a aparatelor de masurat si a dispozitivelor necesare realizarii operatiilor de asamblare cu consum minim de timp si volum redus de munca.

Date initiale necesare elaborarii procesului tehnologic de asamblare:

v    desenul de ansamblu al produsului;

v    desenele subansamblurilor componente;

v    programul de productie si termenele de livrare ale produsului;

v    conditiile tehnice de receptie si normele privitoare la precizia si rigiditatea produsului;

v    utilajul existent.

Structura procesului tehnologic de asamblare

Procesul tehnologic de asamblare se compune din operatii, faze si manuiri.

Operatia de asamblare reprezinta acea parte a procesului tehnologic, efectuata fara intrerupere asupra unei unitati sau a unui complex de unitati de asamblare, de catre un muncitor sau o echipa de muncitori, pe un singur loc de munca.

Faza reprezinta partea operatiei de asamblare care se executa la o anumita imbinare folosind aceleasi dispozitive si scule si aceeasi metoda de lucru .

Manuirea reprezinta actiunea efectuata de catre muncitor in cursul unei faze de asamblare sau de pregatire in vederea asamblarii unui produs .

Proiectarea procesului tehnologic de asamblare se face avand in vedere urmatoarele conditii pe care acesta trebuie sa le indeplineasca:

v    sa asigure realizarea tuturor prescriptiilor tehnice impuse produsului;

v    sa garanteze realizarea normelor de precizie si de rigiditate;

v    sa permita obtinerea produsului la un cost cat mai redus.

Documentele tehnologice necesare proiectarii procesului de asamblare:

v    schema lanturilor de dimensiuni;

v    schema de asamblare;

v    fisa tehnologica si planul de operatii;

v    ciclograma asamblari

FT 2

FISA DE LUCRU 1

1-osie;

2- bucsa;

3 , 4 - inele interioare;

5- inel distantier;

6- piulita de reglare;

7 – saiba ;

8, 10 – inele de siguranta;

9, 11 - suruburi

 

Fig. 1

Fig.2

FT 3

INSTALATII PENTRU CURATAREA PRIN SABLARE

1

a ) Aparat de sablare (sistem aspiratie)

1 - tub aer comprimat

2 - tub aspiratie

3 - camera amestec

4 - rezervor

b) Aparat de sablare (sistem gravitational)

1 – tub aer comprimat

2 – rezervor

3 – camera amestec

4 – orificiu trecere nisip

c) Aparat sablare (sistem refulare)

1 – supapa

2 – rezervor

3 – tub elastic

4 – vana

5 – camera amestec

FT 4

MASINI CU CILINDRI PENTRU INDREPTAT TABLA

 

a) pozitia cilindrilor

b) masina cu cilindrii conducatori

1– cilindrii externi conducatori

2– cilindrii cu miscare independenta

3– cilindrii conducatori

c) masina pentru indreptat tabla groasa

1– pereche cilindrii conducatori

2– cilindrii cu miscare independenta

d) masina cu cilindrii cu miscare independenta

Schema masinii de calibrat si indreptat bare si arbori

FT 5

INSTALATIA DE TAIERE OXIACETILENICA

Text Box: 1.butelie de oxigen

2.tub de cauciuc

3.conductoare

4.piesa de taiat

5.portelectrod

FERASTRAU CIRCULAR VERTICAL

1 – batiu

2 – coloane de ghidare

3 – sanie

4 – panza disc

5 – dispozitiv de fixare

6 - instalatie de racire

 

FT 6

Indoirea

Indoirea la menghina Indoirea cu ajutorul masinilor

cu cilindri

 

falcile menghinei

cornier

placa intermediara

 

1 – cilindri conducatori

2 – cilindru condus

 


Indoirea barelor si profilelor

Indoirea profilelor dupa sablon

 


Indoirea barelor pe placa de indoit

 

Text Box: indoirea barelor pe suporturi

FT 7

Text Box: FERMA METALICA

ACTIVITATI PENTRU ELEVI

ACTIVITATEA 1- FISA DE LUCRU 1

Procesul tehnologic de asamblare

Aspecte vizate :Utilizarea limbajului specific de specialitate;

Prelucrarea grafica a rezultatelor obtinute intr-o operatie simpla;

Colaborarea cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor.

Sarcina de lucru organizati in grupe de cate 6 elevi analizati reprezentarile grafice din FT2. In fig. 1 este reprezentata grupa de repere a unei cutii de unsoare si in fig. 2 desfasurarea fazelor de asamblare a cutiei de unsoare. Fiecare grupa isi va desemna un lider care va urmari modul de rezolvare sarcinii de lucru, La expirarea timpului de lucru fiecare membru al grupei va prezenta indeplinirea uneia dintre cele 5 cerinte pe un format A4.

Cerinte :

identificati elementele componente din fig. 2 ;

precizati semnificatia notatiilor cu cifre arabe respectiv romane;

prezentati ordinea de realizare a asamblarii elementelor componente;

realizati schema de asamblare a cutiei de unsoare;

intocmiti ciclograma asamblarii.

Timpul de lucru 15 minute pentru indeplinirea sarcinii de lucru, 5 minute / grupa, pentru raportare, 10 minute concluzii.

Criterii de apreciere:

Utilizarea vocabularului adecvat temei 20 puncte

Citirea si interpretarea documentatiei tehnice 20 puncte

Nivelul de elaborare si comunicare 30 puncte

Relationarea in cadrul grupului 20 puncte

Oficiu.  10 puncte

Acumularea a sapte puncte implica obtinerea calificativului „ realizat pentru exercitiu, in fisa de descriere a activitatii.

 


Pentru aplicarea fisei de lucru aveti la dispozitie si o foaie de prezentare :FISA DE LUCRU 1.ppt

ACTIVITATEA 2- FISA DE LUCRU 2

Precizia de prelucrare si metode de asamblare

( studiu de caz )

Aspecte vizate :

Recunoasterea normelor de calitate, control si receptie ;

Prelucrarea grafica a rezultatelo obtinute intr-o operatie simpla;

Aplicarea prevederilor documentatiei de executie referitoare la asigurarea calitatii.

Se prezinta urmatoarea situatie referitoare la precizia de prelucrare si alegerea metodelor de asamblare:

Pentru a preveni aparitia unor neajunsuri legate de imposibilitatea prelucrarii suplimentare, din lipsa de dotare, sau a pierderilor de timp, implicate de necesitatea acestor prelucrari , elementele componente ale mecanismului biela - manivela din componenta motoarelor cu ardere interna sunt realizate cu tolerante mai largi. Se are in vedere indeplinirea certintelor tehnice referitoare la functionarea mecanismului. Pentru indeplinirea acestor conditii este necesar sa se respecte anumite abateri dimensionale in vederea asigurarii asamblarii si functionarii corecte a acestora.

Pentru obtinerea unei note de trecere elevul trebuie sa rezolve cerinta 1

Cerinta 1 :

Determinati caracteristicile dimensionale ale elementelor   ajustajului cu joc format intre boltul pistonului si piston care are urmatoarele caracteristici: diametrul nominal N=40mm , T = t ,Tj = 0,070mm , Jmax= 0,106 mm , Ai = 0.

Pentru obtinerea unui calificativ de merit elevul trebuie sa rezolve cerinta 2

Cerinta 2 :

Reprezentati grafic ajustajul obtinut ;

Pentru obtinerea unui calificativ de excelenta elevul trebuie sa rezolve

cerinta 3

Cerinta 3 :

Recomandati metodele de asamblare ce se pot folosi in cazul acestor ajustaje si indicati metoda pe care o considerati cea mai eficienta.

Timp de lucru : 50 minute.

ACTIVITATEA 3- FISA DE EVALUARE 1

Notiuni generale despre tehnologia asamblarii

Specificati ce cuprinde procesul tehnologic de asamblare. 1 punct

2.Enumerati datele initiale necesare proiectarii procesului tehnologic de asamblare. 1 punct

3. Indicati prin sageti inlantuirea etapelor unui proces tehnologic, de la cea mai simpla la cea mai complexa :

1 punct

Proces tehnologic

 

Manuiri

 


Faze

 

Operatie

 

4. Subliniati in lista de mai jos operatiile pregatitoare executate in vederea asamblarii:

1 punct

burghierea - spalarea pieselor

finisarea - strunjirea

rodarea - mortezarea

frezarea - retusarea

razuirea - lepuirea

rabotarea - brosarea

5.Precizati scopul in care se executa spalarea pieselor. 1 punct

6.Prezentati modul in care se executa verificarea calitatii razuirii prin tusare.

1 punct

7. Enumerati sculele si dispozitivele utilizate la executarea operatiei de retusare. 1.punct

8. Specificati materialele abrazive folosite la executarea operatiei de rodare. 1 punct

Nota : Timp de lucru 30 minute

Se acorda 2 puncte din oficiu

Acumularea a sapte puncte implica obtinerea calificativului „realizat” pentru exercitiu, in fisa de descriere a activitatii.

 

ACTIVITATEA 4 - FISA DE LUCRU 3

Notiuni generale referitoare la structuri metalice

Aspecte vizate:

Clasificarea tipurilor de structuri metalice

Exemplificarea domeniilor de utilizare ale structurilor metalice;

1.Completati enunturile urmatoare:

a) otelul fiind un material relativ………….(1) este mai rational si mai ………………(2)a fi folosit in constructia ………………….(3) unde folosirea …………………(4) nu este posibila;

1 p

b) executarea ………………(1) metalice necesita utilaj ………………..(2) si personal pregatit si………………….(3) atat pentru executie cat si pentru ……………..(4). 1 p

2. Indicatii criteriile dupa care se pot clasifica constructiile metalice. 1 p

3. Realizati corespondenta dintre grupele de confectii metalice A si tipurile de confectii metalice din coloana B:  2 p

A

B

1. pentru inchiderea spatiilor exterioare/interioare

2. pentru siguranta si protectie

3. executate din fier forjat

a. balcoane

b. grilaj pentru balcoane

c. vitrine

d .balustrade pentru scari

e. ferestre si hublouri

f. usi

g. grilaje la usi

h. imprejmuiri pentru porti

4. Indicati minim 4 avantaje ale constructiilor metalice. 1 p

5. Incercuiti varianta corecta de raspuns.

1. Realizarea unei productii sporite de otel asigura:

a- realizarea unor forme mai simple ale constructiilor metalice;

b- necesarul de laminate pentru constructii metalice;

c- realizarea elementelor principale pe scara industriala

1 p

2. In timpul exploatarii constructiile metalice necesita:

a- protejarea prin acoperire cu folie de aluminiu;

b- verificarea continua a rezistentei mecanice;

c- o supraveghere continua si lucrari periodice de intretinere.

1 p

3. Caracteristicile care privesc executarea constructiei metalice sunt:

a- omogenitatea si comportarea in timp;

b- tehnica de executie si comportarea in exploatare;

c- proprietatile mecanice. 1 p

Timp de lucru : 20 minute

Se acorda un punct din oficiu.

ACTIVITATEA 5- FISA DE LUCRU 4

S.D.V.-uri si utilaje folosite in executarea operatiilor tehnologic

Aspecte vizate :

Utilizarea limbajului specific de specialitate;

Identificarea SDV-urilor si utilajelor din dotarea locului de munca;

Explicarea constructiei si functionarii SDV-URILOR si a utilajelor

Sarcina de lucru Completati tabelul de mai jos cu informatiile cerute urmand ca profesorul sa bifeze una din casutele „ corect „ sau „ incorect”.

Nr.

Crt.

Denumire

S.D.V./ utilaj

Desti-natia

Elemente componente

Functionare

Co-

rect

Inco

rect

Timp de lucru : 30 minute

Se acorda 2 puncte pentru fiecare set de raspunsuri corecte.

Se acorda 2 puncte din oficiu.

ACTIVITATEA 6-FISA DE LUCRU 5

Tehnologia de executie a structurilor metalice

Aspecte vizate:

Identificarea , in documentatia tehnica, a conditiilor necesare executarii structurilor metalice;

Sarcina de lucru: Intocmiti un mic portofoliu format din cinci fise corespunzatoare urmatoarelor sarcini de lucru:

Tehnologia de executie a reperului P3;

Tehnologia de executie a reperului P4;

Tehnologia de executie a reperului P5;

Tehnologia de executie a reperului P 6 ;

Tehnologia de fabricatie a fermei metalice.

Indicatii de lucru:

Pentru indeplinirea sarcinii de lucru analizati cu atentie imaginea prezentata in FT 6. Portofoliul are ca scop realizarea unui material documentar sintetic (fise de documentare) privind cateva probleme importante, necesar a fi retinute cu privire la operatiile tehnologice implicate de executia structurilor metalice. Pentru aceasta este necesar sa descoperiti, sa selectati si structurati informatiile prezentate in timpul orelor de teorie la tema: „Operatii tehnologice aplicate in vederea executarii structurilor metalice”

Fisele de portofoliu vor respecta formatul unei fise tehnologice.

Timp de lucru:2 saptamani.

Text Box: Pentru obtinerea calificativului ” realizat” in fisa de descrierea activitatii este necesar ca fiecare fisa de portofoliu sa fie intocmita corect in proportie de 70%

Pentru obtinerea unui calificativ de merit sau distinctie fisele de portofoliu intocmite trebuie sa dovedeasca :

o analiza clara a tehnologiei de fabricatie a unei constructii metalice din care sa reiasa respectarea normelor de calitate impuse acestui tip de constructii;

o descriere clara a etapelor de executie a produsului final, cu precizarea surselor de informare suplimentare utilizate;

abilitatea de a elabora scurte prezentari pe teme date;

capacitatea de a intocmi documente de specialitate specifice domeniului profesional .

ACTIVITATEA 7-FISA DE LUCRU 6

Asamblari prin nituire

Aspecte vizate:

Selectarea sculelor conform cerintelor din documentatia tehnica;

Identifica caracteristicile de calitate ale produselor.

Sarcina de lucru:

Acest exercitiu va solicita sa completati tabelul de mai jos cu informatiile referitoare la sculele folosite in fiecare faza prezentata, urmand ca profesorul sa bifeze una din casutele corect sau incorect.

2 puncte

 

Nr.crt

Faza nituirii

Scule folosite

Corect

Incorect

a

Apropierea tablelor

b

Refularea capului de inchidere

c

Formarea capului de inchidere- de forma bombata

d

Formarea capului de inchidere

Acest exercitiu va solicita sa alegeti semifabricatele si niturile folosite la realizarea imbinarii nituite bifand casutele corespunzatoare dimensiunilor selectate.

Semifabricat

Material

Dimensiuni

Obs.

Lungime [mm]

Latimea [mm]

Grosimea [mm]

Bara patrata

OL 42

OLC 35

OL 37

Platbanda

OL 37

alama

OL 42

3 puncte

Nit

d tija

Lungimea minima a tijei

Observatii

cu cap semiingropat

cu cap inecat

1 punct

3. In imaginea de mai jos sunt prezentate defectele care pot sa apara la nituire.

Acest exercitiu va solicita sa identificati aceste defecte

3 puncte

Timp de lucru: 30 minute.

Se acorda 1 punct din oficiu.

Acumularea a sapte puncte implica obtinerea calificativului „realizat pentru exercitiu, in fisa de descriere a activitatii.

 


ACTIVITATEA 8-TEST DE VERIFICAREA CUNOSTINTELOR

Controlul calitatii asamblarilor sudate

Aspecte vizate:

Recunoasterea normelor de calitate, control si receptie;

Utilizarea limbajului specific de specialitate in contexte si situatii specifice activitatii desfasurate.

  1. Indicati factorii care pot influenta calitatea imbinarilor sudate. 

1 punct

  1. Precizati in ce scop se realizeaza controlul asamblarilor sudate.

1 punct

  1. Enumerati metodele de control ce se pot folosi in cazul asamblarilor sudate.

1,5 puncte

  1. Specificati defectele care se pot depista prin examinarea exterioara a cordonului de sudura. 1,5 puncte
  2. In cazul executarii controlului prin ciocanirea sudurii precizati:

a-      scopul in care se aplica,

b-      efectul aplicarii acestei metode de control ;

c-      cu ce realizeaza;

d-     cum se apreciaza calitatea sudurii;

1 punct

  1. Prezentati etapele in care se realizeaza controlul distructiv al sudurii.  1 punct
  1. Enumerati metodele de control nedistructiv folosite in cazul asamblarilor sudate.

1 punct

  1. Enumerati minim 8 defecte de forma ale imbinarilor sudate.

2 puncte

Timp de lucru : 30 minute.

Acumularea a sapte puncte implica obtinerea calificativului „realizat pentru exercitiu, in fisa de descriere a activitatii.

 


ACTIVITATEA 9- FISA DE AUTOEVALUARE

Asamblari prin pene

Indicati tipurile de asamblari cu pene longitudinale ce se pot realiza.

1 punct

Precizati conditiile care trebuie respectate la montarea penelor cu strangere:

1,5 puncte

Analizati imaginile prezentate si

Text Box: 2 puncteText Box: a) identificati operatiile de control ce se executa inainte in timpul executarii imbinarii ;
b) indicati mijloacele de control folosite in cadrul acestor opreratii.

.In imaginile de mai jos sunt prezentate doua dispozitive utilizate in cazul asamblarilor cu pene. Descrieti modul in care sunt folosite aceste dispozitive.

Text Box: 2 puncte

Prezentati fazele montarii si demontarii imbinarilor cu pene fara strangere.

1 punct

Enumerati 5 norme de protectia muncii ce trebuie respectate la executarea operatilor de montare/demontare a asamblarilor cu pene :

1,5 puncte

Se acorda un punct din oficiu

Timp de lucru : 40 de minute pentru rezolvare ; 5 minute pentru aplicarea baremului de corectare si notare.

Acumularea a sapte puncte implica obtinerea calificativului „realizat pentru exercitiu, in fisa de descriere a activitatii.

 

ACTIVITATEA 10 -FISA DE LUCRU 7

Asamblari prin filet

Aspecte vizate:

Selectarea SDV-utilor si utilajelor conform cerintelor documentatiei tehnic;

Efectuarea structurilor metalice prin asamblari demontabile

Acest exercitiu va solicita sa completati tabelul cu informatiile cerute , urmand ca profesorul sa bifeze una din casutele corect sau incorect. Pentru alegerea semifabricatelor si suruburilor puteti folosi variantele oferite, bifand casuta corespunzatoare alegerii facute.

Semifabricat

Material

Dimensiuni

Obser-vatii

Lungime [mm]

Latimea [mm]

Grosimea [mm]

Tabla

OL 42

OLC 50

OL 37

Platbanda

OLC 35

OL 37alama

OL 42

M 3

M 5

M 6

Surub

Piulita

Saiba

Nr.
crt.

Denumire operatie

S.D.V-uri

Corect

Incorect

Timp de lucru : 30 minute

ACTIVITATEA 1- FISA DE LUCRU 1

Procesul tehnologic de asamblare

Identificati elementele componente din fig. 2 ;

1-osie ; 2- bucsa ; 3,4 – inele interioare ; 5 inel distantier ;6- piulita de reglare ; 7- saiba ; 8,10- inele de siguranta ; 9,11- suruburi.

Precizati semnificatia notatiilor cu cifre arabe respective romane;

Cu cifre arabe se noteaza reperele , cu cifre romane se noteaza subgrupele de repere.

Prezentati ordinea de realizare a asamblarii elementelor componente:

Pe osia 1 se introduce bucsa 2 urmata de inelele 3si 4, subgrupa de repere I, inelul distantier 5, piulita de reglare 6, saiba 7, inelul de siguranta 8, fixat cu surubul 9. Se asambleaza subgrupa de repere II inelul de siguranta 10, fixat cu surubul 11.

Realizati schema de asamblare a cutiei de unsoare.

Intocmiti ciclograma asamblarii.

Operatia

Timp

Timpul in minute

CONFIRMAREA MARTORULUI (CELUI CARE A ASISTAT)

Confirmarea a ceea ce trebuie facut

Care a fost sarcina comuna?

Elevul …. 

Au verificat daca au inteles obiectivele?

Au stabilit activitatile si resursele necesare atingerii acestor obiective?

Au sugerat modalitati prin care pot contribui la indeplinirea sarcinii?

S-au asigurat ca au inteles in mod clar responsabilitatile care le revin?

Au verificat daca stiu locul in care vor afisa si cand?

Da  Nu

Da  Nu

Da  Nu

Da  Nu

Da  Nu

Comentarii/Exemple….

Numele elevului:

Data:

A asistat: 

(semnatura)

Functia/rolul celui care a asistat:

(ex.: profesor, supervizor, sef catedra)

ACTIVITATEA 2- FISA DE LUCRU 2

( studiu de caz)

tolerenta alezajului si arborelui : T= t = Tj / 2 = 0,070 : 2 = 0,035 mm

T = As - Ai = > As = T + Ai = 0,035 + 0 = 0,035 mm

Jmax = As - ai => ai = As - Jmax = 0,035- 0,106 = - 0,071 mm

t = as - ai = > as = t + ai = 0,035 + ( - 0,071 ) = - 0,036 mm

3) - metoda interschimbabilitatii totale ;

- metoda interschimbabilitatii partiale ;

- metoda sortarii directe ;

metoda sortarii pe grupe.

Cea mai eficienta metoda de asamblare este metoda interschimbabilitatii totale.

Criterii de apreciere

1. determinarea corecta a caracteristicilor dimensionale : 40 puncte

2. reprezentarea corecta a ajustajului 20 puncte 

3. indicarea corecta a metodelor de asamblare 20 puncte

4. din oficiu 20 puncte

ACTIVITATEA 3- FISA DE EVALUARE 1

Notiuni generale despre tehnologia asamblarii

1. Specificati ce cuprinde procesul tehnologic de asamblare. 1 punct

Procesul tehnologic de asamblare cuprinde operatiile de montare in ordinea lor succesiva, cu precizarea utilajelor, sculelor, aparatelor de masurat si a dispozitivelor specifice realizarii operatiilor de asamblare cu consum minim de timp si volum redus de munca.

2.Enumerati datele initiale necesare proiectarii procesului tehnologic de asamblare.

1 punct

Pentru a proiecta procesul tehnologic de asmblare a unui produs sunt necasare urmatoarele date initiale :

desenul de ansamblu al produsului ;

desenele subansamblurilor componente ;

programul de productie si termenele de livrare ale produsului ;

conditiile tehnice de receptie si normele privitoare la precizia si rigiditatea produsului ;

utilajul existent.

Indicati prin sageti inlantuirea etapelor unui proces tehnologic : 1 punct

Proces tehnologic

 


Operatie

 

Faze

 

4. Subliniati in lista de mai jos operatiile pregatitoare executate in vederea asamblarii: 1 punct

burghierea - spalarea pieselor

finisarea - strunjirea

rodarea - mortezarea

frezarea - retusarea

razuirea - lepuirea

rabotarea - brosarea

5.Precizati scopul in care se executa spalarea pieselor.

1 punct

Spalarea pieselor in vederea asamblarii se face pentru a indeparta aschiile marunte, pilitura, pulberea abraziva de la rectificare, urmele de ulei si a altor impuritati, care ar conduce la aparitia uzurii premature a pieselor in timpul lucrului.

6.Prezentati modul in care se executa verificarea calitatii razuirii prin tusare.

1 punct

Pentru a aprecia calitatea suprafetelor razuite se folosesc placi sau rigle-etalon a caror suprafata este acoperita cu un strat subtire de vopsea. Prin frecarea usoara a etalonului de suprafata razuita vopseaua se depune pe proeminentele suprafetei respective sub forma de pete. Numarul de pete da indicatiireferitoare la calitatea razuirii: ex. suprafete de etansare- 20-25 de pete/ unitatea de masurare (patrat 25x25 mm), suprafata de alunecare 10 – 18 pete/ unitatea de masurare.

7. Enumerati sculele si dispozitivele utilizate la executarea operatiei de retusare. 1.punct

Scule: pile , discuri de rectificat de diferite forme, pile, perii, freze, dalti.

Dispozitive: portabile actionate electric sau pneumatic care antreneaza pile, perii, freze,etc.

8. Specificati materialele abrazive folosite la executarea operatiei de rodare. 1 punct

Materialele abrazive folosite la rodare sunt : corindonul, electrocorundul, hartia abraziva, diamantul, piatra ponce, diatomitul.

ACTIVITATEA 4- FISA DE LUCRU 3

Notiuni generale referitoare la structuri metalice

1.Completati enunturile urmatoare:

a) otelul fiind un material relativ scump (1) este mai rational si mai economic(2)a fi folosit in constructia de masini(3) unde folosirea altor materiale(4) nu este posibila;

1 punct

b) executarea constructiilor (1) metalice necesita utilaj complex (2) si personal pregatit si specializat (3) atat pentru executie cat si pentru montaj (4).

1 punct

2. Indicatii criteriile dupa care se pot clasifica constructiile metalice.

1 punct

dupa destinatie;

dupa modul de asamblare a elementelor componente;

dupa natura elementelor de constructie;

dupa modul de alcatuire a elementelor de constructie.

3. Realizati corespondenta dintre grupele de confectii metalice A si tipurile de confectii metalice din coloana B:  2 puncte

1- c,e,f; 2- b,d,h; 3- a,g.

4. Indicati minim 4 avantaje ale constructiilor metalice. 1 punct

sunt mai usoare;

permit folosirea fortei de munca pe tot parcursul anului;

durata de utilizare este foarte mare;

volumul monoperei de executie si montaj este redus;

se monteaza rapid si usor;

pot fi folosite imediat dupa montare.

permit recuperarea materialului dupa demontare.

5. Incercuiti varianta corecta de raspuns.

1- b; 1 punct

2- c; 1 punct

3- b. 1 punct

ACTIVITATEA 5- FISA DE LUCRU 4

S.D.V.-uri si utilaje folosite in executarea operatiilor tehnologice

Nr.

Crt.

S.D.V./ utilaj

Desti-natia

Elemente componente

Functionare

Co-

rect

Inco-

rect

sistem de sablare prin refulare

Curatare

prin

sablare

supapa

rezervor

tub elastic

vana

camera de amestec

Aerul comprimat din camera de amestec antreneaza in miscare particulele de nisip, proiectandu-le prin furtunul 3asupra piesei ce urmeaza a fi curatata.

dispozitiv pentu fixarea piesei

Fixarea piesei in timpul gauririi

1 prisme

2. eclise

3 suport

Fixeaza piesa pe masa masinii de gaurit sau pe placa de baza a acesteia si au rolul de a impiedica Fixarea piesei pe masa masinii de gaurit sau pe placa de baza a acesteia rotirea piesei, ceea ce ar putea conduce la ruperea burghiului, ovalizatrea gaurii sau accidentarea muncitorului

masina de polizat stabila cu disc abraziv

Prelucra-rea supra-fetelor in scopul imbuna-tatirii calitatii

acestora

disc

aparatoare

transmisie

motor electric

dispozitiv de fixare

batiu

pompa

Este similara fierastraului cu disc, cu diferenta ca turatia este mult mai mare. Discul de aschiat este inlocuit cu un disc abraziv

subler

Masurarea sau verifica-

rea

dimensiuni

lor liniare.

ciocuri pentru exterior

ciocuri pentru interior

cursor

tija pentru adancime

Se utilizeaza pentru masurarea dimensiunilor liniare exterioare sau interioare sau pentru masurarea adancimii canalelor.

Acumularea a sase puncte implica acordarea calificativului „realizat”, pentru exercitiu, in fisa de descriere a activitatii.

ACTIVITATEA 6- FISA DE LUCRU 5

Fisa de portofoliu 1 ( model)

Produsul : Ferma metalica Piesa: Talpa superioara; Nr.buc.

Material OL 44-STAS 9021/ 86; Caracteristici: L 80 x 120 x 10

Schita piesei:

Nr.

Crt.

Operatii tehnologice

Scule / dispozitive

Masini / utilaje

Verificatoare

Observatii

AVTIVITATEA 7- FISA DE LUCRU 6

Asamblari nituite

Nr.crt

Faza nituirii

Scule folosite

Corect

Incorect

a

Apropierea tablelor

Contracapuitor Tragatorul

b

Refularea capului de inchidere

Contracapuitor

Ciocanul

c

Formarea capului de inchidere- de forma bombata

Contracapuitor

Ciocanul

d

Formarea capului de inchidere

Contracapuitor

Capuitor

Semifabricat

Material

Dimensiuni

Obs.

Lungime [mm]

Latimea [mm]

Grosimea [mm]

Bara patrata

OL 42

OLC 35OL 37

Platbanda

OL 35

X

X

X

X

Alegere corecta

alama

OL 42

Nit

dtija

Lungimea minima a tijei

Observatii

cu cap semiingropat

cu cap inecat

Alegere corecta

X

3. a- cap de inchidere inclinat; b- cap de inchidere deplasat; c- cap de inchidere prea mic ; d- cap de inchidere deformat; e- nit stramb; f-tablele deformate la nituire.

ACTIVITATEA 8- TEST DE VERIFICAREA CUNOSTINTELOR

Controlul calitatii asamblarilor sudate

  1. Indicati factorii care pot influenta calitatea imbinarilor sudate. 

1 punct

a-    calitatea materialului de baza;

b-   calitatea materialului de adaos( electrozi, sarma de sudura, flux, etc);

c-    calitatea executarii operatiilor pregatitoare ;

d-   calitatea executarii operatiilor de asamblare;

e-    alegerea corecta a parametrilor regimului de sudare;

f-    calificarea sudorului

2. Precizati in ce scop se realizeaza controlul asamblarilor sudate.

1 punct

Prin realizarea controlului se urmareste incadrarea proprietatilor mecanice si tehnologice, precum si a caracteristicilor structurale in valorile minime admise prescrise in standarde si normative. .

3.Enumerati metodele de control ce se pot folosi in cazul asamblarilor sudate. 

1,5 puncte

v     Examinarea exterioara;

v     Verificarea cotelor sudurii;

v     Controlul prin ciocanirea sudurii;

v     Gaurirea de control;

v     Controlul distructiv ;

v     Controlul nedistructiv.

Specificati defectele care se pot depista prin examinarea exterioara a cordonului de sudura.

1,5 puncte

a-cusatura neuniforma; b- cusatura deplasata; c- porozitati exterioare; d- zgura intre straturi; e- lipsuri; cratere; f- crestaturi marginale; g- scurgeri de metal; h- nepatrunderi; i- fisuri.

5.In cazul executarii controlului prin ciocanirea sudurii precizati:

scopul in care se aplica,

efectul aplicarii acestei metode de control ;

cu ce realizeaza;

cum se apreciaza calitatea sudurii

a-    se aplica in scopul verificarii calitatii sudurii si reducerii tensiunilor din piesa;

b-   se disperseaza tensiunile din materialul sudat;

c-    cu un ciocan de 10 N;

d-   sudura de buna calitate are un sunet metalic clar.

1 punct

6.Prezentati etapele in care se realizeaza controlul distructiv al sudurii.

1 punct

1. prelevarea epruvetelor din piesele apendice ; 2- tratarea termica a epruvetelor; 3- prelucrarea prin aschiere suprafetei epruvetei dupa tratarea termica; 4- incercarea in laboratorul de incercari mecanice.

7. Enumerati metodele de control nedistructiv folosite in cazul asamblarilor sudate. 1 punct

a- controlul radiografic cu radiatii X sau γ ; b- incercari electrice sau magnetice; c- defectoscopia ultrasonica.

8. Enumerati minim 8 defecte de forma ale imbinarilor sudate.

2 puncte

a- ingrosarea excesiva a cusaturii; b- convexitate excesiva a cusaturii; c- excesul de patrundere; d- defectul de racordare; e- scurgeri de matal;f- defectul de aliniere; g- defectul unghiular; h – supratopirea; i- strapungerea; j- subtierea ;k- sudura nesimetrica; l- latimea neregulata a cusaturii; m- suprafata neregulata; n – retasura la radacina; o- suprafata spongioasa; p- arderea cordonului de sudura; r- stropi de sudura.

ACTIVITATEA 9 - FISA DE AUTOEVALUARE

Indicati tipurile de asamblari cu pene longitudinale ce se pot realiza.

a- cu stangere ; b- fara strangere.

1 punct

Precizati conditiile care trebuie respectate la montarea penelor cu strangere:

a- pana sa adere strans pe fundul canalulu , arborelui ;

b- pana sa adere strans pe fundul canalului butucului;

c- pe fetele laterale ale penei sa existe jocuri.

1,5 puncte

Analizati imaginile prezentate 2 puncte

Text Box: a) Controlul canalului de pana inainte montarii penei ;
b) montarea penelor in canal.
c) indicati mijloacele de control folosite in cadrul acestor opreratii.

a b

c) prima operatie se executa cu sablonul;

d) a doua operatie cu ajutorul unui dispozitiv cu micrometru.

In imaginile de mai jos sunt prezentate doua dispozitive utilizate in cazul asamblarilor cu pene. Descrieti modul in care sunt folosite aceste dispozitive

a b

2 puncte

a) dispozitiv pentru presarea penei in canal - pana 1 este presata in canalul arborelui, sprijinit pe prisma 4, cu ajutorul surubului 3 evitandu-se astfel lovirea cu ciocanul , care ar putea produce deteriorari ale penei sau ale peretilor canalului;

b) dispozitiv pentru extragerea penelor din canal – la demontare, pentru scoaterea penei 1 din canalul arborelui 2, se introduce surubul 3 in gaura filetata cu care este prevazuta pana . Portiunea filetata a surubului este mai lunga decat grosimea penei astfel incat prin rezemarea varfului surubului pe fundul canalului si insurubarea acestuia se produce ridicarea penei.

Prezentati fazele montarii si demontarii imbinarilor cu pene fara strangere.

a) la montare:

- se aseaza pana in canalul de pana in canalul arborelui, fara joc lateral;

- se verifica jocul dintre fata lata a penei si fundul canalului din butuc;

- se verifica jocul radial al butucului.

b) la demontare:

- se scoate butucul de pe arbore;

- se extrage pana cu ajutorul unor dispozitive speciale cu surub.

1 punct

Enumerati 5 norme de protectia muncii ce trebuie respectate la executarea operatilor de montare/demontare a asamblarilor cu pene :

- respectarea regulilor de depozitare si transport a pieselor, subansamblurilor si ansamblurilor;

- folosirea corecta a mijloacelor de asamblare si montaj;

- folosirea echipamentului de protectia muncii;

- verificarea permanenta a instalatiilor de ridicat si transportat;

- respectarea regulilor de manevrare a reperelor de asamblat;

- folosirea sculelor adecvate si in buna stare.

1,5 puncte

Barem de notare:

1 . a) 0,5 puncte ; b) 0,5 puncte;

2. a) 0,5 puncte; b) 0,5 puncte; c) 0,5 puncte;

3. a) 0,5 puncte; b) 0,5 puncte; c) 0,5 puncte; d) 0,5 puncte;

4. a) 1 punct;  b) 1 punct;

5. a) 0,5 puncte; b) 0,5 puncte;

6. 5 * 0,30 puncte = 1, 5 puncte.

Se acorda un punct din oficiu.

ACTIVITATEA 10 - FISA DE LUCRU 7

Asamblari prin filet

Rezolvare

Semifabricat

Material

Dimensiuni

Obser-vatii

Lungime [mm]

Latimea [mm]

Grosimea [mm]

Tabla

OL 42

Alegere corecta

OLC 50

OL 45

X

X

X

Platbanda

OLC 35

Alegere corecta

OL 45

X

X

X

alama

OL 42

M 3

M 5

M 6

Corect

Incorect

Surub

X

Piulita

X

Saiba

X

Nr.
crt.

Denumire operatie

S.D.V-uri

Corect

Incorrect

Indreptarea materialului

Placa de indreptat, cioan

Trasarea guseului

Ac de trasat

Debitarea guseului

Foarfece cu disc

Controlulul dimensional al guseului

Subler

Executarea gaurilor

Masina de gaurit

Prelucrarea suprafetelor

Polizor

Curatarea suprafetelor in zona de asamblare

Peria

Asezarea pieselor in pozitia de asamblare

Verificarea coaxiaitatii gaurilorl

Calibre

Alezarea gaurilor

Alezoare

Control interoperational

Calibre

Degresarea organelor de asamblare

Hartie poroasa

Introducerea suruburilor

Acoperirea filetului piulitei cu un strat de unsoare consistenta

Insurubarea usoara a piulitelor

Strangerea definitiva

Cheie fixa

Controlul final de calitate

SUGESTII METODOLOGICE

Toate fisele de lucru au date criteriile de apreciere si punctajul pentru a forma elevilor deprinderea de autoevaluare. Profesorul poate folosi modelele respective functie de scopul in care le aplica. Indicarea unui punctaj motiveaza elevii pentru obtinerea unui rezultat cat mai bun.

Text Box: Fisa de lucru 1

 

Rezultatul muncii fiecarui membru al grupei se va afisa pe tabla sau un panou, pe verticala, astfel incat sa permita compararea raspunsurilor formulate de catre fiecare grupa. Liderul fiecarei grupe va completa formularul de analiza a lucrului in echipa, care contine concluziile asupra activitatii echipei .

Text Box: Fisa de lucru 2 

Pentru realizarea reprezentarii grafice le puteti oferi elevilor materiale informative suplimentare, folii transparente cu reprezentari ale diferitelor tipuri de ajustaje. Dupa rezolvarea sarcinii de lucru grupati elevii cate doi pentru a-si compara rezultatele obtinute. Dupa discutiile pe perechi afisati folia transparenta cu rezolvarea corecta si dezbateti in plen concluziile.

Text Box: Fisa de lucru 5 

Dupa rezolvarea de catre fiecare elev a sarcinii, impartiti elevii pe grupe de 4, cu sarcina de a-si compara fisele de portofoliu . Apoi dezbateti in plen concluziile.

Text Box: Fisele de lucru 6, 7 

Este de preferat sa se coreleze activitatile cu lucrari efectuate la instruire practica curenta care sa implice operatiile din fisa . Daca acest lucru nu este posibil, oferiti elevilor toate materialele necesare: fise tehnologice, folii transparente, planse, modele de asamblari, etc.,

Text Box: Metoda cubului

Pentru a forma abilitatea de lucru in echipa sau pentru a dezvolta capacitatile de lider al unui grup de munca sau pentru ai face pe elevi sa constientizeze rolul important pe care il are fiecare membru al unei echipe de lucru in rezolvarea sarcinii comune, se poate aplica metoda cubului

Mod de lucru:

v     se formeaza echipe de 6 elevi;

v     toate echipele primesc aceeasi sarcina de lucru;

v     activitatea se desfasoara sub forma unui concurs:” Cea mai rapida echipa este a mea”;

v     echipa va desemna un lider care va coordona desfasurarea activitatii ;

v     fiecare elev din grup primeste o foaie de hartie de forma patrata care va constitui la final o fata a cubului;

v     pe foaia primita va fi scrisa o cerinta de lucru( 1…6);

v     dupa rezolvarea sarcinii se construieste cubul;

v     cubul desfasurat va arata astfel:

v     La final puteti aplica urmatorul chestionar:

1. De ce este nevoie ca grupul sa aiba un lider?

a-    Sa faca toata munca

b-   Sa-i ajute pe toti membrii grupului sa-si indeplineasca sarcinile;

c-    Sa preia o parte din sarcini

2. Liderul nu are nevoie de colaborarea voastra.

A F

3. Locul in echipa presupune sa-i asculti pe ceilalti in aceeasi masura in care vorbesti.

A F

Exemplu :

Tema ;EXECUTIA DIFERITELOR TIPURI DE ASAMBLARI;

Lectia „Tehnologia de executie a structurilor metalice”

Lista cerintelor:

„fata” – 1 = Tehnologia de executie a reperului P2 ;

„fata” – 2 = Tehnologia de executie a reperului P3;

„fata” – 3 = Tehnologia de executie a reperului P4

„fata” – 4 = Tehnologia de executie a reperului P 5;

„fata” – 5 = Tehnologia de executie a reperului P6;

„fata” – 6 = Tehnologia de fabricatie a fermei metalice.

PREZENTARE POWERPOINT

Glosar de termeni

PREZENTARE POWERPOINT

FISA DE LUCRU 1

PREZENTARE POWERPOINT

ELABORAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC

PREZENTARE POWERPOINT

MASINI SI INSTALATII FOLOSITE IN EXECUTAREA OPERATIILOR TEHNOLOGICE

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA

manuale de specialitate :

-Utilajul si tehnologia meseriei- mecanic montator intretinere si reparatii in constructii de masini, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti , 1994;

V. Marginean, D Teodorescu- Utilajul si tehnologia constructiilor mecanice, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti , 1994;

dictionar tehnic.

adrese utile

www.bbc.co.uk/website- formare completa prin intermediul internet-ului (on-line) in materie de instrumente web- cum ar fi posta electronica si cautarea pe internet;

www.rdn.ac.uk- principalul punct de acces la multe portaluri academice pe toate subiectele

www.vts.rdn.ac.uk/- ghiduri pentru elevi

www.jisc.ac.uk – module virtuale de formare, ghiduri on- line gratuite

www.techdis.ac.uk/pdf/curricula.pdf- documente privind practica inclusiva
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Presiunea la periferia capului
Rolul si conditiile impuse cutiei de viteze
REPREZENTAREA, NOTAREA SI COTAREA FILETELOR
DATE NECESARE PROGRAMARII NC
Clasificarea mecanismelor cu cama
TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa
PLANIFICAREA TRAIECTORIILOR ROBOTILOR
POSIBILITATI DE MICSORARE A FORTELOR DE FRECARE LA OPERATIILE DE EXTRUDARE INVERSA
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu