Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » comert
SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATASOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA.

Notiune. Caractere.

Societatea cu raspundere limitata este societatea ce se constituie, pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane ce pun in comun anumite bunuri pentru a desfasura activitatea comerciala, in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor .

Aceasta societate are urmatoarele caractere:

- asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor, societatea avand un caracter intuitu personae.

- capitalul social este divizat in parti sociale, nereprezentate prin titluri negociabile.- asociatii raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor.

Legea reglementeaza societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. O persoana fizica sau juridica, printr-o manifestare unilaterala de vointa, poate constitui o societate comerciala in care va fi detinatorul tuturor partilor sociale[2]. Art. 13 din Legea nr. 31/1990 dipune: „In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale. Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic,valoarea aportului in natura va fi stabilit pe baza unei expertize de specialitate”.

Nu este permisa unei persoane sa infiinteze mai multe societati in care este asociat unic. De asemenea, o societate de acest fel, nu poate constitui la randul sau o alta societate cu raspundere limitata cu un asociat unic[3]. Daca nu se respecta aceste interdictii, Ministerul Finantelor poate cere dizolvarea judecatoreasca a societatii infiintate nelegal.

Constituirea societatii.

Pentru constituirea societatii cu raspundere limitata trebuiesc indeplinite anumite conditii.

- este necesara intocmirea actului constitutiv (contract si statut, in societatile pluripersonale; statut in societatile unipersonale), in forma autentica.

Contractul de societate, precum si statutul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic trebuie sa cuprinda elementele prevazute in art. 7 din Legea nr. 31/1990.

- asociati pot fi orice persoane fizice sau juridice, respectandu-se restrictiile impuse pentru societatea unipersonala. Fiind vorba de o societate intuitu personae, legea limiteaza la 50 numarul maxim de asociati.

- firma societatii se compune dintr-o denumire fantezista insotita de mentiunea “societate cu raspundere limitata” sau “SRL”.

- capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei. Potrivit prevederilor art. 91.din lege: „si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris”. Pentru protectia tertilor, legea impune ca inainte de a se incepe operatiunile comerciale, capitalul sa fie varsat integral.

- contractul trebuie sa prevada aportul fiecarui asociat in numerar sau in natura. Nu sunt permise prestatiile in munca si creantele ca aport social. In prezent nu mai sunt impuse plafoane pentru diferitele feluri de aporturi permise. Valoarea si modul de evaluare a bunurilor, aduse ca aport in natura, trebuie mentionate in contractul de societate.

- capitalul social se divide in parti sociale cu o valoare nominala egala ce nu poate fi mai mica de 10 lei. Partile sociale nu sunt reprezentate prin titluri negociabile. Nerespectarea acestei ultime interdictii este infractiune. De asemenea, contractul indica numarul partilor sociale si repartizarea lor intre asociati. Numarul partilor sociale cuvenite fiecaruia este proportional cu cota de participare.

- actul constitutiv se inmatriculeaza si se publica.

Functionarea societatii.

Adunarea asociatilor. Legea prevede adunarea asociatilor ca un organism cu competenta generala de deliberare si decizie, ce are puterea sa hotarasca in toate problemele esentiale ale societatii.

Ea se convoca cel putin o data pe an si ori de cate ori este necesar, de catre administratori. Convocarea o poate face si un asociat (un numar de asociati), ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, precum si cenzorii cand administratorii nu-si indeplinesc obligatia convocarii.

Principalele atributii ale adunarii generale a asociatilor sunt precizate in art. 194 alin. 1 din Legea nr. 31/1990:

a) sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;

b) sa desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoce/demita si sa le dea descarcare de activitate, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;

c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

d) sa modifice actul constitutiv.

Daca in actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru ca nu este de acord cu modificarile aduse acestuia, se aplica dispozitiile art. 224 si 225 din lege.

In cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic obligatiile, mentionate mai sus, sunt exercitate de asociatul unic, care trebuie sa consemneze in scris orice decizie adoptata.

Pentru luarea hotararilor legea cere o dubla majoritate: o majoritate in numarul asociatilor si o majoritate in numarul partilor sociale (capital). Neobtinerea dublei majoritati justifica convocarea unei noi adunari care poate decide oricare ar fi numarul de asociati si partea de capital reprezentata de asociatii prezenti (hotararea se ia cu votul majoritatii asociatilor prezenti in adunare) .

Modificarea actului constitutiv se face cu votul tuturor asociatilor (daca contractul nu prevedea altfel).

Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. Legea permite ca partile sa decida daca votul se poate exprima sau nu prin corespondenta. Un asociat nu poate vota in deciziile asociatilor cu privire la aporturile sale in natura sau cu privire la actele juridice incheiate intre el si societate.

Hotararile trebuie inregistrate la registrul comertului, daca se refera la acte sau fapte a carorn inregistrare este prevazuta de art. 21 din Legea nr. 26/1990, si pot fi anulate de catre instanta la cererea celor interesati.Administrarea societatii. Societatea poate fi administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati. Desemnarea administratorilor si stabilirea puterilor lor, se face de catre adunarea asociatilor cu respectarea dublei majoritati[5].

Revocarea administratorilor se face cu votul tuturor asociatilor daca administratorii au fost numiti prin actul constitutiv sau prin votul dublei majoritati, daca ei au fost desemnati de adunarea asociatilor.

Administratorii nu pot sa exercite, fara autorizarea adunarii asociatilor, functia de administrator in alte societati concurente.

Daca sunt numiti mai multi administratori, asociatii indica modul de lucru. Daca s-a stabilit sa lucreze impreuna, deciziile se iau in unanimitate si in caz de divergenta vor hotari asociatii.

Daca nu s-a indicat modul de lucru, fiecare din ei isi exercita functia in mod individual. Cand un administrator ia initiativa unei operatii ce depaseste limitele operatiilor obisnuite comertului pe care-l face societatea, el trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori. Daca exista opozitie, vor decide asociatii.

Administratorii pot face toate operatiile care se impun pentru ducerea la indeplinire a obiectului societatii, cu exceptia restrictiilor impuse de lege si actul constitutiv.

Prin art. 198 din lege, administratorul este obligat sa tina un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau seiul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social , transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea. Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori. Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea acestei obligatii.

Prin actul constitutiv, sau ulterior prin decizia adunarii generale, dreptul de reprezentare apartine administratorului desemnat in calitate de reprezentant al societatii. In caz contrar, legea prezuma ca acest drept apartine fiecarui administrator.

In societatile cu raspundere limitata cu asociat unic, atributiile sunt exercitate de catre asociatul unic, daca are si calitatea de administrator[6].

Controlul gestiunii. Aceasta activitate se poate face prin cenzori sau de catre asociati. Acestia din urma indeplinesc un asemenea mandat cand nu s-au stabilit cenzori.

In principiu, numirea cenzorilor este facultativa. Ea devine obligatorie daca numarul asociatilor trece de 15.

Potrivit art. 199 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 societatea cu raspundere limitata poate avea unul sau mai multi cenzori. Daca sunt mai multi cenzori, numarul acestora trebuie sa fie impar. Cenzorul trebuie sa fie expert contabil.

OUG nr. 75/1999 privind auditul financiar reglementeaza statutul auditorului financiar.

Auditorul fianciar este numit si poate fi revocat de adunarea asociatilor, cu exceptia primului auditor financiar, care este desemnat prin actul constitutiv. Durata minima a contractului de audit este fixata de catre adunarea asociatilor. Articolele 163, 164 si 1641 din Legea nr. 31/1990 contine drepturile, obligatiile si raspunderea auditorului financiar si a auditorilor interni.

Potrivit art. 199 alin 5 din Legea nr. 31/1990: „In lipsa de cenzori sau, dupa caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii, va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv”

Profit si dividende. Fondul de rezerva

In urma aprobarii situatiilor financiare de catre adunarea generala a asociatilor, administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii ale situatiilor financiare anuale, respectand prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, pentru a fi publicate respectand prevederile art. 185 din Legea nr. 31/1990.

Profitul obtinut este destinat impartirii intre asociati sub forma de dividende, si constituirii fondului de rezerva ( cel putin 5 % anual din profitul societatii, pana va atinge minim o cincime din capitalul social).

In art. 200 din Legea nr. 31/1990 prevede expres interdictia pentru societatea cu raspundere limitata de a emite titluri de valoare (actiuni sau obligatiuni).

Transmiterea partilor sociale.

Legea (LSC) reglementeaza transmiterea partilor sociale intre asociati, catre persoane din afara societatii si prin succesiune[7].

Normele privind transmiterea partilor sociale, din legea 31/1990 se completeaza cu regulile de drept comun privind cesiunea de creanta si cele referitoare la succesiuni.

Transmiterea partilor sociale prin cesiune presupune consimtamantul tuturor asociatilor. Numai in acest mod se poate asigura caracterul intuitu personae al societatii.

Consimtamantul asociatilor este cerut si pentru continuarea societatii cu mostenitorii asociatului decedat.

Cesiunea partilor sociale.

a) intre asociati. Se prevede expres, in art. 202 din Legea nr. 31/1990, ca partile sociale pot fi transmise intre asociati. Cesiunea presupune un contract intre asociatul cedent si asciatul cesionar care trebuie sa imbrace forma autentica deoarece, indirect se modifica actul constitutiv. Aceasta cesiune nu are nevoie de consimtamantul asociatilor, deoarece respecta caracterul intuitu personae al societatii.

Ea trebuie notificata societatii, fapt ce se indeplineste prin cererea de inscrierea a cesiunii in registrul asociatilor.

Pentru terti cesiunea devine opozabila numai din momentul inscrierii in registrul comertului.

Cesiunea nu este posibila daca actul constitutiv a interzis-o.

b) intre asociati si persoane din afara societatii. Este permisa numai daca a fost aprobata in prealabil de asociatii ce reprezinta cel putin trei patrimi din capitalul social. Deci, in acest caz este necesara o hotarare a adunarii asociatilor. Decizia se ia in conditii derogatorii de la regula dublei majoritati. Cesiunea se face in forma autentica, trebuie notificata societatii si inscrisa in registrul registrul de asociati ai societatii, va produce efecte fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.


Transmiterea partilor sociale pe cale succesorala.

Legea prevede in (art. 202 alin. 3): „In cazul dobandirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin. 2, nu sunt aplicabile daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel; in acest din urma caz, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat”.

Mostenitorii asociatului vor dobandi partile sociale de la data decesului asociatului.

In acest caz, avem de a face cu manifestari de vointa ale asociatilor cu privire la continuarea societatii cu mostenitorii.

Deci, daca nu s-a interzis expres o continuare a societatii cu succesorii, acestia din urma devin titulari ai partilor sociale si deci asociati in societatea cu raspunderea limitata.

Daca s-ar depasi numarul de 50 asociati, ei vor fi obligati sa desemneze un numar de titulari care nu trebuie sa duca la depasirea maximului legal.

Transmiterea pe cale succesorala trebuie notificata societatii si inregistrata la registrul comertului.

Daca s-a interzis continuarea societatii cu succesorii, acestia, ca titulari ai partilor sociale, au dreptul la contravaloarea partilor sociale calculata conform ultimului bilant aprobat[8].

Situatii speciale de modificare a actului constitutiv.

Retragerea din societate.

Regulile ce guverneaza retragerea asociatului din societatile de persoane sunt aplicabile si societatii cu raspundere limitata.

Totusi, in art.194 al.2 din LSC este prevazut un caz special de retragere: asociatul poate sa se retraga cand nu este de acord cu modificarile aduse actului constitutiv, daca acest drept a fost inscris in actul constitutiv.

Asociatul retras, in aceste conditii are dreptul la profit si suporta pierderile pana in ziua retragerii. De asemenea, are dreptul la o suma de bani ce reprezinta valoarea cuvenita din patrimoniul social. El este obligat sa suporte consecintele unor operatiuni aflate in curs de executare si nu poate sa-si retraga partea ce i se cuvine decat dupa finalizarea operatiunilor respective. Asociatul retras este obligat fata de terti pana in ziua retragerii.

Excluderea asociatului.

Este supusa acelorasi reguli ca si excluderea asociatului din societatile de persoane. Hotararea judecatoreasca irevocabila se va pronunta si asupra structurii capitalului social, si se va publica, la cererea societatii comerciale in Monitorul Oficial.

Modificarea numarului asociatilor.

Modificarea poate opera fie in sensul transformarii unei societati cu mai multi asociati intr-o societate unipersonala, fie in sens invers.

a) transformarea intr-o societate cu mai multi asociati intr-o societate cu asociat unic. Hotararea de transformare trebuie sa fie insotita de cererea de retragere a celorlalti asociati sau de o cesiune a partilor sociale catre asociatul unic.

b) Transformarea societatii cu un asociat unic intr-o societate cu mai multi asociati. Se realizeaza prin transmiterea de catre asociatul unic de parti sociale catre alte persoane sau prin marirea capitalului social (cand noii asociati aduc aporturi in societate).

Actul modificator se face in forma autentica, se va inregistra la registrul comertului si se va publica.

Dizolvarea si lichidarea societatii.

Dizolvarea si lichidarea acestei societati se face potrivit regulilor generale referitoare la dizolvare si lichidare ( Legea nr. 31/1990 art. 227 si 237 prevede cauzele generale de dizolvarea, care sunt aplicabile si societatii cu raspundere limitata)

Separat de asta, exista situatii speciale de dizolvare si intalnim anumite particularitati in lichidarea societatii cu raspundere limitata.

Astfel, daca administratorul constata diminuarea activului net al societatii, la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris (pierderile trebuie sa fie stabilite prin situatia financiara anuala aprobata conform legii),  va convoca adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata

Potrivit art. 15324 alin. 4 din lege: „Daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva dispozitiilor art. 10, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social”

De asemenea, art.229 LSC, prevede ca societatea cu raspundere limitata se dizolva daca datorita falimentului, incapacitatii, excluderii, retragerii sau decesului unuia din asociati, numarul asociatilor s-a redus la unul sigur. Daca in actul constitutiv se prevede clauza de continuare cu mostenitorii, sau daca societatea se transforma intr-o societatea unipersonala, dizolvarea nu se produce.

Societatea cu un asociat unic poate fi dizolvata, la cererea Ministerului Finantelor, in numele statului, daca nu se respecta interdictiile prevazute de lege cu privire la infiintarea ei. Dizolvarea se poate cere de camera de comert si industrie teritoriala sau de orice persoana interesata.

Bibliografie

1. Beligradeanu, S., Admisibilitatea incheierii contractelor de munca sau a unor contracte civile intre societatile comerciale avand capital privat si asociatii acestora”, in Revista de drept comercial, nr. 6/1993

2. Carpenaru, St. D., Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 20073. Comanita, G., Discutii cu privire la posibilitatea existentei abuzului de drept in hotararile adunarii generale la societatile cu raspundere limitata, in „Dreptul”, nr. 5

4. Economu, R., Societatea cu raspundere limitata cu un singur asociat, in Revista de drept comercial, nr. 5/1994;

5. Lefter, C., Societatea cu rspundere limitata in dreptul comparat, Bucuresti, 1993

6. Piperea, Gh., Natura juridica a societatii comerciale unipersonale, in Revista de drept comercial, nr. 4/2000

7. Popescu, C.L., Posibilitatea de multiplicare in fapt a numarului societatilor comerciale cu raspundere limitata constituite de o singura persoana, in Revista de Drept de comercial, nr. 11/1997

Stoica, Vernica., Consecinte ale aplicarii Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale in dreptul succesoral, in Revista de drept comercial, nr. 3/1999

9. Stefanescu, I.T., Asociatul unic- administrator poate fi concomitent si salariat al societatii sale cu raspundere limitata”, in Revista de drept comercial, nr. 4/1998St. D. Carpenaru, Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 379

R. Economu, Societatea cu raspundere limitata cu un singur asociat, in Revista de drept comercial, nr. 5/1994; Gh. Piperea, Natura juridica a societatii comerciale unipersonale, in Revista de drept comercial, nr. 4/2000, p. 74 - 77

St. D. Carpenaru, Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 380; C.L. Popescu, Posibilitatea de multiplicare in fapt a numarului societatilor comerciale cu raspundere limitata constituite de o singura persoana, in Revista de Drept de comercial, nr. 11/1997, p. 86-88

G. Comanita, Discutii cu privire la posibilitatea existentei abuzului de drept in hotararile adunarii generale la societatile cu raspundere limitata, in „Dreptul”, nr. 5, p. 22-25

St. D. Carpenaru, Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 386

St. D. Carpenaru, Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 387, S. Beligradeanu, Admisibilitatea incheierii contractelor de munca sau a unor contracte civile intre societatile comerciale avand capital privat si asociatii acestora”, in Revista de drept comercial, nr. 6/1993, p. 127-128; I.T. Stefnanescu, Asociatul unic- administrator poate fi concomitent si salariat al societatii sale cu raspundere limitata”, in Revista de drept comercial, nr. 4/1998, p. 26.

C. Lefter, Societatea cu rspundere limitata in dreptul comparat, Bucuresti, 1993, p. 123

Veronica Stoica, Consecinte ale aplicarii Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale in dreptul succesoral, in Revista de drept comercial, nr. 3/1999, p. 54-57

loading...

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
INDICATORII SPECIFICI IN PROIECTAREA CONSTRUCTIILOR
CONTRACTUL COMERCIAL INTERNATIONAL
Nomenclator produse
Comertul international
Comunicare unei societati comerciale (Organizatii comeciale interna/externa )
CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE
UNELE PARTICULARITATI IN EXPRIMAREA EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR DIN AGRICULTURA
SOCIETATEA IN NUME COLECTIVloading...

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu