Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
Studiu privind managementul resurselor umane in unitatea Scoala cu Clasele I-VIII Tiream

Studiu privind managementul resurselor umane in unitatea Scoala cu Clasele I-VIII Tiream
Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad, filiala Satu Mare

Masterat : Management educational

Studiu privind managementul


resurselor umane in unitatea

Scoala cu Clasele I-VIII Tiream

Numele si prenumele : Rusu Marius Andrei

Functia si locul de munca: Director adjunct la Scoala cu Clasele I-VIII Tiream

Cadrul juridic al unitatii : Unitate cu personalitate juridica, avand ca si subunitati apartinatoare Scoala cu Clasele I-VIII Vezendiu, Scoala cu Clasele I-VIII Portita, Gradinita Tiream, Gradinita Vezendiu si Gradinita Portita.

Obiectul de activitate : educatie

Numar de personal : 31

Tipuri de personal :

- personal de conducere : director si director adjunct: Laszlo Ecaterina, Rusu Marius;

- personal didactic de predare : invatator/institutor : 12; profesor : 10;

- personal didactic auxiliar : secretar, administrator financiar-bibliotecar:2;

- personal nedidactic : - personal de intretinere: muncitor intretinere, mecanic-fochist:2;

- personal de curatenie si igienizare:2;

- personal de paza si garantarea securitatii patrimoniului:1.

Organigrama cuprinde :

Consiliul de administratie : 11 membri, presedinte director Laszlo Ecaterina

Consiliul reprezentativ al parintilor : 5 membri, presedinte Tarsan Elisabeta

Responsabilii ariilor curriculare, ai comisiilor metodice si catedrelor de specialitate:

Limba si comunicare : prof. Opris Maria

Matematica si stiinte ale naturii : prof. Micle Gheorghe

Arte : prof. Bogdan Karol

Educatie fizica si sport : prof. Pop Zamfir

Consiliere si orientare : prof. Czumbil Katalin

Tehnologii : Kozma Karol

Om si societate : prof. Gherman Maria

Responsabilii cabinetelor si laboratoarelor: informatica : Balogh Alexandru

fizica-chimie : Czumbil Katalin

Comisia de formare continua a personalului: director adjunct Rusu Marius

Comisia de salarizare: secretar Stocz Ecaterina

Comisia de acordare a drepturilor elevilor (rechizite scolare, burse, alocatii, calculatoare, etc.)

secretar Stocz Ecaterina

Comisia de protectia muncii : prof. Pop Zamfir

Comisia P.S.I. : prof. Bogdan Karol

Comisia de aparare civila: prof. Kozma Karol

Comisia de frecventa si scolarizare: dir. Laszlo Ecaterina

Comisia de monitorizare a notarii ritmice: director adjunct Rusu Marius

Comisia de educatie pentru viata a elevilor (educatie sanitara, educatie rutiera, educatie sexuala, educatie pentru viata de familie): prof. Gherman Maria

Comisia pentru inventariere a bunurilor din patrimoniu si casare : adm. fin. Micle Nicoleta

Comisia de disciplina elevi/personalul scolii: dir. Laszlo Ecaterina

Comisia pentru intocmirea orarului : prof. Micle Gheorghe

Comisia pentru implementarea programelor/proiectelor educationale: prof. Czumbil Katalin

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii: presedinte dir. adj. Rusu Marius

Comisia de organizare a examenelor de corigenta : dir. Laszlo Ecaterina

Comisia de recuperare si gestionare a manualelor transmisibile: dir. adj. Rusu MariusColectivul pentru scrierea condicii de prezenta a cadrelor didactice : dir. adj. Rusu Marius

Particularitatile MRU in unitatea scolara :

- planificare - stabilirea numarului de posturi didactice, didactice-auxiliare, nedidactice, necesar la nivelul scolii;

- recrutare si selectie - organizarea si desfasurarea concursului/interviului/probei practice pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic;

- integrare si utilizare - stabilirea si indeplinirea sarcinilor din fisa postului pentru fiecare categorie de personal;

- educare si dezvoltare - implicarea in viata organizatiei si afirmarea propriei personalitati;

- promovare sau retrogradare

- motivare si evaluare - stimularea, recompensarea si ierarhizarea in cadrul organizatiei;

- mentinere sau disponibilizare - miscarea personalului.

- utilizarea optima a potentialului uman existent la un moment dat in institutie;

- formarea si dezvoltarea coerenta a personalului, tinand cont de competentele solicitate de un invatamant modern, tot mai mult legat de viata si care este capabil sa ajute individul sa se integreze mai usor in comunitate;

- axarea sistemului pe nevoile elevului, nu ale cadrelor didactice;

- stabilirea unor relatii interpersonale de colaborare, de promovare a experientelor didactice personale/colective apreciate de elevi si de comunitatea locala, stimularea activitatilor interdisciplinare, de echipa.

Conform prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995 si ale Legii 128/1997 cu completarile si modificarile ulterioare directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant in conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotararile Consiliului de administratie precum si cu alte reglementari legale. Directorul trebuie sa manifeste loialitate fata de unitatea de invatamant, credibilitate si responsabilitate in deciziile sale, incredere in capacitatile angajatilor, sa incurajeze si sa sustina colegi, in vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea in unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de invatamant.

Fisa postului : Director adjunct

In temeiul Legii Invatamantului Nr. 84/1995, republicata, modificata si completata, a Legii Nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E.D.C. Nr. 4925/2005 si a Regulamentului intern al scolii se prezinta fisa postului :

Nume si prenume : Rusu Marius Andrei

Studii : Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Fizica,

specializarea Matematica-Fizica

Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea  Matematica si Informatica, Tehnologie Informatica – colegiu

Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Academia de studii postuniversitare, Informatica aplicata si programare

Universitatea de Vest „Vasile Goldis”, filiala Satu Mare, Masterat – Management finaciar-contabil si juridic al firmei

Specialitate : matematica-fizica, informatica

Vechime : 4 ani

Grad didactic : definitivat

Obligatia de predare : 2 ore

Numire : Decizia ISJ SM Nr. 801 din 13.12.2006

Relatii :

a)     de subordonare : - director

b)     de colaborare : - cu personalul didactic al unitatii de invatamant;

- cu personalul didactic auxiliar al unitatii de

invatamant;

- cu personalul nedidactic al unitatii de invatamant;

Atributiile directorului adjunct :

isi desfasoara activitatea in subordinea directorului;

indeplineste atributiile delegate de catre director, cu exceptia dreptului de a semna documente contabile si acte de studii;

indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant;raspunde in fata directorului, a consiliului profesoral, al consiliului de administratie, si a organelor de indrumare, evaluare si control, pentru activitatea proprie;

raspunde de activitatea scolara si extrascolara din unitatea de invatamant si indeplineste atributiile delegate de catre director;

controleaza cu sprijinul sefilor de catedra calitatea procesului instructiv-educativ. In cursul anului scolar directorul adjunct efectueaza saptamanal 3-4 asistente la orele de curs sau alte activitati, astfel incat fiecare cadru didactic sa fie asistat cel putin odata pe semestru;

monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;

participa la activitatile comisiilor metodice si a catedrelor pe specialitati;

aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic si al elevilor;

aproba graficul desfasurarii tezelor semestriale;

aproba graficul desfasurarii consultatiilor cu elevii claselor a VIII-a, la obiectele la care elevii sustin teste nationale;

controleaza condica de prezenta si consemneaza zilnic in condica de prezenta absentele si intarzierile de la orele de curs ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic de la programul de lucru;

verifica periodic cataloagele si notarea ritmica a elevilor;

verifica registrele matricole;

avizeaza activitatea coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare;

raspunde de asigurarea manualelor scolare pentru elevii din invatamantul obligatoriu;

asigura prin diriginti/invatatori, distribuirea carnetelor pentru plata alocatiei de stat pentru copii si raspunde de stabilirea necesarului de burse scolare si a altor facilitati la nivelul unitatii de invatamant.

In lipsa directorului din scoala, directorul adjunct preia toate prerogativele acestuia.

Avand in vedere nevoile institutiei, directorul poate solicita Inspectoratului scolar, la inceput de an scolar, printr-un memoriu justificativ, modificarea sau cresterea numarului de posturi nedidactice, pentru cele didactice se specifica in scris numarul si specialitatea si se organizeaza concurs la nivel de judet de catre Inspectoratul scolar, repartizarea pe posturile vacante se face computerizat in sedinta publica dupa media obtinuta la examen si optiunea candidatilor. O noutate aparuta in anul scolar 2005-2006 , pentru ocuparea postului/catedrei candidatii sunt obligati sa sustina o lectie deschisa la care participa directorii tuturor unitatilor la care acestia concureaza si fiecare director poate aproba sau respinge un candidat pe baza prestatiei de la ora respectiva. Cu toate beneficiile si aceasta metoda are foarte multe dezavantaje subiectivismul directorilor, lipsa de comunicare intre profesor si elevii pe care acesta ii vede prima oara.

Analiza postului se face pe baza urmatoarelor documente :

  • Fisa personala
  • Curriculum Vitae
  • Fisa de perfectionare
  • Chestionar de opinie privind diferite aspecte ale activitatii scolii 
  • Chestionar de interese, aptitudini

Procesul de formare si evaluare

Procesul de formare sau pregatire profesionala a personalului didactic a fost reglementat de Metodologia de formare continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar elaborata de catre MEC.a) Formarea initiala : organizata in institutiile de invatamant superior fiind coordonata de Departamentele de pregatire a personalului didactic.

Dupa ocuparea unui post in invatamant aceasta formare initiala continua atat prin cunoasterea detaliata a Curriculum-ului National si a metodicii predarii specialitatii, cat si prin cunoasterea mediului scolar real si a tuturor responsabilitatilor unui dascal.

b) Cursuri de perfectionare a personalului didactic :
- activitati metodico-stiintifice si psihopedagogice realizate in cadrul comisiilor metodice si al catedrelor de specialitate, din scoala;

- sesiuni de comunicari stiintifice, simpozioane, schimburi de experienta la nivel local, judetean, national, international;

- stagii de (in)formare stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei;

cursuri de perfectionare a pregatirii de specialitate, metodice si psihopedagogice pentru obtinerea gradelor didactice;

- masterat, cursuri postuniversitare si doctorat;

c) Inscrierea la examenele profesionale pentru obtinerea gradelor didactice

d) Cursuri de recalificare sau reconversie profesionala pentru specializarile depasite care nu corespund cerintelor actuale ale curriculum-ului .

Evaluarea este un proces complex care se desfasoara pe parcursul intregului an scolar si se face de regula pe baza fisei individuale de (auto)evaluare intocmita de catre Inspectoratul scolar si insumeaza 100 de puncte pentru calificativul 'Foarte bine'.Se urmaresc aspectele:

la invatatori :

- competente comunicationale (invatator-elev, intre cadre didactice, cu parintii) ;

- competente proiective (planificarea si proiectarea activitatilor de invatare si de curriculum optional);

- competente manageriale (coordonarea colectivului de elevi, asigurarea materialului didactic, organizarea mediului educational);

- competente evaluative (elaborarea si utilizarea instrumentelor de evaluare si inregistrarea rezultatelor);

- dezvoltare profesionala.

la profesori :

- proiectarea didactica;

- organizarea si realizarea activitatilor de invatare;

- participarea la actiuni complementare activitatii de invatare;

- participarea la activitati de perfectionare pedagogica si de specialitate;

- capacitatea de comunicare;

- comportamentul si tinuta;

Motivarea :

Se poate face de catre individ prin obtinerea unor satisfactii profesionale,rezultate deosebite la olimpiade, concursuri scolare, sau de catre inspectorat prin acordarea de salar de merit, gradatie de merit, sau promovare: metodist, mentor, coordonator cerc pedagogic sau grupe de excelenta, de catre conducerea unitatii scolare prin recompense materiale: premiul de 2% lunar sau promovare: sef de catedra.

Negocierea colectiva constituie, in baza legii, un principiu fundamental al reglementarii raporturilor de munca in unitatile de invatamant. Statutul personalului didactic precizeaza ca problemele privind drepturile salariale si alte drepturi materiale ale personalului didactic si didactic auxiliar - in afara salariului de baza si a sporurilor de vechime - precum si conditiile de acordare a acestora se negociaza in limitele stabilite de lege in cadrul contractelor colective de lucru dintre administratie si sindicatele din invatamant recunoscute la nivel national. Tot prin contractele colective de munca se reglementeaza premiile si alte drepturi banesti, drepturile si obligatiile privind protectia muncii, asigurarea transportului si a cazarii de catre institutiile de invatamant pentru cadrele didactice care domiciliaza in alte localitati. Institutiile de invatamant conform Legii 130/1996 art.12 'contractele colective de munca se pot incheia si pentru salariatii institutiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile a caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale', au devenit prima categorie de institutii cu privire la care se prevede in mod expres ca se incheie contractele colective de munca.

O particularitate a continutului contractelor colective de munca din invatamant o constituie faptul ca salariile de baza si sporurile de vechime exced liberei vointe a partilor, care sunt tinute sa se conformeze strict, cu privire la aceste drepturi banesti, nivelelor si criteriilor stabilite prin normele legale respectiv prin Hotarari ale Guvernului.

Negocierea colectiva si/sau individuala a conditiilor de munca actuala nu prevede diferente intre cadre didactice cu aceeasi pregatire dar cu rezultate deosebite ceea ce nu incurajeaza performanta, excelenta ci atrage dupa sine plafonarea, resemnarea, acceptarea.

Greva poate fi declarata numai daca, in prealabil, au fost epuizate posibilitatile de solutionare a conflictului de interese prin procedurile prevazute de lege si daca momentul declansarii a fost adus la cunostinta conducerii unitatii de catre organizatori cu 48 de ore inainte.

Inainte de declansarea grevei medierea si arbitrajul conflictului de interese sunt obligatorii numai daca partile, de comun acord, au decis parcurgerea acestor etape.

Hotararea de a declara greva se ia de catre organizatiile sindicale reprezentative participante la conflictul de interese, cu acordul a cel putin jumatate din numarul membrilor sindicatelor respective. Pentru salariatii unitatilor in care nu sunt organizate sindicate reprezentative hotararea de declarare a grevei se ia prin vot secret, cu acordul a cel putin unei patrimi din numarul salariatilor unitatii sau, dupa caz, ai subunitatii, compartimentului sau grupului de salariati in care s-a declansat conflictul de interese.

Grevele pot fi de avertisment, propriu-zise si de solidaritate.

Greva este un conflict de interese intre conducere si personalul din invatamant solutionata prin negocieri la nivel de sindicat, prin apararea intereselor de grup, prin negociere colectiva.

Greva este un instrument util si necesar in conditiile in care salariatii din invatamant sunt retribuiti mult sub nivelul altor categorii profesionale la care nu exista atatia factori de stres sau responsabilitati.Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
PROIECT DE LECTIE Clasa: a II-a Educatie plastica - CULORI SI NONCULORI
CALIGRAFIE DISCIPLINA OPTIONALA
Clasificarea ocupatiilor
PROIECT DE ACTIVITATE CLASA:a-IV-a Prietenii naturii
CUNOASTEREA DE SINE (VALORI, MOTIVATII, CALITATI, IMAGINE DE SINE POZITIVA DAR REALISTA)
ACHIZITIA SI DEZVOLTAREA LIMBAJULUI IN CONDITIILE CECITATII. Rolul comunicarii verbale si al experientei perceptive
Planul de studiu individual
Studiu privind managementul resurselor umane in unitatea Scoala cu Clasele I-VIII Tiream
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu