Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Studiu privind lucrarile de inchidere a exercitiului financiar la Sc. GUARD S.R.L.

Studiu privind lucrarile de inchidere a exercitiului financiar la Sc. GUARD S.R.L.


Colegiul Economic ,,Viilor''

Studiu privind lucrarile de inchidere a exercitiului financiar laSc. GUARD S.R.L.

Argument

Intocmirea situatiilor financiare ca documente de sinteza reprezinta un proces complex de agregare a datelor in vederea construirii indicatorilor economico-financiar privind situatia patrimoniului si rezultatele obtinute.Derularea acestui proces se concretizeaza intr-o suita de lucrari, dintre care unele cu caracter preliminar, iar altele referitoare la redactarea sau completarea propriu-zisa a bilantului.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ,datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.

Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste forma adoptata pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercitiu la altul.

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei,financiare, profitului sau pierderii entitatii.

Auditorii financiari isi exprima o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale prevazute in prezenta secsiune,conform contabilitatii de angajamente.

Am incercat in aceasta lucrare abordarea cit mai larga si mai adanca cu putinta a lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar la societatea comerciala S.C.Elite Guard FRI S.R.L.

Am ales aceasta tema deoarece in eventuala cariera in contabilitate aceste notiuni imi vor folosi si pentru ca am avut documentele necesare.

Cap.I DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND SITUATIILE

FINANCIARE ANUALE

I.1.Prezentari generale

Reglementarile contabile se aproba conform cu directivele europene, cuprinse in anexa *) care face parte integranta din prezentul ordin nr.1752/2005.Aceste reglementari contabile cuprind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a aComunitatilor Economice Europene si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.

Subunitatile fara personalitate juridica cu sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice .

Prezentele reglementari prevad formatul si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale.

Prezentele reglementari transpun:

a) Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L.222 din data de 14 august 1978, cu modificarile si completarile ulterioare);

b) Art. 10 alin 2. din Directiva 2004/25/EC a Parlamentul European si a Consiliul din 21 aprilie 2004 privind ofertele de preluare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004.

Directiva a IV-a fost modificata si completata prin urmatoarele directive:

Directiva a VII-a aConsiliului 83/349/ EEC din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 1983;

*)Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI,nr.1.080 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome,,Monitorul Oficial'', Bucuresti , sos.Panduri nr.1

Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/EEC din 21 decembrie 1989 privind cerintele de prezentare referitoare la sucursalele deschise intr-un Stat membru de catre anumite tipuri de societati comerciale care inta sub incidenta legislatiei unui alt stat, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L.395 din 30 decembrie 1989;

Directiva Consiliului 90/604/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale si a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate in ceea ce priveste exceptiile pentru intreprinderile mici si mijlocii si publicarea conturilor in ecu, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;

Directiva Consiliului 90/605/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale si a Directivei 83/349/EECprivind conturile consolidate in ceea ce priveste aria de aplicabilitate a acestor directive, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L.317 din 16 noiembrie 1900;

Directiva 2001/65/EC a parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC, Directivei 83/349/EEC privind regulile de evaluare pentru conturile anuale si consolidate ale anumitor tipuri de societati comerciale, precum si ale bancilor si ale altor institutii financiare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 120 din 15 mai 2003;

Directiva 2003/51/EEC a parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/EEC, 83/349/EECsi 91/674ZEEC privind conturile anuale consolidate ale anumitor tipuri de societati comerciale, bancilor si altor instiutii financiare si ale societatilor de asigurare privind modernizarea si actualizarea reguliilor contabile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L.178 din 17 iulie 2003.

Prezentele reglementari se aplica de catre urmoaterele categorii de persoane(denumite in continuare entitati):

a)societati comerciale;

societatile in nume colectiv ;

societatile in comandita simpla;

societatile pe actiuni;

societatile in comandita pe actiuni;

societatile cu raspundere limitata;

b)societatile/companiile nationale;

c)regiile autonome ;

d)institutele nationale de cercetare-dezvoltare;

e)societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe princiipiile societatiilor comerciale;

f) subunitatile fara personaltate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelr prevazute la lit. a)-e), cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in stainatate, in conditiile prevazute de prezentele reglementari. 1

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea opratiuniilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.

Pentru necesitatile proprii de informare, entitatile pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si intr-o alta moneda.

Cursul utilizat pentru conversia in moneda nationala a situatiilor financiare anuale intocmite intr-o alta moneda este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei,valabil pentru data bilantului. Acest curs se prezinta in notele explicative.

1 Bazele contabilitatii;editura Didactica si Pedagogica; Ristea M. Calin O., Vaduva I Neamtu; Bucuresti 1997

I.2.Formatul si continutul situatiilor financiare anuale

Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii(denumite in continuare criterii de marime):

total active: 3.650.000 euro

cifra de afaceri neta : 7.300.000 euro

numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar:50

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

bilant;

cont de profit si pierdere;

situatia modificarilor capitalului propriu;

situatia fluxurilor de trezorerie;

notele explictive la situatiile financiare anuale. 2

Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

  • bilant prescurtat,
  • cont de profit si pierdere,
  • note explicative la situatii financiare anuale simplificate.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.3

Situatiile financiare anuale, respective situatiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatiilor Economice Europene.

_____ _______ ______ ________

2 Teoria contabilitatii, pag. 67 Babalita V. Imbrescu C. editura Economica , Bucuresti, 2004

3 Tratat de contabilitate financiara vol. II pag.74 Feleaga N. ,Malciu I., editura economica ,Bucuresti 1998

Pentru situatiile financiare ale anului 2006, intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2005.

Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice sunt audiate potivit legii.

Fac obiectul auditului financiar si situatiile financiare anuale intocmite de entitatile de interes public, asa cum sunt definite potrivit legii.

Situatiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.

Atunci cand, la data bilantului, o entitate depaseste sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei criterii , acest fapt afecteaza aplicarea derogarii numai daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive.

O entitate care a intocmit situatii financiare anuale simplificate va intocmi situatiile financiare anuale numai daca, in doua exercitii financiare consecutive depaseste limitele a doua dintre cele trei criterii.

O entitate care a intocmit situatii financiare anuale simplificate va intocmi situatiile

financiare numai daca , in doua exercitii financiare consecutive depaseste limitele a doua dintre cele criterii.

Situatiile financiare anuale se intocmesc in mod clar si in corcondanta cu prevederile prezentelor reglementari.

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii.

Daca aplicarea prevederilor prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela trebuie prezentate informatii suplimentare. Daca in cazuri exceptionale, aplicarea unei prevederi reglementari se dovedeste contrara obligatiei trebuie sa se faca abatere la acea prevedere, in vederea oferirii unei imagini fidele.Orice astfel de abatere trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu o explicatie a motivelor acesteia si o situatie privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, pozitiei si a profitului sau pierderii.

Un element din bilant, din contul de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiului financiar precedent.

Bilantul

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.4

In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.

In intelesul prezentelor reglementari:

a)     un activ reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil;

b)     o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia sa astepte sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice;

c)     capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate.

Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizarii pe o baza continua, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii.

Miscarile diverselor elemente de imobilizari se prezinta in notele explicative. In acest scop, se prezinta distinct, incepand cu pretul de achizitie sau costul de productie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, ajustarile cumulate de valoare la inceputul exercitiului financiar si la data bilantului, precum si rectificarile efectuate in cursul exercitiului financiar asupra ajustarilor de valoare din exercitiile financiare precedente.Ajustarile de valoare se prezinta in bilant ca deduceri clare din elementele corespunzatoare.

_____ _______ ______ ________

4 Contabilitatea generala;pag.25; Calin O. ,Ristea M;,editura Independentei Economica; Braila ;1999

Daca, atunci cand situatiile financiare anuale se intocmesc conform prezentelor reglementari pentru prima oara, pretul de achizitie sau costul de productie al unei imobilizari nu poate fi determinat fara cheltuieli sau intarzieri exagerate, valoarea reziduala de la inceputul exercitiului financiar poate fi tratata drept pret de achizitie sau cost de productie.Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentata in notele explicative.

Atunci cand se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale, miscarile diverselor elemente de imobilizari, se prezinta incepand cu pretul de achizitie sau costul de productie.

Drepturile asupra proprietatilor imobiliare si alte drepturi similare, asa cum sunt definite de legislatia nationala , trebuie prezentate la ,, Terenuri si constructii''.

In sensul prezentelor reglementari , prin interese de participare se intelege drepturile in capitalul altor entitati , reprezentate sau nu prin certificate , care , prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii. Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci cand depaseste un procentaj de 20%.

Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de ,, Cheltuieli in avans''.

Veniturile care, desi se refera la exercitiul financiar in caza, nu se incaseaza pana la expirarea acestuia, trebuie prezentate la ,,Creante''.In cazul in care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate si in notele explicative.

Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.

Ajustarile de valoare pot fi:ajustari permanente,denumite in continuare amortizari, si/sau ajustarile provizorii,denumite in continuare ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii activelor.

Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.

Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor .

Veniturile de incasat inainte de data bilantului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de ,, Venituri de avans''.

Cheltuielile care, desi se refera la exercitiu financiar in cauza, se vor plati numai in cursul exerctiului financiar ulterior, trebuie prezentate la ,,Datorii''. In cazul in care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate si in notele explicative.

Contul de profit si pierdere

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si

furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

In cazul entitatilor al caror obiect principal de activitate il constituie activitatea de leasing, in cifra de afaceri neta se include si dobanda cuvenita acestor contracte, aferenta perioadei de raportare.

Veniturile si cheltuieli care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale entitatii trebuie prezentate la ,, Venituri extraordinare''si ,,Cheltuieli extraordinare''

Elementele extaordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente ale entitatii si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat.

Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie aferente activitatii desfasurate in mod curente ale entitatii, se are in vedere, mai degraba, natura elementului sau a tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de entitate, decat frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzactie poate fi extraordinara pentru o entiatate, dar nu si pentru alta, datorita diferentelor dintre activitatile curente ale acelor entitati.

Cu exceptia cazului in care veniturile si cheltuielile sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, in notele explicative trebuie prezentate explicatii despre valoarea si natura acestora.Aceeasi prevedere se aplica veniturilor si cheltuielor legate de un alt exerctiu financiar.

Entitatile trebuie sa prezinta in notele explicative proportia in care impozitul pe profit afecteaza,,Profitului sau pierderea din activitatea curenta''si ,, Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara''.

1.3. Principii contabile generale

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc(si nu pe masura ce trezoreria sau echivalentul sau este incasat sau platit)si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuitatii activitatii.Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichdare sau reducere semnificativa a activitatii. Daca administratorii unei entitati au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentate, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia entiatea nu isi mai poate continua activitatea.

Principiul permanentei metodelor. Metodelor de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei. Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta, si in special:

a)     poate fi inclus numai profitului realizat la data bilantului;

b)     trebuie sa se tina cont de toate datoriile in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;

c)     trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia ;

d)     trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent la data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.

Pricipiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii.Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul intangibilitatii. Bilantului de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

Eventualele compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabiliate a veniturilor si a cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valoriilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactie sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului se aplica de catre entitatile la intocmirea situatiilor financiare individuale si a situatiilor financiare consolidate .

Principiul pragului de semnificatie.Elemente de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifra arabe pot fi combinate daca aceasta reprezinta o suma nesemnificativa, iar o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate , cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Principiul pragului de semnificatie poate fi aplicat numai de catre entitati .

Abateri de la principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune pot fi efectuate in cazuri exceptionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate in notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor,datoriilor , pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

CAP II. LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A

EXERCITIULUI FINANCIAR

Intocmirea situatiilor financaiare ca documente de sinteza reprezinta un proces complex de agregare a datelor in vederea construirii indicatorilor economico-financiar privind situatia patrimoniului si rezultatele obtinute. Derularea acestui proces se concretzeaza intr-o suita de lucrari, dintre care unele cu caracter preliminar, iar altele referitoare la redactarea sau completarea propriu-zisa a bilantului.

Lucrarile preliminare sunt denumite lucrari contabile de incheiere a exercitiului, fiind structurate astfel:

Stabilirea balantei conturilor inainte de inventariere

Inventarierea generala a patrimoniului

Inregistrarea operatiilor de regularizare:

Regularizarea diferentelor constatate in urma inventaririi

Regularizarea amortizarilor si ajustarilor

Regularizarea provizionelor

Determinarea in timp a cheltuielilor si a veniturilor

Stabilirea balantei conturilor dupa inventariere

Determinarea rezultatului exercitiului

Distribuirea profitului sau finantarea pierderii

In cazul determinarii lunare a rezultatului contabil, nu se poate ridica problema

realizarii tuturor lucrarilor de incheiere a exercitiului financiar. Din spectrul lucrarilor prezentate mai inainte, lipsesc cele privind inventarierea patrimoniului regularizarea operatiilor privind diferentele de inventar, contabilizarea regularizarii privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si delimitarea in timp a cheltuieli si delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor.Acelasi lucrari lipsesc si in cazul in care bilantul se intocmeste trimestrial.

O alta problema se refera la nevoia inchiderii lunare a conturilor de cheltuieli si venituri prin contul de profit si pierdere.O asemenea lucrare contabila se justfica, deoarece profitul impozabil se calculeaza lunar cumulat de la inceputul anului.

Stabilirea balantei conturilor inainte de inventariere

Pentru centralizarea si controlul exactitatii datelor inregistrate in conturi se intocmeste balanta de verificare inainte de inventariere a patrimoniului.Discutata din acest punct de vedere , balanta pregateste datele de referinta necesare compararii soldurilor din inventarul contabil si inventarul faptic.Balanta conturilor inainte de inventariere poate fi abordata ca un inventar contabil.

Relatiile de control proprii balantei sunt cele dintre debitul si creditul conturilor, inregistrarea cronologica si sistematica, inregistrarea sintetica si analitica.Dintre acesrea, cea care ofera informatia de control privind inregistrarea in conturi a tuturor documentelor justificative e aceea ca totalul rulajului debitor sau creditor trebuie sa fie egal cu totalul rulajului calculat in registru jurnal general.

Inventarierea generala a patrimoniului

Aceata reprezinta lucrarea preliminara prin care se stabileste situatia reala a patrimoniului.Determinantivul real se refera atat la constatarea marimii faptice a elementelor patrimoniale,cat si la evaluarea lor la nivelul valorii actuale, care devine valoare de inventar.

Nu se poate concepe un bilant, adica nu se poate determina patrimoniul situatia financiara si rezultatele unei intreprinderi la un anumit moment si pe o anumita perioada de timp,fara sa se alcatuiasca in prealabil intervalul.

Numai printr-un bilant alcatuit pe baze reale, intreprinzatorul se poate orienta si mentine intr-o economie insotita de variatia preturilor si a puterii de cumparare a banului.

Constatarea existentei elementare inventariate se face (prin numarare , cantarire,masurare, cubare si calculul tehnice, dupa caz)pentru bunurile corporale (materiale), pe baza de registre sau de documente justficative(extrase de cont) confirmate de terti pentru bunurile incorporale (nemateriale), creante si datorii in ceea ce priveste evaluarea elementelor patrimoniale inventariate se face nivelul valorii actuale, denumita valoare de inventar.

Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere ,care pot fi distincte sau reprezinta prima parte a registrului de inventar, diferentiate in raport de felul si natura activelor si pasivelor constatate efectiv pe teren (active imobilizate , stocuri, productie in curs de fabricatie etc.)

Rezultatele inventarierii si modul de regularizare se consemneaza intr-un proces-verbal de inventariere, in care se inscriu in principal:perioada de gestiune inventariata;persoanele care au facut inventarierea ;plusurile si minusurile constatate;compensarile efectuate,bunurile depreciate;creantele si datoriile incerte si litigii ;creantele , datoriile si lichiditatile in devize;construirea si regularizarea provizioanelor;regularizarea amortizarilor ;alte elemente specifice inventarierii.

Remarca: asa cum s-a anticipat ,listele de inventariere pot fi tratate si ca documente distncte de registrul-inventar, urmand ca prin continutul sau acesta sa fie circumscris numai la recapitulatia elementelor inventariate.

Registrul-inventar

Registrul-inventar reprezinta o recapitulatie a elementelor inventariate grupate in functie de natura lor, conform postului din bilantului contabil. 12

Relatia prin care se determina situatia reala a patrimoniului este:


Contabilitatea operatiilor de regularizare:

.Regularizarea diferentelor constatate in urma inventarierii

O data stabilte rezultatele inventarierii, plusurile si minusurile de inventar, se procedeaza la inregistrarea si decontarea lor gestionara. A efectua aceasta operatie inseamna a regulariza rezultatul inventarierii.

In principiu, plusurile se inregistreaza ca intrari in patrimoniul intreprinderii, iar minusurile se imputa. Daca lipsurile constatate la inventariere nu se datoresc vinei cuiva, se deconteaza, dupa caz, asupra cheltuielilor sau veniturilor intreprinderii. De asemenea, se pot admite compensari cantitative ale lipsurilor cu plusurile, in cazurile in care exista riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi produs, fara a se diminua patrimoniul unitatii. Compensarea se admite, de regula, numai pentru aceeasi perioada de gestiune si la acelasi gestionar.

_____ _______ ______ __________

12 Bazele contabilitatii pag.54 Editura Didactica si pedagogica,Bucuresti 1997 Ristea M.,Calin O. Vaduva I.Neamtu

Pentru bonurile materiale la care sunt prevazute norme legate de pierderi, se acorda scazaminte fara a depasi valoarea constatata in minus.

Exemplu:Se presupune ca la inventarierea generala a patrimoniului s-a consatat o lipsa de materii prime neimputabila in valoare de 50.000 lei.Operatia determina o crestere a cheltuielilor cu materialele (+A), inregistreaza in debitul contului ,,Cheltuieli cu materiile prime''si totodata, o micsorare a valorii variabilelor in (-A), contabilizata in creditul contului,,Materii prime''.

__________ ______ ____ __ _____ _______ ______ __________

,,Cheltuieli cu materiile ,,Materii prime'' 50.000lei

prime'' 50.000 lei =

(+A) (-A)

_____ _______ ______ _________

Regularizarea amortizarilor si ajustarilor

681,,Cheltuieli de exploatare = 281,, Amortizarea per imobilzarilor corporale''

privind amortizarea''

 
La sfarsitul fiecarei exercitiu financiar, unitatea patrimoniala inregistreaza pe seama cheltuielilor de exploatare amortizarea activelor imobilizate conform planului de amortizare.

Daca in urma inventarierii apar deprecieri (valoarea de inventar este mai mica decat valoarea ramasa de amortizarea)se procedeaza astfel:

a)     daca deprecierea e inversabila se constituie un armortisment suplimentar si se modifica in mod corespunzator planului de amortizare

_____ _______ ______ ______________ _____ _______ ______ _______

681 ,, Cheltuieli de exploatare = 121,,Profit si pieredere''

privind amortizarile

_____ _______ ______ ______________ _____ _______ ______ _______

b)     daca aprecierea este reversibila (provizorie ) se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea imobilizarilor:

__________ ______ ____ ____ __________ ______ ____ ___ 6813,,Cheltuieli de exploatare privind = grupa 29.,,Ajustari pentru deprecierea

ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor'' sau pierderea de valoare a imobilizarilor''

__________ ______ ____ ___

Pentru elementele care nu sunt amortizabile (ex.stocuri, creante, imobilizari)

in situatia in care la sfarsitul exercitiului financiar valoarea de inventar este mai mica decat valoarea contabila de intrare se procedeaza astfel:

se constituie ajustari pe seama conturilor corespunzatoare de cheltuieli:

__________ ______ ____ _________ _____ _______ ______ ____________

6814,,Cheltuieli de exploatare privind ajustarile = %

pentru deprecierea activelor circulante'' gr. 39.,,Ajustari pentru

deprecierea stocurilor si

productie in curs de executie''

gr.49 ,,Ajustari pentru

deprecierea creantelor''

__________ ______ ____ ____________ _____ _______ ______ __________

se suplimenteaza ajustarile daca deprecierea constata este mai mare decat ajustarile existente.Inregistrarile sunt similare celor precedente

se diminueaza ajustarile daca deprecierea constatata la inventar este mai mica decat ajustarea existenta prin creditarea conturilor coresp.de venituri

_____________ _____ _______ ______ __________

% = 7814,,Venituri din ajustari

Gr.39 pentru deprecierea activelor

Gr.49 circulante''

_____________ _____ _______ ______ _________

__________ ______ ____ ______ _____ _______ ______ ______

% = 786,,Venituri financiare

296,,Ajustari pentru pierderea din ajustari pentru

de valoare a imobilizarilorin financiare'' pierdere de valoare''

gr.59,,Ajustari pentru pierderea de valoare

a conturilor de trezorerie''

__________ ______ ____ _______ _____ _______ ______ ______

Regularizarea provizioanelor

Aceste provizioane se constituie la sfarsitul financiar in vederea acoperirii unor cheltuieli sau pierderi sau va deveni exigibila in periada urmatoare

Exemplu: provzioane pentru litigii, pt garantii de buna executie,pt.dezafectare imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea, provizioane pentru. restructurare, alte provizioane pt. riscuri si cheltuieli.

__________ ______ ____ ___ _______________

6812 ,,Cheltuieli privind provizioanele'' = 151,,Provzioane''

__________ ______ ____ ___ ________________

_______________ _____ _______ ______ _____________

151,,Provizioane'' = 7812,,Venituri din provizioane''

_______________ _____ _______ ______ ____________

Delimitarea in timp a cheltuielilor si a veniturilor

Pentru a stabili corect rezultatul exercitiului este necesara separarea in timp a cheltuielilor si a veniturilor inregistrate in cursul exercitiului sau preluate ca sold din exercitiului precedent.Din punct de vedere teoretic, problema a fost prezentata cu ocazia cheltuielilor si a veniturile.

Operatiile de regularizare a cheltuielilor si a veniturilor genereaza urmatoarele tipuri de inregistari contabile:

Cheltuieli constatate la inchiderea exercitiului ca fiind aferente exercitiului urmator sau de repartizat pe parcursul mai multor exercitii:

_____ _______ ______ ________ _____ _______ ______ ___________

,,Cheltuieli inregistrate = ,,Conturi de cheltuieli''

in avans''

(+A) (-A)

_____ _______ ______ _________ _____ _______ ______ ___________

Cota scadenta de cheltuieli preluate in exercitiul curent din exercitiul precedent,inregistrate pe baza scadentelor:

_____ _______ ______ _____________ __________ ______ ____

,,Conturile de cheltuieli'' = ,,Cheltuieli inregistrate in avans''

(+A) (-A)

_____ _______ ______ ______________ _____ _______ ______ _______________

Venituri inregistrate in avans direct in conturile de venituri si transferate la incheierea exercitiului asupra conturilorde regularizare.

_____ _______ ______ _______ _____ _______ ______ _____________

,,Conturile de venituri'' = ,,Venituri inregistrate in avans''

(-P) (+P)

_____ _______ ______ ________ _____ _______ ______ _____________

Cota de scadenta de venituri preluate in exercitiul curent din exercitiul precedent, inregistrarea efectuata pe baza de scadenta:

_____ _______ ______ ________ _____ _______ ______ ______________

,,Venituri inregistrate = ,,Conturile de venituri''

in avans''

(-P) (+P)

_____ _______ ______ _______________

In sfera delimitarilor in timp mai intra si contabilizarea diferentelor de conversie la cursul zilei (31.XII) a creantelor si datoriilor in devezie, diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile privind lichiditatile in devize calculate la cursul zilei (31.XII:)

Stabilirea balantei conturilor dupa inventariere

Pentru a pregati informatia necesara inchiderii conturilor de bilant si a celor de venituri si a cheltuieli, se intocmeste balanta conturilor dupa inventariere. Aceeasi balanta furnizeaza si informatia necesara completarii bilantului contabil.

Determinarea rezultatului exercitiului

Dupa ce toate operatiile de regularizare au fost inregistrate pentru determinarea rezultatului exercitiului este necesara inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

Pentru aceasta se efectueaza operatiile:

Inchiderea cheltuielilor

___________________ _____ _______ ______ _____________

121,,Profit si pierderi'' = clasa 6 -conturi de cheltuieli

____________________ _____ _______ ______ _____________

Inchiderea veniturilor

_____ _______ ______ _________ _____ _______ ______ _______

Clasa 7-conturi de venituri = 121,,Profit si pierderi''

_____ _______ ______ _________ _____ _______ ______ ________

In situatia in care veniturile sunt mai mari decat cheltuielile , contul 121 are SFC -profit brut contabil,iar daca veniturile sunt mai mici decat cheltuieli ,contul 121 are SFD-pierdere.

Pentru calcularea profitului impozabil se foloseste relatia:

Cheltuielile nedeductibile

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Cheltuieli penalitati datorate

Cheltuieli care depasesc limita legala (institutii publice)

Cheltuieli de protocol

Rezerve care depasesc limita legala

Provizioanecare depasesc limita legala

Cheltuieli de sponsorizare peste limita legala

Deduceri fiscale

Cheltuieli pentru chirie platita de utilizatorilor in cazul contractelor de leasing

Cheltuieli efectuate pentru realizarea bunurilor vandute cu plata in rate

Cheltuieli pentru popularitate (nr. Persoane juridice , a unui produs/serviciu precum si conturile asociate procedurii materiale necesare difuzarii mesajelor publicitare ,, atunci cand aceasta au la baza in contract

Impozitul pe profitul stabilit prin aplicarea unei cote asupra profitului impozabil reprezinta pentru unitatea patrimoniala o cheltuiala inregistrata pe baza doc.,,Declaratie privind obligtiile de plata la bugetul de stat.''

__________ ______ ____ __ _____ _______ ______ _______

691,,Cheltuieli cu impozitul pe profit'' = 441,,Impozitul pe profit''

__________ ______ ____ ___ _____ _______ ______ ________

Inchiderea contului de cheltuieli :

_____ _______ ______ ______ __________ ______ ____ _

121,,Profit si pierderi'' = 691,,Cheltuieli cu impozitul pe profit''

_____ _______ ______ _______ __________ ______ ____ _

Plata impozitului pe profit catre bugetul de stat se efectueaza trimestrial pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator:

_____ _______ ______ __________ _____ _______ ______ ____________

441,,Impozitul pe profit'' = 5121,,Conturi la banci in lei''

_____ _______ ______ __________ _____ _______ ______ ____________

Daca unitatea patrimoniala realizeaza o pierdere fiscala, aceasta se recupereaza din profitul impozabil pbtinut in urmatorii 5 ani.

Distribuirea profitului sau finantarea pierderii

Potrivit prevederilor in vigoare din Romania, profitul bilantier se distribuie cu urmatoarele destinatii:

acoperirea pierderilor din exercitiile anterioare ;

construirea rezervelor legale;

participarea salariatiilor la profit;

construirea resurzarii, retehnologizarii si cresterii surselor de dezvoltare proprii de finantare ;

dividente de plata sau varsaminte la buget in fuctie de prevazute de lege si raport pentru noul exercitiu.

In principiu, finantarea pierderilor se face, in ordine ,din profitul exercitiilor

financiare urmatoare, din rezervele legale constituie si in ultima instanta numai daca nu exista o alta solutie, din capitalul social.

Redactarea (completarea ) bilantului contabil

Lucrarile de completare a bilantului si a contului de rezultate reprezinta, prin continutul lor, in cea mai mare parte, operatii de prelucrare si transcriere a datelor din formatia bilantiera precedenta si din balansa conturilor. Prin structura lor, operatiile de prelucrare si transcriere a datelor privind exercitiul curent constau din selectarea, gruparea si insumarea soldurilor din balanta conturilor.

Anexe

STUDIU PRIVIND LUCRARILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR LA SOCIETATEA COMERCIALA

S.C. ELITE GUARD-FORTA RAPIDA DE INTERVENTIE S.R.L.

1. Prezentarea societatii

S.C. ELITE GUARD-FORTA RAPIDA DE INTERVENTIE S.R.L. este o societate cu raspundere limitata ,avand sediul in Municipiul Deva, Aleea Plopilor, pt.7, judetul Hunedoara.

2. Operatii privind inchiderea exercitiului financiar.

Societatea comerciala S.C. Elite Guard- forta rapida de interventie S.R.L a intocmit bilantul contabil la 31 decembrie 2005 conform reglementarilor in vigoare la acea data. Pentru realizarea acestui document contabil de sinteza au fost parcurse mai multe lucrari premergatoare.

Pe baza fiselor de cont s-a intocmit balanta de verificare la 31 decembrie 2005.

S-a constatat existenta egalitatilor cerute de formularul balantei urmatoarea lucrare preliminara a fost inventarierea generala a patrimoniului

In vederea intocmirii situatiilor financiare a societatii,,Elite Guard-forta rapida de interventie S.R.L.a procedat la efectuarea unor lucrari de inchidere a exercitiului.

Astfel s-a procedat la verificarea inregistrarii concrete a tuturor operatiilor.

Astfel s-au urmarit:

Verificarea inregistrarii concrete in conturile a tuturor operatiilor :s-au intocmit documente justificative pentru toate operatiile economice efectuate in cursul exrcitiului;legalitatea si sinceritatea datelor inregistrate in contabilitate, care trebuie sa dea o descriere fidela, clara si completa a operatiunilor economico-financiare efectuate

Verificarea concordantei dintre contabilitate si evidenta operativa, dintre contabilitatea, sintetica si analitica.

Principalele concordante dintre contabilitate si evidenta operativa care au fost verificate a acestei firme sunt:totalurile stabilite in registrul stocurilor s-aucumparat cu soldurile contului 303;soldul din registru de casa:soldul contului 531,,Casa'';totalul soldurilor din ultimul extras de cont la fiecare banca care a trebuit sa fie egale cu soldul 512,,Conturi curente la banci''.

Pentru verificarea corelatiei dintre contabilitate sintetica si cea analitica s-au intocmit balante de verificare analitice pentru fiecare cont sintetic care se dezvolta pe analitice.O asemenea balanta a pus in evidenta corelatiile dintre rulajele si soldurile conturilor analitice si elemente corespunzatoare ale contului sintetic.

In continuare, s-a procedat intocmirea balntei de verificare provizorii,inainte de inventariere.Cu aceasta ocazie s-a verificat exiscitate datelor inregistrate in conturi .Nu s-au constat erori de inregistrare .Pentru a oferi o imagine fidela clara si completa a patrimoniului,s-a procedat la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului de catre comisia de inventariere.

Aceasta a intocmit Registrul inventar.Nu au fost constatate diferente intre evidenta scriptica si cea faptica.

S-a parcurs in continuare lucrarea premergatoare de inregistrare a operatiilor de regularizare:

Aplicatia 1:

S-au inregistrat cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor.

_____ _______ ______ _______________ __________ ______ ____ ____

6811,,Cheltuieli de exploatare = 281,,Amortizarizarile 2.216,22 lei

privind amortizarea imobilizarilor privind imobilizarile

corporale''

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ___

Aplicatie 2:

S-au inchis conturile de T.V.A.

_____ _______ ______ ______ __________ ______ ____ ______

4427 ,,T.V.A. colectata'' = % 64.379,38

4426,,T.V.A.deductibila'' 59.970,68

4423 T.V.A de plata'' 4.404,70

___________ __________ ______ ____ __________

Deoarece TVA colectata > TVA deductibila Sc. Elite S.R.L.are T.V.A. de plata la sfarsitul lunii decembrie 2005

Aplicatia 3:

S-au inchis conturile de cheltuieli:

__________ _____ _______ ______ _______

121 = % 376.081,08 lei

602 80.918,77 lei

603 10.846,73 lei

604 579,02 lei

605 381,83 lei

612 4.329,29 lei

613 1.950,39 lei

623 20.120,50 lei

624 0,00 lei

625 179,90 lei

626 7.817,86 lei

627 2.470,89 lei

628 20.720,94 lei

635 9.606,31 lei

641 157.387,00 lei

645 49.387,00 lei

658 1.910,88 lei

665 730,33 lei

666 32,86 lei

671 4.494,36 lei

681 2.216,22 lei

_________ _____ _______ ______ _______

Aplicatia 4:

S-au inchis conturile de venituri :

_____ _______ ______ __________ __________ ______ ____ __

% = 121 Profit si pierderi'' 3338705,40

704,,Venituri din lucrari 338694,96

executatesi servicii prestate''

766 ,,Venituri din dobanzi'' 10,44

_____ _______ ______ ________ __________ ______ ____ ___

In urma acestei inregistrari contabile s-au completat toate fisele de cont si s-a intocmit balanta de verificare definitiva.

Aplicatia 5:

Profitul brut = Venituri totale - Cheltuieli totale = 5558406-5504855=5355 lei

Aplicatia 6:

Impozitul pe profit =19344 lei

Aplicatia 7:

Rezultatul net = Rezultatul brut - Impozitul pe profit = 53551-19344=34207lei ( profitul)

Intregul profit s-a reportat conform notelor explicative si Hotararii Adunare Generale a asociatilor.

_____ _______ ______ ______ __________ ______ ____ __

121,,Profit si pierderi'' = 117,,Rezultatul reportat'' 34207 lei

____________________ __________ ______ ____ __

NOTA DE CONTABILITATE Nr.

Nr.

Crt

Explicatii

Simbolul conturilor

Inregistrat

in fisa nr.

Suma

debit

credit

debi-

toare

credi-

toare

Inregistrare cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor

Inchiderea conturilor de T.V.A

Inchiderea conturilor de cheltuieli

NOTA DE CONTABILITATE Nr.

Nr.

Crt

Explicatii

Simbolul conturilor

Inregistrat

in fisa nr.

Suma

debit

credit

debi-

toare

credi-

toare

Incheierea conturilor de venituri

Calcularea rezultatului reportat

Emitent,  Vizat,

Bibliografie

1. Construirea societatilor pe actiuni Marian Bratis,Editura Humangiu

2. Legea societatilor comerciale nr. 31/1990

Autori: Ioan Schian , Titus Prescure ;

Editura Humangiu 2007

3. Contabilitatea practica volumul I

Profesor Ioan Morosan

Editura Evcont Consulting Suceava 2007

4. " Contabilitate " , Manual pentru clasa a XI a ,

Violeta Isai , Editura All Educational , Bucuresti

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.