Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » asigurari
Sistemul de asigurare si protectie sociala

Sistemul de asigurare si protectie sociala
SISTEMUL DE ASIGURARE SI PROTECTIE SOCIALA

1 Sistemul asigurarilor sociale

Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile Legii 19/2000, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit sistemul public.

Sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza :

a)      principiul unicitatii, potivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public bazat pe aceleasi norme de drept;
b)      principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;

c)      principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege;

d)     principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii obligatia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;

e)      principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite;

f)       principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin siatemului public, conform legii;

g)      principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public.

In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

a)      persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti care isi desfasoara activitatea pe baza de contract idividual de munca;

b)      persoane care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

- administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau

de management;

- membri ai asociatiei familiale;

- persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

- persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii

acestora;

- persoanele care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor

individuale sau activitati in domeniul forestier;

- membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;

- persoane care isi desfasoara activitati in unitati de cult recunoscute potrivit

legii si care nu au incheiat contract individual de munca.

Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare, in conditiile legii 19/2000, si alte persoane care nu se regasesc mai sus.

In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului, denumite riscuri asigurate.

Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de : pensii, indemnizatii, ajutoare, alte tipuri de prestatii prevazute de lege, corelative cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale. In sistemul public asiguratii nu pot beneficia de doua sau mai multe prestatii de asigurari sociale pentru acelasi risc asigurat, cu exceptia celor pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca.

Constituie stagiu de cotizatie perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

In sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii:

pensia pentru limita de varsta;

pensia anticipata;

pensia anticipata partiala;

pensia de invaliditate;

pensia de urmas.

Asiguratii sistemului public au dreptul, in afara de pensie la:

a)      indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;

b)      prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;

c)      indemnizatie pentru maternitate;

d)     indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav;

e)      ajutor de deces;

Beneficiaza de aceste drepturi asiguratii care au stagiu de cotizare de cel putin 6 luni,

realizat in ultimile 12 luni anterioare producerii riscului. Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita de 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii. Se considera stagiu de cotizare si situatia in care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de 22 de zile de stagiu de cotizare[2] .

Asiguratii au dreptul la concedii si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si sida. Lista cuprizand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.

In cazul asiguratilor care au stagiul de cotizare mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia de asigurari sociale din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa plateasca contributia de asigurari sociale.

Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale. La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari sociale se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

Calculul si plata indemnizatiilor se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ de plata.

Certificatul de concediu medical se elibereaza de catre medicul curant (orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie libera practica valabila si care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate) si se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Plata indemnizatiilor inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:

a)      beneficiarul a decedat;

b)      beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

c)      beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;

d)     beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

1.1 Concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeza :

a)      de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi (calendaristica) de incapacitate temporara de munca, din care se iau in calcul doar zilele lucratoare;

b)      din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia.

In situatia in care unui asigurat : se acorda doua sau mai multe concedii medicale pentru

aceeasi afectiune (cu acelasi cod diagnostic), cu continuitate intre ele, durata lor se cumuleaza. In aceasi situatie , la calculul indemnizatiilor pentru cerificatele de concediu medical in continuare se mentine baza de calcul determinate pentru certificatul de concediu medical initial.

Pentru plata indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 zile in intevalul de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.

Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi, de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

a)      un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;

b)      un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, pentru sida si neoplazii, in functie de stadiul bolii;

c)      un an si 6 luni in intevalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

d)     6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

In cazul in care medicul expert al asigurarilor sociale a emis avizul de pensionare de

invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, sida, neoplazii precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgiucale este de 100% din baza de calcul.1.2 Concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de :

a)      indemnizatia pentru trecere temporara in alta munca – se acorda salariatilor in cazul in care la noul loc de munca realizeaza un venit brut lunar inferior mediei veniturilor brute lunare pe ultimele 6 luni;

b)      indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala – se acorda salariatilor daca, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.

Indemnizatiile prevazute la punctele a) si b) se acorda, la propunerea

medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale pentru cel mult 90 zile intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape.

Cuantumul lunar al indemnizatiilor este egal cu diferenta dintre baza de calcul si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.

c)      indemnizatia de carantina – se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unor boli contagioase.

Cuantumul lunar al indemnizatiei de carantina reprezinta 75% din baza de calcul.

d)     indemnizatii pentru procurarea de produse ortopedice – se acorda in cazul in care aceste produse nu sunt suportate de la asigurarile sociale de sanatate.

Modalitatile de stabilire si de acordare a ajutoarelor si indemnizatiilor pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.

e)      indemnizatii pentru reabilitate profesionala;

f)       tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate;

g)      bilete de odihna pentru asiguratii unitatilor in care nu este reglementata constituirea fondului social, potivit legii.

Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 zile,

precum si pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear si reabilitate profesionala, in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.

Indemnizatiile prevazute la punctele a) , b) si c) se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat, din motive neimputabile. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora.

Baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii din ultimele 6 luni anterioare datei pierderi calitatii de asigurat.

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.

Concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 zile pe care salariata mama are obligatia sa il efectueze dupa nastere in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii.

Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.

Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul. Indemnizatia se suporta integral din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Cuantumul indemnizatiei se stabileste astfel : (salariul mediu din ultimele 6 luni : la numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul) x 85% x numarul de zile lucratoare din concediu.

1.4 Concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav

Asiguratii au dreptul la concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav pana la varsta de 7 ani si pentru ingrijirea copilului cu handicap pana la varsta de 18 ani.

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Durata concediului este de 45 zile calendaristice pe an, cu exceptia cazurilor privind bolile contagioase, interventiile chirurgicale, imobilizarile in gips; durata concediului medical este stabilita de medicul de familie.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul.

Cuantumul indemnizatiei se stabileste astfel : (salariul mediu din ultimele 6 luni : numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul) x 85% x numarul de zile lucratoare din concediu.

1.5 Indemnizatie pentru cresterea copilului

Pentru a beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, mama trebuie sa cotizeze la asigurarile de stat cel putin 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, indiferent de data de la care solicitantul a devenit asigurat al sistemului public.

Drepturile pentru sustinerea cresterii copilului se vor acorda astfel:

Lunar se plateste indemnizatia pentru cresterea copilului, in cuantum de 600

lei, persoanelor care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit. In situatia in care beneficiarii indemnizatiei renunta la concediul de crestere a copilului, vor primi un stimulent de 100 lei pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani de catre copil.

Alocatia de stat pentru copii, acordata lunar, este in cuantum de 200 lei pana la

implinirea de catre copil a varstei de 2 ani sau trei ani, in situatia copiilor cu handicap. Conform acestei reglementari, sfera beneficiarilor este mai larga. De acest drept beneficiaza si persoanele care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii, precum si cele care nu desfasoara activitate.

De indemnizatia si stimulentul acordat pentru cresterea copilului, beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului, persoana care a adoptat sau i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament, precum si persoana care a fost numita tutore.

1.6 Concedii medicale si indemnizatii de risc maternal

Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Concediu si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditiile de stagiu de cotizare.

Cuantumul indemnizatiei reprezinta 75% din baza de calcul.

1.7 Ajutorul de deces

Ajutorul de deces se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat. Se acorda in cazul decesului asiguratului sau al altui membru de familie aflat in intretinerea titularului.

Indemnizatia cuvenita si neachitata asiguratului decedat se plateste sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora , persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.

Indemnizatia poate fi solicitata , pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii , in cazul:

a)      asiguratului sau pensionarului, la 1550 lei;

b)      a unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei.

Sistemul asigurarilor pentru somaj

In spiritul legislatiei in vigoare termenii si expresiile de mai jos au

urmatoarele semnificatii:

I. somer – persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)      este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minim 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;

b)      starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei muncii;

c)      nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate , venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni;

d)     este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;

e)      este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege.

II. stagiu de cotizare – perioada in care s-a platit contributia de asigurari

pentru somaj atat de catre angajat, asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.

III. asigurat – persoana fizica care realizeaza venituri si este asigurata pentru

riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj.

IV. indemnizatie de somaj – o compensatie partiala a veniturilor asiguratului

ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca.

V. masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca – acele masuri care au ca

scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si , in mod deosebit, a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.

1 Categorii de asigurati

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile legii,

persoanele fizice, denumite in continuare asigurati. Asiguratii pot fi [6]:

a)      cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii;

b)      cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii;

c)      straini, care pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii.Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si

au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj.

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate in mod obligatoriu, prin efectul legii:

a)      persoane care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;

b)      functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;

c)      persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti, pe durata mandatului;

d)     militarii angajati pe baza de contract;

e)      persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator.

In conditiile legii , in sistemul asigurarilor pentru somaj se pot asigura

urmatoarele persoane:

a)      asociat unic, asociati;

b)      administratori care au incheiat contract potrivit legii;

c)      persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

d)     membri ai asociatiei familiale;

e)      cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii.

Angajatorii sunt obligati sa depuna, pana la data de 25 ale lunii urmatoare

cele pentru care se datoreaza contributiile, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Somerii beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

a)      au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

b)      nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

c)      nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

d)     sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau dupa caz, resedinta daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazut la punctul a), nu se iau in calcul:

a)      perioada de suspendare a raportului de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile;

b)      perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni; pentru persoanele care au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca;

c)      perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele care le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor;

d)     perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele reintegrate in munca, prin hotarare judecatoreasca definitiva , nu mai este posibila la unitatea la care au fost incadrati in munca anterior.

Pentru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de

cotizare se stabileste proportional cu timpul lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp partial.

Pentru persoanele cu contract de munca temporara, stagiul de cotizare se stabileste in functie de durata fiecarei misiuni, respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, intre misiuni.

Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.

In aceasta situatie somerii beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)      sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;

b)      nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

c)      nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii, sau dupa caz, si

angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

Indemnizatia de somaj se acorda la cerere, dupa caz, de la data:

a)      incetarii contractului individual de munca;

b)      incetarii raporturilor de serviciu;

c)      incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;

d)     expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;

e)      incetarii calitatii de membru cooperator;

f)       incetarii contractului de asigurare pentru somaj;

g)      incetarii motivului pentru care au fost pensionate;

h)      incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

i)        ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

j)        incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;

k)      expirarii perioadei de 60 zile (pentru cazurile in care le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor);

l)        absolvirii (pentru cazurile in care le-a incetat raporturile de serviciu din motive neimputabila lor);

m)    expirarii perioadei de 30 zile, ( pentru cazurile in care le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca).

Indemnizatia de somaj se acorda de la data solicitarii, incetarii activitatii, daca

cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 zile de la aceasta data. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data solicitarii incetarii activitatii, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.

Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi.

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod

diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a)      75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b)      suma prevazuta la punctul a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare sunt:

a)      3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

b)      5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c)      7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;

d)     10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 ani.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitariidreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin:

a)      subventionarea locurilor de munca;

b)      acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca;

c)      acordarea unor facilitatii.

Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor

legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul realizarii unor programe care au scop ocuparea temporara a fortei de munca din cadrul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale.

Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este:

a)      in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe tara;

b)      in perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe tara, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii

de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor de somaj, aferenta absolventilor incadrati si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:

a)      1 salariu de baza minim brut pe tara , in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

b)      1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

c)      1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza absolventi ai unei institutii de invatamant sunt obligati sa

mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora ce putin 3 ani de la data incheierii.

Angajatorii care inceteaza din initiativa lor raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent, plus dobanda aferenta, calculata la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.

Absolventii pot fi incadrati o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familie primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. Angajatorii care inceteaza din initiativa lor raporturile de munca sau de serviciu ale acestor persoane sunt obligati sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana si dobanzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.

4 Alte drepturi salariale – tichete de masa

Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiile autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare anagajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe costuri de angajator.

Tichetele de masa se emit de catre unitatile cu activitate specializata in domeniul , denumite unitati emitente, sau de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete.

Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor.

Fiecare tichet de masa este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde, cel putin urmatoarele mentiuni:

a)      numele si adresa emitentului;

b)      valoarea nominala a tichetului de masa;

c)      date referitoare la perioada de valabilitate;

d)     interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;

e)      spatiu pentru inscrierea numelui si prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa;

f)       spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masa a fost utilizat.

Valoarea nominala a unui tichet de masa se indexeaza semestrial cu indicele preturilor de

consum, inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica. Daca valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este mai mica decat ultima valoare nominala indexata, pentru perioadele urmatoare valoarea nominala a tichetului de masa ramane nemodificata.

Pentru semestrul I 2008 , incepand cu luna martie 2008, valoarea nominala a tichetelor de masa va fi de 7,88 lei .

Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de tichete de masa achita contravaloarea nominala a tichetelor de masa, cat si costul imprimatului reprezentand tichetul de masa. Aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit pentru angajator, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu.

Angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.

Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru in unitate.

Tichetele de masa pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.

Angajatorul, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, cu reprezentatul salariatilor, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de masa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare.

Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatilor lista unitatilor de alimentatie publica corespunzatoare retelei utilizate, la care salariatii pot folosi tichete de masa. La stabilirea acestor unitati vor fi avute in vedere calitatea serviciilor si un nivel cat mai redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a)      comercializarea de catre salariati si de catre unitatile de alimentatie publica a tichetelor de masa contra unei fractiuni de pret sau a altor produse decat cele alimentare;

b)      utilizarea de catre salariati a unui numar de tichete de masa mai mare decat numarul de zile in care sunt prezenti la lucru in unitate.Legea nr.19 / 2000 (forma initiala) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Publicare:Monitorul Oficial ,Partea I , nr.140/ 01aprilie 2000

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 , privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

,,Calculul certificatelor de concediu medical’’ conform Ordinului din Monitorul Oficial nr.519/ 01 august 2007

,,Calculul certificatelor de concediu medical’’ conform Ordinului din Monitorul Oficial nr.519/ 01 august 2007

Legea nr.387 din 31 decembrie 2007 privind ,,Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2008’’

Publicatre: Monitorul Oficial nr.901/31 decembrie 2007

Legea nr.76 /16 ianuarie 2002 privind ,,Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca’’

Publicatre: Monitorul Oficial nr.103/ 06 februarie 2002

Legea nr.76 /16 ianuarie 2002 privind ,,Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca’’

Publicatre: Monitorul Oficial nr.103/ 06 februarie 2002

Legea nr.76 /16 ianuarie 2002 privind ,,Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca’’

Publicatre: Monitorul Oficial nr.103/ 06 februarie 2002

Legea nr.142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa

Puclicare: Monitorul Oficial nr.260 din 13 iulie 1998

Ordin nr. 64/2008 din 31 ianuarie 2008 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pe semestrul I/2008 , Publicare: Monitorul Oficial nr.93/ 6 februarie 2008
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Tipuri de asigurari de garantii
Conceptul de eficienta in asigurari
Particularitati ale managementului in asigurari
Caracteristicile de baza ale asigurarilor
PIATA ASIGURARILOR
LOCUL FONDURILOR DE ASIGURARE IN SISTEMUL DIN ROMANIA SI AL ASIGURARILOR PRACTICATE DE SOCIETAȚILOR SPECIALIZATE IN SISTEMUL GENERAL DE PROTECTIE
Principalele prevederi fiscale cu influenta asupra companiilor de asigurari
CONCEPTUL DE ASIGURARE

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu