Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Fluxul fondurilor si executia platilor

Fluxul fondurilor si executia platilor
Fluxul fondurilor si executia platilor

1. Introducere

1.1. Scopul

Scopul acestui manual este de a oferi o descriere detaliata a procedurilor privind managementul financiar al fondurilor structurale, in cadrul Directiei Certificare si Plati Programe din Ministerul Integrarii Europene (MIE), ce are rol de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional (POR).Procedurilor descrise in manual le sunt anexate liste de verificare, descrieri, fluxuri, formulare, piste de audit, precum si alte informatii necesare.

Acest manual trebuie parcurs de catre toti functionarii din cadrul DCPP.

1.2. Domenii de aplicare

Procedurile descrise in manual se vor aplica in cadrul Directiei Certificare si Plati Programe din cadrul Ministerului Integrarii Europene si vor face referire la:

Fluxul fondurilor:

Fluxul financiar intre Comisia Europeana si Romania, prin Autoritatea de Certificare;

Fluxul financiar intre Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Management si beneficiari;

Cererile de fonduri:

Intocmirea si transmiterea Cererilor de fonduri catre Autoritatea de Certificare;

Suplimentarea bugetului MIE si deschiderea de credite bugetare in vederea obtinerii co-finantarii de la bugetul de stat;

Desemnarea persoanelor cu drept de semnatura in banca;

Executarea platilor catre beneficiari; 

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor structurale;

Recuperarea si raportarea debitelor;

Monitorizarea regulii de management financiar N+2.

1.3. Legislatie aplicabila

 • Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006 ce contine prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale;
 • Regulamentul Comisiei (CE) nr.1080/2006 cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala si care abroga Regulamentul Comisiei (CE) nr.1783/1999;
 • Regulamentul Comisiei (CE) nr.1681/1994 privind neregulile si recuperarea sumelor platite gresit, in legatura cu finantarea politicilor structurale si organizarea unui sistem informational in acest domeniu;
 • Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2988/1995 cu privire la protectia intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
 • OUG nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de co-finantare aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr.497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OG nr.79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de co-finantare aferente utilizate necorespunzator;
 • HG nr.1510/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG nr.79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de co-finantare aferente utilizate necorespunzator;
 • HG nr.243/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrarii Europene ;
 • Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale ;
 • OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 • OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • HG nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contactelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

2. Fluxul fondurilor

2.1. Notiuni generale privind instrumentele structurale

Pentru perioada 2007 -2013, se urmareste realizarea a trei obiective prin care Uniunea Europeana intentioneaza sa contribuie la reducerea disparitatilor intre Statele Membre, precum si intre diverse regiuni ale acesteia :

convergenta;

competitivitate regionala;

cooperare teritoriala europeana.

Aceste obiective vor fi realizate prin alocarea unui sprijin financiar acordat Statelor Membre prin intermediul instrumentelor structurale. Acestea sunt:

Fondul European de Dezvoltare Regionala - FEDR;

Fondul Social European - FSE;

Fondul de Coeziune - FC.

Accesarea fondurilor comunitare este conditionata de elaborarea de catre Statele Membre a unor documente de programare, care sa indice domeniile spre care va fi orientata asistenta financiara a UE. Principalele documente care stau la baza dezvoltarii Romaniei in perioada 2007 - 2013 sunt:

Planul National de Dezvoltare 2007 - 2013 (PND);

Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR);

Programele Operationale Sectoriale/Programul Operational Regional (POS/POR);

Programul Complement (PC).

Planul National de Dezvoltare (PND) este documentul de planificare strategica si programare financiara care are ca scop sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea economica si sociala a tarii, pentru atingerea obiectivului UE, respectiv realizarea coeziunii economice si sociale. PND reprezinta un instrument de prioritizare a investitiilor publice pentru dezvoltare, orientat in principal asupra prioritatilor si obiectivelor compatibile cu domeniile de interventie a Fondurilor Structurale si de Coeziune.

Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR) reprezinta strategia globala de utilizare a Fondurilor Structurale si de Coeziune (FS/FC). Practic, CNSR este documentul strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale FS si FC in perioada 2007 - 2013. Prin intermediul CNSR se stabileste legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in PND, pe de o parte, si prioritatile la nivel european, pe de alta parte.La baza elaborarii CNSR a stat Planul National de Dezvoltare 2007 - 2013. CNSR preia si sintetizeaza elementele principale incluse in analiza si strategia PND, acestea fiind organizate in functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune din Orientarile Strategice Comunitare.

2.2. Programul Operational Regional

Strategia POR reflecta politica Romaniei de dezvoltare regionala - care a stat la baza elaborarii Legii Dezvoltarii Regionale (Legea nr. 315/2004) - si procesul de descentralizare, reglementat prin Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 339/2004. De asemenea, aceasta Strategie ia in considerare Orientarile Strategice ale Comunitatii si politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013, precum si Strategia Lisabona, care pune un accent deosebit pe sprijinirea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii.

Strategia s-a elaborat in concordanta cu principiul european al subsidiaritatii, in sensul ca ea se bazeaza pe Strategiile de Dezvoltare ale Regiunilor, elaborate la nivel regional in largi grupuri de lucru parteneriale.

Strategia POR este in concordanta cu obiectivele PND si ale Cadrului National Strategic de Referinta (CNSR) 2007-2013, contribuind la atingerea obiectivului global si a celor specifice, privind diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si celelalte state membre ale UE.

Programul Operational Regional vizeaza toate cele patru domenii prioritare ale CNSR, contribuind la solutionarea majoritatii problemelor de dezvoltare identificate de Strategia Nationala de Dezvoltare. In ce priveste resursele umane, desi acestea nu constituie un domeniu de interventie distinct al Programului Regional, acesta realizeaza prin sprijinirea diferitelor tipuri de infrastructuri, complementaritatea cu Programul destinat prioritar activitatilor de formare a resurselor umane.

Obiectivul general al Programului Operational Regional il constituie sprijinirea si promovarea unei dezvoltari durabile economice si sociale echilibrate a tuturor Regiunilor Romaniei, cu prioritate a Regiunilor mai slab dezvoltate, prin imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri care sustin cresterea economica.

Acest obiectiv se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferentiata pe regiuni, in functie de gradul de dezvoltare a acestora si printr-o stransa coordonare cu actiunile realizate in cadrul celorlalte Programe Operationale.

Strategia regionala va da prioritate regiunilor ramase in urma si a zonelor mai putin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. Scopul este de a aloca fonduri acelor domenii de interventie, masuri si proiecte care au o influenta directa si puternica asupra dezvoltarii regionale si locale.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltarii regionale, strategia se articuleaza in jurul urmatoarelor obiective specifice:

Imbunatatirea atractivitatii si accesibilitatii regiunilor;

Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;

Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor;

Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane.

Implementarea strategiei de dezvoltare regionala va conduce, in ultima instanta, la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor in interiorul regiunilor, intre mediul urban si rural, intre centrele urbane si arealele adiacente, iar in cadrul oraselor, intre zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale.

Scopul POR este de a atinge obiectivul general si obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare regionala, prin actiuni specific regionale si/sau locale, complementare interventiilor national - sectoriale, care vor sprijini dezvoltarea regiunilor si vor genera crestere economica.

Axe prioritare tematice

Dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe urmatoarele axe prioritare tematice:

 • Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale;
 • Imbunatatirea infrastructurii sociale;
 • Consolidarea mediului de afaceri regional si local;
 • Dezvoltarea durabila a turismului regional si local;
 • Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile;
 • Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii POR.

2.3. Entitati implicate in gestionarea fondurilor

Autoritatea de Certificare (AC)

Rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale il va indeplini o autoritate publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Responsabilitati :

 • Primirea fondurilor de la Comisia Europeana reprezentand pre-finantare, plati intermediare si plata finala;
 • Certificarea declaratiilor de cheltuieli si aplicatiile de plata la nivelul Programelor Operationale, inainte de transmiterea lor la Comisie;
 • Inaintarea catre Comisia Europeana a cererilor de plata certificate, dupa cum urmeaza:

trei cereri de plata intermediara, anual;

o cerere de plata finala;

 • Transferul catre Comisia Europeana a fondurilor rezultate in urma corectiilor financiare;
 • Efectuarea platilor catre Unitatea de plata/ beneficiar;
 • Verificarea  procedurilor de control la nivelul Autoritatii de Management si al Organismelor Intermediare, precum si efectuarea de vizite la fata locului.

Autoritatea de Management (AM)

Este organismul public, la nivelul fiecarui Program Operational, responsabil cu managementul, gestionarea si implementarea eficienta a programului.

Pentru Programul Operational Regional 2007-2013 (POR), Ministerul Integrarii Europene a fost desemnat ca Autoritate de Management.

Responsabilitati :

 • Detine responsabilitatea finala privind managementul si implementarea Programului Operational Regional, in conformitate cu prevederile  legislatiei nationale si comunitare in vigoare;
 • Este responsabila de raportarea catre Comitetul de Monitorizare asupra progresului inregistrat in implementarea POR;
 • Ia decizia finala privind aprobarea cererilor de finantare si transmite OI aceasta decizie, prin aprobarea sau respingerea rapoartelor de evaluare;
 • Asigura monitorizarea si controlul indeplinirii atributiilor delegate OI in vederea implementarii POR la nivel regional in conformitate cu procedurile relevante;
 • Efectueaza verificarea prin sondaj a proiectelor finantate prin POR, pentru a se asigura ca toate cheltuielile declarate de beneficiar au fost efectuate in conformitate cu regulamentele nationale si comunitare si ca, la nivel de proiect, sunt de asemenea respectate prevederile legislatiei nationale si comunitare, prioritatile orizontale si obligatiile de informare si publicitate;
 • Intocmeste si trimite Comisiei Europene rapoarte anuale privind implementarea Programului Operational Regional conform art.67 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006. Acestea vor fi inaintate Comisiei dupa cum urmeaza:

Primul, in anul 2008;

Rapoarte anuale, pana la data de 30 iunie a fiecarui an;

Raportul final, pana la data de 31 Martie 2017;

 • DCPP din cadrul MIE va transmite lunar catre Autoritatea de Certificare Declaratia de cheltuieli declarate valide in cadrul Programului Operational Regional, detaliata pe axe prioritare si domenii principale de interventie;
 • Inainteaza Cereri de plata catre Autoritatea de Certificare;
 • Efectueaza plati catre beneficiari.

Organisme Intermediare (OI)

Sunt institutii desemnate de catre Autoritatea de Management care, prin delegare de atributii de la aceasta, implementeaza masurile din Programul Operational Regional 2007-2013.

Responsabilitati :

 • Ca urmare a deciziei AM de finantare a proiectelor propuse, incheie contracte de finantare cu beneficiarii prin verificarea informatiilor din cererea de finantare, inclusiv prin efectuarea de vizite pe teren;
 • Monitorizeaza, din punct de vedere tehnic si financiar implementarea proiectelor  la nivel regional si transmite in scris si in format electronic catre AM rapoarte tehnice de progres, pentru fiecare domeniu de interventie din cadrul axelor prioritare ale POR, conform procedurii relevante;
 • Primeste cererile de plata de la beneficiari, insotite de rapoartele tehnice de progres si de rapoartele financiare, le analizeaza si verifica din punct de vedere tehnic si financiar realitatea, regularitatea si legalitatea tuturor cheltuielilor efectuate de beneficiar, pe baza procedurilor relevante si transmite AM aceste rapoarte;
 • Transmite lunar catre AM raportari privind cererile de finantare depuse si acceptarea/returnarea acestora, atat dupa verificarea conformitatii administrative cat si dupa verificarea eligibilitatii acestora;
 • Efectueaza verificarea pe teren in conformitate cu procedura de control relevanta si asigura cel putin o vizita pe durata de viata a fiecarui proiect, conform procedurii relevante;
 • Intreprinde masuri de prevenire detectare si urmarire a neregulilor. Transmite AM rapoarte privind neregulile identificate, precum si masurile intreprinse pentru remedierea acestora;
 • In calitate de autoritate contractanta, intreprinde masuri de recuperare a debitelor conform procedurilor de recuperare si transmite AM situatia debitelor recuperate.


Beneficiarul

 • Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare prin Programul Operational Regional;
 • Inainteaza Cereri de plata impreuna cu documentele suport la Organismul Intermediar

Autoritatea de Audit

 • Desemneaza autoritatea publica, la nivel national, responsabila cu verificarea operatiunilor de management si a sistemului de control pentru fiecare program operational, independenta functional de Autoritatea de Management si de Autoritatea de Certificare. In Romania, pentru toate programele operationale, Autoritatea de Audit functioneaza pe langa Curtea de Conturi.

Comitetul de Monitorizare

Este organismul care asigura coordonarea instrumentelor structurale, precum si urmarirea eficacitatii si calitatii implementarii asistentei comunitare, modul de utilizare si impactul obtinut.

2.4. Fluxul fondurilor comunitare intre Comisia Europeana si Autoritatea de Certificare

2.4.1. Angajarea bugetului Comunitatii Europene

In vederea efectuarii platilor aferente programelor operationale, angajarea bugetului CE se va face anual in perioada 01 ianuarie 2007 - 31 Decembrie 2013, pentru fiecare Fond si obiectiv in parte.

Prima angajare a bugetului CE se va efectua inainte de adoptarea de catre Comisia Europeana a deciziei de aprobare a Programului Operational.

Urmatoarele angajamente vor fi efectuate de catre Comisie, ca regula generala, pana pe 30 aprilie a fiecarui an pe baza deciziei de alocare a contributiei din Fondurile Structurale.

2.4.2. Reguli privind platile efectuate de Comisia Europeana

Platile reprezentand contributia CE din Fondurile Structurale vor fi efectuate conform bugetului alocat. Fiecare plata va diminua angajamentele bugetare aferente fondului respectiv, in ordine cronologica.

A. Pre-finantarea acordata Romaniei (art. 82 RC 1083/2006)

Ca urmare a deciziei de alocare a contributiei din Fondurile Structurale la Programul Operational Regional (POR), Comisia Europeana va transfera catre Autoritatea de Certificare o transa unica de prefinantare care va reprezenta 7% din contributia Fondurilor Structurale la POR, defalcata dupa cum urmeaza:

2% - in anul 2007;

3% - in anul 2008;

2% - in anul 2009.

Suma totala a prefinantarii va trebui returnata Comisiei Europene daca, timp de 24 luni de la data primei transe platite reprezentand prefinantarea efectuata de catre Comisia Europeana, Autoritatea de Certificare nu inainteaza nici o Cerere de Plata catre CE aferenta POR.

Prefinantarea acordata de catre Comisia Europeana in cadrul POR va trebui recuperata integral pana la inchiderea programului.

B. Plati intermediare (art. 85 RC 1083/2006)

Platile intermediare si plata finala se vor calcula prin aplicarea ratei de co-finantare din contributia financiara a CE, stabilita prin decizia de aprobare a programului operational, pe fiecare axa prioritara, la cheltuielile eligibile certificate de catre Autoritatea de Certificare si cuprinse in Declaratia de cheltuieli.

Fiecare plata intermediara va fi efectuata de catre Comisia Europeana daca vor fi indeplinite urmatoarele conditii:

 • A fost primita o Cerere de plata intermediara si o Declaratie de cheltuieli din partea Autoritatii de Certificare;
 • Nu s-a depasit procentul aferent contributiei din Fondurile Structurale destinata POR. Suma totala a prefinantarii impreuna cu platile intermediare efectuate de catre CE nu trebuie sa depaseasca 95% din contributia Fondurilor Structurale stabilita, aferenta Programului Operational Regional;
 • Dupa ce acest plafon va fi atins, Autoritatea de Certificare va continua sa transmita Declaratii de cheltuieli intocmite la data de 31 Decembrie a anului 'n' impreuna cu sumele recuperate in timpul anului, aferente fiecarui fond, cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii februarie a anului 'n+1';
 • Autoritatea de Management trebuie sa fi inaintat Comisiei cel mai recent raport anual de implementare a POR;
 • Nu exista, in opinia Comisiei Europene, cu privire la cheltuielile declarate in Cererea de plata, nici o incalcare a art.226 din Tratat;
 • Obtinerea unei asigurari rezonabile in ceea ce priveste conformitatea sistemelor de management si control ale Programului Operational, pe baza Rapoartelor de control anuale ale Autoritatii de Audit.

Autoritatea de Certificare va inainta catre Comisia Europeana trei Cereri de Plata Intermediare pe an, ultima cerere aferenta anului in curs trebuind sa fie depusa cel tarziu pana pe data de 31 Octombrie a anului respectiv.

In vederea obtinerii platilor intemediare, Autoritatea de Certificare va anexa Cererilor de plata intermediara o Declaratie de cheltuieli care va include, aferente fiecarei axe prioritare din cadrul POR:

 • Suma totala a cheltuielilor eligibile efectuate de catre beneficiari in vederea implementarii proiectelor;
 • Suma reprezentand cofinantarea nationala platita sau datorata beneficiarilor, conform regulilor de co-finantare stabilite.

Cheltuielile efectuate de catre beneficiari trebuie sa fie justificate prin facturi sau prin documente contabile la o valoare echivalenta cu suma ceruta prin Cererile de rambursare.

C. Inchiderea programului si plata finala

Data limita de efectuare a platilor in cadrul Programului Operational Regional este 31 decembrie 2015.

Inchiderea partiala a Programului (art.88 RC 1083/2006)

Inchiderea partiala a programului poate fi efectuata la perioade determinate de Statul Membru si se refera la operatiuni finalizate in perioada de pana la 31 decembrie a anului precedent.

O operatiune va fi declarata incheiata in momentul in care au fost efectuate toate activitatile corespunzatoare acesteia si toate cheltuielile beneficiarilor si contributiile publice au fost platite.

Pentru inchiderea partiala a programului, Statul Membru va trimite Comisiei Eurpene, pana pe data de 31 decembrie a anului respectiv, urmatoarele documente:

Declaratia de cheltuieli aferenta operatiilor care fac obiectul inchiderii partiale a programului;

Declaratia de inchidere partiala intocmita de catre Autoritatea de Audit care sa ateste legalitatea si regularitatea cheltuielilor efectuate.

Plata finala (art. 89 RC 1083/2006)

Plata finala aferenta POR va fi luata in considerare ca urmare a inaintarii , pana cel tarziu pe data de 31 Martie 2017, a urmatoarelor documente catre Comisia Europeana:

 • Cererea de plata finala si Declaratia fnala de cheltuieli;
 • Raportul final privind implementarea POR;
 • Declaratia de valabilitate a Cererii de plata finala si a legalitatii si regularitatii datelor cuprinse in Declaratia finala de cheltuieli, constatate printr-un raport de audit final, realizat si intocmit de catre Autoritatea de Audit.

Plata soldului final va fi conditionata de acceptarea de catre Comisie a Raportului final de implementare a POR si a Declaratiei de valabilitate a Cererii de plata finale.

De asemenea, nu va trebui sa existe, in opinia Comisiei Europene, nici o incalcare a art.226 din Tratat cu privire la cheltuielile declarate in Cererea de plata finala.

Transmiterea documentelor dupa expirarea termenului specificat va duce automat la neacordarea de catre Comisia Europeana a platii soldului final.

2.4.3. Corectii financiare

A. Corectii financiare efectuate de catre Statul Membru

Statul Membru va avea, in prima instanta, responsabilitatea investigarii neregulilor, care au influentat natura, conditiile sau controlul implementarii operatiunilor din cadrul Programelor Operationale si, de asemenea, sa efectueze corectiile financiare necesare.

Corectiile financiare efectuate de catre Statul Membru vor consta in retragerea finantarii publice, in tot sau in parte, a programului operational in cauza, in functie de natura, gravitatea si implicatiile financiare ale neregulilor constatate.

Resursele financiare astfel rezultate vor putea fi refolosite in cadrul aceluiasi program Operational, dar nu si in cadrul operatiunilor care au facut subiectul corectiei financiare si nici in cazul unor operatiuni din cadrul unei parti sau unei intregi axe prioritare in care a fost depistata o neregula sistemica.

In cazul constatarii unei nereguli sistemice, Statul Membru va trebui sa-si extinda cercetarile pentru a descoperi toate operatiunile suspectate a fi afectate de catre aceasta.

B. Corectii financiare efectuate de catre Comisia Europeana

Comisia Europeana poate lua decizia retragerii finantarii din contributia financiara a CE pentru un Program Operational daca, dupa o examinare minutioasa, se constata ca:

Exista o deficienta serioasa in sistemul de management si control la nivelul programului, care a pus in pericol contributia CE deja transferata in cadrul programului;Cheltuielile cuprinse in Declaratia de cheltuieli certificata sunt neeligibile si nu au fost corectate de catre Statul membru inainte de deschiderea de catre Comisie a procedurii de corectie financiara;

Statul Membru nu si-a indeplinit obligatia de a efectua corectiile financiare inainte de deschiderea acestei proceduri de catre Comisie.

2.4.4. Monitorizarea regulii n+2

Comisia Europeana va dezangaja automat orice parte a angajamentelor bugetare pentru care nu a primit o Cerere de Rambursare acceptabila pana la sfarsitul celui de-al doilea an ( al treilea an in cazul Romaniei), urmator celui in care suma respectiva din buget a fost angajata ( art.93 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006).

Contributia din Instrumentele Structurale la Programul Operational va fi redusa cu aceasta suma. Aceasta regula este denumita «Regula n+2».

Aceasta presupune ca in aceasta perioada:

Licitatiile vor fi publicate;

Aplicatiile vor fi intocmite si depuse;

Proiectele vor fi selectate si contractele vor fi semnate;

Proiectele vor fi implementate;

Beneficiarii vor inainta Cererile de Rambursare catre Organismele Intermediare, Organismele Intermediare catre Autoritatea de Management, Autoritatea de Management catre Autoritatea de Certificare, iar Autoritatea de Certificare catre Comisia Europeana.

Platile efectuate de catre Comisie vor diminua angajamentele bugetare inregistrate, in ordine cronologica. Aceasta inseamna ca Regula n+2 se aplica la nivelul intregului Program Operational.

Incadrarea in Regula n+2 este o mare provocare. Angajand intreaga alocare, vor aparea dificultati datorate unor cauze de multe ori inevitabile, cum ar fi:

Multe proiecte aprobate vor fi implementate cu mari intarzieri sau nu vor fi deloc implementate;

Costurile unor proiecte pot fi mai mici la sfarsitul implementarii lor, decat s-a stabilit in momentul contractarii;

Anumite facturi depuse de catre beneficiari in vederea rambursarii cheltuielii nu vor fi platite pentru ca se constata a fi neeligibile;

Pot aparea nereguli in procesul de implementare a proiectelor si necesitatea recuperarii debitelor, care vor diminua valoarea angajamentelor, sume ce vor trebui cheltuite in cadrul altor proiecte, altfel se vor pierde.

Autoritatea de Management va fi, in cele din urma, responsabila cu respectarea Regulii n+2 in cadrul Programului Operational.

Neindeplinirea Regulii n+2 va duce la anularea angajamentelor si deci, la pierderea fondurilor comunitare pentru Romania.

Pentru a evita dezangajarea fondurilor AM va trebui sa asigure un management eficient al intregului proces. Pentru aceasta va trebui:

Sa se asigure ca, Comitetul de Monitorizare aproba criteriile de selectie a proiectelor cat mai repede cu putinta;

Sa monitorizeze numarul si valoarea proiectelor inaintate la OI spre evaluare si aprobare;

Sa monitorizeze la nivelul contractelor cheltuielile efectuate si cele ce urmeaza a se efectua in perioada urmatoare (in LEI si in EUR);

Sa asigure procesul de co-finantare de la bugetul de stat a fondurilor comunitare;

Sa monitorizeze performanta activitatii defasurate de Organismele Intermediare in comparatie cu atributiile delegate acestora prin contractul de servicii;

Sa se asigure ca Rapoartele anuale de implementare sunt complete, ca sumele cheltuite sunt in concordanta cu cele raportate de catre Autoritatea de Certificare si ca acestea sunt inaintate Comisiei dupa aprobarea lor de catre Comitetul de Monitorizare;

Sa monitorizeze implementarea fiecarui proiect si sa intreprinda actiuni imediate in cazul in care nivelul cheltuielilor este sub suma previzionata;

Sa mentina o lista de rezerva a proiectelor, in scopul inlocuirii sau substituirii acestora;

Sa monitorizeze executia bugetelor alocate pe fiecare regiune;

Sa monitorizeze executia bugetelor alocate fiecarei axe prioritare si domeniu de interventie;

Sa propuna masuri de realocare a bugetelor intre regiuni sau intre domeniile de interventie ale axelor prioritare, in functie de nivelul cheltuielilor monitorizate.

Autoritatea de Management, in parteneriat cu Organismele Intermediare, va completa un tabel specific de monitorizare a Regulii n+2 in mod regulat - cel putin trimestrial si chiar la un termen mai scurt in cazul in care termenul prevazut in Regula n+2 se apropie.

2.5. Fluxul fondurilor comunitare intre Autoritatea de Certificare si Autoritatea de Management

Sumele provenite din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) vor fi transferate de catre Comisia Europeana in conturile in EUR ale Autoritatii de Certificare.

Conform Memorandum-ului privind Stabilirea fluxurilor financiare generate de instrumentele strucurale, in vederea dezvoltarii cadrului institutional necesar asigurarii unui management eficient al instrumentelor structurale, aprobat de Ministerul Finantelor Publice, exista doua variante privind modalitatea de efectuare a platilor catre beneficiari:

plata directa a contributiei financiare primita de la UE si a cofinantarii aferente, de la Autoritatea de Certificare la Beneficiari, in cazul proiectelor individuale; 

plata indirecta prin intermediul Directiei Plati existente la nivelul Autoritatii de Management, in cazul schemelor de grant.

In cazul efectuarii platilor in mod indirect, prin Unitatea de plata din cadrul Autoritatii de Management, Autoritatea de Certificare va transfera, pe baza Cererilor de fonduri lunare, in conturile MIE, sumele aferente contributiei financiare a UE la Programul Operational.

2.5. Fluxul fondurilor intre Autoritatea de Management si Beneficiari (flux indirect)

In cazul fluxului indirect de plati, Unitatea de Plata din cadrul Autoritatii de Management va fi responsabila cu efectuarea platilor catre beneficiari din contributia financiara a CE si din cofinantarea intarziere de la bugetul de stat.

Moneda in care se vor efectua platile este moneda nationala (LEU). Fluxurile de fonduri se vor derula prin sistemul trezoreriei statului.

Contributia Uniunii Europene prin instrumentele structurale se va reflecta in documentele bugetare prin prevederea acesteia intr-un buget de venituri si cheltuieli, anexa la bugetul MIE, distinct de fondurile alocate acestuia din bugetul de stat.

Platile legate de Programul Operational Regional (POR) vor fi efectuate de catre Serviciul Financiar si Evidenta Contabila Fonduri din cadrul DCPP, al carei personal este structurat astfel incat platile sa fie efectuate in concordanta cu cerintele CE in ceea ce priveste managementul fondurilor alocate.

Finantarea proiectelor in cadrul POR va presupune doua tipuri de transfer al sumelor: ca pre-finantare si ca rambursare a cheltuielilor efectuate deja de catre beneficiari.

In vederea asigurarii disponibilului din FEDR si a co-finantarii de la bugetul de stat necesare efectuarii platilor aferente proiectelor finantate in cadrul POR, DCPP din cadrul MIE va avea responsabilitatea:

Verificariii si centralizarii situatiilor primite de la Organismele Intermediare;

Intocmirii Cererilor de fonduri FEDR;

Suplimentarii bugetului MIE si deschiderii de credite bugetare lunare pentru co-finantarea de la bugetul de stat;

Efectuarii transferurilor de fonduri catre beneficiari.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Folosirea altor instrumente de evaluare (investigatia, proiectul, protofoliul)
 PROIECT DIDACTIC - Cunoasterea numarului cinci
 Proiect iluminat electric si instalatii
 Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA MANAGEMENT CRESTEREA VANZARILOR PRIN METODA IMBUNATATIRII SERVICIILOR CATRE CLIENTI

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 ATESTAT LA INFORMATICA - Baza de date relationala aplicata intr-o biblioteca scolara
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 GENERATOR DE TESTE GRILA - Proiect atestat Visual FOX PRO
 Proiect atestat - comercializarea produselor turistice balneare in statiunea sangeorz - bai

Calculul costurilor unitare fizice si orare
Piata de capital
Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE)
Piata monetara si politica monetara in Romania
Stabilirea structurii pretului (treapta a 2-a din piramida)
Tipuri de analiza economica
Rolul si importanta industriei petrochimice
Sistemul de informatii - premisa a efectuarii analizei economiceTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu