Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
FUNCTIONARUL PUBLIC

FUNCTIONARUL PUBLIC


1 FUNCTIONARII PUBLICI ;

2 DREPTURI SI OBLIGATII;

3 CODUL DE CONDUITA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

1 FUNCTIONARUL PUBLIC

Definitie:

Functionarul public este persoana fizica investita in mod legal, prin actul de vointa unilaterala al unei autoritati publice sau al cetatenilor, cu sarcina indeplinirii pe un timp limitat sau nedeterminat a unei functii publice, in vederea realizarii competentei organului din structura careia face parte functia respectiva -defineste A. Iorgovan;

Functionarul public este aceea persoana fizica care, cu respectarea conditiilor cerute de lege, a fost investita prin numire intr-o functie publica, pentru a desfasura, contra unui salariu, o activitate continua si ritmica.- defineste. V.PrisacaruFunctionarul public este persoana numita, intr-o functie publica. in conditiile legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.cu precizarea ca totalitatea functionarilor publici din autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.

Persoana careia i-a incetat raportul de serviciu din motive neimputabile ei isi pastreaza calitatea de functionar public, continuand sa faca parte din corpul de rezerva al functionarilor publici.

Potrivit legii,pot beneficia de statute speciale, functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor servicii publice:

1-structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei;

2 - structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;

3 - structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;

4 - serviciile diplomatice si consulare;

5 - autoritatea vamala;

6 - politia si alte structiri ale Ministerului de Interne;

7- alte servicii stabilite de lege.

Legea prevede expres categoriile de personal carora nu li se aplica dispozitiile

a-     personalului salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice care desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, precum si altor categorii de personal care nu necesita prerogative de putere publica;

b-     personalului salariat incadrat, pe baza increderii personale, la cabinetul demnitarului;

c-     corpului magistratilor;

d-     cadrelor didactice;

e-     persoanelor numite sau alese in functii de demnitate publica.

Sub aspectul modalitatilor de selectare si de recrutare, toate tarile cunosc un minim de formalitati care duc la delimitarea functiei publice de sectorul privat, dar acest grad de formalism este diferit de la un stat la altul, putand fi identificate urmatoarele patru modele distincte :

Modelul unui minim comun de formalitati ce presupune obligatia de publicare a posturilor vacante si poate fi intalnit in Olanda si Danemarca;

Modelul german, caracterizat prin selectia in etape si recrutarea libera preluat partial si de Luxemburg pentru selectia functionarilor de rang inalt.

Modelul britanic, caracterizat prin recrutarea printr-o comisie independenta preluat si de Irlanda.

Modelul francez, caracterizat prin organizarea de concursuri si pregatirea in scoli de formare profesionala a functionarilor publici ce rasound preocuparii de profesionalis

Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii, cf. Lg.188/1999 sunt:

a-     are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

b-     cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c-     are varsta de minimum 18 ani impliniti;

d-     are capacitate deplina de exercitiu;

e-     are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f-      indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g-     indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h-     nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

i-      nu a fost destituita dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;

j-      nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Continutul raportului juridic de serviciu al functionarului public este alcatuit din totalitatea drepturilor si indatoririlor consacrate legal.

In ansamblul lor,drepturile si obligatiile constituie situatia juridica legala a functionarilor publici,fiind asigurate si garantate de stat prin mijloace juridice de natura materiala,civila,administrativa si chiar penala.

Dupa cum se apreciaza in mod intemeiat intr-o valoroasa lucrare contemporana, in realitatea juridica nu exista drepturi si obligatii independente unele de celelalte. Fiecarui drept ii corespunde o obligatie corelativa si fiecare obligatie se naste la randul ei, dintr-un drept.


Drepturile si indatoririle functionarilor publici

In doctrina de drept public se fac referiri la o deontologie a functionarilor publici privita ca ansamblul atributiilor, obligatiilor morale si juridice ale acestora, necesare pentru indeplinirea misiunilor ce incumba functiilor lor.

Ca orice raport juridic, si continutul raportului juridic de serviciu al functionarului public este alcatuit din totalitatea drepturilor si obligatiilor consacrate legal.

Functionarii publici,fiind cetateni ai statului roman, pe langa drepturile si obligatiile pe care Constitutia le prevede si le garanteaza pentru toti cetatenii, au si drepturi speciale, unele dintre ele fiind comune tuturor functionarilor publici, altele numai anumitor categorii de functionari publici.

2.1 Drepturile functionarilor publici sunt:

Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat, apoi Statutul functionarului public preia dispozitiile constitutionale, dupa care este interzisa orice discriminare intre functionarii publici pe criterii politice, religioase,etnice, sex, stare materiala, de origine sociala sau de alta natura. Exista totusi unele restrictii care se subinteleg din sfera obligatilor, intre care obligatia de confidentialitate si de pastrare a secretului.

2.Dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea statutului si care il vizeaza in mod direct pe functionarii publici de a fi informatii de institutia publica

3. Dreptul de asociere sindicala, este garantat prin Constitutia Romaniei., in art.37 care prevede ca »cetatenii se pot asocia liber in partide politice,in sindicate si alte forme de asociere ». Art.27 din Lg.nr.188/1999 recunoaste functionarilor publici « dreptul de a se asocia in organizatii sindicale sau in alte organizatii avand drept scop reprezentarea intereselor proprii,promovarea pregatirii profesionale », Lg.54/2003 enumera in art.4 categoriile profesionale care nu se pot asocia in sindicate : persoanele care detin functii de conducere si de demnitate publica : magistratii ;personalul militar din Ministerul Aparariii Nationale si Ministerul Administratiei si internelor, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza. Serviciul de informatii Externe si Serviciul de Comunicatii Speciale si unitatile aflate in subordine..de a construi organizatii profesionale sau alte organizatii in scopul reprezentarii intereselor proprii, promovarea pregatirii profesionale si protejarea statului(art 27/3).

Dreptul la greva se exercita in conditiile legii,cu respectarea principiului continuitatii si celeritatii serviciului public..

5.Dreptul la salariu Pentru.munca efectuata, functionarii publici. au dreptul la salariu care se compune din salariu de baza, sporul de vechime in munca, suplimentul postului, suplimentul gradului, precum prime si alte drepturi; Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii 188/1999. privind stabilirea sistemului unitar de salarizare.(care prevede ca functionarii publici. competenti trebuie. motivati si recompensati in mod corespunzator);-crearea unei ierarhii a sistemului de salarizare pe categori, grade, clase si trepte bazate pe evaluarea postului);-stabilirea. unui raport just intre partea fizica si partea variabila a salariului, care sa tina seama de activitatea. depusa si de importanta ei.).

6.Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi sau 40ore pe saptamana, iar pentru orele lucrate peste programul de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare, functionarii .publici de executie au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de100% din salariul de baza .Orele platite nu pot depasi 360 intr-un an.

7. Dreptul la uniforma gratuita este, de asemenea, prevazut expres de Statut. In acest sens se retine ca functionarii publici care, prin natura functiei sunt obligati sa poarte uniforma in timpul serviciului, au dreptul sa o primesca gratuit de la institutia in cadrul careia isi desfasoara activitatea..

8. Functionarii publici au dreptul, in conditiile legii, la concediu de odihna anuale, concedii medicale si alte concedii, Dreptul la concediu de odihna reprezinta o masura de protectie a functionarilor publici, acesta reprezentand perioada de timp necesara functionarului public in scopul recuperarii fortei de munca consumate in timpul exercitarii atributiilor de serviciu. .Functionarul public are dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.. In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pt.cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nici nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului publicin cauza.

9. Dreptul.functionarilor publici.de a-si perfectiona in mod continuu pregatirea profesionala au o importanta deosebita pentru asigurarea unei activitati administrative eficiente. Pe toata perioada in care functionarii publici. urmeaza forme de perfectionare profesionala ei beneficiaza de drepturile.salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt a) organizate la initiativa ori in interesul autoritati sau institutiei publice; b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice ; c) organizate de Institutul National de Administratie, de ce ntrele regionale de formare continua pt. administratia publica locala, in conditiile legii,sau de alte institutii specializate din tara sau strainatate.Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de programele de perfectionare profesionala, autoritatile sau institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual sumele necesare in acest scop.

10.Dreptul la conditii normale de munca si igiena .Aceasta obligatie a institutiilor publice de a oferi functionarului public conditii corespunzatoare de munca poate fi dusa la indeplinire prin doua modalitati :-prin asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca si igiena la locul unde acestia isi desfasoara activitatea ;-in cazuri exceptionale, pt.motive de sanatate, prin schimbarea locului de munca, fie a compartimentului, fie a autoritatii sau institutiei publice.

11.Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze si medicamente in conditiile legii

12.Dreptul de protectia legii in exercitarea atributiilor de serviciu- Autoritatea sau institutia publica este obligata sa asigure protectia functionarului public impotriva amenintarilor,violentilor,faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta.

13.Functionarii publici.beneficiaza de pensii, precum si de celelalte drepturi de asig sociale de stat

14 Dreptul membrilor familiei functionarilor.publici la pensie de urmas in cazul decesului acestuia din urma, care primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a functionarului public decedat.

15. Autoritatea este obligata sa despagubeasca pe functionarul public. in situatia in care acesta a suferit, din vina autoritatii publice.un prejudiciu material in timpul indepliniri atributiilor de serviciu.

2.2 Indatoririle functionarilor publici

1.Obligatia indeplinirii atributiilor si fidelitatea fata de institutie  Functionarii publici. au obligatia sa-si indeplineasca. cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constincios atribibutiile. ce le revin potrivit functiei incredintate, in vederea realizarii obiectivelor institutiei in care sunt numiti si servirii binelui public, abtinandu-se de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.

2.Obligatia de perfectionare a pregatiriii profesionale Functionarii.publici au obligatia. sa-si perfectioneze continuu pregatirea profofesionala. si in conditiile legii pot beneficia de concedii platite. Cursuri de perfectionare sau programe de specializare in tara sau in strainatate .Functionarii publici. care au obtinut concedii de studii platite cu o durata mai mare de 3 luni in cursul unui an calendaristic, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra cel putin 1-5 ani in functii publice, iar in cazul incetarii raporturilor de seviciu din motive imputabile sau prin demisia functionarului public acesta va suporta chelt. unitatii proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului.

3. Obligatia Functionarilor publici. ,in exercitarea atributiilor ce le revin,sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a opiniilor si convingerilor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru..

Obligatia de subordonare ierarhica Orice functionar public indiferent de functia pe care o ocupa, raspunde de aducerea la indeplinire a sarcinilor ce-i sunt incredintate. El este obligat sa se conformeze ordinelor si instructiunilor superiorilor ierarhici, cu exceptia cazurilor cand apreciaza ca aceste dispozitii .sunt ilegale. In aceasta situatie are obligatia sa faca cunoscut in scris, conducerii unitatii motivul refuzului. Daca functionarul.public care a dat dispozitia staruie in executarea acesteia, va trebui . sa o formuleze in scris, atunci .dispozitia va fi executata de catre cel care a primit-o

5.Obligatia de a pastra secretul Functionarii publici sunt obligati sa pastreze secretul de stat si secretul de serviciu, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public..

6.Obligatia de confidentialitate Functionarul public trebuie sa dea dovada de confidentialitate profesionala in legatura. cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice.

7..Obligatia de demnitate Prin intregul lor comportament si prin tinuta, functionarii publici sunt obligati. sa se arate demni de consideratia si increderea pe care o impune pozitia lor oficiala si sa se abtina de la orice acte de natura sa compromita prestigiul functiei pe care o detin. Este interzis functionarilor publici ca, direct sau indirect, sa solicite, sa accepte sau sa li se promita, pt ei sau pt altii, in considerarea situatiei lor oficiale, daruri sau alte avantaje. Tocmai de aceea, la numirea si eliberarea din functie, sunt obligati sa prezinte declaratia de avere in conditiile legii.

8.Obligatia de respectare a competentei functiei Functionarii publici au indatorirea de a rezolva lucrarile repartizate de conducatorul compartimentului in care functioneaza, fiindu-le interzis sa primeasca cereri a caroa rezolvare nu intra in competenta lor si care nu le sunt repartizate de sefii ierarhici, ori sa intervina pt solutionarea lor.

9 Obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor a functinarilor publici prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii. competentelor autoritatii si ale institutilor publice.

11 Obligatia de a avea un comportament profesionist precum si de a asigura in conditiile legii transparenta administrativa pt a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatii si inst publice.

Functionarilor publici le este interzis conf. art.10 din lg.7/2004 :-sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii sau inst publice in care isi desfasoara activitatea , cu politicile si strategiile acesteia ;-sa faca aprecieri neautorizate in leg cu litigiile aflate in curs de solutionare -sa participe la colectarea de fonduri pt activitatea partidelor politice -sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitati publice - sa colaboreze , in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice ;- sa afiseze, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

12.Functionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii internationale, institutiilor de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau inst publice pe care o reprezinta.

13. In exercitarea atrib specifice functiilor publice de conducere functionarii publici au obligigatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pt functionarul public din subordine.

1Functionarul public sunt obligatii sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ-terit, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

15. Functionarii publivci au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor,stabilite potrivit legii.

3 Legea 7 /2004-codul de conduita al f.p.

3.1.Codul de conduita reglementeaza normele de conduita profesionala a f.p.

3.2 Obiectivele prezentului cod de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare in realizarea interesului public, precum si sa contribuie la eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica, prin :

a- reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei publice si al functionarilor publici ;

b- informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte din partea functionarilor publici in exercitarea functiilor publice ;

c- crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si functionarii publici, pe de o parte, si intre cetateni si autoritatile administratiei publice, pe de alta parte.

3.3.Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici sunt urmatoarele :

a- suprematia Constitutiei si a legii,principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii ;

b- prioritatea interesului public, principiu conform caruia f.p.au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea functiei publice ;

c- asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia f.p. au indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare ;

d- profesionalismul, pricipiu conform caruia functionari publici au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate ;

e- impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religioss sau de alta natura, in exercitarea functiei publice ;

f-  integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa acceote, direct ori indirect, pentru ei sau pt.altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie ;

g- libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarwea ordinii de drept si a bunelor moravuri ;

h- cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei publice si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie de buna-credinta ;

i-  deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.

3.4 Normele generale de conduita profesionala a functionarilor publici :

a.      Asigurarea unui serviciu public de calitate ;

b.     loialitatea fata de Constitutie si lege

c.      loialitatea fata de autoritati si institutii publice ;

d.     libertatea opiniilor ;

e.      activitatea publica ;

f.      activitatea politica;

g.     folosirea imaginii

h.     cadrul relatiilor;

i.       conduita inb cadrul relatiilor internationale;

j.       interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor;

k.     participarea la procesul de luare a deciziilor;

l.       obiectivitate in evaluare;

m.   folosirea prerogativelor de putere publica;

n.     utilizarea resurselor publice;

o.     limitarea participarii la achizitii,concesionari sau inchirieri;

3.5 Rolul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP)

ANFP coordoneaza si controleaza aplicarea normelor prevazute de prezentul cod de conduita, exercitand atributiile urmatoare :

a.primeste petitii si sesizari privind incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita ;

b.urmareste aplicarea si respectarea , in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, a prevederilor prezentului cod de conduita ;

c.formuleaza recomandari de solutionare a cazurilor cu care a fost sesizate ;

d. elaboreaza studii si cercetari privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduita ;

e. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care au ca scop promovarea si apararea intereselor legitime ale cetatenilor in relatia cu functionari publici.

3.6 Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate fi sesizata de orice persoana cu privire la :

a.      incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de catre un functionar public ;

b.     constrangerea sau amenintarea exercitata asupra unui functionar public pentru a-l determina sa incalce dispozitii legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator.

c.      Sesizarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nu exclude sesizarea comisiei de disciplina competente potrivit legii.

ANFP va verifica actele si faptele pentru care a fost sesizata, cu respectarea confidentialitati privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.

Sesizarile facute vor fi centralizate intr-o baza de date necesara pentru :

  1. identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita profesionala ;
  2. identificarea modalitatilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita profesionasla ;
  3. adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

3.7 Solutionarea

Rezultatele activitatii de cercetare se consemneaza intr-un raport, pe baza sesizarii caruia ANFP va formula o recomandare catre autoritatea sau institutia publica respectiva cu privire la modul de solutionare a situatiei cu care a fost sesizata.

Recomandarea AGFP va fi comunicata :

  1. functionarului public sau persoanei care a formulat sesizarea ;
  2. functionarului public care face obiectul sesizarii;
  3. conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public care face obiectul sesizarii isi desfasoara activitatea

Publicitatea cazurilor sesizate

Raportul anual cu privire la managementul functiei publice si al functionarilor publici, care se intocmeste de ANFP si se prezinta Guvernului, cuprinde urmatoarele date:

a- numarul si obiectul sesizarilor privind cazurile de incalcare a normelor de conduita profesionala ;

b- categoriile si numarul functionarilor publici vcare au incalcat normele de conduita morala si profesionala ;

c cauzele si consecintele nerespectarii prevederilor prezentului cod de conduita ;

d evidentierea cazurilor in care functionarilor publici li s-a cerut sa actioneze sub presiunea factorului politic ;

e recomandarile propuse;

f autoritatile sau institutiile publice care nu au respectat recomandarile.

Raspunderea.

Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a functionarilor publici, in conditiile legii.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.