Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Asigurari de raspundere civila

Asigurari de raspundere civila
Asigurari de raspundere civila

Elemente generale ale asigurarilor de raspundere civila

Asigurarea de raspundere civila are ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terte persoane, in conditiile in care asiguratul este raspunzator, din punct de vedere legal. Spre deosebire de asigurarile de bunuri, in cazul producerii unui risc, acoperit prin asigurarea de raspundere civila, mai intervine si o a treia persoana, respectiv tertul pagubit.

Asigurarea de raspundere civila este avantajoasa pentru toate partile implicate in contractul de asigurare: permite persoanei pagubite sa primeasca despagubirea cuvenita, asiguratorului sa incaseze primele de asigurare, iar asiguratului sa-si protejeze patrimoniul, deoarece, prin cumpararea unei astfel de asigurari, el nu mai poate fi urmarit pe cale juridica pentru prejudiciul produs.Raspunderea civila reprezinta temeiul in baza caruia o persoana poate actiona in instanta o alta persoana sau organizatie, care se presupune a fi vinovata de producerea unor pagube, prin nerespectarea legislatiei in vigoare. Raspunderea civila presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

savarsirea de catre asigurat a unei fapte ilicite;

dovada existentei unui prejudiciu;

existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a asiguratului si prejudiciul adus tertei persoane;

constatarea culpei asiguratului care a savarsit fapta ilicita.

Conceptul de „raspundere civila” este foarte important pentru societatile de asigurari care incheie asigurari de acest tip, intrucat acestea sunt obligate sa despagubeasca in numele asiguratului numai daca se dovedeste ca acesta este raspunzator legal fata de o terta parte; deci numai daca sunt indeplinite toate conditiile precizate mai sus.

Asigurarea de raspundere civila difera prin cateva aspecte principale de asigurarile de bunuri si/sau de cele de persoane. Astfel, spre deosebire de asigurarile de bunuri si persoane, unde eventuala vinovatie a asiguratului conduce la refuzul despagubirii, in cazul asigurarii de raspundere civila, cerinta esentiala pentru a se acorda despagubirea o constituie tocmai culpa asiguratului. In asigurarile de raspundere civila, in calitate de beneficiar apare numai terta persoana prejudiciata, necunoscuta in momentul incheierii asigurarii, ceea ce nu se intampla la asigurarile de persoane.

Riscuri asigurate. Prin incheierea contractului de asigurare se acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii de care raspunde in fata legii si pentru cheltuielile de judecata la care este obligat in procesul civil. De asemenea, se acorda despagubiri in cazul in care prejudiciile pricinuite s-au produs din culpa prepusilor asiguratului, sau a persoanelor pentru care asiguratul raspunde conform legii.

De regula, prin asigurarile de raspundere civila sunt acoperite numai acele prejudicii, produse de asigurat unor terte persoane, care sunt urmarea unui accident. Aceasta inseamna ca, in cadrul asigurarilor de raspundere civila, nu se acorda despagubiri pentru pretentiile formulate de terte persoane fata de asigurat, ca urmare a neexecutarii de catre acesta a unor obligatii preexistente, si nici in cazul in care prejudiciul a fost provocat cu intentie sau din neglijenta grava de catre asigurat. Alte excluderi din asigurare se refera la: amenzi si penalitati de orice fel la plata carora este obligat asiguratul, la pretentii de despagubire formulate de asigurat pentru prejudiciile suferite de el insusi, la pretentii de despagubire rezultand din daune morale, la prejudicii cauzate de asigurat in legitima aparare sau stare de necesitate, la pagube produse de razboi, explozie atomica, poluare etc.

Suma asigurata. Suma asigurata se stabileste la valoarea solicitata de asigurat si agreata de societatea de asigurare, separat pentru deces, vatamari corporale sau pagube la bunuri.

In cazul persoanelor juridice, cuantumul acestei sume se determina in functie de cifra de afaceri anuala, estimata la incheierea contractului. In cazul persoanelor fizice, se poate aplica una dintre urmatoarele metode:

metoda evaluarii averii personale prezente si viitoare;

metoda evaluarii averii personale prezente;

metoda determinarii sentintei judecatoresti maxime pentru vatamare corporala sau deces.

O caracteristica specifica a asigurarilor de raspundere civila consta in stabilirea unei sume asigurate pe perioada si a unei sume asigurate pe eveniment.

Evenimentul desemneaza orice actiune sau fapta a asiguratului care antreneaza raspunderea civila a acestuia si care este acoperita prin polita de asigurare. Indiferent de valoarea prejudiciului generat de asigurat, societatea de asigurari nu va plati despagubiri mai mari decat valoarea sumei asigurate pe eveniment. De asemenea, indiferent de numarul evenimentelor produse in perioada asigurata, asiguratorul nu va acorda despagubiri mai mari decat suma asigurata pe perioada.

Primele de asigurare se achita fie anticipat si integral pentru intreaga perioada asigurata, fie in rate subanuale.

In cazul producerii unei pagube, despagubirea se plateste, de regula, pe baza intelegerii intre asigurat, asigurator si terta persoana prejudiciata, sau, daca nu se poate ajunge la o solutie pe cale amiabila, se recurge la hotarare judecatoreasca.

Despagubirea pentru fiecare dauna in parte se plateste in limita sumei asigurate pe eveniment, iar despagubirea acordata pentru toate prejudiciile produse in decursul perioadei de asigurare nu poate depasi suma asigurata pe perioada. In cazul in care bunurile avariate sau distruse pentru care se datoreaza despagubiri au fost asigurate separat de detinatorii lor - prin asigurare facultativa de bunuri - de regula, se acorda despagubiri pentru diferenta dintre cunatumul pagubei si despagubirile platite la asigurarile facultative  incheiate. Daca este vorba despre vatamarea unei persoane insa, sumele care i se cuvin acesteia din asigurarea de raspundere civila a celui care i-a produs vatamarea corporala se platesc independent de cele la care este indreptatit printr-o eventuala asigurare de persoane.

Multe societati de asigurare, pentru a oferi produse mai atractive clientilor lor, acorda despagubiri si pentru pagubele produse in perioada de valabilitate a politei, dar care sunt descoperite ulterior.

Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto

Asigurarea de raspundere civila auto are un pronuntat caracter social, fiind destinata sa protejeze victimele accidentelor de circulatie, prin repararea prejudiciilor suferite de acestea (avarierea ori distrugerea bunurilor sau vatamarea corporala ori decesul unor persoane). De aceea, fiind considerata de o mare importanta pentru populatie, a fost reglementata prin acte normative specifice, capatand caracterul de obligativitate. In prezent, legea care guverneaza in Romania asigurarea obligatorie auto este Legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare si a ordinului nr. 8/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

Asiguratorii pot practica asigurarea obligatorie RCA daca sunt autorizati pentru desfasurarea activitatii de asigurare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii speciale:

a) sunt autorizati pentru subscrierea riscurilor de raspundere civila a vehiculelor, prevazute la clasa 10 lit. B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) dispun de o reprezentanta de despagubiri in fiecare stat situat in limitele teritoriale de acoperire a asigurarii RCA, definite la art. 11 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral;

   c) dispun de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate, sucursala ori agentie, inregistrata la oficiul registrului comertului, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov, atat pentru activitatea de contractare a asigurarii, cat si pentru cea de constatare si lichidare a daunelor pentru vehicule;

   d) pentru fiecare unitate si subunitate dispun de personal specializat pentru activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto si efectueaza plati de despagubire la cel putin una dintre unitatile teritoriale din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;   e) dispun, atat pentru sediul central, cat si pentru subunitati de o dotare cu tehnica de calcul si software adecvate si de personal care sa permita contractarea asigurarii RCA, tinerea unor evidente detaliate privind incheierea, derularea si incetarea asigurarii RCA si transmiterea in format electronic a acestor informatii catre baza de date CEDAM;

   f) asiguratorii care au fost autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarea obligatorie RCA pot desfasura aceasta activitate prin intermediari numai la:
   - sediile principale sau secundare ale asiguratorilor sau, dupa caz, ale brokerilor ori agentilor de asigurare persoane juridice;

   - sediile principale sau secundare ale asiguratilor ori ale potentialilor asigurati persoane juridice;
   - domiciliul sau, dupa caz, resedinta asiguratilor ori a potentialilor asigurati persoane fizice;
   g) detin un program de reasigurare care garanteaza o retinere proprie prudentiala, potrivit statutului Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR);

   h) sunt membri ai BAAR, precum si ai asociatiei Fondul de protectie a victimelor strazii.

Conditiile pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA, prevazute la alin. (1), trebuie indeplinite pe toata perioada de valabilitate a autorizarii de catre asiguratorii autorizati pentru practicarea acestei asigurari. Asiguratorii care au fost autorizati sa practice asigurarea obligatorie RCA isi asuma raspunderea pentru toate politele de asigurare RCA distribuite intermediarilor in asigurari, inclusiv pentru erorile sau omisiunile de redactare a politelor.

In aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere elaborarea si publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activitatii asiguratorilor care practica aceasta asigurare, dezvoltarea si intretinerea bazei de date CEDAM, precum si pentru protejarea corespunzatoare a intereselor asiguratilor se preleva o cota procentuala de 1,25% din volumul primelor de asigurare brute incasate lunar pentru asigurarea obligatorie RCA.

Pentru activitatea de constatare si lichidare a daunelor auto, asiguratorii RCA au obligatia de a dispune de personal specializat, imputernicit pentru a actiona in numele asiguratorului cu care are incheiat contractul de munca ori de mandat.

Asiguratorii RCA sunt obligati sa transmita catre baza de date CEDAM prin sistem informatic, utilizand un mediu de comunicare electronica, toate informatiile privind incheierea asigurarii obligatorii RCA si data de incetare a valabilitatii sau de reziliere a documentelor de asigurare, precum si informatii cu privire la daunele inregistrate in baza politelor de asigurare RCA ca urmare a unor evenimente produse pe parcursul derularii contractului de asigurare.

Se considera ca un vehicul este asigurat, daca proprietarul sau utilizatorul acestuia are incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabilitate in limitele teritoriale prevazute la art. 11 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit in continuare asigurarea obligatorie de raspundere civila auto sau asigurarea obligatorie RCA. Contractul de asigurare se incheie cu un asigurator care are dreptul de a practica pe teritoriul Romaniei asigurarea obligatorie RCA.

La incheierea asigurarii obligatorii RCA pentru un vehicul aflat in evidenta autoritatii de inmatriculare sau, dupa caz, de inregistrare din Romania, asiguratorul este obligat sa emita asiguratului polita de asigurare obligatorie de raspundere civila a vehiculelor, denumita in continuare polita de asigurare RCA, impreuna cu vigneta si documentul international de asigurare.
In baza unui act aditional, contractul de asigurare RCA poate cuprinde clauze suplimentare, in conditiile in care acestea nu reduc sau nu restrictioneaza drepturile unei parti prejudiciate, ce decurg din asigurarea obligatorie RCA, sau nu contravin prevederilor legale.

Dovada existentei asigurarii obligatorii RCA, in cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, o constituie:

polita de asigurare RCA emisa de asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, precum si vigneta aplicata pe parbrizul vehiculului in loc vizibil din exterior pentru vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania;

documentul international de asigurare;

documentele internationale de asigurare de raspundere civila a vehiculelor, eliberate de asiguratori RCA din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene.

In limitele teritoriale de acoperire a asigurarii obligatorii RCA se garanteaza, pe baza aceleiasi prime, acoperirea prejudiciilor in conformitate cu legislatia in vigoare din statul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul de vehicul si cu cel mai mare nivel de despagubire dintre cel prevazut in legislatia respectiva si cel prevazut in contractul de asigurare.

In cazul prejudiciului produs unui cetatean al unui stat membru prin utilizarea unui vehicul stationat in mod obisnuit pe teritoriul Romaniei, in timpul deplasarii sale intre doua state membre in care este valabil Tratatul privind instituirea Comunitatii Economice Europene, daca nu exista birou national responsabil pentru teritoriul traversat, si pe care s-a produs prejudiciul, se vor aplica prevederile prezentelor norme sau ale legislatiei statului in care isi are sediul asiguratorul emitent al politei de asigurare RCA.

Asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata:

anual ori semestrial, pentru vehiculele inmatriculate ori inregistrate, dupa caz;

pe perioada de valabilitate a autorizatiei provizorii de circulatie, pentru vehiculele care se inmatriculeaza sau se inregistreaza provizoriu, dupa caz, dar nu mai mult de 90 de zile;

pe perioada inmatricularii/inregistrarii temporare, dar nu mai mult de 12 luni.

Asiguratorii au obligatia de a stabili tarifele de prima pentru fiecare categorie de vehicule, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale pentru limitele de despagubire stabilite in baza prevederilor legale, astfel incat sa garanteze permanent indeplinirea obligatiilor ce decurg din incheierea contractelor de asigurare RCA, constituirea rezervelor tehnice prevazute in legislatia in vigoare si plata contributiilor catre fondurile stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si acoperirea cheltuielilor de achizitie si de administrare.

Limitele de despagubire stabilite de catre fiecare asigurator, precum si tarifele de prima stabilite se notifica Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cel tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea perioadei in care acestea pot fi practicate, impreuna cu intregul calcul actuarial ce a stat la baza stabilirii tarifelor primelor de asigurare, inclusiv datele statistice pe care s-a bazat acest calcul, precum si o declaratie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, insusita si semnata de conducatorul societatii.

Tarifele de prima notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se publica pe site-ul fiecarui asigurator si se afiseaza atat la sediul social, cat si la unitatile teritoriale ale asiguratorului.
Asiguratorii nu pot practica tarife de prima diferite fata de cele notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si publicate. Limitele de despagubire si tarifele de prima notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pot fi modificate dupa minimum 6 luni de la ultima modificare.

Limitele minime de despagubire sunt stabilite de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
 Pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste pentru anul 2008 la un nivel de cel putin 150.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru anul 2009 limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de cel putin 300.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru anul 2010 limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de cel putin 500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru anul 2008, la un nivel de cel putin 750.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru anul 2009 limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de cel putin 1.500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru anul 2010 limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de cel putin 2.500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
In cazul in care in unul si acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea totala a prejudiciilor depaseste limitele de despagubire specificate in polita RCA, despagubirea va fi stabilita in functie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecarei persoane indreptatite la despagubire pentru prejudiciile suferite in acelasi accident.

Raspunderea asiguratorului RCA incepe:

   a) din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare;
   b) dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a eliberat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA, valabila la momentul incheierii asigurarii;
   c) din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza a fi inmatriculate/inregistrate.In cazul instrainarii unui vehicul in baza unor acte civile sub semnatura privata, pentru care exista o asigurare obligatorie RCA valabila, aceasta asigurare ramane in vigoare pana la data dobandirii calitatii de titular al inmatricularii/inregistrarii vehiculului. In cazul in care noul proprietar detine o asigurare obligatorie RCA pe numele sau, aceasta va fi considerata valabila chiar daca nu s-a efectuat procedura de inmatriculare/inregistrare pe numele sau. Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in polita de asigurare sau, anterior acestei date, in momentul radierii din evidenta circulatiei sau al transmiterii dreptului de proprietate al vehiculului, mentionat in documentele emise de autoritatea de inmatriculare/inregistrare.

Prin exceptie, pentru vehiculele pentru care se transmite dreptul de proprietate noului proprietar in perioada de asigurare ca urmare a incetarii contractelor de leasing, asigurarile obligatorii RCA raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate inscrise in documentele de asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

   - noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare; si
   - asiguratorul a incasat integral prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate.

Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care asiguratul nu mai are calitatea de titular al inmatricularii/inregistrarii in perioada de asigurare, prima de asigurare aferenta perioadei cuprinse intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului RCA se calculeaza prin insumarea primelor lunare stabilite in tariful de prime al asiguratorului RCA, corespunzator numarului de luni intregi cuprinse in perioada de valabilitate a asigurarii.

Asigurari facultative de raspundere civila, la nivel intern si international

O categorie importanta de asigurari de raspundere civila o constituie asigurarile de raspundere civila profesionala. Acestea au rolul de a proteja asiguratul, persoana fizica sau juridica, impotriva prejudiciilor (corporale, materiale, financiare etc.) pe care acesta le poate provoca unor terte persoane. In tarile dezvoltate, incheierea unei asemenea polite de asigurare de raspundere constituie una din conditiile principale pentru practicarea anumitor profesii.

In Romania. Asigurarile de raspundere profesionala practicate pe piata romaneasca vizeaza urmatoarele categorii de profesii: constructori, medici, contabili, evaluatori, experti tehnici, consultanti, manageri, si, mai recent, avocati. Se observa ca, in general, aceste polite de asigurare sunt adresate celor care presteaza o munca de raspundere.

Prin activitatea desfasurata, aceste categorii profesionale pot, prin eroare, greseala, neglijenta, omisiune sau orice culpa proprie sa aduca pejudicii persoanelor pentru care lucreaza sau unor terti. Prin asigurarea de raspundere profesionala se garanteaza plata acestor prejudicii, in conditiile in care ele se incadreaza in categoria riscurilor asigurate. Sunt despagubite, astfel, pretentiile emise impotriva asiguratului pentru prejudicii provocate de acesta in timpul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare. Ele se refera la orice raspundere civila in legatura directa cu activitatea profesionala a asiguratului, activitatea executata de catre si in numele asiguratului, sau de catre persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit legii.

In general, despagubirile se acorda  pentru:

daune materiale produse din culpa asiguratului, persoana fizica sau juridica, precum si din culpa altor persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit legii;

cheltuieli de judecata la plata carora este obligat asiguratul prin hotarare judecatoreasca;

despagubiri la care este obligat asiguratul ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii unor documente etc.

Ca in orice contract de asigurare, si in cazul acestor polite exista anumite situatii excluse in mod expres din asigurare, cum ar fi:

prejudiciile cauzate de activitatile desfasurate de asigurat in afara unui contract incheiat cu clientul sau;

pagubele produse cu intentie de asigurat;

pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului pentru pagube produse hartiilor de valoare, documentelor, registrelor sau titlurilor, actelor manuscriselor, pietrelor scumpe, obiectelor de valoare artistica etc;

pretentii referitoare la pagube provocate de razboi, invazie, actiunea unui dusman extern, dictatura militara, confiscare, expropriere, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din dispozitia oricarei autoritati de drept sau de fapt etc.

Alaturi de asigurarile de raspundere profesionala, piata romaneasca mai ofera cateva tipuri de produse de asigurare de raspundere civila, respectiv: asigurarea de raspundere a transportatorului, in calitate de caraus, pentru marfurile transportate, asigurarea de raspundere civila - alta decat cea profesionala, a persoanelor fizice, asigurarea de raspundere civila a conducatorilor de autovehicule cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei (Carte verde).

Ca o caracteristica generala a acestor tipuri de asigurari, in ceea ce priveste suma asigurata, exista doua categorii de limitari: o limita de suma pe perioada asigurata si, respectiv, o limita de suma pe fiecare eveniment produs in perioada de valabilitate a contractului de asigurare. Despagubirile acordate pe fiecare dosar de dauna nu vor putea depasi suma maxima asigurata pe eveniment.

La nivel mondial, acolo unde sectorul asigurarilor ocupa un loc deosebit de important in cadrul economiilor nationale, iar asiguratorii au o experienta vasta in domeniu, si asigurarile de raspundere civila cunosc o dezvoltare mult mai accentuata decat in tara noastra. Pentru exemplificare, vom analiza, in continuare, cateva forme de asigurare de raspundere civila existente in SUA.

Raspunderea civila legala

Atat agentii economici implicati in tranzactii comerciale, cat si alte organizatii sunt expusi la daune in domeniul raspunderii civile legale.

Aceste daune se refera la sumele pe care organizatia sau persoana respectiva trebuie sa le plateasca pentru nerespectarea unor reglementari legale sau ca urmare a sentintei judecatoresti intr-un proces in care au fost implicate. De exemplu, orice companie care ofera servicii populatiei in propriile cladiri poate fi data in judecata de catre orice persoana care aluneca pe pardoseala lucioasa a cladirilor respective si sufera vatamari corporale care impun spitalizare. Probabilitatea producerii unui astfel de eveniment este ceea ce numim o expunere la daune in domeniul raspunderii civile.

Sa presupunem, de exemplu, ca Mary este o clienta a salonului de cosmetica A&B. Din neatentie, ea aluneca pe pardoseala salonului si isi fractureaza mana dreapta. Ca urmare a accidentului ea se interneaza in spital unde i se pune mana in gips. Timp de doua saptamani Mary se afla in concediu medical. Internarea in spital inseamna pentru ea nu numai cheltuieli medicale considerabile, dar si intreruperea fortata a serviciului, deci o scadere a veniturilor ei salariale.

Pentru a recupera aceste pierderi, Mary intenteaza proces salonului de cosmetica pentru neglijenta cu care a intretinut pardoseala. A&B pierde procesul si trebuie sa plateasca clientei sale despagubiri pentru cheltuielile medicale si pentru pierderea veniturilor salariale pe perioada spitalizarii, ca urmare a fracturii suferite. Pentru salonul de cosmetica A&B acestea sunt daune in domeniul raspunderii civile.

Aceste daune pot avea valori cuprinse intre cateva sute de mii si milioane de u.m.. Daca aceste expuneri la daune nu sunt tratate corespunzator in cadrul managementului de risc al companiei, ele pot avea consecinte financiare dezastruoase asupra companiei. La limita, ele pot conduce chiar la faliment. De aceea, cele mai multe organizatii incearca sa previna producerea unor astfel de pierderi, iar daca acestea totusi se produc sunt cautate modalitati eficiente pentru finantarea lor.

Fiecare persoana fizica sau juridica are responsabilitatea de a respecta legile, iar in cazul in care le incalca, are obligatia de a se supune sanctiunilor ce decurg din faptele sale.Raspunderea legala constituie deci, temeiul pe baza caruia o persoana poate actiona in instanta o alta persoana sau organizatie, care se presupune a fi vinovata de producerea unor pagube, prin nerespectarea legislatiei in vigoare. Daca se dovedeste ca intr-adevar o persoana este vinovata, atunci aceasta trebuie sa plateasca despagubiri persoanei vatamate.

Rezulta de aici ca oricine doreste sa evalueze expunerea la riscul de raspundere civila al unei organizatii, trebuie sa inteleaga diferitele cai prin care organizatia respectiva ar putea fi chemata in instanta, in temeiul raspunderii civile. De aceea, sarcina principala a reprezentantului societatii de asigurari este de a determina daca asiguratul se afla sau nu in situatia de a plati daune unei terte parti, in temeiul raspunderii civile.

Daca concluziile reprezentantului societatii de asigurari releva vinovatia clientului lor, atunci societatea de asigurari prefera sa plateasca despagubirile pretinse inainte de a se ajunge la instanta de judecata. Bineinteles ca motivul reclamatiei, respectiv cauza prejudiciului, trebuie sa fie acoperita de polita de asigurare, iar reclamantul si compania de asigurari trebuie sa cada de acord asupra valorii despagubirilor care se platesc.

Pentru a intelege conceptul de raspundere civila legala, prezentam in Fig. 4.1 structura de baza a acestuia.

Raspundere legala

Prejudicii

Neglijenta

Prejudicii intentionate

Prejudicii in sensul strict al raspunderii civile

Contracte

Incalcarea clauzelor contractuale

Acord de despagubire

Legi

Legea asigurarii fortei de munca

Alte legi care definesc obligatii legale si standarde de asistenta

Figura 4.1. Structura conceptului de raspundere civilaPolitica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Conditii generale privind asigurarea multirisc a locuintei
Caiet practica - ab asig broker de asigurare - reasigurare srl
Marketingul produselor de asigurare
Rezultatele pietei asigurarilor la nivelul ultimilor 8 ani
Conditii specifice pentru riscul de imbolnavire grava (6 afectiuni)
Conceptul de asigurare
Mixul de marketing in asigurarile de persoane
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ASIGURAREA BUNURILORTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu